Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30."

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1 1

2 Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg Social og arbejdsmarked - Jobcenter Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Dagtilbud - Børn Undervisning Børne- og Ungerådgivning Plan og Kultur Borgerservice Sundhed og Handicap...27 Renter og finansiering og balanceforskydninger

3 01 Pleje og Omsorg Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 5,437 mio. kr., svarende til 1,8 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariatet for Pleje og Omsorg Plejecentre Hjemmepleje Kostforplejning Pleje og Omsorg i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 5,6 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Pleje og Omsorg i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på 5,437 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 1,043 mio. kr. i Beløbet består af kr. vedr. Bakkegården til finansiering af anlæg, kr. vedr. husleje til tomme boliger, kr. vedr. mellemkommunale betalinger samt en budgetneutral omplacering mellem fagsekretariatet og hjemmeplejen vedr. Mobil Care - Telefoni. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges om en tillægsbevilling på kr. i 2010 til etablering af rehabiliteringsenhed på Bakkegården finansieret af mindreforbrug på drift kr Fagsekretariat Pleje og Omsorg Plejecentre Hjemmepleje Kostforplejning 0 0 Pleje og Omsorg - i alt Pleje og Omsorg - i alt

4 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer en samlet merudgift på 2,820 mio. kr. som fordeler sig på: Betaling af husleje for tomme boliger med kr. Kommunen har anvisningsretten til boligerne og er dermed forpligtet til at betale, når boligerne ikke er udlejet. Merudgiften skyldes især udgift til tomme ældreboliger. Der søges en tillægsbevilling på kr. i Udgiften er indarbejdet i basisbudget 2011 ( ). Mellemkommunale betalinger for ophold i plejehjem/-centre med 1,817 mio. kr. Der er en tydelig tendens til, at personer, som er visiteret til plejecentre, i stigende grad ønsker at få ophold på andre kommuners plejehjem/-centre, for at være i nærheden af deres børn. Kommunen er forpligtet til at betale, når en borger, som er visiteret til plejeforanstaltning, vælger at få ydelsen i en anden kommune, jf. lov om frit valg. På baggrund af budgetopfølgning pr. 31. maj samt godkendt handleplan søges en tillægsbevilling på kr. i Udgiften er indarbejdet i basisbudget 2011 ( ). Der er yderligere 2 borgere, der er flyttet til andre kommuner. Derfor er det forventede merforbrug nu 1,817 mio. kr. Overført underskud fra 2009 på 1,002 mio. kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ol. ved pasning af døende i eget hjem anslået mindreforbrug på kr. Ved godkendelse af tillægsbevilling på 1,601 mio. kr. vil merforbruget være 1,219 mio. kr. svarende til 3,0 pct. Hjemmepleje De 2 hjemmeplejeområder forventer at kunne overholde budgettet. Plejecentre Plejecenter område Vest: merudgift på 1,825 mio. kr. svarende til 2,6 pct. Der er udarbejdet ny handleplan pr. 31. maj Handleplanen er godkendt af Direktionen den 16. august Handleplanen følges og opgørelse pr. 31. august viser at forbruget er kr. mindre end målsat. Plejecenter område Øst: merudgift på kr. forklares ved: Mindreforbrug på kr. på Bakkegården til finansiering af anlæg. Merforbrug på kr. på Tingager, forklares bl.a. ved stor efterbetaling af el, vand og varme for tidligere år. Merforbrug på kr. på Egebo pga. udgifter til nedlukning af plejecenter. Kostforplejning merudgift på netto kr. forklares primært ved: Mindreindtægt på ca kr. vedr. plejecentrene som følge af tomme pladser og nedlukning af Egebo. Udgift på kr. vedr. udskiftning af fedtudskiller på kloak i Åløkkeparkens køkken Ny leverandør af kød pr. 1. september 2010 betyder en prisstigning på ca. 35 pct. svarende til kr. 4

5 Opsigelse af 2 medarbejdere Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse vedr. nyt plejecenter Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj blev der søgt overførsel af mindreforbrug til Efter aftale med budgetchefen bliver beløbet først overført ved regnskabsafslutningen for Etablering af rehabiliteringsenhed, Bakkegården Merudgift på kr. finansieres af mindreforbrug på drift af Bakkegården. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Plejecenter område Vest Fagsekretariat Pleje og Omsorg Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. 5

6 03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Jobcenteret viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 6,564 mio. kr., svarende til 4,8 pct. Den forventede mindreudgift fordeler sig med mindreforbrug på 8,136 mio. kr. inden for overførselsudgifter og et merforbrug på 1,572 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. Aktuelt budget årsforbrug Afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Overførselsudgifter Jobcenter i alt Der er ingen anlæg. Ud af en forventet afvigelse på driften på -6,564 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på mio. kr. i 2010 og en merudgift på 8,136 kr. mio. kr. i kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter Overførselsudgifter Jobcenter i alt Generelle bemærkninger Bemærk sammenhængen til beskrivelsen vedr. Social- og arbejdsmarked (ekskl. jobcenteret). Udgifter ekskl. overførselsudgifter Lægeerklæringer Der er kommet mulighedserklæringer, hvilket er dyrere end de traditionelle lægeerklæringer. Desuden anvender ydelseskontoret flere lægeerklæringer ved opstart af sager på baggrund af anvisninger fra BDO Kommunernes Revision. Forbruget forventes derfor at blive 4,519 mio. kr. mod budgetlagt 3,119 mio. kr. Der er budgetlagt med 4,0 mio. kr. i 2011 ud fra forventningen pr. 31/ Servicejob Der er tale om afløb på en gammel ordning. Der har været afgang, hvilket betyder at vi ikke vil modtage tilskuddet. Budgettet bør tilpasses de aktuelle personer. 6

7 Overførselsudgifter Forsikrede ledige Ledigheden har været faldende hen over sommeren. Ved budgetopfølgningen pr. 31/ var antallet af fuldtidsledige og pr. 31/ personer. Der er oprindeligt budgetlagt med personer. Alle prognoser siger, at ledigheden vil stige svagt resten af året. Tallene resulterer angiveligt i mindre udgifter på området på 8,136 mio. kr. Grundet budgetgaranti vil der efterfølgende ske en regulering på området. Hvorvidt reguleringen vil svare til den faktiske afvigelse er det ikke muligt at regne på. Der skal også tages hensyn til at der indenfor aktiveringsviften er iværksat forløb, hvor betalingen vil forfalde i Man skal være opmærksom på, at det enten skal finansieres ved kassetræk eller en overførsel svarende til det disponerede beløb. Der vil være tale om et engangsbeløb, da der fra 2011 vil være betaling svarende til 12 måneders forbrug. I forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31/ kan det konstateres, at det forventede årsforbrug til personlig assistance er steget fra 7,7 til 8,4 mio. kr., hvilket er indregnet i ovenstående. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 7

8 03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderen inden for Social og arbejdsmarked viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 4,945 mio. kr., svarende til 1,9 pct. Den forventede mindreudgift fordeler på 4,945 mio. kr. er inden for overførselsudgifter. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Overførselsudgifter Social og arbejdsmarked i alt Der er ingen anlæg. Ud af en forventet afvigelse på driften på -4,945 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på -4,945 mio. kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter 0 0 Overførselsudgifter Social og arbejdsmarked i alt Generelle bemærkninger Bemærk sammenhængen til beskrivelsen vedr. Jobcenteret. Overførselsudgifter Berigtigelser vedr I forbindelse af den endelige opgørelse af statsrefusion for 2009 er der berigtiget refusioner med ca. -3,3 mio. kr. på området der er at betragte som en engangsindtægt i Sociale formål Udgifterne er generelt ret svingende, da det drejer sig om enkeltudgifter. På baggrund at forbruget det seneste år vurderes det, at budgettet kan reduceres med netto 0,4 mio. kr. i

9 Sygedagpenge Der har været et fald i antallet af sygedagpengesager siden 31/5 opfølgningen. Faldet er ved udgangen af august større end det forventede på baggrund af sæsonvariationerne i 2009, der blev lagt til grund for det forventede forbrug pr. 31/5. Der er samlet således udsigt til et forventet forbrug der er 1,700 mio. kr. lavere end forventet pr. 31/5. Ledighedsydelse Budgettet forventes at holde efter tilpasningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/ Kontanthjælp På grund af et ikke forventet fald i antallet af personer på kontanthjælp hen over sommeren forventes merforbruget nu at blive på 1,755 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31/ blev ansøgt om 12,914 mio. kr. og der blev bevilget 9,914 mio. kr. Revalidering Der ses fortsat et fald i antallet af personer i revalidering, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 13 personer svarende til 0,850 mio. kr. Samtidig er der færre udgifter til tilskud til selvstændig virksomhed samt løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud. Mindreudgiften hertil forventes at blive 0,27 mio. kr. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 9

10 04 Dagtilbud - Børn Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,483 mio. kr., svarende til 1,2 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Dagplejevirksomhed Børnehaver/Integrerede institutioner Dagtilbud i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto kr., svarende til -0,2 pct. Afvigelsen svarer til den forventede mindreudgift på anlægget på BørneBakkeHus i Svanninge. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Dagtilbud i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på 2,483. kr. søges om en tillægsbevilling på kr. i kr Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Dagplejevirksomhed 0 0 Børnehaver/Integrerede institutioner 0 0 Dagtilbud - i alt Dagtilbud - i alt

11 Generelle bemærkninger Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Der forventes et merforbrug på kr. Der overføres kr. til kontrolgruppen i Borgerservice i forbindelse med reduktion af udgifterne til økonomiske fripladser. Dagplejen For de tre dagplejedistrikter under et forventes et merforbrug på 1,745 mio. kr. Børnehaver/Integrerede institutioner Børnehaver og integrerede institutioner forventer i alt et nettomerforbrug på kr. Flere af institutionerne forventer at få tilført midler i forbindelse med regulering for børnetal i den resterende del af året. Bøgehaven og Ringgården, som i oversigten har et forbrug på over 104 %, er blandt de institutioner, som får tilført ekstra midler i forbindelse med reguleringen for børnetal ultimo Institutionerne forventer herefter at slutte året med henholdsvis et overskud på kr. og 0 kr. Børnehaven Kahytten forventer refusioner i forbindelse barsler, så det korrigerede budget ved årets udgang vil svare til det forventede forbrug. sbevillingerne omfatter tilbygning ved BørneBakkeHus i Svanninge, etablering af ny daginstitution i Faaborg, etablering af ny legeplads ved Børnehuset Regnbuen i Nr. Søby og udvidelse af vuggestueafdelingen i Børnecentret Vesterparken. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Snurretoppen Handleplanen er udarbejdet og afventer møde med aftaleholder, fagchef og økonomileder inden fremsendelse til godkendelse i direktionen. 11

12 05 Undervisning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 0,6 pct. Aktuelt kr. budget Årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning Undervisning i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på anlægsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 0,2 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug Afvigelse Undervisning i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på kr. søges om en tillægsbevilling på kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges om en tillægsbevilling på kr. i kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen 0 0 Overførselsudgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Undervisning - i alt Undervisning

13 Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Undervisning Samlet set forventer Fagsekretariatet at kunne overholde rammen i Dog søges der en tillægsbevilling på kr. til merudgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette begrundes i, at den endelige takst ikke var udmeldt ved vedtagelsen af budget Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 10. august 2010 besluttet at videreføre ledsageordningen for børnene på Avernakø og Lyø, for at sikre børnene en tryg skolevej. Udgiften udgør kr. pr. år. Der er i budget 2010 indregnet budget for perioden 1/1 30/ Der søges tillægsbevilling til udgiften for perioden 1/7 31/ med kr. Fagsekretariatets over/-underskud for 2010 afhænger af, hvor mange regninger vedrørende regnskabsår 2010, der indgår så sent, at de først kan betales i regnskabsår Skoler og SFO I forbindelse med besparelserne ved genåbning af budget 2010, blev skolernes budgetter reguleret for det forventede fald i elevtallet pr. 5. september Nu er det faktiske elevtal pr. 5. september opgjort og ud fra det skal skolernes budgetter samlet set reduceres med kr. Reguleringerne vil betyde, at der skal følges tæt op på økonomien på Toftegårdsskolen, da skolen havde en forventning om at få tilført budgetmidler på grundlag af elevtallet pr. 5. september. Der skal udarbejdes handleplan for afvikling af forventet underskud på Vester Åby Skole. Tingagerskolen ansøger om overførsel af kr. fra drift til anlæg, til dækning af merudgifter til etablering af cykel og bilparkering. De udarbejdede handleplaner for afvikling af overført underskud for Nordagerskolen og Tre Ege Skolen forventes overholdt. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i Overførselsudgifter Fagsekretariat Undervisning Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2010 kan afholdes inden for rammen. Der forventes et samlet merforbrug til anlægsudgifter på kr. Merforbruget opgøres således: Mindreforbrug til Gasfyr på kr., Nordskolerne På grund af fredningsmæssige forhold kan det oprindelige påbud om etablering af brandtrappe på Sundskolen ikke effektueres, hvorfor der er fundet anden løsning indenfor skolens eget budget. Der var afsat kr. i anlægsbudgettet til etablering af brandtrappe 13

14 Merudgift til etablering af cykel og bilparkering med kr. på Tingagerskolen Tingagerskolen ansøger om overførsel af kr. fra drift til anlæg, til dækning af merudgiften. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. svarende til mindreudgiften på Nordskolerne. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tre Ege Skolen Nordagerskolen Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplaner for: Vester Åby Skole 14

15 06 Børne- og Ungerådgivning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børne- og Ungerådgivning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 3,813 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 3,058 mio. kr. inden for overførselsudgifter og kr. inden for de resterende udgifter. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv Børne- og Ungerådgivning i alt Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Børne- og Ungerådgivning Ud af en forventet afvigelse på driften på 3,813 mio.kr. søges om en tillægsbevilling på kr. i Beløbet er indarbejdet i 2011 og frem kr Udgifter eksklusiv overførsler 0 0 Fagsekretariat Børne og Ungerådgivning *) Center for opholdssteder, botilbud og 0 0 plejefamilier Overførsler 0 0 Fagsekretariat Børne og ungerådgivning 0 0 Børne- og Ungerådgivning - i alt *) Børne- og Ungerådgivning *) der er indarbejdet beløb i overslagsårene Generelle bemærkninger Som beskrevet i tidligere budgetopfølgninger, er der fortsat et stort udgiftspres på handicapområdet. 15

16 Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Når der ses bort fra nedenstående lovændringer er der på BUR s driftområde et forventet merforbrug i 2010 på knap kr., som kan opgøres som følger: Afvigelser i forhold til det afsatte budget Beløb i kr. Socialt udsatte børn og unge: Korr.budget forbrug Afvigelse Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Kronisk syge og handicappede børn og unge Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Misbrugsbehandling Abonnementsordning specialrådgivning for småbørn Administration I alt = mindreforbrug Der forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. på de kronisk syge og handicappede børn og unge, som modsvares af den forventede mindreudgift på 8,2 mio. kr. på de socialt udsatte børn og unge. Fagsekretariatet gennemgår p.t. samtlige sager og der omprioriteres midler. Samtlige bevillinger efterses og revurderes. Effekten af denne prioritering udmønter sig ikke fra den ene dag til den anden, men er langsigtet og der arbejdes intensivt på at nedbringe udgifterne. Ovenstående skal ses i lyset af regeringens og kommunalbestyrelsens forventninger. Kun den stramme styring af det øvrige BUR-område gør, at Børne- og UngeRådgivningen fortsat forventer at holde forbruget indenfor de aftalte spilleregler. Der skal således gøres opmærksom på, at serviceniveauet på det almindelige BURområde er, som en konsekvens af ovenstående, for stærkt nedadgående og denne reduktion i serviceniveau vil blive særdeles mærkbar for såvel de 2 øvrige børnefagsekretariater som deres decentrale aftaleholdere. En anden konsekvens vil være, at det bliver tvingende nødvendigt at der samlet på børneområdet bliver sat fokus på effekten af det primære forebyggende arbejde. Døgnbehandling for misbrugere anvendes i stigende grad og 4 unge har i år indtil videre været i døgnbehandling. Regeringen har vedtaget flere lovændringer med det formål at få kommunerne til at forebygge kriminalitet. Lovændringerne påfører kommunerne flere udgifter, hvortil BUR ansøger om kompensation. Kommunerne kompenseres via bloktilskudene for disse merudgifter. Konkret søges der om kompensation/tillægsbevilling på kr. i relation til lovændring af straffeloven m.m. som er en del af det samlede udspil 16

17 vedrørende ungdomskriminalitet, bl.a. nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år samt etablering af yderligere sikrede pladser m.m. Samtidig hermed er det besluttet at ændre den måde de sikrede institutioner finansieres på. Før 1. juli 2010 var ordningen objektivt finansieret, dvs. den samlede udgift til drift af sikrede institutioner i hele landet blev fordelt forholdsmæssigt i forhold til den enkelte kommunes andel af hele landets årige. Fra 1. juli er dette ændret således, at der fortsat betales en nu lavere objektiv andel (af de årige), mens der betales en fast takst (1,25 mio. kr. pr. år) når en ung under 18 år opholder sig på sikrede afdelinger eller på Kriminalforsorgens institutioner. Erfaringen i BUR er, at der har været 1-2 personer i sikrede institutioner årligt, - dog kun periodevist. Ændringen kompenseres ikke over bloktilskuddet, da den samlet set for alle kommuner går i "0". Det er endnu uafklaret, hvorvidt ændringen får konsekvenser i op- eller nedadgående retning for BUR. Vi foreslår således, at området løbende vurderes mellem BUR og økonomistaben med henblik på kommende budgetreguleringer. Vedrørende Øvrige sociale område (lov om ændring af social service om styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge): Til nedenstående tiltag er kommunen kompenseret med knap kr. over bloktilskuddet. Det er BUR s anbefaling, at fagcheferne på børneområdet tager initiativ til at definere ansvaret for nedenstående opgaver i de snitflader der er imellem BUR og SSP i Ungdomsskoleregi. Først når dette arbejde er tilendebragt kan de kr. tildeles. Loven indeholder 9 elementer: 1. Krav til kommunerne om udarbejdelse af planer for bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 2. Forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge. 3. Screening af børn og unge for psykiatriske problemer på sikrede afdelinger. 4. Ny institutionstype i form af delvist lukkede døgninstitutioner. 5. Tilbageholdelse af børn og unge i de første 14 dage på døgninstitutioner og private opholdssteder. 6. Adgang til at foretage brev- og telefonkontrol på private opholdssteder. 7. Undersøgelse af personer og opholdsrum på døgninstitutioner og private opholdssteder. 8. Øget rådgivning til kommunerne om kriminalitetsforebyggende indsatser. 9. Kvalitetssikring af kommunernes indsats over for kriminelle børn og unge. 10. Udvikling af SSP-samarbejdet. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier fik ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010 justeret budgettet i forhold til det faktiske antal opholdssteder og botilbud der føres tilsyn med. Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. som fortrinsvis vedrører familieplejeområdet. Overførselsudgifter 17

18 Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Området dækker merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedrørende kronisk syge og handicappede børn og unge. Udgiftspresset har været stigende på området i de sidste år og er det fortsat. Der forventes en merudgift vedrørende merudgifter til handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste. Netto efter statsrefusion i alt ca. 3 mio. Merforbruget skyldes fortrinsvis: 5 meget dyre enkeltsager, hvor der kræves døgnpasning i hjemmet ny udgift vedr. transport af syge/handicappede børn og unge som frekventerer egne dagtilbud Ovenstående udgifters lovmæssige forankring er ved at blive undersøgt, da det for nuværende er BUR s vurdering at ovenstående udgifter ikke er hjemmehørende i BUR, men i andre fagsekretarieter. Fællessekretariatet er involveret i opgaven, bla. med baggrund i refusionsreglerne, og det forventes at ovenstående, set i koncernperspektiv, er afklaret i løbet af kort tid. 18

19 08 Plan og Kultur Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto -6,030 mio. kr., svarende til - 5,0 pct kr. Aktuelt budget Årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Plan og Kultur Musikskole Bibliotek Plan og Kultur i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -11,995 mio. kr., svarende til -34,4 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Plan og Kultur i alt Der søges om en budgetneutral omplacering til sted Køb af Præsteskoven fra sted Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgrundlag, friluftsliv og turisme på kr kr Fagsekretariat Plan og Kultur 0 0 Musikskole 0 0 Bibliotek 0 0 Plan og Kultur - i alt 0 0 Plan og Kultur

20 Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventes det at Plan og Kultur kan overføre 6,2 mio. kr. til Heraf overføres ca. 2,0 mio. kr. som er disponeret til projekt Breddeidræt, projektet strækker sig over to år og kommunens egenfinansiering sker i væsentlig grad for opsparede midler. Det forventes at der overføres en del opsparede midler vedrørende ekstern udviklingspulje. Der er reserveret kr. til egenfinansiering vedrørende Bøjden Nor. Vedrørende kollektiv trafik forventes det at kunne overføre 1,7 mio. kr. til Dette svarer til den endelige afregning fra FynBus vedrørende 2009, udbetalt i Ifølge notat til årsregnskab for FynBus fremgår det at Faaborg-Midtfyn i 2009 har indbetalt netto 1,3 mio. kr. for meget for driften i Beløbet fremkommer da kontraktindekset er 1 % lavere end forventet, der er reduceret kørsel i sommerperioden samt ny kontrakt med Tidebus pr Ud over det har FynBus genåbnet 2008 og tilbagebetaler Faaborg-Midtfyn kr. i forbindelse med skolekort, da man har vedtaget at ændre den tidligere fordelingsnøgle. Resten vedrører opfølgning på international strategi mv. Bibliotek Det forventes at Biblioteket kan overføre kr. til Der er i forbindelse med Genåbning af Budget 2010 indlagt besparelser vedrørende kulturelle arrangementer, indkøb, inventar samt personale. Samlet set betyder det, at der ikke er mulighed for at frembringe et større overskud i Musikskole Musikskolen forventer at komme ud af 2010 med et underskud på kr. I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der indarbejdet en besparelse på kr. vedrørende reduktion af undervisningssæsonen. I den forbindelse har man nedvarslet lærerne, denne nedvarsling får først virkning fra 1. januar Ud over det må forventes mindre statstilskud samt mindre brugerbetaling. Man forventer at kunne indhente det oparbejdede underskud fra 2010 samt opfylde sparekravene i 2011, da nedvarslingen får fuld effekt der. Samlet set forventer Plan og Kultur at kunne overføre -11,995 mio. kr. Beløbet stammer primært fra: Udviklingsstrategi - Modernisering af aktivitetscentre (Kvalitetsfond) hvor man forventer at kunne overføre midler blandt andet vedrørende lethal ved Midtfyns Fritidscenter og AktivitetsBroen i Ryslinge, Breddeidrætskommuneprojektet samt Byfornyelsesprojekter giver anledning til overførsel af midler da disse projekter løber over 2 år samt Natur og lejrskolefaciliteter hvor man fortsat arbejder på at rejse ekstern medfinansiering. Der søges om budgetneutral omplacering til sted Køb af Præsteskoven fra sted Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgrundlag, friluftsliv og turisme på kr., idet udgiften til købet har været højere end forventet. 20

21 Handleplaner Der er i øjeblikket ingen igangværende eller udarbejdede handleplaner på området. 21

22 09 Teknik Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 0,7 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug Afvigelse Fagsekretariat Teknik Park og Vej Faaborg Havn Intern Service Teknik i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 17,897 mio. kr., svarende til 13,8 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Teknik - jordpulje Teknik øvrige anlæg Teknik i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på kr. søges der om tillægsbevilling i 2010 på kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -17,897 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på -1,020 mio. kr. i Der søges ikke om tillægsbevillinger vedr. perioden kr Fagsekretariat Teknik 0 0 Park og vej Faaborg Havn 0 0 Intern Service 0 0 Teknik - i alt Jordpulje 0 0 Øvrige anlæg Teknik - i alt

23 Generelle bemærkninger Generelt overholdes budgetterne på området med enkelte undtagelser. Det skal dog bemærkes, at en del af de overførte driftsmidler fra 2009 anvendes i Der er særlig fokus på to områder indenfor fagområdet Teknik: - Vintertjeneste, hvor der forventes et større merforbrug i 2010, og - Intern Service, hvor implementering af rengøringsanalysen endnu er i gang, og der stadig er en del uafklarede punkter. Fagsekretariat Teknik Samlet set forventes driftsbudgettet overholdt. Der er dog væsentlige afvigelser inden for nogle af de enkelte udgiftsområder. Vedr. vintertjeneste forventes der i 2010 udgifter for i alt 17,720 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et oprindeligt budget på 8,139 mio. kr. Der er indenfor det tekniske område fundet finansiering for 5,573 mio. kr. af den samlede merudgift. Der forventes herefter et merforbrug på 4,008 mio. kr. Det opereres ikke længere med vanskeligt styrbare udgiftsområder, hvorfor vintertjenesten fra 2010 indgår i fagsekretariatets aftale på lige fod med alle øvrige områder. Merforbruget i 2010 overføres til Fagsekretariat Teknik vil forsøge at finansiere dette underskud over en 4- årig periode, indenfor de afsatte budgetter til vintertjeneste. Det skal ske ved hjælp af omprioriteringer, driftsoptimeringer o.s.v. For at det vil være muligt, er det en forudsætning at der kommer 4 normalvintre i den periode. På øvrige områder forventes der et mindreforbrug, som overføres til Beløbet vedrører primært beredskabsområdet, miljøområdet (udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet) og vejområdet (opkrævede beløb til retableringer efter opgravning i veje). Beløbene er i vid udstrækning øremærket og disponeret på de enkelte områder. Park og Vej I Budget 2010 er der indarbejdet en driftsbesparelse på kr. (1,0 mio. kr. fra og med Budget 2011) vedr. salg af materialegårde, og samling af Park & Vejs aktiviteter på færre lokaliteter. Indtil videre er kun én af materialegårdene solgt med en årlig driftsbesparelse på kr. Forudsætningen for at opnå den fulde besparelse, er at alle materialegårdene bliver solgt. Park & Vej søger om tillægsbevilling på kr. i 2010 vedr. driftsudgifter til de materialegårde som endnu ikke er solgt. Der søges ikke om tillægsbevilling i forhold til Budget , da materialegårdene forventes afhændet. Der forventes færre indtægter i forhold til arbejder for fremmed regning samlet ca. 2 mio. kr. Park & Vej forventer ikke at kunne overføre midler til Faaborg Havn Der er overført et underskud fra 2009 på kr. Underskuddet hentes ind i 2010 og Der forventes en overførsel til 2011 på kr. Intern Service På baggrund af en rengøringsanalyse i 2007 og 2008 er Intern Service etableret pr Den kommunale rengøring har været baseret på ca timer om året. Ifølge rapporten skal der fremover anvendes ca timer pr. år. 23

24 Nedvarslingen i timetal er først begyndt primo 2010 og har endnu ikke 100% effekt, hvorfor der stadig vil være et faldende lønforbrug. Det er nu afklaret at aftørringspapir ikke er omfattet af Intern Service. De institutioner, der har bidraget med budget fra kontoen for rengøringsmidler, skal have delbudget tilbage til aftørringspapir (beløbet er endnu ikke opgjort). Endelige opmålinger og arbejdsplaner forventes klar og i drift pr Der er i 2010 afsat kr. til engangsinvesteringer i rengøringsudstyr. Heraf har tidligere leder anvendt kr. til ikke budgetlagt indkøb af bil. Bilen forsøges nu afhændet. Nyindkøb af rengøringsudstyr afventer. Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 114,914 mio. kr. hvoraf 17,922 mio. kr. vedrører Jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 15,071 mio. kr. Vedr. Jordpuljen forventes der i 2010 et mindreforbrug på netto 3,180 mio. kr. Der er tale om både mindreudgifter og mindreindtægter. Budgetterne for 2010 er tidligere på året reguleret, i forhold til den fortsat lave aktivitet på området. Vedr. øvrige anlæg forventes der et mindreforbrug på 11,891 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på -1,020 mio. kr. i 2010 vedr. merindtægter fra salg af kommunale ejendomme. Udover merindtægterne vedr. salg af kommunale ejendomme, skyldes mindreforbruget i 2010 primært forventning om overførsel af bevillinger til Af større beløb kan nævnes: - 5 mio. kr. vedr. Broskolen, afd. Bøgehøj (Ny indskolingsdel) - 1,840 mio. kr. vedr. sager omkring oprensning efter olieforurening - 1,182 mio. kr. vedr. ombygning Plejecenter Lykkevalg kr. vedr. aflastningspladser, Plejecenter Åløkkeparken kr. vedr. udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger kr. vedr. Ny indskolingsfløj og SFO, Nordagerskolen kr. vedr. renovering Carl Nielsen skolen kr. vedr. renovering Tingagerskolen Park og Vej Der er afsat 2,473 mio. kr. til anskaffelser under Park & Vej. Beløbet anvendes i Der er afsat 3,851 mio. kr. til byggeri af materialegård på Kielbergvej i Ringe hvoraf de 1,688 mio. kr. er nettoprovenu fra salg af materialegård i Årslev. Selve byggeriet afventer, og forventes først gennemført efter Der forventes udgifter i 2010 på 1 mio. kr. til geotekniske undersøgelser og museumsundersøgelser. Faaborg Havn Der er afsat 7,2 mio. kr. til Udvikling af Faaborg Havn og 2,5 mio. kr. til Renovering af toilet- og badefaciliteter. Beløbene anvendes i Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 24

25 11 Borgerservice Den samlede budgetopfølgning for Borgerservice viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,536 mio. kr., svarende til 0,9 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførsler Borgerservice Overførsler Borgerservice Borgerservice i alt Der søges tillægsbevilling på 2,536 mio. kr. i kr Udgifter ekskl. overførsler 0 0 Borgerservice 0 0 Overførsler Borgerservice Borgerservice - i alt Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførsler Budgettet forventes overholdt. Der forventes ingen overførselsbeløb til Overførselsudgifter Der forventes en samlet merudgift på 2,5 mio. kr. på førtidspensioner. Merudgiften skyldes, at der er tilkendt langt flere førtidspensioner, end forventet ved budgetlægning for Fordelt med en merudgift på 4,4 mio. kr. på funktion (tilkendt efter regler før 1. januar 2003), og en mindreudgift på 1 mio. kr. på funktion (tilkendt efter regler før 1.januar 2003). Derudover er der en merindtægt på 0,900 mio. kr. på funktion Betaling andre offentlige myndigheder. Social og Arbejdsmarked, Ydelseskontoret, forventer at tilkende førtidspension til yderligere 60 personer i Der er søgt bevilling ud fra tilkendelser på 50 personer, fordelt med 20 personer pr og samt 10 personer pr ender ud med førtidspensionister pr , svarende til budgetforudsætninger for

26 Ved budgetopfølgning pr , blev der nedsat en arbejdsgruppe, til formål at belyse udgiftsstigningen på førtidspensionsområdet samt eventuelle konsekvenser på andre overførselsområder. Social- og arbejdsmarkedskontoret har vurderet, at kommunalreformen har haft betydning, og ophobet et betydeligt antal sager. De potentielle førtidspensionister har i mellemtiden været anbragt på andre overførselsområder som sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp. Det er først fra efteråret 2009, at disse sager er kommet i gang. Social- og arbejdsmarkedskontoret forventer først normale tilstande pr. 1. januar Samlet er vurderingen på landsplan, at udgifterne stadig er under kraftig vækst. Det forventes, at kommunerne samlet vil blive kompenseret ved midtvejsreguleringen pr. 1. juli 2011, idet området er dækket af budgetgarantien. Det skal samtidig nævnes, at den store stigning i antal førtidspensionister med 35 pct. refusion ikke betyder, at Faaborg Midtfyn kommune på sigt bliver en kommune med alene borgere på pension (folkepension, førtidspension). Samlet er bestanden af førtidspensionister stort set uændret over årene. En af grundene til, at Faaborg Midtfyn Kommune har stor udgiftsstigning på området, er de finansieringsomlægninger der har været på området fra henholdsvis 100 pct. refusion til 50 pct. refusion samt 35 pct. refusion. Frafaldet sker alene på førtidspensionister med 100 pct. refusion, 50 pct. refusion Tilgangen sker på området med kun 35 pct. refusion. Det betyder samlet en udgiftsforøgelse, uanset om antallet af førtidspensionister er uændret. Kontrolgruppen I efteråret 2009 blev der oprettet en kontrolgruppe, med det formål, at undgå misbrug af Sociale ydelser. Det er forudsat, at kontrolgruppen er selvfinansieret. Således den økonomiske gevinst ved gruppens arbejde som minimum dækker udgifterne forbundet med kontrolgruppen. Indtil videre har gruppen afsluttet 37 sager, hvoraf de 20 har medført en økonomisk gevinst for Faaborg Midtfyn Kommune. 6 sager med forventet økonomisk gevinst er anket til Det Sociale Nævn, og indgår derfor ikke i de afsluttede sager. På nuværende tidspunkt har gruppen yderligere 20 igangværende sager. I budget 2010, er der indarbejdet en pulje på 1,250 mio. kr., svarende til det provenu gruppen forventer at opnå i Kontrolgruppen arbejder på tværs af kommunens organisation, hvorfor en del af provenuet opnås udenfor Borgerservice. Der er pr opnået et samlet provenu på netto 1,1 mio. kr. (fratrukket statsrefusion). Af det samlede provenu er kr. opnået på Økonomisk friplads, og tilføres Borgerservice, til udligning af det budgetterede provenu. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 26

27 12 Sundhed og Handicap Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 6,514 mio. kr., svarende til 1,4 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med kr. inden for overførselsudgifterne og 7,065 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje Træning, aktivitet og rehabilitering Sygepleje og rehabilitering Sundhedsplejen Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Sundhed og handicap i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet mer-/mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -4,038 mio. kr., svarende til -67,5 pct. Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser at anlægsbudgettet overholdes. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Sundhed og Handicap i alt Der søges på drift om en budgetneutral tillægsbevilling på kr. Der er tale budgetomplaceringer mellem fagsekretariat sundhed og handicap og aftaleholdere. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -4,038 mio. kr. søges om en negativ tillægsbevilling på 4,019 mio. kr. i Der søges ikke om tillægsbevillinger vedr. perioden

28 1.000 kr Udgifter eksklusiv overførsler 0 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje 0 0 Træning, aktivitet og rehabilitering 0 0 Sygepleje og rehabilitering 0 0 Sundhedsplejen 0 0 Overførsler 0 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 0 0 Handicap og psykiatritilbud 0 0 Sundhed og Handicap - i alt 0 0 Sundhed og Handicap Generelle bemærkninger Den løbende regulering af specialinstitutionernes driftsbudgetter i forhold til faktisk belægning giver en mere retvisende budgetopfølgning både på institutioner og på fagsekretariatet. Der er ikke udbetalt løntilskud vedrørende fleks- og skånejob for 3. kvartal, hvilket påvirker budgetterne på de institutioner, som har ansat medarbejdere under disse ordninger. Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Fagsekretariatet forventer pr en budgetoverskridelse på 5,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5 %. Ved budgetopfølgningen pr forventede fagsekretariatet en budgetoverskridelse på 12,2 mio. kr.. Der er efterfølgende givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr., primært til dækning af takstforhøjelser på Strandvænget og udgifter i forbindelse med tilgang fra BUR til Handicap, Voksen. Der ud over har fagsekretariatet netto forbedret det forventede budgetresultat med 2 mio. kr. Det skyldes primært: Reduktion i udgiftsniveauet: Reguleringsordningen mellem fagsekretariatet og institutionerne har medført tilbagebetaling fra institutionerne, når de har tomme pladser. Det betyder, at reguleringen modsvarer manglende indtægter ved salg af pladser. En fortsat mindreudgift til den aktvitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet, hvilket især skyldes mindre udgifter til træning og psykiatri. Der er indicium på at dette kan tilskrives velfungerende træningsområde og socialpsykiatri i kommunen. 28

29 Mindreforbrug til døgnanbringelser på alkohol og misbrugsområdet. Der er tale om et bevidst fokusområde. Mindre udgifter til midlertidige botilbud jf. Servicelovens 107. Fagsekretariatet arbejder hele tiden med optimering af ressource-udnyttelse, og derved forekommer også en forskydning i udgiftsmønsteret, idet man hjemtager borgere fra opholdssteder i andre kommuner (typisk 107) og anviser eget døgntilbud ( 108) eller foranstaltninger i eget hjem ( 85) i stedet. Dette gør de samlede udgifter mindre, men kræver også en tilvænning til denne nye måde at arbejde på. Færre merudgifter til voksne handicappede jf. Servicelovens 100. Der er tale om en bevidst strategi. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er nu implementeret indenfor det bestående budget, og der er skabt overblik på refusionsområdet på de bestående sager. Der er aktuelt balance i udgifterne til hjælpemidler. Forøgelse i udgiftsniveauet: På området døgninstitutioner for børn og unge (Lunden) er der fald i indtægterne, fordi der sælges færre pladser til andre kommuner. Huslejetab på ældreboliger. Der er tale om udgifter til husleje på boliger, som indgår i et støttecenter for psykisk handicappede, hvor der nu er ledige lejligheder. Socialpædagogisk bistand jf. Servicelovens 85. Det skyldes primært omlægning i praksis og hjemtagelse af foranstaltninger fra andre kommuner. Større udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre. Længerevarende botilbud, jf. Servicelovens 108. Det skyldes fortsat et merindtag fra BUR på 7 borgere, og hjemtagelse af borgere fra private opholdssteder. Samlet set forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. og et merforbrug på 13,9 mio. kr. hvilket giver den forventede nettoafvigelse på 5, 8 mio. kr. Handicap og psykiatritilbud Der er fokus på 3 aftaleholdere, som alle 3 har indrapporteret et forventet forbrug, der ligger over 100 %. Dog er der ingen der forventer at overskride budgetrammen med mere end 4 %. 29

30 Lunden. Det er aftalt, at udgiften til udvidelsen af Hillerslev, som er afholdt over driften i 2009, afdrages over 2 år. Der er tale om et beløb på kr. i negativ overførsel fra 2009 til Endvidere har institution haft en væsentligt lavere belægning end forudsat ved budgetlægningen i første halvår af 2010, hvilket har medført at driftsbudgettet er reguleret i forhold til den aktuelle belægning. I juli og august måneder er der igen sket en stigning i belægningen, hvilket medfører en væsentlig, forventet forbedring af økonomien i 3. og 4. kvartaler. Pegasus. Institutionen har en ledig plads på døgnafsnit og daghjem. Institutionen forventer at tilpasse sit forbrug efter det budget, der er til rådighed i årets sidste 5 måneder. Toften. merforbrug skyldes ekstraordinært sygefravær. Institutionen begrænser vikarforbruget mest muligt, for at imødegå yderligere budgetoverskridelse. Tandplejen Der er tale om et forsigtigt skøn på et forventet merforbrug på 3,2 %. Der er udarbejdet handleplan på området. Aktuelt er der en specialtandlæge sygemeldt. Alt efter situationen kan konsekvenserne blive at FMK børn skal visiteres til tandretning hos private specialtandlæger. Dette kan betyde et yderligere merforbrug på området. Træning, aktivitet og rehabilitering Budgettet forventes at holde. Sygepleje og rehabilitering Der forventes en budgetoverskridelse på 2,9 % jf. den udarbejdede handleplan. Sundhedsplejen Budgettet forventes at holde. Overførselsudgifter Fagsekretariat Sundhed og Handicap Der forventes en netto mindreudgift på kr. Handicap og psykiatritilbud Budgettet forventes overholdt på Montagen og Job og Aktiv Palleshave: Projektet er stoppet. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 3,130 mio. kr. 30

31 Tandplejen: Projektet forventes afsluttet snarest. Træning og rehabilitering: Projekt Tingager er ikke afsluttet endnu. Der mangler fakturering af møbler og forventes at afsluttes med en udgift på lidt under kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. svarende til den forventede mindreudgift. Projekt Åløkkeparken forventes nu først startet i slutningen af året, da dette projekt skal afvente igangsætningen af Plejens ombygningsprojekt. Den samlede udgift til dette delprojekt kendes ikke (tidligere skønnet til ca kr.), da sagen ikke har været i udbud endnu. Projekt Bil og træningsudstyr anskaffes i efteråret. Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplaner for området. 31

32 13-18 Direktion og stabe Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Direktion og stabe viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 7,753 mio.kr., svarende til 4,5 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug Afvigelse Direktion IKT HR Økonomi Fællessekretariatet Direktion og stabe i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Direktion og stabe viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 7,361 mio. kr., svarende til 32,4 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug Afvigelse Direktion og stabe i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på -7,753 mio. kr., søges der en tillægsbevilling på kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på 7,361 mio. kr. søges om en negativ tillægsbevilling på kr. i kr Direktion 0 0 IKT 0 0 HR 0 0 Økonomi Fællessekretariatet 0 0 Direktion og stabe - i alt 0 0 Direktion og stabe - i alt er til balanceforskydninger 0 0 Fællessekretariatet

33 Generelle bemærkninger Direktion Budgettet forventes anvendt i Direktionen har vedtaget ændrede kriterier for anvendelse af Direktionens Udviklinspulje, som fremadrettet skal understøtte strategi for omstilling, effektivisering og innovation. IKT Der overføres 3,2 mio. kr. til Overskuddet forventes anvendt til nyanskaffelser på servere og tilhørende licenser samt opsparing til udskiftning af eksisterende styresystemer. HR & I Budgettet forventes brugt fuldt ud. Økonomi Der forventes et mindre forbrug på tjenestemandspensioner på 0,888 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2011, til finansiering af eventuel nytilgang på tjenestemandspensionsområdet. Der pres på barselspuljen. Såfremt udviklingen fortsætter året ud, vil det medføre et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Udviklingen følges løbende. Der er afholdt udgifter på kr. på honorar for gennemgang af moms og afgifter. Udgiften svarer til 20 pct. af et momsprovenu på 1,1 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på kr., der finansieres af merindtægterne på momsrefusionskontoen. Fællessekretariatet Samlet set forventer Fællessekretariatet, at overføre 5,2 mio. kr. til Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Budgettet forventes overholdt Kommissioner, råd og nævn: Budgettet forventes overholdt Valg: Budgettet forventes overholdt Administrationsbygninger: Budgettet forventes overholdt Fælles udgifter og indtægter: Forventer et mindre forbrug på 0,5 mio. kr Fællessekretariat: Forventer et mindre forbrug på 0,3 mio.kr. 33

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 15-06-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr. 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomi Dato: 18-03-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-3-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 31.8.2009 Udarbejdet af: Lars Dall-Hansen Dato: 21-09-2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-9-09 Version nr.: 5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 01 Pleje og omsorg...12 03 Social og arbejdsmarked

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.

Læs mere

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende Pleje og Omsorg Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Ældreboliger -960-0,3% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 311.449

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere