Introduktion til SPSS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til SPSS"

Transkript

1 Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger uforholdsmæssigt megen tid og mange mentale kræfter på at få statistikprogrammerne til at fungere i stedet for at bruge kræfterne på at forstå forudsætningerne og pointerne i de statistiske metoder. For at modvirke dette starter vi med to gange tre timers introduktion til SPSS, hvor I kan få mulighed for at lære programmet at kende, før vi skal i gang med den egentlige statistik. Øvelserne stiller i princippet ikke krav om kendskab til andet end de deskriptive statistiske metoder, som I kender fra undervisningen i folkeskolen og gymnasiet. Filen DEMO95 september 2011.xls, der kan hentes på hjemmesiden, er en excelfil med oplysninger fra en undersøgelse af sundheden blandt voksne (mindst 18 år) i København i En fil indeholdende det spørgeskema, der blev brugt til undersøgelsen kan hentes på samme side. I forbindelse med disse øvelser skal vi 1) indlæse excelfilen i SPSS, 2) definere variablene så de bliver parate til den statistiske analyse 3) omkode nogle variable og beregne nye 4) indlæse en excelfil med nogle supplerende variable og flette denne fil sammen med den første fil 5) foretage nogle simple deskriptive statistiske analyser Bemærk, at du bør gemme resultaterne af hver øvelse, således at du i efterfølgende øvelser kan gå tilbage og hente oplysninger. SPSS filen skal i øvrigt bruges i forbindelse med senere øvelser i analyse af data, så det er også af den grund vigtigt at du gemmer filen og har styr på, hvad den indeholder. 1

2 Opgave 1. Indlæsning af excel fil Download Excel-filen og gem den med navnet DEMO95 september 2011.xls på din egen computer. Excel-filen indeholder svarene på spørgsmål 1, 5, 33, 40, 41, Formuleringen af disse spørgsmål kan I se på de næste sider. Luk Excel-filen op, så I kan se, hvad den indeholder. Der er tale om en almindelig data matrice med personer i rækkerne og variablene i søjlerne. Bemærk, at der i toppen af hver søjle er angivet et søjlenavn, der refererer til spørgsmålet i skemaet. V1-søjlen indeholder således svarene på spørgsmål 1. SPSS vil bruge disse søjletekster som variabelnavne, når I beder SPSS om at indlæse excelfilen. For at indlæse Excel-filen skal I klikke på File menuen i SPSS, vælge Open Data og finde den fil der skal indlæses. Husk at filtypen skal være Excel. (Alternativt kan I højreklikke på Excel-filen, vælge Åben med og vælge SPSS). Når filen er indlæst skal I - Gemme filen som en SPSS fil (filtypen er SAV) kald den DEMO95.SAV - Bede SPSS om at kortlægge frekvensfordelingerne for samtlige variable (menupunkterne er Analyze Descriptives Frequencies) Brug lidt tid til at bladre tabelsamlingen i gennem, så I vænner jer til SPSSs måde at præsentere output på. Som I kan se i tabellerne, så mangler der en hel del oplysninger om variablene i SPSSfilen. Det vil der blive rådet bod på i forbindelse med næste opgave. 2

3 5. 3

4 4

5 Opgave 2 Definition af variable I forbindelse med indlæsningen af Excel-filen definerede SPSS nogle variable med navne, der svarede til variabelnavnene i den øverste række af Excel-filen, men udover det blev der ikke gemt noget, der kunne fortælle hvad de registrerede oplysninger dækkede. Formålet med denne opgave er derfor at færdiggøre variabeldefinitionerne, således at de oplysninger, som spørgeskemaet indeholder om spørgsmålene bliver overført til variabeldefinitionerne (jf. spørgeskemaet ovenfor). Variabeldefinitionen foregår i SPSSs variable view Følgende skal defineres for samtlige variable: Forklarende tekster til variable (variabel labels) Kategori tekster (value labels) Brugerdefinerede missing values de tilladelige værdier fremgår af spørgeskemaet. Alle andre værdier, som der måtte være i datasættet, skal defineres som missing values (jf. de frekvenstabeller du lavede i øvelse 1) I kan også ændre variabelnavne, hvis I synes det er hensigtsmæssigt. I stedet for at navnet på den variabel, der indeholder oplysninger om køn hedder V74 kan den med fordel hedde Køn. Da der er tale om mange variable kan dette tage en hel del tid, hvis man ikke benytter sig af mulighederne for klippe og klistre i SPSS. V5a-V5i referer til spørgsmål, der alle har de samme svarkategorier. I stedet for at definere dem en ad gangen kan I nøjes med at definere dem for V5a og derefter først tage en kopi af dem kopiere dem (Ctrl C) som kan klistres til de øvrige variable. Samme procedure kan i øvrigt bruges til oplysninger om koder for uoplyste og alle de andre variabelinformationer. Efter at variablene er defineret kan I gå tilbage til data-viewet. I View-menuen kan I bede om at få kategoritekster i stedet for de observerede variabelværdier i datamatricen, hvis dette vurderes mere praktisk end at se kodeværdierne. Check variabeldefinitionerne ved at bruge Variables-muligheden under Utilities-menuen eller ved at bruge Display Data File Information-muligheden under File-menuen. 5

6 Opgave 3a Deskriptiv statistik på hele eller dele af materialet. Formålet med opgaverne 3a og 3b er dels at afprøve SPSSs faciliteter til deskriptiv databehandling og dels at lære, hvordan man kan foretage analyser af dele af datamaterialet, uden at man behøver at lave nye datamaterialer, der kun indeholder de personer, som man vil arbejde med. Der skal foretages tre deskriptive analyser. Der skal først udarbejdes univariate beskrivelser af fordelingerne af samtlige variable i datamaterialet ved hjælp af frekvenstabeller, søjlediagrammer og/eller histogrammer. I behøver ikke at lave alle ting for alle variable, men tænk lidt over hvordan I selv synes det vil være bedst at få fordelingen af de forskellige variable beskrevet. Derefter skal der laves to-vejs tabeller, der viser hvorledes det selvrapporterede helbred hænger sammen med svarene på spørgsmål 5, 33, 40 og 74. Til sidst skal I plotte personernes vægt mod personernes højde i et såkaldt scatterplot. Man skelner mellem to typer af deskriptive metoder, grafiske og numeriske. De grafiske metoder findes under menuen GRAPHS. Vælg Legacy dialogs (de andre muligheder er alt for langsommelige at arbejde med), hvor I kan finde muligheder for at lave Histograms (til kontinuerte fordelinger), Bar Charts (til fordelinger af kategoriske variable) og Scatter plots (til at vise sammenhængen mellem variable). Numeriske metoder findes under menuen ANALYZE. Vælg Descriptive Statistics, hvor det i denne øvelse især er Frequencies og Crosstabs, som I skal bruge. I forbindelse med brugen af Crosstabs skal I tænke over hvad der skal vises i cellerne (række procenter eller søjleprocenter?). Tryk på Cells for at fastlægge indholdet af cellerne. 6

7 Opgave 3b Deskriptiv statistik på dele af materialet. I den første del af denne opgave skal i gennemføre de samme deskriptive analyser, som I lavede i opgave 3a, men analyserne skal kun foretages for de personer, der ryger. For at gøre dette skal I vælge DATA Select Cases og derefter give SPSS oplysning om, at I kun vil arbejde med de personer, hvor V33 = 1 (rygerne). Husk at slå valget fra, når I er færdige med denne del af øvelsen. I den anden del af denne øvelse skal I gennemføre de samme deskriptive analyser for mænd og kvinder hver for sig (udvælg 2-3 analyser, som du vil gentage). For at overtale SPSS til det, skal I vælge DATA Split file og derefter bede om at få output organiseret (eller sammenlignet) ved grupper givet ved V74. Opgave 4 Repetition af indlæsning og klargøring af excel materiale, og sammenfletning af to datamaterialer Spørgsmål 2 og 3 i spørgeskemaet var ikke inkluderet i den excel fil, som I startede med. Svarene på disse to spørgsmål findes i filen V2v3.xls. Denne fil skal nu indlæses og klargøres som SPSS materiale, og derefter flettes sammen med det store materiale i DEMO95. De manglende spørgsmål var 7

8 Arbejdsgangen er følgende: 1) Indlæs Excell-filen (V2v3.xls) i SPSS, gem den som en SPSS-datafil, og gør variablene klar til brug. 2) Sortér begge datafiler på løbenummer i stigende orden og gem dem. 3) Læg de to filer (DATA MERGE FILES ADD VARIABLES) med løbenummeret som key -variabel og dem filen med et nyt navn 4) Flyt v2 og v3til de rette pladser i datamaterialet. Opgave 5. Beregning af nye variable. Næste skridt er at danne nye variable, der skal bruges til de statistiske analyser. Der er to måder, man kan gøre dette på. Man kan enten beregne dem som funktioner af en eller flere variable eller man kan omkode eksisterende variable. I denne øvelse skal I udelukkende beregne ved hjælp af SPSSs Compute-procedure. Omkodningen kommer i næste øvelse. Før I går i gang med beregningen af de nye variable er det en god ide, hvis I først gemme materialet under det oprindelige navn og derefter gemmer materialet under et nyt navn. De beregninger, som I foretager vil kun blive foretaget i materialet med det nye navn, således at I har muligheder for at vende tilbage til det oprindelige materiale, hvis I opdager, at I har lavet fejl i forbindelse med beregningerne (det sker for os alle på et eller andet tidspunkt). De variable, der skal beregnes, er fremhævet med fed skrift i det efterfølgende. Kommentarerne til beregningerne er skrevet med almindelig skrift. Brug Compute-proceduren under Transform-menuen til at beregne 2 nye variable: a) Alder = 1995 fødselsår b) BMI = vægt i kg /højde 2 I forlængelse af beregningen af nye variable skal man altid se på frekvenstabeller, krydstabeller eller Case summary tabeller, der kan fortælle, om beregningerne er forløbet tilfredsstillende: - Check konstruktionen begge variable ved at lave en Case Summary tabel (Analyze-menuen, Reports og Case Summary) og konstatér for et par personer at beregningerne er foretaget korrekt! 8

9 Opgave 6. Omkodninger Brug SPSSs Recode into different-procedure at danne følgende nye variable: a) En binær selvrapporteret helbreds-variabel b) En aldersvariabel, hvor alderen er angivet i 10-års alderskategorier c) En BMI-variabel, der angiver, om BMI er større eller mindre end 30 Den omkodede helbreds-variabel skal have værdien 0 for meget dårligt til nogenlunde og 1 for godt til meget godt. Omkod BMI-variablen, så BMI under 30 får værdien 0 (ikke obese) og BMI over 30 får værdien 1 (obese) I forlængelse af beregningen af nye variable skal man altid se på frekvenstabeller, krydstabeller eller Case summary tabeller, der kan fortælle, om beregningerne er forløbet tilfredsstillende: - Check om den binære helbreds-variabel (a) er omkodet korrekte ved hjælp af en krydstabel. - Check om aldersvariablen (b) er omkodet korrekt ved at sammenligne frekvenserne for den nye og den oprindelige variabel - Lav en Case Summary tabel for at checke at BMI-variablen (c) er omkodet korrekt. 9

10 Opgave 7. Beregning af nye variable med brug af logiske betingelser Den næste variabel skal kun beregnes for rygerne. Øvelsen er kompliceret. Hvis tiden er knap er I derfor velkomne til at springe den over. - En variabel som samler spørgsmålene 40 og 41 til én variabel, der angiver, hvor mange gange personen har forsøgt at holde op med at ryge. Start med at undersøge fordelingen af spørgsmålene 40 og 41 for rygerne (V33 = 1 eller 2). Den nye variabel skal kun beregnes for disse personer. Vi vil kalde den nye variabel Nforsøg Start med at sætte Nforsøg = 0 for personer med V33 = 1 eller 2 og V40 = 2 (nej) For en ordens skyld bør du lave en frekvenstabel for Nforsøg. Den skal have værdien 0 for de rygere, der aldrig har forsøgt og være uoplyst for alle andre. Sæt derefter Nforsøg = V41 personer med V33 = 1 eller 2 og V40 = 1 (ja) I anden omgang vil SPSS vil advare dig om at du er i færd med at ændre en eksisterende variabel. Det er ofte en dårlig ide, men i dette tilfælde er det i orden. Derefter skal du igen udarbejde en frekvenstabel for Nforsøg. Den skal være uoplyst for alle ikke rygere. 10

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Håndtering af større datasæt i Excel

Håndtering af større datasæt i Excel 1 Håndtering af større datasæt i Excel Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium :: Århus Universitetshospital Formålet med denne artikel er at pege på nogle faciliteter i Excel, som erfaringsmæssigt

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik Klar til start TI-Nspire CAS software...2 Navigation...2 Opgave 3...3 Skriv matematik...3

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Søren Højsgaard Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum DK 8830 Tjele Flemming Skjøth Dansk Kvæg Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Stata- Introduktion 3. udgave 2000 (13.sept 2000)

Stata- Introduktion 3. udgave 2000 (13.sept 2000) Stata-Introduktion -> xi: logistic test sr5a if sportn == 1 Logit estimates Number of obs = 240 LR chi2(1) = 14.89 Prob > chi2 = 0.0001 Log likelihood = -157.02989 Pseudo R2 = 0.0453 ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere