Forslag. Lokalplan 332. For menighedshus ved Brøndby Strand Kirke. Brøndby Strand. December Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lokalplan 332. For menighedshus ved Brøndby Strand Kirke. Brøndby Strand. December 2010. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 332 Forslag Lokalplan 332 For menighedshus ved Brøndby Strand Kirke Brøndby Strand mulighed for billede af projekt eller luftfoto af området Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning December 2010

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer mv. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere langsigtede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold/ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold samt hensigterne for den fremtidige planlægning. Lokalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinier, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for lovliggørelse af ulovlige forhold. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Planafdelingen Park Allé Brøndby Telefon: Åbningstider Mandag-torsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Telefontider Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl

3 Lokalplan 332 Redegørelse Lokalplanens baggrund 5 Lokalplanens formål 6 Eksisterende forhold 6 Fremtidige forhold 6 Områdets anvendelse 7 Zoneforhold og udstykning 7 Vej- og parkeringsforhold 7 Bebyggelse 8 Skiltning 8 Ubebyggede arealer 9 Anden planlægning 9 Anden lovgivning 11 Retsvirkninger Offentliggørelse 14 Retsvirkninger 15 Lokalplanbestemmelser 1 Lokalplanens formål 17 2 Områdets afgrænsning 17 3 Områdets anvendelse 17 4 Udstykning 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Bebyggelsens omfang og placering 17 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 18 8 Ubebyggede arealer 18 9 Miljø Ibrugtagning Ophævelse af lokalplan Vedtagelsespåtegning 19 Bilag Bilag 332/1 Matrikler Bilag 332/2 Vej- og byggelinjer Bilag 332/3 Anvendelse 3Indholdsfortegnelse

4

5 Redegørelse Helhedsplan for Brøndby Strand centrum I juni 2009 blev der vedtaget en helhedsplan i form af et kommuneplantillæg, som skal danne rammen om den fremtidige udvikling og fortætning af Brøndby Strand centrum. Denne lokalplan er den første, som bliver lavet ud fra disse rammer, og den er derfor med til at tage de første skridt for udviklingen. Forhold omkring tilkørsel og parkering løses midlertidig i denne lokalplan, men skal på sigt løses i forhold til visionerne i helhedsplanen. Lokalplanens baggrund Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at opføre en anneksbygning til kirken som udvidelse af de aktiviteter, der foregår i kirken i dag. Annekset skal bygges på en gammel vejmatrikel (matr. nr. 140 Brøndbyvester By, Brøndby Strand), som Brøndby Strand Sogns Menighedsråd købte i foråret 2010 af Brøndby Kommune. Arealet ligger på den del af Strandesplanaden, som blev fjernet i 2005 for at give adgang til Esplanadeparken nord for kirken og Brøndby Strand Centrum. Annekset skal fungere som et menighedshus med mulighed for udvidelse af kirkens lokaler. Herudover giver udvidelsen af kirkebebyggelsen bedre mulighed for undervisning, foredrag og koncerter. Disse funktioner har i dag trange forhold i den eksisterende kirkebygning, som er beliggende på matr. nr. 16q, Brøndbyvester By, Brøndby Strand. Lokalplanområdet er omfattet Kommuneplan (rammeområde ), som er udlagt til henholdsvis offentlige formål/ kirke og menighedshus. Herudover er lokalplanområdet omfattet af Helhedsplan for Brøndby Strand centrum, som i juni 2009 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen samt lokalplan nr. 303 som delvis aflyses ved vedtagelsen af denne lokalplan. Brøndby Strand Kirke blev opført ved Esplanadeparken i Arkitekten bag var Jørgen Blytmann. Brøndby Strand hørte oprindeligt til Brøndbyvester Sogn, men i 1967 fik Brøndby Strand sin egen kirke en midlertidig kirke i træ ved Strandskolevej/ Monsunvej. I 1973 blev Brøndby Strand udskilt som et selvstændigt sogn. Redegørelse Brøndby Strand Kirke med de karakteristiske højhuse i baggrunden. Brøndby Strand Kirke hører sammen med den oprindelige Brøndby Strand Plan (se i øvrigt s. 6), som i stor skala handlede om de modernistiske idéer med placering af de nye velfærdsinstitutioner. Det var tidens fremmeste planlægningsidealer og byggeteknologiske muligheder, der gjorde det muligt at opføre bebyggelse i så stor skala. 5

6 Redegørelse Lokalplanens formål Lokalplanen fastsætter de rammer, som skal sikre, at området anvendes til offentlige formål i form af kirke og menighedshus samt kulturelle tilbud i forbindelse hermed. I den nordlige del af lokalplanområdet kan der opføres et anneks med forbindelse til kirken via en glasarkade. Lokalplanen skal sikre, at der i forbindelse med nyt byggeri opnås en harmonisk helhed, hvor der bygges i høj arkitektonisk kvalitet med respekt for den eksisterende kirkes proportioner og karakteristika. Herudover skal lokalplanen sikre, at kirken og menighedshus med passende udearealer, parkering- og adgangsforhold opføres i overensstemmelse med Helhedsplan for Brøndby Strand centrum fra Den gældende lokalplan 303 for centerområdet aflyses for de to matrikler. Matr. nr. 140, Brøndbyvester By, Brøndby Strand og matr. nr. 16q, Brøndbyvester By, Brøndby Strand sammatrikuleres til en samlet bebyggelse for Brøndby Strand Kirke. Køge Bugt Planen Brøndby Strand er den anden af i alt ti planlagte byer, som udgør Køge Bugt Planen (en del af Fingerplanen fra 1947) fra Planen havde til formål at skabe nye, gode boliger for mennesker langs Køge Bugt. Ni af byerne blev opført efter industrielle byggeteknologier, og et overordnet princip for alle ni byer var streng trafikseparering, centrering af offentlige funktioner omkring stationerne såsom daginstitutioner, kirker, skoler, indkøbscentre, kulturelle aktiviteter osv. Eksisterende forhold Brøndby Strand Kirke ligger centralt placeret ved Esplanadeparken, som en del af Brøndby Strand Planen. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af en del af Esplanadeparken, mod øst er et grønt areal mellem kirken og det lokale indkøbscenter Brøndby Strand Centrum, mod syd ligger der i dag parkering og et stort grønt areal og mod vest ligger vejen Brøndby Strand Centrum. Arealerne mod vest, øst og syd skal på sigt ænd-res og bebygges i overensstemmelse med de visioner der er i Helhedsplan for Brøndby Strand centrum fra Fremtidige forhold Matr. nr. 16q, Brøndbyvester By, Brøndby Strand (5085 m 2 ) og matr. nr. 140, Brøndbyvester By, Brøndby Strand (1650 m 2 ) sammatrikuleres til et samlet areal på 6735 m 2. Kirkens bruttoetageareal er ca m 2 og det projekterede kirkeanneks er på ca. 700 m 2 inklusive glasarkaden, der forbinder kirken med annekset samt overdækkede udendørsarealer ved køkkengård, cykelparkering, havedepot og indgangspartier til annekset. Det samlede bruttoetageareal for bebyggelsen forventes at blive på knap 2000 m 2. Glasarkaden og en mindre del af annekset etableres på den nuværende matr. nr. 16q, Brøndbyvester By, Brøndby Strand. Kommuneplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 35 samt en maksimal højde af ny bebyggelse på 8 m. Det projekt, som vises i denne lokalplan giver en bebyggelsesprocent på ca. 29. Brøndby Strand Planen Byggeriet i Brøndby Strand Planen blev påbegyndt i Den nye by blev opdelt i fire kvarterer, hver med de karakteriske tre højhuse. Byen er hævet således, at trafikken er adskilt mellem gående og kørende. Færdsel med bil foregår via de hævede veje, eksempelvis Strandesplanaden, mens gang- og cykelstier nede i Esplanadeparken forbinder området internt. Den 2,5 km lange esplanade er kendetegnende for Brøndby Strand Planen, som et grønt område for den bløde trafik og socialt samvær. 6

7 Anneksbygningen vil med sin placering på det gamle vejareal være med til at lave en bebyggelsesmæssig fortætning ud mod Esplanadeparken, dog med en åbenhed til området, da det ikke må indhegnes. Områdets anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til kirke, menighedshus og de dertil hørende faciliteter til brug for undervisning, foredrag og koncerter samt lokaler i form af kontor/ administration. Billedet viser hvordan 16fm vejadgang skal løses i dag og fremtidigt (jf. helhedsplanen) ved en fuld udbyg- N ning af nærområdet, se i øvrigt bilag 2. Brøndby Strand Centrum Permanent parkering Brøndby Strand Kirke Nuværende parkering Lokalplangrænse Esplanadeparken Zoneforhold og udstykning Området ligger i byzone. I forbindelse med lokalplanen sammenlægges matrikel 16q og 140, Brøndbyvester By, Brøndby Strand. Herudover kan der fremadrettet laves mindre skelreguleringer. Vej- og parkeringsforhold I dag er der en offentlig parkeringsplads syd for kirken med adgang fra vejen Brøndby Strand Centrum, som ligger vest for lokalplanområdet. Vejen forventes nedlagt for at kunne realisere helhedplanen. Men indtil det sker vil 16dl tilkørsel til kirken og annekset foregå fra den offentlige parkeringsplads. Fremtidig parkering med dobbeltudnyttelse Brøndby Strand centret Ved fuld udbygning af området vil tilkørsel og parkering til 141 kirken og annekset foregå fra den østlige side, hvor der er planlagt 16er et større tilkørsels- og parkeringsanlæg i tilknytning til centerbebyggelsen og de kommende boligområder mellem centret og kirkebebyggelsen (jf. 16eq helhedsplanen). Tilkørsels- og parkeringsforhold til kirken og annekset skal løbende tilpasses 16dk helhedsplanens overordnede trafik- og parkeringsplan i takt med områdets udvikling med nye boligbebyggelser 16ev syd, øst og vest for kirkebebyggelsen. På arealet vest for kirken etableres et parkeringsareal med græsarmering, hvor der skal være plads til biler samt servicekørsel. P-pladserne skal være permanente og dækker en del af kirkens parkeringsbehov. P-pladserne skal etableres på kommunalbestyrelsens 16flforlangende, dog senest 16eu ved fuld udbygning af nærområdet. Nuværende parkering 7Redegørelse Byggelinjer Offentlig sti Nuværende vejadgang Overkørsel over sti Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 332

8 Redegørelse Bebyggelse Annekset placeres nord for kirken og er forbundet med denne via en glasarkade i kirkens og anneksets midterakse. Bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltet, som er angivet på bilag 2. Den maksimale højde på bygningen er 8 meter målt over terræn. Adgang til annekset kan foregå både fra øst og vestsiden samt fra glasarkaden til den centrale foyer, som giver adgang til samtlige hovedfunktioner i bygningen - anneksets hovedrum - forsamlingssalen på ca. 200 m 2 - samt trappe til underetagen indeholdende bl.a. udstillingsrum, toiletter/ omklædningsrum og værksted. Annekset udføres udvendigt i samme materialer som kirken med murede ydervægge og lettere udfyldningselementer i bronzefarvet metal, således at det samlede bygningsanlæg bestående af kirke, glasarkade og anneks fremstår som en harmonisk og arkitektonisk helhed. Anneksets murede ydervægge opbygges i samme modul som kirkens ydervægge. Men i modsætning til kirkens smalle vinduer mellem modulerne udformes anneksets moduler som åbne portaler med lettere udfyldningspartier indeholdende døre, brøstninger m.m. Anneksets grundplan formes som et kvadrat med en side svarende til længden på kirken nordfacade. Planen opbygges symmetrisk over en nord-sydgående midterakse svarende til kirkens ceremonielle midterakse. Ligeledes arbejdes der videre på kirkebygningens arkitektoniske grundidé med et centralt placeret højloftet hovedrum, omgivet af en lavere enetages bygning. 8 Skiltning Hvis der skiltes indenfor lokalplanområdet skal følgende forhold overholdes: Skilte må ikke 2 være større end 0,50 m på ubebyggede arealer. 2 være større end 0,25 m på facader. placeres højere end stueplans facade. være til gene for trafiksikkerheden. Arealet mellem de to bygningskroppe danner to kvadratiske, intime gårdhaver forbundet af glasarkaden. Gårdhaverne tænkes som anneksets udendørsopholdsarealer med mulighed for sol og læ i tæt kontakt til møderum m.m.

9 LAR Grundlæggende handler lokalafledning af regnvand (LAR) om at etablere anlæg ved bebyggelse og øvrige befæstede arealer, der gør det muligt at lede regnvand udenom det traditionelle kloaksystem. Regnvandet skal i stedet opsamles, fordampes eller nedsive til grundvandet. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer på matr. nr. 140, Brøndbyvester By, Brøndby Strand og matr. nr. 16q, Brøndbyvester By, Brøndby Strand anlægges under hensyn til Esplanadeparken med græs, buske og solitære træer, således at området fremstår som en åben park. Der må gerne etableres mindre grupper af træ-er eksempelvis ved anneksets østlige indgang. De eksisterende træer (se bilag 3) må ikke beskadiges eller fjernes og skal beskyttes under byggefasen. Der skal etableres opholdsarealer til de ansatte, eksempelvis i form af gårdhaver, hvor der må plantes lave hække. Ellers må området ikke indhegnes. Idéen er at se på regnvandet som en ressource, hvormed der for eksempel kan skabes nye rekreative miljøer i de tæt bebyggede områder. Fingerplan 2007 Lokalplanområdet ligger i Brøndby Strand, som er beliggende i det ydre storbyområde (byfingre), i den del som er stationsnært og omfattet af Fingerplanens 5 og 6. Ifølge fingerplanen skal kommuneplanlægningen sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af nye funktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Det skal også sikres, at byfunktioner, som på grund af deres størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder. I forhold til Spildevandsplan 2010 (se i øvrigt s. 11) skal der tænkes tiltag til lokal afledning af regnvand ind i planlægningen af de grønne arealer, eks. i form af græsarmering, regnbede, åbne bassiner, forsinkelsesbassiner. Herudover giver lokalplanen mulighed for grønne tage, og parkeringsarealerne vest for kirken og annekset udlægges med armeret græs. I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal der fremsendes en beplantningsplan til godkendelse, som overholder principperne på bilag 2 og 3. Anden planlægning Fingerplan 2007 Lokalplanområdet ligger i Brøndby Strand, som er beliggende i det ydre storbyområde (byfingre), i den del som er stationsnært og omfattet af Fingerplanens 5 og 6. Lokalplanen åbner ikke mulighed for anvendelse som er i strid med Fingerplanen, men vil være med til at understøtte den offentlige anvendelse af centerområdet. Kommuneplanlægning I Planstrategi 2007 er der fokus på sundhed og kultur. Den projekterede udvidelse af kirkens funktioner i form af lokaler til undervisning, foredrag, koncerter, mødeaktiviteter m.m. vil være med til udvide udbuddet af kulturelle tilbud i lokalområdet. Helhedsplan for Brøndby Strand centrum blev i efteråret 2009 indarbejdet i Brøndby Kommunes Kommuneplan , hvor der gælder følgende rammer for lokalplanområdet: OMRÅDE ANVENDELSE BEBYGGELSE Område til offentlige formål Kirke og Menighedshus B% maks. 35 Maks. højde for ny bebyggelse 8 m Maks. etage 2 9Redegørelse

10 I Helhedsplan for Brøndby Strand centrum fastlægges det i rammebestemmelserne for området, at der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal erhverv. Denne parkeringsnorm tages der delvis højde for ved at give mulighed for stk. parkeringspladser på egen grund (jf ). På sigt skal der indgås en aftale mellem kirken og Brøndby Kommune om de resterende pladser på arealet øst for lokalplanområdet, der skal etableres på kommunalbestyrelsens forlangende. Redegørelse Lokalplan 303 Den nuværende lokalplan 303 for et område ved Brøndby Strand Centrum har været gældende siden september Lokalplan 303 ophæves med den endelige vedtagelse for de af denne lokalplan omfattede ejendomme. Varmeforsyning Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal være tilsluttet fjernvarmeforsyning jf. Brøndby Kommunes varmeplan. Såfremt byggeri opføres som lavenergibyggeri, er der mulighed for at blive fritaget for tilslutningspligt til fjernvarmen. Bæredygtigt byggeri Kommunalbestyrelsen har i 2008 vedtaget en klimastrategi. Klimastrategiens overordnede målsætning er, at den samlede udledning skal reduceres med 20 % inden For at nå dette mål skal der være bl.a. fokus på at nedbringe energiforbruget i byggeriet. Brøndby Kommune anbefaler følgende i forhold til hele lokalplanområdet; at det tilstræbes at benytte gedigne og smukke, miljø- og energivenlige byggematerialer med lange levetider, at det skal tilstræbes at orientere nybyggeri optimalt for udnyttelse af passiv solenergi, at integrere solfangere og/eller solceller såvel i nye som eksisterende bygninger under hensyn til bygningernes arkitektur og evt. refleksioner i forhold til omgivelserne, at etablere grønne tage, hvor det er teknisk muligt af hensyn til at begrænse afledning af regnvand til kloakken, og at sikre bedre køling uden brug af energi. Annekset skal opføres som en lavenergibygning, og det tilsluttes den kollektive forsyning via kirkens vand- og varmeanlæg for maksimering af udnyttelsen. I projektforslaget udføres salens sydskrånende tagdæk med solpaneler, og der udføres anlæg til simpel køling ved fordampning under solpanelerne samt mekanisk udsugning af overskudsvarme fra salen, der installeres i salens nordfacade som supplement Lavenergibyggeri - BR10 Hvad betyder lavenergiklasse 2015? Lavenergibygning klasse 2015 er en klassificering, som indføres i det nyeste bygningsreglement BR10. Den erstatter den nuværende lavenergiklasse 1, dog er kravet lidt strammere. Hvor et lavenergihus på 200 m2 i klasse 1 måtte have et max. energiforbrug på 40,5 kwh/m2/år er kravet til lavenergiklasse 2015 et max. energiforbrug på 35 kwh/m2/år Kilde: Energitjenesten. 10

11 Bevarings- og udviklingsstrategier Brøndby Strand Planens markante bevaringsværdi ligger i selve planen for området, karakteriseret af de tolv 16-etagers højhuse langs Esplanaden. Hertil den markante trafikseparering, der var typisk for tidens planlæggere. Området fremstår i dag som et fint eksempel på modernismens arkitektoniske idéer. Kulturarvsstyrelsen peger på Brøndby Strand blandt Køge Bugt Planens byer som en af de væsentlige Danmarkshistorier. En udvidelse af kirken nede i selve Esplanaden falder således godt i tråd med de bærende fortællinger og planlægning for området, idet et menighedshus er med til udvide udbuddet af kulturelle aktiviteter og institutioner, som Esplanaden var planlagt til. til luftkonditioneringen. Annekset udføres med min. 40 cm ydervægge samt trelags-glas i vindue- og andre glaspartier. Spildevandsplan 2010 Ifølge Brøndby Kommunes spildevandsplan arbejdes der for at undgå, at den offentlige del af kloaksystemet bliver overbelastet. Derfor skal overfladevand fra egen matrikel nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til kloaksystemet. Anden lovgivning Kirkebyggelinje - Naturbeskyttelsesloven 19 For at forhindre at der opføres bebyggelse, som kan virke skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet, er det indenfor 300 m fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 m højt. I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke. Brøndby Strand Kirke er ikke omfattet af beskyttelseslinjen. Lokalplanen giver ikke mulighed for nyt byggeri, der er højere end det eksisterende i nærområdet. Kystnærhedzonen - Planloven 5a, stk. 3 Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, som har til formål at regulere ny bebyggelse indenfor en afstand af 3 km fra kysterne. Men da der er tale om byggeri, der ikke afviger fra det omkringliggende byggeri i forhold til højde eller volumen, vurderes det, at der ikke vil være tale om en visuel påvirkning af kysten. Byggelinjer Til stier og veje i og omkring lokalplanområdet fastlægges der byggelinjer på 3 m. Herudover er der en tinglyst deklaration til beskyttelse af de rørledninger som løber tværs gennem lokalplanområdet (jf. bilag 2). Jordforurening Kirkens hidtidige ejendom, matr. nr. 16q, Brøndbyvester By, Brøndby Strand, er områdeklassificeret, dvs. at den som udgangspunkt er lettere forurenet. Eventuelt forurenet jord skal håndteres i henhold til gældende retningslinjer i jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Miljø Ny bebyggelse skal overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende krav om grænseværdier for trafikstøj. Bygningen skal opføres som en lavenergibygning, og det skal tilstræbes, 11Redegørelse

12 Redegørelse at byggeriet udføres miljørigtigt med anvendelse af bæredygtige materialer efter intentionerne i Kommuneplan Museumsloven Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder eller gøres arkæologiske fund, skal arbejdet ifølge Museumsloven 27 standses og anmeldes til Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi, Antikvarisk enhed, Kroppedals Allé, 2630 Tåstrup. Fortidsminder vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27 (Bekendtgørelse af museumsloven - lovbekendtgørelse nr af 14. december stk. 2). Der er ikke begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder inden for lokalplanområdet. Strategisk miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for større fremtidige anlægsprojekter, omfattet af krav om miljøvurdering. I forbindelse med det indledende arbejde med lokalplanen blev der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplanen Ad 1) Jf. den tinglyste deklaration: Såfremt der opføres en forbindelsesgang uden fundament i form af en glasarkade mellem kirken og annekset inden for beskyttelseszonen på 3 m fra rørledningernes yderside, skal der tages højde for fremtidige udgifter ved renovering o.lign. af rørledningerne i form af en tinglysning på ejendommen. Projektet anviser hvorledes forbindelsesgangen i glas udføres som en frit spændt bro mellem de to bygningers fundamenter, således at eventuelle reparationer eller udskiftning af rørledningerne kan foregå uhindret uden indgriben i forbindelsesgangens konstruktion. Servitutter/deklarationer Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplan nr. 332 foretaget en gennemgang af servitutter og deklarationer i området for at få afklaret hvilke, der er uforenelige med lokalplanen og hvilke, der er ikke tidssvarende, og derfor må ophæves. På matr. nr. 16q, Brøndbyvester By, Brøndby Strand er der nord for kirken placeret to offentlige ledninger, en spildevandsledning Ø600 og en regnvandsledning Ø1200 (jf. bilag 2). Der kan bygges i en afstand af 3 meter fra ydersiden af rørledningerne, hvilket medfører en minimums afstand mellem kirkens nordfacade og anneksets sydfacade på 10,85 m. 1) Der er ingen servitutter i strid med lokalplanen. 12

13 De overordnede principper for beplantningsplanen - 16fm bilag 3. N Brøndby Strand Centrum Permanent parkering pil Esplanadeparken 3 pil gårdhave gårdhave pil Brøndby Strand Kirke søjleeg 2 pil søjleeg Forudsætning Der skal i forbindelse med byggesagsbehandlingen fremsendes en beplantningsplan for området til godkendelse, som skal tilgodese LAR-tiltag og bl.a. vejadgang, parkering, som tager hensyn til den fremtidige udvikling af området (jf. helhedsplanen). Beplantningsplanen skal udføres i overensstemmelse med bilag 3. Herudover skal der etableres overkørsel over den offentlige sti syd for kirken samt til parkeringspladserne på den vestlige side af kirken. fremtidig parkering med dobbeltudnyttelse Brøndby Strand centret 16er eq 16dl 16dk Redegørelse 16ev 16fl 16eu Lokalplangrænse Bevaringsværdige træer Byggefelt med ca. placering af anneksbygning Fremtidig vejadgang Fremtidig intern vej Parkering Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 332 Bilag 3 Anvendelse 332/3 - mål 1:1000 December

14 Offentliggørelse Lokalplanforslaget er fremlagt på Rådhuset, Teknisk Forvaltning, hvor det også kan udleveres samt på bibliotekerne fra den 22. december 2010 til den 2. marts Lokalplanforslaget kan endvidere hentes som PDF på: Bolig og Trafik/Kommuneplan, Lokalplaner og Byplanvedtægter/Lokalplanforslag. Offentliggørelse Eventuelle indsigelser, ændringsforslag og synspunkter sendes til: Brøndby Kommunalbestyrelse /Teknisk Forvaltning Rådhuset, Park Allé Brøndby eller - og skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest den 2. marts Kommunalbestyrelsen vil herefter på ny behandle lokalplanforslaget samt de modtagne kommentarer og træffe beslutning om lokalplanens endelige godkendelse, herunder om eventuelle ændringer som følge af modtagne indsigelser og ændringsforslag. Såfremt der er fremsat indsigelser eller ændringsforslag kan den endelige godkendelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. 14

15 Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 8. december 2010 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst til den 8. december Retsvirkninger Permanente retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dispensationen ikke meddeles på bekostning af lokalplanens principielle ideer om anvendelse og karakter. 15

16

17 Lokalplanbestemmelser I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål at sikre; at det af planen omfattede område anvendes til offentlige formål i form af kirke og menighedshus samt kulturelle tilbud i forbindelse hermed, at der kan opføres et anneks til kirken i lokalplanområdets nordlige del, så den samlede bebyggelse fremstår som en harmonisk helhed, at ny bebyggelse er af høj arkitektonisk kvalitet, at tilkørsels- og parkeringsforhold løses i forhold til centerområdet, således at de ikke er til hinder for realisering af Helhedsplan for Brøndby Strand centrum, at aflyse lokalplan 303 for den del af området, som omfattes af Lokalplan Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr.140 og matr. nr. 16q begge Brøndbyvester By, Brøndby Strand samt alle parceller, der efter den 8. december 2010 udstykkes fra de ovennævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til kirke, menighedshus og de dertil hørende faciliteter til brug for undervisning, foredrag og koncerter samt lokaler i form af kontor/administration. 3.2 Arealer indenfor lokalplanområdet, som ikke bebygges, må anvendes til adgangsveje, stier, parkering og haveanlæg/opholdsarealer. 4 Udstykning 4.1 Matr. nr.140, Brøndbyvester By, Brøndby Strand og matr. nr. 16q,, Brøndbyvester By, Brøndby Strand sammatrikuleres. 4.2 Der kan foretages mindre skelreguleringer efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. 5 Vej- sti- og parkeringsforhold 5.1 Udlæg af nye veje og stier Der kan udlægges areal til veje og stier med beliggenhed som vist på bilag 3 Vej til kapel i en bredde af 5 m Stier i en bredde af 3 m Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra de viste overkørsler, som vist på bilag 3 med sorte pile. Tilkørsel til kapel skal ske fra vestsiden af kirken Fremtidige udlæg af areal til veje og stier primært øst for kirkebebyggelsen skal benyttes som tilkørsel ved vedtagelse af lokalplaner for de omkringliggende boligområder og ændring af stamvejen. 5.2 Parkering Parkeringsarealer indrettes efter retningslinjer som angivet på bilag 2, hvor der skal tages hensyn til handikapparkering samt servicekørsel. På sigt skal der på kommunalbestyrelsens forlangende indgås en aftale mellem kirken og Brøndby Kommune om de resterende pladser på arealet øst for lokalplanområdet Der skal anlægges parkeringspladser (jf. bilag 2). P-pladserne skal være permanente og dækker over en del af kirkens parkeringsbehov. P-pladserne skal etableres på kommunalbestyrelsens forlangende, dog senest ved fuld udbygning af nærområdet. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Der fastlægges byggelinjer på 3 m til sti og vej samt beskyttelseszonen som vist på bilag 2. Lokalplanbestemmelser 17

18 Lokalplanbestemmelser 6.3 Bebyggelsen må opføres i maks. en etage med en højde på maks. 8 m målt efter niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet. 6.4 Bebyggelsen må kun opføres med en placering indenfor byggefeltet som er vist på bilag 2. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Til de udvendige bygningssider og tage må benyttes samme materialer som kirken; blank mur i farven mørk rød samt bronzefarvet metal i form af brøstninger, indfatninger, vindue- og dørprofiler. Herudover må der etableres grønne tage. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende således at området fremstår med en åben parkkarakter. Der kan i nærheden af bygningen etableres mindre haveanlæg til ophold for de ansatte. Der skal indtænkes areal til at kunne etablere tiltag til lokal afledning af regnvand. 8.2 Disponering af grønne-/ opholdsarealer, adgangsveje, parkering, udendørs belysning, skiltning på terræn og evt. containergård ved bygningen skal fremgå af en beplantningsplan i henhold til principperne i bilag 3 og skal godkendes af Brøndby Kommunalbestyrelse Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer, herunder blanke metalplader. Undtaget er solceller o.lign, såfremt de placeres, så der ikke er refleksionsgener. 7.3 Vindues- og dørpartier skal udføres i træ, metal eller en kombination af disse. Såfremt der opsættes skodder eller markiser ved vinduespartierne skal disse integreres i facadens arkitektoniske udtryk. 7.4 Glaspartier skal fremtræde transparente og må ikke udføres med stærk toning, som hæmmer indsigt eller med spejlglasvirkning. 7.5 Tekniske installationer såsom ventilationsafkast, hætter mv. må etableres på taget såfremt de integreres som en del af bygningens arkitektur. Forslag skal godkendes af Brøndby Kommunalbestyrelse. 7.6 Skiltning indenfor lokalplanområdet skal overholde følgende: 2 Må ikke være større end 0,50 m på ubebyggede arealer. 2 Må ikke være større end 0,25 m på facader. Må ikke placeres højere end stueplans facade. Må ikke være til gene for trafiksikkerheden. 7.7 Der må ikke opsættes paraboler eller antenneanlæg inden for lokalplanområdet. 8.3 Oplagring, herunder henstillen og parkering af lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler og tilsvarende må ikke finde sted i lokalplanområdet. 8.4 Udover evt. hæk i forbindelse med gårdhaver må området ikke indhegnes. 8.5 De eksisterende træer (jf. bilag 3) inden for lokalplanområdet må ikke fældes eller beskadiges. 8.6 Parkeringsarealer skal befæstes med græsarmering. 8.7 Et minimumsareal svarende til 1 m 2 pr. person skal indrettes til udendørs nærophold for de i ejendommen beskæftigede/daglige brugere. Disponering skal fremgå af en beplantningsplan godkendt af Brøndby Kommunalbestyrelse. 9 Miljø 9.1 Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2 (fastsat efter miljølovgivning). 9.2 Bygninger skal opføres, som lavenergi bebyggelse. 9.3 Overfladevand fra egen matrikel skal nedsives eller forsinkes før det afledes til kloaksystemet.

19 10 Ibrugtagning 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret vejadgang, parkeringsarealer samt overkørsel over den offentlige sti syd for lokalplanområdet som vist på bilag Al bebyggelse i lokalplanområdet skal være tilsluttet fjernvarmeanlæg if. Brøndby Kommunes varmeplan Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er sikret ved støjberegning, at de primære opholdsarealer ikke belastes af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Lokalplanbestemmelser 11 Ophævelse af lokalplan 11.1 Lokalplan 303 vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse den 12.september 1984, ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan for de ejendomme, der er opfattet af lokalplan nr Vedtagelsespåtegning 12.1 Således er forslag til lokalplanen vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse 8 december 2010 til offentlig fremlæggelse i perioden 22. december 2010 til den 2. marts På kommunalbestyrelsens vegne Ib Terp Borgmester / Frank Brodersen Konst. Teknisk direktør 19

20

21 Bilag Bilag Bilag 332/1 Matrikler Bilag 332/2 Vej- og byggelinjer Bilag 332/3 Anvendelse Bilag 21

22

23 N Strandesplanaden 16fm Esplanadeparken 16dl Kulturhuset Brønden 140 Brøndby Strand Centrum 16q Brøndby Strand Kirke er 16eq 16dk Brøndby Strand centret 16a 16ev 16fl 16eu 136d Brøndby Strand station 136a Kommunegrænse Matrikelgrænse Lokalplangrænse Matrikelgrænse Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 122A 332 Bilag 21 Lokalplanens Matrikler anvendelse 122A/2 332/1 - mål - 1:2000 1:4000 December April

24

25 16fm N Esplanadeparken Brøndby Strand Centrum Permanent parkering Brøndby Strand Kirke 16e Fremtidig parkering med dobbeltudnyttelse Brøndby Strand centret Nuværende parkering 1 16fl Lokalplangrænse Nuværende parkering Byggelinjer Offentlig sti Byggefelt Beskyttelseszone til rørledninger Nuværende vejadgang Overkørsel over sti Fremtidig parkering Fremtidig vejadgang Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 332 Bilag 2 Vej- og byggelinjer 332/3 - mål 1:1000 December 2010

26

27 16fm 1 N Esplanadeparken Brøndby Strand Centrum Permanent parkering 3 pil gårdhave gårdhave pil Brøndby Strand Kirke søjleeg 2 pil søjleeg 16e pil Fremtidig parkering med dobbeltudnyttelse Brøndby Strand centret 16fl Lokalplangrænse Bevaringsværdige træer Byggefelt med ca. placering af anneksbygning Fremtidig vejadgang Fremtidig intern vej Parkering Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 332 Bilag 3 Anvendelse 332/2 - mål 1:1000 December 2010

28

29

30 Offentliggørelse Lokalplanforslaget er fremlagt på Rådhuset, Teknisk Forvaltning, hvor det også kan udleveres samt på bibliotekerne fra den 22. december 2010 til den 2. marts Lokalplanforslaget kan endvidere hentes som PDF på: Bolig og Trafik/Kommuneplan, Lokalplaner og Byplanvedtægter/Lokalplanforslag. Eventuelle indsigelser, ændringsforslag og synspunkter sendes til: Brøndby Kommunalbestyrelse /Teknisk Forvaltning Rådhuset, Park Allé Brøndby eller - og skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest den 2. marts 2011.

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Fritidsområde i V. Sottrup. Der er dejligt i Sundeved. (Kommuneplanområde nr. 1.16F)

LOKALPLAN NR Fritidsområde i V. Sottrup. Der er dejligt i Sundeved. (Kommuneplanområde nr. 1.16F) SUNDEVED KOMMUNE LOKALPLAN NR 24.2 Fritidsområde i V. Sottrup. (Kommuneplanområde nr. 1.16F) Udarbejdet af: Sundeved Kommune Teknisk Forvaltning SUNDEVED KOMMUNE Lokalplan 24.2 side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan. Kulturhus Brøndby Strand. Brøndby Strand. april Brøndby Kommune. Illustration af Kulturhus Brøndby Strand

Lokalplan. Kulturhus Brøndby Strand. Brøndby Strand. april Brøndby Kommune. Illustration af Kulturhus Brøndby Strand Lokalplan Brøndby Strand 330 nr 330 Kulturhus Brøndby Strand Illustration af Kulturhus Brøndby Strand Brøndby Kommune april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 138. For boliger og institutioner ved Brøndbyøstervej. Brøndbyøster 138. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 138. For boliger og institutioner ved Brøndbyøstervej. Brøndbyøster 138. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Brøndbyøster 138 Lokalplan 138 For boliger og institutioner ved Brøndbyøstervej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere