Sundhedsbrugerrådet. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsbrugerrådet. Referat"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mandag den 1. december 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Svendborg Sygehus Medlemmer: Pia Tørving, A, Peter Christensen, A, Ida Damborg, F, Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Kristian Grønbæk Andersen, B, Thyge Nielsen, V, Ulrik Sand Larsen, V, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, John Arne Sørensen, Rikke Jane Fredeløkke, Hans Biering, Flemming Bay-Jensen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Rita Bruun, Inge Lodberg, Hans Winther, F Afbud: Ida Damborg, F, Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Besøg på FAM på Svendborg Sygehus - kl Godkendelse af dagsorden Retningslinjer for sygehusbehandling i EU/EØS - patientmobilitetsdirektivet Speciallægedækningen i Region Syddanmark Budget konsekvenser af besparelser Strategi for inddragelse af frivillige i Region Syddanmark Status på organdonationsindsatsen i Region Syddanmark Status på sundhedsaftalen efter høringen Patientinddragelsesudvalget Ønsker til dagsordenen til kommende møder Mødeplan Gensidig orientering Eventuelt...21 Bilagsoversigt...22 Underskriftsside

3 1. Besøg på FAM på Svendborg Sygehus - kl Sagsnr.: 14/45504 SAGSFREMSTILLING Kl vil der være velkomst ved sygehusledelsen og rundvisning i FAM efterfulgt af to korte oplæg i mødelokalet vedrørende: 1. De foreløbige erfaringer med skadesvisitation v. Lars Stubbe Teglbjærg, led. overlæge, FAM. 2. Erfaringer med patientinddragelse v. Birthe Nielsen, konstitueret led. oversygeplejerske, FAM. Efter oplæggene vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. INDSTILLING Til orientering. BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Ida Damborg, F, Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Direktør Jens Peter Steensen og ledende overlæge Lars Stubbe Teglbjærg præsenterede FAM, endvidere orienteredes om de foreløbige erfaringer med skadevisitation. Konstitueret ledende oversygeplejerske Birthe Nielsen orienterede om arbejde med patientinddragelse, herunder bl.a. brugerpanel, direkte patient feedback og I patientens fodspor. Drøftedes, herunder bl.a. prioritering af ressourcer til brugerinddragelse, nytækning i forhold til mobile arbejdsstationer og fokus på at undgå dobbeltregistrering. 2

4 2. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/9 BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Godkendt. 3

5 3. Retningslinjer for sygehusbehandling i EU/EØS - patientmobilitetsdirektivet Sagsnr.: 13/16375 RESUMÉ Retningslinjer for sygehusbehandling i EU/EØS (implementering af EU-direktiv om patientmobilitet i sygehusbekendtgørelsen) gennemgås. SAGSFREMSTILLING Formålet med EU-direktivet er at sikre bevægelighed over landegrænserne i EU/EØS. Derfor er udgangspunktet, at der er adgang til at få refunderet svarende til, hvad samme eller lignende behandling ville koste i Danmark. Der er ikke adgang til refusion for behandlinger, som ikke er en del af det danske sundhedstilbud og udredning/behandling kræver en lægehenvisning, ligesom i Danmark. Det er naturligvis hensigten, at borgerne skal kunne vide, hvordan de er stillet, hvis de ønsker behandling i EU/EØS og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anbefaler derfor, at man altid søger forhåndsgodkendelse, selvom det ikke kræves ved den ikkespecialiserede behandling. Så får man hurtigt svar på, om man kan forvente refusion for udgiften til den ønskede behandling samt hvilken refusion, man kan forvente at modtage fra regionen. Behandlinger, der kræver forhåndsgodkendelse I visse tilfælde skal patienten søge regionen om en forhåndsgodkendelse. De behandlinger, hvor det kræves, er nærmere offentliggjort af Sundhedsstyrelsen til: specialiseret behandling, som er nævnt i specialevejledningerne, samt behandlinger, der kræver indlæggelse mindst en nat. Specialevejledningerne beskriver, hvilke sygehuse der foretager specialiseret behandling. Specialiseret behandling er enten højtspecialiseret behandling, som typisk er placeret 1-3 steder i landet eller behandling på regionsfunktion, der typisk er placeret 1-3 steder i hver region. For at fastholde det faglige niveau på regionens sygehuse, har Regionsrådet besluttet, at der gives afslag på forhåndsgodkendelse/refusion, hvor der kunne kræves forhåndsgodkendelsen, hvis behandlingen ud fra en konkret lægefaglig vurdering tilbydes rettidigt i Danmark. Dette sikrer potentielt størst mulig aktivitet på afdelingerne i regionen. Nuværende praksis for behandling af forhåndsansøgninger eller anmodninger om refusion kan illustreres i nedenstående figur. 4

6 Ambulant behandling Indlæggelse i DK (mindst 1 nat) Afslag Specialiseret behandling Konkrete sager (højtspecialiseret f.eks.: eller regionsfunktion) Kompliceret knælidelse Kompliceret tarmsygdom Strålebehandling af: - prostatakræft - hudkræft Afslag Hovedfunktionsniveau Godkendelse Grå stær Koloskopi Ekg-måling Afslag Behandlinger som ikke kræver forhåndsgodkendelse Behandlinger som i Sundhedsstyrelsens specialevejledning for de enkelte lægefaglige specialer beskrives som behandling på hovedfunktionsniveau, og som kan foretages uden indlæggelse, giver som udgangspunkt direkte adgang til refusion. Da der stadig er modtaget et relativt begrænset antal ansøgninger (primo november 2014: 45 ansøgninger) er det ikke muligt at tegne et entydigt billede af, hvilke udredninger/behandlinger der ydes refusion for. Der er f.eks. givet refusion for tarmundersøgelse, hjerteundersøgelse, nerveblokade i ryggen, simpel ortopædkirurgi, øjenoperation samt til akut nethindeløsning. Information og vejledning Patientvejlederne i Region Syddanmark vejleder konkret om reglerne. Patientvejlederne kan også bistå med, hvilke informationer der skal indsendes i forbindelse med ansøgningen om forhåndsgodkendelse/refusion. På Region Syddanmarks hjemmeside findes link til Patientombuddets information om behandling i EU/EØS. Se nærmere i bilag. Refusionsbeløbet Der kan refunderes svarende til udgifter til samme eller lignende behandling, som patienten ville være blevet tilbudt i det offentlige sygehusvæsen her i landet. Der kan altså være en vis egenbetaling forbundet med en undersøgelse/behandling i udlandet uanset, at der ikke kræves forhåndsgodkendelse. I vedlagte bilag beskrives praksis, aktivitet og gældende regler for patienterne, hvis de vælger behandling i andet EU/EØS-land. 5

7 INDSTILLING Til orientering. BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. lille antal udenlandske patienter, som behandles i Region Syddanmark og evt. mulighed for dialyse i Tyskland m.v. BILAG: 1 Åben Sygehusbehandling i EU/EØS, sundhedsbrugerrådet december /14 6

8 4. Speciallægedækningen i Region Syddanmark Sagsnr.: 14/43196 RESUMÉ Der gives en orientering om speciallægedækningen i Region Syddanmark, særligt vedrørende alment praktiserende læger. Der er mangel på praktiserende læger i regionen. Der er siden regionsdannelsen arbejdet på sikring af lægedækningen i hele regionen sikring af, at alle borgere kan være tilmeldt en læge og det er lykkedes. Helt aktuelt er det i Esbjerg og Ribe lægedækningssituationen på almen lægeområdet er mest presset. Det arbejdes der intenst på at løse. På sygehusene er der fortsat geografiske og specialebestemte rekrutteringsvanskeligheder. Der synes dog at være en begyndende bedring i udbuddet af speciallæger. SAGSFREMSTILLING Almen praksis Der er siden regionsdannelsen i 2007 blevet arbejdet med sikringen af lægedækningen inden for almen praksis, og der er afsat en årlig ramme på 10,5 mio. kr. til formålet. Det har blandt andet resulteret i indgåelse af en lokal aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger. En aftale, som rummer forskellige elementer til at sikre lægedækningen og medvirke til etableringen af en bedre praksisstruktur. Der er tillige etableret et rekrutteringsteam. Det er et 3-årigt projekt med opstart 1. oktober 2012, hvor der arbejdes på rekruttering til almen praksis specielt i de lægedækningstruede områder. Der mangler helt aktuelt 25 praktiserende læger i de 375 etablerede praksis i Region Syddanmark. De fordeler sig aktuelt på følgende kommuner: Billund 2 Esbjerg 4 Faaborg-Midtfyn 3 Kolding 2 Langeland 1 Nordfyn 1 Nyborg 1 Odense 2 Svendborg 1 Sønderborg 2 Varde 3 Vejle 1 Ærø 1 Aabenraa 1 7

9 Lægemanglen i almen praksis i Region Syddanmark er primært i den vestlige og sydlige del af Jylland. Det er svært at få rekrutteret unge læger til disse områder, og det betyder, at der bliver tomme pladser, når seniorlægerne stopper. Lige nu er lægedækningssituationen mest kritisk i Esbjerg og Ribe. I Esbjerg er der forholdsvis få åbne praksis, det vil sige praksis, som har åbent for patienttilgang. Der er flere ledige kapaciteter i praksis i Esbjerg og dette sammenholdt med, at der er 8 læger, der er 65 år og derover, gør, at der arbejdes intenst på rekrutteringen af unge læger hertil. Rekrutteringsteamet har rekrutteret 5 udenlandske læger, heraf 3 til Esbjerg-området, som forventes klar til at indgå i praksis i efteråret I Ribe driver regionen aktuelt en praksis. Sundhedshuse Region Syddanmark har desuden sammen med udvalgte kommuner i det seneste år etableret et antal sundhedshuse. Regionen kan konstatere, at sundhedshus, som fysisk ramme om det patientnære sundhedstilbud, kan være en farbar vej til at allokere yngre praktiserende læger i de mere perifere områder i regionen. Her tænkes især på sundhedshusene i Nordborg og Bogense. Regionsrådet har derfor i april 2014 truffet principbeslutning om at etablere et antal sundhedshuse i de kommende år i de områder, hvor akutmanglen på praktiserende læger er størst. Her tænkes især på Esbjerg- og Ribe-området, men også Vejen, Toftlund, Grindsted og Aabenraa by. Sundhedshusene vil kunne etableres efterhånden, som der findes økonomisk råderum hertil. Formålet med sundhedshusene er at forbedre muligheder for rekruttering af praktiserende læger i områder, som er udfordret nu eller på kort sigt af manglende mulighed for generationsskifte. at styrke det nære og rehabiliterende sundhedstilbud. I sundhedshusene vil der være plads til som minimum praktiserende læger, de kommunale sundhedstilbud, herunder især sygeplejeordningen og øvrige private sundhedsprofessionelle med aftale med den offentlige sygesikring. Det vil antageligt vare nogle år, før antallet af nyuddannede almen medicinere matcher antallet af ældre læger, der ønsker at stoppe i praksis. Der er i 2014 opslået 54 hoveduddannelsesforløb i Region Syddanmark i specialet almen medicin, heraf er de 8 vakante, og tilsvarende er der opslået 80 introduktionsstillinger (1 års stilling inden hoveduddannelsesforløbet), og heraf er de 39 vakante. En opgørelse over det forventede antal nyuddannede almen medicinere i Vestjylland/Sønderjylland sammenholdt med antal praktiserende læger på 62 år og derover, som kan forventes at have et ønske om at gå på pension, viser en reel manko på 24 unge læger. Det er dog fortsat sådan, at alle patienter i regionen er tilmeldt en praktiserende læge. Det vurderes dog, at der fortsat vil være behov for en betydelig rekrutteringsindsats i forhold til at sikre dækningen af alment praktiserende læger i regionen. Speciallægedækningen på sygehusene Der er fortsat geografiske og specialespecifikke rekrutteringsvanskeligheder på sygehusene. Det er således særligt Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland, der 8

10 har vanskeligst ved at besætte visse speciallægestillinger, men også Sygehus Lillebælt har stort fokus på rekrutteringen for at kunne besætte speciallægestillingerne. På OUH opleves ikke generelt speciallægemangel, bortset fra enkelte specialer, men der er ikke mange ansøgere til de enkelte stillinger. Psykiatrisygehuset vurderer, at der mangler mindst 20 speciallæger i psykiatrien. Der synes dog at kunne spores en begyndende bedring i udbuddet af speciallæger, også i yderområderne, hvilket blandt andet kan tilskrives, at der opslås og besættes flere hoveduddannelsesforløb samt sygehusenes rekruttering af speciallæger i udlandet. I vedlagte notat redegøres der for status og initiativer på regionens sygehuse samt for status og initiativer på nationalt såvel som regionalt niveau. Heraf fremgår det, at speciallægedækningen søges forbedret ved gradvis øgning af uddannelsesforløb, ved rekruttering i udlandet og ved at forbedre mulighederne for forskning. Til orientering vedlægges desuden en nylig artikel fra Ugeskriftet.dk om speciallægedækningen på Sygehus Sønderjylland, hvoraf det fremgår, at sygehuset har løst en stor del af rekrutteringsudfordringerne ved rekruttering af tyske læger. En løsning som sygehuset har positive erfaringer med. INDSTILLING Til orientering. BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. særlige udfordringer inden for psykiatrien i forhold til rekruttering af speciallæger. BILAG: 1 Åben Speciallægedækning på sygehusene.doc /14 2 Åben Ugeskriftet.pdf /14 9

11 5. Budget konsekvenser af besparelser Sagsnr.: 14/9 SAGSFREMSTILLING Vedlagte notat indeholder overvejelser om konsekvenser af de besparelser, der er vedtaget i sparekataloget i forbindelse med budget INDSTILLING Til orientering. BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. patientuddannelse, Gigthospital og operation for grå stær m.v. BILAG: 1 Åben Budget besparelser på sundhedsområdet /14 10

12 6. Strategi for inddragelse af frivillige i Region Syddanmark Sagsnr.: 13/11531 RESUMÉ Regionsrådet sendte den 27. oktober 2014 et udkast til strategi for inddragelse af frivillige i Region Syddanmark i høring. Sundhedsbrugerrådet forelægges nu det endelige udkast til frivillighedsstrategi, med henblik på afgivelse af eventuelt høringssvar. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet sendte i forbindelse med regionsrådsmødet den 27. oktober 2014 et udkast til strategi for inddragelse af frivillige i Region Syddanmark i høring. Som et led i udarbejdelsen af udkastet til strategien har udkastet været drøftet i en række fora med brugerrepræsentation, herunder Sundhedsbrugerrådet, der drøftede frivillighedsstrategien på rådets møde i september I Sundhedsbrugerrådets drøftelser blev der blandt andet lagt vægt på, at de frivilliges forsikringsforhold skal være afklarede, og at der sker en grundig rekruttering af frivillige. I forbindelse med høringen er Sundhedsbrugerrådet nævnt blandt de aktører, der inviteres til at afgive høringssvar. På den baggrund forelægges Sundhedsbrugerrådet nu det endelige udkast til Strategi for inddragelse af frivillige i Region Syddanmark med henblik på afgivelse af eventuelt høringssvar. Høringen løber frem til 12. december Herefter skal frivillighedsstrategien endeligt vedtages i Regionsrådet primo INDSTILLING Det indstilles, at Sundhedsbrugerrådet drøfter det endelige udkast til Strategi for inddragelse af frivillige i Region Syddanmark med henblik på afgivelse af eventuelt høringssvar. BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Drøftedes, herunder bl.a. hvor mange timer, man som pensionist må varetage frivilligt arbejde m.v. Sundhedsbrugerrådet opfordrer patientforeningsrepræsentanterne i rådet til at afgive bemærkninger individuelt eller i fællesskab. Bemærkninger kan afgives til chefkonsulent Ulrich Jensen gerne inden den 12. december På mødet blev det nævnt, at man synes, det er et godt og velbeskrevet papir. 11

13 BILAG: 1 Åben Strategi - Udkast til Region Syddanamrks /14 Frivillighedsstrategi_ doc 2 Åben høringsliste_frivillighedsstrategi.pdf /14 12

14 7. Status på organdonationsindsatsen i Region Syddanmark Sagsnr.: 08/12609 RESUMÉ I punktet gives en orientering om status på organdonationsindsatsen i Region Syddanmark. SAGSFREMSTILLING I slutningen af 2013 blev det besluttet, at der i regi af Region Syddanmark skulle nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de fire sygehusenheder med det formål at styrke organdonationsindsatsen på regionens sygehuse. Beslutningen blev taget blandt andet med baggrund i et ønske om at reducere antallet af patienter på venteliste og øge antallet af transplantationer i regionen. Organtransplantation finder sted tre steder i Danmark på transplantationscentre på henholdsvis Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og OUH. På OUH transplanteres kun nyrer, hvorimod der i Aarhus og København også transplanteres andre organer. Nyretransplantationer kan ske fra henholdsvis afdøde og levende donorer, og på OUH har man de senere år været i stand til at foretage flere nyretransplantationer pr. indbygger fra levende donorer end på de øvrige transplantationscentre. Derimod har det været en udfordring at opnå tilsvarende resultater, hvad angår transplantationer fra afdøde donorer. I løbet af 2014 har der i Region Syddanmark vist sig en væsentlig stigning i antallet af nyretransplantationer i forhold til de foregående år fra både døde og levende donorer, hvilket fremgår af vedlagte statistik. Det er usikkert, hvad der ligger til grund herfor, men det er nærliggende, at det skyldes det naturligt øgede fokus på området, som nedsættelsen af arbejdsgruppen har medført. Arbejdsgruppen har i løbet af 2014 drøftet, hvilke initiativer der kunne tages for at imødekomme ønsket om at reducere ventetiden og forøge antallet af nyretransplantationer. I processen har der blandt andet været afholdt møder med Nyreforeningen, der har haft mulighed for at bidrage med viden til arbejdsgruppen. Der er enighed om, at alle sygehuse skal have fokus på området og eventuelt iværksætte lokale tiltag på de enkelte sygehusenheder, der øger personalets kendskab til og opmærksomhed på muligheden for organdonation. Herudover vil området blive fulgt med henblik på at monitorere, om den positive udvikling i 2014 fortsætter. Fra OUH s side har man eksempelvis besluttet at gøre brug af lokal programledelse for at bevare det nuværende fokus på området, herunder at sikre at alle relevante sygehusafdelinger inddrages i arbejdet. Der afholdes et opstartsmøde i begyndelsen af INDSTILLING Til orientering. 13

15 BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Til orientering. BILAG: 1 Åben Statistik på organdonation i Danmark /14 14

16 8. Status på sundhedsaftalen efter høringen Sagsnr.: 13/1347 SAGSFREMSTILLING Arbejdet med sundhedsaftalen nærmer sig sin afslutning. I perioden fra den 19. august til 6. oktober 2014 var sundhedsaftalen i høring. Der er indkommet høringssvar fra: - 22 kommuner - KKR Syddanmark - Region Syddanmark - PLO Syddanmark - Patientinddragelsesudvalget i Region Syddanmark - Dansk Sygeplejeråd i Kreds Syddanmark - Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark - Kræftens Bekæmpelse i Region Syddanmark - Diabetesforeningen - Rygmarvsskadede i Danmark - Institut for Menneskerettigheder og Børnerådet. Redaktionsgruppen, som er nedsat af Det Administrative Kontaktforum, har gennemgået høringssvarene. Det har resulteret i en række præciseringer og mindre ændringer i sundhedsaftalen. Flertallet af disse har redaktionsgruppen vurderet til at være uproblematiske. Af vedlagte oversigt fremgår, hvordan de enkelte høringssvar er bearbejdet, samt hvad de primært omhandler. Enkelte høringssvar giver imidlertid efter redaktionsgruppens vurdering anledning til drøftelse og afklaring i Det Administrative Kontaktforum. Derfor har redaktionsgruppen udarbejdet vedlagte knastnotat med en række mere principielle sager, der skal afklares. Knastnotatet drøftes i Det Administrative Kontaktforum den 19. november d.å. Konklusioner fra drøftelsen vil foreligge til Sundhedsbrugerrådets møde. Den videre proces er, at redaktionsgruppen indarbejder de præciseringer eller ændringer, som drøftelsen i Det Administrative Kontaktforum måtte give anledning til, inden sundhedsaftalen videresendes til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 17. december d.å. Herefter vil aftalen kunne forelægges til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar Sundhedsstaben holder et kort oplæg om indholdet i sundhedsaftalen. INDSTILLING Til orientering. BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg 15

17 Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. muligheden for at have almen praksis som forpligtende aftalepart, kronikere og delaftale til Finansloven vedr. sundhedsområdet. BILAG: 1 Åben Oversigt over høringssvar vedr. sundhedsaftalen /14 2 Åben Knastenotat vedr. sundhedsaftalen /14 3 Åben Sundhedsaftalen efter høring pdf /14 4 Åben Oplæg Sundhedsbrugerradet c.pdf /14 16

18 9. Patientinddragelsesudvalget Sagsnr.: 14/9 BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg - 17

19 10. Ønsker til dagsordenen til kommende møder Sagsnr.: 14/9 BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Sundhedsbrugerrådet har følgende ønsker: Finanslovens delaftale angående sundhedsområdet hvordan udmøntes i Region Syddanmark? Brugergruppe angående organdonation status fra seneste møde. Besøg på FAM i henholdsvis Kolding og Aabenraa når det passer med rådets dagsordener. 18

20 11. Mødeplan 2015 Sagsnr.: 14/9 SAGSFREMSTILLING Der foreslås følgende mødeplan for 2015 på mandage kl : 30. marts juni september november Møderne er koordineret med forventede møder i Regionsrådet, Forretningsudvalget og øvrige udvalgsmøder i INDSTILLING Det indstilles, at Sundhedsbrugerrådet godkender forslag til mødeplan BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Godkendt. 19

21 12. Gensidig orientering Sagsnr.: 14/9 BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg - 20

22 13. Eventuelt Sagsnr.: 14/9 BESLUTNING I SUNDHEDSBRUGERRÅDET DEN Fraværende: Holger Gorm Petersen, løsgænger, John Lohff, C, Tage Petersen, V, Louise Rasmussen, Inga Bredgaard, Christa Laursen, Klaus Bodo Paul Jensen, Inge Lodberg Sundhedsbrugerrådets fremtid efter 1. januar 2015: Forventes taget på i første halvdel af Regionsrådsmedlem Thyge Nielsen orienterede om status for ambulancekontrakt. Brugerinddragelse i forhold til byggeri i Kolding Sundhedsbrugerrådets medlemmer undrer sig over, at de ikke har været inviteret den seneste tid. Sekretariatet undersøger nærmere. 21

23 Bilagsoversigt 3. Retningslinjer for sygehusbehandling i EU/EØS - patientmobilitetsdirektivet 1. Sygehusbehandling i EU/EØS, sundhedsbrugerrådet december 2014 (310748/14) 4. Speciallægedækningen i Region Syddanmark 1. Speciallægedækning på sygehusene.doc (318381/14) 2. Ugeskriftet.pdf (318871/14) 5. Budget konsekvenser af besparelser 1. Budget besparelser på sundhedsområdet (317958/14) 6. Strategi for inddragelse af frivillige i Region Syddanmark 1. Strategi - Udkast til Region Syddanamrks Frivillighedsstrategi_ doc (242446/14) 2. høringsliste_frivillighedsstrategi.pdf (318211/14) 7. Status på organdonationsindsatsen i Region Syddanmark 1. Statistik på organdonation i Danmark (320181/14) 8. Status på sundhedsaftalen efter høringen 1. Oversigt over høringssvar vedr. sundhedsaftalen (320267/14) 2. Knastenotat vedr. sundhedsaftalen (320281/14) 3. Sundhedsaftalen efter høring pdf (320259/14) 4. Oplæg Sundhedsbrugerradet c.pdf (334835/14) 22

24 Underskriftsside Mødet hævet kl. Pia Tørving, A Peter Christensen, A Kristian Grønbæk Andersen, B Thyge Nielsen, V Ulrik Sand Larsen, V John Arne Sørensen Rikke Jane Fredeløkke Hans Biering Flemming Bay-Jensen Rita Bruun Hans Winther, F 23

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:15 Mødelokale: Vejle Sygehus Medlemmer: Pia Tørving, A, Peter Christensen, A, Ida Damborg, F, Holger Gorm Petersen, O, John Lohff,

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Afbud: Solveig Lauridsen. Vibekeea deltog sammen med Lone Haar, der ønsker

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl. 16-19 (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Foreløbigt regnskab 2015

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 REGIONSHUSET DAMHAVEN VEJLE

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 REGIONSHUSET DAMHAVEN VEJLE ÅBEN REFERAT fra SUNDHEDSDIREKTIONEN ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl. 15.00-18.00 I MØDEVÆRELSE 4 i REGIONSHUSET DAMHAVEN 12 7100 VEJLE Deltagere: Sundhedsdirektør Jens Elkjær. Direktør Jane Kraglund.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE ÅBEN REFERAT fra SUNDHEDSDIREKTIONEN ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl. 15.00-18.00 I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN 12 7100 VEJLE Deltagere: Sundhedsdirektør Jens Elkjær. Direktør Jane Kraglund. Endvidere

Læs mere

Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013

Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013 Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013 Punkter til dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.side 2 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 1..Side 2 3. Opfølgning på møde

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv.

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv. Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 5. september 2013 kl. 10.00 15.00 Regionshuset Vejle, mødelokale 6 Kommunalt formøde kl. 9.00-9.45 Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 7. august 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kræftpatienternes Hus, Vejle Sygehus John Lohff, C, Jørgen Pless, L, Kristian Grønbæk Andersen, B,

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

UDKAST. Møde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark om sundhedsaftaler

UDKAST. Møde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark om sundhedsaftaler Deltagere i møde om sundhedsaftaler 2011-14 mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Sundhedsområdet Afdelingen for Kommunesamarbejde Kontaktperson: Karina Andersen Karina.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 27. april 2016 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 16 TORSDAG DEN 24. APRIL 2008, KL. 14.00 Social- og Sundhedsudvalget 24. april 2008 Side: 2 PÅ ØSTRUPLUND, ØSTRUP KLINTEBJERGVEJ 75,

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 28. oktober 2015 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Efter 31 i bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling mv. har du mulighed for

Læs mere

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med.

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med. Donorudvalget den 12. April kl. 09.00 12.00. Sekretariatet Vanløse Der serveres morgenmad og frokost. Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Sønderborg kommune

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og Sønderborg kommune Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 27. august 2014 Udarbejdet af: Annette Lunde Stougaard E-mail: annette.stougaard@rsyd.dk Telefon: 29201194 Mødereferat

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 15-08-2008 Tidspunkt: 08:45 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark den 7. oktober 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark den 7. oktober 2010. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 9. december 2010 Udarbejdet af: Mette Udengaard Nors E-mail: Mette.Udengaard.Nors@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631218

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Referat af møde i Politisk udvalg

Referat af møde i Politisk udvalg Referat af møde i Politisk udvalg Dato: 10. marts 2016 Tid: kl. 19.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Afbud: Hanne Hedegaard Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Intravenøst

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 13-3940 Dato: 8. april 2014 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371 Notat

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Journal nr.: 10/6198 Telefon: 76631319 Dato: 1. december 2010 e-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk O Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark

Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 14 12068 Dato: 11. marts 2015 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

R E F E R A T BILAG 24-13

R E F E R A T BILAG 24-13 R E F E R A T BILAG 24-13 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 25. september kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Lægelig

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Patientinddragelsesudvalget den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Jens Erik Madsen, Ralph Jørgensen, Ghita Tougaard, Lillian

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land For at kunne modtage en forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, er udgangspunktet:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) Område: Regionssekretariatet Afdeling: Regionssekretariatet Journal nr.: 10/747 Dato: 12. maj 2010 Udarbejdet af: E-mail: Telefon: Notat Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20. Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt nr. 5 Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere