Genoptræning. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoptræning. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige"

Transkript

1 Genoptræning Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

2 Indhold Forord...3 Når man har brug for genoptræning...4 Kom godt i gang...8 Mærkesager...13 Vær synlig...24 Bliv hørt...28 Litteraturliste

3 Forord Sammenhængende forløb for patienter det har vi fra Ældre Sagen efterlyst mange gange. I den forbindelse er spørgsmålet om genoptræning helt centralt. For de færreste kommer jo ud fra sygehuset og er fuldt funktionsdygtige som galgenhumoren siger, skal der et godt helbred til for at ligge på sygehuset. Derfor gavner selv den bedste behandling på sygehuset ikke, hvis der ikke efterfølgende foregår en genoptræning, hvor den enkelte opøves i at genvinde så meget funktionsevne og livskvalitet som overhovedet muligt. Tidligere var der mange gråzoner i grænsefladen mellem amter og kommuner, og som følge heraf forsvandt ansvaret for genoptræningen nogle gange og patienterne betalte prisen. Med kommunalreformen fra 2007 er det slået fast, at kommunerne har det afgørende ansvar for genoptræningsforløbene. Lige som på flere andre områder er kommunerne med denne reform blevet økonomiske og politiske kraftcentre. Derfor er det vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune, hvis vores mål og formål skal opnås, sådan som vores medlemmer med rette forventer. Denne håndbog er ment som et inspirationsmateriale, suppleret med yderligere værktøjer på I sidste ende vil der altid være behov for at tilpasse materialet til de særlige forhold, der gælder i den enkelte kommune, eventuelt bistået af foreningskonsulenterne. Jeg ønsker jer alt mulig held og lykke med arbejdet for at sikre en bedre genoptræningsforløb og dermed funktionsevne og livskvalitet for rigtig mange mennesker! Bjarne Hastrup Direktør 3

4 Når man har brug for genoptræning Ældre, der har ligget i sengen i en længere periode med eksempelvis influenza, eller ældre der har været indlagt på hospitalet, har tit brug for genoptræning for at genvinde kræfterne. Får de ikke den nødvendige genoptræning, vil de ofte opleve, at de ikke, som tidligere, kan klare hverdagens gøremål. Funktionsevnen er simpelthen forringet. Det går udover dagligdagens gøremål. Det bliver sværere at lave aftensmaden, klare det daglige bad eller komme ud og gå en tur. For nogle bliver resultatet desværre, at de bliver tvunget til at flytte. Andre oplever, at de måske for første gang i deres liv bliver afhængig af hjemmehjælp. Mens andre igen måske holder op med at cykle eller gå til gymnastik. 4

5 Træning et par gange om ugen i en begrænset periode kan medføre, at en 85-årig får 10 år forærende rent funktionsmæssigt. 1 Med kommunalreformen fik kommunerne efter sundhedsloven ansvaret for at yde gratis genoptræning til patienter. Vel at mærke patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kommunerne fik dermed en ny opgave på sundhedsområdet. I forvejen havde kommunerne efter serviceloven ansvaret for at yde gratis genoptræning efter sygdom, som ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse samt gratis vedligeholdelsestræning. Mange kommuner var dog ikke forberedt på opgavens omfang, og mange steder var der ikke afsat de nødvendige ressourcer hverken i forhold til personale eller fysiske rammer. Genoptræningen har, som en følge deraf, haltet rigtigt mange steder i Danmark. Det betyder, at ældre ikke altid får den træning, de har behov for, at tilbuddet kommer for sent, eller at udgifterne til transporten til og fra genoptræning overstiger budgettet for en pensionist. Ældre har krav på at få den genoptræning, de har behov for, for at leve et selvstændigt og værdigt liv. Serviceloven kapitel Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 1 Centerleder Lis Puggaard, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab, Syddansk Universitet, Odense. 5

6 Sundhedsloven kapitel Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2 Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. I denne håndbog kan du læse mere om, hvordan du som ældre- og sundhedspolitisk frivillig kan arbejde lokalt for at sikre kommunens ældre et anstændigt træningstilbud ved at stille krav om: genoptræningsplaner for sygehuspatienter kortere ventelister overkommelige udgifter til transport Du får også mere at vide om, hvordan kommunerne arbejder. Det er vigtigt, at I som ældre- og sundhedspolitisk arbejdsgruppe kan sætte jer ind i det kommunale forløb, så I er godt klædt på til samarbejdet med kommunen. For kommunen bliver jeres medspiller og ikke modspiller - på trods af, at I evt. skulle have forskellige holdninger til tingene. En god og positiv dialog er som regel vejen frem for et frugtbart og givtigt samarbejde, hvor man samtidig har respekt for hinandens arbejde og arbejdsgange. 6

7 Derudover er det vigtigt, at I som frivillige synliggør jeres arbejde. På den måde bliver I en effektiv medspiller i det kom munale regi, og får større mulighed for at påvirke den kommunale dagsorden. Fakta om genoptræning Genoptræning er et målrettet og tidsafgrænset tilbud, der skal sikre, at man opnår samme evne eller bedst mulig evne til at fungere i hverdagen som før ens sygdom. Det gælder ens fysiske formåen herunder balance, koordination, tale eller lignende. Kommunen skal tilbyde genoptræning: Efter indlæggelse på sygehus hvis der i den forbindelse er udarbejdet en genoptræningsplan. Kontakt med skadestue, sygehusambulatorium eller dagsafsnit sidestilles med sygehusindlæggelse. Efter sygdom eller ulykke, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det kan eksempelvis være efter et fald eller længerevarende influenza. Ved specialiseret genoptræning, der forudsætter et sygehus ekspertise, udstyr m.v., skal den ambulante genoptræning efter udskrivning fra sygehus foregå i sundhedsvæsenet. Fx efter alvorlige ulykker, sjældne handicap eller særligt komplicerede fremadskridende sygdomme. Sundhedsloven kapitel Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 7

8 Kom godt i gang Når I som frivillige skal i gang med at arbejde med genoptræning, kan I evt. med fordel nedsætte en arbejdsgruppe, hvor I sammen kan arbejde indenfor nogle fastlagte rammer, der er udstukket af koordinationsudvalget. Dernæst er det en fordel, at I kender til, hvordan en kommune typisk arbejder. Du kan i dette afsnit læse om årets gang i kommunen i forhold til to vigtige styringsredskaber, nemlig: kvalitetsstandarder det kommunale budget Landets kommuner er meget forskellige, så vær opmærksom på, at jeres kommune kan have valgt at strukturere arbejdet på en anden måde. Kvalitetsstandarder Alle landets kommuner skal mindst en gang årligt udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for genoptræning. Kvalitetsstandarderne kan som regel findes på kommunens hjemmeside. Kvalitetsstandarden er ofte meget detaljeret. Her kan I læse om kommunens serviceniveau fx i forhold til, hvor længe man skal vente på genoptræning. Kvalitetsstandarderne er altså kommunernes beskrivelse af den ønskede servicekvalitet i kommunen, og er et godt redskab for jer som en arbejdsgruppe, da ændringer i kvalitetsstandarderne får betydning for servicen til alle ældre, der får den pågældende hjælp. 8

9 Læs også mere om kvalitetsstandarder på Selv om det ikke er et krav, vil mange kommuner vælge at revidere kvalitetsstandarderne nogenlunde på samme tid af året oftest i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Det er derfor vigtigt, at I finder ud af, hvornår jeres kommune reviderer kvalitetsstandarderne og blander jer i debatten. Tildeling af hjælp Al tildeling af hjælp sker efter en konkret individuel vurdering, men der tages udgangspunkt i det serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarden. Det betyder, at kommunens visitator kan vurdere, at behovet for hjælp er større end det serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne. Det kan fx dreje sig om afkortning af ventetid på genoptræning i specielle situationer. Det kommunale budget Arbejdet med budgetlægningen starter længe før, det kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden. Det foregår faktisk året rundt. Så snart et årsbudget er vedtaget, starter arbejdet med det næste. For at komme med bemærkninger og forslag i rette tid, er det vigtig af få tidsplanen for årets budgetarbejde i kommunen for eksempel fra Økonomiafdelingen. Det er en god ide at samarbejde med ældrerådet. Ældrerådet får automatisk information om kommunens budget eller har adgang hertil. Det kan være nyttigt i et samarbejde om fælles fokusområder. 9

10 Kommunens behandling af budgettet kan se således ud: Tidspunkt Februar/marts Marts/april Maj/juni Juni August September Handling i kommunen Temadebatter i kommunalbestyrelsen. Nogle år kan det være om folkeskolen eller miljøet. Et andet år om ældre- og sundhedspolitik. Tidsplan for budgetlægningen besluttes. Administrationen udarbejder forslag til serviceniveau og tilhørende økonomi. Administrationen samler på grundlag af en fremskrivning af det løbende års budget og de politiske signaler om eventuelle udvidelser eller besparelser et budgetforslag. Forslaget udsendes til høring blandt andet hos ældreråd og handicapråd. Undertiden holdes et offentligt borgermøde om forslaget. De stående udvalg behandler budgetforslag. Økonomiudvalget behandler budgetforslag. 15. September Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget. September/oktober Eventuelle sparerunder i udvalgene for at få ønskesedlen om serviceforbedringer til at hænge sammen med de økonomiske realiteter. 15. oktober Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet ved 2. behandling. December Budgettet offentliggøres. 10

11 Som hovedregel bør bemærkninger og forslag sendes til kommunen i årets første måneder for at have en chance for at påvirke det kommende års budget. Derfor er det en god ide, at I går i gang med at argumenterer for jeres konkrete ønsker allerede i årets første måneder, men det skal ikke afholde jer fra at komme med ønsker resten af året. I den offentlige høringsfase mellem første og anden behandling kan I også sende jeres kommentarer til budgettet. I samme periode afholder kommunen et offentligt borgermøde i perioden, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte forslag. Sideløbende kan I sende indlæg og læserbreve til den lokale avis, men husk at være saglige og argumentere for jeres sag. Ældre Sagens slagord om Ingen argumentation uden dokumentation gælder stadig. Hvordan får man fat på budgetforslaget? I har efter Offentlighedsloven først krav på at se budgettet, når Økonomiudvalget efter den 15. september har indstillet forslaget til kommunalbestyrelsen. I praksis vil et godt og løbende samarbejde mellem kommunen og Ældre Sagen dog ofte give mulighed for information inden september. Ældrerådets høringsret giver ofte mulighed for kendskab til kommunens budgetovervejelser allerede før sommerferien. Det kan være svært at læse et budget, men det er værd at bruge jeres energi på det, der hedder generelle bemærkninger. Her kan I bl.a. læse om: Udviklingen i antallet af ældre. Udgifter til pleje- og omsorgspersonale. Antallet af plejeboliger Hvorvidt det konkrete budgetforslag svarer til det nuværende serviceniveau, eller om servicen bliver hævet eller sænket? 11

12 Budgetstoffet kan være svært tilgængeligt uden fagkyndig hjælp. I kan derfor foreslå, at kommunen på et offentligt møde eller et møde for ældres repræsentanter gennemgår materialet, så I har indsigt, inden I indsender bemærkninger eller forslag. Undersøg også, om kommunen har en brugertilfredshedsundersøgelse vedr. tilbud om genoptræning. I vil herudfra få et godt overblik over, om kommunen opfylder de behov, som den enkelte har. 12

13 Mærkesager I forbindelse med genoptræning, vil der være en række mærkesager, som vil have stor betydning for modtagernes ve og vel. Nedenfor gennemgår vi tre forslag til mærkesager, der alle er værd at kigge efter i sømmene og arbejde med. Undervejs i jeres arbejde vil I sikkert støde på andre emner, det også er værd at hive fat i. 1 Genoptræningsplaner Landets sygehuse skal udfærdige genoptræningsplaner til patienter, der har et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse, men det er kommunerne, der betaler og udfører planerne. Det stiller store krav til både region og kommune om at sikre et sammenhængende udskrivelsesforløb bl.a. omkring genoptræningen. Anvendelige genoptræningsplaner er forudsætningen for, at samarbejdet kan fungere. Dårlige genoptræningsplaner går ud over borgerne og medfører en dårlig udnyttelse af terapeuternes i forvejen sparsomme ressourcer. 47 % af kommunerne var overvejende utilfredse med sygehusenes genoptræningsplaner 2 Ældre, der udskrives uden en genoptræningsplan, har ikke krav på genoptræning efter indlæggelse. Genoptræningsplanen er så at sige adgangsbillet til genoptræning, men desværre udskrives alt for mange ældre stadig uden eller med mangelfulde genoptræningsplaner. 2 Vilstrup/Synnovate for Ældre Sagen, Kommunal træning af ældre, Undersøgelsen indbefattede 67 ud af 98 kommuner. 13

14 Ældre Sagen mener: Genoptræningsplanerne skal forbedres, så de er anvendelige. I kan arbejde for, at ældre i jeres kommune får genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse, og at genoptræningsplanerne er anvendelige i det daglige samarbejde. Nedenstående spørgsmål kan bruges til at finde ud af, om sygehusets genoptræningsplaner er anvendelige. Læs genoptræningsplaner Spørg sygehus eller kommune, om I må se et eksempel på en anonymiseret genoptræningsplan. I kan alternativt spørge ældre i kommunen, om I må få lov at se deres genoptræningsplan. Er genoptræningsplanen udarbejdet i samarbejde med patienten? Er planen udleveret på udskrivningstidspunktet? Er planen sendt til både kommune og praktiserende læge? Indeholder genoptræningsplanen beskrivelse af: Tidligere funktionsevne? Funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet? Hvilke begrænsninger i funktionsevnen genoptræningen skal rette op på? Seneste tidspunkt for bopælskommunens første kontakt til patienten? Hvordan sygehus og kommune kan kontaktes? Spørg kommunen Spørg træningsterapeuter i jeres kommune, hvorvidt de oplever genoptræningsplanerne som anvendelige i deres arbejde. I vil herudfra få et godt udgangspunkt til at diskutere, hvorvidt genoptræningsplanerne er anvendelige. 14

15 Tag kontakt til ledende embedsmænd eller politikere og fortæl, hvorvidt I oplever, at genoptræningsplanerne er anvendelige. Spørg samtidig om kommune og sygehus har en plan for, hvordan planerne gøres anvendelige. 2 Kortere ventelister I næsten halvdelen af landets kommuner tager det uacceptabel lang tid, hvis den enkelte har brug for træning efter sygehusindlæggelse, sygdom eller har brug for hjælp til at vedligeholde balance, smidighed eller til at klare dagligdagen. Ventetiden kan koste dyrt for den enkelte. Vores kondition og muskelstyrke falder markant efter blot 1 uges sengeleje. Specielt de muskler, vi bruger til at rejse og sætte os med, samt de muskler, der holder os oprejst, svækkes efter sygdom. 3 Unødig ventetid kan betyde, at ældre aldrig genvinder evnen til at komme ud af sengen ved egen hjælp, gå en tur i haven eller varme aftensmaden. I kan arbejde for, at ventetiden forkortes betragteligt i jeres kommune. Husk, at kommunen har ansvaret for to forskellige typer af træning: genoptræning efter sygehusindlæggelse genoptræning uden sygehusindlæggelse Det er en god ide, at I undersøger ventetiden for både genoptræning efter og genoptræning uden sygehusindlæggelse, da der kan være forskellige ventetider. I kan også vælge at sætte spottet på den del af træningen, som I fornemmer specielt er problematisk i jeres kommune. 3 Centerleder Lis Puggaard, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab, Syddansk Universitet, Odense. 15

16 Ventetid på genoptræning efter sygehusindlæggelse Kommunerne har generelt fået langt flere genoptræningsplaner fra sygehusene end forventet. I har sygehusene udarbejdet mere end dobbelt så mange genoptræningsplaner som i 2006, hvilket har sat kommunerne under pres. I nogle kommuner har det betydet, at ventelisterne til genoptræning er blevet væsentligt længere end forventet. 30 % af kommunerne har en ventetid på 2-4 uger, mens 15 % af kommunerne ikke ved, hvor længe deres borgere venter på genoptræning efter udskrivelse fra sygehuset. 5 Hver dag tæller, når det gælder genoptræning. Det er ikke tilfredsstillende, at ældre skal vente flere uger, før den den nødvendige genoptræning påbegyndes efter sygehusindlæggelse. Der er selvfølgelig tilfælde, hvor svære operationssår og ulykker betyder, at genoptræningen ikke kan gå i gang lige efter udskrivelsen, men det bør være hensynet til patientens helbred og ikke kommunens kapacitet, der styrer ventelisternes omfang. Ældre Sagen mener: Ventetiden på genoptræning bør maksimalt være 1 uge efter udskrivningen fra sygehuset. 4 Notat fra Sundhedsstyrelsen 24. januar Vilstrup/Synnovate for Ældre Sagen, Kommunal træning af ældre, Undersøgelsen indbefattede 67 ud af 98 kommuner.

17 I kan arbejde for, at ventetiden på genoptræning efter sygehusindlæggelse i jeres kommune ikke overskrider 1 uge. Nedenstående spørgsmål kan bruges, når I vil finde frem til kommunens ventetid, som den er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard, og som den udmønter sig i dagligdagen. Læs kvalitetsstandard og sundhedsaftale Indhent kommunens kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse og gerne nogle genoptræningsplaner, hvor det er muligt. Hvor lang tid må der maksimalt gå fra sygehusets udskrivelse til kommunens første kontakt til patienten? Hvor lang tid må der maksimalt gå fra kommunens første kontakt til igangsættelse af genoptræning? Bemærk, kommuner har ikke pligt til at udarbejde en kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse, men mange kommuner har alligevel udarbejdet en sådan. Hvad er en sundhedsaftale? Kommunerne og regionerne udarbejder sundhedsaftaler, hvor bl.a. samarbejdet om træningsindsatsen beskrives. Du kan finde din kommunes sundhedsaftale ved at kontakte din region enten telefonisk eller via hjemmesiden. Skriv til kommunen Hvor mange dage stod patienter i gennemsnittet på venteliste til genoptræning efter sygehusindlæggelse i foregående år? Hvor mange dage har patienter i gennemsnittet stået på venteliste til genoptræning efter sygehusindlæggelse i år? Har kommunen taget initiativer til at nedbringe ventetiden? 17

18 I vil herudfra få et godt overblik over, hvor længe man skal vente på genoptræning efter en sygehusindlæggelse i jeres kommune. Det kan holdes op imod Ældre Sagens anbefaling om en ventetid på maksimalt en uge fra udskrivelsesdatoen. Ventetid på genoptræning uden sygehusindlæggelse Kommunerne har i mange år haft ansvaret for genoptræning uden sygehusindlæggelse, som typisk tilbydes til ældre, der efter en længerevarende influenza eller et fald har svært ved at klare dagligdagens udfordringer. Det drejer sig specielt om svage ældre, der ofte modtager hjemmehjælp eller anden hjælp fra kommunen. Det er derfor trist, at mange ældre skal vente længe eller aldrig får tilbudt den vigtige genoptræning. 27 % af kommunerne har en ventetid på tre uger eller mere på genoptræning uden sygehusindlæggelse 6 Selv om ansvaret for genoptræning uden sygehusindlæggelse har været kommunens i årevis, halter tilbudet desværre stadig. Der kan gå længere tid, fra behovet kendes, til træningen igangsættes, end tilfældet er ved sygehusindlæggelser. Ældre Sagen frygter, at presset på kommunerne fra sygehusets genoptræningsplaner kan betyde, at genoptræning uden sygehusindlæggelse nedprioriteres med endnu længere ventelister til følge. Ældre Sagen mener: Ventetiden på genoptræning uden sygehusindlæggelse bør maksimalt være 2 uger. 6 Vilstrup/Synnovate for Ældre Sagen, Kommunal træning af ældre, Undersøgelsen indbefattede 67 ud af 98 kommuner. 18

19 I kan arbejde for, at ventetiden på genoptræning uden sygehusindlæggelse ikke overskrider 2 uger i jeres kommune. Nedenstående spørgsmål kan bruges, når I vil finde frem til kommunens ventetid, som den er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard. Læs kvalitetsstandard Hvor lang tid må der maksimalt gå fra behovet er kendt til igangsættelse af genoptræning? Fakta Kommunen skal mindst en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse. 7 Kvalitetsstandarden bør også være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Bemærk, nogle kommuner har endnu ikke udarbejdet en kvalitetsstandard for genoptræning uden indlæggelse. Dette er lovpligtigt, så kontakt kommunen, hvis dette endnu ikke er sket. Fortæl om Ældre Sagens holdninger, og at I gerne vil indgå i en dialog om udformning af en sådan kvalitetsstandard. 7 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v., 1 19

20 Skriv til kommunen Hvor mange dage stod patienter i gennemsnittet på venteliste til genoptræning uden sygehusindlæggelse i foregående år? Hvor mange dage har patienter i gennemsnittet stået på venteliste til genoptræning uden sygehusindlæggelse i år? Har kommunen taget initiativer til at nedbringe ventetiden? I vil herudfra få et godt overblik over, hvor længe man skal vente på genoptræning uden indlæggelse i jeres kommune, og om ventetiden er steget efter, at kommunerne overtog størstedelen af genoptræningsansvaret. Det kan holdes op imod Ældre Sagens anbefaling om en ventetid på maksimalt to uger. 20

21 3 Kørsel Kommunerne skal tilbyde gratis kørsel eller kørselsgodtgørelse til pensionister i forbindelse med genoptræning, der foregår efter udskrivning fra sygehus. Andre end pensionister har i visse situationer også denne adgang. Adgang til kørsel forudsætter, at personens tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge. Der er forskellige regler om kørsel og kørselsgodtgørelse efter sundhedsloven, efter udskrivning fra sygehus og efter serviceloven uden udskrivning fra sygehus. Det er utilfredsstillende, at ældre, der har brug for genoptræning uden en sygehusindlæggelse, ikke er ligestillet med ældre, der har været indlagt på et sygehus. Ældre, der har brug for transport til genoptræning uden sygehusindlæggelse, er i stedet henvist til at søge om et personligt tillæg, hvis deres økonomiske forhold er særligt vanskelige. Der er også mulighed for at søge tilskud efter serviceloven. 21

22 Ældre Sagen mener: Der skal efter serviceloven være samme adgang til kørsel eller kørselsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning uden sygehusindlæggelse, som der er efter sundhedsloven efter udskrivning fra sygehus. I kan arbejde for, at transport til og fra genoptræning uden sygehusindlæggelse ligestilles med genoptræning efter sygehusindlæggelse. Følgende spørgsmål kan bruges, når I vil finde frem til transportordningen i jeres kommune. Læs kvalitetsstandard Hvem kan visiteres til kørsel til genoptræning efter sygehusindlæggelse? Hvem kan visiteres til kørsel til genoptræning uden sygehusindlæggelse? Hvad koster kørslen til genoptræning? I vil herudfra få en viden om, hvad det koster at blive transporteret til og fra genoptræning uden sygehusindlæggelse. Kommunerne har forskellig praksis vedr. kørsel til genoptræning uden sygehusindlæggelse. Nogle kommuner har besluttet at yde gratis kørsel, nogle yder et tilskud for at mindske personens egen betaling, og andre yder intet tilskud. Her er der så mulighed for at søge individuelle tilskud. 22

23 Motion i Ældre Sagen Kommunerne har udover genoptræning en forpligtelse til at tilbyde vedligeholdende træning til ældre borgere, der har behov træning for at vedligeholde almindelige færdigheder såsom balancen. Der er generelt behov for mere træning, end kommunerne kan tilbyde. Når kommunernes forpligtelse til genoptræning og vedligeholdelsestræning stopper, kan Ældre Sagens motionsfrivillige supplere enten ved holdtræning eller træning ved en motionsven. Husk at gøre kommunen opmærksom på, at Ældre Sagen løfter en stor og vigtig opgave, når det handler om træning. 23

24 Vær synlig Som frivillig eller nystartet arbejdsgruppe gælder det i høj grad om at gøre opmærksom på jeres eksistens. Ældre- og sundhedspolitik handler også om at være synlig, give sin mening til kende og blive hørt. Beboerne i kommunen, embedsmænd, politikere og samarbejdspartnere bør ikke være i tvivl om, at Ældre Sagen arbejder seriøst med at forbedre genoptræning i kommunen. Det handler om at fortælle, hvad I ved om lige netop jeres kommunes serviceniveau, hvad ældre i kommunen ønsker, og hvad I mener, kommunen kan gøre for at løse problemet. Mulighederne er mange. Skriv til lokalpressen Hvis I har nedsat en ældre- og sundhedspolitisk arbejdsgruppe, vil første skridt ofte være at fortælle om jer selv. Skriv til lokalpressen, fortæl hvem I er, hvad I vil arbejde for, og hvordan I kan kontaktes. 24

25 Forslag til pressemeddelelse Mere kvalitet i ældreomsorgen Ældre Sagen i X-købing nedsætter arbejds gruppe, der skal slå et slag for en bedre ældreomsorg i kommunen Dato Ældre Sagen er medlem af AARP Global Network, som støtter den ældre befolknings behov i hele verden. Med kommunalreformen, som blev gennemført i 2007, er der skabt et nyt Danmark, hvor servicen til borgerne ifølge de politiske udmeldinger mere end nogensinde skal være indrettet efter borgernes behov. Blandt de vigtige opgaver, som de nye kommuner og regioner skal løse, er servicen på ældre- og sundhedsområdet - og her er det ikke mindst genoptræning, som råber på et kvalitetsmæssigt løft. Ældre Sagens undersøgelser viser således, at ventetiderne på genoptræning efter et hospitalsophold er alt for lange, og patienternes genoptræningsplaner er ofte mangelfulde. Så der er altså nok at tage fat på for de nye kommuner og regioner. Ældre Sagen i X-Købing vil gerne medvirke til, at der bliver sat fokus på problemerne og skabt de rigtige og holdbare løsninger i vores område. Vi har derfor nedsat en ældre- og sundhedspolitisk arbejdsgruppe, der i et tæt samarbejde med kommunen og andre foreninger vil arbejde for en bedre og mere sammenhængende offentlig service. Arbejdsgruppen består af: navne kort og præsentation af medlemmerne. Arbejdsgruppens første initiativ er: det kunne f.eks. være et offentligt møde, hvor lokale politikere inviteres til at komme med oplæg og svare på spørgsmål. Eller konkrete forslag til forbedringer på ældreområdet. Med venlig hilsen Formanden for Ældre Sagen i X-Købing eller kontaktperson for arbejdsgruppen/arbejdsgrupperne Adresse Telefonnummer Bilag: Det kunne eventuelt være et strategipapir over de problemer og indsatsområder, som arbejdsgruppen vil sætte fokus på. Eller en undersøgelse af lokale forhold på ældre- og sundhedsområdet. Se eksempler på pressemeddelelser på 25

26 Samarbejd med kommunens politikere, embedsmænd og råd Det er en god ide, at I, sammen med formanden for Ældre Sagen i jeres kommune, kontakter borgmesteren, socialudvalgsformanden eller andre relevante politikere for et møde, hvor I præsenterer jer selv og får en dialog om, hvordan I kan samarbejde. På den måde gør I opmærksom på, at I har en holdning, når det kommer til ældre- og sundhedspolitik. Det er en god ide også at tage kontakt til ledende embedsmænd, leder af hjemmeplejen, plejehjemmene og genoptræningen specielt for at få mere viden om kommunens konkrete serviceniveau. Bemærk! I kan kontakte Ældre Sagens Komiteservice for at få tilsendt to eksemplarer af Værd at Vide samt Ældre Sagens årsrapport, som I kan tage med til mødet med borgmesteren og socialudvalgsformanden, så I kan vise kommunen, hvem I er, og hvad Ældre Sagen står for. I kan kontakte Ældreråd og Handicapråd, der begge har høringsret i forhold til de af kommunens tiltag, der handler om ældre og handicappede i kommunen. I vil opleve, at I kan få glæde af hinanden, og at der er mange fordele ved et tæt samarbejde på de områder, hvor I arbejder for samme sag. Samarbejd med andre frivillige Som frivillig eller nystartet arbejdsgruppe og også senere i jeres arbejde har I brug for viden om, hvordan ældre i jeres kommune konkret oplever ældreplejen i kommunen. I vil få brug for at indhente viden mange steder fra, men det er selvfølgelig oplagt at bruge Ældre Sagens frivillige besøgs-, sygehus- og motionsvenner eller andre frivillige, som har en personlig kontakt med ældre i kommunen. 26

27 De social-humanitære frivillige er ude i marken og vil ofte være nogle af de første, der hører om, hvis genoptræningen ikke er god nok. I kan fx arrangere en halv temadag i samarbejde med den social-humanitære kontaktperson, hvor I inviterer frivillige, der er i kontakt med genoptræningspatienter til at fortælle om, hvad de oplever. Husk! Sammenlign jeres resultat med resultaterne fra ældre- og sundhedspolitiske frivillige i andre kommuner. I får et overblik over, hvordan serviceniveauet er i andre kommuner og kan fortælle politikerne i kommunen om de gode eksempler på den anden side af kommunegrænsen. 27

28 Bliv hørt Synlighed skabes også ved hjælp af borgermøder og læserbreve i aviserne. Forslag til annoncer og læserbreve finder I på under Frivillige/Viden og værktøjer, hvorfra de kan printes direkte. Her vil der også blive givet et par eksempler. Annoncer skal være en appetitvækker, der får folk til at møde op til arrangementet. Annoncen kan forkortes yderligere, da det ofte er meget dyrt at indrykke annoncer i lokalpressen. Annoncen kan indrykkes i lokalpressen, jeres medlemsblad eller i tillægget det sker til Ældre Sagens medlemsblad. I kan også sørge for, at annoncen kommer op at hænge på: biblioteker medborgerhuse aktivitetscentre uddannelsessteder og andre steder i kommunen, hvor der færdes mange mennesker Husk også Ældre Sagens oversigt over arrangementer samt jeres egen lokale hjemmeside. Kom til temadag Deltag i debatten Skriv dato, tid og sted Fortæl, hvem der deltager. Skriv også, om man skal tilmelde sig arrangementet eller om debatmødet er åbent. Program Fortæl, hvem der deltager eksempelvis borgmesteren, socialudvalgsformanden, ledede embedsmænd, repræsentanter fra Ældre Sagen. Skriv også, om man skal tilmelde sig arrangementet eller om debatmødet er åbent. Ældre Sagen er medlem af AARP Global Network, som støtter den ældre befolknings behov i hele verden. Vi glæder os til en god eftermiddag Venlig hilsen Ældre Sagen i X-købing Kommune Ældre Sagen Nørregade København K Tlf Se annoncen på

29 Læserbreve Læserbrevene kan I, efter aftale med koordinationsudvalget eller lokalkomiteen i ikke-sammenlagte kommuner, sende som repræsentant for Ældre Sagen i jeres kommune. Husk det er vigtigt, at læserbrevene er i overensstemmelse med koordinationsudvalget/lokalkomiteen i ikke-sammenlagte kommuners holdning, så Ældre Sagen taler med en stemme i jeres kommune. Læserbrevene indsæt på næste side er selvfølgelig kun forslag til inspiration. I kan bruge dele af læserbrevene, sammensætte det på en anden måde eller skrive jeres eget. Brug det I kan og tilret efter situationen i lige netop jeres kommune. Pas på, at læserbrevet ikke bliver for langt, så er der risiko for, at det ikke bliver trykt. Husk! Læserbrevet skal dateres. Du bør afslutte brevet med dit navn, Ældre Sagen i X-købing Kommune samt kontaktoplysninger. 29

30 Læserne skriver Genoptræning Genoptræning er af afgørende betydning for mennesker, der har oplevet en funktionsnedsættelse. Det gælder ikke mindst for ældre, der fx har været indlagt på hospital efter alvorlig sygdom. Formålet med genoptræningen er, at ældre hurtigt bliver i stand til at klare sig selv så godt som muligt. Efter den nye kommunalreform, som trådte i kraft 1. januar 2007, har vores kommune fået ansvaret for al genoptræning. De overtager således den genoptræning, der er behov for efter udskrivning fra sygehus bortset fra, når det drejer sig om specialiseret genoptræning. Det store ansvar for den vigtige genoptræning forudsætter, at kommunen kan løfte opgaven, både med hensyn til ressourcer og kvalitet. I X-købing Kommune her kan I fortælle om de problemer, I lokalt vil påpege. God genoptræning er vigtig for vores selvfølelse og livskvalitet. Hertil kommer, at det begrænser samfundets udgifter til hjemmehjælp, plejehjem og sygehuse, hvis ældre kan klare sig selv. Derfor er det uhyre vigtigt, at X- købing tager ansvaret alvorligt og satser de nødvendige ressourcer på genoptræningen. Med venlig hilsen Navn, Ældre Sagen i X-købing Kommune. Ventetid på genoptræning Ældre, der har ligget i sengen i en længere periode, eksempelvis med influenza eller ældre, der har været indlagt på sygehuset, har meget ofte brug for genoptræning for at genvinde kræfterne. Får de ikke den nødvendige genoptræning, vil de ofte opleve, at det bliver sværere at lave aftensmaden, klare det daglige bad eller komme ud og gå en tur. For nogle bliver resultatet desværre, at de bliver tvunget til at flytte. Andre oplever, at de måske for første gang i deres liv bliver afhængig af hjemmehjælp. Mens andre igen måske holder op med at cykle eller gå til gymnastik. Undersøgelser viser, at allerede efter en uges sengeleje falder vores kondition omkring 10 % og muskelstyrken %. Dette gælder ikke mindst mennesker, der er godt oppe i årene. Det er derfor uhyre vigtigt, at ældre tilbydes den nødvendige genoptræning senest efter to uger. Ældre Sagen, i X-købing, mener derfor ikke vi kan være tjent med her kan I fortælle lidt om ventetiderne på genoptræning i jeres kommune. Hvis vi ikke har funktionsevnen i behold, er det sværere at holde gang i venskaber og i sig selv. Det betyder, at der er risiko for, at livskvaliteten falder, og at behovet for hjemmehjælp presser sig på. Det er derfor helt centralt, at X-købing tilbyder kvalificerede genoptræningstilbud uden unødvendig lange ventelister. Med venlig hilsen Navn, Ældre Sagen i X-købing Kommune. Transport til genoptræning Indsæt i stedet: Efter sundhedsloven har pensionister adgang til gratis kørsel eller kørselsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning, der foregår efter udskrivning fra sygehus. Det er et godt tilbud, som også mange ældre i vores kommune har glæde af. Det kan derfor undre, at X- købing ikke har samme tilbud til ældre, der efter en længerevarende influenza eller et fald har brug for præcis den sammen genoptræning. I X-købing skal her kan I fortælle lidt om, hvad det koster at komme til genoptræning uden sygehusindlæggelse. Det er urimeligt, at ældre, der har brug for den samme genoptræning på samme adresse ikke ligestilles, når det kommer til transport til og fra genoptræning. I Ældre Sagen er vi opmærksomme på, at lovgivningen stiller de to grupper af pensionister forskelligt, men vi håber, at X- købing kommune vil rette op på den skævhed ved at ligestille de to grupper, som det er blevet gjort i mange andre af landets kommuner. Her kan I også skrive, hvis I har kendskab til nabokommuner, der har ligestillet de to typer af kørsel. Med venlig hilsen Navn, Ældre Sagen i X-købing Kommune. Se læserbreve på 30

31 Litteratur og links Find her inspiration til uddybende litteratur og gode hjemmesider. Du kan også gå ind på Ældre Sagens hjemmeside hvorfra materialet så vidt muligt kan printes. Vi vil desuden løbende opdatere med relevant materiale på hjemmesiden. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du kontakte Komiteservice for at få tilsendt relevant litteratur. Bemærk! Hvis du har adgang til internettet, kan du læse Ældre Sagens aktuelle presseklip på hjemmesiden Hjemmesiden bliver dagligt opdateret med resumeer af landsdækkende, regionale og visse lokale mediers nyhedsdækning af ældre- og sundhedsområdet, referencer til Ældre Sagen og generelt nyhedsstof vedr. ældre. Generelt Den gode gruppe, Hvorfor, hvornår og hvordan?: Ældre Sagen, april 2007 Forestillinger om skattefinansierede velfærdsydelser til ældre: Vilstrup/Synovate, undersøgelse for Ældre Sagen, 2007 Hvis du vil klage: Socialministeriet, 2007 Sådan forløber din sag: Socialministeriet,

32 Hjemmesider Kommunernes hjemmesider. Kommunernes nøgletal. Sammenligning af kommunerne. Velfærdsministeriet om love og afgørelse. Den sociale ankestyrelse. Nyt fra ældreområdet. Statens informationsside. Folketingets hjemmeside. Information om kommunale forhold. Kommunernes Landsforening. Orientering og nyheder. Indenrigsministeriet. Ventelister og nøgletal for kommunerne. Om samfundsforhold. Alle love og regler. Alt om sundhed. Sammenligning af Danmarks sygehuse. Regeringens sundhedsprogram. Danske regioner. Link til regionernes hjemmeside, hvor blandt andet sundhedsaftalerne kan findes. Sammenligning af kommuners tilbud på ældreområdet. 32

33 Udgivelser Ny aldringsforskning resultater og perspektiver: Ældre- Forum, december 2004, Kommunal træning af ældre: Vilstrup/Synovate for Ældre Sagen, januar 2007 Værd at vide 2008: Munksgaard og Ældre Sagen, København 2008 Lovgivning BEK nr 1266 af 5. december 2006 Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus Indenrigs- og Sundhedsministeriet. BEK nr 1614 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp Socialministeriet BEK nr 1117 af 26. september 2007 Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) Kap. 16, 86: Genoptræning uden sygehusindlæggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet LBK nr 95 af 7. februar 2008 Bekendtgørelse af Sundhedsloven kap. 18, 84: Genoptræningsplaner kap. 39, 140: Genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 33

34 VEJ nr 94 af 5. december 2006 Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v. (Vejledning nr 2 til Serviceloven), (Hjemmehjælpsvejledningen) afsnit II, kap. 2 og 3 afsnit VII, kap. 20 Socialministeriet VEJ nr af 11. december 2006 Vejledning om træning i kommuner og regioner (Træningsvejledningen) Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 34

35 Nørregade København K Tlf Redaktion: Frivilligafdelingen, Rådgivning og Udvikling Grafik/Tryk: Datagraf Illustrationer: Annette Carlsen Oplag: marts 2008 Tak til: Arne Rasmussen Ældre Sagen i Hedensted Birthe Mogensen Ældre Sagen i Hedensted Doris Hartmeyer, Ældre Sagen i Guldborgsund Erik B. Madsen, Ældre Sagen i Hjørring Eva Sloth Ældre Sagen i Billund Finn Vinther, Ældre Sagen i Billund Gert Pedersen, Ældre Sagen i Skive Inge Milbrat, Ældre Sagen i Stevns Ingrid Andresen, Ældre Sagen i Hjørring Kjeld Iversen, Ældre Sageni Skanderborg Per Klausen, Ældre Sagen i Horsens Robert Lauritsen, Ældre Sagen i Billund Svend Nørbjerg, Ældre Sagen i Stevns Ulla Mariegaard, Ældre Sagen i Hjørring Viggo Sørensen, Ældre Sagen i Skive 35

36 Genoptræning Ældre har krav på at få den genoptræning, de har behov for, for at leve et selvstændig og værdigt liv. I denne håndbog kan du læse mere om, hvordan du som ældre- og sundhedspolitisk frivillig kan arbejde lokalt med at sikre kommunens ældre et anstændigt træningstilbud. Håndbogen er ment som et inspirationsmateriale, suppleret med yderligere værktøjer på 36

Hjemmehjælp. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

Hjemmehjælp. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Hjemmehjælp Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Indhold Forord...3 Når man er afhængig af hjælp...4 Kom godt i gang...7 Mærkesager...11 Vær synlig...21 Bliv hørt...25 Litteraturliste...28

Læs mere

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige Genoptræning Orientering til ældrepolitisk frivillige 2014 Indhold 3 Genoptræning og det gode liv 4 Ældre Sagens mærkesager Fakta og oplysninger Generelle fakta om genoptræning Fakta om mærkesager Øvrige

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Budgetlæsning. Hvordan læser og anvender man kommunens budget? ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010

Budgetlæsning. Hvordan læser og anvender man kommunens budget? ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010 ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010 Budgetlæsning Hvordan læser og anvender man kommunens budget? Dette Notat er ment som en håndsrækning til Ældre Sagens medlemmer, navnlig frivillige, der i Lokalkomiteer,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet præciseret i Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE

Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE INDHOLD Det tilbyder kommunen 4 Der er behov for flere tilbud 5 Inviter til motion 6 Husk også det sociale 6 Sådan arbejder de i

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering - Hvad forstås ved det? - Hvordan spiller det sammen med genoptræning, vedligeholdelsestræning? - Hvad mener Ældre Sagen?

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning Servicelovens 86, stk. 1

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning Servicelovens 86, stk. 1 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning efter servicelovens 86. stk.1. Formateret: Bund: 1,5 cm Kvalitetsstandarder Formateret: Skrifttype: 14 i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for kommunal

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere