AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES DRIFT OG ADMINISTRATION M.V. FOR VAND- FORSYNING, SPILDEVANDSAFLEDNING OG AFFALD & GENBRUG VED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES DRIFT OG ADMINISTRATION M.V. FOR VAND- FORSYNING, SPILDEVANDSAFLEDNING OG AFFALD & GENBRUG VED"

Transkript

1 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES DRIFT OG ADMINISTRATION M.V. FOR VAND- FORSYNING, SPILDEVANDSAFLEDNING OG AFFALD & GENBRUG VED APPORTINDSKUD I FORBINDELSE MED STIFTELSE AF ASSENS SERVICE A/S W:\42806\138417\ doc

2 BILAGSFORTEGNELSE Side 2 Bilag 1.2. Bilag 2.5. Ekstrakt af byrådets beslutning af 29. april 2008 om udskillelse af Forsyningsvirksomheden Anlægskartoteker pr. 1. januar 2009 for Assens Kommunes forsyningsvirksomhed Bilag 3.1. Vurderingsberetning med åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Bilag Bilag Bilag Aftaler mellem Service og Forsyningsselskaberne om leje af lokaler mv. Drifts- og Administrationsaftaler indgået mellem Forsyningsselskaberne og Service om varetagelse af driften af Forsyningsvirksomheden m.v. Liste over Medarbejdere omfattede af Overdragelsen

3 Mellem Side 3 Assens Kommune (CVR-nr ) Willemoesgade Assens og ( Kommunen ) Assens Service A/S (under stiftelse) Skovvej 2b 5610 Assens ( Service ) (herefter samlet Parterne og hver for sig en Part ) gennemføres i dag en overdragelse af Kommunens drifts, service-, vedligeholdelses- og administrationsvirksomhed ( Servicevirksomheden ) som udskilles fra Kommunens affalds- og forsyningsvirksomheder ( Forsyningsvirksomhederne ) fra Kommunen til Service (herefter som transaktion Overdragelsen ). 1. Baggrund 1.1. Kommunen driver Forsyningsvirksomhederne som takstfinansierede forsyningsvirksomheder inden for den kommunale forvaltning Byrådet i Assens Kommune traf den 29. april 2008 beslutning om udskillelse af den kommunale affalds- og forsyningsvirksomhed fra den kommunale forvaltning til aktieselskaberne Assens Affald og Genbrug A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Vandværk A/S ( Forsyningsselskaberne ), som Kommunen ejer via et holdingselskab, Assens Forsyning A/S ( Holdingselskabet ). Byrådet traf samtidig beslutning om overdragelse af drift og administration knyttet til Forsyningsvirksomhederne til Assens Service A/S ( Service ). Ekstrakt af Byrådets beslutning af 29. april 2008 er vedlagt som Bilag Med denne overdragelsesaftale ( Overdragelsesaftalen ) udskilles Servicevirksomheden fra Kommunen ved en aktivoverdragelse til Service. Som vederlag herfor modtager Kommunen alene aktier i Service Samtidig med Overdragelsen overdrages drift og administration tilknyttet Servicevirksomheden til Service. Service vil aftage serviceydelser til brug for drift og administration af Servicevirksomheden fra Service. 2. Overdragelsens genstand 2.1. Forsyningsvirksomhederne drives som kommunalt ejede hvile-i-sig-selv virksomheder, hvilket også efter Overdragelsen er grundlaget for driften af Forsyningsvirksomhederne og Servicevirksomheden Service overtager med Servicevirksomheden både retten og pligten til at levere serviceydelser til brug for drift og administration af Forsyningsselskaberne, ligesom Service forpligter sig til at drive Servicevirksomheden inden for de rammer, der følger af lovgivningen, offentlige påbud m.v..

4 2.3. Al myndighedsudøvelse vedrørende Servicevirksomheden, som det i henhold til lovgivningen påhviler kommuner at varetage, forbliver hos Kommunen. Side Kommunen overdrager Servicevirksomheden til Service ved en aktivoverdragelse, som omfatter samtlige de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der udgør drift, service, vedligeholdelse og administration af Forsyningsvirksomhederne, der hidtil har været drevet af Kommunen, uanset om disse fremgår af åbningsbalancen ( Åbningsbalancen ), jf. pkt. 3 og Overdragelsesaftalen med bilag. Eventuelle efterreguleringer sker i medfør af pkt De af Overdragelsen omfattede aktiver, jf. pkt. 2.4, er bekostet af Servicevirksomheden. Servicevirksomheden omfatter bl.a. medarbejdere, driftsmidler og rullende materiel. En beskrivelse af aktiverne fremgår af de som Bilag 2.5. vedlagte anlægskartoteker pr. 1. januar Aktiverne omfatter særligt: (a) Medarbejdere. (b) Driftsmidler, driftsinventar, køretøjer m.v. (c) Inventar, der er placeret i Servicevirksomhedens ejendomme. (d) Varelagre, der kan henføres til Servicevirksomheden. (e) Kunder og kundekontrakter samt kundedata. (f) Kontrakter i øvrigt, som er særligt knyttede til Servicevirksomheden Med Servicevirksomheden overdrages aktiver og aktiviteter under udførelse, der er knyttet til Servicevirksomheden, herunder igangværende projekter. 3. Vederlag og Åbningsbalance 3.1. Kommunen vederlægges ved Overdragelsen med aktier nominelt kr i Service som følge af Overdragelsens gennemførsel ved apportindskud. Kommunen modtager således aktier i Service til kurs 296, der afspejler markedsværdien af Servicevirksomheden svarende til den regnskabsmæssige nettoværdi af det overdragne pr. Overtagelsesdagen, jf. pkt. 4, som opgjort i vedlagte vurderingsberetning med åbningsbalance, Bilag 3.1. ( Åbningsbalancen ) Service overtager de i Åbningsbalancen anførte passiver, og Service overtager samtlige øvrige forpligtelser, såvel kendte som ukendte, som følger af og er forbundet med Servicevirksomheden, herunder forpligtelser, som er opstået før Overtagelsesdagen. 4. Overtagelsesdag 4.1. Overtagelsen af Servicevirksomheden sker med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2009 ( Overtagelsesdagen ), jf. Åbningsbalancen. Indtægter og udgifter for tiden efter Overtagelsesdagen oppebæres respektive afholdes for Services regning og risiko, og der vil blive udarbejdet en refusionsopgørelse mellem Kommunen og Ser-

5 vice pr. Overtagelsesdagen vedrørende indtægter og udgifter tilhørende Service, som er oppebåret/afholdt af Kommunen. Refusionssaldoen forfalder på anfordring. Side 5 5. Gennemførsel af overdragelsen 5.1. Overdragelsen gennemføres ved Parternes underskrift af denne aftale Når Service er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, overdrager Kommunen sine aktier i Service til Holdingselskabet. Kommunen vil som vederlag herfor modtage aktier i Holdingselskabet, der er eneaktionær i Service. 6. Øvrige vilkår 6.1. Dokumentation Overdragelsen dokumenteres ved Overdragelsesaftalen med bilag, samt Services stiftelsesdokumenter Parterne er forpligtede til efter Overdragelsen at udføre sådanne handlinger, som er nødvendige eller hensigtsmæssige for at sikre Overdragelsen. Parterne fastlægger procedurer for effektuering af Overdragelsen, således at Service sikres indtræden i rettigheder og pligter, som følger Servicevirksomheden, og som tilkommer respektive hviler på Kommunen ved Overdragelsen.

6 6.2. Lejemål m.v. Side Umiddelbart efter underskrivelsen af Overdragelsesaftalen indgår Service og Forsyningsselskaberne aftale om leje af erhvervslokaler til brug for varetagelse af driften af Forsyningsvirksomheden. Lejeaftalerne vedlægges som bilag til Overdragelsesaftalen og udgør herefter en integreret del af overdragelsesaftalen Kontrakt- og aftaleforhold m.v., som overdrages Samtidig med underskrivelse af Overdragelsesaftalen indgår Service driftsog administrationsaftaler med Forsyningsselskaberne om levering af driftsog administrationsydelser fra Service ( Drifts- og Administrationsaftalerne ). Drifts- og Administrationsaftalerne vedlægges som Bilag til Overdragelsesaftalen Overdragelsen omfatter samtlige kundeaftaler knyttet til Servicevirksomheden, hvori Service indtræder som part. Enhver betaling, der modtages efter Overtagelsesdagen, tilfalder Service Service overtager leverandøraftaler m.v. vedrørende igangværende projekter På Overtagelsesdagen indtræder Service således i samtlige forpligtelser og rettigheder i medfør af de i pkt og anførte aftaler, og enhver betaling, der modtages efter Overtagelsesdagen, tilfalder Service. Det påhviler Service at friholde Kommunen for enhver forpligtelse, der følger af og med kontrakterne, efter Overtagelsesdagen Overdragelse til Service af de i pkt og nævnte aftaler sikres ved samtykke, der indhentes af Parterne Medarbejdere Service overtager de medarbejdere, der fremgår af Bilag ( Medarbejderne ). Parterne indgår særskilt aftale om vilkårene for udlån af tjenestemænd fra Kommunen til Selskabet Selskabet overtager historiske pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd herunder pensionsforpligtelser overfor allerede pensionerede tjenestemænd og allerede optjente pensionsrettigheder for nuværende tjenestemænd og budgetmæssigt fastansatte eller andre med tjenestemandslignende pensionsrettigheder, som har været eller er henhørende under Forsyningsvirksomheden. Betaling sker ved bidrag, der opkræves af Kommunen Tilgodehavende fra historiske pensionsforpligtelser overtages som et aktiv, mens forpligtelser til betaling af historiske pensionsforpligtelser overtages som et passiv. Hermed indgår historiske pensionsforpligtelser, som påhviler Forsyningsvirksomheden som et hvile-i-sig-selv område, fortsat i beregningsgrundlaget for takster Forsikringsaftaler Forsikringsaftaler knyttet til Servicevirksomheden overgår til Service efter konkret aftale med forsikringsselskabet.

7 6.6. Debitorer og andre tilgodehavender Side Service overtager ingen debitorer Der er ingen eksisterende historisk underdækning i Servicevirksomheden Service overtager retten og pligten til periodiseringer af salg vedrørende Servicevirksomheden, uanset om dette måtte være et aktiv eller et passiv for Service Immaterielle rettigheder Serviceselskabet overtager alle immaterielle rettigheder, som alene tilhører Servicevirksomheden, uanset om disse er registreret i dokumenter, dog afgrænset under hensyn til persondataloven og regler om opbevaring af arkivalier, som Kommunen er underlagt Serviceselskabet overtager med de immaterielle rettigheder også kundeoplysninger, som tilhører Servicevirksomheden, og som Kommunen kan videregive i henhold til gældende ret. Inden for disse rammer overtager Serviceselskabet ansvaret for alle personoplysninger knyttet til Servicevirksomheden, ejerskabet til disse oplysninger og ansvaret for behandlingen heraf. 7. Arkivalier 7.1. Alle arkivalier, herunder i form af papirer, kort, tegninger, planer, fotografier, mikrofilm, lyd- og videobånd, og elektronisk lagrede oplysninger, herunder i ESDHog EDH-systemer, registre og databaser pr. 1. januar 2009 hos Kommunen, som vedrører drifts- og administrationsvirksomheden, forbliver Kommunens ejendom, og behandles efter de for Kommunen arkivalier gældende regler Arkivalier, som er afleveret til det kommunale arkiver, forbliver i arkiverne, hvortil Service vil have arkivadgang efter reglerne i arkivloven og Kommunens arkivbestemmelser. Arkivalierne opbevares og kasseres af det lokale arkiv efter de til enhver tid gældende bestemmelser Andre arkivalier end arkivalier omfattet af punkt 7.2 afleveres til det kommunale arkiv efter de for Kommunens arkivalier gældende regler. Tidspunkt for aflevering aftales inden for rammerne af disse bestemmelser Service har ret til at opbevare arkivalier efter bestemmelserne i arkivlovgivningen. Opbevaring er betinget af: - at Kommunens forvaltning og det kommunale arkiv kan rekvirere arkivalier vederlagsfrit, - at Service ikke må kassere arkivalier, der skal bevares i henhold til gældende bevaringsbestemmelser, - at arkivalierne afleveres til det kommunale arkiv efter arkivets anvisninger, og Service afholder udgifterne forbundet med afleveringen, herunder omkostningerne ved produktion af arkiveringsversioner af elektroniske arkivsystemer, og - at opbevaring hos Service sker på vilkår, som kan godkendes af det kommunale arkiv.

8 7.5. Service har i øvrigt ret til fra Kommunen at modtage dokumenter af aktuel betydning for Services virksomhed, herunder dokumenter til opfyldelse af bogføringslovens regler. I det omfang Service ikke opbevarer arkivalier efter Parternes aftale, jf. pkt. 7.4, skal Service have adgang til kopier af arkivalier, som beror hos Kommunen. Side 8 8. Ansvar 8.1. Service overtager samtlige aktiver, som de er og forefindes (som beset) pr. Overtagelsesdagen. Kommunen indestår således ikke for stand, fejl og mangler, og Service kan i den anledning ikke gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende mod Kommunen, ud over vanhjemmel. 9. Momsregulering 9.1. Service overtager momsreguleringsforpligtelser, som måtte påhvile Kommunen ved overdragelse af aktiver, der indgår i Servicevirksomheden. Service ansøger SKAT om tilladelse til ikke at opgøre momsreguleringsforpligtelsen, og Service forpligter sig til loyalt at opfylde betingelserne herfor, herunder pligt til at opbevare oplysninger, som SKAT måtte stille som vilkår herfor. 10. Særlige efterreguleringer Overdragelsen omfatter som anført, jf. pkt den samlede Servicevirksomhed. Aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der indgår i eller er knyttet til Servicevirksomheden, men som ikke udtrykkeligt er specificeret i Overdragelsesaftalen eller bilagene hertil, skal anses for overtaget af Service uden yderligere vederlag Såfremt det efter Overdragelsen måtte vise sig, at et aktiv, passiv eller anden forpligtelse eller rettighed tilhørende Servicevirksomheden ikke er optaget til en værdi i Åbningsbalancen, uanset at dette skulle være sket i overensstemmelse med årsregnskabsloven og principperne for værdiansættelsen af Servicevirksomheden, jf. pkt. 3.1, kan enhver af Parterne forlange, at der herefter skal ske udligning mellem Parterne af en sådan ikke-balanceført post, således at Service kontant og/eller ved kapitalforhøjelse ved apportindskud erlægger et yderligere vederlag til Kommunen henholdsvis at Kommunen kontant refunderer og udligner forøgede passiver eller forpligtelser for Service Tilsvarende skal Service tilbagelevere aktiver, rettigheder m.v. henholdsvis tilbageføre passiver, forpligtelser m.v., som ikke indgår i Servicevirksomheden, men som ved en fejl er blevet overdraget til Service. I det omfang aktivet, rettigheden, passivet eller forpligtelsen er optaget i Åbningsbalancen sker overdragelsen mod kontantudligning. Værdiansættelse skal ske på grundlag af markedsprisen på tidspunktet for kontantudligning. 11. Aftalens enhed Denne aftale med bilag udgør sammen med stiftelsesdokumenter, herunder Åbningsbalancen grundlaget for Overdragelsen. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser i ordlyden af dokumenterne, har stiftelsesdokumenter, herunder Åbningsbalancen, forrang, mens Overdragelsesaftalen har forrang over bilagene hertil.

9 11.2. Ud over hvad der udtrykkeligt fremgår af Overdragelsesaftalens bestemmelser, er hver af Parterne forpligtet til at udføre sådanne handlinger, som er nødvendige eller hensigtsmæssige for, at Overdragelsesaftalen efterleves efter sit formål og indhold. Side Såfremt en eller flere af bestemmelserne i denne aftale måtte være eller blive ugyldige eller i strid med ufravigelige retsforskrifter eller myndighedspåbud, skal Parterne erstatte de pågældende bestemmelser med retsmæssige bestemmelser, som efter deres virkning for Parterne ligger så tæt på de ugyldige/uretmæssige bestemmelser, at det med rimelighed kan antages, at Parterne ville have indgået aftalen. Ugyldighed af en aftalebestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden af Overdragelsen eller denne aftales øvrige bestemmelser I det omfang Kommunens rettigheder og pligter i forhold til tredjemand i henhold til offentligretlige tilladelser, privatretlige servitutter og privatretlige aftaler ikke med virkning for tredjemand kan overdrages fra Kommunen til Service, forbliver disse rettigheder og pligter i forhold til tredjemand hos Kommunen. Parterne er da forpligtet til at indgå aftaler og udføre sådanne handlinger, som er nødvendige eller hensigtsmæssige for at sikre, at Service i videst muligt omfang stilles som om, Kommunens rettigheder og pligter i forhold til tredjemand var overdraget fra Kommunen til Service. 12. Omkostninger Kommunen afholder samtlige omkostninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af Overdragelsesaftalen, medmindre sådanne omkostninger er fradragsberettigede for Service i forbindelse med stiftelsen, idet omkostningerne i så fald afholdes af Service Uanset pkt påhviler det dog Service at bære alle omkostninger til gennemførelse af nødvendige anmeldelser, sikringsakter, registreringer, godkendelser m.v. til gennemførelse af Overdragelsesaftalen og sikring af Services rettigheder. Overdragelsesaftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar. Assens, den 28. april 2009 For Assens Kommune Finn Brunse, Borgmester Henning Qvick, Kommunaldirektør For Assens Service A/S (under stiftelse) formand næstformand

10 Side 10

11 Anlægskartotek- Assens Service Nummer Reg. Nummer Mærke/Fabrikat Betegnelse Beskrivelse Vurdering ex.moms Årstal JT7566 Trailer Vandværk ,00 MZ97488 MZ TOYOTA DYNA Toyota Dyna Affald og Genbru , NL4033 Trailer Spildevand ,00 OY90267 Toyota Vandværk , PX95388 PX NISSAN 2,5 Diesel Nissan Pick Up Affald og Genbru , PZ94450 Ford Transit Spildevand ,00 RE89917 RE PEUGEOT BOXER 3G5 Peugeot Boxer Spildevand , RX94647 RX FIAT DUCATO 18 2,8 Fiat Ducato Spildevand , SD97292 Citroen Spildevand , SL94307 Hyundai Sata Fe Spildevand , SV88072 SV FORD TRANSIT 19OLDFCH. D/K 2,5 TD Ford Transit Spildevand , TP89030 TP FORD TRANSIT 330L LADVOGN 2,4 T/D D.KAB Ford Transit Vandværk , TT89763 TT HYUNDAI SR 2,5 TCI Hyundai (inkl. Kran) Affald og Genbru , UT91061 Mercedes Vandværk ,00 ca.2007 UZ88620 UZ FORD FOCUS C MAX VAN 1,6 TDCI AUT. Ford Focus C Max Spildevand , VD97922 VD HYUNDAI SANTA FE 2,0 TDI 4 WD Hyundai Affald og Genbru , VS92457 VS Hyundai SR 2,5 TCI Affald og Genbru ,00 ca. 5 år VT95148 VT NISSAN NAVARA 2,5 DCI DOBBELT CAB Nissan Navara Spildevand , VX89734 VX FIAT DUCATO 14 Fiat Ducato Affald og Genbru , XJ93426 XJ VOLKSWAGEN TRANSPORTER DOBB.KAB 2,5 TDI 4MOTION VW Transporter Spildevand , YB3328 Trailer Spildevand ,00 YN4843 YN 4843 VA 150 Trailer Spildevand , Kraner (på 6 af spildevands biler er der monteret kraner) , ,00 Inventar i portnerbolig købt af Assens Spildevand A/S under stiftelse ,00 Samlet værdi af anlægsaktiver i ,00

12 STIFTELSESDOKUMENT Undertegnede Assens Kommune (CVR-nr ) Assens Rådhus Willemoesgade Assens stifter herved dags dato et aktieselskab under navnet Assens Service A/S med hjemsted i Assens Kommune og med det formål at drive servicevirksomhed indenfor vandforsynings-, spildevandsforsynings- og renovationsområdet i Assens Kommune, samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver. Stiftelsen sker i henhold til vedhæftede udkast til vedtægter, som foreslås vedtaget på den stiftende generalforsamling. Aktiekapitalen skal udgøre kr og berigtiges ved, at selskabet i forbindelse med stiftelsen med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2009 overtager den af stifteren hidtil i kommunalt regi drevne servicevirksomhed med dertil knyttede aktiviteter, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtigelser, herunder eventualforpligtelser, jf. vedhæftede vurderingsberetning med åbningsbalance, udarbejdet i henhold til aktieselskabslovens 6a, af statsautoriseret revisor Søren P. Nielsen, KPMG, Værkmestergade 25, 8100 Århus C. Vurderingsmanden erklærer i beretningen, at den ansatte værdi af de overtagne aktiver, kr , mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der udstedes med tillæg af overkurs. Tegningskursen på aktierne er 296 således at den nominelle aktiekapital udgør kr , og overkursen er på kr Samtlige aktier tegnes af stifteren, Assens Kommune. Under henvisning til aktieselskabslovens 5, nr. 5 oplyses det, at de med stiftelsen forbundne omkostninger afholdes af selskabet. Omkostningerne anslås at udgøre kr ekskl. moms. W:\42806\138417\ doc

13 Aktierne er fordelt i aktier á kr eller multipla heraf. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Som det fremgår af udkastet til selskabets vedtægter, udstedes der kun aktiebreve, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det. Side 2 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. I henhold til overdragelsesaftale indgået mellem Assens Kommune og Assens Service A/S i forbindelse med stiftelsen overtager selskabet foruden de i vurderingsberetningen med åbningsbalance angivne aktiver og passiver, samtlige rettigheder og forpligtigelser, herunder eventualforpligtelser og historiske krav vedrørende den af stifteren hidtil i kommunalt regi drevne servicevirksomhed. Selskabet indgår umiddelbart efter stiftelsen aftale med Assens Vandværk A/S (under stiftelse), Assens Spildevand A/S (under stiftelse), Assens Affald & Genbrug A/S (under stiftelse) og Assens Kommune om levering af serviceydelser i form af drift, administration, vedligeholdelse m.v. Aftalen formaliseres ved en drifts- og administrationsaftale, der indgås på markedsvilkår. Tegning af aktier sker på dette stiftelsesdokument. Indbetaling af aktierne skal ske senest den 22. oktober Stiftende generalforsamling afholdes uden forudgående indkaldelse jf. aktieselskabslovens 9, stk. 2. Assens, den 29. april 2009 For stifteren, Assens Kommune i henhold til fuldmagt Finn Brunse, Borgmester Henning Qvick, Kommunaldirektør

14 TEGNINGSLISTE Side 3 I henhold til ovenstående stiftelsesdokument tegnes herved den samlede aktiekapital i alt nominelt kr til kurs 296 i Assens Service A/S. På vegne af Assens Kommune i henhold til fuldmagt Assens, den 29. april 2009 Finn Brunse, Borgmester Henning Qvick, Kommunaldirektør

15 VEDTÆGTER FOR ASSENS SERVICE A/S W:\42806\138417\ doc

16 Side 2 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Assens Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets formål er at varetage servicevirksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed, herunder til forsyningsvirksomhed i Assens Kommune. 2. Selskabets kapital 2.1 Selskabets aktiekapital er kr fordelt på aktier à kr eller multipla heraf. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Aktiebreve udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det. 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 2.5 Aktier, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysninger om aktionærens navn, bopæl og antallet af de af aktionæren ejede aktier. 3. Generalforsamlinger 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.2 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom. 3.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær, en direktør eller revisor. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse med mindst 8 dages varsel og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Dog skal ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af en aktionær, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen. 3.4 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen.

17 3.5 Generalforsamlingen skal - forud for bestyrelsens endelige vedtagelse forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Assens Kommune, herunder bl.a. Side 3 a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder, c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, d) udlodning af udbytte, e) selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og f) kontrakter mellem selskabet og Assens Kommune om virksomhedens drift. 3.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse. 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen. 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 5.2, samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt ) Valg af revisor. 8) Eventuelt. 3.7 Hvert aktiebeløb på kr giver én stemme. 3.8 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen. 4 Moderselskabsanliggender 4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabet ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen i Assens Forsyning A/S har godkendt sådanne. a) valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabet samt valg af bestyrelsesformand og næstformand i selskabet,

18 b) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, Side 4 c) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder, d) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, e) udlodning af udbytte, f) selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for kvalitet, kundeservice og miljø, og g) kontrakter mellem selskabet og Assens Kommune om selskabets drift. 5. Bestyrelse og direktion 5.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 5.2 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgperioden er to år. Af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling den halvdel, der har fungeret længst siden deres valg eller genvalg. For bestyrelsen valgt ved stiftelsen gælder dog, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår på den ordinære generalforsamling i 2010 og den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne afgår på den ordinære generalforsamling i Genvalg kan finde sted. 5.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 5.4 Medarbejderne i selskabet har fra selskabets stiftelse i henhold til aktieselskabslovens 49, stk. 2, 2. pkt. blandt medarbejderne i selskabet ret til at udpege tre medlemmer til bestyrelsen. Disse bestyrelsesmedlemmer afgår på tidspunktet for selskabets første ordinære generalforsamling, hvor medarbejdernes udpegningsret i medfør af dette pkt. 5.4 bortfalder. 5.5 Selskabets medarbejdere har efter bortfald af udpegningsretten i medfør af pkt. 5.4 ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt selskabets medarbejdere i henhold til den i aktieselskabsloven fastsatte procedure (selskabsrepræsentation) og med det antal og den valgperiode, som følger aktieselskabsloven. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde efter gennemførelsen af medarbejdervalget, dog tidligst efter selskabets første ordinære generalforsamling. Valgperioden for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er fire år, jf. dog pkt Hvis medarbejderne ved direkte anvendelse af aktieselskabsloven opnår ret til medarbejderrepræsentation, bortfalder den aftalemæssige medarbejderrepræ-

19 sentation i medfør af pkt Dette gælder, selvom den lovbestemte adgang til medarbejderrepræsentation ikke konkret udnyttes. Side Selskabets medarbejdere skal gives mulighed for repræsentation i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne vælges i henhold til den i aktieselskabslovens fastsatte procedure og med det antal og den valgperiode, som følger af aktieselskabsloven. 5.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. 5.9 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale Bestyrelsesmedlemmerne modtager vederlag for at sidde i selskabets bestyrelse med følgende beløb pr. år, som er angivet i 2008 tal, men indeksreguleres hvert efterfølgende år med samme procentsats, som tjenestemænd i staten hvert år reguleres med efter de gældende lønreguleringssatser: a) Formand kr b) Næstformand kr c) Menige medlemmer kr

20 6. Revision Side Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 7. Regnskabsåret og udbytte 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2009 til den 31. december Selskabets overskud og frie reserver, der ikke medgår til normal forrentning af aktionærens indskudskapital kan udelukkende anvendes til at varetage servicevirksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål. 7.3 Udbytte kan kun udbetales i det omfang dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning. 8. Offentlighed 8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed og offentlighed i forbindelse med sin virksomhed. 9. Miljøpolitik 9.1 Selskabet følger den til enhver tid gældende og for kommunen relevante miljøpolitik. 10. Selskabets opløsning 10.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til servicevirksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål. --oo0oo-- Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 28. april 2009 Som dirigent:

21 ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Telefon Telefax Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor i henhold til aktieselskabslovens 6 a, stk. 1 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Stiftelse af aktieselskab ved indskud af virksomhed 09-v003 PEDA RL docx

22 ABCD Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Indhold 1 Indledning 2 2 Beskrivelse af det indskudte aktiv 2 3 Det fastsatte vederlag 3 4 Det udførte arbejde 3 5 Konklusion 4 09-v003 PEDA RL docx 1

23 ABCD Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Til aktionærerne i 1 Indledning Stifterne har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i henhold til aktieselskabslovens 6 b. Vi har påtaget os opgaven og udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens 6 a, stk. 1. Vurderingsberetningen udarbejdes i anledning af stiftelsen af Assens Service A/S, hvor aktiekapitalen tilvejebringes ved indskud af driftsmateriel, tilgodehavender og forpligtelser pr. 1. januar Driftsmateriel, tilgodehavender og forpligtelser overdrages på vilkår, der er fastsat af stifterne. Stifterne har ansvaret for de fastsatte vilkår, herunder for rimeligheden af vederlaget til aktionærerne, og har erklæret sig herom i stifternes redegørelse. Det er vores opgave som vurderingsmænd, jf. aktieselskabslovens 6 a, stk. 1, at udtale os om stifternes udsagn om værdiansættelsen, og afgive erklæring om, at værdien af det indskudte aktiv mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes i forbindelse med stiftelsen af Assens Service A/S, med tillæg af overkurs. 2 Beskrivelse af det indskudte aktiv De indskudte aktiver er driftsmateriel, tilgodehavender og forpligtelser. Driftsmateriel indeholder aktiver til brug i udførelsen af det daglige arbejde vedrørende servicering af vand- og spildevandforsyning samt affaldsordning i Assens Kommune. Listen er udarbejdet af personalet i Assens Kommunes vand-, spildevand- og affaldsafdeling. Driftsmateriel er overdraget til skønnet anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger foretaget lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør 3-10 år. Mellemregningen indeholder betaling for s overtagelse af medarbejderforpligtelser i form af feriepengeforpligtelse, skyldig afspadsering m.v. vedrørende medarbejdere fra vand-, spildevand- og affaldsaktiviteterne. Anden gæld indeholder feriepengeforpligtelser og skyldig afspadsering. Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar Driftsmateriel og inventar omfatter biler, specialudstyr, maskiner, inventar m.v. Driftsmateriel og inventar er overdraget til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger foretaget lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør mellem 3-10 år. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender måles til kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Aktiver i alt v003 PEDA RL docx 2

24 ABCD Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Anden gæld Anden gæld består af skyldige feriepengeforpligtelser og hensat til stiftelsesomkostninger Forpligtelser i alt Nettoaktiver, aktiver med fradrag af gældsforpligtelser Det fastsatte vederlag Som vederlag for indskuddet modtages aktier nominelt kr. til kurs 296, svarende til en overkurs på kr. 4 Det udførte arbejde Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der udstedes i forbindelse med stiftelsen af Assens Service A/S, med tillæg af overkurs. Ved vurderingen har vi taget stilling til, om den af stifterne anvendte værdiansættelsesmetode er hensigtsmæssig efter omstændighederne, ligesom vi har vurderet rimeligheden af forudsætninger og testet de data, stifterne har anvendt ved værdiansættelsen. Vurderingen har omfattet undersøgelser af aktiverne, som indskydes i forbindelse med stiftelsen, samt en gennemgang af stifternes redegørelse i henhold til aktieselskabslovens 6, stk. 3. Vi har modtaget en liste over de driftsmidler, som indskydes i forbindelse med selskabsstiftelsen. Listen er gennemgået med personalet i Assens Kommunes vand-, spildevand- og affaldsafdeling, som har udarbejdet listen. Tilgodehavender og forpligtelser er afstemt til underliggende dokumentation. De indskudte aktiver fratrukket forpligtelsen svarer mindst til det aftalte vederlag. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 09-v003 PEDA RL docx 3

25 ABCD Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor 5 Konklusion Det er vores opfattelse, at værdien af den indskudte virksomhed fra Assens Kommune mindst svarer til det fastsatte vederlag på kr., herunder den pålydende værdi nom kr. af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af overkurs kr. Århus, den 28. april 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 09-v003 PEDA RL docx 4

26 ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Telefon Telefax Åbningsbalance pr. 1. januar åb003 PEDA RL docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International, et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

27 ABCD Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Åbningsbalance pr. 1. januar Anvendt regnskabspraksis 5 Åbningsbalance for 6 Noter 7 09-åb003 PEDA RL docx 1

28 ABCD Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Påtegninger Ledelsespåtegning Nærværende åbningsbalance for pr. 1. januar 2009 er aflagt med udgangspunkt i det af stifterne underskrevne stiftelsesdokument af 28. april Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling af aktiver og forpligtelser. Grundlaget for åbningsbalancen er beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af den indskudte virksomheds aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. 1. januar Åbningsbalancen indeholder os bekendt alle de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af den finansielle stilling pr. 1. januar Det er ikke efter 1. januar 2009 indtruffet forhold af væsentlig betydning for den indskudte virksomheds finansielle stilling pr. 1. januar Assens, den 28. april 2009 For stifteren Assens Kommune i henhold til fuldmagt: Finn Brunse borgmester Henning Qvick kommunaldirektør 09-åb003 PEDA RL docx 2

29 ABCD Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til stifteren af Vi har revideret åbningsbalancen pr. 1. januar 2009 for omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, balance og noter. Åbningsbalancen aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling af aktiver og forpligtelser. Stifternes ansvar for åbningsbalancen Stifteren har ansvaret for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling af aktiver og forpligtelser. Dette ansvar omfatter aflæggelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af stifterne anvendte regnskabspraksis er passende, om de af stifterne udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af den indskudte virksomheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2009 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling af aktiver og forpligtelser. Århus, den 28. april 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 09-åb003 PEDA RL docx 3

30 ABCD Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Skovvej 2B 5610 Assens Stiftet: 28. april 2009 Hjemstedskommune: Assens Kommune Regnskabsår: 1. januar december Stifter Assens Kommune Willemoesgade Assens CVR-nr ved borgmester Finn Brunse og kommunaldirektør Henning Qvick i henhold til fuldmagt Direktionen Bent Hvam Pedersen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 Postboks Århus C 09-åb003 PEDA RL docx 4

31 ABCD Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Anvendt regnskabspraksis Aktiver og forpligtelser indregnes og måles i åbningsbalancen i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier for regnskabsklasse B. Stiftelsen er foretaget ved anvendelse af overtagelsesmetoden. De i virksomheden indskudt aktiver og forpligtelser er dermed opgjort til dagsværdier. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor. Balancen Materielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar er værdiansat til en skønnet dagsværdi beregnet på baggrund af aktivernes restlevetid. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 3-10 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 09-åb003 PEDA RL docx 5

32 ABCD Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Åbningsbalance for Åbningsbalance 1. januar Note 2009 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 1 Driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 2 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital 3 Aktiekapital Overkurs ved emission Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter m.v. 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 5 Ejerforhold 6 09-åb003 PEDA RL docx 6

33 ABCD Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 Noter 1 Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar Nedskreven genanskaffelsesværdi 1. januar Afskrives over 3-10 år 2 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder omfatter følgende: Tilgodehavende hos Assens Vand A/S Tilgodehavende hos Assens Spildevand A/S Tilgodehavende hos Affald og Genbrug Affald A/S Egenkapital Aktiekapitalen udgør kr. og er fordelt i aktier a kr. og multipla heraf. 4 Eventualposter m.v. Ingen. 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. 6 Ejerforhold Selskabet stiftes af Assens Kommune, som efterfølgende overdrager hele aktiekapitalen til Assens Forsyning A/S, Skovvej 2B, 5610 Assens, som ejes 100 % af Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens. 09-åb003 PEDA RL docx 7

34 ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Telefon Telefax Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde 09-rp003 PEDA RL docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International, et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

35 ABCD Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde Indhold 1 Konklusion på revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Indledning Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning 2 2 Særlige forhold vedrørende åbningsbalancen Overtagelse af aktiver og forpligtelser Selskabets bogføring og administration Momsmæssige forhold i forbindelse med overtagelse af aktiver og forpligtelser fra Assens Kommune 3 3 Kommentarer og supplerende specifikationer til åbningsbalancen Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver, tkr. Error! Bookmark not defined. 3.3 Anden gæld, tkr. 3 4 Øvrige forhold Begivenheder indtruffet efter åbningsbalancedagen Forsikringsforhold 4 5 Lovpligtige oplysninger m.v Regnskabserklæring Andre opgaver Revisionens erklæring i forbindelse med åbningsbalancen aflagt pr. 1. januar rp003 PEDA RL docx 1

36 ABCD Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde 1 Konklusion på revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Indledning Vi er antaget som vurderingsmænd i forbindelse med indskud af aktiver og forpligtelser i. Som en del af vores arbejde har vi foretaget revision af udkast til åbningsbalance for aflagt pr. 1. januar Åbningsbalancen udviser følgende hovedtal: tkr. 1/ Aktiver i alt Egenkapital Rapporten er alene udarbejdet til brug for stifteren og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. 1.2 Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Vedtages åbningsbalancen i den foreliggende form, vil vi forsyne åbningsbalancen med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 2 Særlige forhold vedrørende åbningsbalancen Vores revision af åbningsbalancen har givet anledning til at fremhæve følgende: 2.1 Overtagelse af aktiver og forpligtelser Som følge af den politiske aftale om en mere effektiv vandsektor og forventede krav til bl.a. selskabsgørelse besluttede kommunalbestyrelsen i Assens Kommune, at kommunens forsyningsaktiviteter skulle udskilles i selvstændige selskaber ejet af Assens Kommune. Som følge heraf har med virkning fra 1. januar 2009 overtaget servicefunktioner vedrørende vand-, affalds-, genbrugs- og spildevandsaktiviteter fra Assens Kommune. Overdragelsen gennemføres ved, at kommunen mod indskud af servicefunktioner vedrørende vand-, affalds-, genbrugs- og spildevandsaktiviteter modtager 100 % af aktierne i. Overdragelsen omfatter samtlige aktiver, rettigheder og forpligtelser, herunder eventualforpligtelser relateret til servicevirksomheden. Selskabet overtager de medarbejdere, som er ansat i forsyningen i Assens Kommune samt hertil hørende forpligtelser i form af skyldig feriepengegodtgørelse. 09-rp003 PEDA RL docx 2

37 ABCD Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde 2.2 Selskabets bogføring og administration Vi har med selskabets ledelse drøftet den fremadrettede bogføring og administration af selskabsforhold. Der arbejdes på organiseringen af nævnte forhold, og der arbejdes mod, at strukturen i den fremadrettede administration snarest ligger fast. 2.3 Momsmæssige forhold i forbindelse med overtagelse af aktiver og forpligtelser fra Assens Kommune Assens Kommunes overdragelse af aktiver og forpligtigelser til selskabet er sket som en momsfri virksomhedsoverdragelse. I forbindelse med købet skal vi henlede opmærksomheden på følgende momsmæssige forhold: Selskabet skal som udgangspunkt udarbejde en opgørelse af reguleringsforpligtelse for overtagne aktiver. Der er imidlertid mulighed for i stedet at fremsende en forespørgsel til myndighederne om undladelse af at opgøre reguleringsforpligtelsen. SKAT skal i overensstemmelse med sædvanlig praksis orienteres om den momsfrie virksomhedsoverdragelse. Vi skal gøre opmærksom på snarest efter stiftelsen af at få igangsat tiltag til løsning heraf. 3 Kommentarer og supplerende specifikationer til åbningsbalancen Vi skal supplere åbningsbalancen med kommentarer og specifikationer. 3.1 Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar, tkr. Driftsmateriel indeholder biler og inventar m.v., som er værdiansat til tkr. Driftsmateriel er værdiansat til markedsværdien pr. 1. januar 2009 efter en overordnet skønsmæssig værdiansættelse af selskabets driftspersonale. Regnskabsposten afskrives over 3-8 år. Vi har stikprøvevis gennemgået opgørelsen over driftsmateriel med selskabets ansatte, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. 3.2 Anden gæld, 3.045tkr. Anden gæld består af feriepengeforpligtelse, skyldig afspadsering m.v. vedrørende det personale, der tidligere har været ansat i kommunen og varetog forsyningsopgaver, som nu er overført til. Beløbet er baseret på lønoplysninger for de enkelte medarbejdere. 09-rp003 PEDA RL docx 3

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4. Anlægskartoteker

Læs mere

Stiftelsen sker i henhold til vedhæftede udkast til vedtægter, som foreslås vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Stiftelsen sker i henhold til vedhæftede udkast til vedtægter, som foreslås vedtaget på den stiftende generalforsamling. STIFTELSESDOKUMENT Undertegnede Assens Kommune (CVR-nr. 29 18 96 92) Assens Rådhus Willemoesgade 15 5610 Assens stifter herved dags dato et aktieselskab under navnet Assens Forsyning A/S med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning. UDKAST 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA FURESØ KOMMUNE TIL FURESØ DRIFTSSELSKAB APS (UNDER OMDANNELSE TIL A/S)

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA FURESØ KOMMUNE TIL FURESØ DRIFTSSELSKAB APS (UNDER OMDANNELSE TIL A/S) Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA FURESØ KOMMUNE TIL FURESØ DRIFTSSELSKAB APS (UNDER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S. W:\43637\145002\ doc

VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S. W:\43637\145002\ doc VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S W:\43637\145002\000054.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S W:\44102\147236\000005.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Rebild Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 MANKO:

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 32 56 23 61 Overtagelsesbalance

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\ AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\000010.doc Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 Side

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR 26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 05 62 65 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. SELSKABETS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

UDKAST 1. 9. april 2008 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES VANDFORSYNING VED APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF ASSENS VANDVÆRK A/S

UDKAST 1. 9. april 2008 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES VANDFORSYNING VED APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF ASSENS VANDVÆRK A/S 9. april 2008 UDKAST 1 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES VANDFORSYNING VED APPORTINDSKUD VED STIFTELSE AF ASSENS VANDVÆRK A/S W:\42806\138415\000003.DOC Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1.2 Bilag

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: Formateret: Normal. Formateret: Dansk

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: Formateret: Normal. Formateret: Dansk VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 Formateret: Normal Formateret: Dansk C:\Documents and Settings\abd\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\F7TA1PM8\Bilag%204.B%20-

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Overtagelsesbalance

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. HILLERØD KRAFTVARME ApS

VEDTÆGTER FOR. HILLERØD KRAFTVARME ApS VEDTÆGTER FOR HILLERØD KRAFTVARME ApS Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr.157077 VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR. 33 05 91 24 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Affald A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Spildevand A/S

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til aktieselskabslovens 6a

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde

Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Forsyningsservice A/S under

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE

AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE MELLEM OG EGEDAL FORSYNING & SERVICE A/S FURESØ DRIFTSSELSKAB A/S q:\egedal forsyning\01 bestyrelsen\09 forretningsudvikling\samarbejde_furesø\materiale til bestyrelserne\final_udsendelse\bilag

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

UDKAST NR maj 2010 AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA HALSNÆS KOMMUNE TIL HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S

UDKAST NR maj 2010 AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA HALSNÆS KOMMUNE TIL HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S UDKAST NR. 1 6. maj 2010 AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA HALSNÆS KOMMUNE TIL HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 7 - bilag 6 overdragelsesaftale renovation og genbrug.doc

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

Randers Spildevand A/S. Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor. i henhold til selskabslovens 36, stk. 1, jf. selskabslovens 37, stk.

Randers Spildevand A/S. Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor. i henhold til selskabslovens 36, stk. 1, jf. selskabslovens 37, stk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

ABCD. Åbningsbalance pr. 1. januar Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Manko: Overtagelse af nyt lån. 10-r001 THN

ABCD. Åbningsbalance pr. 1. januar Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Manko: Overtagelse af nyt lån. 10-r001 THN KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Assens Affald og Genbrug A/S under stiftelse

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til aktieselskabslovens

Læs mere

UDKAST NR juni 2010 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RUDERSDAL KOMMUNES. VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNING Til RUDERSDAL FORSYNING A/S

UDKAST NR juni 2010 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RUDERSDAL KOMMUNES. VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNING Til RUDERSDAL FORSYNING A/S Horten Advokat «Sagsbeh_navn» Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» UDKAST NR. 1 23. juni 2010 AFTALE OM OVERDRAGELSE AF RUDERSDAL KOMMUNES VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNING

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES VANDFORSYNING VED APPORTINDSKUD I FORBINDELSE MED STIFTELSE AF ASSENS VANDVÆRK A/S

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES VANDFORSYNING VED APPORTINDSKUD I FORBINDELSE MED STIFTELSE AF ASSENS VANDVÆRK A/S AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ASSENS KOMMUNES VANDFORSYNING VED APPORTINDSKUD I FORBINDELSE MED STIFTELSE AF ASSENS VANDVÆRK A/S W:\42806\138415\000033.doc BILAGSFORTEGNELSE Side 2 Bilag 1.2. Bilag 2.5. Ekstrakt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabskapitalen i selskabet.

drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabskapitalen i selskabet. VEDTÆGTER for TØNDER FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Tønder Forsyning A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at varetage vandforsynings-,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere