KVARTALSORIENTERING pr (9 mdr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSORIENTERING pr. 30.09.2007 (9 mdr.)"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 7 / oktober 2007 Direktionen: Hans Østergaard Tel KVARTALSORIENTERING pr (9 mdr.) Bonusbanken Dalgasgade Herning Tel CVR.nr Kvartalsorientering Side 1 af 25

2 INDHOLD Kvartalsorientering i overskrifter 3 Ledelsens beretning 4 Hovedtal 4 Nøgletal 4 Bonusbanken på rekordkurs 5 Egenkapital solvens kapitaldækning 10 Forventninger til Finanskalender 11 Transaktioner med nærtstående 12 Medarbejderbonus 12 Ledelsens vederlag 13 Ledelsens beholdning af aktier i Bonusbanken 14 Anlægsaktier 14 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Noter til resultatopgørelsen og balancen 20 Ledelsespåtegning 25 Side 2 af 25

3 KVARTALSORIENTERING i overskrifter Bonusbanken på rekordkurs bedste 3. kvartalsregnskab nogensinde Resultatet af primær bankdrift forbedret med 40,1 % Resultat før skat 19,6 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. eller 12 % bedre Særdeles tilfredsstillende kundetilgang Forretningsomfanget forøget med knap 633 mio. kr. eller 22,7 % Udlån op med 320 mio. kr. eller 29,8 % Indlån op med 216 mio. kr. eller 19,8 % Garantier op med 97 mio. kr. eller 15,4 % Netto rente- og gebyrindtægter forøget med 22,3 % Etablering af rådgivningskontor i København afventer normalisering af den internationale likviditetskrise Bankens ledelse opfordrer til større samarbejde de mindre og mellemstore pengeinstitutter imellem Forventningerne til resultatet før skat for 2007 er pr. 18. oktober 2007 opjusteret med 20 % til niveauet mio. kr. OVERSKUD FØR SKAT Pr. 30. september AKTIEKURS *) Pr. 30. september BØRSKURS aktiestykstør. 1 kr. 25 Mio. kr ,8 17,5 19, ,07 35, , , , ,81 7, *) Bonusbankaktiens børskurser er korrigeret pga. fondsaktieemission i april 2006 i forholdet 2:1 samt fortegningsemission i september 2006 i forholdet 5:1. Side 3 af 25

4 LEDELSENS beretning HOVEDtal 1/1 30/9 1/1 30/9 Stigning i Årsrapport kr procent 2006 RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter , Kursreguleringer Andre driftsindtægter ,9 119 Udgifter til personale og administration , Af- og nedskrivninger på materielle aktiver , Nedskrivninger på udlån m.v , Resultat før skat , Skat , Periodens nettoresultat , BALANCEN Aktiver Udlån i alt , Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker , Indlån , Egenkapital , Balance , Garantier m.v , Forretningsomfang , NØGLEtal Årsrapport Solvensprocent 14,8 15,5 15,5 Egenkapitalforrentning før skat - pct. p.a. 12,0 12,8 13,1 Egenkapitalforrentning efter skat - pct. p.a. 8,9 9,2 9,6 Indtjening pr. omkostningskrone 1,53 1,55 1,51 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,3 Aktiens børskurs pr. 30. september(aktiestykstør. 1 kr.) 35,02 43,07 43,93 Indre værdi i kr. pr. nom. 1 kr. aktie 6,19 5,97 6,17 Børskurs/indre værdi pr. aktie (aktiestykstør. 1 kr.). 5,66 7,21 7,12 Antal medarbejdere (gns.) Side 4 af 25

5 BONUSbanken på rekordkurs To skridt frem og et lille hop tilbage Bonusbankens resultat for årets første 9 måneder er to skridt i retning mod det bedste resultat nogensinde. Der noteres absolut tilfredsstillende fremgang i det primære resultat før kursreguleringer og nedskrivninger, der er forbedret med godt 5 mio. kr. eller 40 %. Det lille hop tilbage skyldes, at bankens kursreguleringer udviser et fald på knap 3 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Årsagen hertil er rentestigningen og deraf afledt kursfald på bankens obligationsbeholdning samt mindre afkast på aktier. Primær drift før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v kr. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Netto rente- og gebyrindtægter og andre indtægter Omkostninger inkl. afskrivninger på materielle aktiver Resultat af primær drift Den særdeles tilfredsstillende udvikling i 2007 er sket på baggrund af en forøgelse af bankens forretningsomfang på 633 mio. kr. eller 22,7 % til 3,4 mia. kr. Af forøgelsen kan 549 mio. kr. henføres til udviklingen i indeværende år. Resultatet for årets første 9 måneder udviser før skat 19,6 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i samme periode 2006 en forbedring på 2,1 mio. kr. eller 12 %. Ændringerne i resultatet fra 30/ til 30/ kan opgøres således Forøgede netto renteindtægter Ændring i netto gebyrindtægter Ændringer i udbytte og andre indtægter Forøgede omkostninger inkl. afskrivninger Forbedring af primær bankdrift Forøgede nedskrivninger på udlån og garantier Fald i kursreguleringer Ændring i resultatet før skat t. kr t. kr t. kr t. kr t. kr t. kr t. kr t. kr. Udviklingen i resultatet betegnes af bankens ledelse som tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af, at 2007 har været præget af en forårskrig på indlånsområdet samt af internationale efterårsstorme, der har forårsaget forringede fundingmuligheder og dermed forøgede fundingomkostninger med faldende marginal til følge. Side 5 af 25

6 Bonusbanken har i lighed med den finansielle sektor som helhed mærket en begyndende stagnation på ejendomsmarkedet, og det har betydet et mindre fald i gebyrer og provisioner. På tilsvarende vis har forårets rentestigning og uro på aktiemarkedet medført faldende indtægter på værdipapirhandel og formueforvaltning. Den positive udvikling i forretningsomfanget forventes videreført i 4. kvartal, og det giver under forudsætning af uændrede kursreguleringer forventning om følgende resultatudvikling for året som helhed. Forventning til resultatet før skat for kr. Realiseret Realiseret Realiseret Budget Forventet 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Primær bankdrift Nedskrivninger Kursreguleringer Resultat før skat På baggrund heraf sendte bankens ledelse den 18. oktober nedenstående selskabsmeddelelse, bl.a. indeholdende en opjustering af resultatet før skat med 20 % til niveauet mio. kr. Opjustering og selskabsmeddelelse nr af 18. oktober 2007 Bonusbanken opjusterer med 20 % Som følge af en fortsat betydelig vækst i forretningsomfanget opjusterer Bonusbanken forventningerne til resultatet før skat for 2007 med 20 % til niveauet mio. kr. Bonusbanken offentliggør regnskabet for årets første 9 måneder den 29. oktober 2007, men bankens ledelse ønsker allerede nu at tilkendegive, at væksten i forretningsomfanget i forhold til september 2006 har været godt 20 %, hvilket har forøget netto rente- og gebyrindtægterne med 22 %, og dermed forbedret den primære indtjening før nedskrivninger og kursreguleringer med 40 % i forhold til samme periode sidste år. Bankens ledelse noterer samtidigt, at banken mærker en stadig stigende kundetilgang og dermed muligheder for en endnu kraftigere udvikling i forretningsomfanget. Forøgede fundingomkostninger og forringede fundingmuligheder som følge af uroen på de internationale likviditetsmarkeder har dog medført, at det ikke p.t. er muligt til fulde at imødekomme de positive kundehenvendelser. Konsekvensen heraf er blandt andet, at beslutningen omkring etablering af rådgivningskontor i København er midlertidigt udsat, indtil likviditetssituationen igen er normaliseret. Bonusbankens ledelse har tidligere ved flere lejligheder slået til lyd for større samarbejde mellem de mindre og mellemstore pengeinstitutter og ser gerne, at samarbejdet styrkes, også selvom dette måtte betyde større afhængighed og dermed afgivelse af en flig af selvstændigheden. Vi har tidligere med Totalkredit, Bankinvest, fælles EDB-centraler m.v. vist, at når vi løfter i flok, kommer der rigtig gode resultater ud af samarbejdet, og vi tror tillige, at vi med modeller for fælles funding vil kunne forbedre den nuværende situation. Side 6 af 25

7 Særdeles tilfredsstillende vækst i forretningsomfanget Forretningsomfanget er i forhold til 30. september 2006 forøget med 633 mio. kr. eller 23 %. Bankens samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) har passeret 3,4 milliarder kroner, og tillagt værdien af kundedepoter forvalter Bonusbanken et samlet forretningsomfang på næsten 7 milliarder kroner. Efter flere år med betydelig forøgelse af bankens udlånsprocent er der nu skabt tilfredsstillende balance i væksten på udlån og indlån. Udlånsprocenten er målrettet over de seneste 5 år forøget fra knap 40 til niveauet 110 %, hvilket har gjort banken meget mindre følsom over for renteændringer. Bankens renterisiko er således faldet fra niveauet 12 til i underkanten af 4 %, hvilket er særdeles tilfredsstillende og indfrier dermed et af ledelsens mere historiske, langsigtede mål. Udviklingen har medført, at der på alle forretningsområder er afsat flere ressourcer til forøget fokusering på likviditeten, ligesom banken har opnået en række fundingaftaler på såvel det korte som det halvlange likviditetsmarked. Væksten i forretningsomfanget skyldes dels en fortsat særdeles tilfredsstillende kundetilgang fra såvel lokalområdet som fra Københavnsområdet dels forøgede aktiviteter med eksisterende kunder. Forøgelsen i forretningsomfanget fordeler sig med 40 % på privat og 60 % på erhverv, hvoraf halvdelen af den erhvervsmæssige vækst kan henføres til bankens nicheområde vedrørende finansiering af boligudlejningsejendomme i form af syndikerede lån med deltagelse af en række af bankens samarbejdspartnere på området. NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Pr. 30. september FORRETNINGSOMFANG Pr. 30. september Mio. kr. Mio. kr ,6 43,6 53, ,7 28, Side 7 af 25

8 Nettorente- og gebyrindtægter forøget med 22 % Som følge af væksten i forretningsomfanget er bankens netto renteindtægter forøget med 8,3 mio. kr. eller 29 %. Væksten i gebyrer og provisionsindtægter er som følge af mindre aktivitet på boligområdet samt omsætning af værdipapirer, aftaget og udgør alene 2,1 mio. kr. eller 14 %, hvoraf en væsentlig del kan henføres til garantistillelse i forbindelse med erhvervslivets finansiering i udlandet. De samlede netto rente- og gebyrindtægter er hermed forøget med 9,7 mio. kr. eller 22 % og kan således alt overvejende henføres til væksten i forretningsomfanget. Omkostningstilpasning og styrkelse af indtjeningen pr. omkostningskrone Bankens vækststrategi og dermed vækst i forretningsomfanget har sideløbende medført en vækst i omkostningerne, der har været større end gennemsnittet i den finansielle sektor. Omkostningerne er i årets første 9 måneder i forhold til samme periode sidste år forøget med godt 4 mio. kr. eller knap 15 %. Omkostningsforøgelsen skyldes en forøgelse af medarbejderstaben på 6 personer, generel lønudvikling samt stigende edb-udgifter, især som følge af det stigende aktivitetsniveau. Indtjeningen pr. omkostningskrone er faldet marginalt til 1,53, hvor ledelsens kortsigtede mål på 1,70. Bankens ledelse vurderer, at de organisatoriske rammer for fortsat vækst er på plads, hvorfor de kommende års udfordringer vil være at skabe bedre balance mellem indtægter og omkostninger. Nedskrivninger på fortsat lavt niveau Selvom der mærkes en begyndende negativ udvikling i de seneste års særdeles positive konjunkturer, er nedskrivninger på lån og kreditter på et fortsat lavt niveau og udgør pr. 30. september 2,1 mio. kr. mod 1,7 mio. kr. sidste år, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,1. Der er ikke i indeværende år foretaget gruppevise nedskrivninger på udlån og kreditter. De gruppevise hensættelser på garantier udgør kr. De samlede hensættelser og nedskrivninger på garantier og udlån udgør herefter kr., svarende til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 0,6. I 2005 gennemførtes en række regnskabsmæssige ændringer, der især har betydet væsentlige ændringer for værdiansættelse af lån og kreditter. Bonusbanken har i samarbejde med bankens edb-central igangsat implementering af nødvendige systemer og processer, der specielt for så vidt angår de gruppevise nedskrivninger skal være med til at underbygge den regnskabsmæssige behandling. Der forventes brugbare løsninger ultimo 2007, således at dokumentationen for de gruppevise nedskrivninger er på plads fra og med årsrapporten Side 8 af 25

9 På grund af et utilstrækkeligt datagrundlag bygger bankens gruppevise nedskrivninger i indeværende år på et kvalificeret skøn. Det er ledelsens vurdering, at usikkerheden med hensyn til indregning og måling er af uvæsentlig betydning for kvartalsorienteringen. Positive kursreguleringer Kursreguleringer af bankens værdipapirer og valuta udviser en gevinst på 2,9 mio. kr., hvilket er knap 3 mio. kr. under niveauet fra sidste år. Årets renteforhøjelser har medført et kurstab på obligationsbeholdningen på knap 1 mio. kr., medens aktier og valuta har medført kursgevinster på 3,9 mio. kr. Banken har i foråret gennemført et aktiebytte med Bonus Holding A/S, hvilket er nærmere beskrevet under samhandel med nærstående. Transaktionen har medført et kurstab i 1. halvår 2007 på kr., der er indregnet i de samlede kursreguleringer. Balancevækst på 22 % Bankens balance udgør ultimo september 1,9 milliarder kr. mod sidste år 1,5 milliarder kr. en stigning på godt 300 mio. kr. eller 22 %. Af balancens hovedposter udgør udlån 1,393 milliarder kr., indlån 1,302 milliarder kr., medens porteføljen af garantier uden for balancen udgør 728 mio. kr. UDLÅN Pr. 30. september INDLÅN Pr. 30. september Mio. kr. Mio. kr Side 9 af 25

10 Egenkapital solvens kapitaldækning likviditet Solvens på 14,8 % Bankens samlede egenkapital udgør 218 mio. kr., hvortil kommer efterstillet kapitalindskud på 50 mio. kr., hvilket medfører en solvens på 14,8 %. Pr. 1. januar 2007 trådte nye kapitaldækningsregler i kraft. Bonusbanken har i lighed med hovedparten af de danske finansielle institutter valgt at anvende de forenklede opgørelsesregler i den såkaldte standardmetode. Anvendelse af de nye regler har skønsmæssigt styrket bankens solvens med 0,6 %-point. Bankens ledelse skal som led i en ændring af lov om finansiel virksomhed fastsætte forventningerne til Bonusbankens solvensbehov. I forbindelse med kvartalsrapporten har bankens ledelse efter Finanstilsynets henvisninger gennemgået de risici, der er nævnt i loven. Den udførte stresstest viser, at bankens solvensbehov til dækning af kreditrisici, markedsrisici, ejendomsrisici, vækstrisici, operationelle risici og likviditetsrisici er i niveauet 7,9 % og dermed mindre end lovgivningens minimum på 8 %. Det er ledelsens opfattelse, at Bonusbanken ikke i forbindelse med vurdering af stresstesten ses at afvige fra normalbanken. Det er imidlertid ledelsens mål at holde en solvens væsentligt over lovens minimum, og bankens interne solvensmål er således fastsat til 12 %. Bonusbanken har i lighed med andre formidlere af Totalkreditlån fået mulighed for at ændre aftalegrundlaget og overgå til en såkaldt modregningsmodel i stedet for nuværende garantimodel. Beregninger viser, at bankens solvens herved kan styrkes med ca. 0,3 %-point. Bankens ledelse har dog indtil videre valgt at opretholde den nuværende garantimodel. Likviditet Det er ledelsens mål at have et solidt likviditetsberedskab, som til enhver tid kan sikre bankens likviditetsbehov. Bankens udlån udgør pr. ultimo september 107 % af de samlede indlån og 89 % af den arbejdende kapital, (indlån med tillæg af efterstillet kapital samt egenkapital). Bankens overdækning i henhold til lovkrav om likviditet er 70 %, hvilket efter ledelsens opfattelse udtrykker et tilfredsstillende likviditetsberedskab. Som omtalt i selskabsmeddelelsen af 18. oktober følger bankens ledelse tæt likviditetsudviklingen og fundingmulighederne. Side 10 af 25

11 Bonusbankaktien Antallet af aktionær udgør pr. 30. september 2007 ca , hvoraf 3 har meddelt banken, at de besidder mere end 5 % af aktiekapitalen: Bonus Holding A/S, Herning Kaupthing Investment Bank hf., Reykjavik, Island, Casablanca ApS, København K Forventninger til 2007 Som følge af den betydelige vækst i forretningsomfanget og forventningerne til fortsat vækst, opjusterede banken den 18. oktober resultatet for 2007 som helhed med 25 % til et niveau på mio. kr. før skat. København Som udmeldt på bankens generalforsamling i marts og efterfølgende fondsbørsmeddelelse i forlængelse heraf har bankens ledelse besluttet at etablere et rådgivningskontor i København. Bankens ledelse er meget beviste om, at en endelig etablering i København vil stille øgede krav til bankens likviditetsberedskab, og som meddelt på bankens generalforsamling vil etableringen først finde sted, når følgende 3 forhold er opfyldt: 1) Vi har de bedste medarbejdere. 2) Vi har det ønskede domicil og ikke mindst 3) Bankens likviditetsberedskab kan understøtte etableringen. Som omtalt i selskabsmeddelelsen af 18. oktober 2007 har bankens ledelse som følge af den internationale likviditetssituation besluttet, at etableringen afventer, at likviditetssituationen igen er normaliseret. Betydningsfulde hændelser efter statusdagen Der er ikke efter 30. september 2007 indtruffet betydningsfulde hændelser, der er af vigtighed ved bedømmelse af bankens økonomiske stilling. Finanskalender Bonusbanken har følgende datoer til finanskalenderen for 2008: Årsregnskabsmeddelelse for februar 2008 Årsrapport for februar 2008 Ordinær generalforsamling 26. marts 2008 Side 11 af 25

12 Transaktioner med nærtstående Ved bankens nærtstående forstås medlemmerne af bankens direktion og bestyrelse samt de virksomheder og selskaber, hvor disse medlemmer har en afgørende indflydelse. Det kan oplyses, at alle engagementer med nærtstående er som nævnt i årsrapporten 2006 oprettet på markedsmæssige vilkår, herunder såvel rente- og provisionssatser som gebyrer. Direktionen deltager på lige fod med andre medarbejdere i Bonusbankens evt. medarbejderaktieordninger, hvor der senest i 2003 er tildelt medarbejderaktier efter ligningslovens 7 a. Enkelte af bestyrelsesmedlemmernes virksomheder leverer ydelser til banken inden for deres respektive kompetenceområder. Alle ydelser og leverancer foregår på markedsmæssige vilkår. Samhandel med nærtstående Som meddelt i selskabsmeddelelsen 31. juli 2007 har Bonusbanken tilbagesolgt nominelt kr. aktier i Bonus Holding A/S til en værdi af kr. Samtidig har Bonus Holding A/S til Bonusbanken afhændet nominelt kr. aktier i Bonusbanken A/S til børskursen den 7. juni 2007 til en samlet værdi af kr. Bonus Holdings ejerandel er dermed nedbragt fra 24,2 til 23,7 %. Medarbejderbonus Bonusbanken har med virkning fra 1. januar 2007 tilbudt bankens medarbejdere (ekskl. direktionen) en generel bonusordning baseret på 10 kollektive og individuelle fokusområder, der tilsammen giver mulighed for en bonus på maximalt kr. pr. år for en fuldtidsmedarbejder. Bonusordningen er gældende 1 år af gangen. Bonusordningen vil med det nuværende medarbejderantal maksimalt kunne udløse en samlet bonus på 1,1 mio. kr. for Der er i indeværende år på grundlag af en foreløbig målopfyldelse afsat kr. Side 12 af 25

13 Ledelsens vederlag Bankens ledelse har som led i bankens iagttagelse af danske principper om Corporate Governance og god aktionær information besluttet at oplyse om bestyrelsens, bankrådets og direktionens vederlag, ansættelsesvilkår og beholdning af aktier i Bonusbanken. Bestyrelsen Bonusbankens bestyrelse omfatter p.t. 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelseshonoraret: Formanden kr. årligt. Øvrige medlemmer kr. årligt. Særskilt vederlag i egenskab af aktionærinformator: Fru Sigrid Werlauff: kr. årligt. Bankrådet Honorar: Formanden Øvrige medlemmer kr. årligt kr. årligt Direktionen Bankens ansættelsesaftale med direktionen er senest genforhandlet på bestyrelsesmøder den 27. januar 2006, 19. juni 2006 og 30. april Aktuelle vilkår: Løn: Pensionstillæg: Øvrigt: Opsigelsesvarsel: kr. årligt. 10 % af lønnen. Fri bil max kr., telefon, avis og ulykkesforsikring. 3 år, dog 4 år i tilfælde af at opsigelse afgives inden 1 år efter, at endelig beslutning om bankens ophør gennem fusion eller om bankens overtagelse måtte være truffet. Fratrædelsesordning: Der er ikke indgået aftaler i forbindelse med ordinær fratrædelse. Incitamentsordning: A: 1,25 % af den årlige værditilvækst på bankens aktier (dvs. væksten i bankens samlede børsværdi). Tantiemen efter A) er beløbsmaksimeret til 2 mio. kr. pr. år. B: 10 % (dog 5 % i 2006 og 2007) af bankens resultat før tantieme og skat. Tantiemen efter B) er beløbsmaksimeret til 5 mio. kr. pr. år. Henlæggelse til pensioner og lignende forpligtelser udgør pr : 0,0 mio. kr. Side 13 af 25

14 Ledelsens beholdning af aktier i Bonusbanken Nominel værdi i kr A/S-kap. 36 mio.kr. A/S-kap. 36 mio. kr. Kr. i % Kr. i % Bestyrelsen: Preben Hjort , ,044 Jan Ole Rasmussen , ,065 Erik Werlauff , ,258 Sigrid Werlauff , ,003 Boldsen-Eriksen Holding A/S *) , ,022 Werlauff Kapitalanlæg A/S **) ,875 Werlauff Finans A/S **) , ,190 Werlauff Consult A/S ***) , ,052 Direktionen: Hans Østergaard , ,412 I alt , ,921 *) Optiker, direktør Dion Eriksen, Ikast, der er valgt som medlem til bankens bestyrelse fra 15/3 2006, har afgørende indflydelse i selskabet Boldsen-Eriksen Holding A/S. **) Selskabet ejes af: Professor, dr. jur. Erik Werlauff og fru Sigrid Werlauff, Herning. ***) Selskabet ejes af: Professor, dr. jur. Erik Werlauff, Herning. Anlægsaktier Bonusbanken samarbejder med og er medejer af følgende selskaber: Nom. værdi Bogført værdi Ejerandel kr kr. % Linde Partners (Nom. værdi: Euro) ,0000 Bankinvest Holding A/S ,7905 DLR Kredit A/S ,0527 Garanti Invest A/S ,2845 Multidata Holding A/S ,0444 PBS Holding A/S ,0444 Værdipapircentralen - VP A/S ,0425 Pras A/S ,1763 Let Pension ,1776 Dansk LokalLeasing ,0000 Bankdata ,9407 I alt Aktiebeholdninger værdireguleres løbende over resultatopgørelsen. Aktierne værdifastsættes som hovedregel til dagsværdi. Side 14 af 25

15 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsorienteringen er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om finansielle rapporter for pengeinstitutter (regnskabsbekendtgørelsen) samt de krav, som OMX Den Nordiske Børs København stiller til børsnoterede pengeinstitutter. Bankens regnskabspraksis er uændret i forhold til Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Stiftelsesprovisioner på udlån indtægtsføres under renteindtægter og bliver fordelt over lånets løbetid. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udlån Udlån værdiansættes til amortiseret kostpris, dvs. inklusive gebyrer og provisioner, som anses for en integreret del af den effektive rente. Tidligere blev udlån værdiansat til kostpris, medens gebyrer og provisionsindtægter blev indregnet i resultatopgørelsen ved lånets etablering. Unoterede obligationer indgår under posten udlån. Unoterede obligationer måles til vurderede dagsværdier. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Der foretages nedskrivninger på udlån, når der foreligger en objektiv indikation af værdiforringelse, der medfører, at den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige pengestrømme er lavere end den regnskabsmæssige værdi på udlånet. Dette foregår ved individuel vurdering og/eller gruppevis vurdering af udlånene. Banken foretager individuel vurdering af følgende udlån: Signifikante udlån, hvilket i 2007 er defineret som udlån, hvor engagementet udgjorde mere end 3 mio. kr. Engagementer med overtræk > kr. for private og > kr. for erhverv Engagementer med udlånsrestancer Eksisterende nedskrivninger Truede og svage engagementer Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder Udlån, hvorpå der ikke foretages individuelle nedskrivninger, overføres til gruppevis vurdering i den homogene gruppe, som lånet tilhører. På engagementer, der nedskrives individuelt, opgøres det forventede tab. Lånet nedskrives fuldt ud med det forventede tab. Side 15 af 25

16 Til styring af gruppevise nedskrivninger har banken oprettet 3 homogene grupper: Private Udlån til ejendomsfinansiering Øvrige erhverv Banken vurderer, at der pr. 30/ ikke er behov for at foretage gruppevise nedskrivninger. Garantier Når det er sandsynligt, at en garanti vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, skal der foretages hensættelser. Bonusbanken har ikke vurderet, at der er behov for individuelle hensættelser i Der er oprettet følgende homogene grupper af garantier: Tabsgarantier her er hensættelsesbehovet vurderet til 1 % Garantier for udlandslån her er vurderet, at der ikke er et hensættelsesbehov Det samlede beløb for hensættelser på garantier udgør 2,8 mio. kr. Ejendomme Bankens domicilejendom, Dalgasgade 30, Herning, måles til omvurderet dagsværdi. Omvurderingen foretages så ofte, at der ikke forekommer væsentlige forskelle til dagsværdien. Seneste vurdering er foretaget i 2004 af en erhvervsejendomsmægler. Stigninger i den omvurderede værdi indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørelsen, med mindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne opskrivninger. Banken har tillige købt og ombygget ejendommen Sieferts Plads 1, Ikast, hvorfra vi driver vores filial. Ejendommen er optaget til kostpris. Bygningerne afskrives uændret lineært over brugstiden, som er fastsat til 50 år. Egne kapitalandele Egne kapitalandele optages til 0 og fragår direkte i egenkapitalen. Realiserede kursgevinster/tab og udbytte af egne kapitalandele indregnes også direkte på egenkapitalen. Side 16 af 25

17 Obligationer Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af de officielt noterede lukkekurser. Aktier m.v. Aktier måles til dagsværdi på balancedagen. For børsnoterede aktier opgøres dagsværdien på grundlag af de officielle lukkekurser. Unoterede andele i investeringsforeninger måles til den af investeringsforeningen beregnede kursværdi. Unoterede værdipapirer i øvrigt måles til vurderede dagsværdier. Gruppen af unoterede værdipapirer i øvrigt omfatter hovedsageligt kapitalandele i en række fællesejede sektorselskaber, hvor opgørelse af dagsværdi foretages på grundlag af oplysninger om seneste handlede kurser, indre værdi samt beregnede markedsværdier. Maskiner og inventar Maskiner og inventar afskrives over brugstiden, hvilket for Edb-udstyr er fastsat til 3 år og for øvrige maskiner og inventar er fastsat til 5 år. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget til de officielle kurser ultimo. Skat Bonusbanken anvender realisationsprincippet vedrørende obligationer, aktier og pantebreve ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Udskudt skat beregnes med den aktuelle skattesats af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes, såfremt de med overvejende sandsynlighed forventes at kunne udnyttes. Selskabsskatteprocenten er nedsat fra 28 til 25 %, hvilket er indregnet i resultatet. Kvartalsorienteringen er ikke revideret. Side 17 af 25

18 RESULTATopgørelse 1/1-30/9 1/1-30/9 Årsrapport kr. Note Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS NETTORESULTAT Øvrige noter Egenkapitalopgørelse kapitalbevægelser 7 Beholdning af egne aktier 8 Eventualforpligtelser 9 Solvensopgørelse 10 Akkumulerede nedskrivninger på udlån 11 Side 18 af 25

19 BALANCE 30/9 30/9 Årsrapport kr AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Værdipapirer Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Værdipapirer i alt Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Akkumulerede værdiændringer: Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt PASSIVER I ALT Side 19 af 25

20 NOTER til resultatopgørelsen og balancen kr. 30/9 30/9 Årsrapport Note Renteindtægter af Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Andet I alt renteindtægter Renteudgifter til Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af Udlån til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta Rentekontrakter I alt kursreguleringer Side 20 af 25

21 NOTER til resultatopgørelsen og balancen kr. 30/9 30/9 Årsrapport Note Udgifter til personale og administration Lønninger, tantieme og vederlag til bestyrelse, bankråd og direktion Bestyrelse Bankråd Direktion Tantiemeordning med direktionen I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat herunder ændring i selskabsskatteprocenten Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Den effektive skatteprocent beregnes således: Den aktuelle skatteprocent 25,0 % 28,0 % 28,0 % Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0,4 % 0 % 0 % Permanente afvigelser til skattepligtig indkomst 0 % 0 % - 1,4 % Effektiv skatteprocent 25,4 % 28,0 % 26,6 % Side 21 af 25

22 NOTER til resultatopgørelsen og balancen 1000 kr. 30/9 30/9 Årsrapport Note Egenkapitalopgørelse kapitalbevægelser Aktiekapital Aktiekapital primo Tilgang ved udstedelse af fondsaktier Tilgang fortegningsemission Aktiekapital ultimo Overkurs ved aktieemission Opskrivningshenlæggelser primo og ultimo Overførsel Primo Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Anvendt til udstedelse af fondsaktier Køb/salg af egne aktier netto Afsat til udbytte Periodens resultat overført til egenkapital Ændring udskudt skat Overførsel ultimo I alt egenkapital Banken har en beholdning af egne aktier på nom kr., som er erhvervet for t.kr., hvilket beløb er fratrukket i egenkapitalen under posten overførsel. Side 22 af 25

23 NOTER til resultatopgørelsen og balancen 1000 kr. 30/9 30/9 Årsrapport Note Beholdning af egne aktier Primo Antal egne aktier stk Pålydende værdi i kr Køb Antal egne aktier stk Pålydende værdi i kr Salg Antal egne aktier stk Pålydende værdi i kr Ultimo Antal egne aktier stk Pålydende værdi i kr Egne aktiers andel af aktiekapitalen i pct. 2,0 % 1,5 % 1,4 % Køb og salg af egne aktier er foretaget som følge af bankens almindelige handel med aktier. 9 Eventualforpligtelser Garantier m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt garantier m.v I alt andre eventualforpligtelser Side 23 af 25

24 NOTER til resultatopgørelsen og balancen 1000 kr. 30/9 30/9 Årsrapport Note Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 11,5 12,1 12,1 Solvensprocent ifølge FIL 124, stk. 2 14,8 15,5 15,5 Bankens fastsatte, individuelle solvensbehov i procent 7,9 9,0 9,0 11 Akkumulerede nedskrivninger på udlån Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Akkumulerede nedskrivninger i alt Individuelle nedskrivninger Akkumulerede nedskrivninger primo Nedskrivninger i året Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl. regnskabsår Endelig tabt, tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger på balancetidspunkt Gruppevise nedskrivninger Akkumulerede nedskrivninger primo Nedskrivninger i året Akkumulerede nedskrivninger på balancetidspunkt Udlån m/individuelle nedskrivninger Værdi før nedskrivninger Nedskrivninger Værdi efter nedskrivninger Side 24 af 25

25 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet bankens kvartalsorientering pr. 30. september 2007 for Bonusbanken A/S. Regnskabet for årets første 9 måneder er aflagt efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen og de krav, som stilles til børsnoterede banker. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsorienteringen giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet. Der er ikke foretaget revision eller review af regnskabet for 1/1 30/ Herning, den 29. oktober 2007 BONUSbanken Direktionen Hans Østergaard Bankdirektør Bestyrelsen Erik Werlauff Professor, dr. jur. Formand for bestyrelsen Jan Ole Rasmussen Direktør Næstformand Dion Eriksen Preben Hjort Sigrid Werlauff Optiker, direktør Konsulent Side 25 af 25

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007 30. april 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 30. september 2006 (9 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 30. september 2006 (9 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 27 / 2006 30. oktober 2006 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 30. september 2006 (9 mdr.) Kvartalsorientering pr. 30. september 2006

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2007 27. august 2007 Direktionen: Hans Østergaard Tel. 9627 3500

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2007 27. august 2007 Direktionen: Hans Østergaard Tel. 9627 3500 Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2007 27. august 2007 Direktionen: Hans Østergaard Tel. 9627 3500 HALVÅRSRAPPORT 2007 Side 1 af 25 INDHOLD Halvårsrapport i overskrifter 3 Ledelsens beretning 4 Hovedtal 4 Nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2006 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2006 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006 24. april 2006 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2006 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2006 (3 mdr.)

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE for 1. kvartal 2008 - pr. 31. marts 2008

PERIODEMEDDELELSE for 1. kvartal 2008 - pr. 31. marts 2008 Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2008 28. april 2008 Direktionen: Hans Østergaard Tel. 9627 3500 PERIODEMEDDELELSE for 1. kvartal 2008 - pr. 31. marts 2008 Bonusbanken Dalgasgade 30 7400 Herning Tel. 9712 1144

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

BONUSbanken ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2006

BONUSbanken ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2007 8. februar 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2006 Side 1 af 27 INDHOLD Årsregnskabsmeddelelse i overskrifter 3 Ledelsens

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bonusbanken runder milliarden

Bonusbanken runder milliarden Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2005 25. april 2005 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2005 (3 mdr.) Bonusbanken runder milliarden Væksten fortsætter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege 8. august Meddelelse nr. 08/ Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk HALVÅRSRAPPORT

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere