Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00"

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse af de første gasbusser på NT s ruter (bestyrelsen har modtaget særskildt invitation) Programmet er følgende: Kl Kl Kl Indvielse af busrute 73 ved regionsrådsformand Ulla Astmann og formand for Nordjyllands Trafikselskab Thomas Kastrup Larsen. Den første gasbus på rute 73 sendes afsted NT er vært ved en let frokost (husk tilmelding til Helle Steffenauer på

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 21. oktober Oplæg til strategiproces i foråret Strategi og handlingsplan for kundevendte IT-systemer 5 4 Forslag til en landsdækkende Flexhandicap 6 5 Nye funktioner og design på NT's hjemmeside 7 6 Kundetilfredshed og rejsekort 8 7 Kørsel til arrangementer og grupperejser 8 8 Praksis for optagelse af lån og indgåelse af leasingaftaler 10 9 Meddelelser Eventuelt Kommende sager 11 Side 2 af 11

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november Godkendelse af referat fra den 21. oktober 2014 Referatet af bestyrelsesmødet den 21. oktober 2014 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 21. oktober 2014 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NTs bestyrelse, 21. oktober Oplæg til strategiproces i foråret 2015 På NT's bestyrelsesmøde den 21. oktober 2014 drøftede bestyrelsen den forestående strategiproces, der skal munde ud i en samlet forretningsplan for bus, tog og flextrafik. På baggrund af denne drøftelse lægger administrationen op til nedenstående strategiproces i første halvår Planen er, at forretningsplanen vedtages på repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 16. juni Form og indhold NT's nye forretningsplan er et strategisk styringsdokument, der har NT's bestyrelse som afsender. Planen skal sætte mål og retning for driften og udviklingen af den kollektive trafik i Nordjylland i perioden Forretningsplanen bliver det strategiske afsæt for den næste trafikplan ( ), som også påtænkes at være en samlet plan for bus, tog og flextrafik. Formålet med forretningsplanen, og den proces som fører til dens vedtagelse, er dels at tegne et billede af de store muligheder og udfordringer, som den kollektive trafik i Nordjylland står over for de kommende 5 år, og dels at fastlægge et ambitionsniveau for NT som trafikselskab. Det helt overordnede spørgsmål, som vil være processens drivkraft, vil være, hvordan NT kan og skal bidrage til en endnu bedre mobilitet for borgere i Nordjylland. Mobilitet skal i denne sammenhæng ses som et bredt begreb, der handler om at tilvejebringe og markedsføre transportløsninger, der let, effektivt og miljøvenligt kan transportere nordjyderne rundt i Nordjylland og ud i den store verden. I den nye forretningsplans levetid står den kollektive trafik med følgende store muligheder og udfordringer: Side 3 af 11

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014 Den regionale overtagelse af togdriften i Nordjylland bliver en nyskabelse i Danmark, der giver NT og Nordjyske Jernbaner en gylden mulighed for virkelig at gøre toget til et attraktivt transporttilbud med afsmitning på den busservice, der skal bringe passagerne til og fra togstationen. Sammenhængen mellem den regionale tog- og busdrift og den kommende statslige timemodel, er ligeledes et afgørende element at inddrage i forretningsplanen Kollektiv trafik i landdistrikterne er en vigtig forudsætning for mobilitet i et sammenhængende Nordjylland. Den behovsstyrede kørsel (Flextur) skal sammentænkes og integreres med den øvrige kollektive trafik. I de helt små byer og på landet, skal borgerne have tilslutningsmuligheder til de store transport-korridorer, der bringer dem hurtigt og effektivt frem til rejsemålet. Det er ambitionen, at borgerne skal kunne bestille og betale billetten i én arbejdsgang gennem Rejseplanen og Rejsekortet. Aalborg Letbane planlægges at være etableret, når det nye universitetshospital åbner i det østlige Aalborg i Letbanen bliver et helt nyt transportsystem, der både vil løse trafikale udfordringer i Aalborg by, men også øge passagermængden i den kollektive trafik markant. I forretningsplanes periode forventes der at ligge store anlægs- og planlægningsmæssige opgaver ifm. projektet. Med udgangspunkt i de nævnte udfordringer og øvrige trends inden for den kollektive trafik vil processen resultere i konkrete målsætninger, men også sætte fokus på NT's fremtidige rolle og ansvar som trafikselskab; hvilken rolle skal og kan NT spille som en samlende (paraply)organisation for fremtidige brugere af tog, bus, letbane og flextrafik i Nordjylland? Interessenter Der er mange interessenter omkring den kollektive trafik, som vil være relevante at involvere i processen. Kunsten er at involvere tilstrækkeligt til at få de relevante input til processen og til at skabe ejerskab hos de mest centrale interessenter. Det er administrationens forslag, at der i videst muligt omfang gøres brug af de formelle samarbejdsfora, som eksisterer i dag i forhold til ejere og entreprenører. Følgende fora vil blive involveret: NT's bestyrelse og suppleanter Strategigruppen, der består af rep. for kommunerne og regionen på direktørniveau Entreprenørudvalgene for bus- og flextrafik Chaufførkontaktudvalget for bustrafik Driftsgrupperne for flextrafik, hvor der deltager chauffører. Herudover vil det være relevant at involvere ledelsen af Nordjyske Jernbaner, medarbejdere i NT og kunder med forskellige behov og erfaringer. I tidligere processer af samme karakter har også kommunaldirektørforeningen og direktionen i Region Nordjylland været involveret som sparringspartnere, hvilket vil blive gentaget. Side 4 af 11

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014 Tidligt i processen vil vi gøre brug af eksperter og kolleger fra branchen, der kan give os inspiration og input. Det er desuden planen, at der laves en aftale med et eksternt konsulentfirma om at bistå med processen samt komme med input til planens visuelle udtryk og kommunikation. Processen i 2015 Januar - marts: Analysefase, herunder orientering af strategigruppe og seminarer for NT s ledere og medarbejdere Marts/april: Bestyrelsesseminar med præsentation af analyseresultater og første bud på elementer i forretningsplanen og retningen herfor April/maj: Seminarer med samarbejdspartnere (entreprenører, chauffører mv.) og drøftelser i Strategigruppe, kommunaldirektørkreds og direktion i Region Nordjylland 27. maj: Drøftelse af første udgave af forretningsplan i NT's bestyrelse 16. juni: Godkendelse af NT's forretningsplan på repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet. Det indstilles, at den foreslåede strategiproces godkendes Strategi og handlingsplan for kundevendte IT-systemer På repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 17. juni 2014 præsenterede administrationen status for udbredelse og anvendelse af elektronisk billettering (rejsekort, mobilbilletter, netkøb) og elektronisk information (rejseplanen, infoskærme i busser, realtidsskilte, stoppestedsannoncering), og herunder var der en status for det nuværende kvalitetsniveau og driftsstabilitet. På mødet blev den fremadrettede strategi for de kundevendte IT-systemer drøftet, herunder niveauet for datakvalitet og driftsstabilitet. Forudsætningen for flere passagerer er en sammenhængende rejse, hvor den kollektive trafik er punktlig, og hvor kunderne oplever høj kvalitet og god komfort. Den sammenhængende rejse bindes sammen af velfungerende billetsystemer og præcis information, der gør det lettere for kunden at "finde vej" i den kollektive trafik. En vigtig brik i den sammenhæng er kundernes adgang til elektronisk information og billetkøb, og det sker via NT's kundevendte IT-systemer. Side 5 af 11

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014 Administrationen har siden iværksat en række initiativer og anvendt flere ressourcer, der dels skal sikre en løbende registrering af serviceniveauet (oppetid) for infoskærme og stoppestedsannoncering i busserne samt realtidsskilte ved stoppesteder, og dels skal sikre en hurtigere fejlretning. Der vil blive givet en nærmere orientering på mødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Forslag til en landsdækkende Flexhandicap Af den reviderede Lov om trafikselskaber, der blev vedtaget den 11. juni 2014, fremgår, at "Trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder". Med lovændringen er det blev tydeliggjort, at trafikselskaberne kan tilbyde landsdækkende Flexhandicap, som har været et stort ønske fra handicaporganisationerne. I NT har kørselsordningen Flexhandicap siden 2007 været udvidet, således at det ikke bare er muligt for medlemmer af kørselsordningen at bestille handicapkørsel til/fra Region Nordjylland, men også at bestille interne ture i både Nordjylland og Region Midtjylland. På baggrund af lovændringen ønsker trafikselskaberne at indgå en samarbejdsaftale, der muliggør et samarbejde mellem trafikselskaberne, om at tilbyde handicapkørsel over hele landet. For NT vil denne aftale alene betyde, at medlemmer af NT s handicapkørsel vil få en udvidet mulighed for at bestille interne ture i Region Syd, på Fyn, Sjælland og Bornholm. Der lægges også op til, at samarbejdsaftalen giver mulighed for, at trafikselskaberne kan benytte hinandens vogne, og at kørslen kan bestilles i borgerens hjem-trafikselskab. Dette er en fordel for kunden. Det forslås, at samarbejdsaftalen foreløbig bliver 2 årig, hvorefter ordningen evalueres med fokus på økonomien. NT anslår, at den begrænsede udvidelse af ordningen, vil medføre en beskeden meromkostning på 0,1-0,2 mio. kr. pr. år, der kan afholdes indenfor budgettet. Samarbejdsaftalen er en minimumsaftale, som det enkelte trafikselskab kan afvige fra. De centrale punkter er her: Trafikselskabet kan tilbyde rejser internt i andre områder i landet. Det forslås, at NT udnytter denne mulighed i hele landet. Side 6 af 11

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014 Der aftales en grænse på 10 landsdækkende ture om året, men trafikselskabet kan vælge at tilbyde flere ture. Det forslås, at NT tilbyder ubegrænsede antal ture lige som i dag så længe, at det samlede turantal holder sig under det fastsatte maksimum (pt. 104 ture om året). Ved kryds af Storebælt (på landsdækkende rejser) indgår altid tog. Det foreslås, at NT ligesom i dag altid kræver benyttelse af tog, hvis rejsen går udover Region Midt. Administrationen foreslår, at ovenstående evalueres som et led i en samlet evaluering af Flexhandicap i NT s område. Det indstilles, at NT indgår samarbejdsaftale om landsdækkende Flexhandicap i en forsøgsperiode på 2 år, hvorefter aftalen evalueres. Bilag Bilag 4, Samarbejde om handicapbefordring Nye funktioner og design på NT's hjemmeside NT har netop lanceret en hel ny hjemmeside, der giver vores online kanal overfor kunder, presse og samarbejdspartnere et markant løft. Udover, at hjemmesiden har fået et helt nyt og mere brugervenligt design, understøtter den også, hvad der i fagsproget kaldes responsive design. Dette betyder, at den tilpasser sig det medie (PC, ipad, mobil), som kunden laver sit opslag fra. På mødet vil hovedtrækkene i den nye hjemmeside blive gennemgået med fokus på nye elementer og forbedringer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Side 7 af 11

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november Kundetilfredshed og rejsekort Siden udfasningen af klippekortet i foråret 2013 har NT lavet kundetilfredshedsmålinger blandt vores rejsekort kunder. Undersøgelsen foregår ved, at vi udsender en mail til vores kunder, hvor vi beder dem besvare nogle få spørgsmål omkring deres anvendelse af rejsekortet og deres tilfredshed. I 2013 og 2014 har vi gennemført en undersøgelse med samme spørgsmål og har hver gang modtaget mellem og besvarelser. Dette omfang betragter vi som værende repræsentativ i forhold til vores ambition om at "tage temperaturen" på rejsekortet på forskellige tidspunkter. Som bilag er der vedlagt en pressemeddelelse med tilhørende analyseresultater, der blev udsendt den 6. november. På mange vitale områder viser udviklingen fra 2013 til 2014, at kunderne for alvor har taget Rejsekortet og dets fordele til sig. Nyheden omkring denne fremgang fik en fin dækning i Nordjyske den 7. november. På bestyrelsesmødet vil hovedkonklusionerne i undersøgelsen blive gennemgået, herunder også de forbedringspunkter, som vi og Rejsekort A/S fortsat skal arbejde med. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 6.1, NT_Pressemeddelse_rejsekort_november_2014 Bilag 6.2, Kundeanalyse 2014, rejsekortkunder Kørsel til arrangementer og grupperejser I forbindelse med European Tour i Golf i Gatten i august 2014 etablerede NT en direkte busrute mellem Aalborg og Gatten i turneringsugen. Ruten blev i overensstemmelse med lovgivningen etableret som offentlig servicetrafik, men den gav anledning til kritik fra Danske Busvognmænd og efterfølgende omtale i medierne, hvor NT blev kritiseret for at bevæge sig for langt ind i turistvognmændenes forretningsområde. Desuden blev trafikselskabernes håndtering af dubleringskørsel også kritiseret. Danske Busvognmænd deltog i NT's seneste møde i entreprenørudvalget, og vognmændene fastslog på mødet, at NT's rute til Gatten var fuldt lovlig, og at foreningen respekterer det politiske valg, der lå forud for etablering af ruten. Side 8 af 11

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014 Håndtering af store grupper på NT's ruter blev også drøftet på mødet herunder den dubleringskørsel, der aftales med entreprenørerne, når der er behov for flere busser på en afgang. Behovet opstår næsten dagligt, da NT's busser anvendes i stor udstrækning af skoler og institutioner til besøg på udflugtsmål og lignende i Nordjylland. Når grupper bruger den kollektive trafik udenfor myldretiden, bliver den ledige kapacitet i busserne udnyttet, men når grupperne har behov for at rejse i myldretiden, eller når grupperne er store, skal der indsættes ekstra kapacitet (dubleringsbusser). Lovgivningen vedrørende indsættelse af dubleringsbusser er rigid for at forhindre, at trafikselskaberne bevæger sig ind på markedet for turistbusserne. Dette indebærer bl.a., at en dubleringsbus skal følge afgangstiderne i køreplanen, og bussen må kun stoppe ved rutens stoppesteder. Bussen skal også følge ruteforløbet, selvom bussen er fyldt. Hvis en gruppe skal bruge flere ruter, kan den samme dubleringsbus kun anvendes, hvis passagererne ved endedestinationen stiger af bussen, hvorefter chaufføren skal omdestinere bussen, og så kan gruppen stige på bussen igen - Dette bliver til pudsige situationer i praksis. NT har en række attraktive billetprodukter for at gøre den kollektive trafik attraktiv for grupper fra skoler og institutioner, og grupperne kan bestille plads, så de er sikre på, at alle kan komme med bussen. Billetprodukterne er Institutions- og skoleklassekort (½ eller 1 årskort), rejsekort, Mobil-billet, Zonebillet (købes på web) og Gruppebillet. Efterspørgslen på grupperejser er til tider så stor, at NT må afvise større grupper. NT's entreprenører har et begrænset antal busser til rådighed, og busserne er ikke indrettet, så de kan medtage bagage i stort omfang, hvilket er et problem ved lejrskoler og lignende. Under tiden rekvirerer NT dubleringsbusser hos turistvognmænd, og det medfører, at omkostningerne stiger markant, og desuden er turistbusserne ikke udstyret med billetteringsudstyr. På grund af den stigende efterspørgsel kombineret med, at NT har en begrænset mængde dubleringsbusser til rådighed, har NT for nylig indført en række begrænsninger for indsættelse af dubleringsbusser. Dette indebærer, at der højst indsættes to dubleringsbusser på en afgang (turistbusser rekvireres kun sjældent), at store grupper med meget bagage ikke kan medtages, og desuden har det været nødvendig at indskærpe, at der kun indsættes dubleringsbusser for grupperejser over 2 zoner. Dette fører til, at NT i nogle tilfælde må afvise grupper og henvise dem til turistvognmændene. NT informerer om begrænsningerne på hjemmesiden og i den direkte dialog, som Trafikservice har med kunderne, når grupperejserne bestilles. På årsniveau udgør omkostninger til dubleringsbusser i forbindelse med grupper ca. 1,5-2,0 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til den samlede omkostning for NT's buskørsel på ca. 650 mio. kr. årligt. Indtægter fra grupper er skønsmæssig 1,0 mio. kr. årligt. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Side 9 af 11

10 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november Praksis for optagelse af lån og indgåelse af leasingaftaler Bestyrelsen blev den 29. september 2014 orienteret pr. mail om, at BDO (Region Nordjyllands revision) er kommet med en bemærkning til regionens årsregnskab for 2013 vedr. manglende politisk godkendelse af garantistillelse over for NT. Garantistillelsen vedrører det lån, som NT har optaget i forbindelse med investeringen i Rejsekortet. Da bemærkningen til regionens regnskab kan have konsekvenser for den praksis, som NT s administration handler ud fra, har NT bedt sin revision (BDO Kommunernes Revision) om en revisionsmæssig fortolkning af 32, stk. 2 i NT s vedtægter. Denne paragraf henviser til, hvordan NT skal håndtere lånoptagelse. Eftersom BDO Kommunernes Revision også er revisor for Region Nordjylland, vil deres fortolkning være vigtig for, hvordan vi indretter fremtidens praksis. Den 29. september 2014 modtog NT fortolkningen fra BDO Kommunernes Revision (se bilag), men NT fandt ikke vurderingen fyldestgørende. Derfor bad NT om en yderligere præcisering, som revisionen fremsendte den 7. november 2014 (se bilag). Kortfattet er BDO s samlede fortolkning følgende: BDO fortolker NT-vedtægtens 32, stk. 2 således, at NT (bestyrelsen) som 60-virksomhed selv kan optage lån som de deltagende kommuner/region så hæfter for ( Orienteringsmodel ). Såfremt BDO s fortolkning er korrekt, betyder det, at rejsekortlånet har fået den krævede politiske behandling af NT. Det betyder også, at anmærkningen i regionens årsregnskab alene handler om, at regionen i internt regi skal godkende, at garantihæftelsen optages i regionens årsregnskabs oversigt over kautions- og garantiforpligtigelser NT s hidtidige praksis på området er i overensstemmelse med lovgivningen og NT s vedtægter. Da denne sag vedrører tre parter; NT, Region Nordjylland og BDO har NT foreslået, at der afholdes et fælles møde, hvor BDO s fortolkning drøftes. Denne drøftelse kan, hvis der er enighed omkring fortolkningen, følges op med en udarbejdelse af en tilpasset administrativ praksis, alternativt kan der rettes henvendelse til tilsynsmyndigheden (statsforvaltningen), for at høre den omkring deres fortolkning af 32, stk. 2 i NT s vedtægter. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Side 10 af 11

11 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014 Bilag Bilag 8.1, BDO vurdering af NT låneregler ( 32 stk 2 i NT's vedtægter) Bilag 8.2, BDO præcisering af NT låneregler ( 32 stk 2 i NT's vedtægter) Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Vinterdæk på NT's busser Finansiering af rejsekortet KL-nøgletal om Flextrafik Bilag Bilag 9, Nye nøgletal om befordring Eventuelt Kommende sager Økonomirapport 3/2014 (december) Tema: NT som rådgiver for kommuner og region (december) Godkendelse af udbudsvilkår, 21. udbud af bustrafik (december) Side 11 af 11

12 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Otto Kjær Larsen, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen, Læsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Godkendelse af referat fra den 10. september 2014 Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. september 2014 blev godkendt Oplæg til strategiproces NTs forretningsplaner for bus, tog og flextrafik står overfor en fornyelse i Forretningsplanerne udgør det strategiske fundament for NTs trafikplaner. De nuværende to trafikplaner for henholdsvis bus/tog og flextrafik løber til og med 2016.

13 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 21. oktober 2014 Både forretnings- og trafikplanerne foreslås forenet i den kommende version, således at NT ikke opererer med adskilte strategier og planer mellem bus/tog og flextrafik. På mødet præsenterede administrationen de første ideer til, hvordan og hvornår en strategiproces i bestyrelsen kan foregå i Det er væsentligt for resultatet af denne proces, at interessenterne omkring den kollektive trafik i Nordjylland involveres i at sætte retning og mål for fremtiden. De primære interessenter er de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, passagerne (nuværende og potentielle), de vognmænd som kører for NT og medarbejderne i NT. Beslutning De foreløbige ideer til indhold, proces mv. i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplan blev drøftet. Administrationen udarbejder et oplæg til en strategiproces, der drøftes på næste bestyrelsesmøde Selvbetjening i NTs Flextur og Flexhandicap I overensstemmelse med Flextrafikplanen forventer NT, at tilbyde selvbetjening for flextrafikken fra starten af For Flexhandicap og Flextur har NTs kunder hidtil skullet bestille kørsel i NTs call-center pr. telefon. Kunden får oplyst afhentningstidspunkt ved bestillingen og får også oplyst prisen for turen, som opkræves af chaufføren i vognen. Med de nye selvbetjeningsløsninger får NTs kunder både mulighed for at bestille turen via call-center og/eller bestille turen via de nye selvbetjeningsportaler. NT modtager årligt bestillingsopkald for Flexhandicap og Flextur. De nye selvbetjeningsløsninger Movia har gennem det landsdækkende samarbejde om Flextrafik udviklet og finansieret en selvbetjeningsløsning (web), som øvrige trafikselskaber kan benytte. Løsningen er sat i drift i Movia, Sydtrafik og Midttrafik. Løsningen er målrettet Flextur, men kan også anvendes til bestilling af Flexhandicap. Foruden en webløsning, har NT medfinansieret og deltaget i udviklingen af bestillingsapp, som også forventes at blive sat i drift primo Side 2 af 9

14 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 21. oktober 2014 Fig. 1 Web - løsningen Fig. 2 APP-løsningen Ønsker man som kunde at få adgang til selvbetjening, skal man oprette sig selv som bruger. Brugeroprettelsen sker for Flextur via nemid, hvor kunden tilknytter betalingskort. Herefter genereres en PIN-kode, der skal bruges ved bestilling. Samme pinkode anvendes også i APP en, der kan downloades til smartphone (IPhone og Android) Selvbetjeningsløsningen giver Flexturskunder mulighed for at betale med Dankort eller kontant afhængig af, hvilken kørselsordning selvbetjeningen benyttes til. Da løsningen er udviklet til Movia og målrettet Flextur, overtager NT og de øvrige trafikselskaber en selvbetjeningsløsning med en på forhånd defineret funktionalitet. I takt med. at der kan skabes finansiering, samarbejder NT med de øvrige selskaber om at udvikle løsningerne løbende. Fordele med selvbetjening Selvbetjening til Flextrafik er en løsning, som lægges oven på den eksisterende mulighed for at bestille sine rejser telefonisk. Der er en række indbyggede plusser for kunden ved selvbetjening. For at nævne de vigtigste: Bestilling af kørsel, når det passer kunden bedst Side 3 af 9

15 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 21. oktober 2014 Fri for ventetid i en telefon-kø Overblik over allerede bestilte ture Mulighed afbestilling af bestilte ture Muligt at kopiere allerede bestilte rejser Færre sproglige misforståelser Fordele for personer uden sprog Fri for at have kontanter til egenbetaling (Flextur) Pårørende kan bestille kørsel til forældre Ulemper med selvbetjening Den største forskel på personlig betjening og bestilling via web eller en APP er naturligvis, at der ikke er en personlig kontakt mellem kunden og NT. For langt de fleste kunder vil dette ikke være et praktisk eller teknisk problem. Personlig betjening giver dog også mulighed for udstrakt hjælp og vejledning. Dette kan eksempelvis være hjælp til at finde en adresse eller i situationer, hvor der er nogle særlige forhold, der skal aftales vedr. kørslen. Derfor lægges der også vægt på, at selvbetjening ikke udelukker muligheden for at bestille kørslen telefonisk via call-center. Uanset om kunden fra- eller tilvælger selvbetjening er der altid mulighed for, at kunden kan bestille kørsel via NTs Call-center. Der er også mulighed for at få hjælp til selvbetjening (medbetjening). Salgs- og betjeningsstrategi NT ønsker at øge digitalisering i hele vores forretning. På stort set alle områder har NT gennemgået en digital omstilling. Særligt er informations- og salgsområdet blevet løbende digitaliseret, og kunden kan søge information online og en stor andel af NTs produkter kan bestilles på NTs hjemmeside eller via portaler, som NT er medejer af (f.eks. Rejseplanen og Rejsekort) eller samarbejder om (f.eks. ungdomskort.dk). NTs erfaring er, at borgere har en forventning om at, at man som kunde kan betjene sig selv på nettet. Men erfaringen er også, at det særligt er de yngre aldersgrupper, der har taget de digitale medier til sig. Omvendt er det erfaringen fra f.eks. Rejsekortet, at det ældre publikum, i stadig større grad taget digitaliseringen til sig. Dette understøttes yderligere af kommunernes krav om elektronisk post i dialogen med borgeren. Side 4 af 9

16 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 21. oktober 2014 Fig.3 Aldersfordeling Flexhandicap og Flextur Kundegruppen for Flextur og særligt Flexhandicap adskiller sig fra den øvrige kollektive trafik ved at have en langt højere gennemsnitsalder end for NTs øvrige produkter, hvor de helt unge er i overtal. For Flexhandicap udgør de årige ca. 70 % af kundegruppen, og for Flextur ca. 60 %. Det er vigtigt, at NT tilpasser salgs- og betjeningsstrategi til den kundegruppe, der anvender produkterne. Call-center vs. selvbetjening Ligesom kommunerne, ønsker NT øget digitalisering, fordi det er en række fordele for kunderne samtidig med, at der er lavere administrative omkostninger ved selvbetjening frem for telefonisk betjening. Fra andre brancher er det tendensen, at selvbetjening helt erstatter personlig betjening. NT vurderer, at dette skridt er for voldsomt set i relation til brugergruppen for Flextur og Flexhandicap. Derfor forslås, at selvbetjening på kort sigt (3-5 år) er et tilbud, der supplerer den personlige betjening i NTs call-center. Men det forslås dog, at der indføres nogle incitamenter, der kan være medvirkende til, at flest muligt vælger selvbetjening. Movia, Midttrafik og Sydtrafik har alle implementeret de nye selvbetjeningsløsninger. Movias kunder har anvendt løsningerne i 1½ år. Midttrafik og Sydtrafiks kunder har anvendt løsningen i knap ½ år. Selvbetjeningsgraden er 12 % i Movia, 6 % i Sydtrafik og 8 % i Midttrafik. Movia tilbyder som det eneste selskab 10 % i rabat ved bestilling via selvbetjening. Hvis NT inden for en kortere årrække (3-5 år) skal nå en markant selvbetjeningsgrad på eksempelvis 25 % for Flextur og Flexhandicap, er det vurderingen, at der skal være en række Side 5 af 9

17 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 21. oktober 2014 understøttende tiltag: Dels markedsføring og information, dels nogle konkrete incitamenter udover de fordele, der i forvejen ligger i løsningen: Rabat på selvbetjening Det forslås, ligesom hos Movia, at tilbyde 10 % i rabat på kilometerbetalingen for både Flextur og for Flexhandicap. Kommunerne sparer ca. 10 kr. pr. tur, hvis kørslen bestilles via selvbetjening. Ved 10 % rabat vil kommunerne i gennemsnit få en mindre indtægt på 5 kr. pr. tur. Således sparer kommunen netto 5 kr. pr. tur, hvis kørslen bestilles via selvbetjening. Ved en høj selvbetjeningsgrad, vil der være mulighed for væsentlige større besparelser, fordi det vil være muligt at justere bemandingen i NTs call-center. NT udfører i runde tal ca ture som Flexhandicap og Flextur pr. år. Målet er, at knap ture bestilles ved selvbetjening inden for en 5 årig tidshorisont. Markedsføring og information Det vurderes, at den største effekt opnås ved at kombinere massekommunikation og en-til-en kommunikation. På den måde når vi ud til både nuværende og fremtidige kunder. Massekommunikationen fokuserer på NTs digitale platforme, hvilket vil sige på og på infoskærme i busserne. Budskabet vil være convenience og spar penge ( Slut med at vente i kø på telefonen Nu kan du bestille din Flextur, når det passer dig. Spar 10 % på dine online bestillinger og få råd til lidt mere ) Foruden massekommunikationen nås eksisterende kunder direkte gennem call-centeret, hvor de præsenteres for muligheden for selvbetjening og ikke mindst muligheden for at spare penge. Desuden nås kunderne via direct mail, f.eks. i forbindelse med visitering. Endelig forventes chaufførerne at uddele flyers, der beskriver fordelene ved online bestilling. Åbningstider i NT s call-center Foruden takstnedsættelse, information og markedsføring forslås, at NT gradvist reducerer i åbningstiden for bestilling af Flextur og Flexhandicap. Åbningstiden for NTs informationstelefon 3 x 11 er over en årrække langsomt blevet indskrænket og er i dag 59 timer pr. uge. Åbningstiden for bestilling af Flextur og Flexhandicap er i dag 91 timer pr. uge. Det forslås, at NT over en årrække reducerer i åbningstiden således, at den bliver på niveau NTs informationstelefon. Reduktionen kan ske med begyndende virkning fra køreplanskiftet i sommeren Beslutning Der tilbydes selvbetjening for Flextur og Flexhandicap som et supplement til telefonisk bestilling, og der gennemføres understøttende tiltag for at øge selvbetjeningsgraden, som beskrevet i dagsordenen Orientering om garantistillelse ifm. lån og leasingaftaler Bestyrelsen blev den 29. september 2014 orienteret pr. om, at BDO (Region Nordjyllands revision) er kommet med en bemærkning til regionens årsregnskab for 2013 vedr. manglende politisk godkendelse af garantistillelse over for NT. Garantistillelsen vedrører det Side 6 af 9

18 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 21. oktober 2014 kommunekredit lån, som NTs bestyrelse besluttede at optage på mødet den 9. november 2012 som led i finansieringen af Rejsekortet. Lånet beløber sig til 74,6 mio. kr. Bemærkningen fra BDO er som følger: Regionen har i 2013 givet en garantistillelse overfor Nordjyllands Trafikselskab, hvor der ikke har været en politisk godkendelse heraf. Vi mener ikke, at dette er i overensstemmelse med bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Af 32, stk. 2 i NTs vedtægter fremgår, at beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser mv. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedernes godkendelse. Sagen omkring det omtalte lån og garantien bag går tilbage til 2005 (dvs. før kommunalreformen), hvor NT var en administrativ enhed i Nordjyllands Amt. I 2005 valgte NT at anmode amtsrådet om en garantistillelse vedrørende et lån, der skulle finansiere deltagelsen i Rejsekortprojektet. Amtsrådet behandlede anmodningen og godkendte en garanti på et lån i størrelsesordenen 64 mio. kr. Det er ikke BDOs opfattelse, at der efterfølgende er sket den fornødne politiske behandling i Region Nordjylland af det lån, som NT har optaget, og af den andel, som Region Nordjylland garanterer for, i alt 32 mio. kr. Som det formuleres i dagsordenteksten til regionsrådsmødet den 30.september 2014, er det BDOs opfattelse, at garantien givet i 2005 reelt ikke påhviler Region Nordjylland. Ud fra denne vurdering af regionens revisor har NT begået en formel fejl ved ikke at få garantistillelsen på 74,6 mio. kr. godkendt i Regionsrådet og i kommunalbestyrelserne tilbage i Som vi også orienterede om i mailen til jer den 29. september, vil administrationen nu i dialog med vores revisor, BDO, og regionens administration formulere en mere klar praksis for, hvordan lån og garantistillelser håndteres fremadrettet. Formalia omkring det pågældende rejsekortlån og garantistillelse vil blive bragt i overensstemmelse med den praksis, som nu formuleres. I forbindelse med ovenstående vil administrationen også tage kontakt til de øvrige fem trafikselskaber, for at høre dem om, hvordan de behandler sådanne sager. Trafikselskaberne opererer alle under samme lovgivning og har alle taget afsæt i samme sæt standardvedtægter. Bestyrelsen vil blive forelagt den nye praksis til godkendelse på mødet i november Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Side 7 af 9

19 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 21. oktober Forslag til mødeplan for 2015 Med henblik på at forberede bestyrelses arbejde i 2015 fremlægges en mødeplan til godkendelse. I forhold til tidligere år er antallet af møder reduceret fra ca. 10 til 8 planlagte møder. Følgende datoer og tidspunkter, der er afstemt med formandens og næstformandens kalendere, foreslås (møder afholdes som udgangspunkt hos NT): 6. februar kl marts kl (godkendelse af køreplaner, hovedtal for regnskab 2014, valg af tilbud ifm. bus- og flextrafikudbud) 17. april kl (foreløbigt regnskab 2014) 27. maj kl (regnskab 2015, økonomirapport 1) 16. juni kl (repræsentantskabsmøde, budgetforslag 2016) 10. september kl (budget 2016, økonomirapport 2) 6. november kl (udbudsvilkår for bustrafik) 9. december kl (udbudsvilkår for flextrafik, økonomirapport 3) Beslutning Mødeplanen for 2015 blev godkendt. Der indkaldes endvidere til 1-2 ekstraordinære møder i forbindelse med strategiproces i foråret Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: Nye funktionaliteter og nyt design på NTs hjemmeside Roadshow Info- og dialogmøder med buschauffører Indvielse af gasbusser på rute 73 den 21. november 2014 Status for kvalitetskontrol af flextrafik Side 8 af 9

20 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 21. oktober Eventuelt Ingen punkter Kommende sager Strategi for NTs kundevendte IT-systemer - 24/7 (november) Praksis for optagelse af lån og indgåelse af leasingaftaler (november) Økonomirapport 3/2014 (december) Godkendelse af udbudsvilkår, 21. udbud af bustrafik (december) Side 9 af 9

21 Samarbejdsaftale om landsdækkende handicapbefordring Direktørkredsen i TiD har nedsat en ad hoc-arbejdsgruppe 1 om landsdækkende handicapbefordring, der skal have aftale klar til forelæggelse og godkendelse i bestyrelserne i år. Notat 29. oktober 2014 Morten Brønnum Andersen Telefon: Det følger af den reviderede lov om trafikselskaber, at Trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder [egen understregning]. Loven blev vedtaget d og dette element trådte i kraft d Trafikselskabernes håndtering af handicapbefordring i dag Der samarbejdes allerede i dag men omfang og håndtering adskiller sig: Takster: Movia lader vognmanden opkræve almindelig taxitakst ved kørsel uden for Movias område. Trappemaskine: Er ikke forbundet med særskilt betaling hos Movia. Betaling: Ikke kontant egenbetaling i bilen ved handicapkørsel-rejser i Movias område. Hensyn lagt til grund for aftale Direktørkredsens ønske om umiddelbart anvendelig og simpel aftale. Systemmæssige begrænsninger i øst-vest adskilt bestillingssystem. 1 Arbejdet koordineres af TiD med deltagelse af Charlotte Holst Nicolaisen (Syd), Merete Lundgård Nielsen (Midt), Christina Justmi Nielsen (NT), Maj-Britt Fahnøe og Jesper Nygård Kristensen (Movia) og Michael Dydensborg (Fyn). Trafikselskaberne i Danmark Gammel Køge Landevej Valby

22 Sårbar brugergruppe og forventning om begrænset anvendelse af ordning. Hensynene er søgt afvejet i en samarbejdsmodel, der er umiddelbart anvendelig, let at forstå for brugerne, der bestiller ét sted og oplever kendte priser og regler. Modellens hovedtræk er de følgende: Jylland og Fyn fortsætter samarbejdet via Planet-systemet som nu. Ved ture til/fra Sjælland anvendes Planet-systemets Turbestilling. Modellen er fleksibel. Trafikselskaberne kan udvide samarbejdet. Forslag til samarbejdsmodel Modellen har nedenstående hovedpunkter. Den tekniske løsning og manual for brug vil blive beskrevet i et særskilt bilag: Bestilling: Brugerne bestiller alle rejser hos eget trafikselskab inkl. tilslutningsrejser i andre trafikselskabers områder. Trafikselskaberne kan tilbyde brugerne interne rejser i andre trafikselskabers område. Priser og regler: Trafikselskaberne tilbyder som udgangspunkt, at de kendte priser og regler fra eget område er gældende over hele landet. Omfang: Der er en grænse på 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år. Trafikselskaberne kan vælge at tilbyde flere. Der er tale om en forsøgsordning, der løber over to år. Herefter vil det blive opgjort, hvad ordningen koster. Brug af Flextrafik: Rejse til slutdestinationen og evt. interne rejser foretages som udgangspunkt med brug af Flextrafik. Trafikselskaberne kan vælge at foretage bestilling direkte hos vognmand. Bestilling af rejser: Foregår altid hos eget trafikselskab også ved tilslutningsrejse til landsdækkende rejse i 3. trafikselskabs område samt interne rejser hvis tilbudt. Tilslutningsrejser: Finder sted inden for nuværende tidsfrist (typisk 4-6 hverdage før afrejse). Ved tilbud om interne rejser i andet trafikselskabs område er fristen som udgangspunkt 24 timer i forvejen (dog senest kl. 12 hverdagen før). Trafikselskaberne kan vælge at operere med kortere frist. Side 2 af 4

23 Hjemtrafikselskabet er bekendt med brugerens CPR-nummer og har i forbindelse med landsdækkende handicapbefordring ansvaret for, at ture tælles med i brugerens samlede antal ture. Trafikselskabernes bestilling af rejse: Jylland og Fyn: Fortsætter samarbejdet via Planet-systemet som nu. Med inddragelse af Sjælland: Turen bestilles via Turbestilling /en gruppetilladelse i Planet-systemet. Det bemærkes, at der vil være behov for manuelle indtastninger af bl.a. takstberegning samt registrering af antal ture. Ønskes brug af privat vognmand kan der ske henvendelse direkte hertil. Udførelse af rejser: Ved kryds af Storebælt indgår altid tog. Brugeren afhentes som udgangspunkt af Flextrafik-vogn ved stationen og køres til slutdestinationen. Trafikselskaberne kan bestille sidste del af turen direkte hos en privat vognmand. Brugerens betaling for rejser: Brugerne betaler for rejser i eget trafikselskabs område samt for rejser med tog, som tilfældet er i dag. Betaling for rejser i andre trafikselskabers område kan ske kontant i bilen eller efterfølgende via opkrævning fra eget trafikselskab. Ved brug af privat vognmand betales o det fulde beløb til chaufføren. Brugeren refunderes efterfølgende minus egenbetalingen af hjemtrafikselskabet eller o egenbetalingen til chaufføren. Trafikselskabet forestår den resterende betaling til vognmanden. Trafikselskabernes betaling for rejser Forskellen mellem brugerbetalingen og den reelle pris udlignes efterfølgende af brugerens trafikselskab. o Jylland/Fyn: Kan ske automatisk via fælles Planet-system. Side 3 af 4

24 o Ved kryds af Storebælt: Planet-system udregner hvor meget der skal betales, hvorefter regning for kørslen fremsendes eller o Ved kryds af Storebælt: Der kan anvendes manuel procedure, hvor trafikselskabet har aftalt procedure for betaling til vognmand. Side 4 af 4

25 De ældre elsker Rejsekortet Aalborg, den 6. november 2014 Det er ikke særlig nordjysk at bruge store og varme ord om ting og måske slet ikke om ting, der forbindes med den kollektive trafik. En ny kundeundersøgelse foretaget af NT blandt rejsekort brugere i Nordjylland får imidlertid NT s direktør Jens Otto Størup til at konkludere lidt overdrevent men helt bevidst: Der har været meget skriveri omkring Rejsekortet, som er blevet udråbt til det ene og det andet. Når vi spørger dem, som faktisk bruger Rejsekortet, hvordan de synes det går, ja så viser vores nyeste undersøgelse at tilfredsheden er vokset markant det seneste år. Det havde vi også forventet. Men, at gruppen 65+ skulle blive de mest tilfredse af alle, det ville jeg nok ikke have indgået et væddemål om i 2013, hvor vi fjernede klippekortet i Nordjylland. Tilbage i foråret 2013 erstattede Rejsekortet det gode gamle klippekort inden for den kollektive trafik i Nordjylland. Rejsekortet er et elektronisk smartcard, som kunden tanker op på nettet eller ved hjælp af tank op aftaler, som vi kender det fra mobil verdenen. Når man rejser med bus og tog i Nordjylland checker man ind med Rejsekortet, når rejsen starter og ud, når rejsen slutter. Ud fra disse elektroniske stemplinger beregnes prisen på rejsen og pengene trækkes på kortet. NTs nye kundeundersøgelse fra efteråret 2014 viser at andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder er steget fra 70% (2013) til 85% (2014). Den største generelle tilfredshed er i 65+ gruppen, hvor 95% af de adspurgte var tilfredse eller meget tilfredse med Rejsekortet. Billigere, mere og lettere med Rejsekortet På flere andre områder viser den nye undersøgelse at udviklingen går den rigtige vej med Rejsekortet: I 2014 mener 66,1% at Rejsekortet giver nogen eller meget billigere rejser. I 2013 var tallet 54,7%. I 2014 siger 20,6% at de rejser mere nu end før de fik et Rejsekort. I 2013 var tallet 12,8 %. I 2014 mener 68,3% at indførelsen af Rejsekortet har gjort det lettere at rejse. I 2013 var tallet 48,8%. Jens Otto Størup kommenterer på den positive trend med følgende: I Nordjylland har vi valgt at udbrede Rejsekortet efter princippet om at jo mere man rejser, jo billigere bliver det. At indføre en mængderabat på rejser har været en nyskabelse i den kollektive trafik. Efter at have været i gang i godt 3 år med Rejsekortet, er vores konklusion, at princippet om jo mere, jo billigere, ja det klinger helt godt heroppe og samtidig understøtter det vores vækststrategi omkring flere rejser. Tank op metoder giver bøvlet Passageren kan fylde penge på Rejsekortet på forskellige måder. Den ene er at foretage en optankning med kreditkort på nettet. Den anden er at lave en automatisk tank op aftale, der fylder et beløb på kortet, når et bestemt saldo niveau er nået. De kunder som har en automatisk tank op aftale koblet på deres Rejsekort, er klart de mest tilfredse brugere. Omvendt er andelen af utilfredse kunder størst hos dem, der tanker op fra gang til gang på nettet. Den tekniske løsning som ligger bag optankning på nettet er lavet således, at der kan gå op til 24 timer inden pengene er registreret på kortet. Det kræver planlægning og opfattes af mange som bøvlet. Jens Otto Størup kommenterer: Vi ved godt at optankning på nettet kan give problemer og derfor anbefaler vi også alle kunder at lave en automatisk tank op aftale, hvor man selv bestemmer optankningsbeløbet. Undersøgelsen viser, at vi skal blive ved med at gøre reklame for de automatiske tank op aftaler. Så kører det bare. For flere oplysninger om analysen kontakt: Direktør, Jens Otto Størup, Mobil Salgs og kundechef, Mette Henriksen, Mobil

26 Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab

27 Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder fra NT. Analysen er foretaget i september 2014 og udsendt til kunder kunder har påbegyndt analysen og heraf har kunder besvaret alle spørgsmål. Analysen er designet med udgangspunkt i en tilsvarende analyse, som blev gennemført i juni Svarprocenten er på 32% og må betegnes som værende tilfredsstillende.

28 Formål At belyse kundernes tilfredshed med rejsekortet At belyse tilfredsheden ift. alder, rejsefrekvens, kunderelations varighed samt rejsekorttype At belyse de væsentlige årsager til, at kunderne er utilfredse eller mindre tilfredse med rejsekortet og belyse, hvorvidt korttypen påvirker årsagerne til utilfredshed

29

30 Hvad er din alder? 35,0% 31,5% 30,0% 28,3% 28,4% 29,7% 25,0% 20,0% 19,3% 16,9% 17,6% 20,2% ,0% 10,0% 5,0% 1,3% 0,5% 3,8% 2,6% 0,0% 0-15 år år år år år 65 år -

31 Hvor ofte rejser du med kollektiv trafik? 60,0% 53,8% 50,0% 47,1% 40,0% 30,0% ,6% 20,0% 14,3% 14,5% 14,9% 12,1% 19,7% 10,0% 0,0% 5-7 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen Sjældnere

32 Hvor hyppigt rejser du med kollektiv trafik efter din anskaffelse af rejsekort? 80,0% 76,7% 70,0% 67,9% 60,0% 50,0% 40,0% ,0% 20,6% 20,0% 10,5% 11,5% 12,8% 10,0% 0,0% Jeg rejser med samme hyppighed som tidligere Jeg rejser mindre end tidligere Jeg rejser mere end tidligere

33 Hvor længe har du haft dit rejsekort? 70,0% 68,0% 60,0% 50,0% 40,0% 36,7% ,0% 26,4% 20,0% 13,9% 14,4% 12,2% 10,0% 4,4% 1,7% 2,8% 4,6% 8,6% 6,3% 0,0% Mindre end 1 måned 1-3 måneder 3-6 måneder 6-9 måneder 9-12 måneder 1 år -

34 Hvilken type af rejsekort har du? (Har du mere end ét, hvilket bruger du så mest?) 60,0% 54,0% 59,0% 50,0% 40,0% 37,5% 33,0% 30,0% ,0% 10,0% 5,2% 4,8% 3,2% 3,3% 0,0% Et personligt rejsekort med tank-op aftale Et personligt rejsekort uden tank-op aftale Et flex rejsekort med tank-op aftale Et flex rejsekort uden tank-op aftale

35 Kundekarakteristik 2014 versus 2013 Den typiske rejsekortkunde har et rejsekort personligt med eller uden tank-op aftale (92 % af alle kunderne). Dette billede er det samme som i Rejsekortkunden er typisk + 30 år (+80 % af kunderne). Sammenlignet med sidste år, er rejsekortkunden blevet ældre andelen af + 65 år er forholdsmæssig større end i 2013 Kunderne er for næsten 70% vedkommende rutinerede rejsekortbrugere de har haft rejsekort i mere end 1 år. I 2013 var billedet noget anderledes, da mere end 60% af kunderne på det tidspunkt havde haft deres rejsekort i mindre end ½ år og derfor stadig befandt sig i indkøringsperioden. Rejsefrekvensen er meget lig 2013, dog er det værd at bemærke, at der er kommet flere lejlighedsvise rejsende (rejser mindre end 1-2 gange om ugen). Der er en markant stigning i andelen af kunder, der rejser mere nu, end før de anskaffede sig et rejsekort. 20,6% siger, at de rejser mere nu, end før de fik et rejsekort, mens det tilsvarende kun var 12,8 % i 2013, der rejste mere.

36 Hvor tilfreds er du med mulighederne for at tanke dit rejsekort op? 50,0% 45,0% 43,4% 45,3% 40,8% 40,0% 35,0% 31,8% 30,0% 25,0% ,0% 15,0% 13,3% 10,0% 10,2% 9,6% 5,6% 5,0% 0,0% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds

37 Har indførelsen af rejsekortet gjort det lettere eller besværligere at rejse med kollektiv trafik? 45,0% 42,4% 40,0% 35,0% 30,0% 25,9% 25,9% 25,5% 25,0% 20,0% 22,9% 18,2% ,2% 15,0% 10,0% 8,6% 10,5% 5,0% 4,9% 0,0% Meget lettere Lidt lettere Hverken / eller Lidt mere besværligt Meget mere besværligt

38 Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser? 35,0% 33,6% 30,2% 30,0% 28,2% 25,0% 20,7% 20,0% 15,9% 17,1% 15,2% 18,7% ,0% 11,8% 10,0% 8,6% 5,0% 0,0% Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke

39 Hvor tilfreds er du generelt med rejsekort? 60,0% 51,7% 50,0% 47,8% 40,0% 33,6% 30,0% ,3% 20,0% 19,0% 10,0% 10,8% 10,0% 4,7% 0,0% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds

40

41 Tilfredshed med muligheden for at tanke op fordelt på alder - % 60 59, ,0 49, ,4 40,8 46,2 43,9 36,9 42,5 40,3 35,3 Meget tilfreds 30 26,9 27,2 Tilfreds Mindre tilfreds 23,1 Utilfreds 20 19, ,2 5,6 11,5 15,4 14,2 12,7 9,0 12,2 8,4 7,3 3,0 3,3 1,7 0 Alle 0-15 år (få obs) år år år år 65 år-

42 Er det lettere at bruge kollektiv trafik fordelt på alder - % 60 55, ,4 43, ,4 37,1 Meget lettere 30 30,8 32,0 Lidt lettere Hverken/eller 25,9 23,9 26,9 23,1 23,1 25,3 24,1 24,5 Lidt mere besværligt Meget mere besværligt 20 18,2 19,2 19,2 17,0 19,1 19,9 14,2 11,9 11,4 14,1 10 8,6 4,9 7,7 8,8 4,7 7,1 8,6 4,2 4,0 1,9 0 Alle 0-15 år (få obs) år år år år 65 år-

43 Har rejsekortet givet kunden billigere rejser fordelt på alder - % 40 38,5 36, ,6 32,7 32,5 34, ,7 18,7 19,2 15,2 11,8 11,5 26,9 29,9 27,6 23,3 15,7 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 10,4 18,8 16,4 21,7 9,3 16,2 17,1 24,9 16,1 27,5 11,8 10,0 Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke 5 3,8 0 Alle 0-15 år (få obs) år år år år 65 år-

44 Generel tilfredshed fordelt på alder - % 70,0 60,0 60,0 50,0 51,8 53,8 55,2 54,3 50,3 51,7 43,0 40,0 33,6 36,8 Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds 30,0 26,0 Utilfreds 20,0 23,1 19,2 20,1 14,9 21,0 13,2 13,3 10,0 9,9 4,8 3,8 9,7 5,8 6,5 8,2 4,7 4,2 1,1 0,0 Alle 0-15 år (få obs) år år år år 65 år-

45

46 Tilfredshed med mulighederne for optankning fordelt på korttype - % 60,0 54,5 50,0 43,4 48,2 46,1 44,1 40,0 40,8 36,6 37,4 Meget tilfreds 30,0 24,6 26,9 22,8 Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds 20,0 17,4 12,9 10,0 10,2 5,6 5,7 3,1 9,7 6,3 3,5 0,0 Alle Et personlig rejsekort med tank-op aftale Et personlig rejsekort uden tank-op aftale Et flex rejsekort med tank-op aftale Et flex rejsekort uden tank-op aftale

47 Har rejsekortet gjort det lettere at benytte kollektiv trafik fordelt på korttype % 50,0 48,5 45,0 42,4 40,0 38,7 38,7 35,8 35,0 30,0 Meget lettere 25,0 20,0 25,9 26,4 18,2 15,5 27,6 17,1 26,9 26,9 20,9 20,9 Lidt lettere Hverken / eller Lidt mere besværligt Meget mere besværligt 15,0 12,1 11,1 11,1 10,0 5,0 8,6 4,9 6,3 3,4 7,3 2,4 2,4 0,0 Alle Et personlig rejsekort med tank-op aftale Et personlig rejsekort uden tank-op aftale Et flex rejsekort med tank-op aftale Et flex rejsekort uden tank-op aftale

48 Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser fordelt på korttype - % 35,0 33,6 34,6 32,1 31,6 32,7 30,0 28,9 28,7 25,0 23,0 21,3 20,0 15,0 20,7 18,7 20,5 18,5 15,2 14,5 11,8 12,0 12,9 15,3 16,7 14,2 12,3 17,0 Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i norgen grad Ja, i mindre grad Nej slet ikke 10,0 9,4 5,0 4,0 0,0 Alle Et personlig rejsekort med tank-op aftale Et personlig rejsekort uden tank-op aftale Et flex rejsekort med tank-op aftale Et flex rejsekort uden tank-op aftale

49 Generel tilfredshed fordelt på korttype % 60,0 50,0 51,7 49,8 54,6 57,1 49,7 40,0 39,5 33,6 Meget tilfreds 30,0 25,2 28,3 Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds 20,0 18,7 18,7 10,0 10,0 4,8 7,1 3,6 14,1 6,2 11,4 3,1 12,9 0,0 Alle Et personlig rejsekort med tank-op aftale Et personlig rejsekort uden tank-op aftale Et flex rejsekort med tank-op aftale Et flex rejsekort uden tank-op aftale

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere