Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg"

Transkript

1 Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg April 2014

2 Indhold 1. Indledning Tilladelse Valg af anlægstype Krav til udskilleranlægget Flydelukke og alarmer Tæthedsprøvning Dimensionering af olieudskiller Dimensionering af sandfang Anvendt litteratur og yderligere information... 9 Bilag 1. Eksempel på beregning af NS og størrelse sandfang Bilag 2. Prøvningsrapport tæthedsprøvning Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 2

3 1. Indledning Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Hvor der er risiko for at spildevand med olie ledes til kommunal kloak, skal vandet renses i sandfang og olie- og benzinudskilleranlæg. Olie- og benzinudskilleranlæg anvendes for eksempel ved: Autoværksteder o. lign, hvor der kan forekomme oliespild Vaskepladser Pladser til påfyldning af brændstoftankanlæg Salgs/tankpladser til påfyldning af biler m.m. Virksomheder og steder hvor der kan forekomme olieholdigt spildevand. Herning Kommune vurderer, hvornår det er nødvendigt at etablere en olie- og benzinudskiller. I retningslinjerne anvendes betegnelsen olieudskiller i stedet for olie- og benzinudskiller. Afledning af olieholdigt spildevand fra salgspladser og påfyldningspladser på benzinstationer er ikke omfattet af retningslinjerne. De reguleres efter benzinstationsbekendtgørelsen 1. Disse retningslinjer gælder kun for spildevand, der ledes til offentlig kloak. Ønskes der tilladelse til udledning af olieholdigt spildevand til vandløb eller til nedsivning, vil Herning Kommune i det enkelte tilfælde vurdere, om der kan gives tilladelse og i givet fald hvilke renseforanstaltninger der i den forbindelse skal etableres. 2. Tilladelse Afledning af olieholdigt spildevand i forbindelse med etablering, ændring eller flytning via et olieudskilleranlæg, kræver tilladelse fra Herning Kommune. Kravene i en tilladelse vil tage udgangspunkt i disse retningslinjer. En spildevandstilladelse kræver en ansøgning inkl. dimensioneringsgrundlag. En ansøgning om tilladelse skal derfor indeholde en beregning af nødvendig olieudskillerdimension jf. disse retningslinjer. For yderligere information og ansøgningsskema henvises til Herning Kommunes hjemmeside (anvend søgeord spildevand ). For afledning af regnvand fra parkeringspladser henvises desuden til Herning Kommunens retningslinjer for afledning af regnvand fra P-pladser, se www. herning.dk (anvend søgeord spildevand ). 3. Valg af anlægstype Et olieudskilleranlæg består normalt af følgende: Sandfang Foran olieudskillere skal der etableres et sandfang, der kan tilbageholde sand og andre partikler, der er tungere end vand. Herved opretholdes udskillerens volumen til vand og olie, så opholdstiden i udskilleren ikke nedsættes. 1 Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 3

4 Olieudskiller I olieudskilleren adskilles olie fra vand. Der findes flere forskellige typer olieudskillere som kan inddeles i to klasser efter type og rensegrad: koalescensudskiller En klasse I udskiller anvendes der, hvor olien er emulgeret i vandet, f.eks når der anvendes højtryksrenser eller sæber/kemikalier. Olieudskillere i klasse I har indbygget et særligt element, som kan samle meget små oliedråber, indtil de til sidst bliver så store at de kan udskilles ved gravitation. Dette element kan være lameller eller se ud som en måtte, og kaldes et koalescenselement. I gravimetrisk udskiller En klasse II udskiller separerer olien alene ved hjælp af gravitation. I udskillere anvendes hvor olien ikke er emulgeret, f.eks ved regnvand fra p- pladser og påfyldningspladser. Prøvetagningsbrønd Der skal altid etableres en prøvetagningsbrønd efter olieudskillere, så det er muligt at udtage en spildevandsprøve til analyse. Normalt er prøvetagningsbrønden placeret efter udskilleren, men kan også være en integreret del af udskilleren. En prøvetagningsbrønd skal udformes således, at tilløbet ligger cm højere end afløbet, og der skal være plads til at få prøvetagningsudstyr ned i brønden for at udtage en stikprøve i en frit faldende vandstråle inden spildevandet ledes videre til kloak. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at lave en målebrønd i stedet for en prøvetagningsbrønd. En målebrønd skal være indrettet, så det er muligt at udtage døgnprøver. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om der er behov for en målebrønd. BENZIN-/OLIELAG COALESCENS- FILTER SAND FLYDELUKKE SANDFANG UDSKILLER PRØVETAGNINGSBRØND Udskiller med omløb En olieudskiller med omløb (by-pass) anvendes ofte ved afledning af store mængder regnvand, for eksempel større p-pladser. Ved store regnskyl ledes en del af regnvandet udenom udskilleren, så det tilbageholdte olie ikke spules ud af udskilleren. Erfaringsmæssigt indeholder den første del af regnskyllet (som typisk tilbageholdes i udskilleren) den største oliemængde. Udskillere med omløb kan både være klasse I og klasse II udskillere, men vil oftest anvendes i forbindelse med klasse II udskillere ved regnvand fra store arealer. Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 4

5 Nedenstående skema kan anvendes ved valg af olieudskillertype (baseret på Europæisk Standard, med status som dansk standard DS/EN 858-2, 2003) Spildevandskilde Bemærkning Olieudskillertype Regnvand fra tank -station b Regnvand fra olielagre og omlastestationer Regnvand fra parkeringspladser a Rengøring af gulve efter oliespild i værksteder, testcentre, fabrikker osv. Med rensemidler Rengøring af gulve efter oliespild i værksteder testcentre, fabrikker osv. Uden rensemidler Bilvask med hånden Bilvask automatisk vaskeanlæg Bilvask højtryksrenser Bilvask - selvbetjenings højtryksrenser Bilvask undervognsvask Bilvask - motorvask Rensning af motordele med højtryksrenser Rensning af motordele med roterende spulerør Rustbeskyttelse samt afvaskning af paraffinvoks e.l. f.eks. fra nye biler Skrotpladser Jordbehandling Modtagestationer for sandfang og olieudskillere Må ikke indeholde rengørings- og rensemidler Vask af biloverflader med rengørings- og rensemidler uden org. opløsningsmidler Vask af biloverflader, samt undervogn (lavtryk) med rengørings- og rensemidler uden org. opløsningsmidler Tabel 1: Valg af type udskiller anlæg Ved afledning til spildevandskloak a I I eller I med omløb I eller I med omløb I Ingen udskiller kun sandfang c c I + EBS d eller I + EBS + EBS d I + EBS d I I Ved afledning til regnvandskloak a Afledning til regnvandskloak fra disse spildevandskilder er ikke tilladt. I særlige tilfælde vil der dog kunne fås en tilladelse med specielle krav a Skal aftales nærmere med Herning Kommune b For disse anlæg gælder benzinstationsbekendtgørelsen beknr. 555 af 9. juni 2001 c Gælder for spildevand under følgende betingelser: - tryk under 60 bar - temperatur < 60ºC - ph-neutral - brug af rengøringsmidler i henhold til keminøglen, d Emulsions-spalteanlæg eller lignende Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 5

6 4. Krav til udskilleranlægget 1. enhver olieudskiller skal være CE-mærket i henhold til DS/EN Udskilleranlæg skal dimensioneres efter DS/EN og Herning Kommunes retningslinjer. 3. eksisterende udskilleranlæg, der ikke er dimensioneret efter DS/EN kan bibeholdes, men kommunen kan i visse tilfælde forlange nye anlæg, der overholder DS/EN Hvis der konstateres forurening eller en begrundet mistanke om forurening Ved ændringer/udvidelser af aktiviteter, der påvirker afledningen til udskilleranlægget 4. der skal etableres sandfang før udskilleren og prøvetagningsbrønd efter den. 6. olieudskillere skal etableres således, at de er sikret mod hævertvirkning (hvor undertryk på udløbssiden kan suge indholdet af olieudskilleren ud i kloaksystemet). Olieudskillere skal være forsynet med tætsluttende dæksel, og såfremt der er risiko for benzinspild, skal udskilleren være forsynet med udluftningsrør. 7. installation af pumpesystem foran udskilleren er ikke tilladt. Herning Kommune kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. 8. sanitetsinstallationer må ikke forbindes til olieudskilleren. Vilkår i forhold til olieudskilleranlægget vil blive meddelt af kommunen i en tilslutningstilladelse. 5. Der skal etableres lagtykkelsesalarm. 5. Flydelukke og alarmer Olieudskillere skal etableres med lagtykkelsesalarm. Derudover kan Herning Kommune stille krav om etablering af flydelukke, overløbsalarm og/eller alarm for faldende væskestand. Valg af flydelukke og alarmer skal aftales med Herning Kommune. 6. Tæthedsprøvning Alle nye anlæg skal tæthedsprøves inden ibrugtagning. Derudover kan Herning Kommune forlange tæthedsprøvning af et eksisterende anlæg i tilfælde at Herning Kommune vurderer at spildevandets sammensætning udgør en væsentlig risikofaktor i forhold til jord og grundvand. Olieudskilleren skal inspiceres inden tæthedsprøvning og resultatet skal angives i prøvningsrapporten. Prøvningsperioden skal vare mindst 1 time jævnfør spildevandsvejledningen. Krav i norm for betonbrønde er mindst 2 timer og max 24 timer. Tæthedsprøvningen skal omfatte sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd inkl. tilhørende rør. Prøvetagningsrapport i bilag 2 skal udfyldes ved tæthedsprøvningen og skal sendes til Herning Kommune senest 14 dage efter den foreligger. Tæthedsprøvningen skal udføres af en autoriseret kloakmester efter DS 455 Norm for tæthed af afløbssystemer 2 inkl. normtillægget 3. 2 Dansk Standard, Dansk Ingeniørforenings norm for Tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455: 1985 (1. udgave) 3 Dansk Standard, Normtillæg-Rettelser-Ændringer-Fortolkninger til normer, DS 480: 1994 (1. udgave) Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 6

7 7. Dimensionering af olieudskiller Dimensionering af olieudskilleranlægget skal indsendes sammen med ansøgningen til Herning Kommune. Den kan foretages i samarbejde med leverandør, kloakmester eller rådgivende ingeniørfirma. Olieudskillerens kapacitet fastlægges som den nominelle størrelse (NS), der er en teoretisk beregnet minimums størrelse af udskilleren. Den nominelle størrelse angives i l/s og er større end den faktiske spildevandsstrøm til udskilleren, da der indregnes faktorer for blandt andet brug af højtryksrenser og rengøringsmidler. Der skal altid installeres en udskiller med en kapacitet, der er større end eller lig med den nominelle størrelse. Et eksempel på dimensionering af en olieudskiller ved en vaskehal er vist i bilag Bestemmelse af den nominelle størrelse, NS NS = (Qr + (Fx Qs1) + Qs2) Fd hvor: NS Qr Fx = den beregnede nominelle størrelse af olieudskilleren [liter/sek.]. = den maksimale regnvandsstrøm klimafaktor (1,3) = 0,018 l/s pr. m² areal i m² [liter/sek.]. Qr medregnes ikke hvis for eksempel vaskepladsen er overdækket. = emulsionsfaktor for påvirkning af sæbe / kemikalier / anvendelse af højtryksrenser Qs1 og Qs2 = den maksimale spildevandsstrøm [liter/sek.] Fd = en densitetsfaktor for den pågældende olie bestemmelse af Qs1 og Qs2, den maximale spildevandsstrøm Den maksimale spildevandsstrøm opgøres i 2 strømme Qs1 og Qs2, alt efter om den enkelte vandstrøm kan indeholde emulgeret olie, for eksempel hvis der bruges sæbeprodukter, alkaliske rensemidler eller højtryksrenser: Qs1: spildevandsstrøm, der kan indeholde emulgeret olie (l/s) Qs2: spildevandsstrøm, der ikke kan indeholde emulgeret olie (l/s) Spildevandsstrømmene beregnes som en sum af delstrømmene fra alle vandinstallationer, der afleder vand gennem olieudskilleren: Qs1 = Qs1,a + Qs1,b + Qs1,c +.osv. Qs2 = Qs2,a + Qs2,b + Qs2,c +.osv. a, b, c osv. angiver de forskellige delspildevandsstrømme, der kan komme fra vaskehaller, håndvaske, gulvafløb osv. Størrelsen af de enkelte delstrømme i l/s kan enten måles eller opgøres ud fra følgende: Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 7

8 Tapventiler Nominel diameter (DN) Vandstrøm fra tappeventiler Qs i liter/sek. 1. tappested 2. tappested 3. tappested 4. tappested 5. tappested 15 (½ ) 0,5 0,5 0,35 0,25 0,1 20 (¾ ) 1 1 0,7 0,5 0,2 25 (1 ) 1,7 1,7 1,2 0,85 0,3 NB. Værdierne gælder for vandforsyningstryk på 4 5 bar. Ved andre tryk skal værdierne korrigeres som beskrevet i DS/EN Ved beregning af l/s i tilfælde af flere tappesteder skal man starte med tappestederne med størst DN og slutte med den mindste, se eksempel i bilag 1. Højtryksrensere Ved højtryksrensere skal der regnes med en vandstrøm på 2,0 l/s. Hvis der er mere end én højtryksrenser, skal spildevandsstrømmen fra de efterfølgende sættes til 1,0 l/s pr. stk. Autovaskeanlæg For autovaskeanlæg bruges den spildevandsstrøm som fabrikanten har fastsat, dog minimum 2 l/s pr. vaskelinie. Har anlægget højtryksrensere (tryk > 20 bar), adderes 1 l/s pr. vaskelinie Bestemmelse af emulsionsfaktor (Fx) Anvendelse af sæber/kemikalier og højtryksrenser påvirker udskillerens effekt fordi det kan indeholde emulsioner. Disse spildevandsstrømme skal derfor ganges med en emulsionsfaktor Fx på Bestemmelse af densitetsfaktor (Fd) Densitetsfaktoren på forskellige udskilleranlæg og olier fremgår nedenfor: Olietype Benzin og flybrændstof Densitet < 0,85 Diesel og smøreolie Densitet: 0,85 0,90 Fd 1 1,5 2 Fd I Fuelolie Densitet > 0, Opsamlingskapacitet Opsamlingskapaciteten er den oliemængde, der kan opsamles i olieudskilleren. Den nødvendige kapacitet fastlægges ud fra en vurdering af, hvor meget olie der tilledes (både ved normal drift og uheld). Dansk standard anbefaler, at opsamlingskapaciteten som minimum skal være: 10 NS for udskillere med flydelukke 15 NS uden flydelukke. 4 Dansk Standard Udskillere til letflydende væsker (fx olie og benzin) Del 2, DS/EN 858-2, 1. udgave maj 2003 Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 8

9 8. Dimensionering af sandfang Et sandfang tilbageholder sand og grus, samtidig øges opholdstiden for vandet. Sandfanget skal udformes, så vand ikke tilledes fra oven, da dette vil hvirvle det tilbageholdte sand/slam op og ind i udskilleren. Spildevandet skal tilledes gennem siden. Jo større afstanden mellem tilløb og udløb er, jo større opholdstid nås. Størrelsen bestemmes ud fra forventet belastning, spildevandstype og vandstrøm (NS) Slammængde Type af spildevand Sandfangets rumindhold Ingen Industrispildevand (f. eks. kondensvand fra kompressor) Ikke nødvendig Lav Middel Processpildevand med minimalt slamindhold Regnvand fra befæstede arealer eller delvist befæstede arealer Servicestationer, vaskepladser for biler og busser, autoværksteder, maskinfabrikker 100 NS / Fd 200 NS / Fd Over middel Vaskepladser for entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner og lastbiler. Automatiske bilvaskeanlæg 300 NS / Fd Bemærk! Mindste volumen på en sandfang skal være 600 liter. Ved anvendelse af højtryksrenser / damprenser skal sandfangets volumen altid være minimum liter Ved autovaskeanlæg skal sandfangets volumen være minimum liter 9. Anvendt litteratur og yderligere information Retningslinjerne er udarbejdet ud fra følgende litteratur, som ligeledes kan anvendes for yderligere information: Europæisk Standard Udskillere til letflydende væsker (fx olie og benzin) Del 1, DS/EN 858-1, maj 2002 Europæisk Standard Udskillere til letflydende væsker (fx olie og benzin) Del 2, DS/EN 858-2, maj 2003 Dansk Standard DS 432 Norm for afløbsinstallationer, 4. udg., primo 2009 Kloakmesterhåndbogen, 7. udgave 2014 Rørcenter-anvisning 006 fra marts 2004 Olieudskilleranlæg Teknologisk institut Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen for Miljø og Klima i Herning Kommune på tlf Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 9

10 Bilag 1. eksempel på beregning af NS og størrelse sandfang Forudsætninger Udendørs ikke overdækket vaskeplads, for biler og busser, autoværksteder, maskinfabrikker. 2 højtryksrensere og 3 tappesteder (1, ½ og ½ gevind). Vask af biloverflader (med olie). Brug af alkaliske rengørings- og rensemidler i forbindelse med højtryksrenserne. Tappestederne bruges til skylning uden brug af rengørings- og rensemidler. Pladsen er 40 m² og underlaget er tæt beton: Olieudskillertye NS, nominel størrelse af olieudskiller Qr den maksimale regnvandsstrøm i liter/sek. (0,018 l/s m² areal m²) Qs1, dimensionsgivende spildevandsstrøm (med emulgeret olie): Qs2, dimensionsgivende spildevandsstrøm (uden emulgeret olie) Da der vaskes biloverflader med olie med højtryksrenser, vælges en klasse I olieudskiller med koalecensfilter jf. tabel 1, side 5. = (Qr + (Fx x Qs1) + Qs2) x Fd 0,018 x 40 m² 0,72 l/s Qs1, højtryksr. nr. 1 = 2 l/s Qs1, højtryksr. nr. 2= 1 l/s Qs1 = 2 l/s + 1 l/s Qs2, tappested 1 = 1,7 l/s Qs2, tappested ½ = 0,5 l/s Qs2, tappested ½ = 0,35 l/s Qs2 = 1,7 + 0,5 + 0,35 = 2,55 l/s 3 l/s 2,55 l/s Fx, hindringsfaktor/emulsionsfaktor Fx 2 Fd, densitetsfaktor Blandet olie fra bilvask har vægtfylde 1,5 (Fd) på 0,85-0,90 g/cm³ + klasse I koalecensudskiller = NS, nominel størrelse = (Qr + (Fx x Qs1) + Qs2) x Fd 13,9 l/s af olieudskiller = (0,72 l/s + (2 x 3 l/s) + 2,55 l/s) x 1,5 Størrelse sandfang = 200 NS / Fd =200 13,9 / 1, liter Der vælges følgende anlæg: Koalescensudskiller inkl. flydelukke og lagtykkelsesalarm Nominal kapacitet på mindst 14 l/s Opsamlingskapaciteten for olie er mindst 140 liter Sandfang på mindst liter. Prøvetagningsbrønd Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 10

11 Bilag 2. Prøvningsrapport tæthedsprøvning Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Dato for tæthedsprøvningen: Beskrivelse af olie/benzinudskiller Udskillertype: Diameter i cm: Udskillervolumen: Dybde i cm. Materiale (beton, stål, plast eller andet) Bemærkninger: Visuel tilstandsvurdering efter rengøring og tømning (sæt X) Dele I orden Defekt Bemærkninger Bund: Brøndringe: Kegle: Samlinger: Dæksler: Andet: Tæthedsprøven (udført efter DS 455, norm for tæthed af afløbssystemer i jord) Eventuelt omgivende grundvandsspejlets højde over centrum af lavest beliggende ledningstilslutning Nedstik til vandstand målt v. prøvens start (cm.) Tilladt tilført vandmængde i liter efter 10 minutter jf. DS 455 figur b Faktor k jf. DS 455 figur c Nedstik til vandstand målt efter 10 minutter (cm.) Tilført vandmængde i liter Resultat af prøvning Godkendt: Ikke godkendt: Bemærkninger Tæthedsprøven er udført af: Virksomhed Operatør Adresse Underskrift Retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg 11

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? 1 2. Valg af

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere

Generelt om olie- og benzinudskillere Generelt om olie- og benzinudskillere Natur- og miljøafdelingen i Skive Kommune 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Retningslinjer for indretning, drift og vedligeholdelse af sandfang og olie- og benzinudskillere. Samt tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...........................................................

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse Generelt...4 Formål...4 Regelgrundlag...4 Gyldighedsområde...4

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Sådan fungerer en olieudskiller Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 3 Eksempel på en gammel olieudskiller 4 Eksempler på

Læs mere

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Kapitel: Afsnit: Udgave: Side: 1 af 10 Navn: Ansvarlig: Kontrolleret af: Sti:C:\Users\dktijg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Status: Files\Content.IE5\1KHUR9LV\OBU

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Dimensionering og regler for fedtudskiller

Dimensionering og regler for fedtudskiller Dimensionering og regler for fedtudskiller Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Olieudskillere Oktober 2011 Ref. Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra myndigheder

Læs mere

Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg

Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg Drift, vedligehold, dimensionering og tæthedsprøvning Oktober 2011 www.naturogmiljoe.dk 2 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Morsø Kommune Juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.1 HVOR SKAL DER VÆRE FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.2 HVORDAN VIRKER

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1.Fedtudskilleranlæg... 2 1.1 Hvor skal der være fedtudskilleranlæg... 2 1.2 Hvordan

Læs mere

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut Olieudskillere Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde 1 Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 En fyldt olieudskiller lige før tømning 3 Olie er miljøskadeligt og skal

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller IndustriMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby miljoe@aalborg.dk www.aalborg.dk Init.: CR/KAR 30. juni 2016 Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg Retningslinjer Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg 2 Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra afløbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer

Læs mere

Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan

Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan Fredensborg Kommune Team Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal E-mail: miljoe@fredensborg.dk Virksomhedsnavn: Ansøger Kontaktperson:

Læs mere

Retningslinje. Etablering af tank- og vaskepladser

Retningslinje. Etablering af tank- og vaskepladser Retningslinje Etablering af tank- og vaskepladser Tankplads Spildevandsledning Sandfang Olie- og benzinudskiller 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er sikre, at tankpladser hos eksempelvis

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Katalog. Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse. Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer. www.purus.dk info@purus.

Katalog. Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse. Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer. www.purus.dk info@purus. Katalog Slamfang Fedtudskiller Olieudskiller Alarmer Dimensionering Installation Drift vedligeholdelse Udskillerkatalog Purus as Udgivelse: Purus as 4. udgave 2011, 1. oplag Purus as kan ikke holdes økonokisk

Læs mere

Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2.

Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2. Forord. Afsnit 10, som omhandler dimensionering af slamfang og udskillere er afstemt med de nyeste regler i ht. DS/EN 858-1 og -2 og DS/EN 1825-1 og -2. Afsnit 11 omhandler installations-, drift- og vedligeholdelsesvejledning.

Læs mere

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Kingo Karlsen A/S F.L.Smidths Vej 17 8600 Silkeborg 26. april 2010 SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 vedrørende afledning af spildevand

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Tilsynsnotat for miljøtilsyn den 9. december 2015 Andersen & Martini A/S Husmandsvej 3 2630 Taastrup CVR nr.: 15313714 Oplysninger fra tilsynet Virksomhedstype

Læs mere

Olie- og benzinudskillere. i Odense

Olie- og benzinudskillere. i Odense Olie- og benzinudskillere i Odense Olie- og benzinudskillere Odense Renovation A/S administrerer den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere på vegne af Odense Kommune. Og alle nødvendige tømninger

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler. Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878

Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler. Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878 Solrød Kommune Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878 Salbjergvej 28, 4622 Havdrup P nr.: 1009120706 Tilladelsesdato:

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven til offentlig kloak er meddelt til Salling Entreprenørfirma a/s Viumvej 22 7870 Roslev Skive

Læs mere

Københavns Kommune. Olieudskillere

Københavns Kommune. Olieudskillere Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Ref.: Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon

Læs mere

Skema for processpildevand

Skema for processpildevand Brøndby Kommune Miljøafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Sagsbehandler: Susanne Svenné Skema for processpildevand Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf: Kontaktperson: Tlf: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P. nr: 1.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak Tilslutningstilladelse til offentlig kloak i henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. Virksomhedens navn og adresse: Vognmandsfirmaet Gert Svith

Læs mere

Spildevandsteknisk redegørelse

Spildevandsteknisk redegørelse Spildevandsteknisk redegørelse Vaskecentret Høje-Taastrup Letland Alle 2 2630 Taastrup Kontakt person Sven Hansen Hjemmeside - Telefon 43 71 78 86 CVR nr. 12562586 E-post vask@vaskecentret.dk P. nr. 1004968392

Læs mere

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer Uponor er Uponor udskillersystemer 499 er indhold 11.0 er - indhold... 499 11.1 er - indledning...501 11.2 Uponor olie- og benzinudskillersystemer... 503 Godkendelser.... 508 Installation.... 509 Dimensionering...512

Læs mere

Sendt pr. mail:

Sendt pr. mail: Teknik- og Miljøafdelingen Halm 80. Skalkendrup ApS Skalkendrupvej 12 Skalkendrup 5800 Nyborg Sendt pr. mail: christopher@halm80.dk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra befæstede arealer i kloakopland R05 og dele af Q02 til Ribe Å.

Tilladelse til udledning af regnvand fra befæstede arealer i kloakopland R05 og dele af Q02 til Ribe Å. Esbjerg Forsyning A/S e-mail: post@esbjergforsyning.dk Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. april 2012 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51 34 Sags id 2011-18212

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Sandfang og olieudskillere

Sandfang og olieudskillere Sandfang og olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, 1 Sandfang Sandfang fjerner tunge partikler i regnvand Sandfang forbedrer olieudskilleres virkningsgrad Der anbefales forholdsvis små sandfang i DS/EN 858-2

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand OK a.m.b.a. CVR nr.: 12761732 Solrød

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild kommune Rebild Kommune 2016 Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke etableret med et uigennemtrængeligt underlag, eller med opkant

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven er meddelt til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk Hasselvej 8 Lem 7860 Spøttrup Skive Kommune

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS.

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. Smoke Solution ApS Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 28109067 Dato for meddelelse: 1. december 2006 P Nr.: Ikke

Læs mere

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Vand og Natur Signe Foverskov Telefon 72 56 59 37 sifo@fredensborg.dk Sagsnr. 11/53035 27. marts 2014 Tilladelse til tilslutning

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Teknik og Miljø, VirksomhedsMiljø November 2010 1. Indledning Spildevand, som indeholder fedt, kan give problemer i kloaksystemet,

Læs mere

Ansøgning Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningsmateriale dateret den 10. december 2012, version 1 (bilag 1).

Ansøgning Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningsmateriale dateret den 10. december 2012, version 1 (bilag 1). Odder Vandværk Skovdalsvej 8 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt til info@odderforsyningsselskab.dk Udlednings- og tilslutningstilladelse Odder Kommune Miljø har den 19. februar 2013 modtaget

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

Toftlund Materialegård/Entreprenørafdelingen Ørderup Kirkevej Toftlund. Lise B. C. Sivesgaard Miljømedarbejder

Toftlund Materialegård/Entreprenørafdelingen Ørderup Kirkevej Toftlund. Lise B. C. Sivesgaard Miljømedarbejder Entreprenørafdelingen Håndværkervej 40 6270 Tønder Att.: Bent Drøhse Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929242 Mail: lbs@toender.dk Sags id.: 06.01.15-G01-2520898-10 Ks: HL

Læs mere

Solrød Kommune. Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Still Scandinavia A/S. Still Scandinavia A/S CVR nr.

Solrød Kommune. Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Still Scandinavia A/S. Still Scandinavia A/S CVR nr. Solrød Kommune Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Still Scandinavia A/S Still Scandinavia A/S CVR nr.: 63 66 93 18 Engvangen 12, 2680 Solrød Strand P nr.: Tilladelsesdato:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps.

Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps. Kaj Larsen Automobiler Aps. Engvangen 20, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 29132038 Dato for meddelelse: 31. maj 2006 P Nr.: 1001488163

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hvidbjerg Strand Feriepark A/S

Tilslutningstilladelse Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej 27 6857 Blåvand Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk Tilslutningstilladelse Hvidbjerg Strand Feriepark

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.11.2015 CVR-nummer 29818231 P-nummer 1015105719 Virksomhed Uno-X Adresse Gunnar Clausens Vej 24 Postnummer

Læs mere