Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011"

Transkript

1 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Nyt Bydelsplankoncept 4. Høring Restaurationsplan 5. AØLU-Kommentarer til naboorienteringer 6. Oplæg til kommissorium til håndtering af puljemiddel-styringsredskaber 7. Godkendelse af årsplan og budget 2012 for Miljøpunktet 8. Udvikling af Budget-strategi, efteråret Orientering om AØLU-medlemsrokader 10. Statusorientering 11. Status på puljemidlerne 12. Ekstern Puljeansøgning, 100_Markedsudstyr til Musiktorvet 2011 (BIFUK) 13. Ekstern Puljeansøgning, 101_ Børnekulturhus Ama r Mobilt 2011 (BIFUK) 14. Ekstern Puljeansøgning, 102_ PIE_PB43 åbningsfest 2011 (BIFUK) 15. Ekstern Puljeansøgning, 02_SpringFestival 2012 (BIFUK) (2012) 16. Ekstern Puljeansøgning, 03_Vinterjazz på Amagerbro 2012 (BIFUK) (2012) 17. Meddelelser fra formanden: 18. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 19. Eventuelt

2 1. Borgerbesøg og -henvendelser

3 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

4 3. Høring Nyt Bydelsplankoncept Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Tovholder-kredsen om høringssvar vedr. Nyt bydelsplankoncept drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING I kommissorium for lokaludvalgene fremgår det, at Økonomiudvalget i et tæt samarbejde med de enkelte lokaludvalg skal udarbejde et forslag til bydelsplan i hver bydel. Borgerrepræsentationen vedtog den 21. februar 2008 det gældende koncept for bydelsplanlægningen, hvorefter der nu er udarbejdet bydelsplaner for alle 10 i bydele i Københavns Kommune. De tre sidste planer efter dette koncept forventes endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen den 1. december På baggrund af bl.a. evalueringen af lokaludvalgene fra sommeren 2010 blev det med budgetaftalen for 2011 vedtaget, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i dialog med lokaludvalgene skulle udvikle et nyt koncept for bydelsplanlægningen set i sammenhæng med de øvrige elementer i planlægningen, herunder de årlige handlingsplaner og kommuneplanen. Der blev med beslutningen lagt vægt på, at planerne efter det nye koncept skal være anvendelige og handlingsorienterede, at de skal have en konkret effekt for byens udvikling, som understøtter den overordnede planlægning, og at der skal ske en forventningsafstemning mellem lokaludvalg, borgere og Borgerrepræsentationen i forhold til hvilke ønsker og målsætninger, der er realistiske at gennemføre. På baggrund af budgetaftale 2011 samt dialogmøder afholdt med lokaludvalgs-formændene har Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til nyt koncept for bydelsplanlægningen. Hovedtræk i forslag til nyt koncept for bydelsplanlægningen samt forskelle i forhold til tidligere koncept: Organisering Det foreslås, at Koordinationsforum for Byudvikling bestående af repræsentanter for alle forvaltninger på direktionsniveau bliver overordnet styregruppe for bydelsplanlægningen, og at projektejerskabet fastholdes i Økonomiforvaltningen, idet også lokaludvalgene er forankret her. Herudover foreslås det, at 10 i éngruppen for bydelsplanlægningen etableret i forbindelse med det tidligere koncept fastholdes for at bevare en indgang til forvaltningerne og et forum for drøftelser på sagsbehandlerniveau. Økonomiforvaltningen tilbyder en kontaktperson til hvert lokaludvalg i forbindelse med bydelsplanlægningen.

5 Udarbejdelse i én bølge Efter ønske fra lokaludvalgene foreslås det, at bydelsplanerne efter nyt koncept alle udarbejdes i samme periode, frem for som tre bølger i det tidligere koncept. Dette skaber en højere sammenlignelighed og genkendelighed planerne imellem. Tidsplan og sammenhæng med øvrige processer Den overordnede tidsplan for udarbejdelse af bydelsplaner efter nyt koncept er tilpasset øvrige processer for Kommuneplanstrategi, Kommuneplan og budgetforhandlinger. Det foreslås, at bydelsplanlægningen følger følgende valgperiodehjul: 2010: Nyt BR og Kommuneplanstrategi 2011: Kommuneplan : Bydelsplaner 2014: Nyt BR og Kommuneplanstrategi Etc. Det foreslås, at bydelsplanerne udarbejdes fra marts 2012 marts Derved kan bydelsplanerne være færdige, inden de politiske udvalg påbegynder budgetproces og indgå heri, såfremt der er politisk ønske herom. Tidsplanen inddeles i to overordnede halvdele, hvor lokaludvalgene har ansvaret for første halvdel, der bl.a. indebærer borgerdialog, og Økonomiforvaltningen har ansvaret for anden halvdel, der bl.a. indebærer politisk fremstilling og godkendelse. Forslag til overordnet tidsplan ser derved således ud: Marts 2012: Opstartsmøde for alle lokaludvalg ved Økonomiforvaltningen Marts Aug. 2012: Borgerdialog, udfyldelse af skabelon, dialog mellem forvaltningerne og lokaludvalg mv. Sep Marts 2013: Udarbejdelse af indstilling, høring, politisk godkendelse mv. I forbindelse med høringsperioden skal der i dialog med lokaludvalgene udarbejdes en detaljeret procesplan for udarbejdelse af en bydelsplan, som også tager højde for sommerperioden. Det bemærkes, at bydelsplanlægningen skal koordineres med sideløbende processer med relevans for lokaludvalgene, herunder proces for udarbejdelse af udviklingsplaner for de udsatte byområder. Kommuneplanen udgør rammen for bydelsplanerne For at sikre at bydelsplanerne understøtter den overordnede planlægning i kommunen foreslås det, at temaerne i Kommuneplanen skal danne rammen for bydelsplanerne, der vil indeholde den lokale tolkning af de overordnede målsætninger.

6 Skabelon For at sikre genkendelighed på tværs og samtidig sikre en struktureret og tilgængelig proces for lokaludvalgene foreslås det, at bydelsplanerne udarbejdes efter en fast skabelon, som lokaludvalgene udfylder. Skabelonen indeholder både plads til visionære og langsigtede pejlemærker for bydelene samt konkrete forslag, som kan fungere som indspil ved kommende budgetforhandlinger. Mindre ressourcekrævende proces Erfaringen efter udarbejdelse af bydelsplaner efter det tidligere koncept har vist, at særligt borgerinddragelsesprocessen og arbejdet med at formulere visioner og temaer har været meget ressourcekrævende for lokaludvalgene. Det er hensigten, at det nye koncept skal være mindre ressourcekrævende. Der lægges med det nye koncept op til en større frihed for lokaludvalgene i forhold til, hvordan de ønsker at tilrettelægge borgerprocessen, lokaludvalgene har nu en række erfaringer, der kan bygges videre på og udarbejdelsen efter en skabelon medfører desuden en mere overskuelig proces. Mulighed for 12 bydelsplaner i stedet for 10 Det tidligere koncept for bydelsplanlægningen fulgte BR-beslutning fra den 14. juni 2006, hvor det blev vedtaget, at der i hver kommunens 10 bydele skal udarbejdes én bydelsplan. Det vil sige, at lokaludvalgene i de bydele, hvor der er to lokaludvalg skulle udarbejde en fælles bydelsplan (Vesterbro - Kongens Enghave og Indre By - Christianshavn). På baggrund af ønsker fra lokaludvalgene i disse bydele foreslås det, at der med det nye koncept for bydelsplanlægningen gives en valgfrihed ifht., om lokaludvalgene i disse bydele ønsker at udarbejde hver sin eller en fælles bydelsplan. Denne mulighed vil kræve en fornyet BR-beslutning i forbindelse med den endelige godkendelse af nyt koncept for bydelsplanlægningen. Klar rollefordeling Med henblik på at skabe en gennemskuelig og tilgængelig proces skal der med vedtagelsen af det nye koncept for bydelsplanlægningen præsenteres en tydelig rollefordeling mellem lokaludvalgene, Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne, således at alle er vidende om, hvem der er ansvarlige for de enkelte opgaver. Denne rollefordeling kan udspecificeres ved opstartsseminar for lokaludvalgene. INDSTILLING De 3 faste arbejdsgrupper i Amager Øst Lokaludvalg har behandlet høring om nyt koncept for bydelsplanlægning, hvorefter Tovholder-kredsen har sammenskrevet udkastet til høringssvar. Det er denne indstilling fra Tovholder-kredsen om høringssvar vedr. Nyt bydelsplankoncept som Amager Øst Lokaludvalg drøfter og godkender.

7 ØKONOMI Bydelsplaner efter nyt koncept skal udarbejdes efter samme økonomiske ramme som det nuværende koncept. Jf. Borgerrepræsentationens beslutning på møde den 1. december 2005 bidrager hvert af de eksisterende lokaludvalg hvert år med kr. (i 2005 P/L) til bl.a. bydelsplanlægningen i Økonomiforvaltningen. Heraf anvendes 65 % til lønudgifter til selve arbejdet med bydelsplanerne, mens de øvrige 35 % anvendes til backupfunktioner som fx opstart af lokaludvalg mm. Lokaludvalgene skal selv finansiere udgifter til dialogaktiviteter og lokale processer for udarbejdelsen af forslag til bydelsplan. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Byplanlægger Louise Overgaard Ploug, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling på mailadressen senest d. 2. december BILAG AØLU-høringsudkast Nyt bydelsplankoncept Høringsmaterialet til Nyt bydelsplankoncept

8 4. Høring Restaurationsplan Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Restaurationsplan drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Bevillingsnævnet er i gang med at udarbejde en restaurationsplan for Københavns Kommune. I forlængelse af inspirationsmødet den 31. maj 2011 om restaurationsplanen, som repræsentanter fra flere lokaludvalg deltog i (hvilket Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav orienterede om på LU-mødet den 22. juni 2011) har Bevillingsnævnet arbejdet videre med et udkast til en kommende restaurationsplan. I den forbindelse vil nævnet gerne inddrage lokaludvalgene i udarbejdelsen af afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i de enkelte bydele. Nævnet anmoder derfor om lokaludvalgenes input og eventuelle bemærkninger til afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i vedlagte foreløbige udkast til restaurationsplan senest fredag den 7. oktober 2011 (Amager Øst Lokaludvalg har fået fristen forlænget til mandag d.28. november 2011). Nævnet påtænker herefter at invitere samme kreds som deltog i inspirationsmødet den 31. maj 2011 lokaludvalg, Horesta, DRC og 3F til et dialogmøde om udkastet til restaurationsplan inden udkastet sendes i offentlig høring. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet ( Ingen Kommentarer ) fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. Restaurationsplan drøftes og godkendes. Høringen har endvidere været til kommentering i BIFUKarbejdsgruppen, som heller ingen kommentarer havde til høringsmaterialet. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til specialkonsulent Merete Andersen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og kommunikation på mailadressen senest mandag d. 28. november BILAG Høringsmaterialet til Restaurationsplan

9 5. AØLU-Kommentarer til naboorienteringer Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. kommentarer til Naboorientering 1 og Naboorientering 2 drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat har d.11/11-11 modtaget 2 naboorienteringer med posten fra TMF. Begge naboorienteringer omhandler dispensationer fra lokalplan nr. 425 Krimsvej, der blev BR-godkendt den 27/ (pkt.12 på BR-dagsordenen). Fristen for afgivelse af kommentarer til de 2 naboorienteringer er d.1. december Sekretariatet har d.16/ været i telefonisk kontakt med Specialkonsulent Morten Wigh Felsen og fået oplyst, (1) at TMU forlods er blevet orienteret om naboorienteringerne, (2) at ejere, lejer, etc. i de berørte områder ligeledes har fået tilsendt naboorienteringerne og (3) at der ikke normalt kan gives udsættelse for fristen for indgivelse af kommentarer men det i givet fald skal tages op på direktørniveau i TMF. I de 2 naboorienteringer henvises til planlovens 19 og 20 hvorfor de er gengivet her; Planlovens 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog 40. Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 20. Dispensationer efter 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til: 1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, 2) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det regionale faglige kulturmiljøråd og 3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger. Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden 2 uger. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke 1) hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte personer og foreninger, 2) ved dispensation, der meddeles i medfør af byggelovens 22, stk. 3, til opførelse af mere end et énfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, jf. byggelovens 10 A. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give underretning om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat bemærkninger efter at være orienteret i henhold til stk. 1.

10 INDSTILLING Det indstilles, at udkastet til kommentarer fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. naboorientering 1 og naboorientering 2 drøftes og godkendes. Naboorienteringerne er først kommet sekretariatet i hænde efter Miljø- og Plan-arbejdsgruppen har afholdt deres møde. I skrivende stund har der derfor ikke været den fornødne tid til at udarbejde kommentarer, hvorfor disse vil blive omdelt på selve Lokaludvalgsmødet d.24. november ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til specialkonsulent Morten Wigh Felsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for bydesign på mailadressen senest torsdag d. 1.december BILAG Naboorientering 1 Naboorientering 2 Lokalplan nr.425 Krimsvej omfatter 56 sider, men kan ses og/eller downloades på flg. link;

11 6. Oplæg til kommissorium til håndtering af puljemiddel-styringsredskaber Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at det drøftes og godkendes, at der i 2012 fastlægges et loft over forbruget af puljemidler til eksterne og interne ansøgninger - der ikke er relateret til bydelsplanlægningen - på 65 % for det første halvår af 2012, og på 35% for det andet halvår. SAGSFREMSTILLING Formålet med et styringsredskab er at sikre, at der er puljemidler til rådighed for lokaludvalget hele året til både eksterne og interne ansøgninger. Styringen skal hvile på erfaringerne fra de seneste tre års forbrug af midler, og forsat være således at der kan søges månedligt. Det skal samtidig sikres at ansøgere stille lige hvad enten man søger i den første del af året eller i den sidste. En analyse af puljemiddelbevillingerne til eksterne puljemiddelansøgninger de foregående 3 år viser en tendens til, at der bevilges flere midler i første halvår. Det skyldes primært at der sædvanligvis søges puljemidler, til brug det kommende år, på november og decembermøderne. Det bevirker, at der reelt bevilges midler på 8 lokaludvalgsmøder i det første halvår, og på 5 lokaludvalgsmøder for det sidste halvår. I 2012 vil puljemiddelbudgettet se en del anderledes ud end tidligere år. For det første er der omkonverteret puljemidler til sekretariatsmidler, for det andet har Lokaludvalget valgt at købe yderligere opgaver i Miljøpunkt Amager for kr og for det tredje skal der være bydelsplanlægning i 2012, hvilket anslået kan komme til at koste op til kr Alt andet lige vil det betyde, at der kun vil være ca. kr til rådighed for lokaludvalget til eksterne og interne ansøgninger, der ikke er relateret til bydelsplanlægningen. Det vil betyde, at der ikke kan ydes den samme støtte til eksterne ansøgere som de sidste tre år, og der er derfor brug for at lokaludvalget sikrer, at der også er midler til rådighed i 2. halvår. Det skønnes, at en ramme på 65 % i 1. halvår og 35 % i 2. halvår vil skabe denne sikkerhed. Historik På Lokaludvalgsmødet den 28. april 2011, under pkt.14 (Status på puljemidlerne) blev det besluttet uden afstemning, at styringsredskaber for brug af puljemidler bliver taget op på tovholdermødet i maj 2011 og siden hen behandlet på et Lokaludvalgsmøde. På tovholdermødet den 17. maj 2011 og den 15. juni 2011 er emnet blevet debatteret på baggrund af data, leveret af sekretariatet. Hvor status over puljemidlerne på april 2011 LU-mødet varslede forbrug af alle puljemidlerne, relativt tidligt på året, og at der dermed viste sig at være behov for yderligere styring af puljemiddelforbruget, viste puljemiddelforbruget på maj og juni 2011 LU-møderne en nivellering hen over året.

12 I erkendelse af, at der kommer flere og flere puljemiddelansøgninger til Amager Øst Lokaludvalg, fandt tovholderkredsen det ikke desto mindre vigtigt, at der med henblik på fremtidige års tildeling af puljemidler, udarbejdes forslag til styringsredskaber af puljemiddeløkonomien. På lokaludvalgsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at formandskabet præsenterer Amager Øst Lokaludvalg for et oplæg til kommissorium til håndtering af puljemiddelstyringsredskaber på lokaludvalgsmødet den 27. oktober På tovholdermødet onsdag den 12. oktober 2011 besluttede man at udskyde punktet til LU mødet d. 24. november INDSTILLING Det indstilles, at der for første halvår af 2012 fastlægges et loft over forbruget af puljemidler til eksterne og interne ansøgninger der ikke er relateret til bydelsplanlægningen på 65%, og på 35% for det andet halvår. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbruget i Amager Øst Lokaludvalg

13 7. Godkendelse af årsplan og budget 2012 for Miljøpunktet Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefaling om at vedtage årsplan, budget og aktivitetsbudget for 2012 fra Fonden Agenda 21 center Sundbyøster/Miljøpunkt Amager, drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Jf. budgetforlig 2010, blev ansvaret for varetagelsen af miljøopgaven i Amager Øst bydel, den 1. juni 2011 overdraget til Amager Øst Lokaludvalg. I den forbindelse besluttede Amager Øst Lokaludvalg at indgå en aftale med Fonden Agenda 21 center Sundbyøster om at Miljøpunkt Amager forestår udførslen af miljøopgaven. Aftalen er indgået den 8. april Jf. aftalens pkt.3 og pkt.4 forpligter Fonden Agenda 21 center Sundbyøster sig til - én gang årligt - at udarbejde en årsplan og et budget. I skrivelse fra ØKF af den 2. november 2011 fremsendes en vejledning vedr. økonomistyring af lokaludvalgenes nye miljøopgave, således at kravene til økonomistyring kan efterleves. Af denne vejledning fremgår det, at Fonden Agenda 21 center Sundbyøster tillige skal udarbejde et aktivitetsbudget. Jf. aftalen indgået mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Agenda 21 center Sundbyøster er tiden nu kommet for at Lokaludvalget godkender det fremlagte; - Årsplan Budget Aktivitetsbudget INDSTILLING Det indstilles, at Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefaling om at vedtage årsplan, budget og aktivitetsbudget for 2012 fra Fonden Agenda 21 center Sundbyøster/Miljøpunkt Amager, drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer leder af Miljøpunktet, Claus Hedegaard Knudsen om Amager Øst Lokaludvalgs beslutning, så snart den foreligger. BILAG Årsplan, budget og aktivitetsbudget for 2012

14 8. Udvikling af Budget-strategi, efteråret 2011 Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At behandlingen af udkast til en budget-strategi udskydes til efter BR-beslutning vedr. nyt bydelsplankoncept, primo SAGSFREMSTILLING Hvert efterår indgås der aftale på Københavns Rådhus om budgettet for det kommende år. Budgettet kommer i høring hos b. la. Lokaludvalgene, men i en meget begrænset periode og med meget begrænsede muligheder for at påvirke det endelige resultat. Skal der være nogen som helst muligheder for at Amager Øst Lokaludvalg, skal kunne påvirke budgettet må Lokaludvalget tidligere på banen. Processen vedr. udarbejdelse af Københavns kommunes budget er i fuld gang. I februar/marts måned holder de enkelte fagudvalg budgetseminar og i perioden fra marts til maj måned vil udvalgene komme med deres oversigt over budgetønsker for det kommende budgetår. På Lokaludvalgsmødet den 24. februar 2011, blev det besluttet, at en egentlig budget-strategi skal udvikles i Amager Øst Lokaludvalg. Punktet blev planlagt sat på dagsordenen til behandling i efteråret På Lokaludvalgsmødet den 25. august 2011 blev det besluttet, at udskyde behandlingen af punktet. Dette skete under henvisning til, at det i arbejdet med en ny bydelsplan-skabelon endnu ikke er afklaret hvilken rolle bydelsplanerne kan komme til at spille i de fremtidige budgetforhandlinger. Arbejdet med nyt bydelsplankoncept er i sin afgørende fase, men endnu ikke tilendebragt, hvorfor udarbejdelsen af et udkast til budget-strategi afventer færdiggørelsen af endeligt vedtaget bydelsplan-skabelon. Nyt bydelsplankoncept, ventes vedtaget i BR primo INDSTILLING Det indstilles, at behandlingen af udkast til en budget-strategi udskydes til efter BR-beslutning, vedr. nyt bydelsplankoncept, primo ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Udvikling af budget-strategi sættes på dagsordenen primo 2012 (under dagsordenspunktet punkter til kommende lokaludvalgsmøder ).

15 9. Orientering om AØLU-medlemsrokader Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Lokaludvalget tager meddelelsen om medlemsrokader i Amager Øst Lokaludvalg til efterretning. SAGSFREMSTILLING Siden seneste orientering på LU-mødet d.22. juni 2011, om sammensætningen af Amager Øst Lokaludvalg har der været en del ændringer på flere medlems- og suppleantposter; Tej F. Egefjord fra Venstre er pr. 31/ udtrådt som medlem af Amager Øst Lokaludvalg. René Brommesson er indtrådt som medlem af Amager Øst Lokaludvalg for Venstre. Indtrædenen er BRgodkendt d.3. november Med virkning fra 3. november 2011 er Kamilla Wind udtrådt som 1.suppleant i Amager Øst Lokaludvalg for Socialistisk Folkeparti. Ændringen er BR-godkendt. Med virkning fra 3. november 2011 er Sabeena Sareen udtrådt som medlem i Amager Øst Lokaludvalg og i stedet indtrådt som 2.suppleant. Jvf. 5, stk.4 i regulativ for Amager Øst Lokaludvalg indtræder 1.suppleanten, Hans Jørgen Møller, som nyt medlem. Ledigblevne pladser som 1.suppleant indtages af 2.suppleanten. Således indtræder,clifford Pillips som 1.suppleant. Ændringerne er BR-godkendt. Med virkning fra d.25. august 2011 er Lokaludvalgsmedlem Eva Lyhne Damgaards 2.suppleant, Lisbeth Riget Petersen udtrådt af Amager Øst Lokaludvalg. Ligeledes med virkning fra d. 25. august 2011 udtræder Tove Johansen som 1. suppleant og indtræder som ny 2.suppleant. Ann Vibeke Wissing Nielsen indtræder som 1. suppleant med virkning fra d. 25. august Ændringerne er BR-godkendt. INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget tager meddelelsen om medlemsrokader i Amager Øst Lokaludvalg til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Liste over medlemmer og suppleanter i Amager Øst Lokaludvalg, pr.18/

16 10. Statusorientering Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at statusorienteringen om de engagementer Amager Øst Lokaludvalg er involveret i, tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har iværksat en lang række projekter og er indgået i en række arbejder. I den forbindelse aflægges der en kort statusorientering om hver af aktiviteterne, med det sigte at holde Lokaludvalgets medlemmer ajour med hvad der sker. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager statusorientering om flg. emner, til efterretning; Gården som mødested (Se vedlagte bilag) Svarskrivelse fra Borgmester Mikkel Warming vedr. Skurvognen (Se vedlagte bilag) Statusorientering Krimsvej Sikre Skoleveje (v/bifuk) Pleje- og udviklingsplan for Amager Strand (Se vedlagte bilag) Reminder Deadline for indstilling til Frivillighedsprisen 2011 er d.1/ Fælleshenvendelse Letbaner AØLU-efterårsekskusion 2011 AØLU-deltagelse i Kvarterhusets juledag d.3/12-11 (Se vedlagte bilag) ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Kort notat om Gården som mødested. Svarskrivelse fra Borgmester Mikkel Warming. Skrivelse vedr. Pleje- og udviklingsplan for Amager Strand. Kvarterhusets invitation + tilmeldingsskema til julearrangement lørdag d.3/

17 11. Status på puljemidlerne Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien for Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 3 eksterne puljeansøgninger. Ansøgninger november2011 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgrupperne s indstilling M arkedsudstyr til M usiktorvet BIFUK Børnekulturhus Ama r Mobilt BIFUK PIE_PB43 åbningsfest BIFUK I alt eksterne I alt interne 0 0 Eksterne og interne Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien for Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 2 eksterne puljeansøgninger. Ansøgninger november2011 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgrupperne s indstilling SpringFestival BIFUK Vinterjazz på Amagerbro BIFUK I alt eksterne I alt interne 0 0 Eksterne og interne

18 ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i Årets samlede puljebudget (2011 november): Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til mødet 27. oktober Rest hvis indstillinger følges Ansøgninger Løn + Overheadudg Miljøpunktet Borgerinddragelsespulje I alt OBS! Ansøgninger der trækkes af ansøger indgår ikke i ovenstående skemas 3. kolonne ( ansøgt indtil nu ). Hvis indstillingerne til mødet den 24. november 2011 følges, vil der være kr til disposition til december 2011 LU-mødet. Der er budgetteret kr til borgerinddragelsespuljen, heraf er kr disponeret. De resterende kr er medregnet i de disponible midler. Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i 2011 for budgetåret Samlede puljemiddelansøgninger for 2012 (2011 November): Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til mødet 24. november Ansøgninger Løn + Overheadudg. Miljøpunktet Borgerinddragelsespulje I alt Rest hvis indstillinger følges

19 12. Ekstern Puljeansøgning, 100_Markedsudstyr til Musiktorvet 2011 (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Randi Sørensen, formand for Torvelauget Lørdage på Musiktorvet og næstformand i Amager Kulturpunkt (AKP) søger på vegne af Amager Kulturpunkt om støtte af 2011 puljemidlerne på kr ,50 til Markedsudstyr til Musiktorvet og andre steder i bydelen. Den tidligere områdefornyelse for Øresundsvej søgte for år tilbage Amager Øst Lokaludvalg om penge til indkøb af en række parasoller, parasolfødder og telte til brug for diverse arrangementer på Musiktorvet. Materialet har været flittig anvendt til bl.a. Lørdage på Musiktorvet, men også til andre arrangementer på pladsen, herunder til Lokaludvalgets eget bydelsplanarrangement. Det har herudover været udlånt til forskellige aktiviteter på skoler, indvielsen af Sundby Have m.m. andre steder i bydelen. Ansøger har 3 harmonikatelte som er lette for alle at slå op. Ansøger har oplevet behov for endnu et telt, og fornyelse af noget af udstyret, da dele af det eksisterende udstyr er slidt op. Det udstyr der her ansøges om indkøbes, administreres og vedligeholdes af AKP. Torvelauget Lørdage på Musiktorvet har førsteret til brugen af telte til Lørdage på Musiktorvet, men herudover udlånes udstyret af AKP til andre borgerrettede arrangementer i bydelen. En eventuel bevilling ønskes derfor givet til AKP. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt om støtte til det her ansøgte formål. Som beskrevet i ansøgningen, har den tidligere områdefornyelse for Øresundsvej i 2008 to gange søgt og fået bevillinger til udstyr til Markedsdage. Opmærksomheden henledes således på, at der var tale om en anden ansøger end den nærværende. På Lokaludvalgsmødet den , dagsordenens punkt 4, blev der søgt og bevilget kr , som også blev brugt. På Lokaludvalgsmødet den , dagsordenens punkt 3 blev der søgt og bevilget kr , hvoraf kr ,25 blev brugt. Evalueringerne for de to projekter findes på siden under henholdsvis punkt 4 og punkt 15. Evalueringerne beskriver nogle velbesøgte arrangementer på Musiktorvet, hvor det indkøbte inventar bidrager til at gøre Torvedagene succesfulde. Ansøger angiver aktive i bydelen, Amager Øst lokaludvalg m.fl. som samarbejdspartnere. Ansøger angiver ingen egen- eller medfinansiering. Ansøger har ikke søgt om støtte andre steder.

20 INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at det ansøgte beløb bevilges. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at der reelt er tale om erstatning/fornyelse af eksisterende udstyr i Amager Kulturpunkt. BIFUK-arbejdsgruppen er tilfredse med, at udstyret er tilgængeligt for lokale institutioner. BIFUK-arbejdsgruppen forudsætter, at der i valg af materialer er taget hensyn til sammenhængen mellem pris og kvalitet. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr ,50 af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr ,50 i støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse.

21 13. Ekstern Puljeansøgning, 101_ Børnekulturhus Ama r Mobilt 2011 (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Nild Regout søger på vegne af Børnekulturhus Ama r om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til Børnekulturhus Ama r Mobilt. Børnekulturhuset har som formål at tilbyde aktiviteter for alle børn på Amager, og at tilbyde aktiviteter der hvor børnene er, hvilket vil sige på festivaler, kulturdage og på sommerprojektet. Det mobile Børnekulturhus Ama r vil primært blive brugt på Amager Øst, men kan også flyttes til andre steder såsom Kulturhavnen, Ørestad eller kulturdage i København, når der er behov for at profilere eller gøre reklame for børnekulturhusets aktiviteter. Oprindeligt havde ansøger en skurvogn, som blev flyttet rundt, bl.a. i holmbladsgadekvarteret, flere steder på Amager Strand og til torvedage på Musiktorvet. Skurvognen var nedslidt og dyr at transportere, da den krævede en speciel bil med lad. En ny kontorcontainer udsmykket med børnetegninger er lettere at flytte med en kranbil, og vil straks være klar til brug. I sommerprojektet vil skurvognen kunne bruges både som samlingssted for kunstnere, til kontorarbejde og som værksted til op til 16 børn i tilfælde af regnvejr. Endvidere kan den udlånes til andre kulturarrangementer på Amager Øst, f.eks til torve- og kulturdage. Børn fra Børnekulturhuset skal lave skitser i samarbejde med den professionelle billedkunstner Maria Lau Kragh som projicerer tegningerne op på den hvide container og maler figurerne efter børnenes skitser. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt om støtte til det her ansøgte formål. Ansøger angiver Amagerbro Kultur, Amager Strand og Amager Kulturpunkt som samarbejdspartnere. Ansøger angiver en egenfinansiering på omkring kr Ansøger har ikke søgt støtte andre steder. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at det ansøgte beløb bevilges. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at det er en meget vigtig funktion for Børnekulturhus Ama r at have et mobilt sted til blandt andet sommerens projekter på Amager Strand. BIFUK-arbejdsgruppen foreslår, at Børnekulturhus Ama r overvejer alternative opvarmningsmuligheder som en ekstra signalværdi (evt. i samarbejde med Miljøpunkt Amager).

22 BIFUK-arbejdsgruppen forudsætter, at der ikke er plads i Børnekulturhus Ama rs driftsbudget til indkøb af den mobile enhed. Samtidig forudsættes, at der i driftsbudgettet fremover er afsat midler til driften af den mobile enhed. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr i støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og tegning.

23 14. Ekstern Puljeansøgning, 102_ PIE_PB43 åbningsfest 2011 (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING PIE / v. Arkitekt Ole Elkjær Larsen søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til PIE_PB43 åbningsfest den 10. december PIE postindustrial explotion- er et projekt der har som formål at nedbryde fysiske og mentale barrierer ved at interagere arkitektonisk og socialt med musiske virkemidler. PIE inviterer indenfor til nye arkitektoniske og sociale oplevelser og skaber opmærksomhed på det lokale miljø. PIE er et event der interagerer og henvender sig bredt i det sociale spektrum. PIE fungerer stedsspecifikt og beror på samarbejder med stedets aktører. PIE henvender sig i høj grad til det lokale omgivende miljø såvel som til et bredere publikum via sociale medier og netværk. PIE afholder sit åbningsevent på Prags Boulevard 43 (PB 43) lørdag den 10. December 2011 kl Til dette formål opstilles der 4 musikbokse på PB43 i samarbejde med Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Musikboksene indrettes i containerne som i en årrække har stået i Ørestad Nord og tjent bydelen som levende, mobilt byggepladshegn og som bydelen nu er klar til at lade rejse videre til nye midlertidige, sociale og byrumsdannende formål. I løbet af dagen/aftenen er programmet tilegnet alle slags mennesker. Hen under aften bliver det for et voksent publikum. Der inviteres 10 forskellige musikere til at optræde ved eventet, heriblandt Jokeren. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt om støtte fra Amager Øst lokaludvalg. Ansøger angiver Grundejerforeningssekretariatet Ørestad som samarbejdspartner. Ansøger angiver ikke egenfinansiering. Ansøger har fået bevilget kr til PIE fra Statens Kunstfond. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at der bevilges kr ud af de ansøgte kr (kr til musik, kr til forplejning og kr til el.) BIFUK-arbejdsgruppen finder, at formålet med projektet virker meget luftigt beskrevet. Således undrer det arbejdsgruppen, hvordan ansøger vil få kontakt med de lokale borgere, og hvori samarbejdet med Ørestad består ud over, at ansøger låner en container? Budgettet virker højt sat, og det er ikke beskrevet, h

24 hvad der skal ske med musikudstyret og LED-lyssætningen efter arrangementet. BIFUK-arbejdsgruppen savner dokumentation for, at der kan opnås en polititilladelse til et udendørs musikarrangement, der varer fra kl VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr i støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse.

25 15. Ekstern Puljeansøgning, 02_SpringFestival 2012 (BIFUK) (2012) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING ZeBU søger om støtte af 2012 puljemidlerne på kr til SpringFestival 2012 i dagene maj SpringFestival er en begivenhed, hvor børnefamilier og skoleklasser kan netværke og få nogle inspirerende, sjove og alvorlige oplevelser, der vækker eftertanke og udvikler dem. Ansøger forventer ca deltagere, og at projektet ud over det kunstneriske vil medvirke til større udveksling, forståelse og bredere netværk imellem de forskellige borgergrupper på Amager. Således kan mange flere børn, unge og voksne få udbytte og gavn af mødet på tværs, så Amager bliver bundet sammen og kan blive yderligere udviklet. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt om støtte til det her ansøgte formål. Ansøger har under navnet Corona La Balance på novembermødet 2009 søgt om kr , fået og brugt kr til projektet H.C.A. maraton. Begrundelse for kun at give delvis støtte var, at projektet ikke var lokalorienteret men henvendte sig til alle borgere København. Ansøger har i december 2010 søgt kr til støjdæmpning på ZeBU, og fået afslag med den begrundelse, at Amager Øst Lokaludvalg finder ikke, at det er lokaludvalgets opgave at finansiere afhjælpningen af byggetekniske problemer. Ansøger har marts 2010, dagsordenen punkt 27, søgt om kr og fået bevilget og brugt kr til Børnenes kulturdag. Ansøger har april 2010, dagsordenen punkt 37, søgt, fået bevilget og brugt kr til Workshop Evaluering for de tre projekter findes på siden Under punkt 2, 27 og 37. Alle arrangementer vurderedes at have gået godt, og med ca besøgende til H.C.Andersen maraton, 700 besøgende til Børnenes kulturdag og knapt 50 deltagende i Workshoppen. Ansøger angiver Amager Bio, Beta, Børnekulturhus Ama r og Kvarterhuset som samarbejdspartnere. Ansøger angiver en egenfinansiering på kr Ansøger har søgt ca. 40 andre finansieringskilder i forbindelse med afholdelse af SpringFestival Ansøger har indtil videre fået tilsagn på i alt kr Ansøger oplyser, at en komplet liste over fondsansøgninger kan fremsendes hvis det ønskes.

26 INDSTILLING Flertallet i BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at der bevilges kr Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav indstiller af principielle grunde, at ansøgningen ikke imødekommes. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at dette arrangement er et fantastisk børne- og ungeteaterprojekt, men programmet og målgruppen samt ansøgningen og støtten fra den Storkøbenhavnske arrangementspulje tilsiger, at der ikke kun er tale om en lokal begivenhed, men en københavnerbegivenhed. BIFUK-arbejdsgruppen finder ligeledes, at børn og unge lokalt vil få nogle fine teatertilbud. Et flertal i BIFUK-arbejdsgruppen indstiller således, at der støttes med en del af det ansøgte beløb. En forudsætning for støtten er, at lokaludvalget profileres i annoncematerialet. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 15. juni ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2012 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr i støtte. Der tages forbehold for at Amager Øst Lokaludvalg har 2012-midler at råde over. BILAG Ansøgningsskema og budget.

27 16. Ekstern Puljeansøgning, 03_Vinterjazz på Amagerbro 2012 (BIFUK) (2012) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Kvarterhuset søger om støtte af 2012 puljemidlerne på kr til Vinterjazz på Amagerbro 2012 i perioden 3. til 19. februar Med to koncerter under Vinterjazz på Amager Bro 2012 ønsker Kvarterhuset at fortsætte en lang tradition for kvalitetsjazz på Amager. Ved at medvirke i de mange bydækkende festivaler, markeres Amager Øst endvidere som et attraktivt nærområde for såvel gamle beboere, som for nytilflyttere en bydel, hvor der sker noget for enhver smag. Det er således arrangørens håb, at lokale beboere kan være tilfredse med den samlede mængde af initiativer, aktiviteter og større satsninger, der foregår på kulturområdet i deres nærmiljø bl.a. via initiativer igangsat af Kvarterhuset. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte til dette projekt. Ansøger angiver ikke samarbejdspartnere til dette projekt. Ansøger angiver en medfinansiering på kr Ansøger har søgt København Kommunes Musikudvalgs frie midler og Nordeas lokalafdeling om støtte. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at det ansøgte beløb bevilges som underskudsgaranti. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at der er tale om en god lokal musikoplevelse, som arbejdsgruppen indstiller at lokaludvalget støtter. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. marts 2012.

28 ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2012 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr i støtte. Der tages forbehold for at Amager Øst Lokaludvalg har 2012-midler at råde over. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse.

29 17. Meddelelser fra formanden: Møder i perioden: Møde med forvaltningen sammen med Randi vedr. Amagerbrogade som strøggade projektet Bog-loppemarked i Prismen Møde med Patrick Gustavsson, ny projektmedarbejder på Amagerforbrændingen Møde med brugere af Sundbyøster idrætsanlæg vedr. den videre proces Musikkens dag Møde i LUFT kredsen om forbedret samarbejde mellem lokaludvalgene og BR politikerne Indvielse af Bicycle innovation lab Møde med økonomiforvaltningen om bydelsplanlægning Møde med Simon Kjær Hansen, ny centerchef i Center for Bydesign. Vedr. møde med Patrick Gustavsson d Patrick er blevet ansat som projektmedarbejder på Amagerforbrændinbgen. Hans skal tage sig af de rekreative område, herunder skibakken, og han skal tage sig af skoletjenesten. Han havde på opfordring af sin chef bedt om at mødes med mig, for at drøfte samarbejdsmuligheder. Vi drøftede vores respektive projekter og jeg fremlagde vores planer om Den Blå Sti. Desuden gjorde jeg ham opmærksom på vores høringssvar vedr. udbygning af Amagerforbrændingen samt vores høringssvar til kommuneplanen. Vi snakkede om skoletjenesten, som er noget af det først han ønsker at kigge på. Vi blev enige om at samarbejde om et borgermøde om udvikling af skoletjenesten her i dec. måned. Vi sender ud til målgruppen (skoler, daginstitutioner og andre særligt interesserede). Borgermødet afvikles på Amagerforbrændingen, som står for alle udgifter. Desuden aftalte vi, at vi snarest skal holde et møde om projektet Den Blå Sti. Vedr. møde med brugere af Sundbyøster idrætsanlæg. Følgende brugerepræsentanter var mødt op: Erik Tang (borger tilknyttet Amager SK.) - Hans-Henrik Færk (fmd. Amager SK.) - Michael Hougaard Olsen (Områdeleder BUF) - Ruud Lukic (leder, Spor-To) - Steen Højstrøm (skoleleder, Sundbyøster skole) - Diana Jensen (Klyngeleder, bl.a. Spor 2 og Alhambra Park) - Søren Bialik (Amager SK) - Jørgen Burkhardt (Amager SK) - Henrik Brøsch (Alhambra Park) - Sanne og Jesper Farver (Amager SK) Til mødet var desuden inviteret Hans Jørgen Møller, der dog havde meldt afbud. Hans Jørgen har tilkendegivet, at han gerne vil deltage i gruppen. Desuden har Gert Fuglsang fra Prismen efterfølgende tilkendegivet, at han gerne vil deltage. På mødet blev der lavet status på projektet, og de fremmødte gav udtryk for hvor deres interesser i sagen ligger. Næse møde vil være når forvaltningen indkalder til et møde med brugerne af hallen, hvilket vil ske sidst i november eller først i december.

30 Vedr. møde med Simon Kjær: Simon Kjær Hansen, som er ny centerchef i Center for bydesign, har ønsket en uformel samtale om byudvikling i København, og hvordan vi kan samarbejde om at skabe en udvikling med vækst og livskvalitet. Desuden ønsker Simon Kjær Hansen at drøfte, hvilke forventninger vi som samarbejdspartner har til Center for Bydesign og til planlægningen i København. ØVRIGE MEDDELELSER: Lokaludvalgsmedlem Esben Birk Mortensen fra De Radikale har meddelt, at han af ønsker at udtræde af lokaludvalget og at man ikke umiddelbart har nogen der vil/kan træde ind i Amager Øst Lokaludvalg. Jeg har derfor bedt sekretariatet om at kontakte den radikale gruppe på rådhuset med henblik på en snarlig løsning. Det planlagte arrangement med AØLU-suppleanterne, som der er afsat 2011-puljemidler til, udsættes til 2012 pga. tidsnød jf. situationen i sekretariatet med Sørens sygdom. De afsatte midler er tilbageført til 2011-puljemiddelbudgettet. Opmærksomheden henledes på, at der så igen skal søges midler af 2012-puljemidlerne til afholdelse af info-møde.

31 18. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder LU-mødet december 2011; Statusorientering om Naturcenter Amager Strand Godkendelse af Puljemiddelbudget 2012 Statusorientering om Den blå sti v/vandgruppen. Præsentation af evaluering af effekten ved brug af Nyhedsbreve + facebook LU-mødet januar 2012; Status Mobilitet, Trafik og Energi (januar 2012) Status Amagerbrogade som strøggade (januar 2012) LU-mødet februar 2012; Godkendelse af Puljemiddelregnskab 2011 Emner, der skal tidsfastsættes; Udvikling af Budget-strategi Evaluering af Miljøkontrakt (se pkt.8, LU-mødet den 24/2-2011) AØLU forårsseminar 2012 Status Begrønningsgruppen (senest LU-mødet marts 2012) Status Belysningsgruppen (senest LU-mødet april 2012) Status Musikøen Amager (senest LU-mødet april 2012)

32 19. Eventuelt Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL. 18.45 UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 09-07-2007 Sagsnr.: 1849-14929 Dispensation fra

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen>

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD OLE MELDGAARD ANKOM TIL MØDET KL.18.40 UNDER PKT.1 MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.19.27 UNDER

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring vedr. Ældrerådet fra 1. januar 2013 (SOCIAL) 4. Orienteringspunkt Miljøopgave og LU-ansvar 5. Orienteringspunkt puljemiddelansøgningen

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Referat fra udvalgsmødet kan findes her:

Referat fra udvalgsmødet kan findes her: HFS A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine Brix

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg

PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg PROTOKOL, kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg FRAVÆRENDE MED AFBUD: OLE PEDERSEN STEEN CHRISTENSEN SUSANNE MØLLER MARTIN HEIN LISSY OVERGAARD SVENDSSON ANDERS HJORT FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LASSE E. ROSSEN

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

FRAVÆRENDE MED AFBUD: FRAVÆRENDE MED AFBUD: SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG I STEDET) STEN HØJSTRØM (HANS SUPPLEANT KÄTE HOMMELGÅRD DELTOG I STEDET) OLE MELDGAARD (HANS SUPPLEANT ULLA BUSK DELTOG

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Wagnersvej 19 2450 København SV Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Steen K, Marianne, Gunilla og Flemming.

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplanen, høringsprocessen 4. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper opfølgning på bydelsplanen 5. Høring Lokalplanforslag, Strandlodsvej (MILJØ

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus. Iben Prang Jensen Rasmus Nielsen Kjærsgaard Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev.

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev. Ansøger Indsiger Interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: DRØM DIN BY 3012 Formål Det er festivalens formål at: Samarbejde med kunstnere, der arbejder med inddragelse af

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere