Virksomhedernes lokalisering - en oversigtsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes lokalisering - en oversigtsrapport"

Transkript

1 Virksomhedernes lokalisering - en oversigtsrapport af Jan Møller Jensen og Per Servais Center for Småvirksomhedsforskning CESFO Syddansk Universitet CESFO Working Paper Nr. 2006/1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Projektets baggrund og formål 3 2. Metode Spørgeskemaet Indsamling af data Undersøgelsens respondenter 6 3. Resultater Beslutningsprocessen forud for valg af lokalisering Beslutningsprocessens influenter Forhold, som vægtes højt ved valg af lokalisering Virksomhedernes tilfredshed med forholdene i virksomhedernes hjemkommuner Virksomhedernes præferenceloyalitet over for kommunen Virksomhedernes adfærdsloyalitet over for kommunen Virksomhedernes perception af information fra 26 omverdenen vedrørende forhold i kommunen Medlemskaber af netværk Virksomhedernes opfattelse af hjemkommunens styrker og svagheder samt forslag til, hvilke tiltag kommunen kan gøre Sammenfatning 32 Appendiks 1. Spørgeskema: Virksomheders valg af lokalisering

3 1. Indledning Denne oversigtsrapport, Virksomhedernes lokalisering, er udarbejdet af Lektor Jan Møller Jensen og Lektor Per Servais, Institut for Marketing & Management, SDU. Rapporten, som er første del af projektet Virksomhedernes lokalisering, beskriver hovedresultaterne i aggregeret form, dvs. der vil ikke blive set på virksomheds- eller kommunerelaterede forskelle, eksempelvis virksomhedernes forretningsområder eller kommunernes geografiske placering. I løbet af 2006 vil der blive foretaget mere dybdegående analyser af sådanne forskelle, ligesom en række teorier og modeller vedrørende tilfredshed og loyalitetsadfærd vil blive efterprøvet og præsenteret i mindre forskningsrapporter. 1.1 Projektets baggrund og formål Globaliseringen har gennem det sidste årti stillet mange virksomheder overfor en helt ny konkurrencesituation, såvel afsætningsmæssigt som i forsøget på at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhedens produktion. Med en stigende eksportandel til fjerne markeder vil mange virksomheder kunne drage fordele af at flytte dele af produktionen nærmere til de markeder, produkterne afsættes på. Dette medfører på den ene side, at danske virksomheder overvejer udflytning fra deres nuværende lokalisering, men på den anden side også muligheden for, at flere udenlandske virksomheder vælger at etablere sig Danmark. I lyset af denne udvikling står danske kommuner overfor en helt ny konkurrencesituation i bestræbelserne på at tiltrække nye virksomheder og ikke mindst sikre virksomhedernes fortsatte lokalisering i kommunen. Med den forestående sammenlægning af kommunerne, må det forventes, at de ny kommuner og tilknyttede erhvervsråd vil benytte lejligheden til at give deres erhvervshandlingsplaner et serviceeftersyn. Rapportens overordnede formål er at få nærmere indsigt i centrale forhold vedrørende virksomhedernes valg af lokalisering samt deres tilfredshed med og loyalitet over for den valgte hjemkommune. Mere specifikt sigter projektet på at belyse nedenstående spørgsmål. 3

4 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) I hvilket omfang er virksomhedernes valg af lokalisering en overvejet beslutning? Hvem, internt såvel som eksternt i virksomhederne, har indflydelse på virksomhedernes valg af lokalisering? Hvilke forhold har betydning for virksomhedernes valg af lokalisering? Hvor tilfredse er virksomhederne med forholdene i deres hjemkommune? I hvilket omfang giver virksomhederne udtryk for præference-loyalitet over for deres hjemkommune? I hvilket omfang udviser virksomhederne adfærdsloyalitet over for deres hjemkommune? I hvilket omfang og gennem hvilke medier oplever virksomhederne positiv eller negativ omtale af forhold i deres hjemkommune? Hvilke erhvervsrelaterede netværk deltager virksomhederne i? Hvilke styrker og svagheder mener virksomhederne deres hjemkommune har, og hvilke erhvervsfremmende forslag har virksomhederne til kommunen? En sådan viden vil, udover at have forskningsmæssig relevans, også kunne udgøre et brugbart beslutningsgrundlag for kommunerne, når de fremover skal udarbejde deres erhvervshandlingsplaner. 2. Metode Med det formål at kortlægge virksomheders beslutningsproces forud for valg af lokalisering samt efterfølgende kortlægning af tilfredshed med og loyalitet over for den valgte hjemkommune, gennemførte en gruppe forskere ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet, i efteråret 2005 en spørgeskemaundersøgelse blandt små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Resultaterne i denne rapport er baseret på et udpluk af de herfra indsamlede data. 4

5 2.1 Spørgeskemaet Spørgeskemaets indhold er fastlagt og udformet med udgangspunkt i faglitteratur og forskning, der er relateret til loyalitets- og tilfredshedsmålinger, ligesom der er hentet nyttig inspiration fra pjecen Lokale vilkår for vækst, udgivet af Dansk Industri i foråret Spørgeskemaet kan ses i bilag Indsamling af data Undersøgelsens population er virksomheder, der på undersøgelsestidspunktet var lokaliseret i en kommune inden for Region Syddanmark, samt enkelte kommuner placeret umiddelbart på den anden side af Storebælt. Populationen var yderligere afgrænset til virksomheder etableret i kommunen i perioden Spørgeskemaet blev udsendt til i alt adresser i uge 49. Som tak for og som motivation til at deltage i undersøgelsen, blev respondenterne stillet i udsigt, at de herfor ville modtage en rapport med undersøgelsens hovedresultater. Straks efter afsendelse blev der modtaget omkring 500 retur-mails, nogle med ukendt begrundelse, andre pga. afmeldt adresseangivelse eller afvisning på grund af spam-filter eller lignende. I løbet af den følgende uges tid blev der modtaget omkring 50 yderligere mails fra respondenter, som ikke ønskede at deltage i undersøgelsen eller som af den ene eller anden grund ikke mente deres svar ville være relevant for undersøgelsen. Svarfristen var sat til den 22. december 2005, og det var planlagt at udsende en påmindelse om denne deadline til virksomhederne et par dage forinden. Den 20. december var svar modtaget fra i alt 692 virksomheder, og der blev udsendt en ny mail til alle virksomheder med tak til de virksomheder, som havde besvaret spørgeskemaet og endnu en opfordring til de øvrige virksomheder om at deltage i undersøgelsen. Af hensyn til de virksomheder, som ikke længere havde adgang til det tidligere udsendte link til spørgeskemaet, blev der vedhæftet et nyt spørgeskema-link, som var spærret for alle virksomheder, som tidligere havde indsendt en besvarelse. For at få nærmere indsigt i bevæggrunde og årsager til undersøgelsens manglende besvarelser, blev det via dette link samtidigt gjort muligt for virksomheder, som ikke ønskede at deltage, at angive en nærmere begrundelse herfor. Svarfristen for besvarelser via det nye link blev forlænget frem til den 10. januar

6 Medio januar 2006 havde i alt 931 virksomheder besvaret spørgeskemaet (751 via det oprindeligt udsendte link og 180 via det senest udsendte), og yderligere 144 virksomheder havde angivet begrundelse for ikke at deltage i undersøgelsen (se figur 1). Figur 1: Begrundelser for ikke at deltage i undersøgelsen Begrundelse n Ikke relevant, da virksomheden ikke selv vælger lokalisering 28 Ikke relevant, da lokalisering er helt uden betydning for virksomheden 80 Ønsker ikke at deltage i undersøgelsen på grund af manglende tid 27 Andre begrundelser (fx spørgeskema for langt eller for svært at udfylde) Undersøgelsens respondenter Det samlede antal spørgeskemaer er 931. Som det ses i figur 2, indgår der i stikprøven enkelte virksomheder lokaliseret øst for Storebælt (3%). Fynske virksomheder udgør omkring en tredjedel af stikprøven, fordelt med henholdsvis 15% fra Odense og 18% fra de øvrige fynske byer. Ikke overraskende er langt hovedparten af stikprøvens virksomheder lokaliseret i jyske kommuner, der jo geografisk og befolkningsmæssigt tegner sig for den største del af Region Syddanmark. 19% af virksomhederne er lokaliseret i større byer i Trekantsområdet, og 45% af virksomhederne er placeret i de øvrige jyske byer i Region Syddanmark. 6

7 Figur 2: Virksomhedernes geografiske fordeling (n=931) 7

8 Figur 3: Virksomhedstyper (n=931) I figur 3 ses, at ca. 3 ud af 4 virksomheder (71%) i stikprøven er enkeltvirksomheder, hver femte (20%) er del af en koncern, mens mindre end hver tiende (9%) har oplyst anden form for virksomhed (eksempelvis moderselskab, ApS, holdingselskab eller selvejende institution). 8

9 Figur 4: Antal ansatte i virksomheden (n=931) 50% 40% 30% 49% 20% 10% 21% 17% 7% 6% 0% < > 50 I figur 4 ses, at nærved halvdelen af stikprøvens virksomheder kun har 5 ansatte eller derunder. 21% af virksomhederne har 6-10 ansatte, 17% ansatte, mens kun lidt mere end hver tiende virksomhed har mere end 25 ansatte. I figur 5, som viser virksomhedernes etableringsår, ses det, at samtlige virksomheder i stikprøven har etableret sig i kommunen inden for den seneste tiårs periode (1995 til 2005), og at der i øvrigt er en ligelig fordeling af virksomheder over de enkelte årstal i perioden. 9

10 Figur 5: Virksomhedens etableringsår i en given kommune (n=931) 12% 10% 8% 14% 5% 9% 10% 11% 12% 12% 7% 7% 8% 7% 2% 5% 0% Figur 6 viser, fordelingen af stikprøvens virksomheder fordelt på brancher. Også her viser der sig at være en pæn spredning. Figur 7 viser, inden for hvilke landområder virksomhederne har haft salg i år % af virksomhederne havde salg i Danmark, 40% af virksomhederne havde salg i Europa, og endelig havde 14% solgt varer eller serviceydelser uden for Europa. 10

11 Figur 6: Virksomhederne fordelt på branchegrupper (n=931) 11

12 Figur 7: Til hvilke landområder havde virksomhederne salg i år 2005? (n=931) 100% 80% 60% 97% 40% 20% 39% 14% 0% 3. Resultater DK Europa Øvrige Verden Nedenfor følger en kort præsentation af undersøgelsens hovedresultater. Afrapporteringen er inddelt i ni underafsnit, struktureret ud fra de ni analysespørgsmål, som blev præsenteret i afsnit Beslutningsprocessen forud for valg af lokalisering I figur 8 ses, at ca. 6 ud af 10 virksomheder angiver valg af lokalisering som en beslutning med en del eller mange overvejelser. I omkring hver tredje virksomhed mener respondenten, at beslutningen var tilfældig eller indebar få eller meget få overvejelser. 12

13 Figur 8: I hvilket omfang er valg af lokalisering en overvejet beslutning? (n=750) 1 1) Inkluderer ikke de respondenter, som har oplyst, at de absolut intet kendskab har til beslutningen. 13

14 Figur 9 : Indgik der andre kommuner i overvejelserne om lokalisering? (n=750) 1 Nej Ja Ved ikke 6% 10% 84% 1) Inkluderer ikke de respondenter, som har oplyst, at de absolut intet kendskab har til beslutningen. Af figur 9 fremgår det, at der i langt de fleste tilfælde (mere end 8 ud af 10) ikke indgår nogen alternativ kommune til virksomhedernes valgte lokaliseringskommune. Sammenholdt med figur 8 er der således noget, der tyder på, at virksomhedernes valg af lokalisering er en overvejet beslutning, hvor virksomheden gennem beslutningsprocessen ender op med en klar præference for den kommune, virksomheden placerer sig i. Kendskab til hvilke personer, såvel inden for som uden for virksomheden, der har indflydelse på beslutningen, samt hvilke forhold, der vægtes højt ved valg af lokalisering, er vigtige for kommunen, hvis den ønsker at tiltrække virksomhederne. 14

15 3.2 Beslutningsprocessens influenter I figur 10 ses det, at over halvdelen af respondenterne mener, at de traf beslutningen om virksomhedens placering uden at inddrage andre personer internt i virksomheden. I de tilfælde, hvor andre personer internt i virksomheden inddrages, er det typisk personer på direktionsniveau, medejere eller koncernledelse. Figur 10: Interne influenter (n=750) 1 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 61% 20,0% 36% 10,0% 0,0% 3% Nej Ja Ved ikke 1) Inkluderer ikke de respondenter, som har oplyst, at de absolut intet kendskab har til beslutningen. I figur 11 ses det, at lidt mere end hver fjerde respondent mener, at virksomhedens valg af placering blev foretaget med inddragelse af informationer/råd fra personer uden for virksomheden. Forretningsforbindelser er klart den hyppigste influent, men også erhvervsejendomsmægler, bankforbindelse, revisor, erhvervsråd eller personer i kommunen har bidraget med råd og informationer. Kommunerne har således mulighed for aktivt at påvirke virksomhedens valg, direkte såvel som indirekte, gennem erhvervsejendomsmæglere, bankforbindelser, revisorer, m.v. 15

16 Figur 11: Eksterne influenter? (n=750) 1 1) Inkluderer ikke de respondenter, som har oplyst, at de absolut intet kendskab har til beslutningen. 2) Andet er eksempelvis koncerndirektør, bankforbindelser, familiemedlemmer og revisorer. 3) Summerer til mere end 100%, da der var mulighed for kryds ved flere eksterne personer. 16

17 Figur 12: Procent af respondenterne, som har bopæl i kommunen (n=931) Nej Ja 27% 73% 3.3 Forhold, som vægtes højt ved valg af lokalisering Figur 13 viser, hvilke forhold virksomhederne vægter højt, når de vælger, hvor virksomheden skal placere sig. Interessant nok er der relativt få virksomheder, der vægter skatte- og afgiftsforhold som havende stor eller meget stor betydning for valg af placering. Dette skal dog ses i lyset af, at spørgsmålet er besvaret ud fra de forhold, som var gældende ved virksomhedens etablering/placering og derfor ikke nødvendigvis skal tages til indtægt for, at forholdene er uden betydning for virksomhedernes tilfredshed eller utilfredshed med samme forhold i kommunen i dag. Forhold omkring infrastruktur ligger på nogenlunde samme niveau som de økonomiske forhold; dog er navnlig placering nær motorvejsnet et ønske fra mange virksomheder. Over halvdelen af virksomhederne (53%) nævner placering i forhold til kunder som et forhold, der vægtes højt, mens næsten hver tredje (29%) nævner mulighederne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Kommuner, som formår at 17

18 tiltrække virksomhedens kunder og rigeligt med kvalificeret arbejdskraft, har således, alt andet lige, en større chance for at komme i betragtning, når virksomhederne vælger lokalisering. Det er endvidere værd at bemærke, at også sociale faktorer, som eksempelvis skoleforhold, børnepasningsmuligheder, kultur og fritidsaktiviteter samt jobmuligheder for ægtefæller, vægtes relativt højt blandt mange af virksomhederne. Kendsgerninger, som også skal ses i lyset af, at næsten tre ud af fire respondenter selv har bopæl i samme kommune, som virksomheden er placeret (jf. figur 12). 3.4 Virksomhedernes tilfredshed med forholdene i virksomhedernes hjemkommuner Figur 14 og figur 15 viser henholdsvis virksomhedernes tilfredshed og utilfredshed med forholdene i hjemkommunen. I figur 14 ses det, at næsten halvdelen (47%) af virksomhederne samlet set er tilfredse med forholdene i kommunen, men ser man isoleret på de specifikke forhold i kommunen, viser det sig, at langt færre virksomheder er tilfredse med kommunens erhvervspolitik (29%), kommunens service over for virksomhederne (27%) samt mulighederne for at deltage i erhvervsrelaterede netværk (34%). Nok ikke helt overraskende, er det meget få virksomheder, der ligefrem udtrykker tilfredshed med kommunens skatte- og afgiftsniveau (18%), beskatning af privatpersoner (16%) samt dækningsafgiften (11%). 18

19 Figur 13: Forhold, som har stor betydning eller meget stor betydning ved valg af lokalisering (n=838) 19

20 20

21 Figur 14: Andel virksomheder, der er tilfredse med kommunen (n=775) 21

22 Figur 15: Andel virksomheder, der er utilfredse med kommunen (n=775) % 10 21% 24% 25% 25% 24% 13% 12% 14% 15% 7% 6% 0 Dækningsafgiften Kommunens beskatning af privatpersoner Det lokale vejnet Kommunens skatte- og afgiftsniveau Kommunens erhvervspolitik Mulighederne for at tiltrække nødvendig arbejdskraf Pasningsordninger og skoleforhold Gode boliger og godt nærmiljø for virksomhedens a Muligheden for deltagelse i erhvervsrelaterede netv Kommunale myndigheders service over for virksom Adgang til jernbane, skibs- og flytransport Hvor tilfreds eller utilfreds er De samlet set? I figur 15 ses det, at omkring en tredjedel (32%) af virksomhederne samlet set er utilfredse med de forhold, de tilbydes i hjemkommunen. Ovennævnte tilfredshedsgrad med kommunens erhvervspolitik, skatte- og afgiftsniveau, beskatning af privatpersoner samt dækningsafgift afspejles også i graden af utilfredshed, idet omkring hver fjerde virksomhed (hhv. 21%, 24%, 25% og 25%) udtrykker utilfredshed med disse forhold. Den relativt høje grad af utilfredshed med netop disse forhold bekræfter den tidligere fremsatte hypotese om, at en lav vægtning af givne forhold ved valg af lokalisering ikke er ensbetydende med, at virksomhederne ikke efterfølgende kan blive utilfredse med forholdene. Kun få virksomheder er utilfredse med forhold vedrørende infrastruktur, boliger og nærmiljø samt pasningsordener og skoleforhold, hvilket jo er positivt set i lyset af, at netop disse forhold blev vægtet højt ved valg af virksomhedens lokalisering. 3.5 Virksomhedernes præferenceloyalitet over for kommunen Jf. ovenstående afsnit, så viste det sig, at omkring hver tredje virksomhed samlet set er utilfreds med hjemkommunen, mens nær ved halvdelen af virksomhederne giver udtryk for tilfredshed med forholdene i den nuværende hjemkommune. For at 22

23 få et mere nuanceret billede af virksomhedernes tilfredshed eller utilfredshed med deres hjemkommune, er det nødvendigt at se nærmere på virksomhedernes opfattelse af hjemkommunen i lyset af de forhold, de mener, virksomheden kunne opnå ved at lokalisere sig i alternative kommuner. Figur 15 viser, hvor stor en andel af virksomhederne, som mener, at deres hjemkommune giver dem bedre forhold, end virksomheden vil kunne opnå i en anden kommune. Det viser sig, at kun hver femte (21%) af virksomhederne er enige i, at den nuværende hjemkommune tilbyder virksomheden forhold, som ikke ville kunne opnås ved lokalisering i en anden kommune. Denne andel er relativt lav set i lyset af, at omkring halvdelen af virksomhederne erklærer sig tilfredse med forholdene i kommunen, hvilket sandsynligvis er udtryk for, at virksomhedernes tilfredshed mere afspejler en tilstand af inerti frem for en egentlig præference over for den nuværende kommune. Ulempen ved inerti-baseret tilfredshed er, at når der ikke er opbygget egentlige præferencer for det pågældende produkt (her fordele ved placering i kommunen), så er det alt andet lige lettere at miste kunden (her virksomheden). Hertil kommer, at fraværet af egentlige præferencer dels mindsker sandsynligheden for, at virksomhederne omtaler kommunen positivt over for omverdenen, og dels gør kommunerne mere sårbar over for negativ omtale, som modtages fra omgivelserne. 23

24 Figur 16: Det ville ikke være nemt at opnå samme forhold i en anden kommune (n=787) 40,0% 30,0% 20,0% 39% 27% 10,0% 13% 14% 7% 0,0% Helt uenig Både/og Helt enig _ I figur 17 og figur 18 ses præferenceloyalitet for henholdsvis tilfredse og utilfredse virksomheder. Sammenligning af svarene fra de to grupper af virksomheder bekræfter eksistensen af inerti-baseret tilfredshed, idet der ikke er væsentlige forskelle mellem tilfredse og utilfredse virksomheder med hensyn til opfattelsen af, om hjemkommunen tilbyder bedre forhold, end virksomheden ville kunne opnå i en anden kommune. 24

25 Figur 17: Præferenceloyalitet blandt virksomheder, der samlet set er tilfredse med forholdene i hjemkommunen (n=367) 1) Den kommune, min virksomhed er Det ville ikke være nemt at opnå ligeså placeret i, giver helt klart min virksomhed bedre muligheder, end virksomheden gode forhold for virksomheden i en anden kommune kunne få ved at være placeret i andre kommuner/byer 19% Enig 38% Både/og 43% Uenig 25% Enig 30% Både/og 45% Uenig 1) Inkluderer kun de respondenter, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med kommunen. Figur 18: Præferenceloyalitet blandt virksomheder, der samlet set er utilfredse med forholdene i hjemkommunen (n=248) 1) Den kommune, min virksomhed er placeret i, giver helt klart min virksomhed bedre muligheder, end virksomheden kunne få ved at være placeret i andre kommuner/byer Det ville ikke være nemt at opnå ligeså gode forhold for virksomheden i en anden kommune 19% Enig 19% Enig 33% Både/og 48% Uenig 30% Både/og 51% Uenig 1) Inkluderer kun de respondenter, der samlet set er utilfredse eller meget utilfredse med kommunen. 25

26 3.6 Virksomhedernes adfærdsloyalitet over for kommunen I afsnit 3.5 viste der sig at være en lav grad af præferenceloyalitet blandt utilfredse virksomheder såvel som tilfredse virksomheder. Nedenfor ser vi nærmere på, om virksomhedernes tilfredshed har betydning for graden af adfærdsloyalitet, målt dels som virksomhedens tilbøjelighed til at fraflytte kommunen og dels viljen til at anbefale kommunen over for andre virksomhedsledere. I figur 19 ses, at omkring hver femte virksomhed anser det for sandsynligt eller meget sandsynligt, at virksomheden inden for de næste fem år vil overveje at flytte virksomheden eller dele heraf til en anden kommune. Endvidere ses, at denne tendens er mere udbredt blandt utilfredse virksomheder (23%) end blandt tilfredse virksomheder (14%). I figur 19 ses, at omkring halvdelen af respondenterne erklærer sig enige eller meget enige i, at de godt kunne finde på at anbefale andre virksomhedsledere at etablere sig i virksomhedens hjemkommune. Tilfredshedsgraden ser også her ud til at afspejle sig i adfærdsloyalitet, idet 34% af de tilfredse virksomheder er helt enige i udsagnet imod kun 25% af de utilfredse virksomheder. 3.7 Virksomhedernes perception af information fra omverdenen vedrørende forhold i kommunen I figur 20 ses, opdelt på tilfredse og utilfredse virksomheder, hvordan respondenterne har oplevet den information, de modtager fra omverdenen vedrørende virksomhedens hjemkommune. Samlet set er det omkring halvdelen af virksomhederne, som mener, de overvejende eller udelukkende modtager positiv information om deres hjemkommune, men det er værd at bemærke, at der blandt de utilfredse virksomheder generelt er mindre tilbøjelighed til at opfatte positiv omtale fra omgivelserne. Omkring hver tiende virksomhed har overvejende eller udelukkende modtaget negativ information om deres hjemkommune fra omgivelserne, og selvom tendensen er mindre markant end for den positive omtale, så ser virksomhedens tilfredshed eller mangel på samme også her ud til at have betydning for opfattelsen af de informationer, der modtages. Det er værd at bemærke, at negativ omtale opfattes som mindst forekommende i den lokale avis. 26

27 Figur 19: Adfærdsloyalitet blandt virksomheder, der samlet set er henholdsvis tilfredse eller utilfredse med forholdene i kommunen Tilfredse virksomheder: (n=367) 1) Flytte hele/dele af virksomheden til en anden kommune? 12% 2% Helt usandsynligt Usandsynligt Sandsynligt Meget sandsynligt 29% 56% 1) Inkluderer kun de respondenter, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med kommunen. Utilfredse virksomheder: (n=248) 1) Flytte hele/dele af virksomheden til en anden kommune? 17% 6% Helt usandsynligt Usandsynligt Sandsynligt Meget sandsynligt 47% 30% 1) Inkluderer kun de respondenter, der samlet set er utilfredse eller meget utilfredse med kommunen. 27

28 Figur 20: Adfærdsloyalitet blandt virksomheder, der samlet set er henholdsvis tilfredse eller utilfredse med forholdene i kommunen Tilfredse virksomheder: (n=367) 1) Jeg kunne godt finde på at anbefale andre virksomhedsledere at etablere sig i vores virksomheds kommune 34% Helt uenig Både/og -- 8% Helt enig 6% -- 34% 18% 1) Inkluderer kun de respondenter, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med kommunen. Utilfredse virksomheder: (n=248) 1) Jeg kunne godt finde på at anbefale andre virksomhedsledere at etablere sig i vores virksomheds kommune 25% Helt uenig -- Både/og -- 10% Helt enig 5% 38% 22% 1) Inkluderer kun de respondenter, der samlet set er utilfredse eller meget utilfredse med kommunen. 28

29 Figur 21: Positiv og negativ perception fra omgivelserne, opdelt på henholdsvis tilfredse og utilfredse virksomheder Positiv omtale 50 Utilfreds Tilfreds % 44% 37% 45% 36% 44% 42% 49% 41% 48% 43% 40% 50% 29% 10 Omtale i TV Omtale med andre virksomhedsledere 0 Omtale i radio Omtale i lokale avis Omtale i landsdækkende avis Omtale blandt familie/venner Omtale i blandt forretningsforbindelser 29

30 Negativ omtale Utilfreds Tilfreds % 11% 11% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 6% 6% 6% 2 0 Omtale i radio Omtale i lokale avis Omtale i landsdækkende avis Omtale blandt familie/venner Omtale i TV Omtale med andre virksomhedsledere Omtale i blandt forretningsforbindelser _ 3.8 Medlemskaber af netværk I figur 22 ses, at ca. hver tredje respondent er medlem af eller deltager i erhvervsrelaterede netværk i kommunen. Dette understreger betydningen af, at kommunerne yder virksomhederne en god service, idet virksomhedernes oplevelser, med god eller dårlig service fra kommunens side, hurtigt vil kunne spredes som positiv eller negativ word-of-mouth-kommunikation mellem flere virksomhedsledere. Langt størstedelen af virksomhederne havde kontakt til andre virksomheder gennem det lokale erhvervsråd. En del virksomheder havde endvidere kontakt gennem ERFA-grupper og branche-orienterede organisationer. Nogle havde kontakt gennem mere socialt orienterede organisationer f.eks Rotary. Interessant nok er hovedparten (38% procent-point ud af de 69%, som ikke er medlem) af de respondenter, som ikke pt. er med i noget netværk, interesserede i at komme det. 30

31 Figur 22: Medlem af lokale erhvervsrelaterede netværk? Nej - det har ingen interesse Nej, men interesseret Ja 31% 31% 38% 3.9 Virksomhedernes opfattelse af hjemkommunens styrker og svagheder samt forslag til, hvilke tiltag kommunen kan gøre. 19% af de deltagende virksomheder havde uddybende kommentarer til, hvilke styrker/fordele de mente, deres hjemkommune havde i forhold til andre kommuner. Hovedparten af virksomhederne fremhævede beliggenheden af kommunen som en særlig fordel, især den centrale fysiske beliggenhed i forhold til transport, arbejdskraft og uddannelse blev fremhævet. Herudover fremhævede flere deres aktive erhvervsråd, muligheden for udvikling sammen med andre virksomheder og kulturtilbud som styrker. Kun ganske få virksomheder fremhævede en lav pris på erhvervsjord som en styrke. 20% af de deltagende virksomheder havde kommentarer til, hvilke ulemper/ svagheder de mente, hjemkommunen havde i forhold til andre kommuner. Flere mente, at deres kommune havde et dårligt ry og en meget konservativ sagsbehandling omkring erhvervsforhold nogle mente endda, at deres kommune var direkte erhvervsfjendsk. Herudover fremhævede flere en dårlig infrastruktur 31

32 (veje, offentlig transport, o.lign.), en dårlig servicepolitik (børnepasning) og for passiv markedsføring af kommunen. Enkelte fremhævede endvidere manglen af store/andre virksomheder i kommunen (manglende dynamik, ensomhed), kommunen var med andre ord for lille. 18% af virksomhederne har bidraget med kommentarer til spørgsmålet om, hvilke tiltag kommunen kunne iværksætte dels for at tilgodese virksomheden og dels for at tiltrække flere virksomheder til kommunen. Hovedparten af virksomhederne mener, at kommunen bør være mere synlig, bygge et bedre image op og sørge for en bedre infrastruktur og servicetilbud. Endvidere bør de være med til at opbygge flere erhvervsnetværk og skabe mere innovation/dynamik blandt de eksisterende virksomheder, samtidig bør de sætte dækningsafgiften ned. Flere peger også på behovet for at skabe en bedre dialog mellem det kommunale system og erhvervslivet Sammenfatning I alt 932 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, som danner grundlaget for denne rapports analyseresultater. Samtlige virksomheder, som indgår i stikprøven, er etableret i den nuværende kommune i perioden ud af 10 virksomheder angiver valg af lokalisering som en beslutning med en del eller mange overvejelser. I mere end 8 ud af 10 tilfælde indgik der ikke nogen alternativ kommune til virksomhedernes valgte lokaliseringskommune. Virksomhederne inddrager hyppigt personer uden for virksomheden, når der træffes beslutninger om, hvor virksomheden skal etablere sig. Forretningsforbindelser er klart den hyppigste influent, men også erhvervsejendomsmægler, bankforbindelse, revisor, erhvervsråd eller personer i kommunerne har bidraget med råd og informationer. Det er derfor vigtigt, at kommunerne gør en aktiv indsats for at markedsføre sig direkte over for virksomhederne, men også indirekte gennem påvirkning af erhvervsejendomsmæglere, banker, revisorer etc. Ser vi på, hvilke kriterier virksomhederne angiver som værende af betydning for deres valg af lokalisering, er det interessant, at ikke-økonomiske forhold, som eksempelvis skoleforhold, børnepasningsmuligheder, kultur og fritidsaktiviteter samt jobmuligheder for ægtefæller, vægtes relativt højt blandt mange af 32

33 virksomhederne. Virksomhedslederne, som i øvrigt selv bor i virksomhedens hjemkommune i tre ud af fire tilfælde, er sandsynligvis klar over, at sådanne forhold er vigtige i forhold til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomheden. Med hensyn til virksomhedernes tilfredshed med hjemkommunen, så er det kun halvdelen af virksomhederne, som udtrykker generel tilfredshed med deres hjemkommune. De ellers lavt vægtede økonomiske forhold (skatteniveau og dækningsafgift) sammen med kommunens erhvervspolitik er blandt de forhold, som virksomhederne er mest utilfredse med. Dette kunne tyde på, at de faktorer, som tiltrækker virksomheder, ikke nødvendigvis er identiske med faktorerne, der kan være med til at skabe utilfredshed blandt virksomhederne. Et forhold, der gør sig gældende blandt mange virksomheder i serviceindustrien, hvor initiativer til at skabe tilfredshed via motivationsfaktorer (eksempelvis en god rente i et pengeinstitut) er en nødvendighed, men ikke en tilstrækkelighed, eftersom det er mindst lige så vigtigt at fokusere på at undgå problemer med de faktorer, som kan skabe utilfredshed (eksempelvis en lang kø ved kassen eller en uvenlig bankmedarbejder). Paradoksalt nok er kun hver femte virksomhed enig i, at deres nuværende kommune giver dem bedre forhold, end de vil kunne opnå ved at være placeret i en alternativ kommune. Denne andel er relativ lav set i lyset af, at omkring halvdelen af virksomhederne erklærer sig tilfredse med forholdene i kommunen og er sandsynligvis udtryk for, at virksomhedernes tilfredshed mere er udtryk for en tilstand af inerti frem for en egentlig præference. Dette bekræftes yderligere ved, at der ikke er væsentlige forskelle mellem tilfredse og utilfredse virksomheder med hensyn til opfattelsen af, om hjemkommunen tilbyder bedre forhold, end virksomheden vil kunne opnå i en anden kommune. Omkring hver femte virksomhed anser det for sandsynligt eller meget sandsynligt, at virksomheden inden for de næste fem år vil overveje at flytte virksomheden eller dele heraf til en anden kommune, og det er værd at bemærke, at denne tendens er mest udbredt blandt de utilfredse virksomheder. Halvdelen af respondenterne erklærer sig enige eller meget enige i, at de godt kunne finde på at anbefale andre virksomhedsledere at etablere sig i virksomhedens hjemkommune, men også her er der mere negativ respons fra de utilfredse virksomheder. 33

34 Hver tredje respondent er medlem af eller deltager i erhvervsrelaterede netværk i kommunen, men nok så interessant er det, at der blandt de virksomheder, som pt. ikke er medlem af noget netværk, er en udpræget interesse for at komme med i et netværk. Vi har med denne oversigtsrapport forsøgt at kortlægge centrale forhold omkring virksomhedernes valg af lokalisering og ikke mindst deres tilfredshed med og loyalitet over for den nuværende hjemkommune. Det generelle indtryk af analyserne er, at virksomhedernes valg af lokalisering i mange tilfælde er baseret på en del overvejelser, og at virksomhederne ofte inddrager råd og vejledning fra personer uden for virksomheden. Under halvdelen af virksomhederne er tilfredse med forholdene i deres nuværende hjemkommune, og flere virksomheder anser det for sandsynligt, at de inden for de næste fem år vil flytte virksomheden eller dele heraf til en anden kommune. På den baggrund synes der klart at være behov for, at kommunerne i højere grad forsøger at tilpasse deres erhvervshandlingsplaner i en retning, som imødekommer de behov og krav, virksomhederne stiller til deres hjemkommuner. Som nævnt i indledningen er analyseresultaterne i denne rapport udelukkende præsenteret i en aggregeret form, hvor der således ikke er set på virksomhedseller kommunerelaterede forskelle, eksempelvis virksomhedernes forretningsområder eller kommunernes geografiske placering. 34

35 Jan Møller Jensen er lektor ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet, Odense, hvor han underviser i marketing, konsumentadfærd og markedsanalyse. Hovedparten af hans forskning er fokuseret på konsumentmarkedet (bl.a. indenfor loyalitetsadfærd, internetkøb og turisme), men han har, som i nærværende forskningsprojekt, ved flere lejligheder været involveret i udformning og gennemførelse af kvantitative spørgeskemaundersøgelser på det industrielle marked. Per Servais, Ph.D. er lektor ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet, Odense, hvor han underviser i Industriel Markedsføring og internationalisering. Hovedparten af hans forskning er fokuseret på små- og mellemstore virksomheder på det industrielle marked (internetkøb, cobranding, internationale indkøb). Han er involveret i en række forskningsprojekter omkring internationale opstartsvirksomheder. Yderligere information Center for Småvirksomhedsforskning Det samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Engstien 1 DK-6000 Kolding Tel.: Fax.: ISBN: ISSN: Web:

Virksomhedernes tilfredshed med deres hjemkommune. - en opfølgning på 2005 undersøgelsen

Virksomhedernes tilfredshed med deres hjemkommune. - en opfølgning på 2005 undersøgelsen Virksomhedernes tilfredshed med deres hjemkommune - en opfølgning på 2005 undersøgelsen Rapporten er udarbejdet af Jan Møller Jensen og Per Servais Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Læs mere

Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune - metodenotat

Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune - metodenotat Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune - metodenotat Ina Drejer Allan Næs Gjerding IMPAKT, Institut for Økonomi og Ledelse Juni 2016 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Data... 4 Beskrivelse af de deltagende

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere