Åbent Referat. fra. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. fra. Udvalget for Økonomi og Erhverv"

Transkript

1 Åbent Referat fra Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Niels Christiansen, Kjeld Anker Espersen Ingen Britta Boel

2 Indholdsfortegnelse Side 585. Godkendelse af dagsorden Budget Sydvestjysk Brandvæsen Budgetopfølgning pr. 31. august Udvalget for Økonomi og Erhverv Budgetopfølgning pr. 31. august samlet oversigt - bevillinger Ændringsforslag til budgetforlig fra Socialdemokratiet behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag Fastsættelse af dækningsafgift Fastsættelse af kirkeskatteprocent for Fastsættelse af kommuneskatteprocent for Valg af udskrivningsgrundlag Ansøgning til byrådets visions- og udviklingspulje om midler til arealer ved Bytoften Digitaliseringsstrategi - Varde Kommune Ny hjemmeside til Varde Kommune Vi i naturen - status og handleplan Markant markering af Vi i naturen - Havet, å, søen og skoven Tv2 på Tour i Varde i Udvidelse af rute 11 og rådgiverbistand Udviklingsprojekt Varde Vest og Remisen ved Vestbanegården Forlængelse af nuværende aftale om kommunens kørsel Ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud - efter høring Ansøgning - Eftergivelse af gæld, Billum Forsamlingshus Ansøgning - Kommunalt lån, Outrup Kultur og Idrætscenter Ansøgning - Lån til energioptimering, Hodde-Tistrup Hallen Vestbanen A/S - Årshjul Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i Boliger ved Ho Bugt Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi Godkendelse af tidsplan for bioaffald Optagelse af en del af Vestervold som offentlig vej Revision af Varde Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ Side 1327

3 615. Lukket - Ansøgning - Sammenlægning af to parcelhusgrunde i Ølgod Lukket - Køb og salg af Kvong Friskole Orientering til pressen Lukket - Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1328

4 585. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 8152 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Godkendt. Side 1329

5 586. Budget Sydvestjysk Brandvæsen Dok.nr.: 9181 Sagsid.: 15/11057 Initialer: bboe Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet skal Sydvestjysk Brandvæsen effektivisere for 5,5 millioner kr. frem til Beredskabskommissionen godkendte den 26. august 2015 Sydvestjysk Brandvæsens sparekatalog, forslag til budget , samt videre arbejde med en plan for investeringer og yderligere forslag til besparelser inden for rammen. Budgettet blev herefter sendt kommunerne til endelig godkendelse. Sparekataloget til budget medfører følgende besparelser/styrkelse af indtægter: Styrkelse af indtægtsdækket virksomhed Reduktion af administrative udgifter Driftsoptimering og effektiviseringer i øvrigt Besparelse på det supplerende beredskab Ændret indsatslederstruktur (under implementering) Samling af de tre vagtcentralaftaler (er implementeret) Omlægning af bilparken på station Ribe (er under implementering). Sydvestjysk Brandvæsen vurderer, at der med effektuering af det samlede sparekatalog kan regnes med en samlet besparelse på cirka kr. 2,4 millioner, hvoraf cirka kr. kan implementeres fra Konsekvens i forhold til visionen Sydvestjysk Brandvæsen har fokus på de fremtidige klimaudfordringer. Det afspejler sig også i sparekataloget, som angiver, at der er behov for investeringer for at imødekomme disse udfordringer. Økonomi Budgetforslaget medfører et driftsunderskud i overslagsårene , som søges dækket via en teknisk justering af kommunens tilskud Esbjerg (58,8%) Varde (34,2%) Fanø (7%) I alt Tilskuddet til at dække driftsunderskuddet er indarbejdet i budgetforslaget til Byrådets 2. behandling af budget Side 1330

6 Varde Udgangspunkt for budgetdrøftelser i Kommissionen på mødet den Yderligere tilskud for at bringe balance i SVJB"s budget uden ændringer i det operative beredskab/den risikobaserede dimensionering - jf. indstilling fra Kommissionens møde Nyt tilskud pr Andel 34,2 34,2 34,2 34,2 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender den tekniske justering af kommunens tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1331

7 587. Budgetopfølgning pr. 31. august Udvalget for Økonomi og Erhverv Dok.nr.: 9246 Sagsid.: 14/4811 Initialer: PESA Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2015 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 31. august Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 viser et mindreforbrug på -5,128 mio. kr.: Opgørelse 31. august Mindre udgifter/merindtægter ( mio. kr.) Råderumskatalog : Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner Seniorordninger, ned i tid -2,500 bevare pension Kørselskontor rationaliseringer Øvrige budgetafvigelser: Forsikringer primært arbejdsskader Fællespulje for kompetencemidler -0,700-2,500 + Merudgifter/mindre indtægter (mio. kr.) +0,150 +0,422 Total -5,700 +0,572 Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ. Høring Ingen Side 1332

8 Bilag: 1 Åben Politisk behandling - Periodisering af forslag til råderumskatalog 57694/ Åben Budgetopfølgning Økonomiudvalget, arbejdsmateriale /14 Anbefaling Økonomiforvaltningen anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling på -5,128 mio. kr. at beløbet tilføres kassebeholdningen. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1333

9 588. Budgetopfølgning pr. 31. august samlet oversigt - bevillinger Dok.nr.: 9225 Sagsid.: 15/2744 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for budgetåret Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet. Budgetopfølgningen fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet med henblik på afgivelse af bevillinger. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene i september måned. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (august/september 2015) for budgetopfølgningen, er ligeledes medtaget i opfølgningen. Total oversigt: - = mindre udgifter Mio.kr. Budget Korrigeret Forventet Forskel 2015 budget *) regnskab 2015 Serviceudgifter 2.088, , ,4 0,1 Overførselsudgifter 522,4 522,9 548,4 25,5 Heraf omfattet af statens 20,1 budgetgaranti **) Forsikrede ledige 78,7 78,7 74,2-4,5 Medfinansiering sundhedsvæsen 168,9 176,9 172,9-4,0 Refusion dyre enkeltsager -8,3-8,3-8,3 0,0 Ældreboliger -14,1-14,9-14,9 0,0 I alt drift 2.836, , ,7 17,1 Mindre anlægsudgifter under Udvalget for Social og Sundhed -2,2 Midtvejsregulering m.v. af bloktilskuddet for ,9 Regulering vedrørende det skrå skatteloft -0,1 Regulering af grundskyld og dækningsafgift pga. vurderingsændringer 2,2 Ændringer i alt (forbrug af likvide aktiver) ***) 9,1 *)Korrigeret budget er eksklusiv budgetoverførsler fra 2014 til Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2014 til **) Reguleringsbeløb vedrørende Statens budgetgaranti indgår ikke i 2015, men er en del af statens bloktilskud, som er indregnet i budgettet for ***) Ændringer i likvide aktiver er som forventet ved budgetlægningen for Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer: Serviceudgifter: Udvalget for Børn og Undervisning: Merudgifter på 0,9 mio. kr. som følge af elevtallet pr. 5. september 2015 Mindre udgifter på 1,9 mio. kr. på øvrige områder. Side 1334

10 Udvalget for Social og Sundhed: Merudgifter på 3,0 mio. kr. på ældreområdet vedrørende afregning til privatleverandører Merudgifter på 7,0 mio. kr. på ældreområdet vedrørende Frit Valg, da der er sket et fald i afregningsprisen Mindre udgifter på 3,8 mio. kr. på øvrige områder Der er mindre udgifter på 4,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsområdet Endvidere er der mindre udgifter på 2,2 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter. Udvalget for Økonomi og Erhverv: Mindre udgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende råderumskatalogets virkning i 2015 Mindre udgifter på øvrige områder på 2,1 mio. kr. Overførselsudgifter: Der er merudgifter på 20,1 mio. kr. vedrørende udgiftsområder omfattet af statens budgetgaranti Der er merudgifter på 6,0 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, som ikke er omfattet af budgetgarantien Mindre udgifter på øvrige områder på 0,6 mio. kr. Midtvejsregulering m.v. af bloktilskuddet for 2015: Tilbageførsel af forventet regulering af bloktilskud pga. lavere lønstigninger (9,0 mio. kr.) Regulering af øvrige bloktilskudsbeløb 1,1 mio. kr. Der er pt. solgt 16 parcelhusgrunde i m2 erhvervsjord. Der forventes solgt 2-3 grunde resten af året. Det betyder, at det budgetterede totale salg på 5 mio. kr. stort set nås. Der er udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i Forvaltningens vurdering På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommunes serviceudgifter at ligge på niveau med den budgetterede serviceramme for KL forventer, at serviceudgifterne på landsplan vil ligge lidt under den budgetterede serviceramme korrigeret for lavere lønstigninger. Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2014 til Retsgrundlag Varde Kommunes Økonomiregulativ. Høring Budgetopfølgningerne er behandlet i fagudvalgene i september måned Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. august /15 2 Åben Anlæg pr samtlige udvalg /15 Side 1335

11 Anbefaling Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes, og at der gives tillægsbevilling til merudgifter på netto 0,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, merudgifter på 25,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter, mindre udgifter på 4,5 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, mindre udgifter på 4,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet, mindre udgifter på 2,2 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter, merindtægter 7,9 mio. kr. til midtvejsregulering m.v. af bloktilskuddet for 2015, mindre udgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft, mindre indtægter på 2,2 mio. kr. vedrørende grundskyld og dækningsafgift, at nettobeløbet på 9,1 mio. kr. finansieres som forbrug af kassebeholdningen. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1336

12 589. Ændringsforslag til budgetforlig fra Socialdemokratiet Dok.nr.: 9280 Sagsid.: 15/314 Initialer: FLKA Åben sag Sagsfremstilling Socialdemokratiet har indenfor fristens udløb fremsendt vedlagte ændringsforslag til det indgåede budgetforlig mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Socialdemokratiet står fortsat bagved de aftalte økonomiske målsætninger. For at kunne opfylde målsætningen om at Varde Kommune ved udgangen af 2019 skal have en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr., foreslås ændringsforslagene finansieres således: Ændringsforslagene skal finansieres af kassebeholdningen i Ændringsforslagene i 2017, 2018 og 2019 skal finansieres af en skatteforhøjelse. Denne skatteforhøjelse skal også kunne dække kassetrækket i Socialdemokratiet ønsker at det fremsendte materiale behandles under et. Bilag: 1 Åben Ændringforslag fra Socialdemokraterne til budgetforlig /15 Anbefaling Det anbefales, at Udvalget for Økonomi og Erhverv videresender forslaget til Byrådets behandling. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1337

13 behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag Dok.nr.: 9216 Sagsid.: 15/314 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet havde den 25. august 2015 haft 1. behandling af budgetforslaget for året 2016 og budgetoverslag for årene Budgetforslaget for 2016 udviste ved 1. behandling i Byrådet et rådighedsbeløb på 93,1 mio. kr. til finansiering af nye driftsudgifter og nye anlægsudgifter. Budgetforslaget byggede på uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56. Et gennemsnitligt årligt anlægsprogram på 80 mio.kr. + beløb til energibesparende foranstaltninger At likviditeten i budgetperioden ikke kommer under 125 mio.kr. Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i Byrådet har afholdt budgetseminar den september På budgetseminaret blev der indgået budgetforlig mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre (20 ud af 25 medlemmer). Socialdemokratiet og Enhedslisten deltog ikke i forliget. Til 2. behandling af budgetforslag for 2016 og budgetoverslag for perioden foreligger der følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling: Ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne giver netto en merudgift på 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i Der er mindre udgifter på 0,1 mio. kr. i 2018 og Der er indarbejdet tekniske ændringer til driftsbudgettet der medfører mindre udgifter på 6,0 mio. kr. i 2016, 6,4 mio. kr. i 2017, 6,7 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio. kr. i Budgetforliget mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indeholder følgende elementer: Der er enighed om, at der indarbejdes 35,6 mio. kr. i 2016, 42,7 i 2017 og 41,7 mio. kr. i 2018 og 2019 af forslagene fra råderumskataloget. Der er enighed om at indarbejde Investeringsforslag fra Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, der beløber sig til -1,3 mio. kr. i 2016 og - 1,8 mio. kr. i 2017, 2018 og Side 1338

14 Der er enighed om, at der indarbejdes nye driftsønsker for 22,4 mio.kr. i 2016, 23,3 mio.kr. i 2017, 23,4 mio.kr. i 2018 og Der er enighed et samlet anlægsprogram på 117 mio.kr. i 2016, 122 mio. kr. i 2017, 95,0 mio.kr. i 2018 og 95 mio.kr. i Af anlægsrammen på 95 mio.kr. i 2019 er afsat et ikke disponeret beløb på 39,8 mio.kr. Der er enighed om, at af de samlede anlægsbeløb er der afsat 30,0 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 10 mio. kr. i 2018 og 2019 til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres. Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat 5 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgsprovenu på 5 mio. kr. Som grundlag for budgetforliget er partierne enige om, at følgende måltal har dannet grundlag for budgettet: Uændret skat og grundskyld Anlægsniveau årligt på ca. 80 mio. kr. + energibesparende foranstaltninger En kassebeholdning på 125 mio.kr. Hovedoversigten for perioden med ovenstående ændringer viser følgende hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr Indtægter i alt , , ,1 Driftsudgifter (netto) 2.911, , , ,9 Nettorenter 6,4 8,3 9,4 10,4 Driftsresultat (overskud = -) -114,1-107,1-107,9-108,8 Anlægsudgifter netto 117,0 122,2 95,3 94,6 Afdrag på lån 41,9 44,8 47,5 48,5 Optagelse af lån -43,6-40,0-13,0-12,0 Finansforskydninger 3,2 3,2 3,2 3,2 Fremrykning af ejendomsskattebetaling -18,0 Kasseforbrug(+), konsolidering(-) -13,6 23,1 25,1 25,5 Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning) 199,6 176,5 151,4 126,0 Retsgrundlag Styrelsesvedtægten. Side 1339

15 Økonomi 3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2016 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale vedrørende de samlede serviceudgifter. De samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2016 må ikke overstige 237,4 mia. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes investeringer i 2016 må ikke overstige 16,6 mia. kr. Der er ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt beløbet overskrides, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen. På nuværende tidspunkt tyder det på, at landets kommuner overholder aftalen vedrørende servicerammen. Anlægsrammen vurderes på nuværende tidspunkt at være under pres. Der er udsigt til uændrede skatter for kommunerne under ét. Servicerammen er gældende både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslutningen. Som oplyst på budgetseminaret den 3. og 4. september har Social- og Indenrigsministeriet meddelt, at Varde Kommune har fået en lånedispensation på 6 mio. kr. fra lånepuljen for 2016 på det ordinære anlægsområde. Forvaltningen vil primo 2016 udarbejde en sagsfremstilling til behandling i Byrådet, hvor byrådet beslutter, hvorvidt man ønsker at gøre brug af lånedispensationen. Høring Det indgåede budgetforlig for budget 2016 og overslagsårene har været sendt i høring hos MED-system, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Indkomne høringssvar er vedhæftet. Bilag: 1 Åben Det samlede budgetforlig for budgetåret 2016 og overslagsårene / Åben Hoved MED-udvalgets høringssvar vedr. budgetforslag /15 3 Åben Høringssvar - FællesMED Børn og Unge /15 4 Åben Høringssvar - OvergangsMED Børn og Unge /15 5 Åben Høringssvar MED-udvalg B & A om budget 2016 Varde /15 Kommune.docx 6 Åben Høringssvar - Årre Skoles bestyrelse /15 7 Åben Høringssvar - Brorsonskolens MED-udvalg /15 8 Åben Høringssvar - Brorsonskolens bestyrelse /15 9 Åben Høringssvar - Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse /15 10 Åben Høringssvar - Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg /15 11 Åben Høringssvar - Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg /15 12 Åben Høringssvar - Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg /15 13 Åben Høringssvar - Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg /15 14 Åben Høringssvar - Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg /15 15 Åben Høringssvar - Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg /15 16 Åben Høringssvar - Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg /15 17 Åben Høringssvar - Lykkesgårdskolen MED-udvalg /15 18 Åben Høringssvar - Ølgod Skoles bestyrelse /15 19 Åben Høringssvar - Ølgod Skoles MED-udvalg /15 20 Åben Høringssvar - Nordenskov Skoles bestyrelses og MED-udvalg /15 21 Åben Høringssvar - Blåvandshuk Skoles og Billum Skoles bestyrelse og /15 Side 1340

16 MED-udvalg 22 Åben Høringssvar - Agerbæk-Starup Skoles bestyrelse og MED-udvalg /15 23 Åben Høringssvar - Sct. Jacobi Skoles bestyrelse /15 24 Åben Høringssvar - Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg /15 25 Åben høringssvar - - Årre Skoles MED-udvalg /15 26 Åben Høringssvar - Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg /15 27 Åben Høringssvar - Dagrtilbud Øst' bestyrelse /15 28 Åben Høringssvar - Dagtilbud NordØst' bestyrelse /15 29 Åben Høringssvar - Dagtilbud NordØst' MED-udvalg /15 30 Åben Høringssvar - Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MEDudvalg /15 31 Åben Høringssvar - S/I Højgårdsparkens MED-udvalg /15 32 Åben Høringssvar - S/I Højgårdsparkens bestyrelse /15 33 Åben Høringssvar - Børneuniversets MED-udvalg /15 34 Åben Høringssvar - Børneuniversets bestyrelse /15 35 Åben Høringssvar - S/I Søndermarkens MED-udvalg /15 36 Åben Høringsvar - Ved Vesterhavets MED-udvalg /15 37 Åben Høringssvar - S/I Søndermarkens bestyrelse /15 38 Åben Høringssvar - Dagtilbuddet Firkløverets MED-udvalg /15 39 Åben Høringssvar - Dagtilbuddet Ved Vesterhavets bestyrelse /15 40 Åben Høringssvar - Dagtilbuddet Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg /15 41 Åben Høringssvar - Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg /15 42 Åben Høringssvar Thorstrup Skole SB - MED Budget 2015.doc /15 43 Åben Høringssvar vedr. budget Dagtilbuddet Øst' MEDudvalg.docx /15 44 Åben høringssvar fra Vej pg Park /15 45 Åben Høring budgetforlig /15 46 Åben Høringssavr Budget /15 47 Åben Høringssvar vedr. budgetforlig /15 48 Åben Høringssvar fra MED til budget /15 49 Åben Høringssvar budgetforlig sep /15 50 Åben Høringssvar - Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg /15 51 Åben VS: Message from KMBT_C220 - SKMBT_C pdf /15 52 Åben VS: Høringssvar - Høringssvar til budget fra centerområde /15 Midt.docx 53 Åben Forligstekst som PDF -fil /15 Anbefaling Det anbefales, at udvalget for Økonomi og Erhverv videresender til Byrådets godkendelse, ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram de tekniske ændringer det indgåede budgetforlig. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen godkendes dog med den bemærkning, at Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler, at 5 pct. besparelsen på klubtilbud inkl. SFO II og III bortfalder. Side 1341

17 591. Fastsættelse af dækningsafgift 2016 Dok.nr.: 9214 Sagsid.: 15/314 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Jævnfør bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet beslutte, at der opkræves dækningsafgift. Der opkræves dækningsafgift i 2016 af følgende ejendomme: Statens ejendomme Øvrige kommuners ejendomme Regioners ejendomme. Dækningsafgiften beregnes af henholdsvis grundværdien og af forskelsværdien med følgende satser: Dækningsafgift på grundværdier med halvdelen af grundskyldspromillen, dog maksimum 15 promille. Dækningsafgift på forskelsværdier med maksimum 8,75 promille. I forhold til 2015 vil uændrede dækningsafgiftssatser være 15 promille på grundværdier og 8,75 promille på forskelsværdier. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr af 26. oktober Økonomi Der er i budgetforslag 2016 indregnet 3,7 mio. kr. i dækningsafgift. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der i 2016 opkræves uændret dækningsafgift med følgende promillesatser: 15,00 promille på grundværdier 8,75 promille på forskelsværdierne. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1342

18 592. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2016 Dok.nr.: 9213 Sagsid.: 15/314 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har modtaget budget 2016 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget jævnfør vedlagte bilag. Med henvisning til møde den 9. september 2015 mellem forvaltningen og provstiudvalget ser provstiudvalget intet til hinder for, at kirkeskatteprocenten for 2016 nedsættes med 0,01 til 1,00 procent. Forudsætningen for at nedsætte kirkeskatteprocenten med 0,01 er, at udskrivningsgrundlaget er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Provstiet arbejder meget bevist på, at der også i de kommende år kan ske en reduktion i kirkeskatten. Provstiet ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten, hvorfor der anmodes om, at nedsættelsen foregår i et afdæmpet tempo, således at man ikke kommer i den situation, at det bliver nødvendigt at lade den stige igen. En kirkeskatteprocent på 1,00 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 69,8 mio. kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten. Retsgrundlag Styrelsesloven. Økonomi En kirkeskatteprocent på 1,00 og det fremsendte budget fra provstiet betyder, at kirkernes mellemværende med kommunen udgør kr. (kirken til gode) ved udgangen af Bilag: 1 Åben Varde Kommune - Kirkelig ligning Varde Kommune - Kirkelig ligning Åben Varde Kommune - Kirkelig ligning Varde Kommune - Endelige rammer / /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet at kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes til 1,00. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1343

19 593. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2016 Dok.nr.: 9212 Sagsid.: 15/314 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet skal fastsætte udskrivningsprocenten for det kommende kalenderår. I budgetforslaget for 2016, som fremlagt ved Byrådets 1. behandling, er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Procenten er uændret i forhold til Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006 med senere ændringer. Økonomi I budgetforslag 2016 er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Dette svarer til en indtægt fra kommuneskat på mio. kr., såfremt der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kommuneskatteprocenten for 2016 fastsættes uændret til 25,1. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1344

20 594. Valg af udskrivningsgrundlag 2016 Dok.nr.: 9211 Sagsid.: 15/314 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for året 2016 skal der træffes valg om enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Valget gælder udskrivningsrundlaget for kommuneskat, tilskud og udligning samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering, foretages der i år 2019 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i I det foreliggende budgetforslag for 2016 er indarbejdet statsgarantien for Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Varde Kommune i 2016 på mio. kr. og med et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016 på indbyggere. Varde Kommunes prognose for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2016 viser et udskrivningsgrundlag, der ligger lidt under det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Parametre i kommunes egen prognose er baseret på blandt andet: Skøn over betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016 Skøn over landsudviklingen i indkomstudviklingen i perioden fra 2013 til 2016 Skøn over kommunens egen udvikling i indkomstudvikling i samme periode. Befolkningstallet i Varde Kommune forventes pr. 1. januar 2016 at ligge over befolkningstallet i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Det der dog har den største betydning for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan. Her er forventningerne til konjunkturudviklingen det afgørende. KL har i budgetvejledningsskrivelse af 10. september 2015 skønnet det samlede udskrivningsgrundlag for alle kommuner til at ligge 1 mia. kr. under den udmeldte statsgaranti, hvilket taler for at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Da der samlet set ingen gevinst er ved selvbudgettering på grund af befolkningstallet og Varde Kommunes skattegrundlag samt usikkerheden med prognosen for det totale udskrivningsgrundlag for alle kommuner anbefaler forvaltningen, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dette vil give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2016 samt i reguleringsåret Retsgrundlag Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Økonomi Ved valg af statsgarantien er provenuet af kommunal indkomstskat mio. kr. i 2016-budgettet. Side 1345

21 Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat m.v. vælges for budgetåret Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1346

22 595. Ansøgning til byrådets visions- og udviklingspulje om midler til arealer ved Bytoften 2 Dok.nr.: 9268 Sagsid.: 15/10330 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Formanden for projektorganiseringen bag det nye rådhus søger hermed om bevilling af kr. fra visions- og udviklingspuljen til at få visionen Vi i Naturen til også at fremstå tydeligt, i forbindelse med udearealerne omkring det nye rådhus. Da det nye rådhus blev planlagt, var visionen ikke vedtaget, og visionen var dermed ikke en del af planlægningen og projekteringen. Særligt omkring udearealerne ville det have været oplagt at have indarbejdet elementer fra visionen. Styregruppen bag det nye rådhus er dog enige om, at visionen naturligvis også her bør sætte sit præg. Dette arbejde er dog ikke indeholdt og budgetteret i det oprindelige projekt, derfor søges hermed om tilskud til etableringen. De enkelte elementer er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, men der planlægges med et grønt indtryk, der inviterer naturen ind og giver mulighed for ophold og afvekslende syns- og sanseoplevelser. Dette indebærer etablering af urtehaver, frugtbede og dyrkningshaver på udearealerne omkring rådhuset. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der ved etablering af de planlagte elementer omkring rådhuset vil være den rigtige fokus på Varde Kommunes vision Vi i Naturen. Samtidig vil arealerne invitere naturen ind og give mulighed for at bruge området til ophold og afvekslende syns- og sanseoplevelser. En flot naturramme om et flot nyt rådhus. Konsekvens i forhold til visionen Det er vigtigt, at vores vision også ses i omgivelserne til vort nye rådhus. Økonomi Der søges om kr. bevilget af Byrådets visions- og udviklingspulje. Økonomiafdelingen oplyser, at der af Byrådets samlede visions- og udviklingspulje pr. 1. september 2015 resterer kr. af udviklingspuljen og kr. af visionspuljen. Bilag: 1 Åben Varde Rådhus. Anlæg relateret til Grøn Vision /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der bevilges kr. fra Byrådets visionspulje til udearealerne ved rådhuset på Bytoften. Side 1347

23 Beslutning Direktionen den Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1348

24 596. Digitaliseringsstrategi - Varde Kommune. Dok.nr.: 9270 Sagsid.: 15/5554 Initialer: lmos Åben sag Sagsfremstilling Digitaliseringsstrategi. Forvaltningens vurdering - Konsekvens i forhold til visionen Digitaliseringsstrategien understøtter Varde Kommunes vision og vil bidrage til vækst gennem digitale løsninger, der giver borgerne, virksomhederne og foreningerne en oplevelse af en effektiv, nær og personlig digital betjening og service når der er behov for kommunens hjælp. Høring Digitaliseringsstrategien har været behandlet i Hoved-MED og i den administrative chefgruppe. Bilag: 1 Åben Digitaliseringsstrategi /15 2 Åben Bemanding bruttoliste /15 Anbefaling Det anbefales, at digitaliseringsstrategien vedtages. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Digitaliseringsstrategien og bemandingen blev godkendt. Digitaliseringsstrategien sendes til orientering til Hoved-MED og Udvalget for Økonomi og Erhverv. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1349

25 597. Ny hjemmeside til Varde Kommune Dok.nr.: 9271 Sagsid.: 15/7787 Initialer: bejo Åben sag Sagsfremstilling I Varde Kommune skal kommunikationsindsatsen være stærk og tidssvarende. Vi skal agere i et foranderligt medielandskab, hvor nye platforme har skabt nye muligheder. Og vi skal kunne sætte dagsorden via egne og eksterne kommunikationskanaler i form af målrettet pressearbejde og øget brug af sociale medier. Samfundet er i konstant digital bevægelse. Det samme er befolkningen. En stadig større andel af borgere benytter sig af internettets muligheder, herunder digitaliseret sagsbehandling. Det, der for få år siden kunne føles utrygt at ordne på nettet, er nu uproblematisk for de fleste. Med til den udvikling følger krav til velfungerende hjemmesider og forventninger om hurtige svar på spørgsmål. Varde Kommune skal derfor have så velfungerende, digitale systemer, at hovedparten af borgere kan være helt selvhjulpne. Det er nemmest for alle og på sigt besparende, når borgerne kan betjene sig selv. Hjemmesiden er kommunens vigtigste kommunikationsorgan. Man kan sige, at hjemmesiden, dens udtryk og funktionalitet er det indgangsparti, som besøgende møder først. Præcis som rådhusets facade fortæller en masse om kommunen og dens værdier, så sender hjemmesiden også et signal til besøgende. Jævnfør beslutning i Direktionsmøde af 24. juni 2015 har kommunikationsafdelingen indhentet tilbud fra FFW. FFW er et digitalt bureau, som er funderet i teknologi, drevet af data og fokuseret på brugeroplevelsen. I mere end 15 år har både private virksomheder og offentlige institutioner sat deres lid til FFW som leverandør af tilgængelige, kreative og brugervenlige digitale løsninger, der skaber resultater. Bureauet er bygget på de værdier, som udgør et godt venskab: Tillid, ærlighed og pålidelighed. FFW stræber efter enkelthed og elegance i deres design og arbejder målrettet mod at bygge effektive sites. Firmaet har over 400 medarbejdere og er det største Drupal bureau i verden. FFW har erfarne tekniske teams og gennemtestede udviklingsprocesser, som sikrer en konsekvent levering af industriens mest komplekse løsninger. 3. gode grunde til at vælge FFW 1. FFW har den rigtige sammensætning af kompetencer. 2. FFW har mange års erfaring med udarbejdelse af løsninger til kommuner. De har senest udviklet løsninger til henholdsvis Ringsted, Stevns og Roskilde Kommune samt Københavns Kommunes nye multisite og intranet. 3. FFW er en del af det kommunale open source samarbejde, OS2. FFW grundprincipper for arkitekturen af sitet tager udgangspunkt i deres erfaring med Udarbejdelse af kommunale hjemmesider samt et større arbejde med brugerscenarier i tidligere kommunale website projekter. Side 1350

26 Der er flere udfordringer, som den nye arkitektur for Varde Kommune skal løse: Bred målgruppe. At brugere anvender mobile platforme i lige så høj grad som PC, når de søger info på nettet. At det skal være muligt, at trække på andres data og tilbyde sin egen. At redaktionen får fuld fleksibilitet, men kun skal administrere én udgave. At systemet er fremtidssikret, modulært og egnet til videreudvikling af nye features og integrationer. Økonomi Priser: Fase 1: Afklaring Opstartsmøde, inkl. Forberedelse Teknisk workshop, inkl. forberedelse og afrapportering Fase 2: Konceptualisering Design workshop Vision mockups, IA og konceptuelle sitemaps Udarbejdelse af design mockups Præsentationsmøde, inkl. forberedelse og opfølgning Justering og godkendelse af design, inkl. 2 korrekturgange Fase 3: Realisering Teknisk afklaring og specifikation Udvikling og design implementering Uddannelse og support op til lancering Lancering Projektledelse, tværgående Total projektsum kr kr kr kr kr. SLA Inklusiv i løsningen er sikkerhedsopdateringer i de første 3 år. FFW vurder sikkerhedsopdateringer løbende og implementerer kvartalsvis. Med mindre en opdatering kræver øjeblikkelig handling. Hosting Hosting er ikke inklusiv i budgettet, FFW yder rådgivning omkring hosting setup og formidler gerne hosting via deres samarbejdspartner Solido. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, at godkende tilbuddet og igangsætte processen. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Direktionen fremsender, med de faldne bemærkninger, sagen til Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling. Side 1351

27 Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det er ambitionen, at der foreligger en revideret hjemmeside medio Beløbet finansieres af Direktionens konsulentkonto i 2015 og Side 1352

28 598. Vi i naturen - status og handleplan Dok.nr.: 9273 Sagsid.: 15/7495 Initialer: bboe Åben sag Sagsfremstilling Status udsnit af igangsatte indsatser Der er arbejdet med Varde Kommunes visuelle identitet, herunder samling af billeder relateret til Varde Kommune og Vi i NATUREN. Der er oprettet hjemmeside facebook Vi i NATUREN, instagram #viinaturen og flickr Der arbejdes med cases fra institutioner mv. til inspiration på viinaturen.dk samt udarbejdelse af en pamflet med beskrivelse af Vi i NATUREN. Der arbejdes med opdatering af wikipidia på dansk, engelsk og tysk om Varde Kommune. Der arbejdes på udarbejdelse af kort over Varde Kommune samt malebog med fokus på Vi i NATUREN Der er indkøbt merchandises; streamer til bagrude til bil, stickers, postkort, regnslag, tatoveringer, brænder af logo og #ViiNATUREN, USB-pinde, beachflag, roll-upps mm. Materialet bliver anvendt til branding af Vi i NATUREN. Brænderen er blevet anvendt af institutioner, erhvervsliv mv. Øvrigt materiale er anvendt i forbindelse med diverse events som f.eks. Karlsgårde Dagen, TV2 på Tour. Vi er i gang med at færdiggøre en designguide, herunder skabelon til powerpoint, mailsignatur, visitkort mm. Vi er sponsorer på kulturelle aktiviteter der foregår i naturen f.eks. Mariefestivalen i Ansager Der er gennemført 4 innovationsprocesser med støtte fra Anne Mette Digmann Alle arbejdspladser har udarbejdet handleplaner for arbejdet med visionen blandt andet som led i indsatsen med samskabelse. Der er præsenteret et par cases for Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Lederforum. Vi har sat fokus på visionen i forbindelse med Varde å-dag og Karlsgårde Dagen Visionen er indarbejdet i flere af visionspolitikkerne Nedsættelse af et Vi i NATUREN RÅD bestående af erhvervslivet, udviklingsråd og foreningsliv, Campusfonden m.fl. For politikerne indgår visionen som et vigtigt pejlemærke i årets budgetlægning for 2016 både i forhold til det generelle budget og i forhold til særlige indsatser. Der er lavet et uddrag fra udarbejdede udviklingsplaner for kystbyer, områdebyer og lokalbyer, der viser projekter med natur (bilag vedlagt) ProVarde har indkøbt luftballon med Vi i NATUREN Visionen er indarbejdet i de dialogbaserede aftaler Udarbejdelse af Vi i NATUREN film. Filmen optages en hverdag i september. Forvaltningens vurdering En række af de initiativer der er iværksat på nuværende tidspunkt har været en til en kommunikation. Der er behov for at sætte endnu mere fokus på de initiativer, der gør at visionen kommer ud at leve. Konsekvens i forhold til visionen Sagen vedrører udmøntningen af visionen og det at få visionen ud at leve. Side 1353

29 Bilag: 1 Åben Udviklingsplaner - vi i naturen projekter /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, At tage orienteringen vedr. status til efterretning. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1354

30 599. Markant markering af Vi i naturen - Havet, å, søen og skoven Dok.nr.: 9288 Sagsid.: 15/7495 Initialer: bboe Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med udmøntningen af Vi i naturen er det oplagt at udnytte de events, vi allerede har i Varde Kommune. Det gælder Varde Å dag, Nationalpark Dage, Karlsgårde Dag og Skovens Dag. Varde Å dag og Karlsgårde Dag er to lokale dage, der ligger i efteråret. De er kendetegnet ved mange besøgende og lokalt forankret med mange forskellige interessenter. Skovens dag og Nationalpark Dage ligger begge i foråret og er kendetegnet ved at være nationale dage, færre besøgende og typisk færre interessenter i forbindelse med afholdelse af dagene. For at få en markant markering af visionen bør disse Vi i naturen dage tænkes mere strategisk ind, således at de i endnu højere grad end i dag bidrager til bevægelsen Vi i Naturen. Det foreslås, at der afsættes kr. i 3 år fra 2016 til 2018 til en markant markering af Vi i naturen i forbindelse med Vi i naturen dagene. I 2016 foreslås det Nationalpark Dage er et særligt fokusområde, da der er et stort ikke indfriet potentiale i Nationalpark Vadehav, Naturpark Vesterhav og Unesco Verdens Arv både i relation til de konkrete dage, men også generelt set. Det foreslås at der anvendes kr. til det særlige fokusområde. Der skal udarbejdes et oplæg til anvendelsen af midlerne, som skal godkendes i direktionen. Endvidere foreslås det, at der afsættes til markedsføring af de fire Vi i naturen dage således at fokus i forbindelse med markedsføringen og tænkningen i relation til de enkelte dage skærpes. For at få del i midler til markedsføring skal der foreligge en markedsføringsstrategi som skal godkendes i direktionen. Konsekvens i forhold til visionen Den markante markering af visionen er en del af udmøntningen af Vi i naturen. Det vurderes, at der er behov for at gøre en ekstra indsats for at visionen kommer til at leve. Økonomi Der afsættes kr. årligt i en periode på 3 år fra I 2016 foreslås beløbet finansieret af puljen til visionen. Bilag: 1 Åben Markant markering af Vi i naturen - Havet, å, skoven og søen /15 Side 1355

31 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, at oplægget godkendes samt at midlerne afsættes til projektet. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1356

32 600. Tv2 på Tour i Varde i 2016 Dok.nr.: 9263 Sagsid.: 15/1264 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med udnævnelsen af Varde Kommune som årets cykelkommune 2014 blev der af byrådets udviklingspulje afsat i alt kr. til initiativer omkring cykelisme. Der blev nedsat forskellige arbejdsgrupper som bestod af interesseorganisationer, foreninger og kommunale repræsentanter. Deres opgave var at komme med forslag til cykelindsatser i kommunen. Et af forslagene var, at få TV2 på Tour til Varde. Formålet, med eventen TV2 på Tour, var at sætte Varde Kommune på danmarkskortet som en cykelkommune, at få flest mulige til at cykle, at få cykel interesserede fra hele landet samt turister til at komme og deltage i eventen, at få markedsført Varde Kommunes aktiviteter og seværdigheder. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at målet med eventen er opfyldt. Der blev til de 3 cykelløb: kids race, landevejsløb og mountainbike løb slået flere deltagerrekorder i forhold til de andre TV2 på Tour byer. Der var deltagere fra store dele af landet selv turister deltog i cykelløbene, og der blev skabt rigtig meget positiv opmærksomhed omkring Varde Kommune, de deltagende institutioner og foreninger som bidrog til eventen. Varde blev italesat som Nissernes by med stor deltagelse af Varde Nisse-Tri til landevejsløbet. Minimurerne havde en stand på eventpladsen, hvor de viste deres arbejde og teknikker frem. Der har været rekordbesøg i minibyen med ekstra besøgende i juli måned. Cykelklubben er meget tilfreds med arrangementet det har været med til at skabe opmærksomhed omkring cykling og cykelklubben og resulterede i 10 nye medlemmer til deres Åbent Hus arrangement, som lå i umiddelbar nærhed af eventen TV2 på Tour. Varde Handel fortæller, at alle butikker melder positivt tilbage. Markedslauget var der om søndagen. Sydvestjysk Udviklingsforum bidrog med kr. til området med fødevaremarkedet, som var rigtigt godt besøgt og som vist i landsdækkende tv. Biblioteket har ligeledes fået meget god respons på arrangementerne især mountainbikeruten, som gik igennem biblioteket. TV2 har givet udtryk for, at de synes at arrangementet i Varde var velplanlagt, der var stort engagement og rammerne omkring torvet i Varde var rigtig gode. TV2 forhørte sig, om vi kunne tænke os at være værter igen i 2016 såfremt programmet TV2 på Tour videreføres i Side 1357

33 Konsekvens i forhold til visionen Visionen er, under TV2 på Tour i Varde, blevet eksponeret på landsdækkende tv og via Varde Kommune teltet, som blandt andet uddelte muleposer og regnslag med Vi i naturen. Økonomi Udgiften til værtsskabet er opgjort til kr , hvoraf de kr. er bevilget fra Cykelkommune puljen, kr. fra Kultur og Fritids brandingspulje og kr. fra ordinære brandingmidler. Cykelklubben har haft udgifter for ca som er indtægtsdækket via tilmeldingsgebyrer samt et mindre overskud. Cykelklubben deltog med 90 frivillige til de forskellige cykelløb. Der henvises til økonomibilag doknr _15. Bilag: 1 Åben Regnskab TV2 på tour 36990/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, At tage orienteringen til efterretning, At Udvalget drøfter, om Varde ønsker at være værtsby i 2016 for TV2 på Tour. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Udsat. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Direktionen fremsender sagen til Udvalget for Økonomi og Erhverv. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede, at Varde ønsker at være værtsby i 2016 på Tour. Rammen for afholdelse af TV2 på Tour er kr. som finansieres fra udviklingspuljen. Side 1358

34 601. Udvidelse af rute 11 og rådgiverbistand Dok.nr.: 9237 Sagsid.: 11/3515 Initialer: tinc Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune arbejder på flere niveauer for, at rute 11 mellem Korskroen og Varde by udbygges, så trafiksikkerheden, hastigheden og fremkommeligheden på strækningen øges. Byrådet besluttede i foråret at afsætte kr. til en indsats, der retter sig mod folketinget og folketingets transportudvalg med henblik på at få placeret Varde Kommunes argumenter for at udvide Rute 11 mellem Korskroen og Varde by. På baggrund af Byrådets beslutning er der indgået en aftale med rådgivningsvirksomheden Rud Pedersen A/S. Målet med aftalen er: - at give Varde Kommune et overblik over det politiske landskab, så relevante landspolitiske initiativer forudses i videst mulig omfang, - at skabe politisk forståelse for Varde Kommunes synspunkter hos relevante politiske og organisatoriske beslutningstagere i Danmark, herunder transportordførere samt transportpolitiske rådgivere og meningsdannere. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at aftalen mellem Varde Kommune og Rud Pedersen bidrager til at skabe den fornyede fokus på udfordringerne vedrørende Rute 11, som er nødvendig, hvis et flertal i folketinget skal prioritere penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Forvaltningen vurderer, at en fortsættelse af aftalen frem til udgangen af 2015, er afgørende for, at opnå den ønskede effekt af samarbejdet. Det foreslås, af aftalen herefter evalueres i forhold til målsætningen og de resultater, der er opnået. Konsekvens i forhold til visionen Varde Kommunes ønske om, at få flere indbyggere og særligt turister ud i vores unikke natur er betinget af, at turister ikke afskæres af utilstrækkelig infrastruktur. Derfor er fremkommeligheden på Rute 11 vigtig for Varde Kommunes udvikling og for virkeliggørelsen af visionen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Varde Kommune betaler kr. pr. måned for den rådgivning Rud Pedersen leverer. I foråret er det brugt kr. af bevillingen. De fremadrettede udgifter, der ligger ud over de resterende af bevillingen, finansieres via konsulentkontoen. Side 1359

35 Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at brug af Rud Petersen A/S resten af 2015 godkendes, og at aftalen herefter evalueres i forhold til fremtidigt samarbejde. Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den Fraværende: Niels Haahr Larsen Anbefalingen blev godkendt. Side 1360

36 602. Udviklingsprojekt Varde Vest og Remisen ved Vestbanegården Dok.nr.: 9272 Sagsid.: 14/10790 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Midt i Varde by ligger den gamle Varde Vest Station, hvorfra Arriva driver lokalbanen mod Oksbøl. Stationsmiljøet, der omgiver banen, kan opdeles i stationsbygningen på den ene side af skinnerne og Remisebygninger med tilhørende værksted på den anden. Varde Kommune har ansøgt og fået et tilskud på kr. af Realdania til et samlet forprojekt for udvikling af Remisebygningen og udenomsarealet på kr. Området omkring Remisebygningen rummer et stort uudnyttet potentiale. Området har en størrelse på en hektar, og består af selve remisebygningerne, jernbanespor og grønne pletter. Med sin bynære beliggenhed, skal området fremover indgå i Varde Midtbys Oplevelsesloops, der er et projekt, der har til formål at skabe naturlige forløb i midtbyen, hvor gode oplevelser kobles sammen for borgere og turister. Remisebygningerne kan, på grund af deres særdeles unikke udformning og det omkringliggende områdes størrelse, danne ramme for en lang række forskellige aktiviteter. Disse er ikke fastlagt, men der har indgået overvejelser som: - urban gardening på udenomsarealerne - kultur/medborgerhus - sundhedscentral - medborgerhus for byens ældre - iværksættercenter - markedshal. Der henvises til vedlagte ansøgning til Realdania, hvor ovenstående overvejelser er yderligere belyst. Forvaltningens vurdering Såfremt Byrådet godkender modtagelsen af støtten på de kr. fra Realdania samt Varde Kommunes medfinansiering på kr., vil det næste skridt være et opstartsmøde med ekstern konsulent og Realdania. Konsekvens i forhold til visionen Det forventes, at arealet på ca. 1 hektar skal være et grønt åndehul midt i Varde By, hvilket blandt andet kan ske i form af Urban Gardening. Projektet trækker således naturen ind i byen og understøtter derved visionen Vi i naturen. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi Forprojektet beløber sig til i alt kr., hvoraf Realdania finansierer kr. De resterede kr. forventes finansieret med kr. fra Byrådets udviklingspulje og med kr. ved medgåede personaleressourcer. Side 1361

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 6. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:00-21:20 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Varde Kommune Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere