Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner"

Transkript

1 Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave 2010 Målgruppe: 3-6 år Antal børn: skiftende 40/26/35 Tema: Personlig udvikling Målgruppe: 3-6 år Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Børnene skal erfare at være med og selvbestemmende i fællesskabet Hvilke resultater forventede I? Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? Børnene skal inddrages og opfordres til at vælge lege og fællesaktiviteter indenfor overordnede rammer. Fælleslege, lege i små grupper, ture og temaer/projekter. Der er særligt fokus på de 5-6 årige. Der nedsættes et børneudvalg (1.maj) i denne aldersgruppe som skal tage stilling til aktiviteter o.a i hverdagen med støtte fra en voksen - Vi har holdt børnemøde 1. gang pr. måned med gruppen af 5 6 årige. Børnene var med til at tage beslutninger om aktiviteter i inst. - Vi har inddraget børnene og opfordret til at vælge lege og fællesaktiviteter. - Vi har holdt morgensamlinger, hvor børnene selv bestemmer, hvilke sange der synges og hvilke historier der skal læses. - Vi har haft planlagte projekter, aktiviteter og ture, hvor børnene har været medstemmende om indholdet. (Nogle af disse er beskrevet under andre temaer). Gruppen 5-6 år: Børnene deltager nu aktivt på børnemøderne, hvor de i starten var tilbageholdne og måske ikke helt forstod formålet. Børnegruppen som helhed kommer nu med flere ideer og forslag til børnemøderne. Børnene er begyndt at spørge til, hvornår vi skal have de aktiviteter de har besluttet. Gruppen 4 5 år. Børnegruppen som helhed tager større initiativ til at vælge (fælles) lege og legetøj når de bliver spurgt. Børnegruppen udtrykker stor interesse for nu at deltage i børnemøder og være medbestemmende om gruppens aktiviteter m.m. Gruppen 3 4 år: En stor del af denne børnegruppe viser en spirende forståelse for medbestemmelse, men har stadig brug for voksenstøtte. I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Ved observationer af børnegrupperne og de enkelte børn samt drøftelser i personalegruppen kan konstateres at: Fokusgruppen de 5 6 årige er målet nået i høj grad (se læreplan) For de to andre grupper er målet nået i middel grad (se læreplan) Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Gruppen 5 6 årige: -Vi har givet denne børnegruppe større kompetencer til at tænke over og fremsætte ideer og forslag. -Vi har støttet børnene i at få udtrykt og fremsat ideer og forslag. Generelt: -Vi har skabt mulighed for med og selvbestemmelse 1

2 -Vi har støttet og respekteret børnenes forslag -Vi sætter ord på deres med og selvbestemmelse Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? For de 3 5 åriges vedkommende skal vi være mere opmærksomme på deres udviklingsniveau. Der er brug for voksenstøtte i højere grad. Gruppen 5 6 årige: Denne gruppe har profiteret meget af børnemøderne ligesom de har set resultaterne af det de har været med til at bestemme. I 2011 vil vi fortsætte med børnemøderne for denne gruppe. Gruppen 4 5 årige: Denne børnegruppe har brug for mere støtte til at skelne mellem, hvad de bestemmer og, hvad de voksne bestemmer. Dette har ikke været tydeligt nok for børnene. Vi skal være mere fokuserende på at justere aktiviteterne, hvis vi ikke ser tegn på læring eller der er manglende interesse hos børnene. Gruppen 3 4 årige: Denne børnegruppe har mere brug for støtte til at forstå, hvad med og selvbestemmelse går ud på. Arbejdet med denne gruppe skal målrettes deres udviklingsniveau i højere grad. Der skal justeres på planlægning og udførelse for denne gruppe. Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbudet? - Vi har skrevet referater til børnemøderne sammen med børnene - Vi har skrevet og beskrevet i doku mappen sammen med børnene (tegnet og malet) - Vi har iagttaget børnegruppen og det enkelte barn: Deltager børnene aktivt på børnemødet? Er der tegn på, at børnene opfatter sig selv som med og selvbestemmende? - Vi har løbende reflekteret over og vurderet aktiviteterne på evalueringsmøderne 2

3 Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave 2010 Målgruppe: 3 6 år Antal børn: skiftende 40/26/35 Tema: Målgruppe: Sociale Kompetencer 3-6 år Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Hvilke resultater forventede I? Børnene skal opleve sig som en del af fællesskabet samt lære at behandle andre, respekt og empati Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Der skal fokuseres på alle aldersgrupper i aldersopdelte grupper. Der bruges FRI FOR MOBBERI kuffert. Forældrene bliver inddraget FRI FOR MOBBERI KUFFERT er blevet brugt i 2 projekter - De sociale praksisser - Børnemødet - Samtaletavler - Musik og leg - Drama - Massage Der er arbejdet med temaet i dagligdagen. Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? I hvilken grad er mål blevet Opfyldt? Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes i det - Børnene udtrykker nu forståelse for, hvad drilleri/mobning er. - Børnegruppen kan nu bedre sætte ord på svære situationer. Hvordan man selv har det, når man bliver drillet, hvordan de andre har det i situationen, hvad man selv kan gøre for at løse konflikter. Hvad man kan gøre for at hjælpe de der bliver drillet - Børnene forklarer sig mere overfor hinanden, når de misforstår hinanden. - Børnene udviser større forståelse for andres grænser - Børnene er bedre til at bede om hjælp Generelt er drilleriet blevet mindre i perioden. Børnene skubber og slår meget sjældent. Børnene bruger ikke mere øgenavne. Der er nogen større grad af accept, respekt og empati. Ved observationer af børnegruppen og de enkelte børn samt drøftelser i personalegruppen kan konstateres at: Målet er opfyldt i middel grad (se læreplan) - Fri for mobberi konceptet har været inspirerende for personale og forældre. Det har virket efter hensigten. - Vi har skabet rum og tid til projektet, hvilket har styrket fællesskabet i børnehaven - Vi har øvet os i at sætte ord på problemstillinger og eventuelle konflikter Det har været positivt for fællesskabet at arbejde med dette projekt. Ligeledes kan det tydeligt observeres, at børnene udviser større tolerance overfor hinanden. Der skal dog mere fokus på temaet i alle situationer. Der spores en tilbøjelighed til at drilleri tager til i perioder, hvor fokus er rettet andre steder. 3

4 kommende pædagogiske arbejde? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbudet? Vi vil fortsætte arbejdet med mobberi i 2011 med den justering, at de voksne skal være mere fokuserede på temaet i alle situationer. - Sammen med børnene har vi skrevet og beskrevet drilleri vi har oplevet - Sammen med børnene har vi skrevet og beskrevet de positive historier vi har oplevet - Vi har opført drama om mobning, hvor forældrene var inviteret - Vi har fotograferet og beskrevet projektet til doku mappen - Vi har observeret børnegrupperne og det enkelte barn: Er der tegn på forståelse for hvad drilleri er og hvordan det føles? Er der tegn på at drilleriet formindskes? Udvises der tegn på større accept og respekt og empati for hinanden? - Vi har reflekteret over den pædagogiske praksis og løbende justeret aktiviteterne på evalueringsmøderne 4

5 Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave 2010 Målgruppe: 3 6 år Antal børn: Skiftende 40/26/35 Tema: Sprog Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Hvilke resultater forventede I? Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? 3-6 år Børnene skal udvikle en alderssvarende sprogforståelse og et varieret ordforråd Børnene opdeles i alderssvarende grupper. Der er særligt fokus på de 4-5 årige Alle børnene deltager i: Sprog og bogstavlege Rim og remser Historiefortælling og genfortælling Samtaler Den lille daglige dosis De 5 6 årige - Vi har brugt sproget meget i de mdl. Børnemøder (se personlig udvikling) - Vi har arbejdet med sproget på alle områder i førskolegruppen. Herunder også bogstaver og tal. De 4-5 årige: - Vi bruger den lille daglige dosis i morgensamlingen - Vi læser rim og remser bøger i morgensamlingen - Vi øver os i at kunne rim og remser udenad - Vi synger og leger sanglege i morgensamlingen og til frugt - Vi har historiefortælling i morgensamling og til frugt - Vi samtaler med børnene i morgensamlingerne og i det daglige - Vi laver vores egne rim, remser og historier (leger med sproget) - Vi holder samtaler med børnene, når vi udfylder TRAS skema - De 3 årige - Vi bruger den lille daglige dosis i morgensamlingen - Vi synger fagtesange - Vi leger sanglege - Vi øver os i at fortælle oplevelser og stille spørgsmål - Vi fortæller historier og taler om dem De 5 6 årige: - Børnegruppen kan som helhed føre en samtale - Børnegruppen kan rime på nemme ord - Børnegruppen løser små enkle opgaver med bogstaver, tal, farver - Børnegruppen viser ivrighed for at drøfte deres indbyrdes samarbejde om aktiviteter og opgaver De 4-5 årige: - Børnene deltager meget aktivt i sprogaktiviteter. - Børnene kommer med mange forslag til rim og remser - Børnene leger med rimord - Børnene kan selv fortælle historier og oplevelser 5

6 - Børnene synger de sange de har lært. - Børnene kan føre en samtale med flere ord og sætninger - Børnene fortæller spontant om oplevelser - Temperaturmåling af de 4-5 årige: er højre end i år 2010 De 3 årige: - Børnene bruger sprog til at skabe kontakt - Børnene øver sig i sproget - Børnene fortæller oplevelser - Børnene lytter til sangene de efterligner fagterne og synger med, når de kender sangene. - Børnene deltager aktivt i de sproglige aktiviteter. - Børnene bruger sprog i konflikter med voksenstøtte I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Ved observation af børnegrupperne og det enkelte barn samt drøftelser i personalegruppen kan konstateres at: for alle børnegrupperne er målet nået i høj grad (se læreplan) Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Vi understøtter børnenes sproglige udvikling ved at sætte ord på handlinger og praktiske gøremål Vi taler om forskellige emner, hvor der er anledning til det på børnenes præmisser for eks. italesætter følelser, taler om fællesoplevelser, billeder osv. Vi skaber rum og tid til genfortælling og digtning af historier Vi hjælper barnet til den rigtige ordstilling og udtale ved at gentage sætninger og spørge videre for at få barnet til at bruge ordene igen Vi fortæller og lytter Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra børnenes udviklingsniveau og alder. Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Vores målrettede måde at arbejde med den sproglige udvikling på er en arbejdsform vi vil holde fast i Vi vil gerne foresætte arbejde efter samme motode i læreplan 2011 med fokus på 4-5 år og leg med sprog ved at bruge SOL. sprog og leg, hvor aktiviteterne støtter til udvikling af sprogstimulerende øjeblikke i samarbejdet med børn I 2011 skal der mere fokus på sprogforståelse og fortælling i storgruppen. Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbudet?. Der er opsamlet løbende dokumentation til doku mappen sammen med børnene. Vi har observeret børnegruppen og det enkelte barn: Er der tegn på, at børnene udvikler kommunikative kompetencer? Undersøger de og eksperimenterer med sproget? Benytter de forskellige sprogformer? Der har været en løbende vurdering og refleksion på evalueringsmøderne 6

7 Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave 2010 Målgruppe: 3 6 år Antal børn: 40/26/35 Tema: Målgruppe: Krop og bevægelse 3-6 år Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Hvilke resultater forventede I? Børnene skal have kendskab til deres krops muligheder og betydningen af bevægelse (motion). Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Vi har især fokus på de 3 åriges grovmotorik Krybe, kravle, klatre Hoppe, danse, snurre, trille Alle børn i børnehaven skal deltage i indendørs gymnastik Udendørs skal være fælles bevægelseslege Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? De 3 årige: - Vi har gjort gymnastik hver uge i skolens gymnastiksal, i børnehaven og på legepladsen fokus på krybe, kravle, klatre, hoppe, snurre og trille) - Vi har rytmik hver uge i forbindelse med morgensamlingen (fokus på dans og musik) - Vi har gået ture i skoven og på stranden - Vi har brugt legepladsen dagligt (cykle, gynge, løbe og balancebane m.m.) - Vi har leget bevægelseslege udendørs De 4 6 årige: - Alle børnene har gymnastik, rytmik eller bevægelseslege ugentligt. - Alle børnene deltager i udendørs leg med fokus på motion - Alle børnene har været på traveture i nærområdet Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? 3 årige: - Vi kan observere at børnegruppen er blevet mere bevidste om deres krops muligheder. De har fået bedre balance og bedre forståelse for rum og retning. - Børnene deltager meget aktivt i gymnastik og bevægelseslege - Udtrykker ønsker om at høre musik og hoppe og danse - Børnegruppen som helhed vil gerne på gåture (hvor der før kunne observeres manglende interesse for at gå) Som helhed er de 3 årige alderssvarende motorisk. 4 6 årige: - Vi kan se, at børnene bruger deres krop aktivt og varieret dagen igennem ude og inde. - Børnene udtrykker interesse for at prøve nye fysiske udfordringer med voksen støtte i gymnastik. - De viser glæde over rytmik/gymnastik og spørger om, hvornår det er deres tur - Børnene spørger tit om, hvornår de kan få lov at lege i tumlerrummet, og gymnastiksalen. - Børnene gentager de bevægelseslege de har haft og er bevidste om, hvilke redskaber de skal bruge 7

8 - Børnene kommer med ideer, når vi har bevægelseslege Generelt er de fleste børn i god form. Det kan observeres, at børnene får bevæget sig mere end før i løbet af dagen både inde og ude. I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Ved observationer af børnegruppen og det enkelte barn samt drøftelser i personalegruppen kan vi konstatere: At målet er nået i høj grad (se Læreplan) Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? - Vi giver børnene sjove ideer til fysisk udfoldelse og understøtter deres egne initiativer. - Vi giver børnene et skub, og støtter dem i at udfordre sig selv fysik - Vi opmuntrer børnene og viser dem glæden ved at lave rytmik og bevægelseslege. Det skal være sjovt og ballade! - Aktiviteter er tilpasset børnenes udviklingsniveau. - Aktiviteter er i høj grad baseret på børnenes interesser Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Vi har observeret, at børnene nemmere kan at mestre deres bevægelser, når de bliver delt i grupper efter alder. Når børnene er i små grupper, er det nemmere for voksne se det enkelte barns behov. Det vil vi gerne fortsætte med. I 2011 skal der igen være fokus på de 3 4 åriges grovmotorik. Grovmotorikken er grundlag for senere læring. Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Vi har beskrevet aktiviteter og tegnet i doku mappen Vi har observeret børnegruppen og det enkelte barn: Er de 3 årige aldersvarende grovmotorisk? Bevæger børnene sig mere indendørs? Er børnene i god form? Vi har reflekteret over pædagogiske praksis og løbende justeret aktiviteterne 8

9 Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave 2010 Målgruppe: 3 6 år Antal børn: skiftende 40/26/35 Tema: Målgruppe: Natur og naturfænomener 3-6 år Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Hvilke resultater forventede I? Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt 3 Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Børnene skal lære om planter og dyr samt lære at udvise respekt for naturen. Vi planter/sår/høster. De 3 årige har fokus på bondegårdsdyr Besøge en bondegård Lave en bondegård Bevægelseslege om dyr Dyre lyde Tale om dyr Tegne/male dyr De 4-6 har fokus på skovens og fjordens dyr: Ture til skov og fjord Lave en skov og en fjord Bevægelseslege om dyr Dyre lyde Tale om dyr Tegne/male dyr Vi har plantet og sået: tomater, pralbønner, jordbær, gulerødder, krydderurter. Vi har høstet vores afgrøder 3 årige: Vi har lavet plancher om bondegård og dyr Vi har haft bevægelseslege, hvor vi forstillede dyr Vi har efterlignet dyrelyde Vi har læst og talt om dyr Vi har tegnet og male dyr Vi har snakket om hvordan vi behandler dyrene Vi har lært hvordan man planter grønsager og blomster og hvordan man passer dem 4-6 årige: Vi har været på ture til skov og fjord Vi har lavet bevægelseslege, hvor vi forestillede dyr Vi har efterlignet dyre lyde Vi har talt om dyr, vi har læst bøger om insekter og andre små dyr, Vi har fundet insekter på legepladsen Vi har tegnet og malet dyr Vi har snakket om, hvordan vi behandler dyr og planter Vi har lært hvordan man planter grønsager og blomster og passer dem Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? 3 årige: - Børnene stiller spørgsmål om dyr - Børnene beder om at få læst bøger om dyr - Børnene sætter lege i gang, hvor de er bondegårddyr 9

10 - Børnene vælger selv at tegne dyr 4 6 årige - Børnene er nysgerrige og spørgende om dyr og insekter på legepladsen og på ture. - Børnene stiller spørgsmål, når vi læser i naturbøger - Børnene har lært navnene på forskellige små dyr og insekter, - Børnene fortæller og viser hinanden, hvad man må og ikke må, når man er i kontakt med dyr og planter. - Børnene fortæller (også derhjemme) at man ikke må smide sit madpapir andre steder end i skraldebøtten - Børnene deltager aktivt i at så, plante, høste. - Børnene spørger om hvornår tomaterne osv. kommer op ad jorden og hjælper ivrigt med at passe og vande planter Generelt udviser børnene en større viden og respekt for naturen. De deltager ivrigt og aktivt i aktiviteterne og stiller nysgerrige spørgsmål. I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Ved observation af børnegrupperne og det enkelte bars samt drøftelser i personalegruppen kan konstateres: At for de 4 6 årige er målet nået i høj grad (se læreplan) For de 3 årige er målet nået i middel grad (se læreplan) Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? For de 3 åriges vedkommende var det ikke muligt for os at besøge en aktiv bondegård med dyrehold. For de 4 6 åriges vedkommende var der planlagt rammer, der gav mulighed for fordybelse. Vi har stimuleret børnenes nysgerrighed, og støtter deres interesse for naturen. Vi lytter, samtaler, og fortæller om naturen. Vi har skabt rum til bearbejdning oplevelser gennem leg og kreativ udfoldelse Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbudet? For de 3 årige var bondegårdsbesøget meget vigtigt for at læringsmålet skulle kunne opfyldes. For at imødegå dette i 2011 skal planlægges et alternativt projekt, hvis det først planlagte ikke kan gennemføres. - Vi har lavet udstillinger, tegninger, malerier, plancher, og fotos - Vi har skrevet og tegnet og sat fotos i doku.mappen - Vi har observeret børnegruppen og det enkelte barn: Er børnene nysgerrige og interesserede? Deltager de aktivt i projekter og aktiviteter? Udviser børnene mere respekt for naturen? - Vi har reflekteret over pædagogisk praksis og løbende justeret aktiviteterne. 10

11 Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave 2010 Målgruppe: 3 6 år Antal børn: skiftende 40/26/35 Tema: Målgruppe: Kulturelle udtryksformer 3-6 år Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Hvilke resultater forventede I? Børnene skal gøre sig erfaringer med drama og teater som kulturel udtryksform Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Cirkusforestilling. Børnene bestemmer selv, hvad de vil være. Børn og voksne var publikun. Dramaforestilling om mobning. Børnene var selv med til at skrive dramaet. Forældrene var inviteret til forestillingen Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? Cirkusforestilling Dramaforestilling om mobning 5-6 årige: - Børnene har deltaget aktivt og interesserede i processerne - Børnene har turdet vise deres nummer /frem foran publikum og indleve sig i deres roller - Børnene er kommet med mange ideer til forløbene. De har bygget videre på og suppleret hinandens ideer - Børnene lyttede efter hinanden for at kunne samarbejde om cirkus og drama - I dagligdagen har nogle af børnene selv leget teater og inviteret tilskuere 4 5 årige: - Børnene har deltaget aktivt og interesserede i processerne - Børnene har indlevet sig i deres rolle - Børnene har turdet vise sig frem for publikum 3 4 årige: - Børnene var meget ivrige for at øve sig på numrene - I forestillingen koncentrerede de sig om deres nummer med lidt voksenstøtte - Alle børnene turde vise stykket for publikum - Børnene øvede sig i at vente på deres tur I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Ved observation af børnegrupperne og det enkelte barn samt drøftelser i personalegruppen kan konstateres: At for alle børnegrupperne er målet nået i høj grad. - Vi har skabt tid og rum til fordybelse. - Vi har kombineret børnenes interesser med planlagt temaer. Vi har brugt de temaer som børnene har være interesserede i - Det har været en fordel at de voksne selv har været engagerede og interesserede 11

12 Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? I 2010 er vi blevet bedre til at skabe rum og fordybelse for børnene Vi har planlagt aktiviteter/temaer nøje udfra børnenes udviklingsniveau og interesser. Ovenstående har skabt en god stemning så de fleste har synes det var sjovt og spændende at lave drama og cirkus Denne læring (nøje planlagte aktiviteter ud fra børnenes udviklingsniveau og interesser) bringes videre i det generelle læreplansarbejde i 2011 Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbudet? - Vi har skrevet, tegnet og sat fotos i doku mappen - Vi har skrevet og opført drama og cirkus - Vi har iagttaget børnegrupperne og det enkelte barn: Deltager børnene interesseret i processerne? Bliver børnene mere indlevende (for eks. i deres roller og samarbejdet)) Tør børnene være på påtage sig en rolle? Opstår fællesskab? 12

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige Indberetning > Observationsgruppe 4-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 4- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Hermed evaluering af læreplanen i Simmerbølle Børnehave. Med udgangspunkt i læreplanen, er hvert enkelt tematiseret udviklingsområde gennemgået

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn.

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mopælappen. Læreplan vuggestuen

Mopælappen. Læreplan vuggestuen Mopælappen Læreplan vuggestuen Generelle mål for udarbejdelse læreplan. Vi får større indsigt i teori vi vil få flere diskussioner om indhold og det skal bidrage til at styrke vores faglighed. Medarbejderne

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Svanholm Børnehus Målgruppe: 3-5 år Antal

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse Dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Hvad er en dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Dagplejeren er særligt uddannet og har praktisk erfaring i at arbejde med rytmik og bevægelse med de mindste

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Sct. Georg gården Målgruppe: 3-6 Antal

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige Indberetning > Observationsgruppe 2-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 2- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer:

De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer: De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer: Vi ligger stor vægt på at møde barnet med accept og respektere børns forskellighed. Vi er støttende, trøstende, omsorgsfulde og anerkender barnets følelser.

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Dokumentation. Vores forventninger til projektet er følgende:

Dokumentation. Vores forventninger til projektet er følgende: Dokumentation Vi startede projektet sprog, med en fælles dag. På fælles-dagen lavede vi bl.a. historie fortællinger, rim og remser, klappe maskine (sangleg) og derefter gik vi ud i grupperne og hilste

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skovbørnehaven Siflingen Målgruppe: 3-6 år Antal børn: 49 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Målgruppe: ½

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)

Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) føler sig set, værdsat og mødt ligeværdigt, der hvor de er. anerkendes som de kærlige, nysgerrige og eksperimenterende væsner, de er. har

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Målgruppe: 4-6

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere