TRÆKBANEN HELSINGØR TLF.: FAX: WEB:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk"

Transkript

1 TRÆKBANEN HELSINGØR TLF.: FAX: WEB: RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget vedtog kort før sommerferien en helt ny selskabslov, der omfatter alle aktie- og anpartsselskaber i Danmark. Loven giver en række nye muligheder og er på mange måder mere fleksibel end tidligere. På flere felter afspejler loven således et politisk ønske om at lette administrative byrder og skabe gode rammer for erhvervslivet. Loven er velstruktureret, men det er stadig sin sag at sætte sig ind i alle 375 paragraffer og finde frem til de regler og muligheder, der gælder for netop dit selskab i den konkrete situation. Det bliver eksempelvis nu muligt at stifte et selskab med kun kroner i kapital, og du kan, hvis alle ejere er enige om det, undlade at udarbejde en række dokumenter i forbindelse med kapitalnedsættelse, fusion og spaltning af et selskab. Den nye selskabslov er endnu ikke trådt i kraft og må derfor endnu ikke anvendes. Ikrafttræden sker i blokke og afhænger blandt andet af, hvornår Erhvervs- og Selskabsstyrelsen rent praktisk kan håndtere de nye regler. Vi forventer, at væsentlige dele træder i kraft den 1. januar På de næste par sider gennemgår vi centrale dele af loven

2 10 vigtige elementer i den nye selskabslov Den nye selskabslov indeholder en stor mængde nyheder såvel store som små. Her følger 10 af de vigtigste: Selskabskapital på kroner Et anpartsselskab kan nøjes med en selskabskapital på kroner. Aktieselskaber skal fortsat have en selskabskapital på kroner. Ved stiftelse af et selskab kan du nøjes med at indbetale 25 procent af kapitalen, dog mindst kroner i et anpartsselskab og kroner i et aktieselskab. Hvis kapitalen består af indskud af andre værdier end kontanter, gælder den lempelige indbetalingsregel dog ikke. En eventuel overkurs skal også indbetales fuldt ud. Lettere at stifte selskab Loven ensretter og slanker reglerne for stiftelse af aktie- og anpartsselskaber. Eksempelvis udgår kravet om en stiftende generalforsamling i et aktieselskab. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder på en indberetningsløsning, så selskabet ved stiftelsen automatisk får et sæt tilrettede standardvedtægter, som er baseret på de registrerede oplysninger om selskabet. Vurderingsberetning kan undlades i nogle situationer En vurderingsmand eller en revisor skal ikke længere undersøge visse typer aktiver (eksempelvis børsnoterede aktier), når disse er indskudt i selskabet ved stiftelse eller kapitalforhøjelse. Egne kapitalandele Både aktieselskaber og anpartsselskaber kan erhverve egne kapitalandele, så længe erhvervelsen ikke overstiger selskabets frie reserver. Selvfinansiering tilladt Et selskab kan under visse betingelser - yde lån til personer i forbindelse med køb af aktier eller anparter i selskabet. Offentliggørelse af ejerforhold Både aktieselskaber og anpartsselskaber skal offentliggøre, hvem der ejer fem procent eller mere af selskaberne. Det sker i det nye ejerregister, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen administrerer. Tostrenget ledelsesmodel Et selskab kan vælge en ny tostrenget ledelsesmodel bestående af en direktion og et tilsynsråd. Selvom tilsynsrådet er selskabets øverste ledelsesorgan, skal det ikke lede selskabet. Det har alene en tilsyns- og kontrolfunktion. Dokumenter og procedurer kan undlades ved enighed Et selskab kan på nogle områder undlade en række dokumenter og procedurer, eksempelvis i forbindelse med kapitalnedsættelse, fusion og spaltning. Det kræver blot, at ejerne er enige om det. Denne fleksibilitet er især en fordel for små selskaber med få ejere. Nye frister for anmeldelse Den generelle frist for anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er to uger. 2

3 Opret et selskab for kroner Den nye selskabslov gør det billigere at stifte et anpartsselskab. Helt præcist er kravet om selskabskapital sænket med kroner, hvilket svarer til mere end en tredjedel af det nuværende krav, som lød på kroner. Kravet er nu kroner. Samtidig er reglerne om indbetaling af kapitalen ændret. Ved kontantstiftelse af et selskab er det tilstrækkeligt at indbetale 25 procent af kapitalen, dog altid minimum kroner. Selskabets eventuelle tilgodeha- vende på den resterende selskabskapital skal betales på anfordring. Nedsættelse af kapitalen Med de nye regler kan du som selskabsdeltager overveje, om det er en fordel at nedsætte selskabets kapital til det lovpligtige minimum på kroner. Denne kapitalnedsættelse kan du eventuelt bruge til dækning af regnskabsmæssigt underskud ved i regnskabet at overføre et beløb fra selskabskapitalen til posten overført overskud eller underskud. Dermed kan selskabet måske undgå kapitaltab. Hvis selskabet har frie reserver, kan du også overveje at udbetale beløbet til ejerne, hvis det er forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Udbetalingen skal som udgangspunkt beskattes. Mediestormen lagde sig: Aktionærlån er stadig ulovlige Den nye selskabslov tillader fortsat ikke, at aktionærer, anpartshavere og ledelse låner penge af selskabet. Nærtstående til disse personer eksempelvis direktørens ægtefælle - må heller ikke låne af selskabet. Lovforslaget til selskabsloven lagde ellers op til at tillade lån til ledelsen og andre, når blot visse betingelser var opfyldt. En mediestorm rejste sig, og Folketinget valgte i sidste ende at fastholde det eksisterende forbud. Visse udlån til ejere og andre er dog lovlige. Det gælder: Lån til moderselskab Lån som følge af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Lån for at erhverve andele i selskabet (selvfinansiering), når visse betingelser er opfyldt. Selvfinansiering Som noget nyt kan et selskab yde lån til personer herunder ledelse og ejere i forbindelse med køb af aktier eller anparter i selskabet. En række betingelser skal være opfyldt: Der skal foretages kreditvurdering af låneren Selskabets ledelse skal over for generalforsamlingen skriftligt redegøre for en række forhold ved lånet Generalforsamlingen skal godkende lånet Lånet skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling og må ikke overstige selskabets frie reserver Lånet skal være på markedsvilkår. Tilbagebetaling af ulovlige lån Hvis selskabet har ulovlige udlån, skal de tilbagebetales til selskabet sammen med en årlig rente, der i skrivende stund udgør 10,55 procent. 3

4 Og har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du... At kreditpolitikken i alle dele af den finansielle sektor har fået en gevaldig opstramning, har de fleste virksomhedsledere opdaget. At fokus i stadig stigende grad er rettet mod likviditetsbudgettet er en naturlig konsekvens heraf. Langt de fleste virksomheder udarbejder budgetter, som udtrykker de resultatmæssige forventninger til regnskabsåret, men mange virksomheder undlader desværre at udarbejde et likviditetsbudget, hvilket kan blive katastrofalt. Med et likviditetsbudget har du altid overblik over beholdningen i din pengetank på både kort og lidt længere sigt. Med baggrund i udviklingen i dine driftsbudgetter har du mulighed for at kunne forudse, om du pludselig vil løbe tør for likviditet. For hvis pengetanken løber tør, har du i bedste fald en udfordring og i værste fald et problem. I en turbulent periode, hvor konjunkturerne vender og peger mod sværere tider, er det stærkt anbefalelsesværdigt at sætte fokus på likviditetsbudgettet. Bevar din handlefrihed Fokuser løbende på likviditetsudviklingen i din virksomhed, undersøg, om du kan styrke dit likviditetsberedskab, og hold øje med begivenheder, som kan true din evne til at betale til tiden. Så længe du har rådighed over likviditet og kan svare enhver sit, så længe har du handlefrihed. Bliver likviditetssituationen anspændt, mister du handlekraft og muligheder, som i værste fald kan vælte virksomheden. Kontakt din revisor for gode råd og vejledning i forhold til opbygningen og anvendelsen af likviditetsbudgettet. Det giver større tryghed og en bedre nattesøvn! Fem gode råd til sikring og styring af din likviditet: 1. Opstil et likviditetsbudget og hold fokus på det. 2. Gør det til en fast regel altid at udarbejde et nyt likviditetsbudget, når der sker ændringer i driftsbudgetter, investeringsbudgetter o. lign. 3. Indfør en fast budgetprocedure med månedligt opdaterede budgetter. Suppler eventuelt disse med nye budgetterede årsestimater, hvis det står klart, at også fremtiden vil afvige væsentligt i forhold til tidligere estimater. 4. Udarbejd i forlængelse af likviditetsbudgettet en plan for dit finansielle beredskab baseret på meget pessimistiske skøn. Overvej herunder, hvordan likvider i en sådan situation kan tilvejebringes. 5. Bevar et godt og åbent forhold til din bankforbindelse og andre finansieringskilder. Hold løbende disse orienteret om udviklingen i virksomheden og vær på forkant med informationer, hvis noget går galt. 4

5 Skattefri tilskud Siden 2007 har du skattefrit kunnet flytte penge rundt mellem dine selskaber i en koncern. Med skattereformen i 2009 er det blevet endnu lettere. Der er dog selskabsretlige forhold, som du skal tage i agt. Fra og med 2007 blev det meget lettere at flytte penge rundt i din koncern uden skattemæssige konsekvenser, da man indførte reglerne om skattefrie overførsler. Den seneste skattereform har gjort reglerne endnu smidigere. Her følger en samlet opdatering. Praktisk betydning Ofte kan du stå i en situation, hvor dit ene selskab har vind i sejlene, mens dit andet selskab har mindre succes. I disse situationer kan du uden skattemæs- sige konsekvenser flytte penge fra det pengestærke selskab til det nødlidende selskab. Altså et godt og enkelt middel til rekonstruktion. Tidligere var man nødt til at gennemføre en formel kapitalforhøjelse i det nødlidende selskab for at undgå beskatning af indskuddet. Flytning af penge mellem selskaberne var altså en besværlig og kostbar affære. Dog skal visse betingelser for at kunne overføre penge skattefrit være til stede. Du kan overføre penge fra et modersel- skab til et datterselskab uden generalforsamling eller anmeldelser til myndighederne. Men hvis du vil overføre penge fra et datterselskab til et andet datterselskab, skal du overholde de selskabsretlige regler for udbytte. Tilskuddet skal altså besluttes på en generalforsamling i det selskab, som yder tilskuddet. Kontakt din revisor, hvis du ønsker at flytte penge mellem dine koncernselskaber. Revisoren vil kunne vurdere, om betingelserne er opfyldt, og vil kunne bogføre pengeoverførslen korrekt. Forskel mellem skat på løn og udbytter næsten udlignet Som aktionær i eget selskab har du mulighed for at sammensætte din aflønning ved at kombinere udbetalt løn med udbytte af aktier. Tidligere kunne du med fordel hæve løn op til beløbsgrænsen for topskat og supplere med udbytte af aktier. Det gav en skattemæssig be- sparelse, da topskatten lå højere end den samlede skat på udbytte af aktier. Den nye skattereform har ændret på dette forhold. Sænkningen af skatteprocenterne for personindkomst betyder, at beskatningerne på løn og udbytte nærmer sig hinanden og derfor stort set er ens. Denne sænkning træder i kraft for indkomståret Desuden falder beskatning på udbytte også en smule, men det gælder først fra

6 Overgangssaldoen blev indført i 2007 i forbindelse med en ændret beskatning af aktieindkomst. Denne saldo ophører fra indkomståret 2010, hvor de nye beskatningsregler af aktieindkomst træder i kraft. Reglen blev indført, så aktionærer højst skulle betale 43 procent i skat. Fra 2010 bliver den højeste beskatning af aktieindkomst på 42 procent, så derfor bortfalder reglen. Farvel til overgangssaldoen Forenkling af udbyttebeskatning Regelforenkling: Selskaber kan nemmere holde styr på reglerne om beskatning af udbytter, når skattereformen træder i kraft. Udbytte fra porteføljeaktier Porteføljeaktier er aktier, hvor dit selskab har en ejerandel på under ti procent. Hvis dit selskab modtager udbytte af porteføljeaktier - f.eks. Danske Bank eller Vestas skal du i dag alene medtage 66 procent af udbyttet i selskabets skattepligtige indkomst. Skattereformen afskaffer denne rabat på 34 procent, som forsvinder, når vi går ind i år Herefter skal dit selskab medregne 100 procent af udbyttet i den skattepligtige indkomst. Bemærk, at rabatten først bliver afskaffet i kalenderåret Hvis dit selskab modtager udbytte fra porteføljeaktier i kalenderåret 2009, skal udbyttet altså stadig kun medtages i indkomsten med 66 procent. Udbytte fra datterselskabsaktier Datterselskabsaktier er skatteretligt aktier, hvor dit selskab har en ejerandel på mindst ti procent. Udbytte fra datterselskaber er i dag skattefrit, hvis dit selskab har ejet aktierne i en periode på mindst 12 måneder, inden for hvilken udbyttet udloddes. Skattereformen lemper reglerne, så 12-måneders-kravet afskaffes fra og med kalenderåret Det betyder, at dit selskab fra årsskiftet kan modtage skattefrit udbytte fra datterselskaber uanset ejertid. Mellemholdingselskaber I selskaber med mere end ti ejere ser man ofte, at ejerne indskyder et fælles mellemholdingselskab mellem deres eget holdingselskab og driftsselskabet. Hermed undgår man beskatning af udbytte, da alle selskaber opfylder betingelserne om en ejerandel på mindst ti procent. Skattereformen har fra kalenderåret 2010 sat en effektiv stopper for denne model. Fremover ser man bort fra mellemholdingselskabet, når man vurderer, om ti procent ejerandel er opfyldt. 6

7 Når du skylder mere, end du ejer Efter en række gode år i dansk erhvervsliv har finanskrisen nu ført til, at ord som konkurs, betalingsstandsning og insolvens igen er blevet dagligdag. Uanset om du selv er kommet i knibe, eller om du har kunder eller debitorer i nød, er det en god ide at kende lidt til de mest almindelige begreber inden for insolvens. Hvornår er du insolvent? Du er teknisk insolvent, hvis dét du ejer, er mindre værd end dét du skylder. Hvis dit hus falder i værdi, kan gælden overstige det beløb, som du kan sælge huset for. Ved teknisk insolvens kan det være vanskeligt at låne penge, fordi sikkerheden i værdierne er væk. Men hvis du fortsat har en god indtjening og løbende kan betale dine regninger, er det ikke i sig selv et problem at være teknisk insolvent, når bare du ikke er tvunget til at sælge ud af værdierne, før de stiger igen. Du er også insolvent, når du ikke kan betale dine regninger i den rækkefølge, de forfalder. Den situation opstår typisk, når din forretning går dårligt, og du dermed ikke har rede penge til at betale kreditorerne. Når kreditorerne ikke får deres penge, kan de forsøge at inddrive pengene via fogedretten eller ved at erklære skyldneren konkurs. Du kan sagtens have store værdier og alligevel gå konkurs. Det sker, hvis du ikke kan nå at sælge ud af dine værdier, når kontantregningerne kommer. Betalingsstandsning og konkurs Hvis du har problemer med at betale dine regninger til tiden, bør du overveje at gå i betalingsstandsning. Hensigten med en betalingsstandsning er at få lidt ro på situationen, mens virksomhedens ejer forsøger at rekonstruere virksomheden. Når en virksomhed anmelder betalingsstandsning til skifteretten, stopper muligheden for, at kreditorerne kan hente pengene hjem hver for sig, og der beskikkes et tilsyn. Virksomheden kan forsøge at opnå en akkord med kreditorerne, hvorved gælden kan blive nedskrevet og dermed gjort mere overkommelig. I de fleste tilfælde viser det sig, at der ikke er mulighed for at fortsætte driften, og så må virksomheden i stedet indtræde i en konkurs. Hvis der på forhånd ikke er nogen udsigt til, at virksomheden kan overleve, skal den erklæres konkurs med det samme, uden at der først har været en periode med betalingsstandsning. Kurator ordner paragrafferne Når en virksomhed går konkurs, overtager en kurator ledelsen. Kuratoren er en advokat, som skifteretten har udpeget. Det er kurators opgave at sælge alle virksomhedens aktiver. Hvis virksomheden ejer en bil, vil en eventuel panthaver i bilen være den første til at få sine penge, og resten vil gå ind i konkursboet. Ved virksomhedspant gælder, at banken bliver tilgodeset først. Der skal dog mindst været gået tre måneder, fra man har opnået pantet, til konkurs eller betalingsstandsning indtræder. Hvis en leverandør har ejendomsforbehold i et parti varer, kan leverandøren få varerne tilbage, hvis de ikke er blevet betalt. Kurator skal fordele pengene mellem virksomhedens kreditorer, men i mange tilfælde er der kun lige akkurat penge til at dække behandlingen af konkursboet. Når en erhvervsdrivende eller en anden person går personligt konkurs, bliver gælden ikke slettet af den grund. Kreditorerne kan stadig kræve gælden betalt, efterhånden som den konkursramte igen opnår en indtægt. Efter nogle år kan insolvente personer opnå gældssanering. I disse tilfælde nedsættes gælden, og der aftales en betalingsordning, der normalt løber over fem år. Er du ejer af et anpartsselskab eller et aktieselskab, der går konkurs, mister du kun de penge, du har betalt for anparterne eller aktierne, da du ikke hæfter personligt. Mange pengeinstitutter kræver imidlertid, at du stiller med dine private værdier som sikkerhed, når du er ejer af et selskab, der skal låne penge. 7

8 Vigtige datoer 2009 September 1: Moms (små) (2. halvår halvår 2009), moms (mellemstore) (2. kvartal) 10: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små + mellemstore) (juli) 21: Moms (store) (juli), B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat 1. rate 24: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (august) Oktober 5: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små + mellemstore) (august) 12: FerieKonto 13: Moms (store) (august) 14: ATP 15: Lønsumsafgift 19: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (september) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat 2. rate 28: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små + mellemstore) (september) November 9: Moms (store) (september) 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (oktober) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat, restskat 3. rate 23: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små + mellemstore) (oktober) December 1: Moms (store) (oktober), moms (mellemstore) (3. kvartal) 7: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (november) 16: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små + mellemstore) (november) 28: Moms (store) (november) 30: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) (december), anmelde tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, tegning af livs- og pensionsordninger, frivillig indbetaling af restskat uden procenttillæg Godt at vide Se samlet skema over nye frister på 8. oktober ,50 pct. Yderligere oplysninger: Straksafskrivning 2009 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kroner Dagpenge 2009 Max. pr. dag: 725 kr. Sygedagpenge 2009 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. 5. december ,50 pct. 7. november ,00 pct. Befordringsfradrag km: km: 1,90 kr. Over 100 km: 0,95 kr. Kørselsgodtgørelse 2009 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,56 kr. 1,90 kr. 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2009 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Mindsterenten 1. juli december pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks Juli ,3 Juni ,8 Maj ,5 April ,1 Marts ,1 Februar ,7 Januar ,5 December ,8 November ,2 Oktober ,5 September ,7 August ,3 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives på 15. år af RevisorRådgivning, som er en del af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Adm. direktør, registreret revisor, Henrik Brusgaard (redaktør), cand.jur. Tommy Jensen, cand.jur. Mads Grønnegaard, skatterevisor Peter Nielsen, cand.merc.aud. Robert Fosbo, cand.merc.aud., registreret revisor Michael Friborg Madsen, cand.merc.aud. Jan Brødsgaard, cand.merc., international konsulent Henrik Carmel, statautoriseret revisor Kim Larsen, statsautoriseret revisor Claus Pio, cand.comm., journalist Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem/seks gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 14. august Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n 4 2009 Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering Side 3 Skat for sportsudøvere mv. med karriere i udlandet Side 4 ny selskabslov

Læs mere