Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Ketty Jensen, KJ (afbud) Tine Trane, TT (afbud) Dorte Nielsen, DN Jens Kragskov, JK (afbud) René Eriksen, RE Referent CA Referat opsættes 26. november Næste møde 5. januar Post og meddelelser Brugerrådet i havnen holdt møde 11/11: drøftet broen (tages op politisk i februar) og at kommunen muligvis vil spare pengene til at slå græs. Sea challenge Fyn møde 2/12 i Odense: hvem kan deltage? DKF ønsker at afholde kurser her: 24-25/4 (Hav-kursus) og 8+9/5 EPP3 prøve Hav + EPP3 tur prøve. Som udgangspunkt skal deltagerne have eget grej med. Hvis de skal låne kajakker skal det gå gennem Rene Eriksen kr. pr kajak. Vi har ingen tur-kajakker de må låne til entring. Vi vender tilbage vedrørende forplejning når vi kommer nærmere. Gældsbrevet vedr. lån til hal er underskrevet af kommunen. Jubilæumsbog A5-format teksten er færdig vi mangler at tage beslutning om billeder. Mogens og Kjeld og Karen laver den færdig. 3. opfølgning på referat 4. Arrangementer/ siden sidst: smøde: Jens forslag om flytning af både gøres færdig til generalforsamling. Vi beder udvalget informere om forslagene i rigtig god tid inden generalforsamlingen gerne nogle forslag på et overordnet niveau. På generalforsamlingen besluttes hvad der skal projekteres af en arkitekt. Svømmehal træning hav og tur: datoerne er på nettet og hænger i klubhuset. 14 personer sidste gang Der bliver ikke noget gymnastik i år. Vi skal være tidligere ude næste år evt. kombination af gymnastik og yoga. 5. Stævner 6. Kommende arrangementer Jubilæumsfesten 20/11: tilmeldt 75 pers. Reception 3/12 kl 15. Sponsorer, politikere, embedsmænd, æresmedlemmer, andre klubber i området inviteres. Alle medlemmer meget velkommen Juletamtam lørdag 5/12: gløgg og æbleskiver (CA køber ind) Nytårs-k-/tur 31/12 7. Ungdom Vi mangler en træner til de store unge. Er der nogen der er villige? Fx til at tage en træneruddannelse. 8. Nyt fra udvalg: Reparationsudvalg:KJ udvalget har gennemgået alle både kun få både skal sendes væk til større reparationer, så status er ikke så dårligt.

2 Turudvalg: Jørgen trækker sig fra udvalget det ser ud til at der ikke er interesse for fællesture arrangeret god tid i forvejen. Måske skal vi over til bestemte tidspunkter kan være mødetidspunkt (fx lørdag kl. 10) mere spontant opståede arrangementer som er indkaldt via hjemmesiden. Havkajak/RE: overvejer stadig hvilke pagajer der skal indkøbes. Ønsker et beløb på budgettet til nye både ca kr. oplæg til vores møde 5/1. Planlægger efterårstræf Instruktørudvalget spørges (af Ketty) hvilke ønsker de måtte have. Presse/MH: intet nyt. Bliver inviteret til reception. Mogens sender billeder inden. Sildenyt: Steen er ny redaktør. 1. Nummer er på gaden. Hurra. Husforvaltergruppe: JK Ikke større ændringer inden generalforsamlingen. Der ligger meget udstyr i kajakkerne så der mangler plads til opbevaring. Lav noget flytbart til en midlertidig løsning. Nogle ændringer foreslås på generalforsamlingen - oplæg 5/1. Klubaftener:KJ Husudvalg: JK Ungdomsudvalg: TT 9. Kassererer nyt Vi vil godt have en balance inkl. budgettal på vores konti start december på mail til bestyrelsens medlemmer. DN kontakter Gerda. Også om ansøgninger til kommunen til rengøring mv. Mogens flytter et større beløb til højrentekonto i Sparekassen, da vi ikke har akut brug for penge lige nu. Vi har først brug for penge når vi ved hvordan vi vil bygge om. 10. Orientering fra Dorte om medlemsstatus og opdatering af bådenes placering. 1: sliste: 226 medlemmer i alt (215 aktive + 11 ikke betalende, som laver arbejde for klubben). 2: Numre til portene bestilles gennem Hagberdt (fx på produktionsskolen). Ingen må lægge både ind eller flytte bytte uden først at have tjekket med Dorte. Dorte ajourfører fortegnelse over hvor de forskellige kajakker ligger. Der er god plads til at optimere hylderne, men vi laver ikke noget inden generalforsamlingen. 11. Forretningsorden og vedtægstændringer - Det vigtigste handler om eksklusionsbestemmelserne og hvem der er medlemmer, samt bestyrelsens konstituering. Når vi omlægger kontingentopkrævningen til 1 år falder behovet for at kunne smide folk ud på grund af kontingentrestance bort. Ideen i forslaget til nye vedtægter er, at generalforsamlingen består af medlemmer som var indmeldt (dvs. havde betalt) for året inden vi holder generalforsamling. Det har de gjort i marts/april og hvis de ikke betaler, så er de ikke medlemmer når vi kommer til december, og kan således ikke stemme på generalforsamlingen. Stemmeberettiget er desuden folk, der senest 31. januar har betalt hele det fulde kontingent for det år der lige er startet. På den måde vil generalforsamlingen bestå af alle de folk som har været aktive medlemmer hele det foregående år (og sikkert også vil være det i det kommende) og de nye, som har nået at betale for et medlemskab inden udgangen af januar. Men der er ikke behov for at melde folk ud af klubben som følge af kontingentrestance: man er simpelthen kun medlem hvis man har betalt sit kontingent. Og sådan en liste over medlemmer kan vi jo lave kort efter fristen for kontingentindbetaling i marts/april, og så naturligvis justere den med de navne, som kommer når folk betaler løbende.

3 - Den anden væsentlige ændring handler om bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen foreslår, at formanden vælges hvert år på generalforsamlingen, og at der derudover hvert år vælges 3 medlemmer, som sidder 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælger selv hvem der er næstformand og hvordan de øvrige poster skal fordeles. Kassereropgaven er ikke nødvendigvis en post der bestrides af et bestyrelsesmedlem. - Vi skal have klarere regler for hvad der skal ske hvis foreningen opløses. MH kontakter forbundet for at få forslag til hvordan det kan formuleres. Endelig foreslår vi en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen besluttes af bestyrelsen, men forelægges første gang generalforsamlingen til drøftelse. Der vedlægges dette referat et udkast til nye vedtægter, sådan som status er pt. Vi fortsætter drøftelsen af vedtægter på næste møde mhp. at have et forslag klar til generalforsamlingen. 12. Træpagajer Hagberdt har lagt stort arbejde i at renovere 6 træpagajer, som sælges for 400 kr. stykket. Henvendelse til Hagberdt. 13. Opgavefordeling= udsat til næste på næste bestyrelsesmøde. Er der flere opgave der kan listes op??? Vi har foreløbig denne liste. Fordelingen af opgaver tages op igen møde kontakt til webmaster kontakt til kommune kontakt til kasserer kontakt til bank opsætning af nøglebrikker udlevering af nøglebrikker overvågning af hjemmesiden med opdateringer af de ændringer der sker på vedtægter, se på om formuleringer til begynderinstruktion står klart og tydeligt etc. ajourføring af medlemsliste med roområder - ect. på hjemmeside statistik over antal indmeldte pakning af velkomstpakke til nyindmeldte i klubben, og hvad skal der være i pakken - er det ajourført husproplemer små reparationer husspørgsmål småopgaver på tavle bådeftersyn hvem har tjek på pagajer, veste, overtræk o.l. reparationer, indkøb af reparationsmaterialer i det hele taget? 14. Hjemmesiden Vi har en fornemmelse af at siden ikke bliver brugt nok i forhold til det arbejde der lægges i den. Der blev drøftet flg. forslag: et lukket rum for medlemmer: fx til kontakt til medlemmer navn og telefonnummer og , stævnelister under opbygning, turforslag osv. Der må gerne ligge lidt mere på forsiden se fx Ry roklubs hjemmeside. Bedre kalender så man kan se hvad der sker uden at man skal ind og klikke på en bestemt dato evt. kombineret med arrangementsliste på forsiden. Hvordan kan den blive mere anvendelig som elektronisk opslagstavle og kontaktflade for medlemmer? CA kontakter Lars er sket 22/11 og Lars undersøger hvordan man kan lave en Blog på hjemmesiden, som kan fungere som dialog-forum. Mere på næste bestyrelsesmøde. Bilag: foreløbigt forslag til vedtægtsændringer

4 Vedtægter for Kajakklubben Strømmen Forslag til ændringer til bestyrelsesmødet 19/ skrevet med rødt 1 Foreningen har hjemsted i Middelfart og har til formål er at virke til kajaksportens fremme. 2 Foreningen er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Fyns kajakkreds. DKF er et specialforbund under Dansk Idræts Forbund. 3 Klubben optager aktive og passive medlemmer. Optagelse sker ved udfyldelse af klubbens optagelsesskema, som fås ved henvendelse til bestyrelsen eller på klubbens hjemmeside. Optagelse er først bindende for klubben efter vedtagelse på et bestyrelsesmøde når kontingentet er betalt. Ved optagelse af unge under 18 år som medlem af foreningen kræves forældres eller værges skriftlige samtykke. Aktive medlemmer under 12 år optages kun i forbindelse med forældres eller værges indmeldelse. Passive medlemmer får nedslag i kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke ret til at benytte klubbens kajakker udstyr. Roning kan kun ske i begrænset omfang og efter aftale med bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte gæsters vilkår og evt. betaling for adgang til benyttelse af klubbens faciliteter. 4 Det er hvert enkelt medlems pligt at overholde klubbens love, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser, samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører. Vedtægter, ordensregler og sikkerhedsbestemmelser fremgår af hjemmesiden. Overtrædelse af klubbens vedtægter mv. kan medføre eksklusion af klubben. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indbringes til behandling på den næstfølgende generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har taleret under dette punkt. 5 Æresmedlemmer vælges af den til enhver tid siddende bestyrelse. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer, kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 6 Aktive medlemmer og æresmedlemmer har ret til at opbevare én (1) egen båd i bådehuset, hvis der er ledig plads. Er der ikke plads, vil medlemmet blive sat på venteliste til først kommende ledige bådplads. Ved ophør af aktivt medlemskab eller eksklusion skal båden fjernes senest pr. udmeldelses/eksklusions datoen. Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev den udmeldte/ekskluderede det, med en frist på ikke under 14 dage til at fjerne båden. Det skal fremgå af meddelelsen om fjernelsen, at båden, såfremt den ikke fjernes rettidigt, efter fristens udløb vil blive henlagt for ejerens egen regning og risiko uden for bådehuset uden yderligere ansvar for klubben. Disse regler gælder også ved kontingentrestance. 7 Indmeldelsesgebyr for aktive seniorer Kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling i februar måned. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves 1 gang årligt i april måned med betalingsfrist 31/3.(starter i 2010) Kontingent for passive medlemmer opkræves 1 gang årligt i april måned.(starter fra april 2010) 8 Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer eller bestyrelsen. Der refunderes ikke kontingent for den resterende del af året. Samtidig kræves det, at medlemmet har betalt kontingent for den periode, hvori udmeldelsen sker. Ved kontingentrestance ud over én måned, efter sidste betaling, kan bestyrelsen ekskludere et med-

5 lem, og når mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt herfor. Ethvert medlem der ekskluderes, har ret til at få sin sag behandlet på den førstkommende generalforsamling, og har samtidig ret til at forsvare sig på denne. Ved genindmeldelse indenfor ét år efter udmeldelse, betales fuldt kontingent for den udmeldte periode, samt fuldt kontingent for den første hele periode. (Note til bestyrelsen 19/9: Denne 8 kan evy indgå i nr 7. Begrundelse for ændringen er, at man kun er medlem når man har betalt kontingent. Fristen for kontingentbetaling fremgår af opkrævningen og af den efterfølgende rykker. Vi ekskluderer altså ikke medlemmer fordi de ikke betaler kontingent for et nyt år vi stryger dem af medlemslisten efter at vi har rykket dem så længe som vi mener vi skal/vil. Det vil være den til enhver tid siddende bestyrelse der afgør hvornår der er rykket nok. Bestemmelsen om udmeldelse ( 8) er møntet på medlemmer som ønsker at udtræde af foreningen i løbet af et år de har betalt for.) 9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er, når den er lovligt indkaldt, til enhver tid beslutningsdygtig. Den ordinære generalforsamling skal afholdes én gang årligt i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal indgives til bestyrelsen skriftligt mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen skal offentliggøres ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden mindst 8 dage før og indeholde samtlige sager, som skal behandles, bilagt regnskab ect. Enhver sag som ikke er offentliggjort mindst 8 dage før kan ikke behandles på generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, som har været indmeldt de seneste 3 måneder før generalforsamlingen. indmeldt ved udgangen af det foregående kalenderår, eller som har betalt fuldt kontingent for indeværende kalenderår senest 31. januar. Valgbare på generalforsamlingen er ethvert aktivt medlem med stemmeret. (Note til 9: ændringen sigter på at lade alle de som vi regner med også vil betale kontingent i marts være stemmeberettigede og valgbare selv om kontingentåret egentlig er udløbet. Samtidig giver vi plads til de nye medlemmer som er meget opsatte på at deltage i foreningens liv deltage i generalforsamlingen, hvis de har betalt kontingent senest 31. januar. Det er næppe mange.) 10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af emnebehandlingen. 11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Bestyrelsens planer samt budget for det kommende år. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf Valg af revisorer 10. Eventuelt. 12 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af blot ét medlem sættes under til afstemning. Afstemninger om eksklusion skal være skriftlige. Generalforsamlingens beslutninger skal indføres i en protokol(beslutningsreferat). Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling. 13 Foreningens Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold under ansvar overfor generalforsam-

6 lingen. Bestyrelsen vælges og sammensættes efter følgende regler: Formanden vælges for ét år ad gangen. Næstformand, kassererer og 4 medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift. I lige år vælges: I ulige år vælges: Kassererer Næstformand De øvrige 6 medlemmer vælges for to år ad gangen således, at der hvert år er 3 medlemmer på valg ud over formanden. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der træder i stedet for formanden når denne er forhindret. (Note: kasserer-posten kan varetages af et bestyrelsesmedlem eller af en person udenfor bestyrelsen.) Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig i henhold til en forretningsorden, der er vedtaget af bestyrelsen, og i henhold til de mål og handlingsplaner, som bestyrelsen har fået tilslutning til på generalforsamlingen. I tilfælde af vakance Hvis der i løbet af en bestyrelsesperiode opstår en vakance fordi et medlem vælger at udtræde af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv. Folk mer, der indtræder i bestyrelsen ved vakance, kommer automatisk på valg på førstkommende generalforsamling, eventuelt med en valgperiode på 1 år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og skal offentliggør dagsorden for og referat af bestyrelsens møder ved opslag i klubben og på hjemmesiden informere om møders afholdelse og de på møderne trufne beslutninger. 14 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, og de afgår på skift. Revisorerne skal mindst 1 gang årligt lave uanmeldt kasseeftersyn, samt hvert år senest 14 dage før den ordinære generalforsamling lave revision af foreningens regnskaber med driftsregnskab og status. Revisorerne har til enhver tid ret til kontrol af regnskaber samt beholdninger. 15 Regnskabsåret er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges underskrevet af revisorerne ved den ordinære generalforsamling. 16 Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på den ordinære en generalforsamling, med det antal fremmødte der er til stede og og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. (Note til 16: Det er nødvendigt også at kunne lave vedtægtsændringer på ekstraordinære generalforsamlinger.) 17 I tilfælde af opløsning, indsættes foreningens midler i det af klubben benyttede pengeinstitut, og kan kun anvendes til start af en ny kajakklub, når tilladelse hertil er givet af den ved opløsningen siddende bestyrelse (Note: hvad er meningen med denne regel?). Foreningen kan ikke ophæves, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer er for dens beståen. (Note til 17: Hvis klubbens midler ved opløsning ikke anvendes til start af en ny kajakklub overgår midlerne til?????? MH undersøger hvad der praksis. Forslag skal stilles til generalforsamlingen februar 2010.) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 7. februar februar Bilag: Forslag til forretningsorden for bestyrelsen november 2009

7 Bilag til vedtægter for Kajakklubben Strømmen. Bestyrelsens forretningsorden. Forslag nov : Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har blandt andet flg. opgaver: Forvaltning af klubbens økonomi, herunder: o at være ansvarlig overfor generalforsamlingen og Middelfart Kommune for klubbens økonomiske drift o at udarbejde budget og regnskab o at føre løbende kontrol med forbruget af klubbens midler Udarbejdelse af strategier og udviklingsplaner for klubben Beslutninger om indretning og anvendelse af klubbens lokaler, herunder fordeling af bådpladser mv. i klubben Arrangementer for klubbens medlemmer Repræsentere klubben overfor andre kajakklubber, DKF, DIF og offentlige myndigheder 2: Bestyrelsens sammensætning og fordeling af ansvarsområder Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heriblandt en formand og en næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og fordeler herudover opgaver og ansvarsområder. Klubben tegnes af formanden. I sager, der indebærer væsentlig gældsætning af klubben tegnes klubben dog af formand og næstformanden i forening og efter forudgående beslutning i bestyrelsen. Formanden kan i hastesager træffe beslutning på bestyrelsens vegne. Beslutninger truffet i hastesager forelægges snarest muligt og senest ved næste bestyrelsesmøde for bestyrelsen. Næstformanden kan handle på vegne af formanden ved dennes forfald eller efter aftale med formanden. 3: Mødernes afholdelse Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Der afholdes mindst 5 møder årligt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsens møder følger en dagsorden, der er udsendt mindst 5 dage forud for mødet. Dagsorden offentliggøres samtidig på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset. Referatet af bestyrelsens møder skal tjene til information for medlemmerne og skal derfor orientere fyldestgørende om de trufne beslutninger. Referatet offentliggøres ved opslag i klubben og på hjemmesiden. Formanden kan i særlige tilfælde pålægge medlemmerne af bestyrelsen tavshedspligt. Det kan være tilfældet i personsager eller i sager hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere. Bestyrelsen kan vælge at træffe beslutning om sager efter skriftlig kommunikation i stedet for på et møde. I sådanne tilfælde orienteres om beslutningen i det næstkommende mødereferat. 4: Uddelegering af ansvarsområder til udvalg mv. Bestyrelsen kan beslutte at uddelegere beslutningskompetence i særlige sager til udvalg eller enkeltpersoner. Dette kan for eksempel ske i forbindelse med frigivelse af begyndere til eget roområde. Der skal i sådanne tilfælde være udarbejdet et klart kommissorium for vedkommende (udvalg), der er offentliggjort på hjemmesiden og ved opslag i klubben. Det skal ligeledes tydeligt fremgå hvem der kan træffe beslutning. Bestyrelsen kan ikke uddelegere ansvar for beslutning om sager, der indebærer væsentlig gældsætning af klubben.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere