Ambitionerne er fortsat høje og der igangsættes nu nye projekter for yderligere at fremme cyklismen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambitionerne er fortsat høje og der igangsættes nu nye projekter for yderligere at fremme cyklismen."

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Vej- og Parkafdelingen 4. januar 2015 Gladsaxe Cykler Fremme af cyklisme, tryghed og sikkerhed for cyklister er, har været og vil fortsat være et højt prioriteret indsatsområde for Gladsaxe Kommune på trafikområdet. Prioriteringen afspejles i de investeringer og initiativer som Gladsaxe Kommune foretager, og i de resultater Gladsaxe har opnået. 94 % af det kommunale vejnet er trafiksanerede med cykelstier eller km/t hastighedszoner, antallet af personskadeuheld med cyklister er reduceret med op til 90 % og andelen af borgere, der anvender cyklen som deres primære transportmiddel, nærmer sig 25 %. Ambitionerne er fortsat høje og der igangsættes nu nye projekter for yderligere at fremme cyklismen. Gladsaxe Cykler Gladsaxe Cykler er titlen på kommunens seneste satsning for at få endnu flere borgere til at vælge cyklen som deres primære transportmiddel. Projektmålet er, i løbet af 2018, at blive den 3. mest cyklende kommune i landet. Projektet, og et særligt idékatalog, er udviklet i samarbejde med den lokale Gladsaxe afdeling af Cyklistforbundet, hvis formand deltager i projektets styregruppe. Projektet realiseres i perioden , hvor der er afsat 27 mio. kr. Derudover er i perioden afsat yderligere 1,3 mio. kr. til andre trafiksikkerhedsprojekter, primært sikring af cyklister mod svinguheld. Endvidere 5 mio. kr. i perioden i Trafik- og mobilitetspuljen og 5.0 mio. kr. i perioden afsat 5,0 mio. kr. til pladsdannelser og cykelparkering ved letbanestationer Gladsaxe Cykler supplerer en række igangværende eller netop afsluttede cykel- og trafiksaneringsprojekter for i alt ca. 32 mio. kr. Så med investeringer i de seneste og kommende år på mere end 70 mio. kr. er fremme af cyklisme noget, som Gladsaxe Kommune tager ganske seriøst. Gladsaxe Cykler er en naturlig udvikling og fortsættelse af en mangeårig vedholdende strategi for sikre bløde trafikanters sikkerhed og komfort gennem etablering af cykelstier på alle trafikveje og udvalgte fordelingsveje, samt massive trafiksaneringer og etablering af 40 km/t og 30 km/t hastighedszoner på 75 % af det kommunale vejnet. Udover at være et konkret projekt danner Gladsaxe Cykler også ramme for en tværgående indsats på cykelområdet internt i kommunen i forbindelse med grøn mobilitet og CO2 reduktioner, helhedsplaner for byudvikling og lokalplaner, bæredygtig vækst, GladsaxeLiv, sundhedspolitik og bevægelse i det offentlige rum, medarbejdertransport samt eksterne partnerskaber omkring grøn mobilitet, blandt andet med Movia og Gate 21. J. nr P16 1

2 Mål for Gladsaxe Cykler I forbindelse med Trafik- og Mobilitetsplanen blev det i 2013 politisk besluttet, at Gladsaxe Kommune, i løbet af 5 år, ville øge cykeltrafikken, så Gladsaxe ville være blandt de 3 mest cyklende kommuner i landet. Overflytning af biltrafik til cykeltrafik var et hovedelement i planen. Målet var ambitiøst, men ikke urealistisk, da Gladsaxe allerede i undersøgelsen, som Transportministeriet offentliggjorde i august 2013, var den 5. mest cyklende kommune i Danmark (TU data ). TU data viser nu, at Gladsaxe i perioden har haft en stigning i cykeltrafikken fra et niveau på % af alle ture til et niveau tæt på 25 %. Andel cykeltrafik i % Gladsaxe - andel cykeltrafik og tendenslinje Årstal Kilde: TU data og ) Figur: TU data fra 2013 viser en cykelandel på 28 % af de ture Gladsaxe borgere foretager. Udjævnes de årlige variationer, hvilket er nødvendigt på grund datagrundlagets størrelse de enkelte år, peger data på en stigning fra et niveau på % cykelandel i til et niveau tæt på 25 % i Vejdirektoratets cykelindeks for hele Danmark fra viser et fald fra 1990 til 2000 hvorefter cykeltrafikken har været nogenlunde uændret frem til Trods fald fra 1990 og efterfølgende stagnation fra 2000 i Danmark har Gladsaxe Kommune fra 2000 haft en mærkbar stigning i cykeltrafikken. Økonomi for Gladsaxe Cykler I fortsættelse af intentionerne i Trafik- og Mobilitetsplanen har Gladsaxe Kommune i perioden afsat 27 mio. kr. til projektet Gladsaxe Cykler jf. Trafik- og Teknikudvalget behandling 11. november Projektet omfatter etablering af cykelstier på skoleveje og fordelingsveje, opgradering af cykelstier til supercykelstier, forbedret cykelparkering, kampagner, samarbejde med virksomheder og handelsliv for at få endnu flere til at cykle på arbejde eller handle ind på cykel. Og meget mere. Projektet har et særligt langsigtet fokus på skolebørn som fremtidens trofaste cyklister. Økonomiske disponeringer Gladsaxe Cykler Forundersøgelser, målinger, koordinering Cykelstier, fordelingsveje og skoleveje. Kong Hans Allé, Møllemarken, Aldershvilevej, Triumfvej og den sydlige del af Hagavej. Andre ombygninger, cykelbaner Udbedring af mangler mv. på cykelstier udpeget sammen med Cyklistforbundets Gladsaxe afdeling kr kr kr kr. J. nr P16 2

3 Information og kampagner mv. Erhvervscyklister i Gladsaxe Ringby. Konkretiseres i samarbejde med virksomheder. Transportnetværk Gladsaxe Ringby. Supercykelstier. Nyt lys i 10 tunneler på Farumruten. Opgradering til supercykelstier på Ring 3 i forbindelse med letbaneprojektet. Skolecyklister andre projekter end cykelstier. Analyse foreligger. Endelig prioritering afstemmes med skolerne. Indkøbscyklister cykelparkering forretninger mv. Samarbejde handelsliv. Mobilister, kombinationsrejser cykler/kollektiv trafik. Prioriteres i samarbejde med Movia og DSB S-tog Evaluering og formidling Samlet Gladsaxe Cykler kr kr kr kr kr. Finansieres fra Trafik- og Mobilitetspuljen mv kr kr. En nærmere beskrivelse af indsatsområderne Erhvervscyklister, Skolecyklister, Indkøbscyklister og Mobilister og en forbrugsplan kan ses på bilag 1 og 2. Andre cykelprojekter på investeringsoversigten Der er på trafiksaneringskontoen i afsat 1,3 mio. kr., primært til sikring af cyklister mod svinguheld i vigepligtsregulerede kryds og indkørsler, blandt andet på Gladsaxe Møllevej. Derudover har Gladsaxe Kommune afsat 5,0 mio. kr. i perioden i en pulje til at realisere forslag fra Trafik- og Mobilitetsplanen. Udmøntningen besluttes af Trafik- og Teknikudvalget i foråret 2015 og vil blandt andet omfatte tiltag til overflytning af biltrafik til cykel- eller kollektiv trafik, herunder mobilist projekter til fremme af kombinationsrejser. Sidstnævnte planlægges sammen med Movia, som netop nu har en øget fokus på dette. Der er også på investeringsoversigten i afsat 5,0 mio. kr. til pladsdannelser ved letbanestationer. Beløbene er afsat til cykelparkering, beplantning og inventar og udmøntningen sker senest i Byplanlægning og helhedsplaner Helhedsplanerne for Gladsaxe Ringby og Bagsværd Bypark, som forventes realiseret på baggrund af kommunale og private initiativer og byggerier i de kommende år, indeholder en betydelig vægt på fremme af grøn mobilitet og nye private og offentlige stiforbindelser, herunder stiforbindelser til nye letbanestationer i Gladsaxe Ringby, supercykelsti langs Ring 3 og Diagonalen en ny cykel- og oplevelsesrute i Bagsværd Bypark som et centralt og samlende element i helhedsplanen. Maksimumnormer for bil-parkering og minimumsnormer for cykelparkering vil i forbindelse med den løbende lokalplanlægning sikre en overflytning af biltrafik til cykeltrafik. De kommunale projekter, som bliver finansieret af en særlig vækstpulje, vil løbende blive udmøntet i takt med de private byggerier. Bagsværd Bypark med Diagonalen J. nr P16 3

4 Året der gik Status for Gladsaxe Cykler 2014 Cykelstier Projektering af cykelstier Kong Hans Allé og Møllemarken er igangsat i efteråret 2014 med henblik på udførelse i sommeren Begge projekter udføres som kombinerede cykelsti og klimaprojekter, idet klimadelen finansieres af sin egen pulje. I forbindelse med den politiske behandling i august 2014 foreligger en liste med prioritering af de planlagte cykelstier. Fra etableres cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og den sydlige strækning af Hagavej. Udbedring af mangler på cykelstier Der er foretaget registrering af fejl og mangler på hovedgadestrækninger og vigtige cykelstier i samarbejde med et medlem af den lokale afdeling af Cyklistforbundet. Udbedringer prioriteres i samarbejde med Cyklistforbundet og udføres i 2015 når vejret tillader dette. I forbindelse med registreringen er udviklet en særlig app med inspiration fra Cyklistforbundets håndbog i cykelinspektion. Erhvervscyklister i Gladsaxe Ringby Transportvaneundersøgelser og aftaler med 3 større virksomheder i Gladsaxe Ringby er igangsat som et pilotforsøg. I forbindelse med Erhvervskonferencen i foråret 2015 indbydes på baggrund af resultaterne fra pilotforsøget til etablering af et større transportnetværk i Gladsaxe Ringby. Formålet er blandt andet overflytning af biltrafik til cykeltrafik med henblik på at reducere trængsel. Supercykelstier Det er i 2014 besluttet at opgradere Farumruten yderligere med ny tunnelbelysning til 0,74 mio. kr. i På Gladsaxe Kommunes initiativ er, sammen med Supercykelsti-sekretariatet, igangsat udredning af etablering af supercykelstier på Ring 3 i forbindelse med letbaneprojektet. Gladsaxe har afsat 1,2 mio. kr. til at finansiere de nødvendige opgraderinger langs Ring 3. Skolecyklisten Samarbejdet med skoleafdelingen og inddragelse af skoler er påbegyndt og der er foretaget registreringer af skolernes cykelparkering. Forslag til andre trafiksaneringsprojekter foreligger og skal prioriteres i dialog med skolerne. I forbindelse med skolecyklisten vil for hvert enkelt skoledistrikt blive udarbejdet anbefalede skoleruter. Indkøbscyklisten Der er foretaget registrering af cykelparkering og behov ved butikker, centre og større institutioner langs hovedgadestrækningerne i Søborg og Bagsværd. Projektering af ny cykelparkering ved Buddinge Centeret er igangsat og tiltag på Søborg Torv og ved Bibliografen i Bagsværd er programsat. Udvidelsen af cykelparkeringen på Søborg Torv og i Bagsværd sker koordineret med kommunens projekt GladsaxeLiv. Næste fase i projektet Indkøbscyklisten omfatter inddragelse af handelstandsforeninger og butikker og tiltag realiseres i J. nr P16 4

5 Andre cykelprojekter og initiativer 2014 Vandledningsruten Vandledningsruten, et stiprojekt til 10 mio. kr., som blev indviet i foråret 2014 er foruden en cykelpendlerrute også en vigtigt skolesti. Stitunnelen under ramperne fra Gladsaxevej til Høje Gladsaxe Vej giver høj komfort for pendlere og sikrer skolebørnene niveaufri krydsning af Gladsaxevej. Projektet er udført som en integreret del af stort klimaprojekt og med vægt på oplevelser og æstetiske kvaliteter. Klimaprojektet var nomineret til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris Projektet binder Gladsaxe Kommunes eksisterende stier på Vandledningsruten sammen med stier i Københavns Kommune og afslutter en mangeårig vision fra Cyklistforbundets lokale afdeling om en cykelforbindelse fra Buddinge til stierne langs Hillerødmotorvejen (Farumruten) ind mod København. Opgradering Farumruten Gladsaxe Kommune har i 2014 opgraderet supercykelstien Farumruten med yderligere dynamisk sti-belysning og ny direkte sti-adgang til den store bebyggelse Gyngemose Park. Projektet i 2014 har kostet ca. 1,3 mio. kr. Supercykelstien Farumruten, som blev indviet i 2013, har ifølge den seneste evaluering fra 2014 medført en stigning af cykeltrafikken på 50 % på strækningen i Gladsaxe. Opgraderingen til en supercykelsti i 2013, som i Gladsaxe har kostet ca. 3,5 mio. kr., har blandt andet omfattet opsætning af 5,6 km. dynamisk sti-belysning i , signalregulering af en stikrydsning af hensyn til både pendlertrafik og skoletrafik og udlægning af ny asfalt på større strækninger gennem Gladsaxe. Supercykelstien Ring 4 Ruten Gladsaxe Kommune har i 2014 udvidet cykelstierne på to mindre strækninger i Gladsaxe som en forberedelse til den kommende supercykelsti. Denne forventes indviet i 2016 når alle kommuner og Vejdirektoratet har afsluttet arbejderne. Opgraderingen til en supercykelsti koster i Gladsaxe ca. 1 mio. kr. Skolestier i Værebro Gladsaxe Kommune har i 2014, som led i en fysisk opgradering af Værebro Park bebyggelsen, som er et belastet boligområde, etableret en belyst cykelsti og gangsti mellem bebyggelsen og den lokale skole. Anlægget, som har kostet 2,1 mio. kr., er belyst og specielt designet, så det er trygt og sjovt for børnene at færdes på den. Stisystemet udbygges i 2015 for yderligere 0,7 mio. kr. Projektet er en del af et stort projekt om social balance i Værebro Park bebyggelsen i samarbejde med boligselskabet. J. nr P16 5

6 Mobilister Cykelparkering mv. Der er i 2014 påbegyndt opsætning af cykelparkering og overdækket cykelparkering ved vigtige S-busstoppesteder og på terminaler for ca. 0,7 mio. kr. Arbejdet afsluttes primo Der i 2014 aftalt et samarbejde med Movia om at fremme kombinationsrejser. Projektudredning sker primo Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Projektet Gladsaxe Trafiksikkerhedsby til 13 mio. kr., som blev afsluttet i foråret 2014, har haft et særligt fokus på at undgå svingulykker, der involverer cyklister. Projektet, som primært er udført i perioden , har blandt andet omfattet ombygning i stor skala af vigepligtskryds på hovedgadestrækninger og store trafikveje. Gennemførte cykelstier og fortove medfører en øget opmærksomhed overfor cyklister, lavere hastighed for biler når de krydser samt øge komfort for både cyklister, fodgængere og kørestolsbrugere. Et nyt signalreguleret kryds Søborg Hovedgade/Maglegårds Allé er blevet forsynet med cykelboks. Gladsaxe har udført kontrollerede forsøg med spejle både på en testbane og i et stort signalreguleret kryds for at undgå højresvingsulykker mellem cyklister og tunge køretøjer. Aktuelt er nu permanent opsat spejle i to trafikvejskryds i Gladsaxe. To særlige kampagner med kommunalt tilskud på 60 % til anskaffelse af cykelhjelme og lygtesæt har været populære og fået et stort antal Gladsaxe familier til at anskaffe sikkerhedsudstyret. Kampagnerne er sket i samarbejde med et netværk af lokale cykelhandlere. Initiativ til ny supercykelsti Gladsaxe Kommune er en aktiv part i samarbejdet omkring supercykelstierne. Af de oprindeligt 4 planlagte ruter gennem Gladsaxe er Farumruten og Vandledningsruten realiserede og indviede, arbejdet med Ring 4 Ruten er påbegyndt og Ring 3 Ruten er finansieret og planlagt udført samtidigt med letbanen langs Ring 3. Gladsaxe har senest i 2014 taget initiativ til at få optaget en ny rute på hovedgadestrækningerne fra Bagsværd og Søborg til City på den langsigtede plan for supercykelstierne. Renovering af eksisterende cykelstier Forbruget til renovering af eksisterende cykelstier med nye slidlag har i 2014 udgjort ca. 0,7 mio. kr. hvilket indebærer at cykelstier er væsentligt højere prioriteret end kørebaner i forhold til sliddet. Da cykelstier primært bliver ujævne på grund af ledningsejeres gravninger er endvidere igangsat et samarbejde med tre kommuner om skærpelse af krav i forbindelse med gravetilladelser og tilsyn. Gladsaxe Kommunes egen tilsynsindsats i 2014 er øget gennem overflytning af opgaven og kr. til kommunens driftsafdeling. J. nr P16 6

7 Afmærkningsprojekter På baggrund af forslag fra Cyklistforbundets lokale afdeling i Gladsaxe er i 2014 etableret reflekterende kantafstribning på udvalgte stier gennem naturområder, hvor det er ikke er muligt at opsætte stibelysning. Ligeledes er bilparkering på ensrettede veje i Marielyst flyttet til modsatte vejside af hensyn til cykeltrafikken. Højresving tilladt for cyklister Gladsaxe Kommune har i 2014 foreslået Vejdirektoratet at samarbejde om en undersøgelse der kan fastlægge muligheder og begrænsninger for i stor skala at indføre højresving tilladt for cyklister i signalregulerede kryds i by-områder. Undersøgelsen skal blandt andet belyse forholdet til fodgængere. Afhængig af Vejdirektoratets svar påbegyndes undersøgelsen i Kampagner Gladsaxe Kommune har også i 2014 været er en aktiv deltager i Cyklistforbundets kampagne Alle Børn Cykler og kampagnen har også i 2014 været understøttet af en direkte opfordring fra borgmesteren til de enkelte skoler. Ligeledes har i 2014 og tidligere været afholdt understøttende aktiviteter for Vi cykler til arbejde, Lys på med Ludvig, Vi kan cykle og Store Cykeldag. Sidstnævnte med guidede ture langs kommunens 28 km lange Svalerute. Som de foregående år har kommunens årlige festdag Gladsaxe Dagen, med mange tusinde deltagere, også i 2014 haft en lang række cykelaktiviteter og har, som i 2012 og 2013, været afholdt under sloganet Vi cykler til Gladsaxe Dagen. Antal deltagende skolebørn i Alle Børn Cykler Årstal * Gladsaxe Figur: Antallet af deltagende børn i Alle Børn Cykler har været stigende over en årrække. Dog ikke i 2014, hvilket formentlig skyldes tidspunktet for indførelse af skolereformen. Udlån og af el-cykler Aktuelt har Gladsaxe Kommune 26 el-cykler til udlån så borgere og ansatte i kommunens virksomheder kan teste og afprøve en elcykel. 16 af cyklerne er til borgerne og her er nu så lang ventetid, at Gladsaxe har måttet standse for tilmeldinger i en periode. 10 er cyklerne er til virksomheders ansatte og denne del af el-cykelprojektet er i samarbejde med Gate 21 Test en el-cykel. Status i efteråret 2014 er at ca. 80 borgere har lånt og testet en elcykel og 20 ansatte. Udgifterne har foreløbig været 0,3 mio. kr. Aktuelt arbejdes med anskaffelse af et større antal cykler og el-cykler til Gladsaxe Kommunes medarbejdertransport i arbejdstiden. Cykelturisme Inspireret af indlæg på den Nationale Cykelkonference 2014 har Gladsaxe Kommune taget initiativ til et samarbejde om en fælles natur, kultur og oplevelses-cykelrute med Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Rudersdal kommuner en mulig panorama rute nord for København. Et oplæg foreligger fra en fælles 4K arbejdsgruppe og forventes videreudviklet i J. nr P16 7

8 Formidling Gladsaxe Kommune har på cykelområdet, som tidligere i 2012 og som paneldeltager i 2013, formidlet resultater på den Nationale Cykelkonference Gladsaxe har i efteråret 2014 repræsenteret Samarbejdet omkring Supercykelstierne ved modtagelsen af en stor østrigsk delegation, som blandt andet skulle orienteres om koncept for supercykelstierne og Farumruten i Gladsaxe. Sammen med Grontmij, Via Trafik og Supercykelsti-sekretariatet har Gladsaxe Kommune i 2014 fremsendt flere forslag til indlæg på den Nationale Cykelkonference Eksisterende cykel-infrastruktur Gladsaxe Kommunes cykelinfrastruktur er god fordi 94 % af det kommunale vejnet enten er forsynet med cykelstier eller trafiksaneret med km/t hastighedszoner. Trafikveje Gladsaxe Kommune har siden begyndelsen af 90 erne haft et særligt fokus og prioritering af trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Virkemidlerne for at forbedre trafiksikkerheden har primært været strukturelle gennem trafiksaneringer og anlæg af cykelstier og ruter. I perioden mellem har kommunen anlagt cykelstier på trafikvejene Bindeledet, Novembervej, Gladsaxe Møllevej mellem Ring 3 og Klausdalsbrovej, Klausdalsbrovej mellem Gladsaxe Møllevej og Hillerød motorvejen, Vadstrupvej og en del af Værebrovej, Gammelmosevej og Gladsaxevej. Samtlige kommunale trafikveje, dvs. veje med en årsdøgntrafik på over ca biler, har derfor i dag cykelstier i begge vejsider. Hovedparten af disse har 50 km/t hastighedsbegrænsning. Fordelingsveje Da etableringen af cykelstier på trafikveje var afsluttet omkring 2005 påbegyndte Gladsaxe Kommune i at forsyne større fordelingsveje som Vandtårnsvej med cykelstier og i fik Stengårds Alle, som er en fordelingsvej med en del skolevejstrafik, cykelstier. De øvrige kommunale fordelingsveje, dvs. veje med en typisk årsdøgntrafik på biler, har alle 40 km/t hastighedsbegrænsning og flere er forsynet med cykelbaner og hastighedsdæmpende bump. Nu er turen så kommet til at flere fordelingsveje med skolevejstrafik skal have cykelstier i forbindelse med projektet Gladsaxe Cykler. Lokale veje - boligveje Samtlige lokale boligveje, med nogle få undtagelser, har 40 km/t eller 30 km/t hastighedsbegrænsning og de fleste er forsynet med bump. Gladsaxe Kommunes 40 km/t og 30 km/t zoner blev indført i perioden Samlet vej- og stinet Kommuneveje og private fællesveje udgør ca. 175 km. J. nr P16 8

9 Heraf er ca. 20 % (35 km) af disse forsynet med cykelstier og 3 % (5 km) forsynet med cykelbaner. Hertil kommer ca. 30 km asfalterede og dobbeltrettede cykelstier i eget tracé. Den samlede asfalterede cykelsti- og cykelbanelængde udgør således ca. 110 km. Derudover har Gladsaxe ca. 11 km grusstier i naturområder. Samlet set ligger ca. 75 % af det kommunale vejnet i 40 km/t eller 30 km/t lav-hastighedszoner, og Gladsaxe er en national foregangskommune på dette felt. Snerydning og glatførebekæmpelse Alle asfalterede cykelstier langs veje ryddes og saltes i højeste klasse svarende til primære trafikveje med busdrift. Tilsvarende gælder transportstier i eget tracé. Dette indebærer at rydningen sker hele døgnet alle ugens dage. Uheldsstatistik mv. Der har siden midten af 80 erne til nu været en reduktion på % i antallet af personskadeuheld med cyklister på kommunevejene i Gladsaxe ifølge politiets registreringer. 80 Gladsaxe - antal cyklistuheld med personskade Statistikken peger på, at Gladsaxe Kommunes systematiske trafiksaneringer af vejnettet har haft markant effekt. J. nr P16 9

10 60 Hjelmbrug for cyklister i bytrafik Gladsaxe Danmark Rådet for Sikker Trafik foretager årligt målinger af cyklisters brug af hjelme. Gladsaxe har en markant højere andel af cyklister i bytrafik som bruger cykelhjelm end gennemsnittet for hele landet som helhed. De seneste år har brugen af cykelhjelm i hele landet stabliliseret sig omkring ca. 27 % mens niveauet i Gladsaxe er på mere end 40 %. Udover kampagner for brug af cykelhjelme, blandt andet i 2010 og 2011, kan årsagen til den høje andel være den megen opmærksomhed omkring trafiksikkerhed, der har været i Gladsaxe i en længere årrække. J. nr P16 10

11 Bilag 1 Gladsaxe Cykler - Indhold, målsætning og aktiviteter i indsatsområderne: Erhvervscyklister, Skolecyklister, Indkøbscyklister og Mobilister Erhvervscyklister Erhvervscyklisterne forankres i en række lokale virksomheder i det erhvervsnetværk, der etableres i Erhvervsområdet Ringbyen. Netværket supporteres og faciliteres af CO 2 og Klimateamet. Netværkets virksomheder driver indsatsen og definerer virksomhedsinterne og fælles projekter, der fremmer brugen af cyklen i pendlingen. Netværket er den drivende kraft i gennemførelsen af konkrete tiltag. Kommunen støtter op om indsatsen gennem tværgående projekter som fx mindre anlægsprojekter, tværgående kampagner og information. Erhvervsområdet er under omdannelse fra primær industri- til flere kontorvirksomheder. Dette resulterer bl.a. i lokale trængselsproblemer i myldretiderne, pladskrævende parkeringsbehov, da den mere intensive udnyttelse giver mere trafik. Et andet fokusområde er tilpasningen til den kommende letbane i Ring 3. Målet med erhvervscyklisterne At inspirere og støtte op om at den arbejdsrelaterede transport (pendling og erhvervsrejser) til kommunes erhvervsområder foregår på cykel. At skabe paradigmer for transportplaner i lokale netværk, der omfatter alle dele af processen: Organisering, samarbejde, metodikker til kortlægning, skatte- og erhvervseffekter af tiltag. Langsigtede mål At inspirere flere virksomheder til at skabe lokale erhvervsnetværk, med sigte på at øge tilgængeligheden for deres ansatte til områderne, effektivisere transporten og øge andelen af cykeltrafikken. Kobling til igangværende og kommende kommunale indsatser Gladsaxe kommune sætter gang i etablering af erhvervsnetværk i Ringbyen. Med Gladsaxe Cykler bliver det sat ekstra fokus på tiltag der vil får flere til at cykle til arbejde. Ringbyens erhvervsområder dækker 235 virksomheder med samlet set ansatte. Samarbejdspartnere og deres rolle Virksomhederne har gode muligheder for internt at promovere cykling til og fra arbejde, ligesom der er oplagte muligheder for projekter på tværs af virksomhederne i områder, med fokus på projekter den enkelte virksomhed ikke selv kan løfte. Kommunen faciliteter netværket, og vil med cykelby indsatsen afsætte midler til både infrastruktur og fælles information/kampagner. Mulige konkrete cykelprojekter Støtte virksomhederne i at lave transportplaner med fokus på cykling, Bedre stiforbindelser til erhvervsområder, Stationscykler der deles blandt flere virksomheder, Fælles el-cykel pool blandt flere virksomheder, Cykelparkering i erhvervsområder, Bade- og omklædningsfaciliteter på virksomheder, Fælles branding af erhvervsområde som cykelvenlig med god tilgængelighed, Tværgående kampagner og events, Cykelkort, Vejledning om indretning af cykelvenlig arbejdsplads (også når der bygges nyt), m.v. Forventninger til cykeleffekten Med en målrettet indsats, der består af en kombination af bedre cykelforhold internt på virksomhederne, projekter på tværs af virksomhederne som branding, information og kampagner og bedre cykelinfrastruktur (kommunens ansvar) kan cykelandelen øges med 8% på kort sigt og op til 15% på længere sigt. Erfaringer og forskningsresultater indsatsen bygger på Der er gode erfaringer med samarbejdet mellem virksomheder i netværk og kommuner. Bedre cykelforhold, som omklædning, branding, cykelværksted m.v. på virksomheder i Ballerups erhvervsnetværk i Lautrupparken, har resulteret i en stigning i den daglige cykelandel på mellem 5-8 procent. Tilsvarende har Herlev Hospital med en kombination af motivation og information haft succes med at få flere ansatte til at cykel til arbejde (en stigning på 7% procent). Skolecyklister Der er gode erfaringer målrettede cykeltiltag og kampagner i forhold til at får flere elever og personer under uddannelse til at cykle. Gladsaxe Cykler vil trække på disser erfaringer til at sikre, at også Gladsaxes børn og unge får gode og sikre cykelforhold. Målet med skolecyklister Markant forøgelse af elevers ture til skole på cykel J. nr P16 11

12 At reducere forældres bilkørsel til skolerne tilsvarende Langsigtede mål At forankre gode cykelvaner i børn og unge som en naturlig del af fritids- og skole/arbejdslivet. Kobling til igangværende og kommende kommunale indsatser Sikre skoleveje er forudsætningen for at børnene vil og får lov at cykle. I det igangværende trafiksikkerhedsarbejde har sikre skoleveje en høj prioritet, og en betydelig del af anlægsmidlerne (cykelinfrastruktur midler) i Gladsaxe Cykler vil gå til at skabe sikrere og tryggere skoleveje gennem anlæg af cykelstier på kommunale fordelingsveje. Etablering af cykelstier på fordelingsveje indgår også som en generel forbedring af cykel-infrastrukturen. Gladsaxe Kommune har en høj og stærkt stigende andel af skoler, som deltager i den nationale kampagne Alle Børn Cykler. Samarbejdspartnere og deres rolle Skoleindsatsen vil blive gennemført i et tæt samarbejde med de lokale skolebestyrelser, skoleledelser og færdselskontaktlærerne, samt elever og forældre Mulige konkrete cykelprojekter De konkrete cykelprojekter skal udvikles i tæt samarbejde med de deltagende skoler, men kan bl.a. være: Bilfri zoner; Cykleparkeringsfaciliteter på skolen; Sikre skoleveje og anbefalinger til sikre skoleveje; Cykel-lege-plads til færdselsundervisning; Cykel-bytte-børs på skolen; Skole-cykler som kan bruges ifm udflugter o.l. til elever der ikke har en cykel; Cykelkampagner og interne konkurrencer. Forventninger til cykeleffekten Der findes kun få data på cykelandelen blandt skoleelever i dag og dette vil indgå i før-undersøgelserne. Indkøbscyklister Cykelparkering spiller en rigtig vigtig rolle i forhold til at sikre gode forhold for cyklisterne. Og nye undersøgelser foretaget for Københavns kommune viser, at cykelparkering er væsentlig for om de handlende vælger cyklen eller bilen til den daglige indkøbstur. Gladsaxe Cykler vil bygge på disse resultater, og i samarbejde med handelsliv i kommunen arbejde for gode cykelparkeringsforhold ved kommunens butikker, cafeér og andre samlingssteder. Målet med indkøbscyklisterne At etablere et større antal cykelparkeringspladser centralt ved de større butiksstrøg i et tæt samarbejde med kommunens større butikker, butiksstrøg og handelstandsforeningen. At etablere strategiske samarbejder med kommunes handelsliv for at sikre gode cykelforhold og øge omsætningen i kommunens butikker. Langsigtede mål At borgerne i Gladsaxe i lige så høj grad som Københavns kommunes borgere finder det naturligt at tage cykle til indkøb, så endnu flere af indkøbsturene foretages på cykel. Kobling til igangværende og kommende kommunale indsatser Indsatsområdet spiller godt sammen med Gladsaxe Kommunens nyeste plan Gladsaxe liv, der sætter fokus på den rekreative oplevelse af byen: Pladserne, sammenhængene, bylivet. Samarbejdspartnere og deres rolle En stor del af cykelparkeringen og andre cykel-til-indkøb-fremmende tiltag ligger hos butikkerne selv. Derfor spiller de naturligt en stor rolle i at gennemføre tiltagene. Kommunen vil lancere tiltaget under sloganet 8 kunder i stedet for 1 for at illustrere at 1 bilparkering kan udnyttes af 8 cyklister. Målet er et udvikle businesscases i samarbejde med butiksejerne for at etablere gode cykelforhold for deres kunder. Mulige konkrete cykelprojekter De konkrete cykelfremmeprojekter skal udvikles gennem projektet og i tæt samarbejde med de lokale partnere. Mulige tiltag kan være: Cykelparkering ved butikker og samlinger af butikker; Låne cykelanhængere til at bringe storindkøb hjem; Information og kampagner for at købe ind på cykel; Særlige events, som kaffe og småkager, til indkøbscyklister for at øge opmærksomheden. Forventninger til cykeleffekten Det er forventningen at initiativerne kan øge andelen af indkøb foretaget på cykel. Erfaringer og forskningsresultater indsatsen bygger på I Københavns kommune foretages 35% af alle indkøbsture på cykel (33% gang, 12% kollektiv trafik, 20% i bil), og cyklisterne står for 29% af omsætningen i de københavnske butikker (mod de gåendes 20%, bus/tog med 15% og bilister med 36%). For J. nr P16 12

13 supermarkeder og øvrige butikker i gadebilledet, udgør både cyklende og bilister ca. 25% af omsætningen i København. Mobilister En mobilist er en trafikant der bruger forskellige transportmidler tilpasset den aktuelle tur. Eller kombinerer forskellige transportmidler på den enkelte tur, som f.eks. cykel med tog eller bus. Mange pendlere og andre trafikanter er glade for muligheden for at kunne kombinere cykel med kollektiv trafik. Den gratis medtagning af cykler i S-tog har tydelig vist, at dette er et attraktivt tilbud for mange. Sikre og rigelige cykelparkeringsforhold ved S-tog stationer og ved bussernes superstop vil givetvis også være med til at øge andelen af trafikanter, der blander cykel med tog eller bus. Målet med mobilisten At afdække behovet for yderligere cykelparkering ved S-tog stationer i kommunen og undersøge efterspørgsel og muligheder for at tilbyde cykel-bus kunderne bedre muligheder At øge andelen af mobilister i de daglige ture (der findes ikke endelige før-data, men disse vil blive indsamlet ifm før-undersøgelserne i Gladsaxe Cykler) Kobling til igangværende og kommende kommunale indsatser Gladsaxe kommune har, i samarbejde med DSB-S-tog og Movia, gennemført en række projekter for at forbedre cykelparkeringsforholdene ved kommunens stationer og stor-stoppesteder. Indsatsområdet spiller godt sammen med Gladsaxe Cyklers satsning på erhvervscyklister. Og supplerer kommunens overordnede målsætning om at øge andelen af hverdagscyklister. Samarbejdspartnere og deres rolle DSB S-tog og Movia har tilkendegivet at de gerne vil være med til at udvikle nye løsninger, der kan øge andelen af mobilister i kommunen. Det kan være gennem kampagner, bedre cykelparkeringsforhold eller andre nye initiativer. Mulige konkrete cykelprojekter Mulige tiltag kan være: Cykelparkering ved stationer og super-bus-stop; Cykelramper ved stationer; Cykelreparation, cykelpumper, og anden cykelforkælelse på udvalgte steder; Information og markedsføring af nye løsninger (fx i busserne) Forventninger til cykeleffekten At andelen af tilfredse brugere, der dagligt kombinerer cykel og kollektiv transport, øges og at cykelparkering ved storstoppesteder mv. vil medføre en stigning i antallet af mobilister. J. nr P16 13

14 Bilag 2 Gladsaxe Cykler forbrugsplan økonomi Gladsaxe cykler disponering kr I alt Forundersøgelser, målinger Koordinering Cykelstier, primært fokus skoleveje Andre ombygninger, cykelbaner mv småprojekt-puljen Tværgående kampagner Erhvervscyklister - mobility projekter Supercykelstier Skolecyklister Indkøbscyklister Mobilister ( finansieres anden anden konto konto) Evaluering og formidling Årets planlagte udgifter kr J. nr P16 14

Gladsaxe Cykler Cykelindsatser frem til 2018 Mærk pulsen

Gladsaxe Cykler Cykelindsatser frem til 2018 Mærk pulsen gladsaxe.dk 1 Gladsaxe Cykler Cykelindsatser frem til 2018 Mærk pulsen Kolofon Udgivet af: Gladsaxe Kommune, Vej- og Parkafdelingen, Juni 2015 Redaktion og layout: Ivan Christensen og Faranak Sangargir

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan Cykeltrafik Cykelstier Komfort Kampagner Trafik i byudviklingsområder Gladsaxe Ringby Bagsværd Bypark Kollektiv trafik

Trafik- og Mobilitetsplan Cykeltrafik Cykelstier Komfort Kampagner Trafik i byudviklingsområder Gladsaxe Ringby Bagsværd Bypark Kollektiv trafik Trafik- og Mobilitetsplan Cykeltrafik Cykelstier Komfort Kampagner Trafik i byudviklingsområder Gladsaxe Ringby Bagsværd Bypark Kollektiv trafik Busnettet Busfremkommelighed Stoppesteder og terminaler

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 1:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 14:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 17 klokken 15:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte +45 29 99 79 43 Web www.regionh.dk Dato: 14. maj 2014 Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Ikke noget tilstrækkeligt datagrundlag til at beskrive cykeltrafikkens udvikling i Danmark.

Ikke noget tilstrækkeligt datagrundlag til at beskrive cykeltrafikkens udvikling i Danmark. Cykeltrafikkens udvikling Ikke noget tilstrækkeligt datagrundlag til at beskrive cykeltrafikkens udvikling i Danmark. Ifølge VD's trafikindeks for cykeltrafik faldt den med 15 % fra 1990 til 2000 og yderligere

Læs mere

UDKAST TRAFIKSTATEGI 2017

UDKAST TRAFIKSTATEGI 2017 UDKAST 05.05.2017 TRAFIKSTATEGI 2017 1 Kollektiv trafik Der sker store forandringer på trafikområdet de kommende år, som har betydning for Hvidovre Kommune, både når det gælder individuel og kollektiv

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Rudersdal

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Rudersdal Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Rudersdal Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 15:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere