Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Ketty Jensen, KJ (afbud) Tine Trane, TT (afbud) Dorte Nielsen, DN Jens Kragskov, JK (afbud) René Eriksen, RE Referent CA Referat opsættes 26. november Næste møde 5. januar Post og meddelelser Brugerrådet i havnen holdt møde 11/11: drøftet broen (tages op politisk i februar) og at kommunen muligvis vil spare pengene til at slå græs. Sea challenge Fyn møde 2/12 i Odense: hvem kan deltage? DKF ønsker at afholde kurser her: 24-25/4 (Hav-kursus) og 8+9/5 EPP3 prøve Hav + EPP3 tur prøve. Som udgangspunkt skal deltagerne have eget grej med. Hvis de skal låne kajakker skal det gå gennem Rene Eriksen kr. pr kajak. Vi har ingen tur-kajakker de må låne til entring. Vi vender tilbage vedrørende forplejning når vi kommer nærmere. Gældsbrevet vedr. lån til hal er underskrevet af kommunen. Jubilæumsbog A5-format teksten er færdig vi mangler at tage beslutning om billeder. Mogens og Kjeld og Karen laver den færdig. 3. opfølgning på referat 4. Arrangementer/ siden sidst: smøde: Jens forslag om flytning af både gøres færdig til generalforsamling. Vi beder udvalget informere om forslagene i rigtig god tid inden generalforsamlingen gerne nogle forslag på et overordnet niveau. På generalforsamlingen besluttes hvad der skal projekteres af en arkitekt. Svømmehal træning hav og tur: datoerne er på nettet og hænger i klubhuset. 14 personer sidste gang Der bliver ikke noget gymnastik i år. Vi skal være tidligere ude næste år evt. kombination af gymnastik og yoga. 5. Stævner 6. Kommende arrangementer Jubilæumsfesten 20/11: tilmeldt 75 pers. Reception 3/12 kl 15. Sponsorer, politikere, embedsmænd, æresmedlemmer, andre klubber i området inviteres. Alle medlemmer meget velkommen Juletamtam lørdag 5/12: gløgg og æbleskiver (CA køber ind) Nytårs-k-/tur 31/12 7. Ungdom Vi mangler en træner til de store unge. Er der nogen der er villige? Fx til at tage en træneruddannelse. 8. Nyt fra udvalg: Reparationsudvalg:KJ udvalget har gennemgået alle både kun få både skal sendes væk til større reparationer, så status er ikke så dårligt.

2 Turudvalg: Jørgen trækker sig fra udvalget det ser ud til at der ikke er interesse for fællesture arrangeret god tid i forvejen. Måske skal vi over til bestemte tidspunkter kan være mødetidspunkt (fx lørdag kl. 10) mere spontant opståede arrangementer som er indkaldt via hjemmesiden. Havkajak/RE: overvejer stadig hvilke pagajer der skal indkøbes. Ønsker et beløb på budgettet til nye både ca kr. oplæg til vores møde 5/1. Planlægger efterårstræf Instruktørudvalget spørges (af Ketty) hvilke ønsker de måtte have. Presse/MH: intet nyt. Bliver inviteret til reception. Mogens sender billeder inden. Sildenyt: Steen er ny redaktør. 1. Nummer er på gaden. Hurra. Husforvaltergruppe: JK Ikke større ændringer inden generalforsamlingen. Der ligger meget udstyr i kajakkerne så der mangler plads til opbevaring. Lav noget flytbart til en midlertidig løsning. Nogle ændringer foreslås på generalforsamlingen - oplæg 5/1. Klubaftener:KJ Husudvalg: JK Ungdomsudvalg: TT 9. Kassererer nyt Vi vil godt have en balance inkl. budgettal på vores konti start december på mail til bestyrelsens medlemmer. DN kontakter Gerda. Også om ansøgninger til kommunen til rengøring mv. Mogens flytter et større beløb til højrentekonto i Sparekassen, da vi ikke har akut brug for penge lige nu. Vi har først brug for penge når vi ved hvordan vi vil bygge om. 10. Orientering fra Dorte om medlemsstatus og opdatering af bådenes placering. 1: sliste: 226 medlemmer i alt (215 aktive + 11 ikke betalende, som laver arbejde for klubben). 2: Numre til portene bestilles gennem Hagberdt (fx på produktionsskolen). Ingen må lægge både ind eller flytte bytte uden først at have tjekket med Dorte. Dorte ajourfører fortegnelse over hvor de forskellige kajakker ligger. Der er god plads til at optimere hylderne, men vi laver ikke noget inden generalforsamlingen. 11. Forretningsorden og vedtægstændringer - Det vigtigste handler om eksklusionsbestemmelserne og hvem der er medlemmer, samt bestyrelsens konstituering. Når vi omlægger kontingentopkrævningen til 1 år falder behovet for at kunne smide folk ud på grund af kontingentrestance bort. Ideen i forslaget til nye vedtægter er, at generalforsamlingen består af medlemmer som var indmeldt (dvs. havde betalt) for året inden vi holder generalforsamling. Det har de gjort i marts/april og hvis de ikke betaler, så er de ikke medlemmer når vi kommer til december, og kan således ikke stemme på generalforsamlingen. Stemmeberettiget er desuden folk, der senest 31. januar har betalt hele det fulde kontingent for det år der lige er startet. På den måde vil generalforsamlingen bestå af alle de folk som har været aktive medlemmer hele det foregående år (og sikkert også vil være det i det kommende) og de nye, som har nået at betale for et medlemskab inden udgangen af januar. Men der er ikke behov for at melde folk ud af klubben som følge af kontingentrestance: man er simpelthen kun medlem hvis man har betalt sit kontingent. Og sådan en liste over medlemmer kan vi jo lave kort efter fristen for kontingentindbetaling i marts/april, og så naturligvis justere den med de navne, som kommer når folk betaler løbende.

3 - Den anden væsentlige ændring handler om bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen foreslår, at formanden vælges hvert år på generalforsamlingen, og at der derudover hvert år vælges 3 medlemmer, som sidder 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælger selv hvem der er næstformand og hvordan de øvrige poster skal fordeles. Kassereropgaven er ikke nødvendigvis en post der bestrides af et bestyrelsesmedlem. - Vi skal have klarere regler for hvad der skal ske hvis foreningen opløses. MH kontakter forbundet for at få forslag til hvordan det kan formuleres. Endelig foreslår vi en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen besluttes af bestyrelsen, men forelægges første gang generalforsamlingen til drøftelse. Der vedlægges dette referat et udkast til nye vedtægter, sådan som status er pt. Vi fortsætter drøftelsen af vedtægter på næste møde mhp. at have et forslag klar til generalforsamlingen. 12. Træpagajer Hagberdt har lagt stort arbejde i at renovere 6 træpagajer, som sælges for 400 kr. stykket. Henvendelse til Hagberdt. 13. Opgavefordeling= udsat til næste på næste bestyrelsesmøde. Er der flere opgave der kan listes op??? Vi har foreløbig denne liste. Fordelingen af opgaver tages op igen møde kontakt til webmaster kontakt til kommune kontakt til kasserer kontakt til bank opsætning af nøglebrikker udlevering af nøglebrikker overvågning af hjemmesiden med opdateringer af de ændringer der sker på vedtægter, se på om formuleringer til begynderinstruktion står klart og tydeligt etc. ajourføring af medlemsliste med roområder - ect. på hjemmeside statistik over antal indmeldte pakning af velkomstpakke til nyindmeldte i klubben, og hvad skal der være i pakken - er det ajourført husproplemer små reparationer husspørgsmål småopgaver på tavle bådeftersyn hvem har tjek på pagajer, veste, overtræk o.l. reparationer, indkøb af reparationsmaterialer i det hele taget? 14. Hjemmesiden Vi har en fornemmelse af at siden ikke bliver brugt nok i forhold til det arbejde der lægges i den. Der blev drøftet flg. forslag: et lukket rum for medlemmer: fx til kontakt til medlemmer navn og telefonnummer og , stævnelister under opbygning, turforslag osv. Der må gerne ligge lidt mere på forsiden se fx Ry roklubs hjemmeside. Bedre kalender så man kan se hvad der sker uden at man skal ind og klikke på en bestemt dato evt. kombineret med arrangementsliste på forsiden. Hvordan kan den blive mere anvendelig som elektronisk opslagstavle og kontaktflade for medlemmer? CA kontakter Lars er sket 22/11 og Lars undersøger hvordan man kan lave en Blog på hjemmesiden, som kan fungere som dialog-forum. Mere på næste bestyrelsesmøde. Bilag: foreløbigt forslag til vedtægtsændringer

4 Vedtægter for Kajakklubben Strømmen Forslag til ændringer til bestyrelsesmødet 19/ skrevet med rødt 1 Foreningen har hjemsted i Middelfart og har til formål er at virke til kajaksportens fremme. 2 Foreningen er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Fyns kajakkreds. DKF er et specialforbund under Dansk Idræts Forbund. 3 Klubben optager aktive og passive medlemmer. Optagelse sker ved udfyldelse af klubbens optagelsesskema, som fås ved henvendelse til bestyrelsen eller på klubbens hjemmeside. Optagelse er først bindende for klubben efter vedtagelse på et bestyrelsesmøde når kontingentet er betalt. Ved optagelse af unge under 18 år som medlem af foreningen kræves forældres eller værges skriftlige samtykke. Aktive medlemmer under 12 år optages kun i forbindelse med forældres eller værges indmeldelse. Passive medlemmer får nedslag i kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke ret til at benytte klubbens kajakker udstyr. Roning kan kun ske i begrænset omfang og efter aftale med bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte gæsters vilkår og evt. betaling for adgang til benyttelse af klubbens faciliteter. 4 Det er hvert enkelt medlems pligt at overholde klubbens love, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser, samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører. Vedtægter, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser fremgår af hjemmesiden. Overtrædelse af klubbens vedtægter mv. kan medføre eksklusion af klubben. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indbringes til behandling på den næstfølgende generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har taleret under dette punkt. 5 Æresmedlemmer vælges af den til enhver tid siddende bestyrelse. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer, kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 6 Aktive medlemmer og æresmedlemmer har ret til at opbevare én (1) egen båd i bådehuset, hvis der er ledig plads. Er der ikke plads, vil medlemmet blive sat på venteliste til først kommende ledige bådplads. Ved ophør af aktivt medlemskab eller eksklusion skal båden fjernes senest pr. udmeldelses/eksklusions datoen. Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev den udmeldte/ekskluderede det, med en frist på ikke under 14 dage til at fjerne båden. Det skal fremgå af meddelelsen om fjernelsen, at båden, såfremt den ikke fjernes rettidigt, efter fristens udløb vil blive henlagt for ejerens egen regning og risiko uden for bådehuset uden yderligere ansvar for klubben. Disse regler gælder også ved kontingentrestance. 7 Indmeldelsesgebyr for aktive seniorer Kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling i februar måned. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves 1 gang årligt i april måned med betalingsfrist 31/3.(starter i 2010) Kontingent for passive medlemmer opkræves 1 gang årligt i april måned.(starter fra april 2010) 8 Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer eller bestyrelsen. Der refunderes ikke kontingent for den resterende del af året. Samtidig kræves det, at medlemmet har betalt kontingent for den periode, hvori udmeldelsen sker. Ved kontingentrestance ud over én måned, efter sidste betaling, kan bestyrelsen ekskludere et med-

5 lem, og når mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt herfor. Ethvert medlem der ekskluderes, har ret til at få sin sag behandlet på den førstkommende generalforsamling, og har samtidig ret til at forsvare sig på denne. Ved genindmeldelse indenfor ét år efter udmeldelse, betales fuldt kontingent for den udmeldte periode, samt fuldt kontingent for den første hele periode. (Note til bestyrelsen 19/9: Denne 8 kan evy indgå i nr 7. Begrundelse for ændringen er, at man kun er medlem når man har betalt kontingent. Fristen for kontingentbetaling fremgår af opkrævningen og af den efterfølgende rykker. Vi ekskluderer altså ikke medlemmer fordi de ikke betaler kontingent for et nyt år vi stryger dem af medlemslisten efter at vi har rykket dem så længe som vi mener vi skal/vil. Det vil være den til enhver tid siddende bestyrelse der afgør hvornår der er rykket nok. Bestemmelsen om udmeldelse ( 8) er møntet på medlemmer som ønsker at udtræde af foreningen i løbet af et år de har betalt for.) 9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er, når den er lovligt indkaldt, til enhver tid beslutningsdygtig. Den ordinære generalforsamling skal afholdes én gang årligt i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal indgives til bestyrelsen skriftligt mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen skal offentliggøres ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden mindst 8 dage før og indeholde samtlige sager, som skal behandles, bilagt regnskab ect. Enhver sag som ikke er offentliggjort mindst 8 dage før kan ikke behandles på generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, som har været indmeldt de seneste 3 måneder før generalforsamlingen. indmeldt ved udgangen af det foregående kalenderår, eller som har betalt fuldt kontingent for indeværende kalenderår senest 31. januar. Valgbare på generalforsamlingen er ethvert aktivt medlem med stemmeret. (Note til 9: ændringen sigter på at lade alle de som vi regner med også vil betale kontingent i marts være stemmeberettigede og valgbare selv om kontingentåret egentlig er udløbet. Samtidig giver vi plads til de nye medlemmer som er meget opsatte på at deltage i foreningens liv deltage i generalforsamlingen, hvis de har betalt kontingent senest 31. januar. Det er næppe mange.) 10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af emnebehandlingen. 11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Bestyrelsens planer samt budget for det kommende år. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf Valg af revisorer 10. Eventuelt. 12 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af blot ét medlem sættes under til afstemning. Afstemninger om eksklusion skal være skriftlige. Generalforsamlingens beslutninger skal indføres i en protokol(beslutningsreferat). Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling. 13 Foreningens Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold under ansvar overfor generalforsam-

6 lingen. Bestyrelsen vælges og sammensættes efter følgende regler: Formanden vælges for ét år ad gangen. Næstformand, kassererer og 4 medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift. I lige år vælges: I ulige år vælges: Kassererer Næstformand De øvrige 6 medlemmer vælges for to år ad gangen således, at der hvert år er 3 medlemmer på valg ud over formanden. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der træder i stedet for formanden når denne er forhindret. (Note: kasserer-posten kan varetages af et bestyrelsesmedlem eller af en person udenfor bestyrelsen.) Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig i henhold til en forretningsorden, der er vedtaget af bestyrelsen, og i henhold til de mål og handlingsplaner, som bestyrelsen har fået tilslutning til på generalforsamlingen. I tilfælde af vakance Hvis der i løbet af en bestyrelsesperiode opstår en vakance fordi et medlem vælger at udtræde af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv. Folk mer, der indtræder i bestyrelsen ved vakance, kommer automatisk på valg på førstkommende generalforsamling, eventuelt med en valgperiode på 1 år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og skal offentliggør dagsorden for og referat af bestyrelsens møder ved opslag i klubben og på hjemmesiden informere om møders afholdelse og de på møderne trufne beslutninger. 14 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, og de afgår på skift. Revisorerne skal mindst 1 gang årligt lave uanmeldt kasseeftersyn, samt hvert år senest 14 dage før den ordinære generalforsamling lave revision af foreningens regnskaber med driftsregnskab og status. Revisorerne har til enhver tid ret til kontrol af regnskaber samt beholdninger. 15 Regnskabsåret er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges underskrevet af revisorerne ved den ordinære generalforsamling. 16 Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på den ordinære en generalforsamling, med det antal fremmødte der er til stede og og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. (Note til 16: Det er nødvendigt også at kunne lave vedtægtsændringer på ekstraordinære generalforsamlinger.) 17 I tilfælde af opløsning, indsættes foreningens midler i det af klubben benyttede pengeinstitut, og kan kun anvendes til start af en ny kajakklub, når tilladelse hertil er givet af den ved opløsningen siddende bestyrelse (Note: hvad er meningen med denne regel?). Foreningen kan ikke ophæves, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer er for dens beståen. (Note til 17: Hvis klubbens midler ved opløsning ikke anvendes til start af en ny kajakklub overgår midlerne til?????? MH undersøger hvad der praksis. Forslag skal stilles til generalforsamlingen februar 2010.) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 7. februar februar Bilag: Forslag til forretningsorden for bestyrelsen november 2009

7 Bilag til vedtægter for Kajakklubben Strømmen. Bestyrelsens forretningsorden. Forslag nov : Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har blandt andet flg. opgaver: Forvaltning af klubbens økonomi, herunder: o at være ansvarlig overfor generalforsamlingen og Middelfart Kommune for klubbens økonomiske drift o at udarbejde budget og regnskab o at føre løbende kontrol med forbruget af klubbens midler Udarbejdelse af strategier og udviklingsplaner for klubben Beslutninger om indretning og anvendelse af klubbens lokaler, herunder fordeling af bådpladser mv. i klubben Arrangementer for klubbens medlemmer Repræsentere klubben overfor andre kajakklubber, DKF, DIF og offentlige myndigheder 2: Bestyrelsens sammensætning og fordeling af ansvarsområder Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heriblandt en formand og en næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og fordeler herudover opgaver og ansvarsområder. Klubben tegnes af formanden. I sager, der indebærer væsentlig gældsætning af klubben tegnes klubben dog af formand og næstformanden i forening og efter forudgående beslutning i bestyrelsen. Formanden kan i hastesager træffe beslutning på bestyrelsens vegne. Beslutninger truffet i hastesager forelægges snarest muligt og senest ved næste bestyrelsesmøde for bestyrelsen. Næstformanden kan handle på vegne af formanden ved dennes forfald eller efter aftale med formanden. 3: Mødernes afholdelse Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Der afholdes mindst 5 møder årligt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsens møder følger en dagsorden, der er udsendt mindst 5 dage forud for mødet. Dagsorden offentliggøres samtidig på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset. Referatet af bestyrelsens møder skal tjene til information for medlemmerne og skal derfor orientere fyldestgørende om de trufne beslutninger. Referatet offentliggøres ved opslag i klubben og på hjemmesiden. Formanden kan i særlige tilfælde pålægge medlemmerne af bestyrelsen tavshedspligt. Det kan være tilfældet i personsager eller i sager hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere. Bestyrelsen kan vælge at træffe beslutning om sager efter skriftlig kommunikation i stedet for på et møde. I sådanne tilfælde orienteres om beslutningen i det næstkommende mødereferat. 4: Uddelegering af ansvarsområder til udvalg mv. Bestyrelsen kan beslutte at uddelegere beslutningskompetence i særlige sager til udvalg eller enkeltpersoner. Dette kan for eksempel ske i forbindelse med frigivelse af begyndere til eget roområde. Der skal i sådanne tilfælde være udarbejdet et klart kommissorium for vedkommende (udvalg), der er offentliggjort på hjemmesiden og ved opslag i klubben. Det skal ligeledes tydeligt fremgå hvem der kan træffe beslutning. Bestyrelsen kan ikke uddelegere ansvar for beslutning om sager, der indebærer væsentlig gældsætning af klubben.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Forslag til ændringer af Vedtægter for Faaborg Sejlklub Stiftet 1914 Medlem af Dansk Sejlunion

Forslag til ændringer af Vedtægter for Faaborg Sejlklub Stiftet 1914 Medlem af Dansk Sejlunion 1. Klubbens navn og hjemsted 1. Klubbens navn er FAABORG SEJLKLUB. 2. Dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. Forslag til ændringer af Vedtægter 2. Klubbens mål 1. s mål er at fremme sejlsporten. 3.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC)

Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC) Bilag 3 Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC) Forslag til ændringer af vedtægterne stillet af bestyrelsen. Begrundelse: Ændringsforslagene er stillet for at klubben kan opnå godkendelse som en folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede Vedtægter gældende fra 15. april 2013 for FAABORG SVØMMEKLUB 1: Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er FAABORG SVØMMEKLUB Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2: Klubbens formål FAABORG SVØMMEKLUBs

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede Vedtægter gældende fra 29. marts 2017 for FAABORG SVØMMEKLUB 1: Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er FAABORG SVØMMEKLUB Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2: Klubbens formål FAABORG SVØMMEKLUBs

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere