altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser"

Transkript

1 altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser Revideret 1. november 2015

2 Indhold 2 Lys og luft til alle 3 Hensyn til dagslys 4 Altaner i eksisterende byggeri...5 Beregningsværktøj...5 Altaner i nybyggeri... 6 Hensyn til byens liv 7 Transparente værn...7 Altaner i stueetagen...7 Afvanding....7 Hensyn til BYENS EKSISTERENDE rum og bygninger 8 En mangfoldig by... 8 Stueetage og tag... 8 Udformning... 9 Placering...10 Hensyn til kulturarv 11 80% bygninger fra før Bevaringsværdige bygninger og bebyggelser.. 11 Stilarter 12 Senklassicisme...13 Palæstil...13 Historicisme...13 Håndværker historicisme...14 Rundbuestil...14 Jugendstil Tidlig nationalromantik...15 Sen nationalromantik...15 Nyklassicisme...15 International funkis National funkis Bygningstræk 17 Pudset facade Muret facade...19 Dekorationer Rundbuer...21 Organisk formsprog Karnapper...23 Lodrette træk og symmetri...24 Markant sokkel...25 Vandrette bånd...26 Ensartet taktfast facade...27 Orginale altaner Altaner på funkisbygninger...29 Gavle Københavner tag...31 Saddeltag...32 Mansardtag...33 Lov og regelgrundlag 34 Regelgrundlag...34 Bygningsreglementet og vejloven Altaner og tagterrasser Indhold

3 Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber, at der etableres altaner til alle nye boliger. Altaner og tagterrasser giver mulighed for udeophold i umiddelbar tilknytning til boligen, bidrager til et bedre byliv og øger boligens kvalitet. Ved at skabe kontakt mellem livet i husene og livet på gaden og i gården, kan altaner bidrage til et trygt og levende bymiljø. KBH 2025 Klimaplanen, stiller som et af sine mål, at vi skal reducere elforbruget med 10% i boligerne. Hvis vi skal leve op til dette mål, i en tæt by som København, hvor der generelt er mindre dagslys i lejlighederne, må vi tage hensyn til de eksisterende lysforhold, når vi etablerer nye altaner. Etableringen af en altandør vil give mere dagslys til en lejlighed, men samtidig kan en altan tage en betragtelig del af underboens lys. Adgang til dagslys har en signifikant betydning for trivsel og påvirker elforbruget til kunstbelysning direkte. En altandør gør det nemt at lufte ud, og kan derfor være med til at forbedre indeklima og forebygge skimmelsvamp. Altaner og tagterrasser kan give flere planter og grønt i byen til glæde for alle der færdes i byen. Retningslinjer for etablering af Altaner og Tagterrasser er udarbejdet af Københavns Kommune og gennemgår, hvordan etablering af altaner og tagterrasser kan ske under hensyn til både dagslys, naboer og bylivet. Retningslinjerne er vejledende og danner grundlag for Københavns Kommunes behandling af ansøgninger om nye altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger, samt bestemmelser vedrørende altaner og tagterrasser i nye lokalplaner. Halmtorvet 3 Altaner og tagterrasser Lys og luft til alle

4 Hensyn til dagslys En stor altan kan reducere dagslyset for en underbo betragteligt. Hensynet til dagslys er ikke den eneste parameter for hvor stor en altan kan være, men den er væsentlig. Kommunen har pligt til at vurdere dagslysforhold ved etablering af nye altaner på eksisterende bygninger og i nybyggeri. 4 Altaner og tagterrasser Hensyn til dagslys Dagslysets betydning De seneste år er der kommet et øget fokus på dagslys og dets rolle i fremtidens bæredygtige bygninger. Dette er dels drevet af dagslysets signifikante betydning for menneskers trivsel, dels gennem dagslysadgangens indvirkning på behovet for kunstig belysning og dermed energiforbrug. Billede? -Statens Byggeforskningsinstitut 2005, Kirsten Gram Hanssen

5 Altaner i eksisterende byggeri Ved opsætning af nye altaner på eksisterende bygninger kan lysforholdene anses for at være tilfredstillende, hvis der kan opnås en dagslysfaktor på 2% i halvdelen af arealet i påvirkede opholdsrum og køkken. Alternativt kan lysforholdene anses for at være tilfredstillende, hvis dagslysfaktoren, i påvirkede opholdsrum, ikke reduceres med mere end 25 %, dog 15 % for stuelejligheder. Måling af relativ reduktion For at gøre det nemmere at beregne og dokumentere den relative forringelse en ny altan medfører for underboen, har Københavns Kommune udviklet et beregningsværktøj baseret på konkrete fysiske mål. Beregningsværktøj Værktøjet giver en teoretisk maksimal størrelse for en altan der ikke reducerer dagslyset med mere end 25% og 15% i stueetagen. Værktøjet kan ikke sige noget om hvad der er konstruktivt muligt, eller hvordan altanen passer til bygningen, det er derfor ikke den eneste faktor for størrelsen af en altan. Kommunen er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af dagslys i hver sag. Beregningsværktøjet vil blive benyttet i helhedsvurderingen, men det vil altid være en konkret vurdering da der kan være særlige forhold som værktøjet ikke kan tage højde for. Regneværktøjet tager udgangspunk i de målbare parametre der har en væsentlig indflydelse på hvor meget en altan påvirker dagslyset for underboen. Værktøjet beregner reduktionen i det underliggende rum og tager højde for bredden af altanen og hvor mange vinduer den dækker over. Det betyder at en altan der kun dækker halvdelen af de underliggende vinduer, kan være dybere end en altan der dækker alle vinduerne. Anvendelse af værktøjet For at anvende værktøjet skal du kende: Højde og afstand til modstående bygning Stueetagens højde over terræn Rumhøjderne for alle etagerne under den ønskede altan Vinduesstørrelserne for alle rum der ligger umiddelbart under den ønskede altan Værktøjet indeholder en nærmere beskrivelse af de forskellige parametre og hvordan de kan måles. Hent beregningsværktøj Værktøjet kan downloades på adressen: Værktøjet er et regneark og kræver Microsoft Excel eller lignende. 5 Altaner og tagterrasser Hensyn til dagslys

6 Altaner i nybyggeri Ved nybyggerier skal det påvises, at en dagslysfaktor på 2 % kan opnås i halvdelen af arealet af opholdsrum og køkken medregnet skyggevirkningen fra en overliggende altan. Måling af dagslysfaktor Statens Byggeforsknings institut har i anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger angivet en række metoder der kan bruges til at beregne og dokumentere dagslysfaktor. Dagslysfaktor Dagslysfaktor er et procenttal for dagslysmængden i et rum i forhold til lysmængden udenfor på en overskyet dag. På en overskyet dag, vil der komme ca. lige meget lys fra alle sider, hvilket betyder at dagslysfaktoren er uafhængig af rummets orientering ifht. verdenshjørnerne. Dagslysfaktoren bliver dog påvirket af skyggeeffekten fra overliggende altaner og nærliggende bygninger. SBi Forside? 6 Altaner og tagterrasser Hensyn til dagslys Dagslysfaktoren siger ikke noget om mængden af direkte sol eller kvaliteten af lyset. Havneholmen Fotograf Seier + Seier

7 Hensyn til byens liv En altan kan være et positivt tilskud til byens rum, og kan styrke oplevelsen af byliv. Altaner skaber opholdsmuligheder i visuel kontakt med gaden eller gården, og derved kommer der flere øjne på byen, hvilket medvirker til at skabe tryghed og fællesskab. Det er dog vigtigt, at tilføjelsen af nye altaner ikke forringer anvendelsen af de eksisterende uderum. Transparente værn For at sikre kontakten mellem livet på altanen og omgivelserne anbefales det, at værn udformes med en stor grad af transparens. Altaner i stueetagen I stueetagen anbefales terrasser på terræn, franske altaner eller en terrassedør, der giver adgang til det fri. Afvanding Det anbefales, at altaner ikke afvandes i et enkelt frit udløb, da dette kan være til gene for forbipasserende og kan være medvirkende til øget isdannelse. 7 Altaner og tagterrasser Hensyn til byens liv Bustrupgade

8 Hensyn til BYENS EKSISTERENDE rum og bygninger En mangfoldig by En levende by er en tryg og attraktiv by. I en tæt by som København med begrænsede uderum er det vigtigt at vores fælles byrum er behagelige at færdes og opholde sig i. Den store mangfoldighed i byens bygninger gør det interessant at færdes i gaderne og får afstande til at virke kortere, men hvis der ikke er nogen styrende principper for udformningen af bygninger vil byen komme til at virke kaotisk. Altaner der er tilpasset til byrum og bygninger, giver liv til byen uden at dominere rummet. Stueetage og tag Et af de principper der går igen i de fleste etagebygninger i København er opdelingen af facaden i en veldefineret base, midte og tag. Når bunden af facaden afgrænses får den en størrelse der gør det behageligt at opholde sig ved bygningen. Den ubrudte tagkant skaber en rolig og veldefineret ramme for facaden og himlen set fra gaden. Disse enkle principper skaber genkendelighed og orden på tværs af den store mangfoldighed af bygninger i forskellige stilarter og bidrager til at det opleves attraktivt at færdes og opholde sig i byen. Det er vigtigt at tage særligt hensyn til stueetagen og tagkanten når man etablerer altaner på eksisterende bygninger, især på meget offentlige facader der kan ses fra stor afstand eller hvor mange mennesker færdes. 8 Altaner og tagterrasser Hensyn til BYENS EKSISTERENDE rum og bygninger Ved at adskille de nederste etager og taget fra resten af facaden, bliver bygningen delt op i sektioner der passer bedre til et menneskes størrelse. Nørre Farimagsgade 82

9 Udformning Det anbefales at altaner udformes og dimensioneres med udgangspunkt i bygningen og byrummets proportioner og facadens materialer og farver. Ensartethed Det anbefales, at altaner og tagterrasser på samme bygning fremstår med samme konstruktion og materialer. Generelle anbefalinger De generelle anbefalinger, vedrørende udformning og placering af nye altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger, er vejledende i forhold til at opnå en god arkitektonisk helhedsvirkning. Såfremt der kan opnås en god helhedsvirkning på anden vis kan anbefalingerne fraviges. Ældre bygninger Mange ældre bygninger har rigt dekorerede facader eller andre kvaliteter man må forholde sig til for at opnå en god helhedsvirkning. I afsnittet hensyn til kulturarv er samlet en række eksempler og mere specifikke anbefalinger for ældre bygninger baseret på de mest udbredte stilarter for ældre etageboliger. Konstruktion Det anbefales, at konstruktion udformes enkelt på en måde, der harmonerer med bygningens udtryk. Værn Ved etablering af nye altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger anbefales det, at værn udformes med en spinkel åben konstruktion og en stor grad af transparens. Døre Det anbefales, at altan- og terrassedøre udformes i materialer og farver, der harmonerer med eksisterende vinduer. Farve Det anbefales, at værn og konstruktion udformes med en neutral farveholdning, der harmonerer med bygningens eksisterende materialer og farver. 9 Altaner og tagterrasser Hensyn til BYENS EKSISTERENDE rum og bygninger Burmeistergade

10 Indbliksskærme Det anbefales, at eventuelle indbliksskærme udformes, så de fremstår lette og enkle, og at de kun anvendes i forbindelse med indbliksgener i naboskel. Nedløbsrør Etableringen af nye afløbsrør til afvanding af altaner anbefales ikke. Facadedekoration og udsmykning Ved etablering af nye altaner og terrasser på eksisterende bygninger anbefales, at der tages hensyn til facadedekoration og udsmykning, der har betydning for bygningens arkitektoniske helhedsudtryk. Trappehuse Det anbefales, at trappehuse i forbindelse med tagterrasser i udformning, farve- og materialer tilpasser sig taget og husets arkitektur og placeres så langt fra tagkant som muligt. Placering For at opnå en god helhedsvirkning anbefales det at altaner placeres ud fra et samlet princip for hele bygningen, med respekt for husets bærende arkitektoniske principper og udsmykninger. Enkelte tilfældigt opsatte altaner vil som regel ikke give en god helhedsvirkning. udsmykning som skaber symmetri eller opdeler facaden, anbefales det, at altaner og terrasser forholder sig til facadens orden. Hvis en eksisterende symmetri brydes af nye altaner eller terrasser anbefales, at det sker på en måde, der relaterer sig til karakteren af bygningen for eksempel ved, at altaner opsættes over hinanden, men ikke nødvendigvis symmetrisk omkring for eksempel vinduesåbninger. Vandrette træk Ved gennembrydning af vandrette elementer på eksisterende bygninger anbefales det at tilpasse dybden og bredden på altaner, så den horisontale karakter af bygningen bevares også set fra siden i gadeniveau. Placering i tagetagen Ved terrasser, der etableres som en udskæring i et skråt tag, anbefales det at holde en god afstand til tagryggen og minimere bredden, så den ikke kommer til at dominere tagfladen. Det anbefales, at terrasser og altaner i tagetagen etableres uden udkragning. 10 Altaner og tagterrasser Hensyn til BYENS EKSISTERENDE rum og bygninger Symmetri På en facade eller et tag med lodrette træk såsom trappehuse, karnapper eller anden Grønningen

11 Hensyn til kulturarv 80% bygninger fra før 1940 Cirka 80 procent af alle etageboliger i København er bygget før 1940 og cirka halvdelen af alle bygninger er mere end 100 år gamle. De fleste af os bor derfor i bygninger der er bygget i en helt anden tid med helt andre værdier. De enkelte bygninger og boliger lever ikke altid op til de behov vi har i dag, men den by som de skaber er eftertragtet at bo i. Ved at forholde sig bevidst til de eksisterende bygningers kvaliteter kan man forny og udvikle byen på en måde der skaber værdi og mere mangfoldighed. Bevaringsværdige bygninger og bebyggelser En stor del af de ældre bygninger i København er udpeget som bevaringsværdige med SAVE værdier mellem 1 og 4 ligesom en del samlede bebyggelser er udpeget som bevaringsværdige. Ved bevaringsværdige bygninger og bebyggelser vil der i byggesagsbehandligen blive taget særlige hensyn til udformning og placering, med henblik på at opnå en god helhedsvirkning og tilpasning til byens egenart. Langt de fleste bevaringsværdige bygninger kan få altaner og tagterrasser, også mod gaden, så længe de er udformet, placeret og dimensioneret med udgangspunkt i bygningen og byrummet. Bebyggelser udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen og bygninger med SAVE-værdier på 1-4 vil i Københavns Kommune blive behandlet som bevaringsværdige. Du kan læse mere om fredede og bevaringsværdige bygninger på Kulturstyrelsens hjemmeside: 11 Altaner og tagterrasser Hensyn til kulturarv

12 Stilarter 12 Oversigten over stilarter kan bruges som en guide til at identificere væsentlige bygningstræk der er relevante at forholde sig til ved etablering af altaner, hvilket gør det nemmere at opnå en god helhedsvirkning. Følgende oversigt over stilarter for etageboliger mellem 1840 og 1940 giver et overblik over udviklingen i bygninger henover de 100 år hvor størstedelen af Københavns bygninger er bygget. Altaner og tagterrasser Stilarter De ældste etageboliger i København er over 400 år gamle. Eftersom byggeteknik og oplevelsen af hvad der er smukt udvikler sig konstant, er der i dag store forskelle på bygninger i byen. Udviklingen har nogen gange været gradvis og flydende, andre gange har nye trends skabt klare skift mellem forskellige måder at bygge huse på. Under 5% af etageboligerne i København er bygget før 1840, heraf er ca. 2/3 fredet. Etablering af altaner på bygninger fra før 1840 vil være udfordrende og vil altid kræve en grundig foranalyse. Mange bygninger har træk fra flere stilarter og det er ikke nødvendigt at kende en bygnings eksakte stilart. Når man skal etablere altaner er det nødvendigt, at forholde sig til om facaden er symmetrisk opbygget med kraftige fremspring eller om den er muret eller pudset. Dvs. det er nødvendigt at kende og forholde sig til de væsentlige bygningstræk. Hvis du vil vide mere om de forskellige stilarter og historien bag dem, kan du hente den gratis publikation: Kend dit etagehus, udgivet af Dansk Bygningsarv, på adressen: kend-dit-etagehus Overgaden Oven Vandet

13 Senklassicisme Palæstil Historicisme Kendetegnet for senklassicismen er de rene former der skaber en harmonisk helhed. Døre og vinduer er proportioneret efter de klassiske regler. Facaden er pudset og fremstår med svage reliefvirkninger. Ensartet taktfast facade / Pudset facade Palæstilens symmetrisk opbyggede facader bruger stemningsskabende facadedekorationer fra flere andre stilarter. Lodrette træk og symmetri / Pudset facade / Dekorationer / Rundbuer Historicistiske bygninger har typisk en markant sokkel og symmetrisk placerede vinduer. Farverne er kontrastfyldte og de symmetriske facader har ofte stemningsfulde dekorationer med reliefvirkninger. Lodrette træk og symmetri / Dekorationer / Markant sokkel / Rundbuer / Københavner tag Altaner og tagterrasser Stilarter Holmbladsgade 76 Skydebanegade Sankt Pauls Gade Stockholmsgade 49 Ny Carlsberg Vej 12 Nørre Farimagsgade 76 Westend

14 Håndværker historicisme Rundbuestil Jugendstil En mere spartansk variant af historicismen. Regulær taktfaste vinduesopdeling og en markant tung sokkel. Vinduer og døre er ofte indrammet og står i kontrast til facademuren. Markant sokkel / Ensartet taktfast facade / Københavner tag / Vandrette bånd / Dekorationer En særlig variant af historicismen kendetegnet ved brugen af elegante cirkulære murstik over vinduer og døre. Rundbuer / Muret facade / Markant sokkel Formsproget i jugendstil er inspireret af naturens organiske former. Bygningsdele som vinduer, tag, karnapper og tårne fremstår som kunstfærdige bygningsdetaljer. Dekorationer / Muret facade / Markant sokkel / Organisk formsprog Altaner og tagterrasser Stilarter Prins Jørgens Gade 14B Haderslevgade 35 Holbergsgade Ingerslevgade 104 Holmbladsgade 75 Thorsgade 81 Holbergsgade Ingerslevsgade 104

15 Tidlig nationalromantik Sen nationalromantik Nyklassicisme Bygningerne er sammensatte med forskellige stemningsskabende elementer som tårne, tagkviste og tagudhæng, felter med mønstermurværk, kampestenssokler og varierede vinduesformater. Bygningerne er individualistiske med mange unikke detaljer. Organisk formsprog / Dekorationer / Karnapper / Mansardtag Den sene nationalromantik er karakteriseret ved dens rustikke homogene facader af teglsten i varme farver og karnapper i bløde former. Muret facade / Organisk formsprog / Karnapper / Mansardtag Bygninger i nyklassicistisk stil er udformet enkelt og har en stramt geometri der skaber en helhed af harmoni og orden. Især de lange ubrudte facader og saddeltag kendetegner denne stilart. Ensartet taktfast facade / Saddeltag / Muret facade / Pudset facade Altaner og tagterrasser Stilarter Classensgade 17 Njalsgade 12 Amager Fælledvej 11 Skotterupgade Åboulevard 6 Stavangergade 6 Amager Fælledvej 11 Sjællandsgade 25

16 International funkis National funkis Vandrette vinduesbånd, flade tage, tagterrasser, udkragede altaner, store glaspartier og især hjørnevinduer er karakteristiske for international funkis. Formsproget er enkelt, geometrisk og kubisk. Den første stilart hvor altaner til hver bolig er en integreret del af udtrykket. Altaner på funkisbygninger En variant af den internationale funkis, kendetegnet ved at have murede facader i stedet for pudsede. Altaner på funkisbygninger Altaner og tagterrasser Stilarter Sankt Kjelds Plads 5 Overgaden Oven Vandet 40 Overgaden Oven Vandet 44 Fridtjof Nansens Plads 1

17 Bygningstræk 17 På tværs af de mange forskellige stilarter er der en række bygningstræk der går igen. For eksempel har vi i Danmark en forkærlighed for tegl, der gør at murede facader er et bygningstræk der går igen i mange stilarter i forskellige variationer. Altaner og tagterrasser Bygningstræk Andre bygningstræk kan være facader med en stor grad af symmetri eller facader med karnapper. Man kan opnå en god helhedsvirkning med altaner på mange forskellige måder, i det følgende er en række bygningstræk illustreret med forskellige eksempler der kan bruges som inspiration. Ovengadet Oven Vandet

18 Mikkel Vibes Gade 1 Hvide altaner med enkel raffineret konstruktion der beriger facaden og matcher vinduer. Pudset facade Det er vigtigt at altaner på pudsede facader har en farve der harmonerer med facadens farver. 18 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Ravnsborg Tværgade 6 Sorte altaner der matcher farven på vinduer og gesimsbånd. De spinkle værn lader facadens farve og stoflighed skinne igennem. Dybbølsgade 49 Enkle hvide altaner der passer til facadens hvide dekoration. De spinkle værn og den tynde altanbund får altanerne til at virke svævende og lette.

19 Busstrupgade 7 Den enkle tynde altan bund matcher facadens detaljegrad og stoflighed. Godsbanegade 1 Altanens matte grå bund matcher bygningens betondekoration. De spinkle værn matcher de grønne vinduer i farven og facaden i udformningen. Muret facade Det er vigtigt at altaner på murede facader har en stoflighed og farve der harmonerer med facaden og som udgangspunkt ikke tilfører væsentligt anderledes farver eller stofligheder. 19 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Sankt Thomas Allé 12 Den robuste bund har en detaljering og stoflighed der passer til den murede facade. Carl Bernhardsvej 12 Den mørke altan matcher facaden med sin detaljering. Amager Bouldevard 133 De teglfarvede støbte bunde har en detaljering og stoflighed der harmonerer med facaden.

20 Dekorationer På facader med dekorative elementer er det væsentligt at altanens udformning og materialer tilpasses så der opnås en god helhedsvirkning. Hvis der er nødvendigt at fjerne hele eller dele af dekorationer er det vigtigt at resultatet fremstår helstøbt. Dybbølsgade 49 Dekorationen er blevet delvist fjernet med god virkning sammen med den moderne altan. Sankt Hans Gade 4 Bundens matte farve og skyggekant matcher gesimsbåndet. 20 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Valdemarsgade 20 Den smukke stoflighed og detaljering i betonbunden skaber sammen med de elegante spinkle værn og den let rundede front en god helhed sammen med de eksisterende dekorationer på facaden. Istedgade 97 Altanerne fjerner dekorationen mellem søjlerne men respekterer de lodrette søjler. Sammen med den enkle hvide bund og de fint tilpassede spinkle værn skabes en god helhedsvirkning.

21 Rundbuer 21 Altaner placeret over rundbuer må enten holde en hvis respektafstand til buen eller fjerne den i sin helhed. Det kan være udfordrende at opnå en god helhedsvirkning med altaner over rundbuer. Holbergsgade Detaljerig muret facade med rundbuer Altaner og tagterrasser Bygningstræk Sankelmarksgade 17 Buen over vinduet er fjernet men der er skabt en god helhedsvirkning ved at lade det lyse dekorative bånd skabe en naturlig overgang. Betonbundens stoflighed og fine detaljering harmonerer med facaden. Istedgade 86 Kombinationen af de meget markante rundbuer og gesimsen over dem, gør det udfordrende at opnå en god helhedsvirkning med altaner på 4. sal.

22 Organisk formsprog Facader med bløde former og et organisk formsprog stiller større krav til udformningen af altaner. Tilgengæld er der mange eksempler på oprindelig altaner der kan bruges som inspiration. 22 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Åboulevard 6 De originale altaners tyngde, stoflighed og form skaber en helhed sammen med facadens former. Christian Ix s Gade 1 Den lette og smukt detaljerede altan følger og understreger facadens buede form. Westend Den meget lange altan følger facaden og skaber en god bund og overgang til basen af facaden.

23 Karnapper For at opnå en god helhedsvirkning må altaner tilpasse sig til dybden på eksisterende karnapper og holde en hvis afstand til siden af karnappen hvis de ikke bygges sammen. Amager Fælledvej 11 Altanerne respekterer karnappernes dybde ved at være delvist indeliggende. 23 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Amager Fælledvej 31 Originale altaner bygget sammen med karnap. Sankt Hans Gade 2 Nye altaner fint tilpasset til karnappernes størrelse. Bevtoftegade 2 Altanen er tilpasset til dybden af karnappen og holder en respektafstand til karnappen der svarer til dybden. Bunden har en detaljering og stoflighed der harmonerer godt med karnappen.

24 Ravnsborggade 22 De to rækker af altaner skaber en god symmetrisk helhed sammen med facaden. Bodenhoffs Plads 10 Lodrette træk og symmetri Altaner på facader med markante lodrette udsmykninger og fremspring må respektere og forholde sig til facadens opdeling. På facader med mange detaljer og en klar symmetri kan det være nødvendigt at placere altanerne symmetrisk for at opnå en god helhedsvirkning. 24 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Ved Kløvermarken 2 Husets symmetri respekteres og understreges af de to rækker altaner der tilpasser sig facadespringene i dybden. Istedgade 97 På rigt dekorerede symmetriske facader er det svært at skabe en god helhedsvirkning uden symmetrisk placerede altaner.

25 Dybbølsgade 4 Altanenbunden matcher gesimsen i tykkelse og farve. Sankt Hans Gade 4 Altanbundens detaljering og farve matcher gesimsen. Markant sokkel Når altaner placeres på kanten af en markant sokkel er det vigtigt at tilpasse farver, materialer og størrelse til sokkel og gesimsbånd. 25 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Sankt Hans Gade 2 Gesimsen er blevet brudt og de nye altaner har skåret sig ned i basen, men de tilpassede altanbunde og de enkle spinkle værn gør at der skabes en god helhedsvirkning. Kastelvej 27 Oprindelige altaner i forskellige udformninger der forholder sig til deres placering på facaden.

26 Vandrette bånd Når en altan bryder vandrette bånd og gesimser stiller det større krav til altanens udformning. Visse meget markante gesimser vil være svære at gennembryde med en god helhedsvirkning. Kongshøjgade 1-7 Altanen bryder gesimsen men altanbundens materiale og udformning er tilpasset. 26 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Skydebanegade Den meget markante gesims vil være svær at gennembryde med en god helhedsvirkning. Holmbladsgade 76

27 Ensartet taktfast facade På facader hvor der ikke skal tages hensyn til markante udsmykninger eller fremspring, er der større frihed til at placere altaner efter forskellige principper. Når altanerne er placeret efter det samme princip på hele bygningen, kan der opnås en god helhedsvirkning selvom der er huller i mønstret. Overgaden Oven Vandet 42 Den forskudte placering af altanerne skaber en god variation på facaden. Faksegade 20 De to rækker af altaner passer ind i facaden uden at dominere den. 27 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Tordenskjoldgade 23 Et forslag til nye altaner på en eksisterende bygning. De forskellige størrelser altaner bryder den taktfaste rytme, men tilpasser sig til den eksisterende dekoration. Ejderstedgade Altaner der er frit placeret indenfor et fast grid. Den enkle udformning og den nogenlunde jævne fordeling gør at facaden opleves varieret.

28 Langebrogade Ny altan på hjørnet udformet med udgangspunkt i den oprindelige. Orginale altaner For at opnå en god helhedsvirkning på facader med oprindelige altaner, må nye altaner forholde sig til de oprindelige, uden at de behøver at være en eksakt kopi. 28 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Sommerstedgade Restaureret oprindelig altan. Amager Fælledvej 34 Forskellige altaner på den samme bygning. Fællesskab og individualisme.

29 Altaner på funkisbygninger Eftersom de fleste funkis bygninger er opført med oprindelige altaner, er det oplagt at tage udgangspunkt i de eksisterende eksempler når man etablerer nye altaner på en funkis bygning. Ofte fungerer altanerne som den eneste udsmykning på facaderne. Aksel Møllers Have Altaner med bløde former hæfter sig på de firkantede karnapper og stikker lidt frem. Sankt Kjeldes Plads 5 Oprindelige murede altaner der følger vinduesbåndene som et centralt motiv på facaden. 29 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Overgaden Oven Vandet 46 Mødet mellem værn og vindue er elegant løst. Torvegade 57 Smukt restaureret oprindelig altan.

30 Gavle På gavle kan altaner placeres og udformes med stor frihed blot konstruktionen holdes inden for altanens rumfang og altanerne ikke forringer eksisterende friarealer. En friere placering kan skabe variation på en gavl og giver mere sol på de enkelte altaner. Ravnsborggade Altaner og tagterrasser Bygningstræk Skelbækgade Ahlefeldtsgade 28 Den forskudte placering og de enkelt udformede altaner med transparente værn skaber liv på facaden samtidig med at de enkelte altaner får mere lys. Carl Bernhardsvej 15 Korsgade

31 Søpassagen 8 Transparente værn og trappetårn tilpasset til bygningens formsprog bevarer bygningens udtryk. Ahlefeldtsgade Tagterrasse udskåret i taget giver gode opholdsmuligheder med masser af sol. Københavner tag Det er vigtigt at terrasser og kvistaltaner har enkle transparente værn så de fremstår lette og giver en oplevelse af liv. For terrasser der er skåret ind i tagfladen på steder med stor synlighed, er det vigtigt at de har en størrelse og placering der forholder sig til bygningens helhedsudtryk og underordner sig taget i størrelse. Det vil være svært at opnå en god helhedsvirkning hvis et udvendigt hjørne skæres væk. For terrasser placeret ovenpå taget er det vigtigt at konstruktionen så vidt muligt ikke er synlig fra gadeplan. Trappetårne placeres så vidt muligt på det mindst synlige sted og udformes så de forholder sig til bygningens materialer og form. 31 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Birkegade 4 Tagterrasse med moderne udformning giver liv og grønt til byens tage og skaber nye fælles opholdsrum. Ravnsborggade 16B Lille kvistaltan giver liv og grønt til gaden.

32 Vesterbrogade 140E Ny tagaltan, fint placeret mellem 2 kviste. De enkle og transparente værn giver liv og lys. Strand Boulevarden 16 Nye kviste og tagaltaner. Saddeltag Ved etablering af indeliggende altaner i et saddeltag er det vigtigt at værn fremstår lette og transparente og at størrelsen af udskæringen er tilpasset til størrelsen af tagfladen så taget stadig fremstår som en samlet flade. 32 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Classensgade Taget fremstår stadig som en markant samlet flade. De enkle transparente værn lader lyset skinne ind og livet og det grønne skinne ud. Sankt Thomas Alle 12 Den diskret indskårne tagaltan er knap synlig fra gaden.

33 Mansardtag Mansardtage er opbygget med to tagesimser og ofte et svaj i det nederste parti. Den rige form stiller krav til udformningen og placeringen ved etablering af terrasser i tagetagen. 33 Altaner og tagterrasser Bygningstræk Svinget 22 Oprindelige altaner på kanten og under et mansardtag. Snorregade 7 Oprindelig tagterrasse i mansardtag.

34 Lov og regelgrundlag Regelgrundlag Anvendelsen af retningslinjerne i byggesagsbehandlingen forudsætter, at Kommunen har hjemmel til at afgøre sagen. Det vil sige, at der er en retsregel, som regulerer forholdet. Er der ikke en retsregel, fungerer hensyn til byliv, udformning og placering alene som anbefalinger. 34 Altaner og tagterrasser Lov og regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. Hvis der ikke er en lokalplan for det konkrete område, eller der ikke er fastsat bestemmelser om altaner og tagterrasser i lokalplanen, kan byggelovens 6 D anvendes. Det fremgår af byggelovens 6 D, at kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Ved Volden 1

35 Lokalplan og byplan Hvis der er en lokalplan eller byplan for det område, hvor der ønskes opført en altan eller tagterrasse, kan der være bestemmelser i lokalplanen / byplanen, der skal overholdes. Du kan læse mere om lokalplaner på: Servitutter - facadecensur En del ejendomme i Kommunen er omfattet af tinglyste servitutter, der indeholder bestemmelser om bygnings- eller facadeforhold. Servitutter administreres sædvanligvis på linje med lokalplaner og byplanvedtægter. Bygningsreglementet og vejloven Altandøre Skal have en fri bredde på minimum 77cm. (BR10 Kap stk. 4) Adgang Der skal etableres niveaufri adgang til altaner og tagterrasser med direkte adgang fra bolig eller opholdsareal. Ved eksisterende byggeri kan der i særlige tilfælde dispenseres fra kravet om niveaufri adgang. Det kan fx være i en situation, hvor en bolig er i to etager og har en altan på anden etage, og der ikke er elevator i boligen, eller hvor niveaufri adgang ikke kan etableres uden indgribende ændringer i bygningen. Isolering Nye døre og vinduer skal overholde gældende krav om isolering. Værn Værn skal minimum være 100 cm høje og skal udformes så det er svært for børn at klatre op på dem og flasker og andre genstande ikke kan trille ud under værnet. Afstanden mellem lodrette balustre skal være maksimalt 89mm fra midte til midte. Trappeopgange Altaner må af hensyn til brand og redningsveje ikke gå ind foran en trappeopgang. Altaner mod vej Alle altaner ud over vejareal skal placeres min. 2,8 m over fortov og min. 1,5 m fra kørebanekant/cykelsti. Alle altaner ud over vejareal med kørebaneareal langs bygningen skal placeres min. 4,2 m over terræn. Hensyn til indblik Altaner og tagterrasser må ikke skabe væsentlige indbliksgener i forhold til andre bygninger og ved matrikelskel. Bergthorasgade 1 35 Altaner og tagterrasser Lov og regelgrundlag

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser

altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2016 Indhold 2 Retningslinjer for altaner og tagterrasser 3 1 Lys og luft til alle...3

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER BILAG 2 ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER Vejledende standardstørrelser er et udtryk for, hvilke størrelser altaner ansøger som udgangspunkt kan forvente

Læs mere

Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser

Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 3 Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser 1.0 Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger

Læs mere

Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser

Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for byplanlægning NOTAT 09-07-2015 Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser Retningslinjerne har været i høring fra

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

1. ALTANER I STUEETAGEN. Problem. Ændring af retningslinje for stuealtaner Sagsnr Dokumentnr.

1. ALTANER I STUEETAGEN. Problem. Ændring af retningslinje for stuealtaner Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 UDDYBNING AF PROBLEMATIKKER OG ÆNDRINGSFORSLAG Dette notat uddyber de problematikker, der er identificeret i forbindelse med evalueringen

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS

VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS BILAG 6 VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS Baseret på en gennemgang af ca. 1000 ansøgte altaner og en analyse af altaners effekt på dagslyset i den underliggende lejlighed særligt

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER

ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER BILAG 1 ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER Dette notat er en analyse af, om dagslysværktøjet fortsat skal anvendes, herunder om det bør bruges direkte

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende

Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende Retningslinjer besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 10.10.14 29.09.14 Version 1.0 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Ansøgning og bestyrelsens

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

Københavns Kommunes retningslinjer. Bilag 1 SAMMEN OM BYEN. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommunes retningslinjer. Bilag 1 SAMMEN OM BYEN. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen tagvindmøller Københavns Kommunes retningslinjer Bilag 1 Baggrund Københavns Kommunes klimaplan indeholder et fyrtårnsprojekt om at opstille vindmøller i København. Kommunens egen satsning retter sig mod

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

DAGSLYSANALYSE AB DANNEBROGSGADE 20-24

DAGSLYSANALYSE AB DANNEBROGSGADE 20-24 DAGSLYSANALYSE ANALYSE AF DAGSLYS & SKYGGEPÅVIRKNING AB DANNEBROGSGADE 20-24 VED OPSÆTNINGER AF AB ALTANER DANNEBROGSGADE Altana ApS - 20-24 22/9-2015 FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Denne rapport har til formål

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Nybygning og ombygning, Vesterbrogade 36

Nybygning og ombygning, Vesterbrogade 36 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. maj 2014 Tilladelse til at opføre ny etageejendom samt at forhøje eksisterende etageejendom med en mansardetage på Vesterbrogade

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNES VEJLEDENDE ANBEFALINGER VED OPSÆTNING AF ALTANER PÅ EKSISTERENDE ETAGEEJENDOMME

FREDERIKSBERG KOMMUNES VEJLEDENDE ANBEFALINGER VED OPSÆTNING AF ALTANER PÅ EKSISTERENDE ETAGEEJENDOMME Bilag 1 DIN NYE ALTAN FRA IDÉ TIL IBRUGTAGNING. FREDERIKSBERG KOMMUNES VEJLEDENDE ANBEFALINGER VED OPSÆTNING AF ALTANER PÅ EKSISTERENDE ETAGEEJENDOMME 2013 1 INDHOLD FORORD INDLEDNING 1. FORVENTNINGER

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Sags nr: Adresse:

Sags nr: Adresse: Den sikre løsning Sags nr: 15.206 Adresse: Mariendalsvej 29A - 37B 2000 Frederiksberg Dato: 25.06.2015 Rev. xx.xx.20xx Omfang af ansøgning Hermed ansøger MinAltan.dk om opførelse af xx nye altaner på Mariendalsvej

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

ANALYSE: LYS GRUPPE

ANALYSE: LYS GRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lys i lejligheder... 3 2.1 Placering, orientering & indretning... 3 2.2 Valg af lysåbninger og glasareal... 4 2.2.1 Vinduesareal for alrum:... 4 2.2.2 Vinduesareal

Læs mere

Svar vedr. høring af indsigere Engtoftevej 1, Frederiksberg C Matrikelnr. 25fv journal nr

Svar vedr. høring af indsigere Engtoftevej 1, Frederiksberg C Matrikelnr. 25fv journal nr 1 - Svar_vedr_høring_20160114 3 1 GWITT/ v. Gunhild Witt Arkitekt MAA Nyhavn 42A, 5 tv. 1051 København K Kbh. d. 14. januar 2016 Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø-afdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Etagebebyggelse Vesterbro Torv 1/Vester Allé 26

Etagebebyggelse Vesterbro Torv 1/Vester Allé 26 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. februar 2016 Etagebebyggelse Vesterbro Torv 1/Vester Allé 26 Tilladelse til etagebebyggelse i 8 etager med 31 boliger og erhverv

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af altaner på Sankt Thomas Allé 11-13

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af altaner på Sankt Thomas Allé 11-13 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. februar 2014 J.nr.: NMK-33-02162 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Frederiksberg Kommune By, Byggeri og Ejendomme Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf

Frederiksberg Kommune By, Byggeri og Ejendomme Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf DIN NYE ALTAN - FRA IDÉ TIL IBRUGTAGNING TILLÆG 1 Frederiksberg Kommune By, Byggeri og Ejendomme Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4120 E-mail: bbe@frederiksberg.dk Web: www.frederiksberg.dk/borger/bolig/byggeri/lejligheder-og-tofamiliehuse

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING

TAARBÆK BORGERFORENING Taarbæk, den 4. september Planklagenævnet Vedr.: Klage ID 190212 Med mail af 22.08. fra Nævnenes hus modtog vi Lyngby-Taarbæk Kommune s (LTK) udtalelse af 18.08. til Planklagenævnet vedrørende ovennævnte

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Tilladelse til at opføre ny fritliggende boligbebyggelse et forhus i 6 etager og et baghus i 3 etager

Tilladelse til at opføre ny fritliggende boligbebyggelse et forhus i 6 etager og et baghus i 3 etager Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. januar 2015 Boligbebyggelse, Falstersgade 19 Tilladelse til at opføre ny fritliggende boligbebyggelse et forhus i 6 etager og et

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

TJØRRING HOVEDGADE 42

TJØRRING HOVEDGADE 42 TJØRRING HOVEDGADE 42 SKITSEFORSLAG, JUNI 2015 INDHOLD Oversigtskort 4 Projektdata 5 Diagrammer 6 Situationsplan 7 Planer 1:200 8 Snit og opstalter 1:200 10 Perspektivisk illustration 12 Arkitektur og

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 2 nye boliger i gamle mejeri I baggården Skt Poulsgade 4b, 8000 Aarhus C ligger det gamle bageri forfaldent hen. Bygningen

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere