TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Grønne Projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Grønne Projekter 2015. www.aarhus.dk"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Grønne er

2 Grønne er 2015 Indhold Indledning Grønne er erne og samarbejdspartnere Processen beskrivelser Naturgenopretning og naturpleje Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo år 10 af Græsningsprojekt ved Aarhus Å/Brabrandstien Wild Aarhus bynatur og tilpasning til mere vand i byens åndehuller Pleje af hedearealer ved Skæring Hede år 2 af Helhedsplan for Geding-Kasted Mose: Naturpleje, ny natur og friluftsliv Rejsning af Biodiversitetsskov sammen med Bioscience (AU) etape Genopretning af Aarslev Møllesø etape Kortlægning af muligheder for forbedring af branddam i Segalt Kystnært stenrev ved de bynære havnearealer etape 3 af Friluftsliv Stier og friluftsliv i åbent land Udvikling og forbedring af mødesteder Dome til fælleshaven i Beder Sti langs Kirkebakken mellem Beder og Fløjstrup... 20

3 Indledning Grønne er 2015 har fokus på naturforvaltnings- og friluftsprojekter. Kommunen har et ønske om at igangsætte både naturbevarende projekter og innovative projekter sammen med borgere, foreninger, organisationer m.fl. erne giver borgerinddragelse og lokal forankring. Samtidig giver tiltagene inspiration til andre til at skabe projekter, der gavner natur- og friluftsliv. Grønne er 2015 understøtter Byrådets mål om mere natur, bedre naturkvalitet og flere rekreative muligheder i åbent land samt bidrager til kommunens sundhedspolitik Mere af det der virker. Målene for natur og friluftsliv er angivet i Naturkvalitetsplan vedtaget den 4. december 2013 og Friluftsplan vedtaget 9. april Grønne er 2015 er opdelt i temaerne: - Naturgenopretning og naturpleje - Friluftsliv Grønne organisationer og borgere efterspørger i Aarhus Kommune flere og nye grønne og rekreative oplevelser i og omkring byen. Det stadigt stigende befolkningstal i kommunen presser og slider på de eksisterende grønne, rekreative områder. Kommunen har fokus på at vedligeholde og udvide eksisterende muligheder for at opfylde rekreative og sundhedsmæssige behov og ønsker. Ved prioritering af projektforslagene til Grønne er 2015, er der lagt vægt på, at projekterne er lokalt forankrede eller inddrager eksterne samarbejdspartnere samtidig med, at projektet ligger indenfor temaerne for natur og friluftsliv. Prioriteringen i 2015 har fokus på at understøtte det frivillige arbejde og lokale initiativ for derigennem at inspirere andre lokale kræfter i kommunen til at engagere sig og med kommunal støtte skabe natur- og friluftsmuligheder i deres lokale område. I 2015 er puljen til Grønne er på 1.55 mio. kr. Kataloget Grønne er 2015 indeholder en kortfattet præsentation af de projekter, som Teknik og Miljø forventer at gennemføre med angivelse af tildelte midler. Flere projekter har fået reduceret det ansøgte beløb, for at kunne give midler til et bredt udvalg af projekter indenfor budgetrammen. Samtidig er det vurderet, at enkelte projekter skal tilpasses igangværende initiativer og driftsmæssige tiltag.

4 2. Grønne er erne og samarbejdspartnere forslagene, der prioriteres til gennemførelse i 2015, er samarbejdsprojekter, hvor der skabes løsninger sammen med eksterne parter som lodsejere, universitet, foreninger, organisationer og lokale ildsjæle. Flere af projekterne bliver netop mulige, fordi lokale kræfter har engageret sig og sikret dialog og samarbejde i lokalområdet. F.eks. har Beder-Malling Fællesråd indsendt en ansøgning om etablering af en sti langs Kirkebakken, så der skabes forbindelse mellem Beder og Fløjstrup, hvor der er videreforbindelse direkte til Fløjstrup Strand. et bliver i 2015 et samarbejde mellem lokale aktører og Aarhus Kommune for at sikre den rekreative, værdifulde forbindelse mellem by, land og hav samt til forbedring af trafiksikkerheden. Samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Aarhus Kommune fortsætter. Denne gang etablerer DN en kogræsserforening, som sætter kreaturer ud på et bynært, hegnet engareal langs Aarhus Å for at naturpleje arealet. et resulterer i en bedre naturkvalitet og øget adgang til naturoplevelser for de mange borgere, der færdes på Brabrandstien mellem ringgaden og Trebroer. I 2014 blev biodiversitetsskoven ved Mariendal en realitet via midler fra Grønne er og et stort engagement fra Aarhus Universitet. 4 ha kommunal jord er tilplantet med skov til brug i forskning. et er kommet godt i gang og får i 2015 tilført midler til etape 2, så skoven og forskningsprojektet kan komme helt i mål. Samarbejdet med lokale foreninger om tiltag til gavn for friluftslivet fortsætter, og midler til friluftsprojekter kan søges i løbet af året fra puljerne afsat til formålet. Skemaet på næste side giver en oversigt over de vedtagne projekter og tildelte midler. Læs mere om alle projekterne i kapitel 3.

5 oversigt 2015 Naturgenopretning og naturpleje Beløb i kr Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo - år 10 af Græsningsprojekt ved Aarhus Å/Brabrandstien Wild Aarhus bynatur og tilpasning til mere vand i byens åndehuller Pleje af hedeareal ved Skæring Hede - år 2 af Helhedsplan for Geding-Kasted Mose: Naturpleje, ny natur og friluftsliv Rejsning af Biodiversitetsskov i samarbejde med Bioscience (AU) - etape Genopretning af Aarslev Møllesø - etape Kortlægning af muligheder for forbedring af branddam i Segalt Kystnært stenrev ved de bynære havnearealer etape 3 af Delsum Friluftsliv Beløb i kr Stier og friluftsliv i åbent land Udvikling og forbedring af mødesteder Dome til fælleshaven i Beder Sti langs Kirkebakken mellem Beder og Fløjstrup Delsum Sum Skema 1: oversigt over Grønne er i 2015 og de tildelte midler til projekter Processen Forslaget til Grønne er 2015 er forelagt Det Grønne Råd i Aarhus Kommune. Rådet er sammensat af en lang række interesseorganisationer, der repræsenterer mangeartede interesser indenfor landbrug, friluftsliv, fiskeri, skovene og naturen i det åbne land. Det Grønne Råd har ikke vetoret for eller imod konkrete projekter, men medlemmernes input sikrer, at alle forslag og idéer bliver vurderet fra forskellige vinkler. Det Grønne Råd slutter op om de prioriterede projekter, og til at der i 2015 er fokus på at tildele midler til projektforslag fra fællesråd, foreninger og lokale ildsjæle for at styrke det lokale engagement.

6 2.3. Ansøgning om midler I løbet af 2015 har lokale foreninger, fællesråd m.fl. mulighed for at søge penge til mindre grønne projekter fra puljen til rekreative stier i åbent land. Derudover samarbejdes der i Aarhus Kommune med lokale foreninger om at skabe nye typer af samarbejde med fokus på det grønne, tilgængelighed og sundhed, som nogle af emnerne. Det Grønne Råds medlemmer, Fællesrådene, organisationer, foreninger m.fl. har alle mulighed for at komme med forslag til projekter til de kommende års projekter. Forslag til natur- og friluftsprojekter til gennemførelse i 2016 skal sendes til Teknik og Miljø senest den 1. september På Aarhus Kommunes hjemmeside under Borger < Natur og Miljø < Planer og projekter < Grønne er findes informationer om muligheder og råd til ansøgninger.

7 3. beskrivelser Naturgenopretning og naturpleje

8 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo år 10 af 10 Kæmpebjørneklo er en invasiv art og bekæmpes både mekanisk og med round-up. Hensigten er at forhindre frøsætning og dermed opnå kontrol over plantens udbredelse over en 10-årig periode. Systematisk bekæmpelse af invasive arter er en vigtig forudsætning for bevarelse af naturområder og biodiversitet i Aarhus Kommune Aarhus Kommune vedtog i 2006 en indsatsplan for bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. Kæmpebjørneklo bekæmpes aktivt over hele Kommunen fra og med 2006 Kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, vedtaget af Byrådet i 2006 Naturkvalitetsplan Strategien for bekæmpelsen indebærer overvågning af udbredelsen, intensiv og målrettet bekæmpelse på kommunens egne arealer samt at Teknik og Miljø varetager myndighedsopgaven for bekæmpelsen også på private arealer. et indeholder et stort element af borgerkontakt, da projektlederen skal pålægge og vejlede private i at bekæmpe forekomster på deres jord. På områder, hvor der bekæmpes kæmpebjørneklo, bekæmpes også andre problematiske invasive arter som pileurt og hybenrose i muligt omfang. De foregående 9 års bekæmpelse har for længst vist sin effekt ved at mange bestande efterhånden bliver væsentlig mindre i omfang og der indberettes færre og færre nye bestande. Indsatsplanen udløber med bekæmpelsesåret Der skal efterfølgende arbejdes på en ny indsatsplan samt en generel strategi for bekæmpelse af invasive arter i kommunen kr. I vækstsæsonen fra april til september Kontaktperson: Peter Søgaard tlf

9 Græsningsprojekt ved Aarhus Å/Brabrandstien Forberedelse af kommunalt areal langs Aarhus å mellem Ringgaden og TreBroer til afgræsning. Kogræsserforening hjælpes i gang af Danmarks Naturfredningsforening Med projektet ønsker Danmarks Naturfredningsforening at: 1) Bidrage til naturpleje gennem afgræsning af et naturbeskyttet engareal. 2) Gennem offentlig adgang og anvendelse at inddrage et meget attraktivt, bynært grønt område i bestræbelserne på at skabe interessant og tilgængelige natur for byens borgere. 3) Skabe et udstillingsvindue for budskabet om naturpleje, biodiversitet, dyrevelfærd, bæredygtig fødevare-produktion, kulturhistorie etc. Afgrænsning af græsningsprojektet ved Brabrandstien i Åby. Arealet er på ca 5,5 hektar Naturkvalitetsplanen Fremme og sikring af biodiversiteten Bedre adgang til grønne områder Rekreative muligheder Friluftsplan Nye skov- og naturområder Friluftsmuligheder på kommunale arealer Formidling Lokalitetens beliggenhed langs den inderste strækning af Brabrandstien betyder, at mange borgere kan stifte bekendtskab med naturpleje og ideerne med kogræsserforeningen. et gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Kommune Opstart marts Kontaktperson: Peter Søgaard tlf

10 Wild Aarhus bynatur og tilpasning til mere vand i byens åndehuller Etablering og formidling af klimaforebyggende og hydrotekniske gadekær, der samtidig understøtter en rigere biodiversitet i bynært område og som fungerer rekreativt og formidlende for byens borgere. ets overordnede formål er at etablere en række forskelligartet vand-biotoper i byområder, der på forskellig vis kan bidrage til en forøgelse af biodiversiteten - både i tilknytning til vandhuller, men også gennem andre former for etableringer og levesteder for dyre- og plantearter, eksempelvis sommerfugle, salamandere, guldsmede, vilde bier m.fl.. Gadekærene etableres som nye centrale og sociale mødepunkter for lejere, ejere og virksomheder og som opsamlingssted for skybruddets regnvand. Det modulbaserede gadekær Illustration: Frits Ahlefeldt-Laurvig Gadekærene skal bidrage til at forøge naturforståelsen blandt områdets beboere og gennem formidlingsprojekter forøge naturforståelsen i en urban sammenhæng og dermed skabe mere indhold og trivsel til værdifuldt byliv. Midlerne går til naturdelen af projektet. Naturkvalitetsplanen Fremme og sikring af biodiversiteten Bedre adgang til grønne områder Rekreative muligheder Klimatilpasningsplan 2014 Tid og plads til vandet Mere vand nye muligheder Samarbejdspartnere Mejlgade Lab Naturhistorisk Museum Amphi Consult Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune kr.. Opstart marts 2015 Kontaktperson: Mette Bro Jeppesen, Mejlgade Lab. tlf og Peter Søgaard tlf

11 Pleje af hedearealer ved Skæring Hede år 2 af 3 3-årigt projekt med forsøg med forskellige metoder til at pleje hedeareal ved Skæring Strand. Der findes kun én hede i Aarhus Kommune. Heden ligger på kommunalt ejede arealer ved Skæring Strand i tilknytning til 4. Maj Mindelunden. Arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Kommunen har i medfør af lovgivningen pligt til at pleje 3-beskyttede arealer. Oversigtskort 3-beskyttede hedearealer ved Skæring Heden har en naturtilstand II på en skala fra I- V, hvor I er bedst og V er dårligst. Naturtilstand II svarer til en god naturtilstand. Naturkvalitetsplanen har en målsætning om at hedearealet skal løftes til naturtilstand I. Naturtilstanden går desværre mod en forringelse af flere årsager. Arealet er i risiko for tilgroning som følge af eutrofiering og frøspredning fra omgivende arealer. Samtidig kræver dele af lyngfladerne at lyngen fornys og får mulighed for at genspire. Heden har hidtil været plejet ved håndlugning af projektet Job i Naturen, men opgavens omfang overstiger efterhånden det mulige i denne metode. Der er derfor behov for at finde nye metoder til at pleje heden. Området har et stort publikumstryk som skal inddrages i overvejelserne om plejemetoder. et skal afprøve forskellige metoder til hedepleje herunder kontrolleret afbrænding der vil ske som et samarbejdsprojekt med Aarhus Brandvæsen, afskrælning og slåning af arealerne. Afprøvningen skal medvirke til at fastlægge den mest hensigtsmæssige pleje, som kan sikre arealet på langt sigt. Der søges om kr. hvert år i årene Hedearealerne ved Skæring Strand kr. Kommuneplan og Naturkvalitetsplan Plejen på hedearealet gennemføres i efteråret eller det tidlige forår og alt efter plejemetode er tidspunktet meget vejrafhængigt. Kontaktperson: Stine Rytter Bengtsson tlf og Marianne Popp tlf

12 Helhedsplan for Geding-Kasted Mose: Naturpleje, ny natur og friluftsliv Der arbejdes videre med natur- og rekreative projekter i Geding-Kasted Mose. Formål: At skabe ny, bedre og mere sammenhængende natur. Desuden ønskes bedre rammer for naturoplevelser og aktivt friluftsliv. Efter lodsejersamtaler er der udarbejdet forslag til et naturplejeprojekt på kommunale og private arealer, i alt op til ca. 120 ha sammenhængende område til naturpleje med græssende dyr. Ideen er at lade mere vildskab komme tilbage i landskabet og gentænke naturpleje i større målestok. Desuden undersøges muligheden for at udvide projektet i regi af Europæisk Kulturhovedstad 2017 under titlen Rethink Aarhus Rewild Nature. Aarhus Kommune ejer i Geding-Kasted-Tilst området store sammenhængende natur- og landbrugsarealer, i alt ca. 100 ha. I 2012 blev arbejdet med helhedsplanen igangsat og ny natur er siden blevet skabt på mere end 30 ha. I det forgangne år er der lavet en 1,5 ha udvidelse af Kogræsserforeningens græsningsområde, og der er afbrudt dræn til overrisling af landbrugsjord. et har desuden skabt et basis-stinet og sikret rundturs -forbindelser mellem Geding, Kasted og Tilst byer. Der er i 2014 etableret en følgegruppe til projektet med Naturstyrelsen, Aarhus Universitet, DN-Aarhus, Naturhistorisk Museum, Verdens Skove, Kasted Kogræsserforening og lokale borgergrupper. områderne i moseområdet Geding, Tilst og Kasted et er tildelt midler via Region Midtjyllands Grøn Vækst pulje. er Kommuneplan 2013 Naturkvalitetsplan Frilluftsplan Vandvision 2100 Vandplan for Aarhus Bugt kr Kontaktperson: Lars Eg Hoppe, tlf

13 Rejsning af Biodiversitetsskov sammen med Bioscience (AU) etape 2 Hvordan rejser man skov, så natur og biodiversitet har optimale vilkår til at udvikle sig fra første spadestik? Det er et af de centrale spørgsmål, som Teknik og Miljø er i færd med at belyse i et samarbejde med Bioscience, Aarhus Universitet. I samarbejdet udforskes 4 forskellige skovrejsningsmetoders evne til at skabe god naturværdi og høj biodiversitet. området ved Mariendal/Vadbro bæk Prøvefladen med fordeling af tilplantningsmetoder. 1. Traditionel, maskinel skovplantning 2. Håndplantning 3. Tilsåning 4. Naturlig tilgroning Skovhandlingsplanen og Naturkvalitetsplanen. Desuden opfyldes målsætningen om at øge samarbejdet med viden- og forskningsinstitutioner. Biodiversiteten beskyttes bedst i de eksisterende, gamle skove. De nye skovområder kan dog også på lang sigt udvikle sig til at få en høj biodiversitet. Der er findes desværre kun få konkrete, dokumenterede retningslinjer for, hvilke tiltag der skal gøres under skovrejsningen for at fremme biodiversiteten. I løbet af efteråret 2014 etableres 2 x 20 forsøgsplots på et 5 hektar stort areal ved Mariendal i Aarhus syd. De i alt 40 forsøgsplots tilplantes med fire forskellige metoder: 1. Traditionel, maskinel skovplantning 2. Håndplantning 3. Tilsåning 4. Naturlig tilgroning. I 2015 videreføres projektet med etablering af den sidste infrastruktur og selve forsøgsfasen opstartes. Bioscience, Aarhus Universitet har mulighed for at følge skovudviklingen på forsøgsarealet de næste 300 år kr. Forår og sommer Kontaktperson: Peter Søgaard og Ole Skou Rasmussen

14 Genopretning af Aarslev Møllesø etape 2 ets formål er at forskønne området ved Aarslev Møllesø, og genskabe en større del af vandfladen. Det skal afklares, om der er mulighed for at gennemføre yderligere oprensning af Aarslev Møllesø, som en etape 2 til en udført oprensning af møllesøen i 2008/2009. Midlerne kan bruges til anlægsdelen af projektet. Der foretages en oprensning af den jord, der er blevet gravet op og afvandet som en del af etape 1 af projektet. Desuden kan der fjernes opvækst i den resterende del af søen. Aarslev Møllesø ligger nord for Aarslev Engsø og Silkeborgvej Jorden skal genindbygges indenfor matriklen, og mulighederne herfor skal undersøges i samarbejde med administrator af området. Udvidelse af søen med ca. 1/3 forventes yderligere at øge områdets anvendelse til friluftsliv. I området er naturbeskyttet eng, sø og vandløb. et vil udvide søens overflade med cirke 1/3. Udvidelsen forventes at bidrage til at området bliver endnu mere attraktivt at benytte. Der skal opnås flere tilladelser herunder dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser kr Søfalden (blå) og sediment (mørkbrun). Sedimentet foreslås flyttet over på den anden side af stiforløbet om søen mod øst. Friluftsplan og naturkvalitetsplan Kontaktperson: Niels H. Carstensen og Peter Søgaard tlf

15 Kortlægning af muligheder for forbedring af branddam i Segalt Formålet er at få undersøgt hvordan der kan skabes et vandhul med mindre belastning med næringsstoffer og et godt levested for frøer og andre smådyr. Vandhullets overflade er i dag domineret af andemad og dammen gror til i anden beplantning. Langs dammens kanter er der løvtræer, der for et par år siden blev udtyndet. Dammen har en del blad og grene på bunden og beplantningen breder sig ud i vandhullet. Placering af branddammen i Segalt nord for Løgten Vandhullet har været en branddam, og i gamle dage var vandhullet formodentlig drikkested for kreaturerne. Dammen fremgår også af gamle kort og ligger ved to gamle skolebygninger og en skolesti. En forbedring af vandhullets vandkvalitet er interessant også set i lyset af, at der knytter sig en kulturhistorie til stedet, der bruges rekreativt at områdets beboere. Der gives midler til at undersøge, hvordan vandhullet kan opnå en god kvalitet og hvad, der skal til for at vandhullet kan blive et godt levested for padder. Midlerne skal gøre det muligt at få kortlagt løsningsmulighederne og opstille et budget, så der efterfølgende kan søges fondsmidler til et samlet projekt. Foto af branddammen med løvtræer og andemad der dækker hele vandoverfladen kr. Friluftsplan og naturkvalitetsplan 2015 Kontaktperson: Inge Miltersen, Segalt og Keld Henriksen tlf

16 Kystnært stenrev ved de bynære havnearealer etape 3 af 3 et bidrager til at udvide det i etablerede kystnære stenrev i ud for kystpromenaden ved Jette Tikøbs Plads. Stenrevet danner basis for en stor artsrigdom og har også en væsentlig rekreativ og formidlingsmæssig værdi. Stenrevene rummer en fantastisk artsrigdom af både planter og dyr. De øverste dyr i fødekæden såsom sæler, marsvin og fugle ses omkring stenrevene, og med etablering af oversøiske rev skabes der mulighed for, at sæler og havfugle kan raste i området nær de bynære havnearealer. et er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. De foreløbige resultater af det allerede udlagte stenrev er meget positive for biodiversiteten og har et stort formidlingspotentiale samt nye naturoplevelser for byens borgere og turister. I forbindelse med omdannelsen af Aarhus Ø forventes det, at der de kommende par år bliver frilagt en større mængde tidligere stenrevssten, søsten. Disse sten skal udlægges som en naturlig forlængelse af det eksisterende stenrev. Stenene blev i sin tid hentet fra stenrev i Aarhus Bugt og anvendt til kystværn, molebyggeri og lignende. Fjernelsen af stenene fra bugten har gennem tiderne forarmet de naturligt forekommende stenrev ved bl.a. Mejl Flak. Ved at give stenene tilbage til bugten skabes forbedrede levevilkår for det lokale flora og fauna. Læs mere på Naturkvalitetsplan Rekreative muligheder kr Kontaktperson: Jens Holbech, Danmarks Naturfredningsforening og Lene Vinther Larsen, tlf

17 3.2. Friluftsliv

18 Stier og friluftsliv i åbent land Friluftslivet for borgerne i lokalsamfundene skal styrkes. Det sker ved at støtte mindre projekter, der øger tilgængeligheden til rekreative muligheder eller understøtter oplevelser i naturog landskab med f.eks. afmærkede ruter fra lokale mødesteder. Ny siddemulighed ved Kasted Mose Der kan gennem året søges støtte fra midlerne i dette projekt, så der er mulighed for at støtte mindre tiltag, når ideen opstår og bliver mulig. Tiltagene er populære og gode tilbud for begrænsede midler. Daglige ophold og bevægelse i naturen har en gunstig indvirkning på sundheden. Afmærkningsprincip Ny sti ved Kasted Friluftsplan har stor fokus på, at øge stinettet og forbedre adgangen ad stier i de bynære landskaber og i det åbne land. Ligesom god skiltning og information om de mange muligheder vises i marken og på kommunens hjemmeside. I lokalområderne er der i fællesråd, organisationer og foreninger samt hos børn og ildsjæle, en voksende interesse for at medvirke til at styrke friluftslivet og udbygningen af rekreative muligheder, lave stilaug, der varetager simple vedligehold som f.eks. kantklipning mv. Andre tiltag kan være at lave mødesteder for friluftslivet, f.eks. friluftspavilloner, bålhytter, shelters m.m. eller siddepladser et smukt stille sted. Ny sti undervejs i Kasted kr. Friluftsplan og Sundhedspolitikken 2015 Kontaktperson: Susanne Dyrlund Nielsen, tlf

19 Udvikling og forbedring af mødesteder et i De nye mødesteder skal opgraderes og indeholde faciliteter, der understøtter mødestedernes funktioner for en god rekreativ oplevelse. Det kræver, at basisydelserne er til stede. Det omfatter bl.a. inventar, ruteafmærkning samt en informationsindsats. Dertil søges kr./år de næste 3 år. Kendskabet til de ni udpegede mødesteder sættes i 2015 i fokus på hjemmesiden og på de enkelte mødesteder med informationstavler, så succesen fra de veletablerede mødesteder ved Egå Engsø og Lisbjerg Skov, bredes ud til de øvrige syv mødesteder. Angivelse af ni mødesteder i landskabsringen. ets mål er, at udviklingen af mødestederne sker i et bredt kommunalt samarbejde med øvrige magistrater og eksterne interessenter. Økonomi, der understøtter mødestedernes særlige potentialer for unikke rekreative tiltag, søges tilvejebragt i disse samarbejder samt i fonde. Åbo Skov åben plads friholdt til mulig shelterplads. Rekreative mødesteder i landskabsringen skal danne et naturligt udgangspunkt for friluftsliv og for ture i de bynære landskaber og naturområder rundt om Aarhus by. Mødesteder er det vigtigste tiltag i Friluftsplan , hvis vision er, at medvirke til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet. ( Mariendal Strand Mulighed for det stille friluftsliv. Mødestederne skal bidrage til udvikling af friluftslivet og skabe nye aktiviteter, der kan opleves i fællesskab med andre og af forskellige brugergrupper. Kommuneplan 2013 Friluftsplan kr Kontaktperson: Hanne Kaagaard, tlf

20 Dome til fælleshaven i Beder Fælleshaven i Beder har et økologisk dyrket areal, der ligger som nabo til kommende ny skov mellem Beder og Malling. Fælleshaven fungerer som en besøgshave og mønsterhave for interesserede haveforeninger og lokale beboere. En dome, der primært fungerer som mødested, trænger til udskiftning, så der også fremover kan inviteres besøgende indenfor. Placering af projektområdet. Arealet er markeret med rødt Fælleshaven har eksisteret i ca. 20 år og haven dyrkes uden anvendelse af sprøjtemidler eller kunstgødning. Haven tiltrækker mange interesserede besøgende fra både lokalområdet og andre dele af landet. Stedet fungerer også som et fast punkt på gåturen for mange af områdets beboere. Foreningen inspirerer andre til økologisk havebrug og formidler via sin hjemmeside dyrkningsvejledninger og har praktiske anvisninger. Foto fra fælleshaven Friluftsplan Fælleshaven ligger i direkte tilknytning til skovrejsningsprojekt kaldet Byager Folkeskov. Det forventes at flere vil komme forbi fælleshaven når den nye skov er etableret En tiltrængt ny dome, vil i et vist omfang kunne bruges til aktiviteter i forbindelse med skoven og information om den nye skov. Midler går til indkøb af en dome mens fælleshavens medlemmer leverer frivillig arbejdskraft til nedtagning af eksisterende dome, opsætning af ny mv kr Kontaktperson: Leif Sørensen, Fælleshaven og Susanne Dyrlund Nielsen, tlf

21 Sti langs Kirkebakken mellem Beder og Fløjstrup Der etableres en sti på nordsiden af Kirkebakken. Stien kobles sammen med den eksisterende dobbeltrettede cykelsti og videre ud til Fløjstrup Skov og strand. Stien vil få en stor rekreativ betydning og samtidig forbedres sikkerheden for de bløde trafikanter. Strækningen er allerede i dag meget brugt af både cyklister, løbere og gående, som en rekreativ rute til stranden og Fløjstrup Strand. Stiforbindelsen på nordsiden af Kirkebakken mellem Beder til Over Fløjstrup Stiforbindelsen understøtter kommunens arbejde med at forbedre de rekreative muligheder for borgerne og skabe sammenhængende forbindelser. Stiforbindelsen skal ses i sammenhæng med de seneste års kommunale støtte til rekreative forbindelser fra Mårslet over Langballe evt. Vilhelmsborg til Beder by og ud til stranden. Stien er et mangeårigt ønske fra borgere i både Beder og Fløjstrup, da den vil være en attraktiv rekreativ og praktisk forbindelse. Det forventes at endnu flere vil vælge bilen fra som transportmiddel til fordel for cykel eller gåben på denne lokale strækning bl.a. fordi sikkerhedsforholdene forbedres. Eksempel på rekreativ sti i kommunen med markeringspæl. Friluftsplan Fællesrådet har fået aftaler med de berørte lodsejere, så stiforløbet er muligt. Fællesrådet modtager desuden støtte via sponsorater o.l kr Kontaktperson: Morten Sejersen, Fællesrådet Beder, Malling og Ajstrup og Susanne Dyrlund Nielsen, tlf

22 TEKNIK OG MILJØ Grøndalsvej 1C 8260 Viby J Telefon AARHUS KOMMUNE

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Grønne Projekter 2014. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Grønne Projekter 2014. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grønne er 2014 www.naturogmiljoe.dk Grønne er 2014 Indhold Indledning... 2 Grønne er 2014... 2 3. beskrivelser 2013... 5 3.1 Naturgenopretning og naturpleje...

Læs mere

Grønne Projekter Indledning

Grønne Projekter Indledning GRØNNE PROJEKTER 2016 Grønne Projekter 2016 Indledning Grønne Projekter 2016 har fokus på naturforvaltnings- og friluftsprojekter. Kommunen har et ønske om at igangsætte både naturbevarende projekter og

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 30. november 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Forslag til Kommuneplan 2017

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 18. november 2015. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 18. november 2015. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 18. november 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Planstrategi 2015 v. Mogens

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Grønne Projekter 2013

Grønne Projekter 2013 NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grønne er 2013 Orientering af Teknisk Udvalg www.naturogmiljoe.dk Grønne er 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Grønne projekter i 2013... 3 3.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Grønne Projekter

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Grønne Projekter NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grønne er 2013 www.naturogmiljoe.dk Grønne er 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Grønne er i 2013... 3 3. beskrivelser 2013... 5 3.1 Naturgenopretning

Læs mere

Natur- og Stipuljen 2017

Natur- og Stipuljen 2017 Natur- og Stipuljen 2017 Støtteordning til naturgenopretning, naturpleje og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2017 en pulje, hvor private, organisationer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha landbrugsjord ved Byagervej i Beder

Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha landbrugsjord ved Byagervej i Beder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. oktober 2014 Skovrejsning ved Byagervej i Beder Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013.

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. juni 2013 Skovrejsning 2014-2017 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Status for Skovrejsning 2009 2012 og forslag til ny skovhandlingsplan

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Side 1 af 5 Anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen på det overordnede niveau Forhindrer forskellige

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB

SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB Til Skanderborg Kommune Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg Skovby Vandværk Skovby 25. maj 2012 SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB Projektforum Galten-Skovby og Skovby Vandværk anmoder hermed Skanderborg

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

REFERAT af Det Grønne Råds møde

REFERAT af Det Grønne Råds møde Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Den 23. oktober 2014 Side 1 af 7 REFERAT af Det Grønne Råds møde Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetid: Kl. 15.30 til kl. 16.00

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune

Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune 2018-2022 Nr. Afsender Høringssvar resume Bemærkning Forvaltningens indstilling 1 Anemonelun den

Læs mere

1. Indledning Projekterne Processen for Grønne Projekter 2017

1. Indledning Projekterne Processen for Grønne Projekter 2017 GRØNNE PROJEKTER 2017 1. Indledning En grøn kommune med masser af muligheder for et aktivt friluftsliv kræver en indsats. Heldigvis er der mange gode idéer til, hvor og hvordan vi kan pleje og genoprette

Læs mere

Dispensation til dyrehold til afgræsning

Dispensation til dyrehold til afgræsning TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Dispensation til dyrehold til afgræsning I henhold til 7 stk. 1 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. Hovmarksparken,

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU 18. JANUAR 2017 OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU STATUS FOR NATURENS TILSTA Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Naturforvaltning 2007 2012

Naturforvaltning 2007 2012 Naturforvaltning 2007 2012 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Naturovervågning Naturpleje og naturgenopretning Pleje af fortidsminder Guidede naturture Formidling og skiltning Svendborg Kommune ønsker med

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

! "#!$ % " # # " $ % & &' '# # !" # # $ ' $ " ' !"# $%#&"'" (! ) ""! * %"!&+#+ #!

! #!$ %  # #  $ % & &' '# # ! # # $ ' $  ' !# $%#&' (! ) ! * %!&+#+ #! ! "#!$ %! "" "#& " # # " $ % & &' '# #!" # # $ ' $ " '!"# $%#&"'" (! ) ""! * %"!&+#+ #! '%$ (% " $ $ ( ) ( & & ( * $ $ & ( ' $$ $ $*% * ' ' $ "$ ' " $ ' # # ' $ " & " & $ + ,-# &!"# $ %#&"'" (-.)!"! (

Læs mere

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan VISION 3: SÆT NATUREN FRI Artsrigdom, vild natur og natur i byen Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Natur- og Friluftspolitik Et sundt liv i en sund kommwune

Natur- og Friluftspolitik Et sundt liv i en sund kommwune Natur- og Friluftspolitik 2018-2022 Et sundt liv i en sund kommwune 1 Forsidefotos: Højris Mølle, Frendrup Nihøje, bakke-gøgeurt, hjertegræs, odder, Borremose, fruesko. Foto af odder: Colourbox. Fotos:

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll IDA Miljø seminar 14. april 2015 Sammenhænge mellem VVM og Naturplan Danmark Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll 1 COWI

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 17. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - LADBYSKOVEN Indledning Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for Lolland

Læs mere

Teknik og Miljø 2015. Nordskoven. Skovrejsning nord for Slagelse. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune

Teknik og Miljø 2015. Nordskoven. Skovrejsning nord for Slagelse. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Nordskoven Skovrejsning nord for Slagelse Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune 2 2 3 Skovrejsning Skov- og naturområder opfordrer til leg og læring. Til bevægelse

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere