Bevarende lokalplan for Digterkvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevarende lokalplan for Digterkvarteret"

Transkript

1 Offentligt fremlagt til den 6. marts 20 Lokalplan 1033 Bevarende lokalplan for Digterkvarteret Forslag 2014

2 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 8. januar 20 til den 6. marts 20. Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter vedrørende lokalplanforslaget skal sendes til: eller Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet Køge Husk at angive postadresse, hvis du bruger . Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 6. marts 20. Lokalplanforslaget kan ses på kommunens biblioteker og udleveres i Borgerservice på Køge Rådhus og i Borgerservice på Borup Bibliotek. Derudover kan du hente den elektronisk på Køge Kommunes hjemmeside på Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet og offentligt bekendtgjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller iøvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse dvs. fra den 8. januar 20, og indtil forslaget er endeligt vedtaget i Byrådet og offentligt bekendtgjort, dog senest indtil den 8. januar 2016 (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på 2

3 Indhold Lokalplan 1033 Bevarende lokalplan for Digterkvarteret INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund 5 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 9 Lokalplanens forhold til overordnet planlægning 19 Lokalplanens forhold til anden planlægning 20 Lokalplanens forhold til anden lovgivning 20 Køge Kommunes politikker og strategier 21 Miljøvurdering 22 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 23 2 Lokalplanområdet og zonestatus 23 3 Områdets anvendelse 24 4 Udstykning 24 5 Veje, stier og parkering 24 6 Særlig bevaringsværdig bebyggelse 24 7 Bebyggelsens omfang og placering 24 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 25 9 Ubebyggede arealer og bevaringsværdig beplantning Skiltning og belysning Teknisk anlæg Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt m.m Lokalplanens retsvirkninger 28 Vedtagelsespåtegning 29 Kortbilag Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 2 Delområder, byggelinier, bevaringsværdige huse og beplantning 3

4 Irisvej Violvej Rosenvej Liljevej Marksvinget Ringvejen Becksvej Skovparken Blegdammen Sifsvej Katekismusgade Cementvej Nordre Kajgade Pedersvej Glæisersvej Sygehusvej H C Andersensgade Niels Juels Gade Værftsvej Allegade N Æblevej Allegade Nørregade Accisevej Bjerggade 5 km Ringvejen Jernstøbervænget Rebslagergade Sankt Gertrudsstræde Lille Kirkestræde Lokalplanområdet omfatter et bolig- og erhvervsområde. Jernbanegade Bjergstien Østre Kajgade Værftsvej Aagade F C Hansensvej Vestergade Nyportstræde Kirkestræde Torvet Torvet Nørregade Ivar Huitfeldtsvej Østre Banevej Nordhavnsvej Parketvej Svogers Gård Balt Blegdammen Ivar Huitfeldtsvej Torvebyen Brogade Toldbodvej Havnen Gymnasievej Skovvænget Elmevænget Lindevænget Fændediget Bag Haverne Søndre Kajgade Ellemarksvej Køge Å Østre Havnevej Søndre Havnevej Skellet Parkvej Kongsberg Alle Toldbodvej Andelsvej Åvænget Søndre Molevej Ringvejen Gærdet Diget Søndre Alle Strandvejen Åvænget Vestre Havnevej Åhavnen Carlsensvej Skovparken Dantamvej Hegnet Erantisvej Anemonevej Ringvejen Sdr. Allé Egøjevej Egøjevej Kingosvej Kingosvej Ingemannsvej Brorsonsvej Brorsonsvej Ingemannsvej Grundtvigsvej Grundtvigsvej Jernbane Marievej Toldbodvej Danasvej Norgesvej Sveasvej Strandpromenaden Søndre Badevej Parkvej Søndre Viaduktvej Robenheje Robenheje Johannevej Toldbodvej Sdr. Viaduktvej Esthersvej Lupinvej Georginevej Drusesvej Nicolajvej Rasmussensvej Odinsvej Odinsvej Kløvervej Stokrosevej Lokesvej Kløvervej Astersvej Egøjevej Baldersvej Torsvej Mjølnersvej Idasvej Sofievej Strandvejen Ernasvej Figur 2. Situationsplan - områdets beliggenhed i Køge by. Som et af de ældste villaområder i byen ligger Digterkvarteret, Vejene Kingosvej, Brorsonsvej, Ingemannsvej, Grundtvigsvej samt Åvænget, Strandvejen, Søndre Allé, Egøjevej og Robenheje. Området ligger op til Køge Å i nord og afgrænses mod syd af Søndre Viaduktvej, mod øst af jernbanen Køge/Næstved og mod vest af Søndre Allé. Primulavej Gyvelvej Ellemosevej Fenrisvej Friggsvej Gefionsvej Huginsvej Vidarsvej

5 Redegørelse Lokalplan 1033 Bevarende lokalplan for Digterkvarteret Lokalplanens formål og baggrund Vejene Kingosvej, Brorsonsvej, Ingemannsvej, Grundtvigsvej samt Åvænget, Strandvejen, Søndre Allé, Egøjevej og Robenheje er alle en del af Digterkvarteret i Køge. Området udgør et bevaringsværdigt byområde syd for Køge bymidte. Digterkvarteret er opført i perioden mellem sidste halvdel af 1800-tallet og op til midten af 1900-tallet, enkelte nyopførelser er kommet til i starten af dette årti. Lokalplanens formål er at bevare homogeniteten i området ved at fastsætte bestemmelser, som sikrer bygningernes arkitekttoniske kvaliteter. Ligeledes fastsætte bestemmelser for udstykning og beplantning, da dette er en væsentlig faktor for, hvordan villavejene opleves. Lokalplanen udpeger en række ejendomme i området, som tilfører området særlig værdi. Denne særlige bevaringsværdi kan f.eks. begrundes i, at ejendommen har stor autenticitet og i oprindelige materialer indenfor den specielle arkitektoniske stilart som huset tilhører. Disse ejendomme må ikke ændres uden Byrådets særlige tilladelse. De store tilplantede haver og forarealer udgør sammen med bygningernes forskelligartede arkitektur, et varrieret og indbydende villaområde præget af karakterfulde træer og grønne hækkeafgrænsninger. Beplantningen understøtter den gode oplevelse af kvarteret og er med til at gøre området til et rart sted at bo og færdes i. Der er derfor også udpeget en række bevaringsværdige beplantninger, der ikke må ændres uden Byrådets særlige godkendelse. Foto af frodige villaveje i lokalplanområdet henholdsvis Strandvejen og Kingosvej Lokalplanen skal bruges som det administrative grundlag ved om- og tilbygning af eksisterende bebyggelser. Den er udarbejdet som et værktøj, der skal smidiggøre administrationen ved fremtidige behov for ændringer og vedligeholdelse af ejendomme i området. Herved vil området også fremover fremstår som et homogent boligområde med tydelige arkitektoniske kvaliteter i både bygninger og omgivelser. 5

6 Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter ca. 250 ejendomme hvoraf enkelte er etageejendomme. Området ligger umiddelbart syd for bymidten og grænser op til Køge Å mod nord. Mod vest afgrænses det af Søndre Allé, mod syd af Søndre Viaduktvej og mod øst af jernbanen Køge- Næstved. Herudover omfatter det fire ejendomme på den vestlige side af Søndre Allé. Bykvarteret fremstår som et helstøbt autentisk bymiljø, hvor de enkelte veje overordnet set afspejler en bestemt byggeperiode. For at beskrive områderne og deres særpræg er den følgende tekst inddelt i tre vejområder med hver deres overordnede arkitektoniske udtryk og karakteristika. Villaer på Åvænget 20 og Søndre Allé 21 A og Strandvejen 18. Søndre Allé, Åvænget og Strandvejen Vejene Søndre Allé, Åvænget og Strandvejen er overvejende præget af ejendomme, der er opført indenfor en 10-årig periode fra ca til ca Ejendommene er primært opført i byggestilen Bedre Byggeskik, og repræsenterer væsentlige bevaringsværdier. På vejene forekommer dog også yngre bygninger med referencer til senere arkitektoniske stilarter, f.eks. Funkis. Ligeledes kan enkelte ejendomme i området henføres til andelstidens byggeri, hvor bl.a. det synlige bindingsværk er et klart kendetegn. De fleste af husene langs Søndre Allé er opført som større villaer, hvor mange af ejendommene i dag anvendes til erhverv eller i en kombination af erhverv og bolig. Åvænget var et af Køges første velhaverkvarterer og repræsenterer sammen med Strandvejen, kvarterets rigeste arkitektoniske værdier. 6

7 Villaer på henholdsvis Egøjevej 26, Kingosvej 12 og Brorsonsvej 2. Kingosvej, Brorsonsvej, Grundtvigsvej, Ingemannsvej og Egøjevej Kingosvej, Brorsonsvej, Grundtvigsvej, Ingemannsvej og Egøjevej udgør den største del af lokalplanområdet. Her er arkitekturen mere jævn og repræsenterer en blanding af Bedre Byggeskik og Nyere Tid (indeholdende Funkis og Den Funktionelle Tradition) og enkelte senere huse. I den nordligste del er der enkelte erhverv og butikker, men denne del af kvarteret er nu som lokalplanområdet i øvrigt, primært et beboelsesområde. Kvaliteter i området knytter sig især til homogeniteten og autenticiteten, som udgøres af anvendelsen af enkle materialer som tegl og pudsede facader og hvor husene overvejende er placeret tæt på vejen. Villaer på Robenheje nr. 6, 7 og 27. Robenheje Vejen Robenheje er det sydligste område i lokalplanområdet, som først er udbygget omkring Ejendommene er opført individuelt og dog med mange ens karakteristika, typiske for tiden, ofte også kaldet Den Funktionelle Tradition. Stilarten er en variant af den mest udbredte danske hustype, et halvanden etages hus opført i teglsten og med tegltag. Hustypen er styret af en blanding af håndværksmæssig tradition med få nyskabelser og stor kærlighed til teglstensarkitekturen. Et markant tag med graders taghældning, beklædt med tegl og murede facader var hustypens grundelementer. 7

8 Signaturforklaring Lokalplangrænse Stilperiode Bedre Byggeskik Stilperiode Nyere tid Bevaringsværdige huse 24 Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Elmevænget Skovvænget Kongsberg Alle Rasmussensvej Lindevænget Skovparken Søndre Alle Blegdammen Egøjevej Søndre Viaduktvej Odinsvej Kingosvej Ingemannsvej Fændediget A A B A B A A A 21B C B A A C B A Robenheje A Åvænget Strandvejen Brorsonsvej Grundtvigsvej Køge Å Bag Haverne Kortet viser opførelsestidspunkt for de forskellige ejendomme, samt den primære arkitektoniske stilart. Kortet viser desuden de bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Se endvidere

9 Lokalplanens indhold Lokalplanen er en bevarende lokalplan og lægger først og fremmest vægt på at sikre autenticiteten i området som er afspejlet af den relativt homogene arkitektur og brug af materialer, samt af de forholdsvis store grønne haver og markante træer i gadebilledet. Arkitektoniske stilperioder Lokalplanens bestemmelser tager udgangspunkt i en grov klassificering af stilarterne Bedre Byggeskik og Nyere Tid. På kortet side 8 vises en oversigt af de to dominerende stilarter i lokalplanområdet. Bedre Byggeskik er markeret med grålig markering og Nyere Tid med gullig markering. Ejendommene er klassificeret i overensstemmelse med opførelsesår og arkitektur og inddelt i fire delområder. Efterfølgende er de mest markante arkitektoniske udtryk i hver stilperiode beskrevet. I lokalplanens bestemmelser fremgår det, hvad og hvordan de forskellige karakteristika ønskes fastholdt. Det er således hensigten at bygningsdele kan udskiftes eller bygges om uden at påvirke stilperiodens formsprog. Visse bygninger er svære at kategorisere, da stilperioden ikke er åbenlys eller er af nyere eller ældre dato end de to beskrevne stilarter. Disse bygninger er derfor ikke kategoriseret i en stilperiode og er uden markering. For at opretholde det homogene udtryk i området skal disse ejendomme følge bestemmelserne indenfor det område de ligger i. Ovenfor eksempler på huse opført med udgangspunkt i begrebet Bedre Byggeskik, Strandvejen 17 A og Åvænget 16 Nedenfor eksempler på huse opført med i stilperioden Nyere tid fra ca , Brorsonsvej 8 (Funkis bungalow) og Søndre Allé 47 (Funktionel Tradition). Det skal bemærkes, at stilperioder sjældent står rene dvs., at man ofte i den ene stilart kan se spor fra en anden stilart. Dette betyder ikke nødvendigvis, at detaljen er uægte eller tilført men blot, at der er glidende overgange mellem stilarterne og, at man blev inspireret af hinanden og lånte detaljer, der hvor man mente at det gav mening og kvalitet. Stilperiode: Bedre Byggeskik fra ca ca Denne stilperiode udgør den største andel i lokalplanområdet og er primært repræsenteret på vejene Åvænget, Strandvejen, Egøjevej, Kingosvej, Grundtvigsvej, en del af Ingemannsvej og det meste af Søndre Allé. Huse der er opført i denne periode er overvejende arkitekttegnede. Bedre Byggeskik var en bevægelse, der blev etableret omkring år 1900, som tegnehjælp fra arkitekter til bygmestre i provinsen, for at undgå uheldigt byggeri. Bevægelsen havde sin storhedstid frem til ca Byggerier opført i Bedre Byggeskik er kendetegnet ved ærlighed i materialevalg og håndværksmæssige gode løsninger og klassisk proportionering. Ofte er de udformet med særlig opmærksomhed på udsmykning, men i en knap version som særlige murstik, skarpt udformede gesimser eller særlig udsmykning af hoveddørspartiet. Typisk er der tale om et hus i halvanden etage opført i røde mursten eller pudsede facader med symmetrisk halvvalmet sadeltag, opskalkninger med røde tegl samt høj kælder med vinduer i havehøjde. Oftest har husene småsprossede vinduer, men dannebrogsvinduer forekommer også. 9

10 Huse fra denne periode er markeret med grålig markering på kortet side 8. Grundtvigsvej 11 (Blanding af Funkisvilla og Funktionel Tradition/ Nyere Tid). Periodens byggeri sikres ved: - at bl.a. de oprindelige materialer og tagforme fastholdes. Der gives mulighed for at etablere kviste og tilbygninger, der er tilpasset den respektive stilart. Facader i blank mur må ikke vandskures, pudses eller males. Tagform skal fastholdes som sadeltag der må etableres halvvalm. Skorstene skal bevares og vinduer og dørhuller må ikke blændes af eller øges. Vinduer skal fremstå som dannebrogsvinduer i to-, tre fags vinduer. Udskiftning af samme skal følge husets stilart. Stilperiode: Nyere Tid fra ca ca Nyere Tid fra ca. år dækker i denne lokalplan over stilarten Funkis og Funktionel Tradition. Stilarterne er samlet i mindre grupper og ligger primært på vejene Søndre Allé, Egøjevej, Brorsonsvej, Robenheje og det meste af Ingemannsvej. Ingemannsvej (Funktionel Tradition/Nyere Tid). I husene fra denne tid er den klassiske arkitektur fra de foregående perioder forenet med funktionalismen. Udgangspunktet er stadig opmærksomhed på typiske, danske materialer som mursten og tegltagsten, og på en forenkling af tidligere tiders mere pyntede arkitektur. Bygningerne er som konsekvens af indførelsen af centralvarme, uafhængige af tidligere tiders rumopdeling, hvor man var afhængig af den centralt placerede skorsten. Derfor tager planudformningen udgangspunkt i rummenes indbyrdes funktionelle placering og i dagslyset. Dette afspejler sig ofte i facaderne, som er mere frit behandlet end tidligere. Den nye byggeteknologi med skjulte indbyggede jerndragere gav også frihed til at placere vinduer og altaner i facaden efter simple krav til luft og lys. Facaderne er opført i røde og gule tegl, og tagene er udført som symmetriske sadeltag uden opskalkning, hvor vindskeder og spærender ofte er malet hvide. Dog forekommer tage uden udhæng også og det tilføjer huset en yderligere skarphed i arkitekturen. Bungalowen med pyramidetag og Funkis boligen med fladt tag er også fremherskende på dette tidspunkt, dog oftest med tagbelægninger som eternitskiffer eller tagpap. Vinduer fra denne tid er udført som to-rammede vinduer uden sprosser, men hele ruder uden lod- og tværposte ses også, ligesom kvadratiske vinduer med to eller tre rammer, hver opdelt i to ruder, forekommer. Huse fra denne periode er markeret med gullig markering på kortet side 8. Periodens byggeri sikres ved: - at bl.a. de oprindelige materialer og tagforme fastholdes. Der gives mulighed for at etablere kviste og tilbygninger, der er tilpasset den respektive stilart. Tagform skal fastholdes som sadeltag og der må ikke etableres hel- eller halvvalm. Facader i blank mur må ikke vandskures, pudses eller males. Skorstene skal bevares og vinduer og dørhuller må ikke blændes eller øges. Vinduer skal fremstå med lodpost i ét- to eller trefags vinduer eller småsprossede palævinduer. Udskiftning af samme skal følge husets stilart. 10

11 C B A Ud over de 2 beskrevne hovedtyper forekommer der andre bygninger uden fremtrædende arkitektoniske stilarter. Det kan være nyopførelser, gamle ejendomme som er forbygget eller ejendomme, der er opført som erhverv og senere ombygget til boliger. Disse bygninger kan være umulige at kategorisere og er derfor ikke fremhævet ved markering på kortet på side 8. Lokalplanen sikrer at ombygninger af disse bygninger tilpasses området ved, at ombygning skal følge de store linier for den stilart de er omgivet af - lokalplanens generelle bestemmelser. Et hus uden for kategori kan godt være både fint og værdifuldt uden at passe ind i kategorierne og det er fortsat vigtigt, at disse bebyggelser fremstår i harmoni med omgivelserne, så områdets homogenitet bevares. Derfor skal disse bygninger følge bestemmelserne for det område de er beliggende i. Hvis bygherre ønsker at tilbageføre et hus til oprindeligt udseende på opførelsestidspunktet, skal det kunne dokumenteres hvordan huset har set ud på opførelsestidspunktet enten ved fotos, originale tegninger eller anden faglig indsigt. Nyopførte ejendomme skal tilpasses omgivelserne ved at følge lokalplanens generelle bestemmelser. Delområder Lokalplanområdet inddeles i tre delområder A, B, og C. Indenfor hvert delområde knytter der sig bebyggelsesregulerende bestemmelser, der skal fastholde delområdets mest markante arkitektoniske stilart. Delområde A indeholder vejene: Egøjevej, Åvænget, Strandvejen, Kingosvej, Borosonsvej og Grundtvigsvej. Delområde B indeholder vejen Robenheje. Begge områder må kun anvendes til åben/lav boligbebyggelse med en bygningshøjde på maks. 7 m idet der kun gives mulighed for boligbebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage. Område A består hovedsageligt af villaer opført i Bedre Byggeskik og område B er domineret af Nyere Tid. Delområde C udgør det meste af Søndre Allé og Søndre Viaduktvej og er domineret af stilarten Bedre Byggeskik. Delområdet må kun anvendes til blandet bolig og liberalt kontorerhverv med en bygningshøjde på 7 m med 1 etage med udnyttet tagetage. Det er først og fremmest de to stilarters dominans i henholdsvis område A, B og C som ønskes bevaret. I lokalplanen lægges der vægt på at fastholde de mest karakteristiske træk i den pågældende arkitektur så som tagform, materialer og udformning. I delområderne A, B og C gælder en bebyggelsesprocent på 30. Oversigt over delområder i lokalplanen I områderne A, B og C er der ejendomme, der er markeret som bevaringsværdige bebyggelser se kortbilag på side 8. 11

12 For at fastholde de karakterdannende store grønne haver med plads til de store træer i lokalplanområdet, er der ikke mulighed for yderligere udstykning i områderne A og B på nær Grundtvigsvej nr.. Jf. de almindelige gældende regler for udstykning er det tilladt at udstykke grunde på maks. 700 m 2. Grundtvigsvej nr. har et areal på over 1600 m 2 og en beliggenhed i området, hvor det er muligt at etablere vejadgang. Markant og rumskabende beplantning i villahaverne på Åvænget med haver ned til Køge Å. Bestemmelser for carporte, garager og øvrige tilbygninger skal sikre sammenhængen mellem hovedhus og tilbygning og sikre, at den indbyrdes placering ikke svækker områdets helhedsudtryk. Der fastlægges byggelinier, som tager udgangspunkt i de nuværende bebyggelsers placering mod vejen. Byggelinierne sikre, at boligbebyggelser, udhuse og carporte placeres hensigtsmæssigt og ikke svækker områdets helhedsudtryk. Derudover fastlægges en byggelinie langs Køge Å i bagkanten af eksisterende bebyggelser. Byggelinien skal dels beskytte evt. uopdaget kulturarv og dels beskytte åens brinker og sikre spredningsmuligheder for det vilde dyreliv knyttet til åen. Desuden skal den sikre muligheden for at opleve åen som et bynært landskabselement. Stien langs banen mod øst og grønt friareal for enden af Robenheje. Der må ikke skiltes i delområderne A og B øvrig skiltning skal godkendes af Køge Byråd. Belysning må ikke opsættes så det er til gene for beboere eller trafikanter og skal udformes med afskærmende armaturer. Solceller og lign. må kun opsættes efter projekt godkendt af Køge Byråd. Beplantning og særlig bevaringsværdige træer: Den grønne beplantning i villaområdet skal styrkes, og der er derfor udarbejdet bestemmelser for forhaver samt hegning mod naboskel. De store karakterfulde træer i villaområdet samt beplantningen langs interne stier og veje skal bevares og styrkes så området fremstår frodigt og inviterende. Derfor er det ikke tilladt at etablere tæt, fast hegning. Byrådet kan give tilladelse til, at bevaringsværdige træer der er syge eller visner af sig selv kan fjernes mod genplantning. Bevaringsværdige træer og beplantning er markeret på kortbilag 2 og underlagt bestemmelserne i 9.4. Tilplantede forhaver mod Egøjevej og Åvænget. Beplantningen er med til at skabe sammenhæng i bebyggelsen. Genplantningen skal være magen til og i en passende størrelse eller en sort, der på sigt kan udvikle sig til en markant træbeplantning til erstatning af det fjernede. Villakvarterenes indbydende indtryk med tilplantede haver og forarealernes forskellige former for hække, træer og buske er af stor betydning for oplevelsen af området og af ligeså stor betydning som bebyggelsens udtryk. For at sikre dette, er det bl.a. af stor vigtighed, at sten- og grusbelægning og hegning kun anvendes i begrænset omfang, og at der kun etableres én overkørsel pr. ejendom og den må maks. være 5 m bred. 12

13 Særligt bevaringsværdige huse Lokalplanen udpeger 30 ejendomme i området som særligt bevaringværdige. Se siderne Disse 30 ejendomme fremstår i en mere eller mindre original udformning, vedligeholdte i oprindelige materialer, og/eller med en flot detaljering indenfor hver deres stilart. Bygninger må ikke ændres uden Byrådets tilladelse. Følgende ejendomme i området er udpeget som bevaringsværdige og underlagt bestemmelserne i 6. Bedre Byggeskik: - Strandvejen 12, 13, 16, 17A, 19, 20, Kingosvej 24 - Åvænget 3, 10, 14,, 17, 20 - Søndre Allé 23, 25, 27, 29, - Grundtvigsvej 14 - Egøjevej 33 Nyere tid: - Søndre Allé 1, 8, 10, 12, 35, 37, 41 - Egøjevej 40 - Ingemansvej 32, 36 Lokalplanens bestemmelser er begrundet i lokalplanens bevaringsformål. Der kan fastsættes betingelser i tilknytning til en tilladelse til ændring af bebyggelse. En tilladelse er en dispensation og kan kræve forudgående orientering af naboer m.v. jf. Planlovens 19. Planlovens 19: En evt. tilladelse til en eller flere ændringer af bestemmelserne gives formelt som en dispensation fra lokalplanen. Ved behandlingen af dispensationen vil det blevet vurderet, hvordan den ønskede bygningsændring harmonerer med bygningens oprindelige udtryk. Følges lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udseende, vil dispensationen normalt betragtes som uvæsentlig for naboens interesser, og der vil kunne gives tilladelse uden naboorientering m.v. 13

14 Bedre Byggeskik fra ca ca Huse der er opført i denne periode er overvejende arkitekttegnede og stilperiode udgør den største andel i lokalplanområdet. Bedre Byggeskik var en bevægelse, der blev etableret omkring år 1900, som tegnehjælp fra arkitekter til bygmestre i provinsen, for at undgå uheldigt byggeri. Bevægelsen havde sin storhedstid frem til ca Strandvejen 12 Strandvejen 13 Strandvejen 16 Strandvejen 17A Strandvejen 19 Strandvejen 20 Strandvejen 21 Kingosvej 24 14

15 Åvænget 3 Åvænget 10 Åvænget 14 Åvænget Åvænget 17 Åvænget 20 Egøjevej 33 Søndre Allé 23 Søndre Allé 25 Søndre Allé 27 Søndre Allé 29 Grundtvigsvej 14 Egøjevej 33

16 Søndre Allé 1 Søndre Allé 10 Nyere tid fra ca ca Nyere Tid fra ca. år dækker i denne lokalplan over stilarten Funkis og Funktionel tradition. I husene fra denne tid er den klassiske arkitektur fra de foregående perioder forenet med funktionalismen. Udgangspunktet er stadig opmærksomhed på en forenkling af tidligere tiders mere pyntede arkitektur. Søndre Allé 35 Søndre Allé 8 Søndre Allé 41 Søndre Allé 12 Ingemannsvej 32 Ingemannsvej 36 Egøjevej Søndre Allé 37

17 Udvalgte bygningsdetaljer skal værnes om for oplevelsen af arkitekturen i området. 17

18 Bevaringsværdige dørpartier der beriger oplevelsen i lokalplanområdet. 18

19 Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Køge Kommuneplan 2013: Lokalplanområdet er omfattet Kommuneplan og indeholder rammeområderne 3B21 og 3B24, en del af rammeområde 3BE03, 3R05 og en del af 3B20. Udvalgte bygningsdetaljer der er værd at værne om for oplevelsen af arkitekturen i området. Blyindfattet vindueshuller i facaden med blomstermotiv. Rammeområde 3BE03: - er udlagt til blandet bolig og erhverv med specifik anvendelse som blandet byområde, boliger og byorienterede erhverv inden for kontor, administration, serviceerhverv og offentlige formål. Rammen er udpeget som bevaringsområde og har en maks. bebyggelsesprocent på 50, og et etage antal på 1,5 etage med en højde på 8,5 m. Offentlige institutioner, fællesanlæg og lignende kan tillades indpasset i området. Rammeområderne 3B21 og 3B24: - er udlagt til åben/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30, en etagehøjde på 1,5 etage og en maks. højde på 8,5 m. Ny boligbebyggelse må kun opføres som fritliggende beboelsesbygninger. Offentlige institutioner, fællesanlæg og lignende kan tillades indpasset i området. Området er udpeget som bevaringsområde. Rammeoområde 3B20: Skovvænget er udlagt til åben/lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30. Bebyggelsen må opføres i max. 8,5 m højde og i et etage antal på 1,5. Ny boligbebyggelse må kun opføres som fritliggende beboelsesbygninger. Offentlige institutioner, fællesanlæg og lignende kan tillades indpasset i området. Specielt detaljeret murforbandt og anden dekorativ detalje på gavl. Lokalplan 1029 Rammelokalplan for et boligområde ved Digterkvarteret, Åvænget og Søndre Allé har til formål at sikre, at den eksisterende bebyggelses ydre ikke bliver ændret uden særskilt godkendelse af Køge Kommune. Rammelokalplanen indeholder forbud mod ændring af bebyggelse. Lokalplanen aflyses for den del, der er omfattet af lokalplan 1033 ved endelig vedtagelse af denne lokalplan. Byplanvedtægt nr. 4 Ejendommene langs Søndre Allé s østside, ved Søndre Viaduktvej og den vestlige side af Egøjevej og Strandvejen er omfattet af byplanvedtægt nr. 4. Byplanvedtægten opdeler området i 2 delområder: Delområde 1 til boligformål og liberalt erhverv med en bebyggelsesprocent på 30 og delområde 2 til boligformål med en bebyggelsesprocent på 20. Derudover er der udlagt byggelinier og yderligere bebyggelsesregulerende bestemmelser for områderne. Bestemmelser om områdets anvendelse overføres til lokalplan Dog hæves bebyggelsprocenten til 30 % for hele det område, der tidligere var omfattet af byplanvedtægt 4. Byplanvedtægt nr. 4 aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af lokalplan

20 Zoneforhold: Lokalplanområdet forbliver i byzone. Kystnærhedszone: Lokalplanområdet ligger inden for tre kilometer fra kysten. Lokalplanen tillader kun begrænsede bygningsændringer, som kommunen vurderer ikke vil komme til at påvirke kysten, da ingen bygningsdele vil komme til at rage op over allerede eksisterende bebyggelse. Lokalplanens forhold til anden planlægning Varmeplan Lokalplanområdet forsynes med naturgas. Vandforsyningsplan Lokalplanområdet vandforsynes fra Køge Vand A/S. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Spildevandsplan Lokalplanområdet er separat kloakeret, hvilket vil sige at regn- og spildevand holdes adskilt i hver sin ledning. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Museumsloven Museum Sydøstdanmark og Kulturarvsstyrelsen oplyser, at der ikke er registrering af arkæologiske fund inden for lokalplanområdet. Skulle der ved et kommende anlægsarbejde dukke ukendte arkæologiske levn op, vil de være beskyttet ifølge Museumsloven 27. Da der hverken er foretaget besigtigelse eller forundersøgelse forligger der ingen udtalelse ifølge Museumsloven 25. Museum Sydøstdanmark anbefaler, at der ved jordarbejder indhentes en 25 udtalelse fra museet inden arbejdet påbegyndes. Note vedr. åbeskyttelseslinien: En undtagelsesbestemmelse i naturbeskyttelseslovgivningen fastlægger, at beskyttelsen ikke gælder områder, hvor der senest den lovligt er opført eller påbegyndt bebyggelse. Retspraksis har vist at ordet områder tolkes sådan, at åbeskyttelseslinien flyttes til en linieføring, der forbinder facaderne af sådanne bygninger, der er lovligt opført eller påbegyndt senest den Det betyder åbeskyttelsen gælder foran bygninger opført senest Åbeskyttelsen gælder således mellem åen og den omtalte bebyggelse. Naturbeskyttelsesloven Den nordlige del af lokalplanområdet er pålagt en åbeskyttelseslinie på 0 m efter naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelseslovens åbeskyttelse er gældende mellem åen og de bygninger, der er opført inden , dog højst 0 m fra åen. Åbeskyttelseslinien betyder, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer af terrænet. Kommunen kan fastlægge en ny åbeskyttelseslinien på hver enkelt ejendom ved konkret dispensationsansøgning. Byggelinien: For ejendomme der har matrikel afgrænsning mod Køge Å, er der udlagt en byggelinie. Byggelinien gælder mellem bygningsfacaden og Køge Å. Indenfor denne byggelinie må der ikke opføres nogen form for bebyggelse, herunder havestuer, drivhuse, overdækninger, skure, tekniske anlæg, flisebelægning, ændring af terræn, eller lignende. Byggelinien er vist på kortbilag 2. 20

21 Lokalplanens forhold til habitatdirektivet: Lokalplanområdet ligger ca. 700 m øst for nærmeste habitatområdet, som er Køge Å. Planen medfører ikke nogen fysiske ændringer af vandløbet og giver ikke anledning til emmisioner, der kan påvirke vandløbet. Det vurderes derfor at planen ikke vil have indflydelse på habitatområdet jf. 5 i bek. 408, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Bilag IV arter: Ifølge habitatbekendtgørelsen skal kommunen foretage en vurdering af, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller levesteder yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a. Hvad angår habitatdirektivets beskyttelse af arterne på bilag IV, har Køge Kommune ikke registreret levesteder for bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Det er dog kommunens vurdering, at lokalplanområdet sandsynligvis er levested for bilag IV-arterne flagermus som yngle- og rasteområde med den tilstødende Køge Å som jagtlokalitet. Yngle- og rasteområder antages primært at omfatte flagermusenes ophold i bebyggelse og i egnede, gamle træer. Idet lokalplanen er bevarende, vurderes det, at flagermusenes ophold i bebyggelse ikke bliver væsentligt negativt påvirket. Med hensyn til ophold i træer, er det kommunens vurdering, at lokalplanens bestemmelse 9.4 om bevaring af visse træer og regulering af mulighed for beskæring af træer i lokalplanområdet kan bevare disse som yngleog rasteområder i tilfredsstillende omfang. Jordforureningsloven: Jf. jordforureningsloven 50 a, stk. 1, er jord i byzone lettere forurenet. Dette betyder, at flytning af jord fra området skal anmeldes til Køge Kommune. Såfremt Køge Kommune efterfølgende udtager området af klassificeringen som lettere forurenet, vil det fremgå af Køge Kommunes samlede regulativ vedrørende anmeldelse af jordflytning. Jorden vil herefter kunne flyttes fra området, uden at der skal ske anmeldelse herom til kommunen. Køge Kommunes politikker og strategier Agenda 21: Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale, kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen understøtter kommuneplanens udpegning af området, som bevaringsværdigt område og fastsætter bestemmelser om bevaring af by- og bygningsværdier. I Lokalplan 1033 lægges der vægt på den arkitekturhistoriske værdi for det enkelte hus og for området som helhed med veje og beplantning. 21

22 Miljøvurdering Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er der foretaget en screening efter lovens 3, stk. 2, med det formål at afgøre, i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering. Det er besluttet, at en miljøvurdering af planen ikke er påkrævet, da lokalplanen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Køge Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres i den forbindelse. 22

23 Bestemmelser Lokalplan 1033 Bevarende lokalplan for Digterkvarteret I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål, at sikre og styrke homogeniteten i området ved at: fastsætte bestemmelser for udformningen af en bygning så den tilpasser sig områdets karakter fastsætte bestemmelser for bevaring af det enkelte hus fastsætte bestemmelser om materialer, vinduesudformning, tagformer, kviste, detaljering, skiltning placering og om fang af bebyggelse fastsætte bestemmelser for nyt byggeri og anlæg At sikre og styrke autenticiteten af bygningerne ved at: udpege særligt bevaringsværdige bygninger af særlig betydning for lokalplanområdet fastsætte delområders særlige arkitektoniske karakteristika i forbindelse med om- og tilbygning og vedligeholdelse af bygningerne i området At sikre områdets grønne karakter ved at: udpege bevaringsværdige træer og beplantning af markant betydning fastsætte bestemmelser om forhaver 2 Lokalplanområdet og zonestatus a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 35h, 35i, 35k, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36k, 36l, 36m, 36n, 36o, 36r, 36s, 36t, 36u, 37e, 39b, 39c, 42, 45, 65b, 7000a og 7000v alle af Køge Markjorder. 2ae, 2b, 2bf, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2cq, 2cr, 2cs, 2ct, 2cv, 2cx, 2df, 2dm, 2dt, 2dx, 2dæ, 2dø, 2eb, 2ec, 2ed, 2ee, 2ef, 2ek, 2el, 2em, 2en, 2eo, 2ep, 2eq, 2er, 2es, 2et, 2ev, 2ex, 2ey, 2ez, 2eæ, 2eø, 2f, 2fa, 2fb, 2fc, 2fd, 2fe, 2ff, 2fg, 2fh, 2fk, 2fl, 2fm, 2fn, 2fo, 2fp, 2fv, 2fx, 2g, 2gc, 2gd, 2gf, 2gi, 2gl, 2go, 2gs, 2gt, 2gx, 2gy, 2gø, 2h, 2ha, 2hb, 2hc, 2hd, 2he, 2hg, 2hm, 2ho, 2hp, 2hr, 2hs, 2ht, 2hu, 2hx, 2hz, 2hæ, 2hø, 2i, 2ia, 2ib, 2ie, 2if, 2ig, 2ii, 2im, 2in, 2io, 2ip, 2iq, 2k, 2ki, 2ku, 2l, 2nr, 2oc, 2t, 4b, 21a, 21c, 21ak, 21al, 21an, 21ap, 21az, 21be, 21bh, 21bi, 21bx, 21cb, 21ce, 21cg, 21ch, 21ci, 21ck, 21cl, 21cm, 21cn, 21co, 21cp, 21cq, 21cr, 21cs, 21ct, 21cu, 21cv, 21cx, 21cy, 21cz, 21cæ, 21cø, 21da, 21db, 21dc, 21dd, 21de, 21df, 21dg, 21di, 21dk, 22a, 22ac, 22ad, 22ae, 22af, 22ag, 22ai, 22ak, 22am, 22an, 22ao, 22ar, 22as, 22av, 22ax, 22aæ, 22b, 22ba, 22bb, 22bc, 22bd, 22be, 22bg, 22bh, 22bl, 22bn, 22br, 22bs, 22bt, 22bu, 22c, 22e, 22f, 22g, 22h, 22k, 22l, 22m, 22n, 22o, 22p, 22q, 22r, 22s, 22t, 22u, 22v, 22x, 22y, 22æ, 22ø, 7000a, 7000au, 7000e, 7000f, 7000l, 7000o, 7000s, 7000t og 7000v alle af Søndre Køge, Køge Jorder. 23

24 2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder A, B og C. 3.2 Delområde A og B må kun anvendes til boligområde med åben/lav boligbebyggelse. 3.3 Delområde C må kun anvendes til boligområde og liberalt erhverv. 4 Udstykning 4.1 Der må ikke udstykkes grunde i delområde A og B. Dog kan matrikel 21cb af Søndre Køge, Køge Jorder, Grundtvigsvej, udstykke grund på mindst 700 m². 5 Veje, stier og parkering 5.1 Der må kun etableres én overkørsel pr. ejendom i en brede af 5 m. 5.2 Parkering til liberalt erhverv: 1 P-plads pr. 50 m². 6 Særlig bevaringsværdig bebyggelse 6.1 Særlig bevaringsværdig bebyggelse, som er vist på kortbilag 2, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Køge Byråds tilladelse. De skal fastholdes i eller tilbageføres til oprindeligt udseende, også hvad angår materialer, detaljering, overfladebehandling og farver. Byrådet kan tillade, at der udføres mindre tilbygninger til eller ændringer af bebyggelsen, når det sker i respekt for husets stil og i forhold til omgivelserne. Planlovens 19: En evt. tilladelse til en eller flere ændringer af bestemmelserne gives formelt som en dispensation fra lokalplanen. Ved behandlingen af dispensationen vil det blevet vurderet, hvordan den ønskede bygningsændring harmonerer med bygningens oprindelige udtryk. Følges lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udseende, vil dispensationen normalt betragtes som uvæsentlig for naboens interesser, og der vil kunne gives tilladelse uden naboorientering m.v. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 For ejendommene, der har matrikelafgrænsning mod Køge Å, Strandvejen 5, 7, 11 samt Åvænget 3, 5, 7, 9, 11, 13,, 17, 19, og 21 er der udlagt en byggelinie. Byggelinien gælder mellem bygningsfacaden og Køge Å. Indenfor denne byggelinie må der ikke opføres nogen form for bebyggelse, herunder havestuer, drivhuse, overdækninger, skure, tekniske anlæg, flisebelægning, ændring af terræn, eller lignende. Byggelinien er vist på kortbilag Ingen bygning indenfor lokalplanområdet må rives ned uden Byrådets tilladelse. 24

25 7.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom indenfor lokalplanområdet må ikke overstige Ny bebyggelse må opføres i maks. 1 etage med udnyttelig tagetage og en maks. højde på 7 m. 7.5 Tage skal fremstå som graders symmetrisk sadeltag uden helvalm. 7.6 Tage på sekundære bygninger som garager, carporte og skure skal have sadeltag, fladt tag eller ensidig taghældning. 7.7 Dobbelte carporte og garager skal opdeles i 2 lige store rum med synlig opdeling. Hver åbning må maks. have en åbning på 3,25 m. 7.8 Der må kun etableres kviste i nederste del af taget (dvs. ikke i spidsloftet). Der må kun etableres kviste med sadeltag eller taskekviste. Kvistenes bredde må ikke være bredere eller højere end det vindue/den dør i facaden, som kvisten er placeret over. Kvistflunke skal være smalle og uigennemsigtige og kvisttag skal beklædes med tegl, tagpap, zink eller skifer/eternitskifer. 7.9 Indenfor delområde A og B fastsættes en byggelinie på 5 m fra vejskel. Al bebyggelse herunder carporte, garager, udhuse og skure skal placeres bag byggelinien Indenfor delområde A og C skal tage udformes med skalk. Der må ikke etableres helvalm. Taget må ikke have udhæng I delområde B skal tage udformes med symetrisk sadeltag hverken med halv- eller helvalm I delområde C skal al bebyggelse herunder carporte, garager, udhuse og skure opføres bag en byggelinie på 8 m fra vejskel. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facader skal fremstå som blank mur eller pudset i jordfarver se noten nedenfor. Sokkel skal fremstå grå eller muret. 8.2 Carport, garage, skure, udhuse, terrasser og lignende udføres med samme facadematerialer og farver som hovedhuset eller i træ. Bygninger som udføres i træ må kun fremstå i heldækkende jordfarver, se noten på side

26 Note vedr. jordfarver: Jordfarver omfatter også hvid og sort og fremstår med tiden som dæmpede farver. Deres egenskaber og karakteristika kan betegnes som vejrbestandige, lysægte med en god farvestyrke og dækevne. Farvetonen varierer, men som regel er den grålig, uklar og dæmpet. De mest anvendte jordfarver er: Lys okker: gulbrun farvetone Mørk okker: gråbrun til mørkebrun Rå umbra: grå til grøn farvetone Brændt umbra: rødbrun til brunsort Terra di sienna: mat lysegul til brun farvetone Eks. på sadeltag 8.3 Tage på sekundære bygninger som garager, carporte og skure beklædes med samme tagmateriale som hovedhuset, tagpap/listepap, eller plasttag med glanstal på maks. 6. Flunke 8.4 Vinduer, døre og andre murhuller, skal opretholdes i oprindelige dimensioner og må ikke blændes af og der må ikke etableres nye uden Byrådets tilladelse. 8.5 Ovenlysvinduer må have en maks. størrelse på 60 cm x 80 cm og må ikke placeres i kontakt med hinanden. Der må ikke sættes ovenlysvinduer i valmen. Eks. på taskekvist 8.6 Såfremt ornamentik i facaden, som f.eks stik ved vinduer, døre og taggesims, står i blank mur, skal de bevares i blank mur. Hvis bygningen er pudset, skal gesimsbånd ved taggesims være hvide. 8.7 Eksisterende skorstene som huset er opført med, må ikke nedtages. Nye skorstene skal mures op og skal placeres i tagryggen. Skorstene skal have samme overfladebehandling som facaden. Tagbeklædning Skalk 8.8 Udvendige trapper skal være i blank mur, støbte eller i granit. Gelænder ved trapper skal være i jernprofiler eller støbte balystre. 8.9 For huse, der ønskes tilbageført til oprindeligt udseende fra opførelsestidspunktet, skal bygherre dokumentere, hvordan huset har set ud oprindeligt. Mangler der dokumentation for husets tagform, farver eller lignende skal huset følge bestemmelserne for det delområde, som huset er beliggende i eller Byrådets tilladelse. For delområderne A og C gælder følgende : 8.10 og 8.11: 8.10 Tage skal beklædes med røde, ubehandlede, traditionelle vingetegl, glanstal maks. 6. Note vedr. isolering af flunker: Der kan i flg. bygningsreglementet dispenseres for isoleringskrav til flunkerne ved bevaringsværdige bygninger, således at flunkerne kan fremstå tilpasset til husets arkitektur Vinduerne være dannebrogsvinduer to eller tre fags eller småsprossede palævinduer. Vinduerne skal være i højformat og med sidehængte udadgående rammer og med ruder af plant og klart glas. Rammer og karme skal være af træ eller metal/aluminium, Se figur 1, 2 og 3 side

27 For delområde B gælder følgende 8.12 og 8.13: 8.12 Tage skal beklædes med røde, ubehandlede traditionelle, vingetegl, romerfalstegl eller falstagstegl, glanstal maks Vinduer skal fremstå med lodposter i ét- to- eller tre fagsvinduer i højformat evt. med trækruder. Vinduesglas skal være plant. Rammer og karme skal være af træ eller metal/aluminium, som males med en dækkende hvid maling. Se figur 4 og 5, side Ubebyggede arealer og bevaringsværdige beplantning 9.1 Der må ikke placeres køretøjer med en totalvægt på mere end 3500 kg, campingvogne, større både og uindregistrerede køretøjer m.m. Anhængere/trailere med åbent lad i maks. højde på 1,5 m målt fra grund, er undtaget på den enkelte ejendom. areal mellem matr. og fortov fortov forhaveareal hegn/hæk 9.2 Forhaver skal fremstå tilplantet eller med græs. Hegning mod vej i forhaveareal skal etableres som hæk i højst 1,2 m eller åbent stakit i højst 1,2 m eller som spredt beplantning i enkeltstående buske/træer. Naboskel i forareal må ikke etableres som fast hegn eller stakit. Se figur 6. vej hæk matrikelskel byggelinie Figur 6: Tegningen viser bl.a.arealet mellem matrikelskel og fortovsfliser, som beskrevet i Afgrænsning mod ubebyggede arealer og stier, som vist på kortbilag 2, må ikke etableres som fast hegn eller stakit. 9.4 Eksisterende træer, der på kortbilag 2 er angivet som bevaringsværdige, må ikke fældes og træer med en stammediameter på over 30 cm må ikke beskæres uden Byrådets tilladelse. 9.5 Areal mellem matrikelskel og fortovsfliser må ikke være belagt med fast belægning. Se figur Skiltning og belysning 10.1 Der må ikke opsættes skilte i delområderne A og B Skiltnings specifikke udformning og farveholdning skal godkendes af Byrådet I delområde C må der kun opsættes ét udhængsskilt pr. ejendom. enten i størrelsen 50x50 cm eller i 40 cm høj x 60 cm lang. Al anden skiltning og reklamering skal udføres som facadeskiltning og må kun placeres på ydervægge, ikke på tagflader I delområde C må der kun opsættet ét skilt på hver ejendom mod gaden på maks. 90 cm i højden over terræn og højst 1 m bredt For facadeskilte gælder det, at skilteflader må være maks. 50 cm høje. 27

28 Skiltebogstaver, logoer og bomærker må være maks.. 40 cm høje. Skiltet må ikke være bredere end det vindue eller dør, det er sat op over I delområde C må skilteflader ikke være lysende, og der må ikke opsættes spots eller lignende til belysning af skilteflader. Bestemmelsen gælder både for udhængsskilte og facadeskiltning. Bogstaver, logoer og bomærker må kun belyses indefra således at det kun er bogstavernes front, der lyser, eller med coronaeffekt Der må ikke opsættes reklameflag Al skiltning på de ejendomme der er udpeget som bevaringsværdige, vist på kortbilag 2, skal godkendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde. 11 Tekniske anlæg 11.1 Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, må ikke etableres i gavl eller facade mod vej og må kun etableres som indbyggede, så anlægget ikke er synligt, undtaget herfra er ventilationsriste. Eller i passende afstand af bolig, så det ikke er synligt fra nabo eller tilstødende arealer Der må ikke opsættes husstandsvindmøller eller tagvindmøller inden for lokalplanområdet Antenne/parabol må kun opsættes på terræn, ikke på bygninger. Antenner/paraboler skal opsættes bag byggelinie, nævnt i 7.9 og 7.12, og mindst 1 m fra naboskel, så de ikke er synlige fra veje og stier. Den samlede højde må ikke overstige 1,80 m. Paraboler må højst have en diameter på 1 m Der må kun opsættes solfangere, solpaneler/solceller e.l. efter Byrådets særlige tilladelse. Placeringen skal ske efter en samlet vurdering af anlæggets påvirkning af bebyggelsen i overensstemmelse med bevaringsbestemmelserne i lokalplanen. Solfangere, solpaneler/solceller skal være i ikke reflekterende glas. Der må kun opsættes ensfarvede solpaneler/solceller. 12 Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt m.m Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses: partiel Byplanvedtægt nr. 4 i sin helhed lokalplan 1029 i sin helhed 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. Planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. 28

29 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Planloven. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan grundejeren i henhold til Planlovens 49 forlange, at ejendommen skal overtages af kommunen, såfremt der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 16. december 2014 Flemming Christensen Borgmester Sign. Peter Frost Kommunaldirektør Sign. 29

30 Vinduesudformning Figur 1: 2-fags dannebrogsvindue Figur 4: 2-fags vindue med lodret lodpost Figur 2: 3-fags dannebrogsvindue Figur 5: 3-fags vindue med lodret lodpost Figur 3: 2-fags palævindue 30

31 men 7000al 1 Elmevænget Lindevænget Blegdammen 7000v 39b 39c Fændediget Bag Haverne N Skovvænget Kongsberg Alle 2hs 2hp 2ho 2l 22a 22y 22ab 22v 2k 2i 42 2oc 2hx 2dm 2go 36b 45 36o 36c 36l 36s 36r 36f 37e 36n 36g 36t 36m 36k Åvænget 36a 36e 36d 7000a 36u 35c Køge Å 35b 35a Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Skovparken 22ao 2h 36h 36i 35g 22x 2gl 35k 2g 2bv 35d 22aa 22b 2fh 35f 35i 22q 2et 22p 2nr 2ku 35e 22s 2bu 35h 2dx 22o 2f 2ct 65b 22u 2bx 22t 2b 2cs 2ee 22ø 22r 2bf 2br 2ae 2dæ 2es 2fe 22bc 21az 21ce 2bs 2fa 2ec 22bd 2dø 22br 2bt 2ep 2eo 22c 2er 21be 2eb 22æ 2cr 2fo 2ex 21ap 22ac 22ak 2gt 2ey 2hæ2hø 2ib 22af 2cv 2fg 2ed 22ad 2gx 21ak 22ae 22ag 22am 2ez 2eæ 2hb 7000t 21bi 2ff 22an 2hu 2ev 21bh 22m 2eø 2fl 2hr 2in 2im 2ik 2ii 7000s 21bx 2hg 2gi 2fx 2em 22e 2hm 22l 21al 2hc 2fb 2gs 2ef 22as 22ay 2fm 2gc 2gø 2ht 2gd 2cx 2fn 21cb 2fv 2fp 2fd 2fc 2ie 22ar 2fk 2gf 22f 2eq 22ax 22aæ Skovparken Søndre Alle 7000e 22be 22g 22bu 22az 22ai 22bt 22ba 22at 22bh 22bn 22bg 22n 22h 22bb 22av 22bs 22k 22bl 4b 21cp 21cg 2t 7000au 2cq 2gy 2he 2ig 21cq 21ch Egøjevej 21cr 21ci 21cs 21ck 21cl Kingosvej 7000f Ingemannsvej 2el 2ia 2en 2if 2io 2ip 2hz 2hd 2ha 2ek 21ct 21cu 21cv 21cx 21cy Robenheje Strandvejen Brorsonsvej 21cz 21dg 21cæ 21df 7000l Grundtvigsvej 2df 2iq 21de 21cm 21cn 21co 21cø 21da21db 21dc 21dd 2dt 21di 21a 21an 41 Rasmus Rasmussensvej Signaturforklaring 5cf 5bc 28b 28c Søndre Viaduktvej Odinsvej 28ar 28au 28p 7000i 28cb 28cc 28ce 28cf Kortbilag 1 28cg m Lokalplangrænse Matrikelkort Mål 1 : 3000 Lokalplan 1033 Bevarende lokalplan for Digterkvarteret, Åvænget og Søndre Allé 31 Køge Kommune 2014

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Den sydlige port til Køge bymidte

Den sydlige port til Køge bymidte Offentligt fremlagt til den dd mm år Lokalplan 1051 Den sydlige port til Køge bymidte Kommuneplantillæg nr. 2 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den dd. mm

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 79. For boligområdet Thulevej/Diskovej. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 79. For boligområdet Thulevej/Diskovej. Hundested Kommune Lokalplan nr. 79 For boligområdet Thulevej/Diskovej Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5-6 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål med lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere