Lokalplan nr Hvide Sande. For et område til motel/hotel - feriecenter ved Mamrelund, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 327. Hvide Sande. For et område til motel/hotel - feriecenter ved Mamrelund, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Lokalplan nr. 327 For et område til motel/hotel - feriecenter ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. januar 2013

2 Lokalplanen er udarbejdet af Ringkøbing-Skjern Kommunes Planafdeling. Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Toften Tarm Planlægger: Peder Ostersen, tlf Forsidebilledet viser lokalplanområdet i Hvide Sande

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?... side 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side 6 Lokalplanområdets omgivelser... side 6 Lokalplanens indhold... side 6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side 8 Miljøvurdering... side 12 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side 12 Servitutter... side 12 Planbestemmelser Indledning... side Formål... side Område og zonestatus... side Arealanvendelse... side Udstykning... side Bebyggelsens placering og omfang... side Bebyggelsens udseende... side Ubebyggede arealer... side Veje, stier og parkering... side Tekniske anlæg... side Miljø... side Ejerforening... side Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... side Lokalplan og byplanvedtægt... side Servitutter... side Retsvirkninger... side 21 Vedtagelse... side 22 Offentlig bekendtgørelse... side 22 Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Eksisterende forhold... Bilag 2 Arealanvendelse... Bilag 3 Illustrationsskitse... Bilag 4 Ringkøbing-Skjern Kommune 3

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer. 4 Ringkøbing-Skjern Kommune

5 Redegørelse Copyright: COWI Lokalplanområdets afgrænsning, Luftfoto optaget i Lokalplanens baggrund og formål Havnens Motorværksted i Hvide Sande er flyttet fra Mamrelund 6 til Nordhavnen. Derfor opstår der nye udnyttelsesmuligheder for lokaliteten i Mamrelund. Baggrunden for ændring af eksisterende Lokalplan 263, område til motel-/feriecenter ved Mamrelund er et ønske om at ferieboligerne også kan sælges enkeltvis som ejerboliger på lige salgsvilkår som almindelige ejerlejligheder, dog uden mulighed for fast bopæl. Hensigten med lokalplanen er at understøtte Hvide Sande - og havnens - positive udvikling yderligere. Nye alsidige erhverv - i særdeleshed inden for turisterhvervet - er med succes indpasset og integreret i havneområdet. Med baggrund i udviklingen inden for turistovernatninger i de senere år, kan det konstateres, at der er et marked for også kortvarige ophold i mindre enheder. Mamrelund vil med sin beliggenhed i overgangen mellem den "gamle" fjordhavn og centerområdet - være en oplagt placering af "Motel Mamrelund". Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et motel/hotel feriecenter i et nutidigt og maritimt formsprog. Bebyggelsen rummer ca. 21 motel/hotel værelser eller ferieboliger i form af ejerlejligheder á ca. 62 m 2. Desuden skal der sikres udendørs opholdsareal for områdets brugere/beboere. Vejadgang til lokalplanområdet skal fortsat ske fra Mamrelund. Desuden etableres der en stiforbindelse mod nord til parkeringspladsen ved Søndergade. 5

6 Redegørelse En forudsætning for planens realisering er at aktiviteten ikke medfører indskrænkninger for havnevirksomhederne i området. Lokalplanområdet Inden for lokalplanområdet ligger bygninger som rummede den tidligere virksomhed Havnens Motorværksted. Bygningerne ligger i dag ubenyttet hen. Den nye bebyggelse må opføres i maks. 3 etager, hvor stueetagen hovedsageligt indeholder parkeringspladser. Der må indrettes tagterrasser. Inden for lokalplanområdet er der en skrænt mod nord og nordvest som optager en koteforskel fra kote ca. 1,5 (DVR90) til kote ca. 5,05 m (DVR90). Området dækker et areal på i alt m 2 og ligger i byzone. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger i et gammelt havne- og erhvervsområde, der stadig delvist er i drift. Havnens Motorværksted, set fra Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri. Mod øst ligger virksomheden Hvide Sande Skibsog bådebyggeri og nordvest for lokalplanområdet ligger Søndergade med centerfunktioner. Søndergade er den eneste vej i Hvide Sande der skaber forbindelse mellem nord og syd over Ringkøbing Fjords forbindelse med Vesterhavet. Selve lokalplanområdet afgrænses af Mamrelund mod øst, en eksisterende offentlig parkeringsplads mod nord og nordvest, eksisterende bolig- og erhvervsbebyggelse mod vest og et boligområde mod syd. Fra området er der en flot udsigt mod nordøst og øst over havnearealet og fjorden. Bagsiden af Havnens Motorværksted med boligbebyggelsen på skrænten i baggrunden. Lokalplanens indhold Anvendelse Med lokalplanen fastlægges bestemmelserne for ny bebyggelse i form af motel/hotel feriecenter med mulighed for ferieboliger i form af ejerlejligheder til ferieboliger. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens placering fastlægges i et byggefelt, og det samlede etageareal må maks. være m 2. Udsigt fra lokalplanområdet over Mamrelund. Lokalplanen giver mulighed for en 10 m høj bebyggelse. 6

7 Redegørelse Bebyggelse som hotel/motel Såfremt boligerne drives som hotel/motel skal de drives efter Lov om sommerhuse og campering, hvilket betyder at boligerne skal stå til rådighed for udlejning, se nedenfor. Sommerhusloven De traditionelle hoteller og bed and breakfast kan frit etableres og drives uden tilladelse efter sommerhusloven. Det samme gælder virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, f.eks. kursuscentre og højskoler. Også sammenbyggede individuelt ejede ferielejligheder, der drives som hotel (hotellejligheder), kan frit etableres. Der kræves dog udlejningstilladelse efter sommerhusloven, hvis der til ovennævnte virksomheder er knyttet fritliggende huse eller hytter til udlejning, hvis disse udlejes for mere end 5 nætter ad gangen. Her gives der efter fast praksis udlejningstilladelse betinget af, at projektet er væsentligt mindre arealkrævende end traditionelle sommerhusudstykninger. Der er således intet i sommerhusloven til hinder for at bygge hoteller og feriecentre med fritliggende huse eller hytter. Det forudsætter blot, at der er tale om hoteldrift (overnatning med mulighed for servering) eller virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, og at udformningen af de fritliggende huse eller hytter godkendes på forhånd. Der gives derimod som altovervejende hovedregel ikke udlejningstilladelse til feriecentre med ferieboliger til erhvervsmæssig udlejning uden hoteldrift. Solfanger/solceller er tilladt, men skal indpasses i bygningernes arkitektur. Individuelle antenner og paraboler skal placeres sådan, at de er så lidt synlige som muligt fra nabobebyggelser, veje og stier i og omkring området. Der stilles endvidere krav til udformningen og placeringen af tekniske installationer og skilte, så disse elementer ikke forringer hverken bebyggelsens eller områdets visuelle udtryk. Vej, sti og parkering Bebyggelsen opføres med vejadgang fra Mamrelund mod øst. Adgang til de enkelte enheder sker via et trappe- og elevatortårn i bebyggelsens nordende. Her vil bebyggelsen desuden få adgang for gående fra parkeringspladsen ved Søndergade. Med stien skabes en forbindelse til centerområdet. Der henvises til Bilag 3, hvor vej- og stiadgangen er vist. Bebyggelse som ejerlejligheder Etableres boligerne som selvstændige ejerlejligheder skal der oprettes ejerboligforening med medlemspligt for samtlige ejere inden for lokalplanområdet, som skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles anlæg, belysning, beplantning, interne veje og stier m.v. som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. Bebyggelsens formsprog Idéen er at opføre en bebyggelse i et nutidigt formsprog, der er inspireret af begreber som "kubisme" og "funkis". Bebyggelsen kan tilføje Hvide Sande en ny variant inden for byggeri, der kan bidrage til variation og alsidighed i havneområdet. Bebyggelsen passer med sin maritime stil godt ind i havnen. Bebyggelsens placering med udsigt over Mamrelund Lokalplanen fastlægger at tage skal være flade med mulighed for tagterrasser. Facader må være af tegl (som blank mur, pudset eller vandskuret), træ, transparent glas eller beton i sort, hvid, hvide nuancer eller træets naturlige farve (hvis der anvendes træbeklædning). Mindre bygningsdele og sekundære bygninger må udføres i andre facadematerialer. 7

8 Redegørelse P-plads Sti til centerområde Trappe P-plads Endelig er der af hensyn til områdets visuelle udtryk bestemmelser om, at udendørs oplag skal placeres i afskærmede arealer. Parkering Situationsplan, 1. sal Fælles areal Fælles areal på taget Vejadgang Mamrelund Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen. Efter Planloven skal der ved bebyggelse, der kan påvirke kysten visuelt, redegøres for påvirkningen. Hvis ny bebyggelse afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Umiddelbart sydvest for området ligger bygningen Søndergade 3. Denne bygning ligger i kote 5 og har en højde på ca. 10 m. Det vil sige at taget ligger 15 m over havets overflade. Søndergade 1 som ligger nordvest for området ligger ligeledes i kote 5 og har en højde på ca. 7 m. Dermed ligger taget 12 meter over havet. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bygning af maks. 10 meters højde og da området ligger i kote 1,5 m vil tagryggen ligge i kote 11,5 m. Perspektivtegning: Volumenstudie af den nye bebyggelse, set fra nordøst. Der skal anlægges 1 p-plads pr. boligenhed. Parkering placeres i lokalplanområdets vestlige del og indenfor byggefeltet i stueetagen. Ubebyggede arealer Planen fastlægger, at friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Opholdsarealerne placeres i stueetagen i områdets nordlige del i en trekant mellem bebyggelsen og på 1. og 2. sal på taget som tagterrasse eller taghave. Ved placering af bebyggelsen skal der tages højde for indpasning i terrænet, da der ikke må foretages terrænregulering på mere end ± 0,5 m i forhold til det eksisterende niveauplan uden tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Terrænforskelle skal optages i bygningen. Lokalplanen giver mulighed for en 10 m høj bebyggelse i 2-3 etager. Dermed øges højden ift. den eksisterende bygning, hvilket er ca. 7 m høj. I forhold til både den nærliggende centerbebyggelse, som ligger mellem lokalplanområdet og kystlandskabet mod vest, i forhold til den syd for lokalplanområdet liggende boligbebyggelse, og i forhold til bebyggelsen i det nærliggende erhvervsområde mod øst vurderes det, at den forøgede højde i lokalplanområdet ikke vil påvirke kystlandskabet væsentligt. Kirkebeskyttelse Ifølge Naturbeskyttelseslovens 19 må der ikke opføres bebyggelse på over 8,5 m inden for 300 m fra kirker. Bestemmelsen gælder dog ikke for kirker, hvor der er bymæssig bebyggelse hele vejen rundt om kirken inde for beskyttelseszonen. Da Hvide Sande Kirke er omgivet af bymæssig bebyggelse, og da lokalplanens byggehøjde ikke afviger væsentligt fra omkringliggende bebyggelse og ligger væsentlig lavere end det omkringliggende terræn, vurderes det, at lokalplanen ikke strider mod kirkebyggelinjen. 8

9 Redegørelse Kommuneplan , vedtaget den 10. november Ifølge kommuneplanens generelle rammebestemmelser gælder følgende bestemmelser for havneerhvervsområderne: Anvendelse fastlægges til havneerhvervsformål såsom industri-, håndværks-, handels- og oplagsvirksomhed, som skønnes at have naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen. Skønnet foretages af kommunalbestyrelsen i samråd med Hvide Sande Havn. Herudover tillades bebyggelse til offentlige formål samt mindre hotel- og restaurationsvirksomhed, som har en naturlig tilknytning til havneområdet. Det samlede rumfang af bygninger inden for det enkelte område må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Intet punkt på en bygnings ydervæg eller tag må have større højde end 10 m over det omgivende terræn. Kommunalbestyrelsen kan tillade at dele af en bygning opføres med større højde end 10 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. I henhold til havnevedtægtstillæg nr. 4 kan tillades opført bygninger med højde på m i særlige områder. Inden for det enkelte område skal der forefindes parkeringsarealer, som er nærmere fastsat af kommunebestyrelsen. Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 23er058. Lokalplanen er således i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, jf. tillæg nr. 22 til tidl. Holmsland Kommunes Kommuneplan. Tillægget blev vedtaget af Ringkøbing- Skjern Byråd den 10. november Lokalplan nr. 263 Lokalplanområdet er omfattet af den gældende lokalplan 263 for Hvide Sande Havn vedtaget den 10. november Lokalplanen omfatter matr. nr. 11hd, Søgård Hgd., Holmsland Klit. I Lokalplan 263 udlægges området til motel/hotel feriecenter. Lokalplan 263 ophæves af nærværende Lokalplan 327. Miljøforhold Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg i form af fjernvarme med tilslutning og forblivelsespligt. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Kloakering Bebyggelsen i lokalplanområdet skal tilslutte det offentlige spildevandssystem efter Ringkøbing- Skjern Kommunes anvisning. Regnvand ledes til eksisterende afløb. Klimaforandringer Kystdirektoratet anbefaler ved brev af , at der for det konkrete byggeri fastsættes en laveste sokkelkote på 1,15 DVR90. Vandstanden i havet vil nå eller overskride denne kote i gennemsnit en gang pr. 50 år. Der fastsættes et niveauplan til kote 1,50 m. Se også afsnittet Forhold til kysten, side 8. Jordforurening I henhold til Jordforureningslovens 50a (Lov om forurenet jord, Lovbek. nr af ) er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificeret pr. 1. januar Betegnelsen dækker over, at området kan være lettere forurenet. Dette betyder som udgangspunkt, at alle områder i byzone er forurenede til andet er bevist, og reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord fra lokalplanområdet skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune forud for flytning. Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens "Regulativ for jordstyring i Ringkøbing-Skjern Kommune" af 19. januar Området har hidtil været erhvervsområde og er udpeget som forurenet område på vidensniveau 1. På matr. nr. 11hd af ejerlavet Søgård Hgd., Holmsland Klit er der foregået aktiviteter, der kan have givet anledning til jordforurening. Der må ikke iværksættes bygge-/anlægsarbejde, før der er givet en 8 tilladelse efter Jordforureningsloven. 9

10 Redegørelse Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21, Jordforureningslovens 50a og 71. Trafikstøj Der blev antaget, at der var støjgener i lokalplanområdet fra Søndergade, som er nord syd gående forbindelsen i Hvide Sande. Derfor blev trafikstøjen undersøgt af COWI A/S (Støjrapport fra oktober 2008). Trafikmængden på Søndergade er fremskrevet til ÅDT = 6300 i år 2020 og den tunge trafikmængde ÅDTH til 400. Hastigheden er sat til 53 km/h på grundlag af erfaringsværdier ud fra en skiltet hastighed på 50 km/h. Beregningerne viste at støjniveauet L den fra vejtrafikken ved motellet er mellem 53 og 58 db (A). En værdi af L den = 58 db(a) er grænseværdien for boligområder. For hotelanvendelsen er grænseværdien 63 db(a). Grænseværdien for både motelanvendelse L den = 63 db(a) og for boliger L den = 58 db(a) for støj fra vejtrafikken overskrides således ikke i lokalplanområdet. Udbredelse af vejtrafikstøj fra Søndergade 10

11 Redegørelse Støj fra erhverv Øst for lokalplanområdet ligger virksomheden Hvide Sande Skibs- og bådebyggeri. Det skal sikres, at lokalplanen ikke medfører indskrænkninger for havnevirksomheder i området. Derfor blev støjen fra virksomheder også undersøgt i den nævnte støjrapport. I blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og centerområder gælder en vejledende grænseværdi til planlægningsbrug L den = 50 db(a) for virksomheder, der drives nat og dag. Hvis virksomheden kun er i drift om dagen på hverdag, gælder en grænseværdi L den = 55 db. Ifølge støjrapporten overskrides grænseværdien L den = 50 db(a) ikke på bygningens facader. Støjrapporten viser, at grænseværdierne for støj fra erhverv overholdes ved bebyggelsens facade. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. 10 i lokalplanens bestemmelser skal sikre, at lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der svarer til virksomheder i miljøklasse 1-3, jf. Miljøministeriets vejledende krav Beregningspunkt Etage L den db(a) VS1 Virksomhed Terræn 60 VS 2 Virksomhed HF3 Motel Mamrelund HF4 Motel Mamrelund HF5 Motel Mamrelund S6 skel v. boliger F7 facade bolig Terræn 60 Stueetage 1 etage 2 etage Stueetage 50 Stueetage 1 etage 2 etage Terræn 50 Stueetage 49 Støjudbredelse fra Hvide Sande Skibs- og bådebyggeri 11

12 Redegørelse Museumsloven Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeriet eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet udføres. Hvis man vil have afklaret, om der er risiko for at støde på fortidsminder i forbindelse med jordarbejder med deraf følgende forsinkelser, udgifter m.v., kan man efter aftale med Ringkøbing-Skjern Museum få foretaget en forundersøgelse af arealet. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4, 2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt, 3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening af lokalplanforslaget Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af lokalplanforslaget for at vurdere om der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lovens 3, stk. 3. Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Planafdelingen, Ringkøbing- Skjern Kommune. Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet jf. 3, stk. 2. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Naturstyrelsen Såfremt boliger udlejes til ferieformål erhvervsmæssigt kræver det godkendelse fra Naturstyrelsen. Hvis der opføres individuelt ejede ferieboliger, der ikke stilles til rådighed for erhvervsmæssig udlejning på erhvervsejendommen, matr. nr. 11hc, Søgård Hovedgård, kræves der udlejningstilladelse til arealet efter Sommerhuslovens 2, jf. 1, stk. 3. Naturstyrelsen har meddelt den 3. juli 2012 at på baggrund af, at Hvide Sande Havn er en kommunal selvstyrehavn og som sådan kan karakteriseres som udøvende almennyttig virksomhed i sommerhuslovens forstand, kan der derfor meddeles tilladelse efter Sommerhuslovens 2, jf. 1, stk. 3, dog med bemærkning om, at evt. vedtægtsændringer skal forelægges Naturstyrelsen og kan afstedkomme, at tilladelsen tilbagekaldes, hvis det vurderes, at vedtægterne ikke længere sikrer havnens drift som almennyttig virksomhed i sommerhuslovens forstand, ligesom Naturstyrelsen også vil forbeholde sig ret til at tilbagekalde tilladelsen, hvis udlejningen konkret vurderes til at udvikle sig erhvervsmæssigt i sommerhuslovens forstand. Politiet Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. (se Færdselslovens 100). Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er ting- 12

13 lyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i servitutoversigten. Matr.nr. 11hd, Søgård Hgd., Holmsland Klit. Tinglyst: Titel: Dok om byggelinjer mv. Tinglyst: Titel: Dok om adgangsbegrænsning mv. Tinglyst: Titel: Dok om adgangsbegrænsning mv. Tinglyst: Titel: Dok om oversigt mv. Tinglyst: Titel: Dok om byggelinjer mv. Tinglyst: Titel: Lejekontrakt med Havnens Motorværksted Aps. Tinglyst: Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv. Redegørelse 13

14 Planbestemmelser Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:1000 Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af Planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 14

15 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre: at området kan anvendes til hotel/motel eller lignende overnatningsvirksomhed, at området kan anvendes til ferieboliger i form af ejerboliger, Anvendelse skal ske i henhold til Lov om Sommerhuse og campering m.v. Der henvises i øvrigt til redegørelsesdelen side 6 og til forklaringsteksten, jf. 3. Der henvises i øvrigt til redegørelsesdelen side 6 og til forklaringsteksten, jf. 3. at området vejbetjenes fra vejen "Mamrelund", at bebyggelsen får et maritimt bygningsudtryk og at der sikres opholdsarealer til områdets beboere/brugere. 2. Område og zonestatus 2.1. Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikel nr. Matr. nr. 11hd, Søgård Hgd., Holmsland Klit. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m Zoneforhold Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1. Anvendelse Området kan anvendes til hotel/motel og feriecenter i form af ejerlejligheder som ferieboliger. Anvendelse skal ske med respekt til Lov om Sommerhuse og campering m.v. Der henvises i øvrigt til redegørelsesdelen side 7. Boligdefinitioner Anvendelsen af hotel-/motelejerlejligheder indebærer, at den enkelte ejer er forpligtet til at anvende lejligheden erhvervsmæssigt og i henhold til reglerne i Lov om sommerhuse og campering m.v., hvilket bl.a. medfører, at motellejligheden skal stå til rådighed for udlejning og kun i begrænset omfang må anvendes af ejer selv til privat brug. Tilladelse til udlejning af hotel-/motellejligheder meddeles af Naturstyrelsen. 15

16 Planbestemmelser Ferieboliger i form af ejerlejligheder skal ejes af individuelle ejere og anvendelsen må ikke omfatte tilknytning, som en fast og varig bopæl. Ferieboligen skal primært anvendes til ferie- og fritidsophold for ejeren, men må derudover anvendes til ferieboligudlejning. 4. Udstykning 4.1. Der må ikke foretages yderligere udstykning inden for området. Dog er opdeling i ejerlejligheder muligt. En opdeling sker i henhold til reglerne i ejerlejlighedsloven. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1. Byggefelt Ny bebyggelse skal placeres inden for det viste byggefelt, se Bilag 3. Inden for byggefeltet må etagearealet ikke overstige m 2. Redskabsskure, cykelskure, miljøstationer og andre mindre, sekundære bygninger må opføres uden for byggefeltet Etager Bebyggelsen må opføres i maks. i 3 etager. Der må etableres tagterrasser på den øverste etage Bygningshøjde Højde maks. 10 m, målt fra et niveauplan fastsat til kote 1,50 DVR90. Herudover må der etableres rækværk ved tagterrasser. Der henvises i øvrigt redegørelsesdelens afsnit vedrørende Forhold til kysten og Klimaforandringer. Mindre sekundære bygninger jf må opføres i eller nærmere naboskel end 2,5 m, når længden i naboskel ikke overstiger 12 m og højden i en afstand af 2,5 m fra skel ikke overstiger 3,5 m. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 6. Bebyggelsens udseende 6.1. Facader Facader skal udføres i tegl (som blank mur, pud- 16

17 set eller vandskuret), træ, transparent glas eller beton. Mindre bygningsdele (mindre end en fjerdedel af facaderne) og sekundære bygninger må også udføres i stål, kobber, zink og aluminium Farver Facader og vinduesrammer skal males i sort, hvid eller hvide nuancer. Kun træbeklædning må fremstå i materialets naturlige farve Tagform Tage skal udføres som fladt tag med mulighed for tagterrasse. Planbestemmelser 6.4. Solfanger/solceller Solfanger/solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Solfanger/solceller skal etableres parallelt med tagfladen. Solfanger-/solcelleanlæg må udgøre ½-delen af tagfladen, dog max. 50 m 2 af tagfladen Skilte Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning. Skiltning og reklamering må hverken helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og pilastre, eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende. Bygningen må på to facader have ét skilt i en maks. størrelse af 3 m 2 i form af løse bogstaver. Desuden må der opsættes mindre henvisningsskilte ved indkørsel til området mv. Facadeskiltets størrelse skal tilpasses facaden og være i harmoni med områdets skala. Etableres solfanger/solceller på flade tage skal der ansøges om byggetilladelse. Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne i dialog med virksomheder, der ønsker skiltning. Derfor opfordres disse til at kontakte Land, by og Kultur for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes. I øvrigt henledes opmærksomheden på Naturbeskyttelseslovens 21, hvorefter der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskabet eller er synlige over store afstande. Opsætning af skilte kræver godkendelse fra Vejmyndigheden Ringkøbing-Skjern. Der henvises i øvrigt til "Vejledning for skiltning i tidligere Holmsland Kommune" fra Lysskilte må ikke blænde, og lysmængde skal være svagere end det omgivende offentlige lys. 7. Ubebyggede arealer 7.1. Ubebyggede arealer Friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning inden for lokalplanområdet. Hermed menes, at inventar (lamper, Der findes mange kvalificerede måder at indrette friarealer på. Derfor stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesags- 17

18 Planbestemmelser bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering. behandlingen skal bygherren dokumentere, at friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Der skal etableres fælles friareal i stueplanen og på taget som tagterrasse eller taghave. Som private udendørs opholdsarealer skal der etableres mindst én altan til hver feriebolig-/motelenhed Udendørs oplag Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer Terrænregulering Der må ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende niveauplan uden Ringkøbing-Skjern Kommunes godkendelse Affald Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer. 8. Veje, stier og parkering 8.1. Vejadgang Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Mamrelund som vist i princippet på Bilag 3. Med "i princippet" menes, at vejtilslutningen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur Stier Stiadgangen til lokalplanområdet skal ske fra parkeringspladsen på matr.nr. 11rs, Søgård Hgd., Holmsland Klit, som vist i princippet vist på Bilag Parkering Der skal udlægges areal til parkering svarende til mindst 1 p-plads pr. feriebolig samt mindst 1 p- plads pr. motelværelse i lokalplanområdet. Der henvises i øvrigt til Retningslinier for anlæg af parkeringspladser i Ringkøbing-Skjern Kommune. 9. Tekniske anlæg 9.1. Ledninger, kabler mv. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 18

19 Planbestemmelser 9.2. Opvarmning Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning. Området er udlagt til fjernvarme med tilslutnings- og forblivelsespligt. Hvis ny bebyggelse opføres som lavenergihuse efter de gældende regler i bygningsreglementet, så skal byrådet dispensere fra lokalplanens bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg jf. 19, stk. 4 i Bekendtgørelse af Lov om planlægning. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet Kloakering Bebyggelse i området skal være tilsluttet det offentlige spildevandssystem efter Ringkøbing- Skjern Kommunes anvisning. Regnvand ledes til eksisterende afløb Antenner og paraboler Individuelle antenner og paraboler skal placeres sådan, at de er så lidt synlige som muligt fra nabobebyggelser, veje og stier i og omkring området. Antenner og paraboler samles så vidt muligt i en antenne og 1 parabol. 10. Miljø Støj fra trafik Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Jf. Miljøstyrelsens vejledning "Støj fra veje" (nr. 4/2007) gælder følgende vedr. støj fra vejtrafik: Områder udlagt til boligformål, herunder også institutioner med eller uden overnatning, skoler og andre undervisningsbygninger, børnehaver o.l., samt hospitaler og pleje- og behandlingshjem, skal sikres et støjniveau fra veje, som ikke overskrider 58 db. For hoteller gælder en 5 db højere grænse. Dvs. at støjbelastningen på bygningens facader ikke bør overstige L den = 63 db ved anvendelse motel og L den = 58 db ved anvendelse boliger. 11. Ejerforening I tilfælde af indretning af ferieboliger som ejerlejligheder skal der oprettes ejerforening til administration af foreningens boliger Medlemspligt Der skal oprettes ejerforening med medlemspligt 19

20 Planbestemmelser for samtlige ejere inden for lokalplanens område Opgaver Ejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles anlæg, belysning, beplantning, interne veje og stier m.v. samt renholdelse, snerydning, glatførebekæmpelse af området, herunder afvanding af området frem til offentlige regnvandsledninger som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Ejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune Oprettelse Ejerforeningen skal oprettes senest, når Ringkøbing-Skjern Kommune kræver det. Påtaleberettiget er Ringkøbing-Skjern Kommune. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Fjernvarme Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Området er udlagt til fjernvarme med tilslutnings- og forblivelsespligt. Hvis ny bebyggelse opføres som lavenergihuse efter de gældende regler i bygningsreglementet, så skal byrådet dispensere fra lokalplanens bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg jf. 19, stk. 4 i Bekendtgørelse af Lov om planlægning Kloakering Ny bebyggelse må ikke, uden Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse, tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt spildevandssystem efter kommunens anvisning. Regnvand ledes til eksisterende afløb Parkering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som anført under lokalplanens punkt Lokalplan og byplanvedtægt Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af ophæves Lokalplan 263, vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd 20

21 Planbestemmelser den 10. november Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 15. Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved byrådets endelige vedtagelse, omfatter bestemmelsen også bebyggelse og anvendelse af bebyggelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Der gælder efter Planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen. Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. Efter udløbet af indsigelsesfrisen kan byrådet eventuelt give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter forslaget. En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til Planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. 21

22

23 Matrikelkort: Bilag 1 Motel/hotel- og feriecenter, Hvide Sande

24 Eksisterende Forhold: Bilag 2 Motel/hotel- og feriecenter, Hvide Sande

25 Arealanvendelse: Bilag 3 Motel/hotel- og feriecenter, Hvide Sande

26 Illustrationsskitse: Bilag 4 Motel/hotel- og feriecenter, Hvide Sande

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 319 For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. januar 2012 Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Lokalplan nr. 310. For et område til kulturelle formål og offentlig forsyning ved Enghavevej, Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 310. For et område til kulturelle formål og offentlig forsyning ved Enghavevej, Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 310 For et område til kulturelle formål og offentlig forsyning ved Enghavevej, Ringkøbing Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 21. juni 2011 Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplan nr. 353. For et område til offentligt formål med mulighed for boliger og erhverv ved Holmegaardsvej i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 353. For et område til offentligt formål med mulighed for boliger og erhverv ved Holmegaardsvej i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 353 For et område til offentligt formål med mulighed for boliger og erhverv ved Holmegaardsvej i Ringkøbing Hol me gaa rds vej Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Tillæg nr. 10 til kommuneplan 2001 Hvad er en lokalplan Ifølge lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr For et område til boligformål ved Holstebrovej i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Højde: 14,5 Bredde: 16,5

Lokalplan nr For et område til boligformål ved Holstebrovej i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Højde: 14,5 Bredde: 16,5 Lokalplan nr. 265 For et område til boligformål ved Holstebrovej i Ringkøbing Højde: 14,5 Bredde: 16,5 Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 10. november 2009

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere