Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G PMA7501-Y00GL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G PMA7501-Y00GL"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G PMA7501-Y00GL Elektronisk vægt til farveblanding til brug i eksplosionsfarlige områder for zone

2 Overblik over apparat PMA7501-Y00G -Y00GL (PMA.World PMA.Net ) Til brug i eksplosionsfarlige områder for zone Betjeningspanel 2 Q-tast (tænd/standby) 3 R-tast: frem 4 S-tast: tilbage 5 U-tast (nulstiling/tarering) 6 I-omskiftertast afhængig af menuindstillingen: Ved PMA7501-Y00G -Y00GL er et skift på to decimaler 0,05 g bis 999,95 g eller et skift mellem»g«og»p«parts per Pounds muligt, alt efter menuindstillingen. 7 K-faktor tast for lakblandingsapplikationer 8 c-tast (Clear) og [REC] tast for lakblandingsapplikationer 9 L-tast [ENTER] og [MEM] tast for lakblandingsapplikationer 10 Grafikdisplay/Grafikangivelse 11 Vægtskål 12 Interface (DSUB bøsning 9 polet, Serie PMA World), Ethernet-interface RJ45 (Serie PMA. Net) 13 Tilslutning for fødespænding 14 Jordterminal 15 Stativ 16 Led Tegnforklaring Følgende symboler anvendes i denne vejledning: betyder håndteringsanvisninger $ betyder håndteringsanvisninger, som kun skal følges under visse forudsætninger > beskriver, hvad der sker efter en udført handling betyder et optællingspunkt! gør opmærksom på en risiko 2

3 Indhold Sikkerheds- og advarselshenvisninger Apparat layout... 2 Indhold... 3 Anvendelsesformål... 3 Sikkerheds- og advarselshenvisninger. 3 Ibrugtagning... 6 Drift... 8 Applikationer Justering Menuindstilling Fejlmeldinger Service og vedligeholdelse Bortskaffelse Interface-beskrivelse Tekniske data Tilbehør Dokumenter Overensstemmelseserklæring Anvendelsesformål Model PMA7501-Y00G -Y00GL (serie: PMA.World PMA.Net) er en vægt med grafikdisplay, der er specielt udviklet til anvendelse indenfor lakblanding. PMA. NET serien er udstyret med et Ethernet-interface og kan forbindes direkte eller via en 10BaseT/100BaseTX LAN med en PC s net-interface. Vægten kan både styres via tastaturet i stand alone drift, og ved hjælp af en applikationssoftware, der installeres på PC en (f.eks. en af lakfabrikantens farveblandingsapplikation). Kommunikationen foregår via interfacet. Egnede driverprogrammer for DOS eller WINDOWS til fremstilling af applikationsprogrammer, kan opnås gennem Sartorius, om nødvendigt. Henvisning: Inden PMA7501-Y... tilsluttes og tages i brug, skal installations- og sikkerhedsanvisninger læses nøje. Henvisning: Forkert anvendelse kan medføre personog tingsskade. Vægten må kun installeres og betjenes af kvalificeret personale. Ved anvendelse af apparatet i eksplosionstruede områder i zone 2 skal de samlede sikkerheds- og advarselshenvisninger følges ved installation, drift, vedligeholdelse og reparation (f.eks.: EN ). Følg alle relevante love, standarder, forordninger også til forebyggelse af ulykker og til miljøbeskyttelse, der gælder i det pågældende land. Spørg leverandøren, hvilke bestemmelser der gælder i dit land. Alle, der har med udstyret at gøre, skal forstå disse henvisninger, og dokumenterne skal altid være tilgængelige. De sikkerheds- og advarselsanvisninger, der findes i bilagene til de tilsluttede, elektriske driftsmidler, (også tilbehør), skal følges. Disse sikkerheds- og advarselshenvisninger skal i givet fald suppleres af den ansvarlige leder. Betjeningspersonalet skal instrueres i overensstemmelse hermed. Sørg for, at anordningerne altid er frit tilgængelige. Generelle bestemmelser for installering af PMA7501-Y00G -Y00GL Modellerne PMA7501-Y00G -Y00GL opfylder kravene i EU-retningslinie 94/9/ EU, for apparater inden for apparatgruppe II kategori 3G, og er egnede til brug i de eksplosionsfarlige områder i zone 2, ifølge typeafprøvningsattest KEMA 05ATEX1248 X (se under dokumenter i denne betjeningsvejledning). Sikkerhedsanvisninger iht tegning A4 (se under: dokumenter) skal altid følges! 3

4 Modellerne PMA7501-Y00G -Y00GL opfylder kravene i EU's direktiver for elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed (se under kapitel: C-mærkning). Anvendelsesområde for PMA7501-Y... er defineret i de vedlagte dokumenter. Alle begrænsninger, der er nævnt i de vedlagte dokumenter, skal overholdes. Drift af PMA7501-Y... ud over begrænsningerne er ikke tilladt og betragtes som anvendelse til et ikke-bestemmelsesmæssigt formål. I tilfælde af ukorrekt installation bortfalder garantien. Ethvert indgreb i enhederne (der ikke udføres af personer, der er autoriseret af Sartorius) medfører, at godkendelsen og alle garantier bortfalder. Installering af PMA7501-Y... i områder med eksplosionsfare må kun udføres af fagfolk. Elektrikere og andre fagfolk er personer, der er fortrolige med montering, ibrugtagning og drift af anlægget. Elektrikeren er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer, og kender de relevante bestemmelser og forskrifter. Kontakt om nødvendigt forhandleren eller Sartorius kundeservice. Undgå elektrostatisk opladning. Tilslut potentialudligningsklemmen. Potentialudligningsledningerne må ikke afbrydes. Stedet er markeret med et jordforbindelsessymbol. Jordkablet skal have et minimumstværsnit på 4 mm 2. Alle enheder og tilbehørsdele skal forbindes med potentialudligningen (PA). Vægten må ikke udsættes for unødigt ekstreme temperaturer, korroderende kemiske dampe, fugt, stød og vibrationer. Under ekstreme elektromagnetiske påvirkninger, kan den viste værdi' blive påvirket. Efter ophør af forstyrrende påvirkninger, er apparatet atter bestemmelsesmæssigt anvendeligt. Brug kun driftsmidlerne inden døre. Inden tilslutning eller afbrydelse af kabler eller elektronisk tilbehør til datainterfacet, afbrydes apparatets fødespænding (kabel udtages). Vær opmærksom på pinbelastningen, ved anvendelse af kabler fra andre leverandører. Kontrollér kablernes tilslutninger, før de tilsluttes udstyr fra Sartorius, modsvarende det pågældende el-diagram, og afbryd afvigende belagte ledninger. Den driftsansvarlige er ansvarlig for kabler, der ikke er leveret af Sartorius. Nettilslutning skal ske iht. bestemmelserne i Deres land. Kontakt om nødvendigt forhandleren eller Sartorius kundeservice. I tilfælde af ukorrekt installation bortfalder garantien. Undgå elektrostatisk opladning ved anvendelse af en beskyttelseshætte: Hætten rengøres kun med en fugtig klud. 4

5 Til brugeren Al vedligeholdelse, rengøring og reparation af vægten skal altid foretages uden netspænding på det opstillede system. Hvis betjeningen ikke længere synes at kunne ske risikofrit, fjernes netspændingen til vægten, som sikres mod videre brug (f.eks. ved en beskadigelse). Kemikalier (f.eks. gasser eller væsker), som kan angribe og beskadige enhederne eller kablerne ind- eller udvendigt, skal holdes væk. Overhold enhedens og tilbehørets IP-beskyttelse (DIN EN 60529). Isoleringen på alle forbindelseskablerne samt isoleringen på den indvendige ledningsførings enkeltledere består af pvc eller af gummi. Den tilladte omgivelsestemperatur under drift ligger mellem 0 C og +40 C. Der kræves en god ventilation af apparaterne for at undgå varmeophobning. Brug kun originale reservedele fra Sartorius! Luk aldrig en farvedåse med en hammer mens denne står på vægten! I så fald beskadiges vejesystemet! Ifølge certifikat nr fra TÜV NORD CERT GmbH, må de elektroniske vægte af type PMA7501-Y..., og deres netapparater type YPS04, bruges i brandfarlige områder, såfremt der ikke er risiko for brand i rummet pga. større støv- eller fiberansamlinger. Lokaler til blanding af farver er fri for støv- eller fiberophobninger, og derfor må disse enheder gerne anvendes her. 5

6 Ibrugtagning Tag vægten ud af emballagen. Kontrollér apparatet for synlige udvendige skader straks efter udpakning. Leveringsomfang Vægt Vægtskål Netdel Sikringsbøjle med skrue Aflastning til Ethernetkabel (kun PMA7501-Y00GL) 2 + blindpropper (i stativ) C Opstillingssted Der udvælges et egnet opstillingssted uden træk, varmestråling, fugt og rystelser. Inden tilslutning til lysnettet læses driftsvejledningen.! Følg sikkerheds- og advarselshenvisninger. Påsæt vægtskålen. Vægten jordforbindes. Kabel tilsluttes jordklemme (14). 6

7 Ved tilslutning af hjælpeudstyr (printer, pc) på vægtens RS232-interface (PMA7501-Y00G), skal skruerne i datastikket skrues helt til. Henvisning: $ PMA.NET serien er udstyret med et Ethernetinterface og kan forbindes direkte eller via en 10BaseT/100BaseTX LAN med en pc's net-interface. Interfacet er låsebeskyttet. Låsen opbevares efter udtagning, for atter at låse åbningen når interfacet ikke anvendes. Ethernet-kablet tilsluttes, kablet sikres med den medfølgende aflastning. Apparatet bør kun ibrugtages med aflastningssikrede eller låste kabler, når kablet ikke er tilsluttet. Net-tilslutning Strømforsyningen foregår via den medfølgende el-ledning. Den påtrykte spændingsværdi skal stemme overens med den lokale spænding. Såfremt den angivne netspænding eller netstikkets udførelse ikke svarer til den hos Dem anvendte standard, bedes De kontakte den nærmeste Sartorius-afdeling eller Deres leverandør. Anvend kun originale netdele fra Sartorius! Anvendelse af andre fabrikater, også med godkendelse fra en prøveanstalt, kræver godkendelse af fagmand. Vinkelstik sættes i vægten. Tilslutning for fødespænding (13). Henvisning:! Ved installering af apparatet i Ekspl.-zone 2, må stikforbindelser kun tilsluttes eller udtages i strømog spændingsfri tilstand. Inden eksterne apparater (printer, pc) sluttes til eller kobles fra datainterfacet, skal vægten altid skilles fra strømnettet. Vinkelsstik skrues fast med den medfølgende sikkerhedsbøjle. Apparatet må kun ibrugtages i denne tilstand! Netdel sættes i stikkontakten.! Følg sikkerheds- og advarselshenvisninger. Se også under: Dokumenter, Sikkerhedsanvisninger. 7

8 Drift Vægten tændes på Q-tasten (2). Efter tænding gennemføres en automatisk selv-test. Denne ender med visningen 0,0 g. Ved visning af anden værdi: Tarering (5) af vægten med U-tasten (nulstilling/ tarering). Vejning med en decimal Anbring tom lakdåse på vægtskålen. U-tast (nulstilling/tarering) (5) trykkes. Display viser»0,0 g«. De første komponenter doseres, vægten aflæses når stilstandssymbolet (her)»g«vises. Yderligere komponenter påfyldes og doseres indtil ønsket vægt (opskrift) er opnået. Den fyldte lakdåse fjernes fra vægtskålen. Luk aldrig en farvedåse med en hammer medens denne står på vægten! I så fald beskadiges vejesystemet! 8

9 Vejning med to decimaler Henvisning: For vejning med to decimaler er en menuindstilling nødvendig, se: Menuindstillinger I-omskiftertast (6) trykkes. Display viser»0,00 g«. Anbring tom lakdåse på vægtskålen (11). U-tast (nulstilling/tarering) (5) trykkes. Display viser»0,00 g«. Det første komponent doseres: 205,50 g. Vægten aflæses når stilstandssymbolet (her)»g«vises. Yderligere komponenter tilføjes, indtil den ønskede vægt (opskrift) er nået. Den fyldte lakdåse fjernes fra vægtskålen. Henvisning: Hvis vægten er tareret og to decimaler er aktiveret med en opløsning på 0,05 g over I-omskiftertast (6), kan der udføres vejninger op til 999,95 g med 2 decimaler. Ved værdier derover med en decimal. Luk aldrig farvedåsen med hammer, mens farvedåsen stadig står på vægtskålen! I så fald beskadiges vejesystemet! 9

10 Applikationer Opskrifter (faktorberegning) Faktorberegning muliggør vejning af mindre eller større mængder af en farveopskrift (f.eks. 250 ml af en 1l opskrift). Forskellige faktorer (mængder) kan vælges på K-faktortasten (7): 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0. På R-tast (3): fremad eller S-tast (4): tilbage kan værdien forandres i trin 0,1 fra faktor 1,0 eller 0,01 trin fra faktor 0,25 til 1,0. Henvisning: Den blinkende pil n på displayet viser at den angivne værdi ikke er en standardværdi. Eksempel: Under blanding kommer vægten i g. Efter en grundopskrift for 1l færdigt produkt skal der blandes 250 ml, men uden manuel omregning af de enkelte bestanddele. Grundopskrift for 1 liter: 250 g 1. Komponent g 2. Komponent g 3. Komponent I alt: 1000 g 1. Den tomme beholder stilles på vægtskålen og tareres. 2. K-faktortast (7) trykkes flere gange, og faktor.25 indstilles for dette eksempel. 10

11 3. Ved siden af vægtangivelsen vises Første farvekomponent 250 g af opskriften fyldes langsomt i, indtil display viser 250 g. 5. Andet komponent 250 g fyldes i, indtil display viser 500 g. 6. Sidste komponent 500 g fyldes i, indtil der vises 1000 g. Eksemplet er her slut. Ifølge displayet er der nu påfyldt præcis 1000 g, men beholderen indeholder efter brugerens ønske kun en vægt på 250 g. For alle andre omregningsfaktorer gælder samme fremgangsmåde. Vejning/med funktion rekalkulation En farvekomponent for en opskrift med f.eks. 4 farver, bliver overdoseret. Alle tidligere indtastede værdier blev doseret nøjagtigt og gemt med L-tast [MEM] (9). S-tast (4) trykkes og rekalkulationsprogrammet startes, C blinker på displayet. Med R-tast (3): fremad eller S-tast (4): tilbage kan den angivne opskriftsværdi korrigeres. L-tast [MEM] (9) trykkes, vægten beregner automatisk mængden for efterfyldning af de allerede tilføjede komponenter for den korrigerede værdi, og viser hvilken mængde der skal efterfyldes, så opskriften passer udover fejlmængden. Efter korrekturen påfyldes resten af opskriftsmængden. Henvisning: En fejlvejning kan korrigeres så ofte det er nødvendigt. Samlet påfyldningsmængde (liter) øges ved en korrigering! Via c-tast (8) vises korrigeringsfaktor for påfyldningsmængde. C = Korrigeringsfaktor Pilen n på display angiver at værdien ikke er en standardværdi. 11

12 Eksempel (kumulativ): 1. Anbring tom lakdåse på vægtskålen (11) ,0 g 2. tast U (nulstilling/ tarering) (5). 0,0 g Komponent påfyldes + 50,0 g 4. L-tast [MEM] (9) trykkes STO Komponent doseres + 110,0 g 6. L-tast [MEM] (9) trykkes STO Komponent doseres + 203,0 g Denne komponent blev overdoseret! Den korrekte værdi er 200,0 g. 8. Ved tryk på y-tast (4) indledes rekalkulationen. Et C = Correct (korrigering) blinker på display. 9. y-tast (4) trykkes flere gange, værdi korrigeres til rette værdi ,0 g 10. L-tast [MEM] (9) trykkes COR Komponent efterfyldes C1 vises på display. 1,7 g. 12. Værdi opfyldes til 0,0 g. 0,0 g 13. L-tast [MEM] (9) trykkes COR Komponent efterfyldes C2 vises på display. 2,0 g. 15. Værdi opfyldes til 0,0 g. 0,0 g 16. L-tast [MEM] trykkes, der sker et automatisk spring tilbage i opskriftprogrammet og C slukker ,0 g Med c-tast (8) [REC] kontrolleres samlet vægt C = Korrigeringsfaktor, her 1,03. (samlet vægt for benyttet opskrift x korrigeringsfaktor) Påfyldning af komponent +1000,0 g Eksemplet er her slut.

13 Justering Vægten kan justeres på U-tasten (nulstilling/ tarering) (5). Justeringsvægt: 5000 g, nøjagtighed: ± 0,075 g. 0 Efter tilslutning til lysnet og inden justering skal vægten have en opvarmningstid på ca. 30 minutter. 30 Hold U-tasten (nulstiling/tarering) (5) nede i 2 sek vises på display. Tasten slippes. Justeringsvægt stilles midt på vægtskålen (11). Justering sker automatisk. Efter justering fjernes vægtloddet. 13

14 Menuindstilling Aktivering af SETUP-menu Eksempel: Menupunkt: Tilpasning kaldes på opstillingsstedet. Setup Input Info Sprog Setup Scale Applikation Grænsefalde SBI indstillinger SBI-pring Funktioner L-tast [ENTER] trykkes i ca. 2 sek., på display vises niveau 1. Med RS-tasterne vælges det ønskede menupunkt "SETUP". L-tast [ENTER] trykkes og næste niveau (niveau 2) vælges. Det ønskede menupunkt på andet niveau kaldes. Med RS-tasterne vælges det ønskede menupunkt. L-tast [ENTER] trykkes og tredje niveau vælges. Setup vægt Omgivende betingelser Filter Stabilitet AutoZero Enheder Decimaler Menupunkterne for det tredje niveau angives. Med RS-tasterne vælges ønsket menupunkt, her OMGIVELSER. L-tast [ENTER] trykkes og fjerde niveau vælges. Setup-vægt-omgivende Meget stabilt o Stabilt Ustabilt Meget ustabilt Det ønskede menupunkt på fjerde niveau. her bedes om STILLE. Med RS-tasterne vælges det ønskede menupunkt. L-tast [ENTER] trykkes,»o«vises, det nye menupunkt er indstillet. (Eksemplet er her slut.) c-tast (Clear) trykkes flere gange og menuen forlades. Henvisning: En detaljeret menuliste kan rekvireres hos Sartorius! 14

15 Vigtige menuindstillinger L-tast [ENTER] trykkes i ca. 2 sek., på display vises SETUP (niveau 1). niveau 1 OPSTNING Sprogindstilling niveau 1 niveau 2 SPROG o DANSK ENGLISH FRANCAISE ITALIANO osv. R-tast, SPROG vælges L-tast [ENTER] trykkes RS tast, Sprogvalg L-tast [ENTER],»o«vises, den ønskede indstilling sker. c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. Grundindstilling Standard (0,1g) /Polyrange (0,05/0,1g) og gram/pt./lb. Grundindstillingen, der aktiveres når vægten indkobles, findes under "OPSÆTNING - VÆGT - ENHED og "OPSÆTNING-VÆGT-DECIMALER": niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING L-tast [ENTER] trykkes VAEGT L-tast [ENTER] trykkes ENHED RS-tast, f.eks. valg af DECIMALER GRAM L-tast [ENTER] trykkes o PT./LB. RS- tast, vælg f.eks. "STANDARD" DECIMALER L-tast [ENTER], trykkes»o«vises, o STANDARD den ny kode er indstillet. POLYRANGE c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades I Deaktivering/Udkobling af skiftetast Deaktiveres/Udkobles skiftetast I (6) muliggøres et skift af enheden, f.eks.: gram/pt./lb. eller af komma-/decimalplacering. Den aktiverede skiftetast skifter enhed hhv. decimal-/kommaplacering ved hvert tastetryk. niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING L-tast [ENTER] trykkes ANVENDELSE RS-tast ANVENDELSE vælges L-tast [ENTER] trykkes SKIFTETAST RS-tast "SKIFTETAST" vælges FRA L-tast [ENTER] trykkes o TILL RS-tast TIL vælges L-tast (ENTER) trykkes,»o«vises,den ønskede indstilling sker c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades 15

16 I Indstilling af skiftetast Ved tryk på skiftekontakten I (6) skifter vægten mellem grundindstillingen (se side 15) og de under "OPSÆTNING-ANVENDELSE-ENHED" og "OPSÆTNING-ANVENDELSE-DECIMALER" valgte indstillinger. niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING L-tast [ENTER] trykkes ANVENDELSE RS-tast ANVENDELSE vælges ENHED L-tast [ENTER] trykkes, S-tast ENHED vælges, L-tast [ENTER] trykkes PT./LB. RS-tast, indstilling f.eks. "GRAM" vælges o GRAM L-tast trykkes,»o«vises, den ønskede indstilling sker c-tast (Clear) trykkes DECIMALER RS-tast DECIMALER vælges STANDARD L-tast trykkes, indstilling vælges o POLYRANGE L-tast trykke,»o«vises med c-tast (Clear) forlades menuen Aktivering af LÅSE funktion Vægten kan beskyttes mod misbrug ved hjælp af en LÅSE funktion. Hvis LÅSE funktionen er aktiveret, vises kun vejeresultat på display, når der finder kommunikation sted mellem vægt og tilsluttet PC. Kommunikationen, forsvinder visningen fra displayet, og der vises et låsesymbol. "LÅSE"-funktionen kan tilkobles under "EXTRA". niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 OPSAETNING L-tast [ENTER] trykkes EXTRA RS-tast EXTRA vælges L-tast [ENTER] trykkes LA S RS-tast LÅSE vælges L-tast [ENTER] trykkes FRA RS-tast "TIL" vælges, bekræftes med o TIL L-tast c-tast (Clear) trykkes flere gange, menuen forlades. Indtastning af password Udover LÅSE funktionen kan der etableres et PASSWORD. Vil en bruger afbryde LÅSE funktionen ved slukning på FRA, skal der indtastes gyldigt password. Et password kan bestå af en 6-cifret talrække eller mellemrum. Tallene 0 9 vælges med RS-tasterne. I display (10) vises indtastningsfeltet z. Første streg blinker i visningen. Via RS-tast vælges de ønskede tal (0 9), tryk L-tast [ENTER] og tallet registreres, og næste streg blinker i displayet. Indtastningen gentages. Hvis et mellemrum indlæses, trykkes ganske enkelt L-tast [ENTER] på den blinkende streg. Er alle 6 pladser indtastet, gemmes talkoden med L-tast [ENTER]. 16

17 Henvisning: Talkoden opbevares på et sikkert sted! Vægten aktiveres kun ved indtastning af den korrekte kode! niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 INDTASTNING RS-tast INDTAST vælges PASSWORD L-tast [ENTER] trykkes L-tast [ENTER] trykkes NYT PASSWORD RS-tast NYT PASSWORD vælges z indtast talkode, L-tast [ENTER] trykkes c-tast (Clear) trykkes flere gange, for at forlade menuen. Ændring af password Hvis brugeren vil ændre password, skal der først indtastes det korrekte gamle password under Password. Displayet viser PWGAMMEL. Efter korrekt indtastning automatisk PWNY. Brugeren kan nu indtaste et nyt password eller bekræfte de blinkende streger med L-tast [ENTER]. Symbolsk står der nu mellemrum i displayet. Henvisning: Det gamle password kan slettes ved at indlæse 6 mellemrum. Derved genoprettes den oprindelige indstilling (Apparat uden password). niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 INDTASTNING RS-tast INDTAST vælges PASSWORD L-tast [ENTER] trykkes PWGAMMEL L-tast [ENTER] trykkes z Indtast gammelt password PWGAMMEL NYT PASSWORD Efter korrekt indtastning vises PWNY. z Indtast talkode, L-tast [ENTER] trykkes c-tast (Clear) trykkes og der gås tilbage i menuen. 17

18 Vægt nulstilles RESET Vægtindstillingerne kan efter behov tilbagestilles til fabriksindstillingerne. Henvisning: Hvis et password er aktiveret skal dette først indtastes! niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 SETUP L-tast [ENTER] trykkes RESET RS-tast RESET vælges L-tast [ENTER] trykkes MENU RS-tast MENU vælges L-tast [ENTER] trykkes JA Med RS-tast vælges JA. o NEJ L-tast [ENTER] trykkes Arbejdsindstillingen er genetableret. Displayet viser MENU c-tast (Clear) trykkes flere gange, Menuen forlades Kodeindstilling I indstillingen KODE vises menupunkterne i kodeform niveau 1 niveau 2 SPROG R-tast, SPROG vælges L-tast [ENTER] trykkes TYSK RS taste, KODER vælges osv. o KODER Henvisning: En detaljeret menuliste kan rekvireres hos Sartorius! L-tast [ENTER],»o«vises, den ønskede indstilling sker. c-tast (Clear) trykkes flere gange, Menuen forlades 18

19 Fejlmeldinger Hvad nu hvis... Så er... Løsning ingen der ingen driftsspænding strømforsyning kontrolleres displaysegmenter tilstede vises i vægtvisningen? vægtvisning vægtskål ikke vægtskål lægges på viser Lav? lagt på vægtvisning vejeområde vægt aflastes viser Høj? overskredet vejeresultat opstillingssted ustabilt skift opstillingssted ændres løbende? der for megen vibration eller en tilpasning via der er træk Vægt-driftsmenu foretages (se under menuindstilling) vejeresultatet er vejemateriale ikke vægtstabil tareret inden vejning åbenlyst forkert? ikke tareret inden vejning der ikke vises nogen kommunikation med pc- en tilpasning foretages under vejeværdi og vægt afbrudt og funktionen vægtens driftsmenu låsesymbolet er "Lås" er aktiv deaktivering af Lås funktion aktivt. forbindelse kontrolleres 19

20 Service og vedligeholdelse Rengøring! Koncentreret syre og lud samt opløsningsmidler og ren alkohol må ikke anvendes.! Væske må ikke komme ind i vægten. $ Vægten rengøres med en pensel eller en tør, blød og fnugfri klud. Opbevarings- og transportbetingelser $ Under transporten er vore enheder beskyttet af emballagen i det nødvendige omfang. Gem alle dele af emballagen til en opmagasinering af vægten eller en eventuel, nødvendig returnering. $ Opbevaringstemperatur: 20 C C $ Tilladt opbevaringsfugtighed: Maks. 90% $ De i punktet Sikkerhedskontrol beskrevne anvisninger skal følges. Sikkerhedskontrol Vægten kan ikke længere bruges risikofrit, Når et kabel viser tydelige tegn på beskadigelse Hvis enheden ikke længere fungerer Efter længerevarende opbevaring under ugunstige forhold Efter kraftige transportbelastninger Følg sikkerheds- og advarselshenvisninger! Kontakt Sartorius kundeservice. Reparationsarbejde må udelukkende udføres af fagfolk, som har adgang til den nødvendige reparationsdokumentation og anvisninger, og som har en relevant uddannelse.! De forseglingsmærker, der er anbragt på apparatet, henviser til, at apparatet kun må åbnes og serviceres af autoriserede fagfolk for at sikre en korrekt og sikker drift af apparatet og for at opretholde garantien. 20

21 Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer, der kan anvendes til genbrug. Hvis emballagen ikke længere skal bruges, kan den bortskaffes gennem VfW s Duale System (kontraktnummer D ). Ellers skal du bortskaffe den i henhold til de lokale forskrifter for affald og genbrug. Enheden samt dens tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men skal i stedet genbruges som elektriske og elektroniske apparater. h Enheder, der er kontamineret med farlige stoffer (ABC-kontamination), modtages hverken til reparation eller bortskaffelse. Service-adresse for bortskaffelse: Detaljerede oplysninger med serviceadresser for indlevering af enheder til reparation findes på vores internetside ( eller ved henvendelse til Sartorius Service. Du kan henvende dig hos vores lokale medarbejdere mht. bortskaffelse og genbrug. Desuden gælder de partnere inden for EU, der står op følgende websted: 1) Vælg 2) Klik på Service. 3) Vælg Information on disposal. 4) De lokale Sartorius-kontakters adresser findes i de pdf-filer, der findes på webstedet. 21

22 Interface-beskrivelse Data-interface (PMA.World) Pinkonfiguration Dataudgang Pin 2: Pin 3: Pin 4: Pin 5: Pin 6: Pin 8: Format: 9-polet, RS232 (bøsning): (RXD)Receive Data (modtagelse), (TXD) Transmit Data (send) (DTR) Data Terminal Ready, (GND) Ground, BPI-Bro (CTS) Clear to Send 7 Bit ASCII, 1 Startbit,1 eller 2 Stop-Bits lige, ulige, ingen paritet Paritet: Overførselshastighed: 1200 til Bit/s Handshake: Software eller hardware Datainterface (PMA.Net) RJ-45 10Base-T/100Base-TX Arbejdsindstilling: IP Adresse: Gateway: Subnet Mask: Port: Tekniske data Type PMA7501-Y00G -Y00GL Vejeområde g 999,95/7500 Aflæsning g 0,05/0,1 Tareringsområde (subtraktiv) g 999,95/ 7500 Maks. linearitetsafvigelse g <±0,2 Stilstandsbredde, indstillelig i menu digit 0,25 til 4 Fugtighedsklasse F ikke kondenserende tilladt omgivelsestemperatur C under drift Vejeskålsgennemsnit mm 233 Vejeskålshus (B + D + H) mm Nettovægt, ca. kg 3,3 Justeringsvægt: kg 5, Klasse F2 eller bedre Forbrug VA typisk 8 maks 16 22

23 Tilbehør Order No.: Arbejdsbeskyttelsesskærm YDC01PMA RS232 Datakabel (SBI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (2 m) YCC M2 RS232 Datakabel (BPI) (20 m) YCC M20 USB/RS 232 Datakabel (SBI) (1,80 m) YCO12 USB/RS 232 Datakabel (BPI) (1,80 m) YCO13 Henvisning:! Datakablet (YCO12 YCO13) bør kun tilsluttes eller frakobles når apparatet på begge sider af kablet ikke er under spænding. D-SUB stikket skrues fast til PMA7501-Y Datakablet (YCO12 YCO13) må kun anvendes indendørs. og kun således, at indtrængen af fremmedlegemer eller væsker forhindres. Datakablets (YCO12 YCO13) USB-stik må kun anvendes udenfor det eksplosionsfarlige område! Netapparater ING1/./A til zone 2 EG 230 V, Hz YPS04-YEU GB 230 V, Hz YPS04-YGB 23

24 Dokumenter 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Ikke eksplosionsfarligt område Eksplosions-farligt område 2 Gas-Gruppe IIB, Temperaturklasse T4 Omgivende temperatur 0 C C Stik i leveringsomfang Benyt eksplosionsikrede stik Medfølgende stik sikres mod udtrækning Nødstop sikres. 3) Netdel YPS04-Y 20) maks. 30Vdc, 1A Tilslutningsalternativer DCspændingsforsyning Tilslutningsalternativer 4) DC-tilslutning Potentialudligning 8) PMA7501.-Y... Dataudgang (RS232 eller USB) 4) 6) Kraft PC, printer, m.m. 19) 19) 19) Kraft 8) Zone 2 Apparat 12) 13) Udfærdiget Skrevet af Kontrolleret Gennemset af Frigivelse Frigivet af Dato Dato Navn Klausgrete Klausgrete Klausgrete Materiale Udgave / Version 00 PMA7501.-Y... MT Ændringer / Forandringer --- Benævnelse / Titel Tegnings-nr. Sikkerhedshenvisninger Må lestok / Skala --- Blad Ark fra af

32 DC-tilslutning RS232 USB RS232-tilslutning dækkes med kappe USB tilslutning lukkes med stik RS232-Kabel skrues fast Trækaflastning USB kabel sikres mod udtrækning DC-tilslutning sikres mod udtrækning. Udfærdiget Skrevet af Kontrolleret Gennemset af Frigivelse Frigivet af Dato Dato Navn Klausgrete Klausgrete Klausgrete Materiale Udgave / Version 00 PMA7501.-Y... MT Ændringer / Forandringer --- Benævnelse / Titel Tegnings-nr. Sikkerhedshenvisninger Målestok / Skala --- Blad Ark fra af

33 Sikkerhedshenvisninger Disse sikkerhedshenvisninger gælder for installation, drift, vedligeholdelse og reparation af apparatet 1) Installation skal udføres efter gældende forskrifter, regulativer og normer og af kvalificeret personale. Specielt skal normen EN (for gas-eksplosionsfare områder) overholdes. 2) Henvisninger til installation, drift, vedligeholdelse og reparation i den medfølgende driftsvejledning skal ubetinget overholdes. 3) PMA7501-Y... skal installeres, så IP-beskyttelse (IP40) forbliver sikret. Risiko for mekanisk skade skal minimeres. Der skal træffes forholdsregler mod fremmedlegemer (dele) og direkte eller indirekte stænk. Ikke benyttede åbninger skal sikres med egnede dæksler, der ikke må fjernes under drift! UV-bestråling må ikke forekomme! 4) De ydre tilslutningskabler skal lægges så fast som muligt for at undgå skader og trækbelastning. Kabeltilslutninger i eksplosionssikret område skal sikres mod at løsne sig. 5) Inden åbning af apparatet skal spændingen afbrydes eller sikres, så området ikke er eksplosionsfarligt! Kablet i eksplosionssikret område må ikke fæstnes eller adskilles under belastning! 6) USB-tilslutningen sikres med medfølgende plade mod udtrækning hhv. ved manglende benyttelse med medfølgende dæksel (IP40-beskyttelse). 7) Arbejder anlægget ikke fejlfrit, skal det straks afbrydes fra nettet! 8) Alle metalliske dele (huse, stativ, lastplade, bukke, m.m.) skal være galvanisk forbundet med potentialudligning (PA). Brugeren skal derfor tilslutte en leder på minimum 4 mm 2 tværsnit på PA-tilslutningen anbragt på siden af huset. Modstanden i denne tilslutning på PA-skinnen skal efterprøves på stedet, Skærme på kabler må kun anvendes til jordforbindelsen, når der ikke kan opstå ikke tilladte spændingsdifferencer og skærmen kan optage den opståede udligningsstrøm. 9) Elektrostatisk afladning skal undgås. Rengøring kun med fugtige klude. Brugeren har pligt til at forebygge farer ved hjælp af elektrostatisk afladning. 10) Kemikalier, der kan angribe pakninger og kabelforinger, skal holdes væk fra apparatet. Hertil hører olie, fedt, benzin, acetone og ozon. I tvivlstilfælde kontaktes producenten. 11) Apparatet må kun anvendes i det angivne temperaturområde. Varmeindstråling skal undgås. 12) Ved anvendelse af fremmede apparater af kategori 3 i eksplosionssikret område i zone 2 skal tilladte gasgrupper for disse observeres. Udgange skal have EEx na strømkredse. 13) Fremmed kabelføring er brugerens ansvar. 14) Ex-mærkning (specielt gasgruppe og temperaturklasse) skal kontrolleres for alle apparater i Ex-området, og det skal sikres at Ex apparater også anvendes i kategori Anlægget skal med passende mellemrum kontrolleres af en dertil uddannet elektriker for at sikre, at det fungerer korrekt og sikkert. 16) I tilfælde af reparation må der kun anvendes originale dele fra producenten! 17) Ethvert indgreb i apparatet (bortset fra af autoriseret personale fra Sartorius) medfører tab af Ex konformitet for zone 2 såvel som alle garantidækninger. Også en åbning af apparatet må kun udføres af autoriseret personale. 18) Modifikationer (også af Sartorius medarbejdere) må kun ske med skriftlig tilladelse. 19) Datakabler til tilsluttede apparater gælder som ikke antændende EEx na -strømkredse. Tilslutninger skal sikres mod uønsket adskillelse og må kun tilsluttes og adskilles i spændingsfri tilstand. Ikke benyttede udgange skal tætnes, sådan at IP40 beskyttelsen opretholdes. 20) Tilsluttede forsyningsapparater skal overholde EMV-kravene, specielt spændingstransienter fra vægt skal holdes adskilt. Polaritet skal observeres ved tilslutning af PMA7501-Y...! Udfærdiget Skrevet af Kontrolleret Gennemset af Frigivelse Frigivet af Dato Dato Navn Klausgrete Klausgrete Klausgrete Materiale Udgave / Version 00 PMA7501.-Y... MT Ændringer / Forandringer --- Benævnelse / Titel Tegnings-nr. Sikkerhedshenvisninger Målestok / Skala --- Blad Ark fra af

34 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse Goettingen, Germany Phone Fax Copyright by Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice. Status: Oktober 2014, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany Printed in the EU on paper bleached without chlorine. W Specifications subject to change without notice. W_PMA Quality KT Publication No.: WPM6055-k141003

Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G -Y00GL Elektronisk vægt til farveblanding til brug i eksplosionsfarlige områder for zone 2

Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G -Y00GL Elektronisk vægt til farveblanding til brug i eksplosionsfarlige områder for zone 2 Betjeningsvejledning Sartorius PMA.World PMA.Net Model PMA7501-Y00G -Y00GL Elektronisk vægt til farveblanding til brug i eksplosionsfarlige områder for zone 2 98648-015-18 Overblik over apparat PMA7501-Y00G

Læs mere

Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk lakblandingsvægt for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone 2

Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk lakblandingsvægt for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone 2 Betjeningsvejledning Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y PMA7501-Y00W Elektronisk lakblandingsvægt for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone 2 98648-014-57 Layout PMA7501-Y (PMA.Quality) Til indsats

Læs mere

Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y -Y00W -Y00U Betjeningsvejledning Sartorius PMA.Quality Model PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk lakblandingsvægt for anvendelse i eksplosionstruede områder Zone 2 98648-014-57 Layout PMA7501-Y (PMA.Quality) Til indsats

Læs mere

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Elektroniske farveblandevægte til eksplosionsfarlige områder Installation og sikkerhedshenvisninger

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Elektroniske farveblandevægte til eksplosionsfarlige områder Installation og sikkerhedshenvisninger 98648-008-13 Sartorius PMA Models Elektroniske farveblandevægte til eksplosionsfarlige områder Installation og sikkerhedshenvisninger Indhold Anvendelsesformål 112 Advarsels- og sikkerhedshenvisninger

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

1. Emballagens indhold

1. Emballagens indhold Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har købt en moderne audiokassette-konverter med godt teknisk udstyr og tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Ïäçãßåò ñþóçò 38 Instrukcja obs ugi 41 Kullanma Kýlavuzu 44

Ïäçãßåò ñþóçò 38 Instrukcja obs ugi 41 Kullanma Kýlavuzu 44 Bedienungsanleitung 2 Operating Instructions 5 Mode d emploi 8 Gebruiksaanwijzing 11 Instrucciones de manejo 14 Istruzioni d'uso 17 Início de funcionamento 20 Návod k obsluze 23 Käyttöohje 26 Bruksanvisning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere