ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK HÅNDBOG FOR STØTTEMODTAGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK HÅNDBOG FOR STØTTEMODTAGERE"

Transkript

1 Bilag V EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR UDDANNELSE OG KULTUR SOKRATES-PROGRAMMET ERASMUS-PROJEKTER ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK HÅNDBOG FOR STØTTEMODTAGERE FORLÆNGELSE AF PROJEKTER TIL UDVIKLING AF LÆSEPLAN (CD) OG FORMIDLINGSPROJEKTER (DISS) DET AKADEMISKE ÅR 2003/2004

2 INDHOLD 0. FORMÅLET MED DEN ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE HÅNDBOG GENEREL INDLEDNING DELTAGENDE LANDE DEFINITION AF BEGREBER ÆNDRING AF DEN ØKONOMISKE AFTALE IKKE-KONTRAKTMÆSSIGE JUSTERINGER ÆNDRING AF PARTNERSKABET - Partner UDTRÆDER UDSKIFTNING AF DEN JURIDISKE REPRÆSENTANT ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER KONTRAKTMÆSSIGE ÆNDRINGER ÆNDRING AF LEDELSEN Ændring af Koordinator ÆNDRING I ARBEJDSPLANEN Ændring af BankOPLYSNINGER MINIMUMSKRAV OG STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER TIL FORLÆNGELSE AF CD- OG DISS- PROJEKTER MINIMUMSKRAV STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER GenerELLE PrincipPER Støtteberettigede Udgifter for FORLÆNGELSE AF CD-ProjeKTER Støtteberettigede Udgifter for DISS-ProjeKTER IKKE-STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER PRINCIPPER DER GÆLDER FOR DE FORSKELLIGE UDGIFTSKATEGORIER OG - TYPER Udgifter TIL REJSER, OPHOLD OG DIÆTER Udgifter KNYTTET TIL ANVENDELSE AF NY TEKNOLOGI ELLER odl OG INDKØB AF UDSTYR GenerELLE Administrative Udgifter Udgifter TIL ProduKtion, TRYKNING, FORMIDLING OG OVERSÆTTELSE ANDRE Udgifter MOMS, TOLDAFGIFTER OG ANDRE AFGIFTER PÅ VARER OG TJENESTEYDELSER STØTTEMODTAGERENS ØKONOMISKE STYRING AF PROJEKTET BANKKONTO STYRING AF PARTNERSKABET VALUTAKURSER DEN ENDELIGE RAPPORT GENERELLE BEMÆRKNINGER INDSENDELSE AF DEN ENDELIGE RAPPORT ANALYSE AF DEN ENDELIGE RAPPORT ANMODNING OM YDERLIGERE OPLYSNINGER APPELLER STØTTEDOKUMENTER GENERELLE BESTEMMELSER FOR DOKUMENTER SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR FORSKELLIGE UDGIFTSEMNER BILAG A: SKEMAER TIL JUSTERINGER OG ÆNDRINGER - 2 -

3 0. FORMÅLET MED DEN ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE HÅNDBOG 0.1. GENEREL INDLEDNING Bestemmelserne i Håndbogen gælder for støtte til Erasmus-Projekter (FORLÆNGELSER af projekter til udvikling af læseplan (CD) 1 and Formidlingsprojekter (DISS)) under Sokrates-Programmet. Håndbogen udgør et bilag til den økonomiske aftale, og dens bestemmelser har derfor kontraktmæssig retskraft. Det er endvidere hensigten, at Håndbogen skal tjene både som en vejledning for støttemodtagerne og som et styringsredskab. Det er meningen, at den skal: hjælpe støttemodtagere med at styre projekterne effektivt; klargøre forskellige forhold, der har at gøre med den økonomiske aftale og dens bilag; give praktiske oplysninger, som støttemodtagerne kan anvende på forskellige trin i projektet; vejlede støttemodtagerne i projektets økonomiske forhold, så disse i god tid kan udarbejde økonomiske erklæringer; sørge for, at forholdet mellem de involverede parter bliver så problemfrit som muligt gennem oprettelse af en operationel ramme for projektet. En fornuftig økonomisk styring af projektet er afgørende for at sikre, at de bedste resultater/produkter produceres med moderate udgifter. Støttemodtageren bør være klar over, at EU's finansieringsprincipper er ændret i forhold til tidligere år på grund af indførelsen af nye økonomiske bestemmelser i Europa-Kommissionen den Støtten baseres nu på en procentmæssig finansiering (se nedenstående Afsnit 0.3) DELTAGENDE LANDE Bemærk, at ud over EU's 15 medlemsstater, har følgende lande ret til at deltage i Sokrates-programmet: Island, Liechtenstein, Norge, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. EU's officielle sprog er dansk, nederlandsk, engelsk, finsk fransk, tysk, græsk, italiensk, portugisisk, spansk og svensk DEFINITION AF BEGREBER I det følgende finder De definitioner på ofte anvendte begreber i Håndbogen: Ansøger: enhver højere uddannelsesinstitution (HEI), der erklærer, den i overensstemmelse med de givne procedurer har til hensigt at indsende et forslag til et Erasmus-projekt. Projektansøgeren bliver til støttemodtager, når forslaget er blevet accepteret af Kommissionen, og der er underskrevet en økonomisk aftale mellem Kommissionen og projektansøgeren. Partner: enhver institution eller ethvert organ, privat offentlig(t) eller halvoffentlig(t), der deltager i et forslag/projekt, og som har underskrevet et brev, i hvilken den/det i henhold til aftale med projektansøgeren har påtaget sig at bidrage til gennemførelsen af projektet. 1 FORLÆNGELSER af CD-projekter omfatter RENEWAL PROG- og RENEWAL MOD-projekter og benævnes herefter under et RENEWAL CD-projekter

4 Støttemodtager: enhver højere uddannelsesinstitution (HEI), der på vegne af partnerskabet har underskrevet den økonomiske aftale med Kommissionen med henblik på gennemførelse af projektet. Støttemodtageren er den primært juridisk ansvarlige over for Kommissionen for en korrekt realisering af den økonomiske aftale. Denne har også ansvaret for den daglige koordinering og styring af CD/DISS-projektet samt for distribution af fællesskabsmidler bevilget til dette projekt til de øvrige partnere. Projektkoordinator: den person fra støttemodtagerinstitutionen, der har ansvaret for den nødvendige koordination og de daglige projektstyringsopgaver. Juridisk repræsentant: den person, der har juridisk bemyndigelse til at indgå juridiske og økonomiske forpligtelser på vegne af den organisation, som denne tilhører. Kontoret: SOCRATES, LEONARDO & YOUTH Technical Assistance Office (TAO). Kommissionen har overdraget Kontoret ansvaret for at overvåge gennemførelsen af den økonomiske aftale. Procentmæssig finansiering: Kommissionen vil yde støtte op til et maksimumsbeløb angivet i punkt A.3, Del A i den økonomiske aftale, der er lig med en procentdel af de samlede anslåede projektudgifter angivet i punkt A.5 i Del A. Denne procentsats er fastlagt i punkt A.4 i Del A. Hvis de støtteberettigede udgifter ved projektets afslutning er lavere end de samlede anslåede projektudgifter nævnt i punkt A.5 i Del A, vil Kommissionens bidrag blive begrænset til beløbet, der fremkommer ved anvendelsen af ovennævnte procentsats på de faktiske anslåede udgifter. Støttemodtageren forpligter sig til tilbagebetale Kommissionen ethvert udbetalt beløb, der overstiger dette beløb

5 1. ÆNDRING AF DEN ØKONOMISKE AFTALE 1.1. IKKE-KONTRAKTMÆSSIGE JUSTERINGER Visse justeringer af den økonomiske aftale kræver ikke Kommissionens forudgående godkendelse. Disse justeringer, der for størstedelens vedkommende er af administrativ art, er medtaget i dette afsnit som ikkekontraktlige justeringer, og de er beskrevet indgående i nedenstående afsnit til Proceduren kan ændre sig afhængig af ændringens art. Ved enhver ikke-kontraktmæssig ændring skal støttemodtageren anvende skemaerne i Håndbogens Bilag A, der også indeholder yderligere vejledning ÆNDRING AF PARTNERSKABET - PARTNER UDTRÆDER Ønsker en partner at trække sig ud af projektet, kan ændringen tillades, forudsat at minimumskravene stadig er opfyldt. (se Afsnit 2.1. i Håndbogen). Kommissionen skal underrettes skriftligt på forhånd via Kontoret. Ændringen skal forklares og behørigt begrundes i den endelige rapport. Det skal understreges, at selv om en partner forlader projektet i den støtteberettigede periode, vil de afholdte udgifter for denne partner med relation til projektet forblive støtteberettigede, forudsat at det drejer sig om aktiviteter udført før partneren forlod projektet, og at koordinatoren er i stand til at levere de relevante bilag. Hvis en partners udtræden har en væsentlig indvirkning på arbejdsplanen, skal der indsendes en ny sammen med en anmodning om en kontraktmæssig ændring (se nedenstående afsnit ). Bemærk, at det er ikke muligt at tilføje eller erstatte partnere i den støtteberettigede periode. Partnere, der ikke var nævnt i den originale ansøgning, kan kun deltage for egen regning UDSKIFTNING AF DEN JURIDISKE REPRÆSENTANT Udskiftes den juridiske repræsentant, skal Kommissionen underrettes skriftligt via Kontoret. Støttemodtagerne skal anvende skemaerne i Bilag A i Håndbogen ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER Er der tale om andre justeringer af projektoplysninger (f.eks. ændring af støttemodtagerens adresse, ændring af telefon, fax og/eller e-post eller ændring af Erasmus-koordinator), skal Kommissionen underrettes skriftligt via Kontoret. Støttemodtagerne skal anvende skemaerne i Bilag A i Håndbogen KONTRAKTMÆSSIGE ÆNDRINGER I det følgende giver vi en beskrivelse af de forskellige typer kontraktmæssige ændringer. Formålet med listen er at gøre støttemodtageren opmærksom på, at visse ændringer kræver Kommissionens formelle godkendelse. Det skal også bemærkes, at hvis der ikke indsendes en anmodning om at gennemføre ændringen, kan det skabe alvorlige problemer i forbindelse med vurderingen af den endelige rapport, og det kan i visse tilfælde føre til en reduktion af den endelige støtte. Listen over ændringer er imidlertid ikke udtømmende, og skulle De være i tvivl, bør De søge oplysning på Kontoret. Støttemodtageren skal via Kontoret indsende en skriftlig anmodning til Kommissionen om en sådan ændring, dateret og underskrevet af dens juridiske repræsentant. Kommissionen vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, - 5 -

6 hvorvidt den ansøgte ændring vil opnå en formel godkendelse, og den vil underrette støttemodtageren om sin beslutning. Ændringsanmodninger skal for at blive taget i betragtning af Kommissionen indsendes til Kontoret i henhold til fristen nævnt i artikel II.13 i de Generelle betingelser i den økonomiske aftale. Bemærk, at enhver anmodning om ændring skal ledsages af en detaljeret begrundelse og komplette beskrivelser af de anmodede ændringer. Ændringen træder først i kraft, når Kommissionen har givet sin skriftlige godkendelse. Ved ethvert forslag til ændring af den økonomiske aftale skal støttemodtageren anvende skemaerne i Håndbogens Bilag A, der også indeholder yderligere vejledning ÆNDRING AF LEDELSEN ÆNDRING AF KOORDINATOR Projektkoordinatorens rolle er særdeles vigtig for såvel projektets udvikling som for dets vellykkede resultat. En udskiftning af projektkoordinatoren kræver derfor en formel godkendelse fra Kommissionen. Støttemodtagere skal anvende skemaerne i Håndbogens Bilag A for at anmode om en sådan ændring ÆNDRING I ARBEJDSPLANEN En ændring i arbejdsplanen er en vigtig ændring, og den er underlagt den formelle ændringsprocedure. En sådan kan blandt andet medføre, at en aktivitet afbrydes/ophører, en ændring i det anvendte medium (f.eks. en cd-rom præsentation erstattes af en internetpræsentation), en ændring i produktets sprog (f.eks. udsendes en vejledning i god praksis på fire sprog i stedet for de fem oprindeligt planlagte) eller en ændring i produktets struktur (f.eks. en ændring i antallet af moduler udviklet for et kursus). Støttemodtageren skal ved indsendelse af en anmodning om ændringer omhyggeligt undersøge, om denne ændring vil få direkte indflydelse på andre områder i aftalen (især de økonomiske). Støttemodtagere skal anvende skemaerne i Bilag A i Håndbogen ÆNDRING AF BANKOPLYSNINGER Ændring af bankoplysninger kræver en formel godkendelse fra Kommissionen, og støttemodtagere skal anvende skemaerne i Bilag A i Håndbogen

7 2. MINIMUMSKRAV OG STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER TIL FORLÆNGELSE AF CD- OG DISS-PROJEKTER I dette afsnit giver vi oplysninger om minimumskrav og regler for støtteberettigelse i forbindelse med gennemførelse af en Forlængelse af CD- og DISS-projekter MINIMUMSKRAV Ud over vilkår og betingelser i den økonomiske aftale udgør nedenstående bestemmelser minimumskrav, for at aktiviteter kan anses for at være støtteberettigede. Projektet kan kun udføres i henhold til følgende betingelser: a) Forlængelse af et CD- eller et DISS-projekt foretages af en højere uddannelsesinstitution i mindst en EU-medlemsstat og to andre deltagende lande. Hvis denne betingelse efter en eller flere af de støtteberettigede partneres udtræden ikke længere kan opfyldes, skal koordinatoren underrette Kommissionen omgående gennem Kontoret, og samtlige aktiviteter og udgifter skal sættes i bero, indtil der foreligger et svar fra Kommissionen. Sker det ikke, kan det i forbindelse med den endelige rapport føre til et krav om at tilbagebetale den samlede tildelte støtte. b) Det er kun de partnerinstitutioner, der er nævnt i punkt B.1, Del B i den økonomiske aftale, der anses for at være støtteberettigede partnere i projektet. Derfor er det kun, hvad angår partnerskabet, udgifter afholdt af disse partnere, der anses for at være støtteberettigede. I tilfælde, hvor aktiviteter ikke opfylder ovennævnte minimumskrav, forbeholder Kommissionen sig ret til at kræve tilbagebetaling af hele eller dele af støttebeløbet STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER GENERELLE PRINCIPPER Støttemodtageren skal sørge for at: alle afholdte udgifter er nødvendige for at udføre projektet, og at de ikke er unødvendigt høje; ingen medlemsorganisation i partnerskabet kan høste fortjeneste fra en støtte ydet af Det Europæiske Fællesskab; enhver udgift højst optræder under en budgetpost i en hvilken som helst økonomisk rapport. Ved projektets afslutning skal enhver afholdt udgift dokumenteres ved hjælp af fakturaer eller regnskabsdokumentation af tilsvarende værdi. Kopier af disse dokumenter skal indsendes på anmodning fra Kontoret. Udgifter afholdt af partnerskabet er støtteberettigede, hvis de: er direkte forbundet med gennemførelsen af projektet i henhold til projektets arbejdsplan, og har forbindelse til aktiviteter, der involverer lande, der officielt er berettigede til at deltage i programmet, og er i overensstemmelse med bestemmelserne beskrevet i Håndbogen og den økonomiske aftale

8 STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER FOR FORLÆNGELSE AF CD-PROJEKTER For en godkendt FORLÆNGELSE AF ET CD-projekt anses følgende udgifter for at være støtteberettigede udgifter: udgifter til rejser, ophold og diæter for akademisk og/eller administrativt personale til forberedende, overvågnings- og evalueringsmøder afholdt af partnere, der rejser fra udlandet eller inden for landets grænser; udstyr, hvis det har relation til anvendelse af ODL eller ny informations- og kommunikationsteknologi og er absolut nødvendigt for at udvikle læseplansprojektet; administrative udgifter (begrænset til 20% af de samlede anslåede udgifter til projektet); produktion, oversættelse, implementering og formidling af undervisningsmateriale direkte knyttet til eller et resultat af det udviklede læseplansprojekt; andre udgifter; moms, told og andre skatter på varer og tjenesteydelser (forudsat at disse udgør en endelig skat for støttemodtageren eller dennes partnere, se Afsnit 2.4, stk. 6, i denne Håndbog) STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER FOR DISS-PROJEKTER For et godkendt DISS-projekt anses følgende udgifter for at være støtteberettigede udgifter: udgifter til rejser, ophold og diæter for akademisk og/eller administrativt personale afholdt af partnere, der rejser fra udlandet eller inden for landets grænser til forberedende, overvågnings- og evalueringsmøder, der er knyttet til formidlingsaktiviteter og/eller gennemførelsen af det fælles læseplansprojekt; konferencer og møder for at præsentere projektet og formidle resultaterne til fremtidige partnere; udstyr, hvis det har relation til anvendelse af ODL eller ny informations- og kommunikationsteknologi og er absolut nødvendigt for at udvikle læseplansprojektet; administrative udgifter (begrænset til 20% af de samlede anslåede udgifter til projektet); produktion, oversættelse, implementering og formidling af undervisningsmateriale, der er et resultat af læseplansprojektet; andre udgifter; moms, told og andre skatter på varer og tjenesteydelser (forudsat at disse udgør en endelig skat for støttemodtageren eller dennes partnere, se afsnit 2.4., stk. 6, i denne Håndbog) IKKE-STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER Ud over de udgifter, der falder uden for ovenstående afsnit og er følgende udgiftsemner ikke støtteberettigede og bør derfor ikke indføres under nogen budgetposter i den endelige rapport: udgifter, der er afholdt før eller efter den støtteberettigede periode angivet i den økonomiske aftale; udgifter, der allerede finansieres fra andre kilder, specielt andre fællesskabsmidler (er der tale om komplementaritet mellem finansieringer, skal dette udtrykkeligt begrundes og forklares); udgifter til underholdning eller repræsentation; udgifter til rejser til andre lande end de, der er berettigede til at deltage i programmet, med mindre Kommissionen har givet en udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse; strukturelle udgifter knyttet til køb, forbedring eller vedligeholdelse af bygninger eller møbler, der tilhører støttemodtageren; bidrag i naturalier; udgifter forbindelse med investeret kapital; hensættelser til mulige fremtidige tab eller gældsbeløb; hensættelser til likvidering, afvikling af virksomhed og afbrydelse af en leasing eller juridiske forpligtelser; - 8 -

9 hensættelser til kontraktmæssige eller moralske forpligtelser; reservefonde; gæld og usikre lån; bøder, økonomiske straffebeløb samt udgifter til retssager; udgifter til leje, opvarmning, el, vand samt andre lejeafgifter, der normalt afholdes af partnerskabets medlemmer; udgifter til indkøb af kontorudstyr (som enhver type møbler og kopimaskiner); overdrevne eller uovervejede udgifter; enhver udgift afholdt af institutioner der ikke indgår i det godkendte partnerskab; enhver udgift afholdt uden partnerskabets vidende eller godkendelse; enhver udgift i forbindelse med gennemførelse af kurset; Udelukkende for DISS: enhver udgift knyttet til det fælles læseplansprograms udviklingsfase PRINCIPPER DER GÆLDER FOR DE FORSKELLIGE UDGIFTSKATEGORIER OG -TYPER I dette afsnit giver vi en detaljeret beskrivelse af støtteberettigede udgifter for Forlængelse af CD- og DISSprojekter, som skal læses i sammenhæng med ovenstående afsnit 2.1. til UDGIFTER TIL REJSER, OPHOLD OG DIÆTER Disse udgifter er kun støtteberettigede, når de er direkte knyttede til projektet og angår aktiviteter, der er præcise og lette at identificere. Rejse- og forsikringsudgifter er baserede på de reelt afholdte udgifter. De mest økonomiske billetter skal benyttes. Det er nødvendigt at kontakte adskillige rejsebureauer for at opnå de bedst mulige priser. Togrejser (første klasse, hvis deltageren ønsker dette, og hvis det tillades af dennes institution) skal anvendes ved rejser på op til 400 kilometer, undtagen i nødstilfælde eller hvis man under rejsen krydser et hav. Ved rejser på mere end 400 kilometer (eller mindre, hvis det drejer sig om et nødstilfælde eller hvis man under rejsen krydser et hav) kan man benytte flyrejser. Apexbilletter eller særlige billetter skal så vidt muligt benyttes. Flyrejser, der er dyrere, end hvad der svarer til prisen for økonomiklasse, er ikke tilladt. Foregår rejsen i bil, er udgifterne støtteberettigede på følgende vilkår: a) privat bil eller taxa: det beløb, der kan blive tale om, er begrænset til udgiften til en togbillet på første klasse (uanset hvor mange personer, der rejser i bilen); b) lejet bil (klasse A, dog ikke, hvis mere end to personer rejser. I dette tilfælde må maksimalt klasse B benyttes): de faktiske udgifter (inklusive benzin) vil blive anvendt. Imidlertid må en lejet bil dog kun anvendes, hvis intet andet passende transportmiddel er til rådighed. Normale rejseforsikringsudgifter er støtteberettigede. Udgifter til rejser til og fra lande, der ikke deltager i Sokrates-programmet, er ikke støtteberettigede, med mindre Kommissionen forinden udtrykkeligt har givet sin skriftlige tilladelse hertil. Afholdte rejse- og opholdsudgifter til rejser til lande, der ikke er repræsenteret i partnerskabet, men som ellers er berettigede til at deltage i Programmet, er støtteberettigede, såfremt de er direkte knyttede til gennemførelsen af projektet, og det kan dokumenteres, at de udgør en rimelig og økonomisk anvendelse af støttebeløbet

10 Udgifter til rejser og ophold til personer, der ikke specifikt er ansat af en projektpartner eller en underleverandør, er støtteberettigede, forudsat disse udgifter er direkte knyttede til gennemførelsen af projektet, og det kan dokumenteres, at de udgør en rimelig og økonomisk anvendelse af støttebeløbet. Indkvarterings- og opholdsudgifter er støtteberettigede, såfremt: de er absolut nødvendige og rimelige i forhold til opholdsstedet; de er beregnet i overensstemmelse med de interne bestemmelser i den institution, fra hvilken den pågældende person foretager rejsen; de ikke overskrider maksimumsbeløbet per dag angivet i følgende skema: Land Maksimum i EUR Land Maksimum i EUR BE Belgien 150 IS Island 183 DK Danmark 179 LI Liechtenstein 174 DE Tyskland 127 NO Norge 171 GR Grækenland 113 BG Bulgarien 157 ES Spanien 141 CZ Tjekkiet 214 FR Frankrig 130 EE Estland 129 IE Irland 165 CY Cypern 100 IT Italien 130 LV Letland 174 LU Luxembourg 143 LT Litauen 126 NL Nederlandene 148 HU Ungarn 136 AT Østrig 122 MT Malta 86 PT Portugal 143 PL Polen 227 FI Finland 156 RO Rumænien 185 SE Sverige 157 SI Slovenien 148 UK Det Forenede Kongerige 199 SK Slovakiet 164 Beløbene angivet i skemaet omfatter samtlige udgifter forbundet med opholdet i det pågældende land. Finder der ingen overnatninger sted, reduceres beløbene med 50%. Inden for disse grænser kan godtgørelse af indkvarterings- og opholdsudgifter foretages på grundlag af faktiske udgifter eller ud fra et fast beløb. Hvis de interne regler i den institution, fra hvilken den pågældende person foretager rejsen, imidlertid foreskriver et lavere grænsebeløb end i ovennævnte skema, skal dette førstnævnte beløb anvendes som grundlag for beregningen UDGIFTER KNYTTET TIL ANVENDELSE AF NY TEKNOLOGI ELLER ODL OG INDKØB AF UDSTYR Udgifter i forbindelse med erhvervelse af hardware og udstyr, hvad enten det er sket gennem indkøb, leasing eller leje, er kun støtteberettigede, hvis de er absolut nødvendige for gennemførelsen af projektet. Valg af indkøb, leasing eller leje af hardware eller udstyr skal baseres på den billigste metode. Det er nødvendigt at kontakte adskillige leverandører med henblik på at opnå de mest økonomiske vilkår. Hvis leje eller leasing vælges, vil udgiften til et hvilket som helst overtagelseskøb ved leje- eller leasingperiodens udløb ikke være støtteberettiget. Gives der tilladelse til indkøb af hardware og udstyr, kan udgifter til installation, vedligeholdelse og forsikringer også medregnes, begrænset til den procentdel, hvormed udstyret anvendes til projektet. De samlede udgifter i referenceperioden vil blive betragtet som støtteberettigede, men tilpasset den procentmæssige anvendelse i forbindelse med projektet. Når indkøb af hardware eller udstyr er tilladt, beregnes udgifterne som følger: a) ved beregning af afskrivning anses hardware og udstyr for at have en levetid på tre år, hvor købsprisen er på mere end EUR (ekskl. moms); b) udgifterne per år er beregnet på grundlag af en afskrivningsfaktor på 33,33%, men tilpasset den procentmæssige anvendelse i projektet. F.eks. beløber den tilladte udgift det første år for udstyr til en værdi af EUR, som er blevet anvendt 50% til projektet, sig til EUR:

11 x 33,33% x 50% = EUR I projektets andet år vil de støtteberettigede udgifter også være på EUR, hvis den procentmæssige udnyttelse af hardwaren eller udstyret forbliver den samme. Er det ikke planlagt at anvende hardwaren eller udstyret det andet år, vil der ikke være nogen støtteberettigede udgifter (afskrivninger eller andet) for dette år; c) hvor den samlede værdi af hardwaren eller udstyret ikke overskrider EUR (ekskl. moms), vil den fulde købsværdi være støtteberettiget for det pågældende år, tilpasset den procentmæssige udnyttelse i det pågældende projekt; d) der er ingen støtteberettigede udgifter, hvis hardwaren eller udstyret blev købt før den støtteberettigede periodes start som angivet i den økonomiske aftale, undtagen i tilfælde af forlængede projekter hvor afskrivningsudgifter var tilladte som støtteberettigede udgifter det foregående kontraktår. Udgiften til materialer (f.eks. software) behøver ikke at blive afskrevet, med mindre det er et krav i henhold til den nationale lov, hvor den pågældende partner har sit hovedsæde. Sådanne udgifter vil imidlertid blive tilpasset den procentmæssige udnyttelse af materialet i det pågældende projekt. Støttemodtageren skal sørge for at indhente konkurrerende tilbud fra mindst tre uafhængige leverandører ved levering af varer, tjenesteydelser eller udstyr til en værdi af mere end EUR (ekskl. moms). Attesterede kopier af disse tilbud skal på anmodning indsendes til Kommissionen GENERELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER Denne post henviser til administrative udgifter, der er direkte forbundet med projektstyringen, herunder især: kommunikation (telefon, fax, porto osv.); administration og kontorartikler (herunder computer software til administration); forsikring (konferencehaller); fotokopier; leje af eksterne lokaler og faciliteter, dvs. konferencehaller og undervisningslokaler, forudsat at det er absolut nødvendigt for at opnå projektets mål; udgifter til sekretærhjælp, administrativt og/eller teknisk personale (se nedenfor); Disse udgifter er beregnet på grundlag af de regnskabsprincipper, -regler og -metoder, der gælder for støttemodtageren og/eller dennes partnere. Disse principper, regler og metoder skal være fair og rimelige og i overensstemmelse med de accepterede regnskabsbestemmelser og -praksis i det pågældende land. På anmodning fra Kommissionen eller Kontoret skal støttemodtageren indsende en komplet forklaring på de metoder, denne eller dennes partnere har anvendt til at beregne disse udgifter. Administrative udgifter må ikke overstige 20% af projektets samlede anslåede udgifter. Administrative udgifter kan omfatte udgifter til personale, og de er begrænset til udgifter til sekretærhjælp, administrativt og/eller teknisk personale specifikt beskæftiget med projektets aktiviteter, hvad enten det er på fuld tid, deltid eller på regelmæssig basis. Udgifter til sekretærhjælp, administrativt og/eller teknisk personale ansat til institutionens normale aktiviteter er kun støtteberettigede, hvis de angår overtidsbetaling, der er direkte og specifikt knyttet til projektets aktiviteter, og de klart kan identificeres som sådanne på lønsedlen. Udgifter til personale må ikke overstige standarden på arbejdsmarkedet i det pågældende land

12 UDGIFTER TIL PRODUKTION, TRYKNING, FORMIDLING OG OVERSÆTTELSE Disse udgifter er støtteberettigede, forudsat at prisen er rimelig og står i forhold til volumen og sværhedsgrad for de pågældende dokumenter og materialer. Støttemodtageren skal forsøge at opnå de bedst mulige priser for det arbejde, der skal udføres. Hvis et medlem af partnerskabet anvender sin egen tekniske afdeling til at udføre produktion, trykning eller formidling omfatter de støtteberettigede udgifter kun udgifter til (forbrugt) materialer (f.eks. papir). Hvis personale ansættes af et medlem af partnerskabet eller modtager klart identificeret ekstra timebetaling specielt og udelukkende for disse opgaver, skal de tilsvarende personaleudgifter angives under Generelle Administrative Udgifter (se afsnit ). Under ingen omstændigheder må de samlede udgifter til disse aktiviteter overstige, hvad en ekstern kontrahent normalt vil kræve for at udføre den pågældende opgave. Støttemodtageren skal sørge for at indhente konkurrerende tilbud fra mindst tre uafhængige leverandører ved levering af varer, tjenesteydelser eller udstyr til en værdi af mere end EUR (ekskl. moms). Attesterede kopier af disse tilbud skal på anmodning indsendes til Kommissionen. Hvis et medlem af partnerskabet skal indgå en kontrakt om underleverance for at udføre arbejdet, skal det indhente konkurrerende tilbud fra potentielle kontrahenter og tildele kontrakten til det tilbud, der giver den bedste værdi for pengene. I den forbindelse skal det overholde principperne for gennemsigtighed og lige behandling af potentielle kontrahenter samt sørge for at undgå enhver interessekonflikt. Medlemmet skal indgå en aftale med en underleverandør, der sikrer at denne overholder den økonomiske aftale og dens bilag. Støttemodtageren skal sørge for, at de betingelser denne selv er underlagt i Aftalens artikel II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.10 og II.19 også gælder for den, der vinder kontrakten. Ingen af projektets grundlæggende aktiviteter må udbydes i underleverance, og underleverancer må kun dække udførelsen af en begrænset del af projektet ANDRE UDGIFTER Andre udgifter, der ikke er dækket af afsnit til (f.eks. bankgebyrer), kan tillades, forudsat: prisen er rimelig; de er absolut nødvendige for at udføre aktiviteterne i CD- og DISS-forlængelsesprojekter; de er fuldt ud dokumenterede og forklarede i den endelige rapport; de ikke er dækket andre steder i den endelige rapport. Bankhonorarer i forbindelse med åbning eller vedligeholdelse af en konto oprettet specielt til projektet samt udgifter til bankoverførsler og vekselgebyrer i forbindelse med indtægter og betalinger af støtteberettigede udgifter under projektet er støtteberettigede og skal anføres under andre udgifter. Men udgifter til åbning eller vedligeholdelse af en kassekredit, overtræks- eller garantiservice er dog ikke støtteberettigede

13 MOMS, TOLDAFGIFTER OG ANDRE AFGIFTER PÅ VARER OG TJENESTEYDELSER Støttemodtageren skal indhente oplysninger fra de kompetente nationale myndigheder om de bestemmelser, regler og love, der gælder for beskatning af projektudgifter i dennes hjemland. Moms kan ikke under nogen omstændigheder anføres som udgift under projektet, med mindre det er en endelig afgift, hvilket vil sige en afgift, der ikke kan fratrækkes, og som hverken støttemodtageren eller partnerne kan få godtgjort. Som moms er andre former for beskatning, told eller afgifter med forbindelse til projektudgifterne, som kan være en følge af fællesskabsfinansieringen, kun støtteberettigede udgifter, hvis de reelt og endeligt afholdes af de pågældende partnere

14 3. STØTTEMODTAGERENS ØKONOMISKE STYRING AF PROJEKTET 3.1. BANKKONTO Kontoen angivet i den økonomiske aftale, og hvortil Erasmus-støtten vil blive udbetalt, bør, hvis det på nogen måde er muligt, være i euro og skal være: oprettet i støttemodtagerorganisationens navn (personlige konti kan ikke under nogen omstændigheder accepteres); specifik for projektet, hvis dette er muligt; oprettet i et af de deltagende lande. Kontantudtræk fra kontoen bør undgås og skal, hvis de finder sted, dokumenteres med bilag. Støttemodtageren opfordres kraftigt til at operere med en specifik konto eller subkonto for hvert enkelt Erasmus-projekt. I tilfælde af en generel konto eller en specifik konto skal støttemodtageren oprette et regnskabssystem, der gør det muligt at relatere bevægelser på kontoen præcist til udgifter og indtægter fra Erasmus-projektet. Ændring af bankoplysninger kræver en formel godkendelse fra Kommissionen, og støttemodtagere skal anvende skemaerne i Bilag A i Håndbogen. Ved oprettelse af et analytisk regnskabssystem eller et relevant internt system skal Støttemodtageren gøre det muligt at lokalisere projektfinansieringens kilder og alle afholdte projektudgifter i den støtteberettigede periode STYRING AF PARTNERSKABET I forbindelse med partnerskabsaftaler med hver enkelt af de støtteberettigede partnere involverede i Erasmusprojektet skal støttemodtageren: tage alle de nødvendige forholdsregler for at sikre sine partneres aktive medvirken samt deres totale accept af samtlige bestemmelser i den økonomiske aftale, blive enig med disse partnere om enhver fordeling af midlerne, sende en kopi af den økonomiske aftale, herunder af bilagene, til hver enkelt partner. Enhver partner, hvis navn ikke optræder i punkt B.1, afsnit B, i den økonomiske aftale anerkendes ikke som sådan i den økonomiske aftale, og som følge heraf anses ingen udgifter i forbindelse med denne partner for at være støtteberettigede. Hvis Kommissionen eller Kontoret anmoder om dette, vil støttemodtageren blive bedt om at indsende en kopi af de skriftlige aftaler indgået med de forskellige partnere beskrevet i punkt B.1, afsnit B, i den økonomiske aftale. Kommissionen fralægger sig ethvert ansvar for forholdet mellem partnerne, især og inklusive fordelingen af støttebeløbene mellem støttemodtageren og dennes partnere. At Kommissionen (eller Kontoret) er blevet informeret om de aftaler, der er indgået mellem støttemodtageren og dennes partnere, ændrer ikke på nogen måde støttemodtagerens ansvar på dette punkt

15 3.3. VALUTAKURSER Alle beløb anført i den endelige rapport skal angives i EUR. Kommissionen forbeholder sig ret til at afvise enhver økonomisk rapport, hvor beløbene er angivet i en hvilken som helst anden valuta. Den valutakurs, der skal anvendes (lande uden for euro-zonen), er den, der er beskrevet i artikel II.16, stk. 1 i den økonomiske aftale

16 4. DEN ENDELIGE RAPPORT 4.1. GENERELLE BEMÆRKNINGER Det er støttemodtagerens ansvar over for Kommissionen at begrunde samtlige støtteberettigede udgifter afholdt under projektet. Det er ligeledes støttemodtagerens ansvar over for Kommissionen at give en beskrivelse af alle de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet. Den endelige rapportering er en afgørende fase i projektet, idet den giver mulighed for en overordnet evaluering af: produkter og resultater opnået gennem projektet i forhold til målene (hvad angår aktiviteter/produkter) opstillet i ansøgningen; afholdte udgifter med henblik på at opnå disse resultater. Den endelige rapport skal give et fuldstændigt og akkurat billede af projektet. Støttemodtagere rådes derfor til at læse rapportskemaet omhyggeligt, så snart de modtager det, så de kender indholdet godt og er klar over, hvilke økonomiske og regnskabsmæssige oplysninger, der kræves for at udfylde det. I rapporten danner de forskellige økonomiske skemaer et sammenhængende hele: tallene skal derfor være konsistente. Før rapporten indsendes, skal støttemodtageren kontrollere, at indføringerne opfylder dette krav i henhold til forklaringen i Håndbogen og i skemaet for den endelige rapport. Beløbene angivet i skemaet for den endelige rapport skal udtrykkes i EUR og afrundes til det nærmeste hele antal. Før rapporten indsendes, skal støttemodtageren endvidere kontrollere, at samtlige "i alt-beløb" er aritmetisk korrekte INDSENDELSE AF DEN ENDELIGE RAPPORT Den endelige rapport skal indsendes i to kopier til Kommissionen (adresseret til Kontoret) og indeholde elementerne beskrevet i artikel II.15 i den økonomiske aftale og inden sidste frist, angivet i artikel I.5 i den økonomiske aftale. Den endelige rapport skal udarbejdes på et af EU's officielle sprog på standardskemaet, der udgør et bilag til den økonomiske aftale. Dette skema kan ændres af Kommissionen ved en simpel notifikation af støttemodtageren. Støttemodtageren skal underrette partnerinstitutionerne om den endelige rapport og erklæringen om udgifter. I bilag IV i den økonomiske aftale finder De en vejledning i at udfylde skemaet for den endelige rapport. Den endelige rapport består af følgende dele: en fortællende (teknisk) del, hvis hensigt det er er at give et detaljeret billede af projektet ved at beskrive dets aktiviteter, produkter og resultater gennem hele projektets varighed; en økonomisk del, der består af detaljerede oplysninger om afholdte udgifter og indtægter 2. Denne del skal være komplet og skal redegøre for samtlige afholdte udgifter under gennemførelsen af projektet; en kopi (ikke tre) af hvert dokument og materiale fremstillet under projektet (audio- eller 2 Ved "indtægter" forstås her samtlige finansieringskilder for projektet

17 videodokumenter, modeller, rapporter, undersøgelser, undervisningsprodukter osv.) såvel som enhver omtale af projektet i pressen (fjernsyn, radio og aviser). Kommissionen forbeholder sig også ret til at bede om ekstra kopier (op til 10 kopier). Opfylder rapporten ikke ovenstående kriterier, kan Kommissionen beslutte ikke at analysere den, indtil den formelle præsentation er korrekt. Er det ikke muligt at indsende rapporten til Kommissionen i det korrekte format, kan støtten blive trukket tilbage, og støttemodtageren kan blive pålagt at tilbagebetale den støtte, der allerede er udbetalt. Vi anbefaler derfor kraftigt at lade en regnskabskyndig og -erfaren person i støttemodtagerorganisationen gennemse den endelige rapport. Den endelige rapport skal være dateret og underskrevet af støttemodtagerens bemyndigede juridiske repræsentant, der er identificeret på forsiden af den økonomiske aftale, eller som ændret ANALYSE AF DEN ENDELIGE RAPPORT Den endelige rapport vurderes af Kommissionen, om nødvendigt bistået af eksperter, i henhold til følgende procedure: Fra de samlede projektudgifter, angivet i den endelige rapport, fratrækkes samtlige ikke-støtteberettigede udgiftsposter som definerede i denne håndbog og i den økonomiske aftale, for at nå frem til projektets samlede støtteberettigede udgifter. Procentsatsen for finansiering, som er beskrevet i punkt A.4, del A, i den økonomiske aftale, skal derefter anvendes på projektets samlede støtteberettigede udgifter som beskrevet ovenfor med henblik på at nå frem til det tildelte støttebeløb. Dette beløb skal reduceres med det forskud, der allerede er udbetalt til støttemodtageren. Derefter skal restbeløbet, om noget, udbetales til støttemodtageren. Selv om projektets samlede støtteberettigede udgifter overskrider de oprindeligt anslåede udgifter, kan det tildelte støttebeløb imidlertid ikke overskride maksimumsbeløbet angivet i punkt A.3, del A, i den økonomiske aftale. Eksempel 1 Samlede anslåede Maksimumsstøtte Anførte udgifter Samlede støtteber. Endelig udgifter (Finansieringsprocent) i endelig rapp. udgifter e. analyse støtte EUR EUR (60%) EUR EUR EUR Det endelige støttebeløb opnås ved at gange de samlede støtteberettigede udgifter med den aftalte finansieringsprocent. Har støttemodtageren modtaget et forskud på EUR, vil der være en endelig udbetaling på EUR ( EUR EUR). Eksempel 2 Samlede anslåede Maksimumsstøtte Anførte udgifter Samlede støtteber. Endelig udgifter (Finansieringsprocent) i endelig rapp. udgifter e. analyse støtte EUR EUR (60%) EUR EUR EUR Selv om de samlede støtteberettigede udgifter i dette tilfælde er højere end de samlede anslåede udgifter, kan det endelige støttebeløb ikke overstige maksimimsbeløbet på EUR. Hvis støttemodtageren har modtaget et forskud på EUR, ville denne modtage en endelig udbetaling på EUR ( EUR EUR)

18 Eksempel 3 Samlede anslåede Maksimumsstøtte Anførte udgifter Samlede støtteber. Endelig udgifter (Finansieringsprocent) i endelig rapp. udgifter e. analyse støtte EUR EUR (60%) EUR EUR EUR I dette eksempel er de opgivne udgifter i den endelige rapport lavere end de samlede anslåede udgifter. Dette fører til en endelig støtte, der er lavere end maksimumsbeløbet, fordi: Erasmus maksimumsstøtten er udtrykt som en procent af de samlede støtteberettigede udgifter; denne procentsats (her: 60%) er en del af den økonomiske aftale (se artikel I.3.2) og kan ikke ændres; en reduktion i projektets samlede udgifter reducerer det maksimale Erasmus-støttebeløb i absolutte tal. Er det endelige støttebeløb mindre, end det forskud Kommissionen har udbetalt, skal støttemodtageren godtgøre forskellen på Kommissionens anmodning (se artikel II.17. i den økonomiske aftale). Bestemmelserne i dette afsnit anfægter ikke Kommissionens ret til at søge en komplet eller delvis tilbagebetaling af støtten, hvis den ikke er tilfreds med projektets indhold. Ud over ovennævnte godtgørelser kan der blive tale om andre godtgørelser eller tilbagebetalinger i henhold til bestemmelserne i artikel II.17. og II.18. i den økonomiske aftale. Intet, hverken i dette afsnit eller i andre afsnit af disse bestemmelser, kan hindre Kommissionen i at håndhæve sine rettigheder ifølge ovennævnte artikler i den økonomiske aftale ANMODNING OM YDERLIGERE OPLYSNINGER På anmodning fra Kommissionen eller Kontoret forpligter støttemodtageren sig til, for egen regning og inden fristen nævnt i artikel I.4 i den økonomiske aftale, at levere enhver yderligere oplysning, regninger eller dokumenter (se afsnit 5 i denne håndbog) om de gennemførte aktiviteter og anvendelsen af den støtte, der er tildelt i henhold til aftalen. Støttemodtageren kan også blive bedt om disse oplysninger som en stikprøvekontrol APPELLER Hvis støttemodtageren ikke er enig i det tildelte endelige tilskud, eller den tilbagebetaling, Kommissionen har krævet, kan denne appellere til Kontoret. For at være gyldig skal appellen være skrevet og sendt til Kontoret senest 60 dage efter afgørelsesbrevets dato. Støttemodtageren bør omhyggeligt forklare grundene til, at denne appellerer Kommissionens beslutning og vedlægge kopier af samtlige relevante støttedokumenter og andet, som denne lægger til grund for sin påstand. Begrundelsen for appellen skal være baseret på nye elementer eller fakta, der ikke blev taget i betragtning, da den endelige rapport oprindeligt blev analyseret. Vær opmærksom på, at Kommissionen kan vælge at afslå en appel, der enten ikke er indsendt inden for 60 dage, eller som ikke indeholder den nødvendige begrundelse eller dokumentation. Kommissionen vil tage stilling til appellen, og resultatet vil sammen med begrundelserne blive meddelt støttemodtageren, normalt senest 4 måneder efter datoen for indsendelse af appellen

19 5. STØTTEDOKUMENTER I dette afsnit giver vi oplysninger om de dokumenter, støttemodtageren skal kunne stille til rådighed i tilfælde af en revision, en anmodning om yderligere oplysninger eller en stikprøvekontrol GENERELLE BESTEMMELSER FOR DOKUMENTER Støttemodtageren skal kunne dokumentere de samlede udgifter, der er afholdt under gennemførelsen af Erasmus-projektet. Dokumenter fra støttemodtageren skal være originale og daterede. I tilfælde af udgifter afholdt af partnerne, skal støttemodtageren kunne fremvise kopier af fakturaer, der er attesterede som ægte og nøjagtige af den økonomisk ansvarlige for den pågældende partner. Kommissionen forbeholder sig imidlertid ret til at få stillet originalerne til rådighed. Proformafakturaer vil ikke blive accepteret undtagen for udgifter, der er forpligtet, men som endnu ikke er betalt. I dette tilfælde skal støttemodtageren levere bevis for betalingen på et senere tidspunkt. Støttemodtageren og dennes partnere skal på anmodning kunne levere samtlige nødvendige bankudskrifter, der dokumenterer alle betalinger og andre transaktioner foretaget i forbindelse med det gennemførte projekt, herunder optjente renter fra Erasmus-støtten. Er støttemodtageren ikke i stand til at levere tilstrækkelig dokumentation for projektrelaterede udgifter, eller hvis de faktiske dokumenter ikke opfylder kravene nævnt i dette kapitel, forbeholder Kommissionen sig ret til at udelukke de pågældende udgifter fra de samlede støtteberettigede udgifter. Den dokumentation, der kræves for hver enkelt udgiftstype er beskrevet i de følgende afsnit SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR FORSKELLIGE UDGIFTSEMNER Personaleudgifter For forlængelse af CD- og DISS-projekter skal støttemodtageren ud over punkterne nævnt i afsnit 2.4., stk. 3, i denne håndbog kunne levere: Kopier af kontrakter for sekretær-, administrativt og/eller teknisk personale ansat specifikt til projektaktiviteter, og hvis lønudgifter er medtaget i den endelige rapport som en del af de administrative udgifter. Udgifter til rejser og ophold (se afsnit 2.4, stk. 1.) Udgifter til rejser skal dokumenteres med følgende dokumenter: togrejser: på grundlag af originale billetter (skal originalerne opbevares til skatteformål, skal der laves certificerede kopier); flyrejser: på grundlag af originale billetter eller boardingpas (skal originalerne opbevares til skatteformål, skal der laves certificerede kopier); rejse i privat køretøj: på grundlag af en erklæring fra jernbane- eller flyselskabet, der bekræfter tog- eller flybilletprisen for rejsen; rejse i lejet køretøj: på grundlag af faktura; rejse på grundlag af en taxakvittering

20 Udgifter til ophold, herunder indkvartering og måltider, vil blive godtgjort ud fra faktiske udgifter eller et fast beløb, og disse må ikke overstige det laveste beløb af enten den daglige sats per person i den institution, fra hvilken den pågældende person foretager rejsen, eller den maksimale daglige sats per person angivet i skemaet i afsnit 2.4. stk. 1. i denne håndbog. Udgifter til udstyr og materialer (se afsnit 2.4., stk. 2.) Støttemodtageren skal være i stand til at levere samtlige originale dokumenter angående køb, leasing og leje af teknologi og udstyr, herunder angående vedligeholdelse og installation af dette udstyr. Der skal derfor findes et passende system til at identificere de udgifter, der stammer fra brugen af udstyret. Fakturaer for indkøb af hardware og udstyr sammen med skemaer for standardafskrivning skal, hvis dette er relevant, stå til rådighed for revisorernes inspektion. Generelle administrative udgifter (se afsnit 2.4., stk.3.) Støttemodtageren skal klart kunne vise, hvordan disse udgifter blev beregnet, afholdt og tilknyttet de gennemførte projektaktiviteter. Støttemodtageren skal kunne fremvise originale fakturaer for disse udgifter. Udgifter til produktion, trykning, formidling og oversættelse (se afsnit 2.4., stk.4.) Støttemodtageren skal kunne fremvise originale fakturaer for disse udgifter. Fakturaerne skal være detaljerede og indeholde samtlige nødvendige oplysninger, f.eks. om den pågældende arbejdsmængde, de fremstillede materialer, den anvendte sats, og, hvor det er relevant, den anvendte studie- og produktionstid osv. Er dette arbejde blevet udført af en intern afdeling, skal støttemodtageren kunne dokumentere grundlaget for beregning af disse udgifter. Andre udgifter (se afsnit 2.4., stk.5.) Kun faktiske udgifter vist ved hertil svarende fakturaer kan tilskrives projektet

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

TVÆRNATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK HÅNDBOG FOR ANSØGERE Udvælgelse 2004

TVÆRNATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK HÅNDBOG FOR ANSØGERE Udvælgelse 2004 Bilag V EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR UDDANNELSE OG KULTUR SOKRATES-PROGRAMMET TVÆRNATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK HÅNDBOG FOR ANSØGERE Udvælgelse 2004 Underprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM)

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) III. 1 Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne kontrakt: 1. Aftale: en skriftlig aftale

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere