Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y -Y00W -Y00U"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk lakblandingsvægt for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone

2 Layout PMA7501-Y (PMA.Quality) Til indsats i de eksplosionsfarlige områder for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone Betjeningspanel 2 Q-tast (tænd/standby) 3 R-tast: frem 4 S-tast: tilbage 5 U-nul/tareringstast 6 I-valgtast afhængig af menuindstilling: På PMA7501-Y er det muligt at skifte mellem to kommaformater 0,05 g til 999,95 g eller et skift mellem g og p Parts per Pounds alt efter menuindstillingen. 7 K-faktor tast for lakblandingsapplikationer 8 c-tast (Clear) og [REC] tast for lakblandingsapplikationer 9 L-tast [ENTER] og [MEM] tast for lakblandingsapplikationer 10 Display/visning 11 Vægtskål 12 Grænseflade (DSUB bøsning 9 polet) 13 Tilslutning for fødespænding 14 Jordterminal 15 Stativ 16 Vippeled Tegnforklaring: Følgende symboler anvendes i denne vejledning: betyder håndteringsanvisninger $ betyder håndteringsanvisninger, som kun skal følges under visse forudsætninger > beskriver, hvad der sker efter en udført handling betyder et optællingspunkt! gør opmærksom på en risiko 2

3 Indhold Sikkerheds- og advarselshenvisninger Apparat opsætning Indhold... 3 Anvendelsesformål Sikkerheds- og advarselshenvisninger.. 3 Ibrugtagning Drift Applikationer Justering Menuindstilling Hvad nu hvis Service og vedligeholdelse Bortskaffelse Tekniske data og beskrivelse af grænsefladen Tilbehør USB-grænseflade (pc-tilslutning) CE-kendetegn EC Declaration of Conformity Sikkerhedshenvisninger Anvendelsesformål PMA7501-Y... (Quality) er en vægt til indsats i lakblandings-applikationer. Vægten kan styres både ved hjælp af tastaturet i stand alone-tilstand og ved hjælp af en applikationssoftware, der er installeret på computeren (f.eks. en farveblandingsapplikation hos lakproducenten). I givet fald kan der fås egnede drivere til DOS eller Windows til udarbejdelse af applikationsprogrammer hos Sartorius. Henvisning: Inden PMA7501-Y... og YPS04-Y.. tilsluttes og tages i brug, skal installationsog sikkerhedsanvisninger læses nøje. De i denne brugsvejledning beskrevne applikationseksempler og menuindstillinger kan ikke udføres med apparatet PMA7501-Y00W. Henvisning: Forkert anvendelse kan medføre personog tingsskade. Modellen må kun installeres og betjenes af kvalificeret personale. Ved anvendelse af apparatet i eksplosionstruede områder i zone 2, skal sikkerheds- og advarselshenvisninger følges. ved installation, drift, vedligeholdelse og reparation (f.eks.: EN ). Alle relevante love, normer, regulativer også til forebyggelse af ulykker og til miljøbeskyttelse skal følges for det enkelte land. Spørg leverandøren, hvilke bestemmelser der gælder i Deres land. Alle, der har med udstyret at gøre, skal forstå disse henvisninger, og dokumenterne skal altid være tilgængelige. De sikkerheds- og advarselsanvisninger, der findes i bilagene til de tilsluttede, elektriske driftsmidler, (også tilbehør), skal følges. Disse sikkerheds- og advarselshenvisninger skal i givet fald suppleres af den ansvarlige leder. Betjeningspersonalet skal instrueres i overensstemmelse hermed. Sørg for, at anordningerne altid er frit tilgængelige. Generelle bestemmelser for installation Model PMA7501-Y og strømforsyningen YPS04-Y.. opfylder kravene i EU-direktiv 94/9/EG for apparater i apparatgruppe II, kategori 3D og er egnet til anvendelse i eksplosionstruede områder i zone 2 jvf. EU typegodkendelsescertifikat: KEMA05ATEX1248X. Sikkerhedsanvisninger skal ubetinget følges jvf. tegning ab Seite 34. Modellerne PMA7501-Y... med YPS04-Y.. opfylder kravene i EU-direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. 3

4 Model PMA7501-Y opfylder EU s direktiver for elektromagnetisk forenelighed og elektrisk sikkerhed (se driftsvejledning). Anvendelsesområde for PMA7501-Y er defineret i producentens erklæring. Alle begrænsninger, der er nævnt i producentens erklæring, skal overholdes. Brug af PMA7501-Y uden for begrænsningerne er ikke tilladt og defineres som utilsigtet anvendelse. I tilfælde af ukorrekt installation bortfalder garantien. Ethvert indgreb i enheden (der ikke udføres af personer, der er autoriseret af Sartorius) medfører, at godkendelsen og alle garantier bortfalder. Installation af PMA7501-Y i eksplosionstruede områder må kun udføres af fagfolk. Elektrikere og andre fagfolk som er personer, der er fortrolige med montering, ibrugtagning og drift af anlægget. Elektrikeren er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer, og han kender de relevante bestemmelser og forskrifter. Kontakt om nødvendigt forhandleren eller Sartorius kundeservice. Undgå elektrostatisk opladning. Tilslut potentialudligningsklemmen. Potentialudligningsledningerne må ikke afbrydes. Stedet er markeret med et jordingssymbol. Jordkablet skal have et tværsnit på min. 4 mm 2. Alle enheder og tilbehørsdele skal forbindes med potentialudligningen (PA). Vægten må ikke udsættes for unødigt ekstreme temperaturer, korroderende kemiske dampe, fugt, stød og vibrationer. Under ekstrem elektromagnetisk påvirkning kan vægtens visning påvirkes. Efter afhjælpning af påvirkningen vil vægten igen vise korrekt. Brug kun driftsmidlerne inden døre. Inden tilslutning eller afbrydelse af kabler eller elektronisk tilbehør til datagrænseflade afbrydes apparatets fødespænding (kabel udtages). Vær ved anvendelse af kabler fra andre leverandører opmærksom på pinkonfigurationen. Kontrollér derfor kablernes tilslutninger, før de sluttes til udstyr fra Sartorius i henhold til det pågældende el-diagram, og afbryd de ledninger, der er tilsluttet anderledes. Den driftsansvarlige er ansvarlig for kabler, der ikke er leveret af Sartorius. Nettilslutning skal ske jvf. bestemmelserne i deres land. Kontakt om nødvendigt forhandleren eller Sartorius kundeservice. I tilfælde af ukorrekt installation bortfalder garantien. Undgå elektrostatisk ladning, ved anvendelse af beskyttelseshætte: hætten bør kun rengøres med en fugtig klud. Til brugeren Al vedligeholdelse, rengøring og reparation af vægten skal altid foretages, uden at der er netspænding på det opstillede system. Hvis betjeningen ikke længere synes at kunne ske risikofrit, fjernes netspændingen til vægten, som sikres mod videre brug (f.eks. ved en beskadigelse). Kemikalier (f.eks. gasser eller væsker), som kan angribe og beskadige enhederne eller kablerne ind- eller udvendigt, skal holdes væk. IP beskyttelses drift af apparatet og tilbehør overholder, (DIN EN 60529). 4

5 Isoleringen på alle forbindelseskablerne samt isoleringen på den indvendige ledningsførings enkeltledere er af af pvc. Kabelføring: Isoleringen på el-kablet består af gummi. Den tilladte omgivelsestemperatur under drift ligger mellem 0 C og +40 C. Der kræves en god ventilation af apparaterne for at undgå varmeophobning. Brug kun originale reservedele fra Sartorius! Luk aldrig farvedåsen med en hammer mens denne står på vægten! I så fald beskadiges vejesystemet! Ifølge certifikat nr fra TÜV NORD CERT GmbH, må de elektroniske vægte af type PMA7501-Y, og deres net apparater type YPS04-Y.., indsættes i brandfarlige områder, så længe rummet ikke ligger indenfor risikoen, gennem større støv-eller fiberansamlinger. Rum til farveblanding bør være fri for sådanne støv- eller fiberansamlinger, så at disse apparater kan indsættes. 5

6 Ibrugtagning Tag vægten ud af emballagen. Kontrollér apparatet for synlige udvendige skader straks efter udpakning. Leveringsomfang Vægt Vægtskål Netdel YPS04-Y.. Sikringsbøjle med skrue 2 + blindpropper (i stativet) C Opstillingssted Der udvælges et egnet opstillingssted uden træk, varmestråling, fugt og rystelser. Inden tilslutning til lysnettet læses driftsvejledningen.! Følg sikkerheds- og advarselshenvisninger. Påsæt vægtskålen. 6

7 El-tilslutning Strømforsyningen foregår via den medfølgende netdel. Den påtrykte spændingsværdi skal stemme overens med den lokale spænding. Såfremt den angivne netspænding eller netstikkets udførelse ikke svarer til den, hos Dem anvendte standard, bedes De kontakte den nærmeste Sartorius-afdeling eller Deres leverandør. Ved installering af apparatet i det eksplosionstruede område i zone 2, skal apparatet først jordforbindes. Kablet tilsluttes jordforbindelsesklemen (14) Vinkelstik sættes i vægten. Tilslutning for fødespænding (13). Henvisning: Ved installering af apparatet i Ex-zone 2, bør tilslutningsbøsningen kun til- eller frakobles under strømeller spændings fri tilstand. Før tilslutning af netdelen eller af tilføjende apparater (Printer, PC) på apparatets Grænseoverflade, skal vægten ubetinget frakobles nettet. Vinkelstikket skrues fast med den vedlagte sikkerhedsbøjle. Tag kun apparatet i brug i denne tilstand! Ved tilslutning af ekstratilbehør (printer, PC) til vægtens datagrænseflade, fæstes datastikkets skruer. Netdel sættes i stikkontakten.! Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne. Se også under: Dokumenter, Sikkerhedsanvisninger 7

8 Drift Vægten tændes på Q-tasten (2). Efter tænding gennemføres en automatisk selv-test. Denne ender med visningen 0,0 g. Ved visning af anden værdi: Tarering af vægten med U-tast (5). Vejning med 1 decimal Sæt den tomme lakdåse på vægten U tast (nulstilling/tarering) (5) trykkes. Displayet viser <0.0 g>. De første komponenter doseres, vægten aflæses når stilstandssymbolet (her)»g«vises. Yderligere komponenter påfyldes og doseres indtil ønsket vægt (opskrift) er opnået. Den fyldte lakdåse fjernes fra vægtskålen. Luk aldrig farvedåsen med en hammer mens denne står på vægten! I så fald beskadiges vejesystemet! 8

9 Vejning med to decimaler Henvisning: For vejning med to decimaler er en menuindstilling nødvendig, se: Menuindstillinger Tast I (6). Display viser 0,00 g. Anbring en tom lakdåse på vægtskålen (11). Tast U (nulstilling/tarering) (5). Display viser 0,00 g. Den første komponent doseres: 205,50 g. Vægten aflæses når stilstandssymbolet (her) g vises. Yderligere komponenter tilføjes, indtil den ønskede vægt (opskrift) er nået. Den fyldte lakdåse fjernes fra vægtskålen. Henvisning: Hvis vægten er tareret og to decimaler er aktiveret med en opløsning på 0,05g over I-tast (6), kan der udføres vejninger op til 999,95g med 2 decimaler. Ved værdier derover med en decimal. Luk aldrig farvedåsen med en hammer mens den står på vægtskålen! I så fald beskadiges vejesystemet! 9

10 Applikationer Opskrifter (faktorberegning) Faktorberegning muliggør vejning af mindre eller større mængder af en farveopskrift (f.eks. 250 ml af en 1l opskrift). Forskellige faktorer (mængder) kan vælges på K-faktortasten (7): 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0. På R-tast (3): fremad eller S-tast (4): tilbage kan værdien forandres i trin på - 0,1 fra faktor 1,0 eller trin på - 0,01 fra faktor 0,25 til 1,0. Henvisning: Den blinkende pil n på displayet viser at den angivne værdi ikke er en kalibreret værdi. Eksempel: Under blanding kommer vægten i g. Efter en grundopskrift for 1l færdigt produkt skal der blandes 250 ml, men uden manuel omregning af de enkelte bestanddele. Grundopskrift for 1 liter: 250 g 1. Komponent g 2. Komponent g 3. Komponent Ialt: 1000 g 1. Den tomme beholder stilles på vægtskålen og tareres. 2. K-faktortast (7) trykkes flere gange, og faktor.25 indstilles for dette eksempel. 10

11 3. Ved siden af vægtangivelsen vises Første farvekomponent 250 g af opskriften fyldes langsomt i, indtil display viser 250 g. 5. anden komponent 250 g fyldes i, indtil display viser 500 g. 6. Sidste komponent 500 g fyldes i, indtil der vises 1000 g. Eksemplet er her slut. Displayet viser nu præcis 1000 g påfyldt, men beholderen indeholder efter deres ønske kun en vægt på 250 g. For alle andre omregningsfaktorer gælder samme fremgangsmåde. Vejning/med funktion rekalkulation En farvekomponent for en opskrift med f.eks. 4 farver, bliver overdoseret. Alle tidligere indtastede værdier blev doseret nøjagtigt og lagret med L-tast [MEM] (9). S-tast (4) trykkes og rekalkulationsprogrammet startes, C blinker på displayet. Med R-tast (3): fremad eller S-tast (4): tilbage kan den angivne opskriftsværdi korrigeres. L-tast [MEM] (9) trykkes, vægten beregner automatisk efterfyldningen af de allerede tilføjede komponenter og viser hvilken mængde der skal efterfyldes, så opskriften passer udover fejlmængden. Efter korrekturen påfyldes resten af opskriftsmængden. Henvisning: En fejlvejning kan korrigeres så ofte det er nødvendigt. Samlet påfyldningsmængde (liter) øges ved en korrigering! Via c-tast (8) vises korrigeringsfaktor for påfyldningsmængde. C = Korrigeringsfaktor. Den blinkende pil n på displayet viser at den angivne værdi ikke er en kalibreret værdi. 11

12 Eksempel kumulativt: 1. Anbring tom lakdåse på vægtskålen (11) ,0 g 2. tast U (nulstilling/ tarering) (5). 0,0 g Komponent påfyldes + 50,0 g 4. L-tast [MEM] (9) trykkes STO Komponent doseres + 110,0 g 6. L-tast [MEM] (9) trykkes STO Komponent doseres + 203,0 g Denne komponent blev overdoseret! Den korrekte værdi er 200,0 g. 8. Ved tryk på y-tast (4) indledes rekalkulationen. Et C = Correct (korrigering) blinker på display. 9. y-tast (4) trykkes flere gange, værdi korrigeres til rette værdi ,0 g 10. L-tast [MEM] (9) trykkes COR Komponent efterfyldes C1 vises på display. 1,7 g. 12. Værdi opfyldes til 0,0 g. 0,0 g 13. L-tast [MEM] (9) trykkes COR Komponent efterfyldes C2 vises på display. 2,0 g. 15. Værdi opfyldes til 0,0 g. 0,0 g 16. L-tast [MEM] trykkes, der sker et automatisk spring tilbage i opskriftprogrammet og C slukker ,0 g Med c-tast (8) [REC] kontrolleres samlet vægt C = Korrigeringsfaktor, her 1,03. (samlet vægt for benyttet opskrift + korrigeringsfaktor) Påfyldning af komponent +1000,0 g Eksemplet er her slut.

13 Justering Vægten kan justeres på U-tasten (nulstilling/ tarering) (5). Justeringsvægt: 5000 g, nøjagtighed: ± 0,075 g. Efter tilslutning til lysnet og inden justering skal vægten have en opvarmningstid på ca. 30 minutter. U-tast (nulstilling/tarering) (5) holdes nedtrykket i 2 sek., 5000 vises på display. Tasten slippes. Justeringsvægt stilles midt på vægtskålen (11). Justering sker automatisk. Efter justering fjernes vægtloddet. 13

14 Menuindstilling Aktivering af SETUP menu Eksempel: Menupunkt: Tilpasning kaldes på opstillingsstedet. i ca. 2 sek., på display vises SETUP (niveau 1). Med RS-tast vælges ønsket menupunkt. og næste niveau (niveau 2) vælges. Det ønskede menupunkt på andet niveau kaldes. Med RS-tast vælges ønsket menupunkt. Med L-tast [ENTER] vælges tredie niveau (niveau 3). Menupunkt for tredie niveau (niveau 3) vises. Med RS-tast vælges ønsket menupunkt. og fjerde niveau (niveau 4) vælges. Det ønskede menupunkt på fjerde niveau kaldes. Med RS-tast vælges ønsket menupunkt. (Eksemplet er her slut.), o vises, den nye kode er indstillet. c-tast (Clear) trykkes flere gange og menuen forlades. Henvisning: En detaljeret menuliste kan rekvireres fra Sartorius! 14

15 Vigtige menuindstillinger i ca. 2 sek., på display vises SETUP (niveau 1). niveau 1 OPSAETNING Sprogindstilling niveau 1 niveau 2 SPROG o DANSK ENGLISH FRANCAISE ITALIANO osv. R-tast, SPROG vælges RS tast, Sprogvalg L-tast [ENTER],»o«vises, den ønskede indstilling sker. c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. Grundindstilling Standard (0,1g) Polyrange (0,05/0,1g) og gram/pt./lb. Grundindstillingen, der aktiveres når vægten indkobles, findes under OPSÆTNING - VÆGT - ENHED og OPSÆTNING-VÆGT-DECIMALER : niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING VAEGT ENHED RS-tast, f.eks. valg af DECIMALER GRAM o PT./LB. RS- tast, vælg f.eks. STANDARD DECIMALER L-tast [ENTER], trykkes»o«vises, o STANDARD den ny kode er indstillet. POLYRANGE c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades I Deaktivering/Udkobling af skiftetast Deaktiveres/Udkobles skiftetast I (6) muliggøres et skift af enheden, f.eks.: gram/pt./lb. eller af komma-/decimalplacering. Den aktiverede skiftetast skifter enhed hhv. decimal-/kommaplacering ved hvert tastetryk. niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING ANVENDELSE RS-tast ANVENDELSE vælges SKIFTETAST RS-tast SKIFTETAST vælges FRA o TILL RS-tast TIL vælges L-tast (ENTER) trykkes,»o«vises,den ønskede indstilling sker c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades 15

16 I Indstilling af skiftetast Ved tryk på - skiftekontakten I (6) skifter vægten mellem grundindstillingen (se side 15) og de under OPSÆTNING-ANVENDELSE-ENHED og OPSÆTNING-ANVENDELSE-DECIMALER valgte indstillinger. niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING ANVENDELSE ENHED PT./LB. o GRAM DECIMALER STANDARD o POLYRANGE RS-tast ANVENDELSE vælges, S-tast ENHED vælges, L-tast [ENTER] trykkes RS-tast, indstilling f.eks. GRAM vælges L-tast trykkes,»o«vises, den ønskede indstilling sker c-tast (Clear) trykkes RS-tast DECIMALER vælges L-tast trykkes, indstilling vælges L-tast trykke,»o«vises med c-tast (Clear) forlades menuen Aktivering af LÅSE funktion Vægten kan beskyttes mod misbrug ved hjælp af en LÅSE funktion. Hvis LÅSE funktionen er aktiveret, vises kun vejeresultat på display, når der finder kommunikation sted mellem vægt og tilsluttet PC. Kommunikationen, forsvinder visningen fra displayet, og der vises et låsesymbol. LÅSE -funktionen kan tilkobles under EXTRA. niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING EXTRA RS-tast EXTRA vælges LA S RS-tast LÅSE vælges FRA RS-tast TIL vælges, bekræftes med o TIL L-tast c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. Indtastning af password Udover LÅSE funktionen kan der etableres et PASSWORD. Vil en bruger afbryde LÅSE funktionen ved slukning på FRA, skal der indtastes gyldigt password. Et password kan bestå af en 6-cifret talrække. Tallene 0 9 vælges med RS-tasten. I display (10) vises 6 streger (------). Første streg blinker i visningen. Via RS-tast vælges de ønskede tal (0 9), tryk L-tast [ENTER] og tallet registreres, og næste streg blinker i displayet. Indtastningen gentages. Hvis et mellemrum indlæses, trykkes ganske enkelt L-tast [ENTER] på den blinkende streg. 16

17 Er alle 6 pladser indtastet, lagres talkoden med L-tast [ENTER]. Henvisning: Talkoden opbevares på et sikkert sted! Vægten aktiveres kun ved indtastning af den korrekte kode! niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 INDTASTNING PASSWORD RS-tast INDTAST vælges NYT PASSWORD RS-tast NYT PASSWORD vælges indtast talkode, L-tast [ENTER] trykkes c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. Ændring af password Hvis brugeren vil ændre password, skal der først indtastes det korrekte gamle password under Password. Displayet viser PWGAMMEL. Efter korrekt indtastning automatisk PWNY. Brugeren kan nu indtaste et nyt password eller bekræfte de blinkende streger med L-tast [ENTER]. Symbolsk står der nu mellemrum i displayet. niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 INDTASTNING RS-tast INDTAST vælges PASSWORD PWGAMMEL Indtast gammelt password PWGAMMEL NYT PASSWORD Efter korrekt indtastning vises PWNY Indtast talkode, L-tast [ENTER] trykkes c-tast (Clear) trykkes og der gås tilbage i menuen. Du kan nu deaktivere funktionen LOCK : niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING EXTRA RS-tast EXTRA vælges LA S RS-tast LÅSE vælges FRA RS-tast TIL vælges, bekræftes med o TIL L-tast c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. 17

18 Indstilling af TEKST i display, LANG eller KORT Brugerføringen (tekst i display) kan indstilles. niveau 1 niveau 2 niveau3 niveau 4 SETUP EXTRA TEKSTER LANG o KORT RS-tast EXTRA vælges RS-tast TEKSTER vælges RS-tast KORT vælges, med L-tast trykkes c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. Vægt stilles tilbage NULSTIL Vægtindstillingerne kan efter behov tilbagestilles til fabriksindstillingerne. Henvisning: Hvis et password er aktiveret skal dette først indtastes! niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING NULSTIL MENU Ja o NEJ Kodeindstilling I indstillingen KODE vises menupunkterne i kodeform niveau 1 niveau 2 SPROG TYSK osv. o KODER Henvisning: En detaljeret menuliste kan rekvireres hos Sartorius! RS-tast NULSTIL vælges RS-tast MENU vælges Med RS-tast vælges JA. L-tast [ENTER], trykkes o vises, den nye kode er indstillet c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. R-tast, SPROG vælges RS-tast, KODER vælges L-tast [ENTER], o vises, den ønskede indstilling sker. c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. 18

19 Hvad nu hvis... Hvad nu hvis... Så... Løsning i oversigt ingen ingen driftsspænding strømforsyning kontrolleres displaysegmenter tilstede vises? vægtoversigt vægtskål ikke vægtskål lægges på viser Lav? lagt på vægtoversigt vejeområde vægt aflastes viser Høj? overskredet vejeresultat opstillingssted ustabilt skift opstillingssted ændres løbende? for megen vibration eller en tilpasning gennemtræk til stede (se under menuindstilling) Vejeresultatet last ikke vægtstabil vægten tareres inden vejning åbenbart forkert? ikke tareret inden vejning Der vises ingen PC-vægt kommunikation er en tilpasning foretages under vejeværdi og afbrudt og Lock funktionen vægtens driftsmenu låsesymbolet er på vægten er aktiv deaktivering af Lås funktion aktivt. forbindelse kontrolleres 19

20 Service og vedligeholdelse Rengøring! Koncentreret syre og lud samt opløsningsmidler og ren alkohol må ikke anvendes.! Væske må ikke komme ind i vægten. $ Vægten rengøres med en pensel eller en tør, blød og fnugfri klud. Opbevarings- og transportbetingelser $ Under transporten er vore enheder beskyttet af emballagen i det nødvendige omfang. Gem alle dele af emballagen til en opmagasinering af vægten eller en eventuel, nødvendig returnering. $ Opbevaringstemperatur: 20 C C $ Tilladt opbevaringsfugtighed: Maks. 90% $ De i punktet Sikkerhedskontrol beskrevne anvisninger skal følges. Sikkerhedskontrol Farefri drift er ikke længere sikret: Hvis forbindelseskablet har synlige skader Hvis enheden ikke længere fungerer Efter længerevarende opbevaring under ugunstige forhold Efter svære transportpåvirkninger Følg sikkerheds- og advarselshenvisninger! Kontakt Sartorius kundeservice. Reparationsarbejde må udelukkende udføres af fagfolk, som har adgang til den nødvendige reparationsdokumentation og anvisninger, og som har en relevant uddannelse.! De forseglingsmærker, der er anbragt på apparatet, henviser til, at apparatet kun må åbnes og serviceres af autoriserede fagfolk for at sikre en korrekt og sikker drift af apparatet og for at opretholde garantien. 20

21 Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer, der kan anvendes til genbrug. Hvis emballagen ikke længere skal bruges, kan den bortskaffes gennem VfW s Duale System (kontraktnummer D ). Ellers skal du bortskaffe den i henhold til de lokale forskrifter for affald og genbrug. Enheden samt dens tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men skal i stedet genbruges som elektriske og elektroniske apparater. h Enheder, der er kontamineret med farlige stoffer (ABC-kontamination), modtages hverken til reparation eller bortskaffelse. Service-adresse for bortskaffelse: Detaljerede oplysninger med serviceadresser for indlevering af enheder til reparation findes på vores internetside ( eller ved henvendelse til Sartorius Service. Du kan henvende dig hos vores lokale medarbejdere mht. bortskaffelse og genbrug. Desuden gælder de partnere inden for EU, der står op følgende websted: 1) Vælg 2) Klik på Service. 3) Vælg Information on disposal. 4) De lokale Sartorius-kontakters adresser findes i de pdf-filer, der findes på webstedet. 21

22 Tekniske data og beskrivelse af grænsefladen PMA 7501-Y PMA 7501-Y 00W Vejeområde g /7500 Aflæsning g 0.05/0.1 Tareringsområde (subtraktiv) g / 7500 Maks. linearitetsafvigelse g < ±0.2 Stilstandsbredde, indstillelig i menu digit 0.25 to 4 Fugtighedsklasse F ikke-kondenserende Tilladt omgivelsestemperatur under drift C 0 to +40 Vægtskål d mm 233 Vejeskålshus (B + D + H) mm Nettovægt, ca. kg 3.3 Calibration weight kg 5, klasse F2 eller bedre Strømforsyning YPS04-Y.. Input Vac / Hz / 18V A (maks.) Grænseflade RS-232C Format 7 bit ASCII, 1 startbit, 1 eller 2 stop-bits Paritet lige, ulige, ingen paritet Overførselshastighed 1200 til bit/s Handshake Software eller hardware Datagrænseflade Polkonfiguration Pinbelegung Ben 2: (R+D) Datamodtagelse (modtage) Ben 3: (T+D) Datatransmission (sende) Ben 4: (DTR) Data Terminal parat Ben 5: (GND) Jord Ben 6: BPI-Bro Ben 8: (CTS) Tøm/Nulstil for at sende 22

23 PMA 7501-Y00U Vejeområde g /7500 Aflæsning g 0.05/0.1 Tareringsområde (subtraktiv) g / 7500 Maks. linearitetsafvigelse g < ±0.2 Stilstandsbredde, indstillelig i menu digit 0.25 to 4 Fugtighedsklasse F ikke-kondenserende Tilladt omgivelsestemperatur under drift C 0 to +40 Vægtskål d mm 233 Vejeskålshus (B + D + H) mm Nettovægt, ca. kg 3.3 Calibration weight kg 5, klasse F2 eller bedre Strømforsyning YPS04-Y.. Input Vac / Hz / 18V A (maks.) Grænseflade USB (virtual serial interface) Format 7 bit ASCII, 1 startbit, 1 eller 2 stop-bits Paritet lige, ulige, ingen paritet Overførselshastighed 1200 til bit/s Handshake Software eller hardware. Yderligere oplysninger: se kapitlet USB-grænseflader USB (virtuel grænseflade) Pin Navn Beskrivelse 1 VCC +5 V 2 D Data 3 D + Data + 4 GND Jord 23

24 Tilbehør Arbejdsbeskyttelsesskærm Bestillingsnr.: YDC01PMA RS232 Datakabel (SBI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (20 m) YCC M20 USB/RS 232 Datakabel (SBI) (1,80 m) YCO12 USB/RS 232 Datakabel (BPI) (1,80 m) YCO13 USB-datakabel YCC M3 Henvisning:! Datakablet (YCO12 YCO13) bør kun tilsluttes eller frakobles når apparatet på begge sider af kablet ikke er under spænding. D-SUB stikket skrues fast til PMA7501-Y Datakablet (YCO12 YCO13) indsættes kun indendørs. og kun således, at indtrængen af fremmedlegemer eller væsker forhindres. Datakablets (YCO12 YCO13) USB-stik må kun anvendes udenfor det eksplosionsfarlige område! 24

25 USB-grænseflade (pc-tilslutning) Formål Hver PMA U kan tilsluttes til en pc med USB-grænseflade. På pc ens USB-grænseflade skal der indrettes en virtuel seriel port (virtuel COM-port, VCP) som enhedstype, der genkendes af programmet og fungerer med det. Protokollerne xbpi og SBI kan overføres via USB-grænsefladen. Systemkrav Pc med Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 Fri USB-port på pc en USB-kabel Tilslutning af vægt via USB Ved installationen af software-driveren bestemmes computerens aktuelle USB-port. Hvis du senere skifter port, skal du installere driveren igen for hver port. Vælg derfor om muligt en USB-port som vægten kan sættes til hele tiden eller regelmæssigt. Sluk for vægten. Adskil vægten fra strømnettet ved at trække netstikket ud af stikkontakten. Tilslut USB-kablet til vægten og pc ens USB-port. Tilslut vægten til strømnettet og tænd for den. Windows genkender enheden, der er tilsluttet til USB-grænsefladen. Første gang den sluttes til, aktiveres guiden installation. Installation af software-drivere Start driverens guide installation. Følg guiden installations instruktioner. For at afslutte installationen, skal du klikke på Udfør. Den virtuelle grænseflade er klar til brug. Ved Windows tilføjes grænsefladen normalt som ekstra udgang til det højeste antal COM-tilslutninger (porte). Eksempel: Ved en pc med op til 4 COM-tilslutninger bliver den virtuelle grænseflade til COM5 (se Enhedshåndtering). 25

26 Installationsinstruktioner for Windows XP, Windows Vista og Windows 7 Ændring af port-nr. Hvis USB-grænsefladen skal bruges i forbindelse med programmer, hvor antallet af COM-tilslutninger er begrænset (f.eks. kun COM1, 2, 3, 4), kan det være nødvendigt at tildele den nye virtuelle grænseflade et af disse numre. Åbn indstillingen for USB-serialporten i Windows kontrolpanelet: START / Indstillinger / Kontrolpanel System / Hardware / Enhedshåndtering Åbn undermenuen Porte. Dobbeltklik på USB seriel port. Vælg Portindstillinger / Avanceret. Ændring af ventetid Åbn indstillingerne for USB seriel port som beskrevet ovenfor. For hurtigere kommunikation kan du sætte værdien for Latency Timer til 1 msec. Plug & Play-tilstand i Autoprint (SBI) Åbn indstillingerne for USB seriel port som beskrevet ovenfor. Slå Plug & Play-tilstanden fra. Afinstallation af driveren Software-driveren for USB-tilslutningen kan afinstalleres med Windows afinstallationsrutinen. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Ikke eksplosionsfarligt område Eksplosions-farligt område 2 Gas-Gruppe IIB, Temperaturklasse T4 Omgivende temperatur 0 C C Stik i leveringsomfang Benyt eksplosionsikrede stik Medfølgende stik sikres mod udtrækning Nødstop sikres. 3) Netdel YPS04-Y 20) maks. 30Vdc, 1A Tilslutningsalternativer DCspændingsforsyning Tilslutningsalternativer 4) DC-tilslutning Potentialudligning 8) PMA7501.-Y... Dataudgang (RS232 eller USB) 4) 6) Kraft PC, printer, m.m. 19) 19) 19) Kraft 8) Zone 2 Apparat 12) 13) Udfærdiget Skrevet af Kontrolleret Gennemset af Frigivelse Frigivet af Dato Dato Navn Klausgrete Klausgrete Klausgrete Materiale Udgave / Version 00 PMA7501.-Y... MT Ændringer / Forandringer --- Benævnelse / Titel Tegnings-nr. Sikkerhedshenvisninger Må lestok / Skala --- Blad Ark fra af

35 DC-tilslutning RS232 USB RS232-tilslutning dækkes med kappe USB tilslutning lukkes med stik RS232-Kabel skrues fast Trækaflastning USB kabel sikres mod udtrækning DC-tilslutning sikres mod udtrækning. Udfærdiget Skrevet af Kontrolleret Gennemset af Frigivelse Frigivet af Dato Dato Navn Klausgrete Klausgrete Klausgrete Materiale Udgave / Version 00 PMA7501.-Y... MT Ændringer / Forandringer --- Benævnelse / Titel Tegnings-nr. Sikkerhedshenvisninger Målestok / Skala --- Blad Ark fra af

36 Sikkerhedshenvisninger Disse sikkerhedshenvisninger gælder for installation, drift, vedligeholdelse og reparation af apparatet 1) Installation skal udføres efter gældende forskrifter, regulativer og normer og af kvalificeret personale. Specielt skal normen EN (for gas-eksplosionsfare områder) overholdes. 2) Henvisninger til installation, drift, vedligeholdelse og reparation i den medfølgende driftsvejledning skal ubetinget overholdes. 3) PMA7501-Y... skal installeres, så IP-beskyttelse (IP40) forbliver sikret. Risiko for mekanisk skade skal minimeres. Der skal træffes forholdsregler mod fremmedlegemer (dele) og direkte eller indirekte stænk. Ikke benyttede åbninger skal sikres med egnede dæksler, der ikke må fjernes under drift! UV-bestråling må ikke forekomme! 4) De ydre tilslutningskabler skal lægges så fast som muligt for at undgå skader og trækbelastning. Kabeltilslutninger i eksplosionssikret område skal sikres mod at løsne sig. 5) Inden åbning af apparatet skal spændingen afbrydes eller sikres, så området ikke er eksplosionsfarligt! Kablet i eksplosionssikret område må ikke fæstnes eller adskilles under belastning! 6) USB-tilslutningen sikres med medfølgende plade mod udtrækning hhv. ved manglende benyttelse med medfølgende dæksel (IP40-beskyttelse). 7) Arbejder anlægget ikke fejlfrit, skal det straks afbrydes fra nettet! 8) Alle metalliske dele (huse, stativ, lastplade, bukke, m.m.) skal være galvanisk forbundet med potentialudligning (PA). Brugeren skal derfor tilslutte en leder på minimum 4 mm 2 tværsnit på PA-tilslutningen anbragt på siden af huset. Modstanden i denne tilslutning på PA-skinnen skal efterprøves på stedet, Skærme på kabler må kun anvendes til jordforbindelsen, når der ikke kan opstå ikke tilladte spændingsdifferencer og skærmen kan optage den opståede udligningsstrøm. 9) Elektrostatisk afladning skal undgås. Rengøring kun med fugtige klude. Brugeren har pligt til at forebygge farer ved hjælp af elektrostatisk afladning. 10) Kemikalier, der kan angribe pakninger og kabelforinger, skal holdes væk fra apparatet. Hertil hører olie, fedt, benzin, acetone og ozon. I tvivlstilfælde kontaktes producenten. 11) Apparatet må kun anvendes i det angivne temperaturområde. Varmeindstråling skal undgås. 12) Ved anvendelse af fremmede apparater af kategori 3 i eksplosionssikret område i zone 2 skal tilladte gasgrupper for disse observeres. Udgange skal have EEx na strømkredse. 13) Fremmed kabelføring er brugerens ansvar. 14) Ex-mærkning (specielt gasgruppe og temperaturklasse) skal kontrolleres for alle apparater i Ex-området, og det skal sikres at Ex apparater også anvendes i kategori Anlægget skal med passende mellemrum kontrolleres af en dertil uddannet elektriker for at sikre, at det fungerer korrekt og sikkert. 16) I tilfælde af reparation må der kun anvendes originale dele fra producenten! 17) Ethvert indgreb i apparatet (bortset fra af autoriseret personale fra Sartorius) medfører tab af Ex konformitet for zone 2 såvel som alle garantidækninger. Også en åbning af apparatet må kun udføres af autoriseret personale. 18) Modifikationer (også af Sartorius medarbejdere) må kun ske med skriftlig tilladelse. 19) Datakabler til tilsluttede apparater gælder som ikke antændende EEx na -strømkredse. Tilslutninger skal sikres mod uønsket adskillelse og må kun tilsluttes og adskilles i spændingsfri tilstand. Ikke benyttede udgange skal tætnes, sådan at IP40 beskyttelsen opretholdes. 20) Tilsluttede forsyningsapparater skal overholde EMV-kravene, specielt spændingstransienter fra vægt skal holdes adskilt. Polaritet skal observeres ved tilslutning af PMA7501-Y...! Udfærdiget Skrevet af Kontrolleret Gennemset af Frigivelse Frigivet af Dato Dato Navn Klausgrete Klausgrete Klausgrete Materiale Udgave / Version 00 PMA7501.-Y... MT Ændringer / Forandringer --- Benævnelse / Titel Tegnings-nr. Sikkerhedshenvisninger Målestok / Skala --- Blad Ark fra af

37 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse Goettingen, Germany Phone Fax Copyright by Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice. Status: Oktober 2014, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany Printed in the EU on paper bleached without chlorine. W Specifications subject to change without notice. W_PMA Quality KT Publication No.: WPM6051-k141003

Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk lakblandingsvægt for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone 2

Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk lakblandingsvægt for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone 2 Betjeningsvejledning Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk lakblandingsvægt for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone 2 98648-014-57 Layout PMA7501-Y (PMA.Quality) Til indsats

Læs mere

Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G PMA7501-Y00GL

Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G PMA7501-Y00GL Betjeningsvejledning Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G PMA7501-Y00GL Elektronisk vægt til farveblanding til brug i eksplosionsfarlige områder for zone 2 98648-015-18 Overblik over apparat

Læs mere

Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G -Y00GL Elektronisk vægt til farveblanding til brug i eksplosionsfarlige områder for zone 2

Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G -Y00GL Elektronisk vægt til farveblanding til brug i eksplosionsfarlige områder for zone 2 Betjeningsvejledning Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G -Y00GL Elektronisk vægt til farveblanding til brug i eksplosionsfarlige områder for zone 2 98648-015-18 Overblik over apparat PMA7501-Y00G

Læs mere

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Elektroniske farveblandevægte til eksplosionsfarlige områder Installation og sikkerhedshenvisninger

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Elektroniske farveblandevægte til eksplosionsfarlige områder Installation og sikkerhedshenvisninger 98648-008-13 Sartorius PMA Models Elektroniske farveblandevægte til eksplosionsfarlige områder Installation og sikkerhedshenvisninger Indhold Anvendelsesformål 112 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Sikkerhedsanvisninger... 5 Driftssikkerhed... 5 Installationssted... 6 Elektromagnetisk kompatibilitet... 6 Mus med laser-sensor... 7 Mus med laser-sensor...

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

BRUGERMANUAL UPUL 580

BRUGERMANUAL UPUL 580 BRUGERMANUAL UPUL 580 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................... SIDE Før enheden tages i brug.............................................................. 4 Miljøbeskyttelse...................................................................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

1. Emballagens indhold

1. Emballagens indhold Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har købt en moderne audiokassette-konverter med godt teknisk udstyr og tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere