RUTE 9 TÅSINGE OG LANGELAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTE 9 TÅSINGE OG LANGELAND"

Transkript

1 RUTE 9 TÅSINGE OG LANGELAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelserne på Tåsinge og Langeland R APPORT

2 RUTE 9 - TÅSINGE OG LANGELAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelserne på Tåsinge og Langeland Rapport FORFATTER: REDAKTION: Jens Christian Probst Jørgen Sandal Møller DATO: August 2011 LAYOUT: FOTOS: GRUNDKORT: Arletty Suenson / Tina Dilling Petersen Graae, Armgaard & Bangsbo Photography Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen OPLAG: 150 TRYK: Vejdirektoratet ISBN (NET): ISBN (TRYK): UDGIVER: Vejdirektoratet, 2011 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 Denne og andre rapporter kan bestilles hos Schultz Boghandel, eller på telefon

3 INDHOLD INDLEDNING OG BAGGRUND 5 EKSISTERENDE VEJFORHOLD 6 RUTE 9 PÅ TÅSINGE OG LANGELAND 6 TRAFIK OG VEJFORHOLD 7 TRAFIKSIKKERHED 10 STØJ 12 CYKELSTIER 13 KOLLEKTIV TRAFIK 14 FÆRGERUTEN SPODSBJERG - TÅRS 16 DE STORE BROER 16 ANDRE BYGVÆRKER 17 UDBYGNINGSFORSLAG 18 FORUDSÆTNINGER OG AFGRÆNSNING 18 MINDRE OMFATTENDE ANLÆGSFORBEDRINGER 20 FORSLAG 1 21 FORSLAG 2 22 FORSLAG 3 23 FORSLAG 4 24 TRAFIKALE KONSEKVENSER 26 TRAFIKBEREGNINGER 26 FORSLAG 1 27 FORSLAG 2 28 FORSLAG 3 29 FORSLAG 4 30 KØRSEL OG TIDSFORBRUG 31 CYKELTRAFIK OG FREMTIDIGE STIFORHOLD 32 STIFORBINDELSER VED FORESLAGENE 34 PERSPEKTIVER FOR UDVIKLING AF CYKELTRAFIKKEN 35 AREALBEHOV 38 PLAN- OG MILJØFORHOLD 40 PLANFORHOLD 40 KOMMUNEPLANRAMMER OG LOKALPLANER 42 KOMMUNEPLANRETNINGSLINJER 42 NATUR- OG MILJØFORHOLD 47 NATURBESKYTTELSESLOVEN 48 SKOVLOVEN 49 MUSEUMSLOVEN 49 ANDRE FORHOLD 50 SAMMENFATNING AF PLAN- OG MILJØFORHOLD 50 ANLÆGSOVERSLAG OG SAMFUNDSØKONOMI 52 ANLÆGSOVERSLAG 52 SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 52 SAMMENFATNING 54 KORTBILAG I - VII

4

5 9 SVENDBORG VINDEBY TÅSINGE RUDKØBING LANGELAND SPODSBJERG LOLLAND LANGELANDS BÆLT TÅRS NAKSKOV MARIBO E47 RØDBY HAVN RØDBY E47 HOLEBY FEMERN BÆLT INDLEDNING OG BAGGRUND FORUNDERSØGELSEN I Aftaler om Grøn Transportpolitik mellem regeringen (Venstre og De konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance er 22. oktober 2009 aftalt nye initiativer som led i udmøntning af puljer. Parterne har aftalt at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for at imødekomme fremtidige trafi kale udfordringer. Blandt de projekter parterne er enige om, er en forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 mellem Svendborg og Maribo som en alternativ forbindelse til Femern Bælt Forbindelsen fra Fyn og Jylland. Forundersøgelsen skal være færdig i Med aftalen om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 blev det besluttet, at den tidligere aftalte forundersøgelse af rute 9 mellem Svendborg og Maribo fremrykkes. Nærværende rapport vedrører den fremrykkede del af forundersøgelsen, dvs. forbedring af vejforbindelsen over Tåsinge og Langeland. I forundersøgelsen belyses behov og muligheder for udbygning af rute 9, samt de væsentligste konsekvenser af en eventuel udbygning i forhold til trafi k, miljø og økonomi. Svendborg, Langeland og Lolland kommuner har ønsket at få igangsat et undersøgelsesarbejde. Kommunerne har udarbejdet en strategiplan "Fra omvej til smutvej" for rute 9 ud fra et ønske om at styrke den regionale udvikling, både med hensyn til bosætning og erhvervsudvikling. Deres såkaldte Vision er et ønske om, at rute 9 via færgeoverfarten Spodsbjerg - Tårs styrkes som en tilkørselsvej til den kommende faste Femern Bælt forbindelse. Der er på denne baggrund skitseret forslag om udbygning af rute 9 på Tåsinge og på Langeland. 5

6 EKSISTERENDE FORHOLD I dette kapitel gennemgås en række af de eksisterende forhold på rute 9 på strækningen mellem Svendborg og Spodsbjerg. Rute 9 på strækningen Svendborg-Spodsbjerg er vist oversigtlig på kortet bagerst i rapporten (Bilag VI) sammen med strækningen Tårs-Maribo på Lolland. RUTE 9 PÅ TÅSINGE OG LANGELAND Rute 9 s nuværende forløb over på Tåsinge og Langeland er oversigtligt vist på kortbilag I og kortbilag II bag i rapporten. Årsdøgntrafik (ÅDT) Fyn - Tåsinge År Rute 9 forløber i Svendborg i fortsættelse af Svendborgmotorvejen over i et 2 sporet vejforløb over Svendborgsundbroen og gennem Vindeby på Tåsinge. Videre over Tåsinge forløber rute 9 gennem bysamfundene Bregninge og Lundby. Forløbet over Siøsundbroen, Siø, Langelandsbroen er gennem åbent land. På Langeland passerer rute 9 nord om Rudkøbing på en strækning med udpræget randbebyggelse frem til Simmerbølle. Øst for Simmerbølle til Spodsbjerg er rute 9 en 2-sporet motortrafi kvej. På rute 9 mellem Svendborg og Rudkøbing er der tre store broer, Svendborgsundbroen, Siøsundbroen og Langelandsbroen. Siøsundbroen blev indviet i 1960, Langelandsbroen i 1962 og Svendborgsundbroen i Årsdøgntrafik (ÅDT) Tåsinge - Langeland År Figur 1: Trafi kkens udvikling på strækningen Fyn - Tåsinge og strækningen Tåsinge - Langeland Timetrafik Fyn - Tåsinge Timeinterval Gennemsnit hverdag Gennemsnit weekend Timetrafik Tåsinge - Langeland Timeinterval Gennemsnit hverdag Gennemsnit weekend Figur 2: Trafi kkens variation gennem døgnet på strækningen Fyn - Tåsinge og strækningen Tåsinge - Langeland 6

7 År Biler i alt Lastbiler Lastbilgods, ton Figur 3: Spodsbjerg - Tårs overfarten Kilde: Danmarks Statistik. TRAFIK OG VEJFORHOLD Trafik Trafi kbelastningen på rute 9 mellem Svendborg og Spodsbjerg varierer fra ca biler i døgnet (årsdøgntrafi k 2010) nærmest Svendborg og falder gradvist til ca biler i døgnet ved Spodsbjerg. Lastbilandelen varierer på strækningen fra ca. 15 % - ca. 9 %. Rute 9 nærmest Svendborg har en stor andel boligarbejdstrafi k, der kører mellem Svendborg og Tåsinge/Langeland. Herudover er der en stor ferietrafi k til sommerhusområder, campingpladser og attraktioner på Tåsinge og Langeland, hvilket afspejler sig i sæsonvariationen på Langelandsbroen. Årsdøgntrafikken fra og døgnvariation i 2010 på strækningen Fyn - Tåsinge og strækningen Tåsinge - Langeland ses på fi gur 1 og fi gur 2. Den årlige vækst i trafikken på Svendborgsundbroen og Langelandsbroen har været ca. 1,5 % pr. år i perioden Det samlede biltrafi karbejde i Danmark er i samme periode steget med ca. 1 % pr. år - på statsveje dog en del mere. I samme periode har trafi kmængden øst for Rudkøbing stort set været uændret. Den lavere trafi kvækst på Langeland end på Svendborgsundbroen afspejler, at der har været en befolkningsnedgang og en reduktion i antallet af arbejdspladser på Langeland. Færgeruten Spodsbjerg - Tårs overfører årligt omkring biler, heraf ca lastbiler og busser samt ca cyklister ( tal). Dette svarer til en årsdøgntrafi k på ca. 550 biler. Antallet af overfarter og antallet af køretøjer, der betjenes, har været nogenlunde konstant siden Storebæltsbroen åbnede i 1998, hvor der samtidig som konsekvens skete et fald i trafi kken via færgeruten Spodsbjerg - Tårs. Med hensyn til godsmængder har der efter et fald efter Storebæltbroens åbning været en betydelig vækst via færgeruten Spodsbjerg - Tårs. Overførte godsmængder er nu igen på niveau med situationen før den faste Storebæltsforbindelse åbnede. Figur 3 viser overførte biler og gods via Færgeruten Spodsbjerg - Tårs. 7

8 Figur 4: Strækninger med hastighedsbegrænsning. Motortrafi kvejsstrækningen fra mellem Simmerbølle og Spodsbjerg hæves til 90 km/t på frie strækninger i forbindelse med forsøg med differentierede hastigheder. 8

9 Vejforhold Rute 9 er i dag en 2 sporet hovedlandevej på strækningen mellem Svendborg og Spodsbjerg. Vejen er forsynet med cykelstier mellem Svendborg og Simmerbølle på Langeland. Fra Simmerbølle til Spodsbjerg Færgehavn er vejen anlagt som en 2 sporet motortrafi kvej med niveaukryds. På den nordligste delstrækning af rute 9 over Svendborgsund er hovedlandevejen uden facadebebyggelse og vejadgange. Vejen er anlagt på dæmning og bro. Fra Vindeby og frem til Simmerbølle bærer strækningen præg af mange tilladte vejadgange og overkørsler til facadeejendomme, marker mv. Særligt på strækningen på den nordlige del af Tåsinge er tracéringen præget af et kurvet og bakket forløb, hvilket også medfører, at oversigten mange steder er begrænset. På denne delstrækning forløber vejen gennem fl ere mindre bysamfund (Vindeby, Bregninge og Lundby), og der er på en række delstrækninger lokale hastighedsbegrænsninger på 50, 60 og 70 km/t. På en stor del af strækningen over Tåsinge og den østlige del Langeland er der forbud mod overhaling. Figur 4 og 5 viser gældende hastighedsgrænser og strækninger med overhalingsforbud. Hovedlandevejens bredde på frie strækninger er mellem 6 meter og 8 meter belagt areal. De smalleste delstrækninger fi ndes ved Lundby på Tåsinge. Da der er stianlæg langs hele strækningen, er de smalle kørebanebredder ikke et problem for cykeltrafi kken. Ved sidevejstilslutninger med svingbaner er bredden op til mere end 14 meter. Kørebanebredder på de enkelte strækninger ses på fi gur 6. Figur 5: Strækninger med overhalingsforbud. 9

10 Figur 6: Kørebanebredder (Belagte bredder). Der er i alt 39 kryds på strækningen. Der er signalreguleret kryds ved Bjernemarksvej/Eskærvej i Vindeby ( Bjernemarks krydset ) og ved Vornæsvej i Bregninge. Herudover er der i 13 kryds kanaliseringsanlæg med venstresvingsbaner. Fremkommelighedsproblemer er mest udtalt, når trafi kbelastningen er størst i hverdagsspidstimerne på strækningen over Svendborgsund og gennem Vindeby, hvor særlig Bjernemarkskrydset er belastet. Kødannelser kan desuden optræde i spidsbelastningsperioder i weekend- og ferietrafi kken, når der er skiftedage i sommerhusområderne på Tåsinge og Langeland. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på broerne kan det være nødvendigt periodevis at indskrænke til ét kørespor med skiftende kørselsretning og ekstraordinær lokal hastighedsbegrænsning. I 2011 ombygges Bjernemarkskrydset, hvilket vil medføre en bedre fremkommelighed for både hovedlandevejstrafi kken og trafi kken fra sidevejene i krydset. Den nuværende vejstrækning er gennem årene søgt tilpasset de lokale nabo- og trafi kforhold, således at der strækningsvis er udført hastighedsbegrænsninger og mindre anlægsforanstaltninger, der har tilpasset vejens hastigheder og trafi ksikkerhedsforhold til den stigende trafi k under hensyn til de mange vejkryds og passagerne gennem byerne Bregninge, Lundby og nord om Rudkøbing. TRAFIKSIKKERHED På strækningen har politiet optaget rapport ved 83 trafikuheld i perioden fra 2004 til og med udgangen af Ekstrauheld (dvs. uheld, der er registreret af politiet, men uden optagelse af rapport) er ikke medtaget i denne analyse, men der er registreret 31 ekstrauheld i perioden. Trafikuheldstyperne fordeler sig forskelligt. Uheld med svingende trafik udgør en stor del af det samlede antal uheld. Figur 7 viser trafikuheld på rute 9. Knap halvdelen af alle uheld sker i kryds. Særligt iøjnefaldende med et stort antal uheld er krydset ved Bjernemarksvej i Vindeby og krydset ved Ringvejen ved Rudkøbing. 10

11 Figur 7: Trafi kuheld på rute 9 mellem Svendborg og Spodsbjerg. 11

12 Strækning Uheldstæthed (personskader pr km pr år) Uheldsfrekvens (uheld pr 1 mio vognkm pr år) Svendborgsundbroen 0,94 0,13 Vindebystrækningen 0,49 0,36 Tåsinge: Bregninge til Bjerreby 0,47 0,17 Siø-dæmningen, Siø og Langelandsbroen 0,26 0,10 Rudkøbing - Simmerbølle 0,35 0,36 Simmerbølle - Spodsbjerg 0,04 0,18 Figur 8: Uheldsfrekvenser og uheldstætheder på delstrækninger beregnet på baggrund af politirapporterede uheld for perioden Uheldsproblematikken i Bjernemarkskrydset indgår i krydsombygningen, som gennemføres i Det største antal uheld og de højeste uheldstætheder optræder på den nordlige del af strækningen, hvor trafi kken også er størst (se fi gur 8). Når der også ses på uheldsfrekvens, hvor antallet af uheld er sat i forhold til trafi kkens omfang, så er det strækningerne gennem Vindeby og nord for Rudkøbing, der markerer sig med de højeste uheldsfrekvenser. Det er også disse strækninger, der omfatter de trafi kerede kryds ved Bjernemarksvej/Eskærvej på Tåsinge og Brovejen/Ringvejen og Brovejen/Omfartsvejen ved Rudkøbing. Strækningen gennem Lundby er både i 2010 og 2011 udpeget som en sortplet. I Lundby forventes i 2012 gennemført en mindre trafi ksanering. Elementerne vil være bygrænsetiltag og mindre reguleringer af sideveje og overkørsler. Krydset Brovejen/Ringvejen ved Rudkøbing har været udpeget som sortplet. I 2007 er gennemført en justering af højresvingsbanen og belysningen i krydset. Herefter har krydset ikke været udpeget som sortplet. STØJ Miljøstyrelsens grænseværdier for vejtrafi kstøj anvendes som grundlag for at vurdere om et område er belastet med støj. Hvis støjbelastningen er over 58 db på boliger i et boligområde, betragtes det som støjbelastet. I forbindelse med Vejdirektoratets løbende støjbekæmpelse langs de eksisterende hovedlandeveje, prioriteres indsatsen til stærkt støjbelastede boligområder, det vil sige boligområder, hvor vejstøjen overstiger ca. 68 db, og hvor der kan opnås mest støjreduktion for pengene ved en støjdæmpende indsats. Når der anlægges nye veje og sker udbygning af eksisterende veje, tilstræbes det at nedbringe støjen på helårsboliger og fritidsboligområder, når vejstøjen er over 58 db. Fire mindre byområder mellem Vindeby og Spodsbjerg er i dag belastet med over 58 db. Det drejer sig om områder i Vindeby, Bregninge, Lundby og Rudkøbing. Herudover er en række enkeltliggende boliger belastet med mere end 58 db. Generelt er boliger i en afstand af meter fra en trafikeret vej typisk udsat for et støjniveau på 58 db eller derover. Dette afhænger naturligvis helt af de konkrete lokale trafi k og terrænforhold på stedet. 12

13 I 2006 blev der i Vindeby på begge sider af Sundbrovej opsat 2,5 m høje støjskærme mellem Bratenvej og Bjernemarksvej. Der er ikke i forbindelse med Vejdirektoratets løbende støjbekæmpelse planer om yderligere støjafskærmninger på den nuværende rute 9 på strækningen mellem Vindeby og Spodsbjerg. CYKELSTIER Langs rute 9 mellem Svendborg og Spodsbjerg er der i dag stier på strækningen fra nord for Svendborgsundbroen til Simmerbølle (se fi gur 9). Mellem Simmerbølle og Spodsbjerg Færgehavn er rute 9 motortrafikvej. Cykeltrafikken kører på denne strækning ad det lokale vejnet. Over Svendborgsundbroen og på strækningen til Vindeby er stierne enkeltrettede fællesstier, dvs. for både gående og cyklende. På Tåsinge er cykelstierne dobbeltrettede i vejens ene side. Over Siøsund- og Langelandsbroen og til Simmerbølle er cykelstierne enkeltrettede i begge vejens sider. Den nuværende rute 9 har mange større og mindre sidevejstilslutninger. Det betyder, at cyklister fl ere steder må krydse rute 9 i niveau med biltrafi kken. Der er ikke aktuelle hovedlandevejsplaner om særskilte forbedringer af cykelstifaciliteterne på rute 9 mellem Svendborg by og Spodsbjerg Færgehavn. Cykeltrafikken Cykeltrafi kken i hovedlandevejskorridoren for rute 9 har meget store udsving. Det gælder både for hele strækningen og set over døgnet, ugen og året. Cyklister er meget forskellige og omfatter fx skoleelever, hverdagspendlere, fritidscyklister og cykelturister. Cyklisternes behov er vidt forskellige. Nogle har brug for den korteste vej, hvor tiden er vigtig. Andre har god tid og vil gerne køre en lidt længere vej og udforske egnen, hvilket kan være et attraktivt mål i sig selv. Cykelruter Cykelstierne langs rute 9 indgår på nogle strækninger i den nationale cykelrute 8. Den hedder også Sydhavsruten Rudbøl - Møn, og er 360 km lang. Ruten er en af Danmarks mest attraktive cykelruter gennem cykelområder med skiften mellem land og vand, og med afslappende færgepauser. Figur 9: Eksisterende stier langs Rute 9 over Tåsinge og Langeland. 13

14 Den nationale cykelrute 8 følger ved Svendborg rute 9 over Svendborgsundbroen til Vindeby. I Vindeby drejer cykelruten fra til Troense, Valdemars Slot og tilbage mod syd til Lundby, hvor den igen følger rute 9 (se fi gur 10 og 11). Figur 10: Den nationale cykelrute 8 ved Svendborg og på Tåsinge. Fra Lundby følger cykelruten rute 9 til nord for Rudkøbing by, hvor den ved Peløkkevej via Viebæltet kommer under rute 9 i en stiunderføring. Herfra fortsætter cykelruten via kommunale veje på nordsiden af rute 9 frem til Pederstrup vest for Spodsbjerg. Ved Pederstrup krydses rute 9 i et 4-benet vejkryds i niveau med biltrafikken. Lidt mod syd drejer cykelruten mod øst til Spodsbjerg Færgehavn. Figur 11: Den nationale cykelrute tværs over Langeland. Ved siden af den nationale cykelrute 8 har Svendborg Kommune og Langeland Kommune lokalt og regionalt skiltede stiruter, som har forbindelse til den nationale cykelrute 8 og cykelstierne langs rute 9. KOLLEKTIV TRAFIK Rute 9 benyttes af fl ere busruter mellem Svendborg og Rudkøbing. Region Syddanmark, som ejer FynBus, kører med de regionale busruter 810 og 911/912/913 mellem Svendborg og Rudkøbing. Herudover har FynBus lokale ruter i Svendborg Kommune og Langeland Kommune. 14

15 15

16 FynBus nedlagde i 2010 rute 800 med forbindelse mellem Nykøbing Falster og Odense med overførsel via færgeforbindelsen Spodsbjerg-Tårs. Ruten er efterfølgende etableret i privat regi, og kører 4 dage om ugen med et reduceret antal afgange i forhold til tidligere. Herudover har FynBus lokale ruter i Svendborg Kommune og Langeland Kommune. I Svendborg Kommune benytter ruterne 200, 210, 211 og 212, Svendborgsundbroen og forskellige delstrækninger af rute 9 på Tåsinge. I Langeland Kommune kører rute 592 på rute 9 mellem Rudkøbing by og Spodsbjerg. Endelig kører rute 591 enkelte steder på tværs af rute 9. FÆRGERUTEN SPODSBJERG - TÅRS A/S Storebælt er ansvarlig for udbud af færgefarten mellem Spodsbjerg og Tårs jf. Lov om færgefart. Ruten besejles af Danske Færger A/S indtil april 2012 med to færger med en kapacitet på ca. 50 biler. Færgerne er begge ca. 30 år gamle. Der er timedrift på overfarten med en overfartstid på 45 minutter. Ruten havde i 2010 en markedsandel på 1,7 % af biltrafi kken i øst-vest korridoren; svarende til ca. 550 biler i døgnet. A/S Storebælt har indgået en ny aftale med Danske Færger A/S om besejling på overfarten frem til Aftalen indebærer, at der indsættes to nybyggede dobbeltender-færger i foråret 2012 til erstatning for de to nuværende færger. De nye færger kan medtage op til 120 biler. Der investeres samlet 325 mio. kr. i nye færger og ombygning af færgelejerne. Overfartstiden vil fortsat være 45 minutter, og den nuværende sejlplan med timedrift vil fortsætte. Billetpriserne for en personbil vil være uændrede i forhold til i dag og følge udviklingen i Storebælts priser. Samtidig øges A/S Storebælts driftsstøtte til overfarten fra 9 mio. kr. om året til at udgøre ca. 20 mio. kr. om året. Det er tale om en betydelig forbedring af servicen på overfarten med mere moderne passagerfaciliteter og højere kapacitet. De nye færger forventes at medføre en stigning i trafi kken på ruten med 30-40% fra 2012 til 2018, idet ruten i dag afviser en del trafi k; herunder godstrafi k på hverdage og fritidstrafi k om sommeren. Det er således forventningen, at trafi kken vil stige fra den nuværende årsdøgnstrafi k på ca. 550 biler i døgnet til ca. 760 biler i årsdøgnstrafi k i A/S Storebælt har vurderet, om færgeoverfarten kunne forbedres ved at indsætte hurtigfærger. Men overfarten har en stor del af sin omsætning fra lastbiler, hvilket gør at ruten ikke er teknisk og økonomisk velegnet til hurtigfærger. Færgeruten er også kort, og farvandet med sejlrender og miljøfølsomme kyststrækninger gør heller ikke ruten velegnet til sejlads med hurtigfærger. DE STORE BROER På strækningen fra Svendborg til Spodsbjerg er der tre store broer, Svendborgsundbroen, Siøsundbroen og Langelandsbroen, der alle er etableret i starten af 60 erne. Der er løbende behov for vedligeholdelse og renovering, der periodevist griber inde i trafi kafviklingen. Der er planlagt omfattende vedligeholdelsesarbejder som led i indhentning af økonomisk og driftsmæssigt efterslæb. Broerne betjener såvel gående, cyklister, langsomt kørende, landbrugskøretøjer og almindelig trafi k. Rute 9 er på strækningerne over broerne i dag 2-sporet med separate cykel- og fodgængerfaciliter. På Svendborgsundbroen, Siøsundbroen og Langelandsbroen (buefaget undtaget) er der ikke fysisk adskillelse mellem cykelsti/fortov og kørebane. Der er ikke umiddelbart mulighed for at hæve vejstandarden til motortrafi kvej eller udbygge med fl ere kørespor på de tre store broer. Svendborgsundbroen Svendborgsundbroen er i alt 1220 m lang. Den tilsluttende hovedlandevejsstrækning (Sundbrovej) på Tåsinge til Bjernemarkskrydset i Vindeby er ca. 500 m. På Fyn er der knapt 100 m fra broen til til- og frakørselsanlægget for hovedlandevejen (Sundbrovej). Broen er bygget som en højbro i beton på slanke dobbeltsøjler. Tværsnittet har 2 kørebaner på hver 4,25 m og fællesstier på 2,60 m i begge sider. Med rækværk mv. er broens tværsnit i alt 14,05 m. Bæreevnen af broen er vurderet i 2006 til broklasse 80. Det betyder, at tunge køretøjer klassifi ceret som standardkøretøj på op til 80 ton kan passere i normal trafi k. Broens rullelejer er renoveret i 2009/2010. Samtidig er der foretaget betonreparation. Broens tilstand er senest gen- 16

17 nemgået i Følgende arbejder er planlagt under forudsætning at de nødvendige bevillinger kan opnås: Udskiftning af dilatationsfuger og belægning, Pletreparationer af kantbjælke, 2011 Udskiftning af kantbjælke og opsætning af nyt brorækværk, Katodisk beskyttelse af piller og fundamenter, Siøsundbroen Den er en 560 m lang lavbro med dæmninger på begge sider. I alt er der 1440 m fra kyst til kyst mellem Tåsinge og Siø. Broens tværsnit er 12,25 m. Det udgøres af 2 kørebaner á 3,50 m og 2,50 m brede fællesstier i begge sider, inkl. rækværk, m.m. Bæreevnen af broen opfylder broklasse 100. Broen er renoveret i , hvor overbygningen blev istandsat, dvs. kantbjælker blev udskiftet, rækværk renoveret og broen fi k ny belægning inkl. fugtisolering. Der er endvidere foretaget katodisk beskyttelse af armering i pilletoppe. Der er planlagt katodisk beskyttelse af pillefundamenter i Langelandsbroen Langelandsbroen er en 771 m lang højbro med buefag over sejlrenden. På begge sider af broanlægget er der dæmninger på tilsammen 1060 m. Dæmningen er længst på Siøsundsiden, hvor den strækker sig over ca. 600 m. Langelandsbroens tværsnit er på buefagsdelen i alt 15,35 m. Heraf er der 2 kørebaner på hver 3,50 m, 2 x 2,50 m brede fællesstier samt areal til buerne på 2 x 1,50 m. Det resterende areal er bl.a. brugt til rækværk. Rampefagsdelene har et tværsnit på i alt 12,35 m. Heraf udgør kørebanen 2 x 3,50 m. Fællesstierne er på 2 x 2,50 m. Restarealet er til rækværk, m.v. Bæreevnen af broen opfylder broklasse 80. Aktuelt pågår der reparation af broens lejeplinter for at sikre tilstrækkelig fremtidig bæreevne, og broen istandsættes, hvor de mekaniske fuger og brolejerne udskiftes, og betonskader på bropillerne og inde i vejoverbygningens kassedrager istandsættes. Ved istandsættelsen etableres katodisk beskyttelse for at forhindre fremtidige betonskader indenfor de reparerede områder. Disse arbejder forventes afsluttet i På længere sigt planlægges kantbjælker, fortove og rækværker udskiftet i perioden samtidig med en omisolering af hele broen. ANDRE BYGVÆRKER Nord for Rudkøbing er der en stitunnel under hovedlandevejen (Brovejen) ved Peløkkevej, hvor Viebæltet krydser niveaufrit. Bygværket er i tilfredsstillende stand. 17

18 UDBYGNINGSFORSLAG I dette kapitel beskrives forslag til forbedringer og udbygning af rute 9 på strækningen mellem Svendborg og Spodsbjerg FORUDSÆTNINGER OG AFGRÆNSNING De fremtidige trafi kale udfordringer på rute 9 drejer sig om at opretholde og udvikle en attraktiv vejtrafi kkorridor, dels for trafi kken mellem landsdelene over den såkaldte sydlige Kattegatforbindelse via færgeruten Spodsbjerg - Tårs, og dels for den regionale og lokale trafi k på henholdsvis Fyn-siden og på Lolland-siden. Rute 9 s nuværende vejforløb over land er gennem årene søgt tilpasset de lokale nabo- og trafi kforhold. Der er således strækningsvis udført hastighedsbegrænsninger og mindre anlægsforanstaltninger, der har tilpasset vejens hastigheder og trafi ksikkerhedsforhold til den stigende trafi k. Dette er sket under hensyn til de mange vejkryds og passagerne gennem byerne Bregninge, Lundby og nord om Rudkøbing. Den nuværende vejs forløb og vejstandard over Tåsinge og Langeland med randbebyggelse og bygennemfarter frem til Simmerbølle gør, at der i denne forundersøgelse alene er overvejet udbygningsløsninger med omfartsveje for byerne Bregninge, Lundby og Rudkøbing. På de øvrige vejstrækninger er overvejet muligheder for udbygning og forbedringer af den nuværende vejs tracé. Projektstandarden skal imødekomme ønsket om en bedre fremkommelighed. På Tåsinge betyder dette, at udbygningforslagene omfatter 2+1 veje, under hensyntagen til trafi kkens størrelse. En 2+1 vej giver bedre mulighed for sikker overhaling på strækninger med to spor i overhalingsretningen, også i perioder med stor modkørende trafi k. Det har indgået i overvejelserne i forbindelse med forunderundersøgelsens analyse, om udbygningsforslagene skulle omfatte landevejsstandard. Det vurderes imidlertid, at dette vil give begrænsede trafi kale fordele sammenholdt med de nuværende vejforhold, anlæg af omfartsveje og trafi k- kens størrelse på Tåsinge. I forbindelse med en eventuel VVM-analyse vil der blive foretaget yderligere vurderinger af vejstandarden. Forundersøgelsen af rute 9 omfatter ikke forslag om funktionsmæssige eller kapacitetsmæssige ud- og ombygninger af de store broer på strækningen. Forundersøgelsens udbygningsløsninger forudsætter således, at de 2-sporede vejstrækninger over broerne opretholdes uændret. Dette baseres på den foretagne fremskrivning af trafi kken til en trafi ksituation i år Udbygningsforslagene berører ikke den del af det overordnede vejnet, som indgår i forsøgsordningen med modulvogntog. Forundersøgelsens udbygningsløsninger vil i givet fald skulle konkretiseres med mere detaljeret projektering og efter VVM-screening og eventuelt indgå i en såkaldt VVM-undersøgelse, hvor konkrete forslag til anlægsprojekter beskrives og konsekvensvurderes. Til brug herfor er i forundersøgelsen strækningsvis overvejet muligheder for udbygninger af forskellig omfang og standard. For at belyse udbygningsmulighedernes trafi kale og samfundsøkonomiske effekter er der sammenstillet og regnet rentabilitet for fi re udbygningsforslag af varierede længde hen over Tåsinge og Langeland. Forslagene er forudsat i motortrafi kvejsstandard og som 2+1 veje af hensyn til forbedret fremkommelighed. Nord om Rudkøbing er under hensyn til den lave trafi kbelastning regnet forslag med såvel ny 2+1 sporet som 2-sporet vej. Beregningsresultaterne for forslagene giver således et billede af størrelsesorden af de effekter og konsekvenser, der kan forventes af mere eller mindre omfattende udbygningsforslag. I forundersøgelsen er vurderet, at en række mindre omfattende anlægsforbedringer i den nuværende vejs tracé i givet fald kan indgå som konkrete forslag enkeltvis, eller medtages i samlede udbygningsforslag. Det kan dreje sig om fx kanalisering af vejkryds med svingbaner og heller, overhalingsstrækninger med ekstra kørespor, stikrydsninger ude af niveaufri mv. Tiltag som også vil give bedre fremkom- 18

19 melighed og sikkerhed på rute 9. Beregning af effekter og økonomiske konsekvenser heraf kan i givet fald indgå i en nærmere undersøgelse af forslagene. Projektstandard Udbygningsforslagene omfatter forslag om udbygning til 2+1 sporede motortrafi kveje i nye vejlinjer og i den nuværende rute 9. Forslag 3 omfatter dog udbygning i en ny vejlinje nord om Rudkøbing til 2 sporet motortrafi kvej i forlængelse af den nuværende 2 sporede motortrafi kvej på Langeland. Standarden skal imødekomme trafi kkens varierende størrelse, længden af udbygningsstrækningerne, samt ønsket om en forbedret fremkommelighed. Den valgte standard indgår som en forudsætning i de følgende analyser. I forbindelse med en evt. VVM-undersøgelse vil spørgsmålet om vejstandard indgå i de mere detaljerede analyser. En 2+1 vej har på skift en strækning med to spor i den ene retning og et spor i den anden retning. Dette vil give forbedrede muligheder for sikker overhaling i retningen med 2 spor. I retningen med et spor kan ikke overhales. Motortrafi kvejene er i alle forslagene forudsat med 90 kilometer i timen. Der er ikke forudsat udbygning med rastepladser. Lokale veje, som ikke afbrydes, er forudsat at krydse motortrafi kvejen ude af niveau, dvs. på bro eller i tunnel. Lokale veje med tilslutning til motortrafi kvejsstrækninger, er i alle forslagene forudsat med dobbelt hankeanlæg, dvs. at ind- og udsvingning sker kun til højre. Således undgås krydsende trafi k på motortrafi kvejen, der gennem krydsene er forudsat med uændret hastighed på 90 kilometer i timen. Projektvejene forudsættes anlagt med et tværprofi l som vist i fi gur 12 nedenfor. Udbygningsforslag Der er undersøgt og gennemført trafi k- og konsekvensberegninger på fi re samlede udbygningsforslag på Fynssiden. Forslag 1 og Forslag 2, der omfatter en udbygning af vejforbindelsen på Tåsinge, hvor trafi kken er størst. Forslag 3 og Figur 12: Tværprofi l for 2+1 sporet motortrafi kvej og 2 sporet motortrafi kvej. 19

20 Forslag 4, der omfatter udbygning af rute 9 på både Tåsinge og Langeland. Se fi gur 13. Udbygningsforslagene er vist på bilag III over Tåsinge, og på bilag IV og V over Langeland. På Tåsinge forløber alle fi re udbygningsforslag i samme linjekorridor fra den nuværende rute 9 syd for Vindeby, vest om Bregninge, nord om Lundby til den nuværende rute 9 syd for Lundby og Lunkebugten. I alt drejer det sig om godt 8 kilometer. Forslag 1 er afkortet i nord og syd og er i alt godt 5 kilometer. Forslag 1 afsluttes i rundkørsler på den nuværende rute 9. Forslagene 2, 3 og 4 afsluttes på Tåsinge i direkte glidende overgang til den nuværende rute 9. På Langeland har Forslag 3 og 4 et forløb i en ny linjekorridor fra den nuværende rute 9 ved Langelandsbroen nord om Rudkøbing til Simmerbølle. Forslag 3 omfatter et nyt forløb nord om Rudkøbing med en rundkørsel ved Ringvejen, i alt godt 3 kilometer. Forslag 3 går direkte glidende over i den nuværende motortrafi kvejsstrækning til Spodsbjerg Færgehavn, der bibeholdes uændret. Forslag 4 går direkte glidende over Langelandsbroens rampe og i den nuværende motortrafi kvejsstrækning til Spodsbjerg Færgehavn, der også udbygges. I alt drejer det sig om knap 8 kilometer. MINDRE OMFATTENDE ANLÆGSFORBEDRINGER Det er vurderingen, at en række mindre omfattende anlægsforbedringer vil kunne etableres selvstændigt eller indgå i de undersøgte fi re samlede udbygningsforslag. Det drejer sig om følgende (se også fi gur 13 og bilag VII): Omfartsvej vest om Bregninge Vil give bedre by- og nærmiljø i Bregninge og bedre fremkommelighed på rute 9. Kan etableres fx som 2 sporet motortrafi kvej som etape af forslag til videre forlægning nord om Lundby. Omfartsvej nord om Lundby Vil give bedre by- og nærmiljø i Lundby og bedre fremkommelighed på rute 9. Kan etableres fx som 2 sporet motortrafi kvej som etape i forslag til videre forlægning mod Siødæmningen, og/eller vest om Bregninge. Stitunnel og stier samt adgangssanering ved Lunkerisvej Vil give sikrere stikrydsning for cyklister ad rute 9 og forbedre fremkommeligheden på rute 9, når krydsende og svingende trafi k undgås. Krydsombygning ved Bjerrebyvej Det vil give sikrere stikrydsning for cyklister ad rute 9 og forbedre fremkommeligheden på rute 9, når krydsende og svingende trafi k kanaliseres i forsatte T-kyds med heller og svingsbaner. Rastepladsen ved Siødæmningen Det vil være et standardløft for cyklister- og bilister at det nuværende rasteanlæg syd for vejen moderniseres og suppleres med en nordlig rasteplads, således at anlægget bliver dobbeltsidet. Overhalingsstrækning Vemmenæsvej - Siøsund dæmningen Det vil forbedre fremkommeligheden på rute 9 at udbygge vejen til en 2+1 vej, der på skift giver overhalingsstrækninger i begge retninger. 20

21 Overhalingsstrækning Siø Det vil forbedre fremkommeligheden på rute 9 at udbygge vejen til en 2+1 vej, der på skift giver overhalingsstrækninger i begge retninger. Rundkørsel og stitunneler ved Ringvejen Det vil forbedre sikkerheden og fremkommeligheden især for svingende trafi k at ombygge Ringvejens tilslutning til Brovejen fra det nuværende T-kryds til en dynamisk rundkørsel. Cykeltrafikken sikres med to stitunneller. Bedre cykelforhold ved Spodsbjerg Færgehavn Fx til skiltning, afmærkning og evt. inventar og asfaltlommer. De mindre omfattende anlægsforbedringer vil kunne give målrettede forbedringer af de trafi kale forhold, først og fremmest bedre fremkommelighed og sikkerhed. SVENDBORG Svendborgsundbroen Vindeby Bregninge MINDRE OMFATTENDE ANLÆGSFORBEDRINGER LANGELAND FORSLAG 1 Forslag 1 er oversigtligt vist på fi gur 14. Forslag 1 ses også af bilag III. TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby Siø- og Langelandsbroen Simmerbølle RUDKØBING Spodsbjerg SVENDBORG SVENDBORG Svendborgsundbroen Vindeby Svendborgsundbroen Vindeby Bregninge LANGELAND Bregninge LANGELAND TÅSINGE Lundby Lunkebugten TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby Siø- og Langelandsbroen Bjerreby Siø- og Langelandsbroen FORSLAG 1 RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg FORSLAG 2 RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg SVENDBORG SVENDBORG Svendborgsundbroen Svendborgsundbroen Vindeby Vindeby Bregninge LANGELAND Bregninge LANGELAND TÅSINGE Lundby Lunkebugten TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby Siø- og Langelandsbroen Bjerreby Siø- og Langelandsbroen FORSLAG 3 RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg FORSLAG 4 RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg Figur 13: Mindre omfattende anlægsforbedringer samt forslag til udbygning af rute 9 over Tåsinge og Langeland. 21

22 SVENDBORG SVENDBORG Svendborgsundbroen Vindeby Svendborgsundbroen Vindeby Bregninge Bregninge TÅSINGE Lundby Lunkebugten TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby Siø- og La Bjerreby Siø- og L FORSLAG 1 RUDKØBING FORSLAG 2 RUDKØBING Figur 14: Forslag 1 omfatter en udbygning af Rute 9 til motortrafi kvej på Tåsinge vest om byerne Bregninge og nord om Lundby. Figur 15: Forslag 2 omfatter en udbygning af Rute 9 til motortrafi kvej på Tåsinge vest om byerne Bregninge og nord om Lundby samt syd for Lunkebugten. Forslag 1 omfatter følgende vejforlægninger af eksisterende vej: En forlægning af rute 9 som en 2+1 motortrafi kvej fra den nuværende hovedlandevej syd for Vindeby, vest om Bregninge, nord om Lundby til umiddelbart syd for Lundby Forslag 1 er forudsat med følgende tilslutninger og niveaufri krydsninger: Umiddelbart syd for Vindeby tilsluttes forlægningen den nuværende hovedlandevej (Sundbrovej) i en rundkørsel Vest for Bregninge krydses Vornæsvej niveaufrit Mellem Bregninge og Lundby tilsluttes den nuværende hovedlandevej i et dobbelt hankeanlæg via forlagt kommunevej Skovballevej. Hovedlandevejen krydses niveaufrit Nord for Lundby krydses Nørreskovvej niveaufrit Umiddelbart syd for Lundby tilsluttes forlægningen den nuværende hovedlandevej i en rundkørsel Forslag 1 er kortere end Forslag 2, 3 og 4 på Tåsinge. Forslag 1 vil i givet fald kunne opdeles i etaper henholdsvis vest om Bregninge og nord om Lundby. FORSLAG 2 Forslag 2 er oversigtligt vist på fi gur 15. Forslag 2 ses også af bilag III. Forslag 2 omfatter følgende vejforlægninger og udbygning af eksisterende vej: En forlægning af rute 9 som en 2+1 motortrafi kvej fra den nuværende hovedlandevej (Sundbrovej) i det sydlige Vindeby, vest om Bregninge, nord om Lundby frem til den nuværende hovedlandevej syd for Lunkebugten før Siødæmningen Forslag 2 er forudsat med følgende tilslutninger og niveufri krydsninger: I det sydligste Vindeby føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej (Sundbrovej) 22

23 Umiddelbart syd for Vindeby tilsluttes den nuværende hovedlandevej forlægningen i et sydvendt tilslutningsanlæg med niveaufri krydsning Vest for Bregninge krydses Vornæsvej niveaufrit Mellem Bregninge og Lundby tilsluttes den nuværende hovedlandevej i et dobbelt hankeanlæg via forlagt kommunevej Skovballevej. Hovedlandevejen krydses niveaufrit Nord for Lundby krydses Nørreskovvej niveaufrit Syd for Lundby krydses den nuværende hovedlandevej niveaufrit Syd for Lunkebugten tilsluttes Bjerrebyvej i et dobbelt hankeanlæg og krydses niveaufrit Inden Siøsunddæmningen føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej Forslag 2's udbygning af den nuværende vej før Siødæmningen vil i givet fald kunne udføres som en selvstændig etape. FORSLAG 3 Forslag 3 er oversigtligt vist på fi gur 16. Forslag 3 ses også af bilag III og IV. Forslag 3 omfatter følgende vejforlægninger og udbygning af eksisterende vej: En forlægning af rute 9 som en 2+1 motortrafi kvej fra den nuværende hovedlandevej i det sydlige Vindeby, vest om Bregninge, nord om Lundby frem til den nuværende hovedlandevej syd for Lunkebugten før Siødæmningen. En forlægning som en 2 sporet motortrafi kvej nord om Rudkøbing fra Ringvejen til Simmerbølle Forslag 3 er forudsat med følgende tilslutninger og niveufri krydsninger: SVENDBORG Svendborgsundbroen Vindeby Bregninge LANGELAND TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby Siø- og Langelandsbroen FORSLAG 3 RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg Figur 16: Forslag 3 omfatter en udbygning af Rute 9 med motortrafi kvej på Tåsinge og udbygning nord for Rudkøbing i forlængelse af den nuværende motortrafi kvej fra Simmerbølle til Spodsbjerg. 23

24 SVENDBORG Svendborgsundbroen Vindeby Bregninge LANGELAND TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby Siø- og Langelandsbroen FORSLAG 4 RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg Figur 17: Forslag 4 omfatter udbygning af rute 9 med motortrafi kvej på Tåsinge og over Langeland til Spodsbjerg Færgehavn. På Tåsinge: I det sydligste Vindeby føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej (Sundbrovej) Umiddelbart syd for Vindeby tilsluttes den nuværende hovedlandevej forlægningen i et sydvendt tilslutningsanlæg med niveaufri krydsning Vest for Bregninge krydses Vornæsvej niveaufrit Mellem Bregninge og Lundby tilsluttes den nuværende hovedlandevej i et dobbelt hankeanlæg via forlagt kommunevej Skovballevej. Hovedlandevejen krydses niveaufrit Nord for Lundby krydses Nørreskovvej niveaufrit Syd for Lundby krydses den nuværende hovedlandevej niveaufrit Syd for Lunkebugten tilsluttes Bjerrebyvej i et dobbelt hankeanlæg og krydses niveaufrit På Langeland: Nord for Rudkøbing tilsluttes forlægningen i en rundkørsel med den nuværende hovedlandevej (Brovejen) og Ringvejen. Der etableres stitunnel for niveaufri krydsning af forlægningen Peløkkevej krydses niveaufrit Kulepilevej krydses niveaufrit Ved Simmerbølle tilsluttes Nordre Landevej i et dobbelt hankeanlæg og krydses niveaufrit Øst for Simmerbølle føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej (der hér er 2 sporet motortrafi kvej) FORSLAG 4 Forslag 4 er oversigtligt vist på fi gur 17. Forslag 4 ses også af bilag III og V. Inden Siøsunddæmningen føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej 24

25 Forslag 4 omfatter følgende vejforlægninger og udbygning af eksisterende vej: En forlægning af rute 9 som en 2+1 motortrafi kvej fra den nuværende hovedlandevej (Sundbrovej) i det sydlige Vindeby, vest om Bregninge, nord om Lundby frem til den nuværende hovedlandevej syd for Lunkebugten før Siødæmningen En forlægning som en 2+1 motortrafi kvej nord om Rudkøbing fra Langelandsbroen til Simmerbølle samt En udbygning af den nuværende 2 sporede motortrafi k- vejsstrækning fra Simmerbølle til Spodsbjerg Færgehavn til en 2+1 motortrafi kvej Forslag 4 er forudsat med følgende tilslutninger og niveaufri krydsninger: På Tåsinge: I det sydligste Vindeby føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej (Sundbrovej) Umiddelbart syd for Vindeby tilsluttes den nuværende hovedlandevej forlægningen i et sydvendt tilslutningsanlæg med niveaufri krydsning Vest for Bregninge krydses Vornæsvej niveaufrit Mellem Bregninge og Lundby tilsluttes den nuværende hovedlandevej i et dobbelt hankeanlæg via forlagt kommunevej Skovballevej. Hovedlandevejen krydses niveaufrit Nord for Lundby krydses Nørreskovvej niveaufrit Syd for Lundby krydses den nuværende hovedlandevej niveaufrit Syd for Lunkebugten tilsluttes Bjerrebyvej i et dobbelt hankeanlæg og krydses niveaufrit Inden Siøsunddæmningen føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej. På Langeland: På Langelandsbroens dæmning ved Rudkøbing føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej nord om Rudkøbing Nord for Rudkøbing tilsluttes en forlæggelse af Ringvejen i et dobbelt hankeanlæg og krydses niveaufrit Kulepilevej krydses niveaufrit Ved Simmerbølle tilsluttes Nordre Landevej i et dobbelt hankeanlæg og krydses niveaufrit Krogsbjergvej tilsluttes i et dobbelt hankeanlæg og krydses niveaufrit Umiddelbart før Spodsbjerg Færgehavn føres forlægningen direkte glidende over i den nuværende hovedlandevej. 25

26 Svendborgsundbroen SVENDBORG Vindeby BASIS Årsdøgntrafik i år Bregninge LANGELAND TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby Siø- og Langelandsbroen RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg Figur 18: Den fremtidige trafi k på rute 9 i år 2020 som antal biler i døgnet på de enkelte strækninger TRAFIKALE KONSEKVENSER TRAFIKBEREGNINGER De trafikale konsekvenser af de undersøgte forslag til ud byg ning af rute 9 med motortrafi kvejsstrækninger på Tåsinge og Langeland er belyst med en trafi kmodel for Jylland-Fyn. Modellen dækker bl.a. hele det tidligere Fyns Amt, inklusiv Tåsinge og Langeland. Modellen rummer statsvejene, herunder rute 9, de vigtigste kommunale veje og i projektområdet også projektstrækningerne for udbygningsforslagene. Projektområdet er bundet op til omverdenen via strækningen på Svendborgsundbroen og færgeruten til Lolland. Modellen beregner trafi kken på vejstrækninger angivet som årsdøgntrafi k. Dvs. som antallet af biler (inklusive lastbiler) på vejstrækningen i et gennemsnitsdøgn over årets dage. Modellen adskiller myldretidstrafi kken i perioderne mellem kl. 7-9 og kl fra trafi kken resten af dagen. Modellen er som udgangspunkt kalibreret til trafi ktal i niveau. BASIS 2020 Prognoseberegningerne er foretaget med trafi k fremskrevet til år niveau på grundlag af den forventede generelle stigning i trafi kken fra 2010 til Modellens trafi kberegninger svarer til den forventede trafi k i år Lange ture via færgen Tårs-Spodsbjerg er forudsat at stige med 40% frem til år Dette svarer til den forventning, der er i Sund og Bælt A/S til trafi kudviklingen på overfarten. I trafi kberegningerne er denne stigning forudsat at indeholde trafi kspring på rute 9 som følge af Femern Bælt Forbindelsen. Andre ture er fremskrevet med 1,5-2,0 % om året svarende til Infrastrukturkommissionens anbefaling, som fortolket til modelopgaver af Vejdirektoratet og DTU (se "Prog noseforudsætninger for trafi kmodelberegninger, Juli 2010, DTU Transport"). 26

27 Svendborgsundbroen SVENDBORG +0 Vindeby FORSLAG 1 Årsdøgntrafik i år Bregninge LANGELAND TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby Siø- og Langelandsbroen RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg Figur 19: Den fremtidige trafi k på rute 9 med de foreslåede nye vejstrækninger anlagt er vist med røde tal. Sorte tal viser ændringen i trafi kken på den eksisterende rute 9. Minus er et trafi kfald og plus en trafi kstigning. Beregningerne af de undersøgte udbygningsforslag af rute 9 på Tåsinge og Langeland tager udgangspunkt i den fremskrevne basissituation i år I Basissituationen forudsættes der ikke at være sket nogen udbygning af rute 9 mellem Svendborg og Spodsbjerg (se fi gur 18). Eventuel udbygning på rute 9 med mindre omfattende anlægsforbedringer, vil kunne give trafi kale effekter afhængt af om de udføres enkeltvis eller samlet. I basissituationen er forudsat, at besluttede og finansierede vejprojekter i Jylland og på Fyn, er åbnet eller udbygget inden år Trafi kspring som konsekvens af etablering af Femern forbindelsen udløses i reference scenariet Basis 2020 og dermed også i alle projektscenarier. Trafi kspring som konsekvens af projektscenarierne udløses i det enkelte projektscenarie. FORSLAG 1 Forslag 1 (rød linje) er vist oversigtligt på kortet fi gur 19 sammen med de trafi kale konsekvenser på rute 9. Som det ses af kortet figur 19 kører den fremtidige trafik på rute 9 (røde tal) helt overvejende på den foreslåede nye vejstrækning over Tåsinge. Trafikken på den nye vejstrækning varierer fra biler i døgnet vest om Bregninge til biler i døgnet nord om Lundby. Samtidig falder trafikken på den nuværende rute 9 (sorte tal) gennem Bregninge og Lundby. Afl astningen af den eksisterende rute 9 sker ved byerne Bregninge og Lundby. De trafi kale konsekvenser skyldes overvejende ændrede rutevalg fra den eksisterende vej med varierende standard og lavere tilladte hastigheder end på den nye rute 9 i motortrafi kvejsstandard med tilladt hastighed på 90 km / time. Den fremtidige trafi k på rute 9 i år 2020 ved anlæg af Forslag 1 er påvirket af de foreslåede rundkørsler syd for Vindeby og syd for Lundby, der forsinker trafi kken både på den nye og den eksisterende rute 9. Af samme grund må det forventes, at lokaltrafi k med fordel vil begynde at køre ad lokalveje vest for Bregninge. Der regnes ikke med et trafi k- spring som følge af Forslag 1 for den gennemgående trafi k, fordi tidsbesparelserne er meget begrænsede. På Langeland er der ikke trafikale konsekvenser af Forslag 1. Den beregnede trafi k på udvalgte strækninger som konsekvens af Forslag 1 fremgår af tabellen fi gur

28 Scenarie betegnelse Basis 2020 Forslag 1 år 2020 Ændring Strækning Eks. vej Ny motortrafi kvej Eks. vej +/- Svendborgsundbroen Vindeby - Bregninge Bregninge - Lundby Lundby Lunke Bugt Lunke Bugt - Bjerrebyvej Siø- og Langelandsbroen Nord for Rudkøbing Rudkøbing - Simmerbølle Simmerbølle - Krogsbjergvej Krogsbjergvej - Spodsbjerg Figur 20: Resultatet af trafi kberegningerne af Forslag 1. Årsdøgntrafi k på delstrækninger. FORSLAG 2 Forslag 2 (rød linje) er vist oversigtligt på kortet fi gur 21 sammen med de trafi kale konsekvenser på rute 9. Trafi kspringet er ca. 200 nye ture pr. døgn på strækningen mellem Svendborg og Rudkøbing. Det forventede trafi k- spring er relativt lille. De trafi kale konsekvenser følger primært af ændringer i rutevalg. På Langeland ved Rudkøbing er trafi kspringet på op til 100 biler i døgnet som følge af Forslag 2 s forbedrede vejforhold på Tåsinge. Som det ses af figur 21 varierer trafikken på de nye vejstrækninger fra vest om Bregninge til ved Lunkebugten. Samtidig falder trafikken på de strækninger af rute 9 (sorte tal) som afløses af nye vejstrækninger i Forslag 2. Afl astningen af den eksisterende rute 9 sker ved byerne Bregninge og Lundby. De trafi kale konsekvenser skyldes overvejende ændrede rutevalg fra den eksisterende vej med varierende standard og lavere tilladte hastigheder end på den nye rute 9 i motortrafi kvejsstandard med tilladt hastighed på 90 km/ time. Den beregnede trafi k på udvalgte strækninger som konsekvens af Forslag 2 fremgår af tabellen fi gur 22. SVENDBORG FORSLAG 2 Årsdøgntrafik i år 2020 Svendborgsundbroen Vindeby Bregninge LANGELAND TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby +200 Siø- og Langelandsbroen RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg Figur 21: Den fremtidige trafi k på rute 9 med de foreslåede nye vejstrækninger anlagt er vist med røde tal. Sorte tal viser ændringen i trafi kken på den eksisterende rute 9. Minus er et trafi kfald og plus en trafi kstigning. 28

29 Figur 22: Resultatet af trafi kberegningerne af Forslag 2. Årsdøgntrafi k på delstrækninger. Scenarie betegnelse Basis 2020 Forslag 2 år 2020 Ændring Strækning Eks. vej Ny motortrafi kvej Eks. vej +/- Svendborgsundbroen Vindeby - Bregninge Bregninge - Lundby Lundby Lunke Bugt Lunke Bugt - Bjerrebyvej Siø- og Langelandsbroen Nord for Rudkøbing Rudkøbing - Simmerbølle Simmerbølle - Krogsbjergvej Krogsbjergvej - Spodsbjerg FORSLAG 3 Forslag 3 (rød linje) er vist oversigtligt på kortet fi gur 23 sammen med de trafi kale konsekvenser på rute 9. Trafi kspringet er ca. 200 nye ture pr. døgn på strækningen mellem Svendborg og Rudkøbing. Det forventede trafi k- spring er relativt lille. De trafi kale konsekvenser følger primært af ændringer i rutevalg. På Langeland ved Rudkøbing er trafi kspringet på op til 200 biler i døgnet som følge af Forslag 3 s forbedrede vejforhold på Tåsinge og Langeland. Som det ses af kortet figur 23 kører den fremtidige trafi k på rute 9 (røde tal) helt overvejende på de foreslåede nye vejstrækninger over Tåsinge. Trafi kken på de nye vejstrækninger varierer fra på Tåsinge til biler i døgnet på Langeland nord for Rudkøbing. Samtidig falder trafi k- ken på de strækninger af rute 9 (sorte tal) som afl øses af nye vejstrækninger i Forslag 3. Nord om Rudkøbing kører biler ud af i døgnet ud på forslagets motortrafi kvejsstrækning. Trafikken på den eksisterende vej nord for Rudkøbing reduceres med biler i døgnet. Forslag 3 giver en ændret fordeling af trafi kken fra den østlige del af Rudkøbing by og fra Sydlangeland mod Tåsinge ad alternative lokale ruter i Rudkøbing by via forslagets ny rundkørsel nord for Rudkøbing. SVENDBORG Svendborgsundbroen Vindeby FORSLAG 3 Årsdøgntrafik i år Bregninge LANGELAND TÅSINGE Lundby Lunkebugten Bjerreby +200 Siø- og Langelandsbroen RUDKØBING Simmerbølle Spodsbjerg Figur 23: Den fremtidige trafi k på rute 9 med de foreslåede nye vejstrækninger anlagt er vist med røde tal. Sorte tal viser ændringen i trafi kken på den eksisterende rute 9. Minus er et trafi kfald og plus en trafi kstigning. 29

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RUTE LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RAPP PPOR ORT 408-2012 RUTE - LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland Rapport 408-2012 FORFATTER:

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

RUTE 34 OG 26. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm

RUTE 34 OG 26. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm RUTE 34 OG 26 Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm RAPP ORT 39 5-2012 RUTE 34 OG 26 Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Herning - Hanstholm Rapport 395-2012

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 Miljøcenter Odense Att. Frans Hejgaard post@ode.mim.dk og Langeland Kommune post@langelandkommune.dk

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Dato December 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361 Side 1/11 Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Vejdirektoratet har i 2011 gennemført en

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land Forslag til cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land Oktober 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Trafi kken i Danmark har i de senere år haft en markant vækst - både person- og godstransporten.

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

NY VEJ TIL ESBJERG HAVN VEJPROJEKTET

NY VEJ TIL ESBJERG HAVN VEJPROJEKTET VEJPROJEKTET Torsdag den 21. juni åbner Vejdirektoratet den nye vej til Esbjerg Havn Den nye vej flytter den tunge trafik ned på havnearealet, hvilket aflaster bytrafikken og formindsker støj- og luftforureningen

Læs mere

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Dato 3. juli 2014 Sagsbehandlere Hanne Wærum Lene Mikkelsen Mail lmk@vd.dk Telefon 7244 2200 Dokument 14/07412-1 Side 1/3 Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Niels Juels Gade 13

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Park og Trafik Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere