Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status"

Transkript

1 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar december Dette notat indeholder resultaterne af kontrollen frem til dags dato samt en beskrivelse af de erfaringer, styrelsen har opnået ved kontrollen, dels om kvaliteten af revisors dokumentation dels om indholdet af efteruddannelseskurser, undervisning mm. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post 1. Resumé Erhvervsstyrelsen har kontrolleret 398 godkendte revisorers efteruddannelse for perioden Af disse har 58 revisorer fået frataget deres godkendelse, 133 revisorer har deponeret deres godkendelse og 25 revisorer har fået påbud om at afholde den resterende del af deres efteruddannelse. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Erhvervsstyrelsen har i en række sager konstateret, at revisors dokumentation for den afholdte efteruddannelse ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt kravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen har i en række af disse sager accepteret, at revisor efterfølgende indhenter dokumentationen for deltagelse i eksterne og interne kurser. Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist at godkende, at den afholdte efteruddannelse opfyldte kravene til at være afholdt på et passende fagligt niveau (masterniveau). Erhvervsstyrelsen har i 5 sager afvist at give dispensation for afholdelse af den resterende del af efteruddannelsen i den efterfølgende periode, idet revisorerne manglede at afholde mere end 40 timers efteruddannelse Erhvervsstyrelsen har i en række sager taget stilling til, om der har været grundlag for, at revisor kunne reducere antallet af efteruddannelsestimer, når revisor har været fraværende fra sin stilling i henhold til kravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen.

2 2/12 2. Lovgrundlag for kontrollen Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med godkendte revisorer, jf. revisorlovens 1 32, stk. 1. Styrelsen er herunder ansvarlig for tilsynet med godkendte revisorers efteruddannelse, jf. revisorlovens 32, stk. 2, nr. 1. Kontrollen af revisorernes efteruddannelse for perioden er fortaget med baggrund i den dagældende efteruddannelsesbekendtgørelse fra Når der henvises til bestemmelser i efteruddannelsesbekendtgørelsen i dette notat, henvises der til den dagældende efteruddannelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 12. december 2008, og der henvises til den tilsvarende bestemmelse i den nugældende efteruddannelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 11. december 2013 i parentes bagefter. Revisortilsynet er ansvarlig for at kontrollere dokumentation for den afholdte efteruddannelse for de revisorer, hvis revisionsvirksomhed udtages til kvalitetskontrol, jf. dagældende efteruddannelsesbekendtgørelses 16 ( 20). Revisortilsynet kontrollerer, at de til en revisionsvirksomhed tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4, jf. 33, i bekendtgørelse nr. 924 af 18. august 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Hvis Revisortilsynet under kvalitetskontrollen konstaterer, at revisors afholdte og indberettede efteruddannelse ikke er i overensstemmelse med kravene i henhold til efteruddannelsesbekendtgørelsen, orienterer Revisortilsynet Erhvervsstyrelsen om de observerede forhold, jf. 37, stk. 2, i bekendtgørelsen om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med godkendte revisorer, der ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, og Erhvervsstyrelsen kan kræve, at disse revisorer fremviser dokumentation for indberettede efteruddannelsestimer, jf. dagældende efteruddannelsesbekendtgørelses 17 ( 21). Erhvervsstyrelsen kan dog som ansvarlig for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder også selv iværksætte undersøgelser af, om revisorer tilknyttet en revisionsvirksomhed har overholdt kravene til efteruddannelse. 1 Lov nr. 468 af 17. juni 2008

3 3/12 3. Status på kontrollen med revisorers efteruddannelse Erhvervsstyrelsen har pr. dags dato kontrolleret 398 godkendte revisorers efteruddannelse for perioden Udfaldet af disse sager kan ses nedenfor. Det bemærkes, at 5 sager fortsat verserer, ligesom Erhvervsstyrelsen fortsat iværksætter kontroller af revisorers efteruddannelse for perioden Kontrollen for har omfattet alle godkendte revisorer, der ikke senest den 1. maj havde registreret efteruddannelse for i Revireg. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse konstateret, at flere revisorer fejlagtigt har indtastet deres efteruddannelsestimer i den efterfølgende periode, dvs. i perioden , i stedet for i perioden Kontrollen har ligeledes omfattet revisorer, som er blevet oversendt fra Revisortilsynet i forbindelse med den ordinære kvalitetskontrol. Tilknyttet revisionsvirksomhed Ej tilknyttet revisionsvirksomhed Efteruddannelse godkendt Påtale 9 20 Påbud 21 4 Revisor deponeret Godkendelse frataget Andet 5 8 Verserende 5 0 I alt Tabellen er opdelt i revisorer tilknyttet/ej tilknyttet en revisionsvirksomhed. Erhvervsstyrelsen har givet en påtale til 29 revisorer, der ikke senest den 1. juni 2012 havde registreret efteruddannelsestimer for perioden i Revireg. 25 revisorer har fået påbud om at afholde manglende efteruddannelsestimer. 135 revisorer har deponeret godkendelsen, efter at Erhvervsstyrelsen havde bedt om dokumentation for efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen har afsluttet sagen, hvis revisor har bedt om at få sin godkendelse deponeret, idet styrelsen samtidig har meddelt, at såfremt revisor på ny anmoder om at blive godkendt, vil styrelsen kræve forelagt dokumentation for afholdte efteruddannelsestimer for perioden Fristen for indberetning af efteruddannelse er 1. april efter udløbet af 3 års perioden. Denne frist blev for den første efteruddannelsesperiode forlænget til 1. maj 2012.

4 4/12 Erhvervsstyrelsen har til dato frataget 58 revisorer godkendelsen som revisor som følge af manglende efteruddannelse, lovens 8, stk. 2, nr. 2. Konsekvensen ved en deponering eller en fratagelse af godkendelsen er, at den pågældende ikke længere kan afgive erklæringer som statsautoriseret/registeret revisor, f.eks. på årsrapporter for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse b, c og d, jf. årsregnskabslovens 135 a. Revisorer, der har fået frataget deres godkendelse, eller som har deponeret godkendelse som følge af manglende efterlevelse af kravene til afholdelse af efteruddannelse, kan generhverve deres godkendelse ved at bestå en særlig prøve jf. revisorlovens 8, stk. 1, og efteruddannelsesbekendtgørelsens 14, stk. 1. Revisorerne kan dog tidligst tage denne prøve 3 år efter, at styrelsen har frataget godkendelsen, eller at godkendelsen er blevet deponeret. Revisorer, der har fået en påtale eller et påbud, eller hvis godkendelse er blevet frataget af Erhvervsstyrelsen, kan indbringe deres afgørelse for Erhvervsankenævnet. 4. Fordeling af efteruddannelsestimer på de tre fagområder Den afholdte efteruddannelse skal som minimum omfatte: - 24 timer inden for revisions- og erklæringsområdet timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber mm. samt selskabsret timer inden for direkte og indirekte skatter. Revisor skal derudover afholde yderligere 60 efteruddannelsestimer, der skal relatere sig til de tre ovennævnte fagområder. Er revisor specialiseret inden for et eller flere af de nævnte fagområder, skal mindst 30 timer relateres hertil, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 2, stk. 3 ( 2, stk. 3). Erhvervsstyrelsen har i en række af de kontrollerede sager, hvor revisor er anmodet om at indsende dokumentation, konstateret, at der ikke er foretaget en fordeling af de yderligere 60 timers efteruddannelse på de tre fagområder. I stedet har revisor indsendt oversigter, hvor de resterende efteruddannelsestimer indgår i en kategori benævnt Andet eller Øvrige. Erhvervsstyrelsen har desuden bemærket, at på en række kursusbeviser har kursusudbyderen kategoriseret efteruddannelsestimer som Andet eller Øvrige. Erhvervsstyrelsen bemærker hertil, at revisors efteruddannelse skal afholdes inden for et af de tre fagområder. Hvis det ikke af dokumentationen fremgår, hvilket fagområde efteruddannelsestimerne indgår i, skal revisor foretage sin egen vurdering af, hvilken af de tre fagområder ef-

5 5/12 teruddannelsen vedrører, eller om efteruddannelsen kan medregnes efter efteruddannelsesbekendtgørelsen. Revisor skal tilsvarende i forbindelse med sit virke som henholdsvis eksaminator og censor samt underviser og foredragsholder efter revisors eget skøn fordele afholdte timer på de tre fagområder i de situationer, hvor eksaminationen eller undervisningen spreder sig over to eller alle tre fagområder. 5. Revisors dokumentation for den afholdte efteruddannelse Erhvervsstyrelsen har ved kontrollen anmodet revisorerne om dokumentation for den afholdte efteruddannelse. Det er revisors ansvar at opbevare dokumentationen for den afholdte efteruddannelse, hvad enten der er tale om kursusbeviser, dokumentation for internt afholdte kurser, registrering af afholdt undervisning, mm. I en række sager er styrelsen stødt på situationer, hvor kursusbeviser og anden dokumentation for interne kurser mm. blev opbevaret hos revisionsvirksomheden, og hvor revisor har været ude af stand til at få en kopi af dokumentationen, enten fordi revisor efterfølgende har forladt revisionsvirksomheden, eller fordi revisionsvirksomheden er ophørt med at eksistere. Erhvervsstyrelsen skal understrege, at revisor efter revisorlovens 4, stk. 3, selv har ansvaret for til enhver tid at kunne dokumentere sin efteruddannelse. Styrelsen skal derfor pointere vigtigheden af, at revisor enten selv er i besiddelse af dokumentationen for sin efteruddannelse eller har sikret sig til enhver tid at kunne komme i besiddelse af dokumentationen. 6. Deltagelse i interne og eksterne kurser Dokumentation for deltagelse i eksterne og interne kurser Revisor skal kunne dokumentere sin deltagelse i interne og eksterne kurser, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 9 ( 13). Erhvervsstyrelsen anser kursusbeviser for tilstrækkelig dokumentation for deltagelse i såvel interne som eksterne kurser. Erhvervsstyrelsen har i en række sager konstateret, at revisor ikke er i besiddelse af kursusbevis eller lignende, der bekræfter revisors deltagelse i eksterne kursere. Erhvervsstyrelsen accepterer i sådanne tilfælde anden dokumentation, hvori kursusudbyderen f.eks. bekræfter revisors deltagelse i det pågældende kursus, uanset at bekræftelsen er indhentet efter afholdelsen af kurset. Den efterfølgende bekræftelse skal indeholde oplysning om antal efteruddannelsestimer fordelt på de tre kategorier af efteruddannelse samt en kort beskrivelse af kursets indhold.

6 6/12 Erhvervsstyrelsen accepterer tillige, at revisor dokumenterer sin deltagelse i kurser via en udskrift fra en kursusudbyder. Udskriften skal være underskrevet af kursusudbyderen, før Erhvervsstyrelsen kan godkende udskriften som tilstrækkelig dokumentation for efteruddannelse. Hvor der ikke foreligger et kursusbevis, er det revisors eget ansvar på anden vis at kunne dokumentere efteruddannelsen. Erhvervsstyrelsen finder ikke, at revisors tidsregistrering i sig selv dokumenterer deltagelse i eksterne kurser. Dokumentation for deltagelse i undervisning Der gælder de samme betingelser for dokumentation for deltagelse i undervisning som for deltagelse i kurser. Erhvervsstyrelsen anerkender dog, at hvis revisor har tilmeldt sig et undervisningsfag på kandidatuddannelser eller uddannelser med tilsvarende eller højere niveau, kan dokumentation for deltagelse i de enkelte undervisningstimer erstattes med eksamensbevis for at have bestået alle eller udvalgte undervisningsfag på kandidatuddannelsen. Afvikling af interne undervisning Erhvervsstyrelsen har i en konkret forespørgsel taget stilling til muligheden for at dokumentere medarbejderes deltagelse i intern undervisning, som skulle afvikles via fjernundervisning. Undervisningen skulle foregå over revisorens arbejdscomputer, og revisionsvirksomheden ville have en medarbejder til at overvåge, at revisorens computer var logget på under hele undervisningen ved hjælp af IT-programmet Lync. Erhvervsstyrelsen fandt, at den beskrevne metode til at dokumentere fjernundervisningen var tilstrækkelig i henhold til efteruddannelsesbekendtgørelsens 3, stk. 2 ( 8, stk. 2). Det faktiske tidsforbrug på interne og eksterne kurser. En kursuslektion á 45 minutters varighed udgør 1 times efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 3, stk. 3 ( 8, stk. 3). Erhvervsstyrelsen har præciseret opgørelsesmetoden i den gældende efteruddannelsesbekendtgørelse, så det nu fremgår, at der ikke kan medregnes flere timer som efteruddannelse end den samlede varighed af et kursus, jf. 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 11. december Erhvervsstyrelsen er af den opfattelse, at dette forhold allerede har været gældende siden 1. januar 2009, og bestemmelsen i den gældende bekendtgørelse er alene en præcisering af gældende ret. Erhvervsstyrelsen har dog undtagelsesvist accepteret, at revisor medregner flere timer som efteruddannelse end den samlede varighed af kurset, hvis de ekstra timer fremgår af kursusbeviset.

7 7/12 Erhvervsstyrelsen finder dog, at denne undtagelse alene gælder for kursusbeviser for perioden , idet det med virkning fra 1. januar 2014 er præciseret, at revisor ikke kan medregne flere timer end den samlede varighed af kurset. Erhvervsstyrelsen har i enkelte sager konstateret, at revisor har medregnet transporttid til kursusstedet som efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen finder ikke, at transporttid til og fra kursusstedet kan medregnes som efteruddannelse, idet transporttid ikke opfylder betingelserne for at være efteruddannelse på et passende fagligt niveau eller henhører under revisors fagområder. Erhvervsstyrelsen finder ud fra samme princip, at frokoster, middage mm., der ligger i forbindelse med efteruddannelseskursets start eller afslutning ikke kan medregnes ved opgørelsen af efteruddannelsens varighed. Kurser, som Erhvervsstyrelsen har godkendt eller afvist som efteruddannelse Det påhviler revisor at vurdere, om de interne og eksterne kurser, revisor deltager i, kan medregnes som efteruddannelse, dvs. om kursets indhold falder inden for de tre fagområder og om kurset har været afholdt på et passende fagligt niveau (masterniveau), jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 2, stk. 1 og 2 ( 2, stk. 1, og 2). Dette krav gælder, uanset at kursusudbyderen har skrevet på kursusbeviset eller på anden vis har oplyst, at kurset kan medregnes som efteruddannelse. Nedenfor fremgår eksempler, hvor styrelsen har vurderet, at de pågældende kurser ikke enten har været afholdt på et passende fagligt niveau eller falder inden for et af de tre fagområder. Kurser og undervisning på videregående uddannelser Erhvervsstyrelsen har i en sag afvist, at revisor kunne medregne undervisning modtaget på jurauddannelsens bachelorniveau, idet undervisningen ikke opfylder kravene til at være på masterniveau. Erhvervsstyrelsen finder tilsvarende at, at HD-kurser (Højere diplomuddannelse) ikke opfylder kravene til at være på et passende fagligt niveau, og derfor kan disse kurser ikke medregnes som efteruddannelse. Derimod kan Erhvervsstyrelsen godkende efteruddannelseskurser, der afholdes på kandidatniveau på universiteter og handelshøjskoler, forudsat, at kurset relaterer sig til et af de tre fagområder. Således havde revisor i en sag tilmeldt sig cand.jur. uddannelsen og medtaget undervisningen som efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen foretog en konkret vurdering af, om hvert af de pågældende undervisnings-

8 8/12 fag kunne relateres til ét eller flere af de tre fagområder. Erhvervsstyrelsen anerkendte et antal af undervisningstimerne som efteruddannelse. IT-kurser Erhvervsstyrelsen har i en sag afvist at anerkende et IT-kursus, Excel 2010 Videregående som efteruddannelse. Styrelsen vurderede, at kurset var for generelt i forhold til kravet om at være afholdt på et passende fagligt niveau, og desuden var kurset ikke tilpasset til revisorfunktionen. Erhvervsstyrelsen har dog i andre sager anerkendt IT-kurser og undervisning i IT-systemer og IT-programmer, hvis dette har været målrettet specifikt til revisors udførelse af sin funktion som revisor. Erhvervsstyrelsen har anerkendt kurser og undervisning i brugen af kvalitetsstyringssystemer, der anvendes i revisionsvirksomheder. Deltagelse i internationale kurser Erhvervsstyrelsen har i en sag anerkendt, at revisor kunne medregne dele af et kursus afholdt af en international kursusudbyder. Kurset vedrørte ledelsesmæssige aspekter inden for et branchespecifikt område. Erhvervsstyrelsen vurderede, at revisor kunne medregne de dele af kurset som efteruddannelse, der kunne relatere sig til fagområdet Retlige krav og standarder. 7. Deltagelse i Fagteknisk udvalgsarbejde Revisor kan medregne deltagelse i internt og eksternt fagteknisk udvalgsarbejde som efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 4 ( 9). Erhvervsstyrelsen har i én sag afvist at anerkende, at revisor kunne medregne efteruddannelsestimer som internt fagteknisk udvalg. Revisor anførte, at der i hans enkeltmandsrevisionsvirksomhed var nedsat et udvalg bestående af ham selv. Erhvervsstyrelsen fandt ikke, at udvalget opfyldte definitionen på et internt fagteknisk udvalg. Erhvervsankenævnet har i kendelse af 19. november 2013, jnr , stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse. 8. Undervisnings- og foredragsvirksomhed Revisor kan medregne undervisnings- og foredragsvirksomhed som efteruddannelse, hvis den pågældende revisors egen deltagelse ville opfylde kravene til efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 5 ( 10). Revisor skal ligeledes kunne dokumentere efteruddannelse, der erhverves i form af undervisnings- og foredragsvirksomhed, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 11 ( 15).

9 9/12 Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist at godkende undervisningstimer som efteruddannelse. I en sag havde revisor undervist kosmetologer i klinikdrift. Erhvervsstyrelsen afviste, at tidsforbrug hertil kunne medregnes som efteruddannelse, allerede fordi revisor ikke havde dokumenteret tidsforbruget. Erhvervsstyrelsen gik i denne sag ikke ind og tog stilling til, om undervisningen havde et tilstrækkeligt niveau og henhørte til ét af de tre fagområder. I en anden sag havde revisor undervist frisørelever i økonomiske forhold. Erhvervsstyrelsen vurderede i den konkrete sag, at undervisningstimerne ikke opfyldte kravene til at være afholdt på et passende fagligt niveau, og revisor kunne derfor ikke medregne undervisningstimerne som efteruddannelse. 9. Eksaminations- og censorvirksomhed Revisor kan som efteruddannelse medregne hverv som eksaminator eller censor, hvis revisors egen deltagelse ville opfylde kravene til efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1 ( 10, stk. 1). Hverv som eksaminator tæller tidsmæssigt dobbelt i forhold til eksaminationstiden, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 5, stk. 3 ( 10, stk. 3). I en sag havde revisor medregnet tidsforbrug som censor på HDuddannelse som efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen fandt, at tidsforbruget ikke kunne medregnes som efteruddannelse, idet censorhvervet ikke angik en uddannelse, der opfyldte kravene til at være på masterniveau. Erhvervsstyrelsen har modtaget en forespørgsel på, hvor mange timer revisor kunne medregne som vejleder på hovedopgaver på cand.merc.aud.-studiet. Ud fra det oplyste modtog revisor et antal timer fra handelshøjskolen som vejleder for de studerende til opgaveskrivningen, forberedelse til eksamen og afholdelse af eksamen. Erhvervsstyrelsen vurderede, at revisor kunne medregne 1/3 af den samlede tildelte tid, svarende til bedømmelsen af hovedopgaven og eksamination af de kandidatstuderende. Denne opgørelsesmetode er sidenhen blevet fastlagt i 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 11. december Erhvervsstyrelsen har ligeledes modtaget en forespørgsel om opgørelse af efteruddannelsestimer, når revisor udpeges som enten 1. retter eller 2. retter på den skriftlige eksamen for statsautoriserede revisorer. Det er styrelsens vurdering, at efteruddannelsestimerne skal opgøres i forhold til eksamenstiden for den skriftlige eksamen for statsautoriserede

10 10/12 revisorer samt kvalifikationseksamen, mens antallet af eksamensopgaver, som revisor gennemgår ikke påvirker opgørelsen af efteruddannelsestimerne. Den revisor, der er udpeget som 1. retter på den skriftlige eksamensopgave kan sidestilles som en eksaminator, mens 2. retter på den skriftlige eksamensopgave kan sidestilles som censor i henhold til efteruddannelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1 ( 10, stk. 1). Revisorerne kan derfor medregne følgende efteruddannelsestimer som henholdsvis 1. og 2. retter ved den skriftlige eksamensopgave: 1. retter 2. retter Modul A (2 timers eksamen) 4 timer 2 timer Modul B (6 timers eksamen) 12 timer 6 timer Modul C (4 timers eksamen) 8 timer 4 timer Kvalifikationseksamen (8 timer) 16 timer 8 timer Erhvervsstyrelsen har ligeledes modtaget en forespørgsel om opgørelse af efteruddannelsestimer, hvis revisor retter skriftlige besvarelser til prøveeksamen, herunder prøveeksamen forud for den skriftlige eksamen for statsautoriserede revisorer. Hertil skal det bemærkes, at det af Efteruddannelsesvejledningens afsnit fremgår: Under begrebet censorvirksomhed hører også opgaveretning i forbindelse med aflæggelse af eksamen. Dette gælder desuden opgaveretning i forbindelse med interne eksamener i revisionsvirksomhederne. Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at eksemplet i efteruddannelsesbekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på revisorer, der retter skriftlige besvarelser til prøveeksamener. Revisor kan derfor medregne eksamenstiden som efteruddannelse, såfremt den skriftlige prøveeksamen opfylder kravene til at være afhold på et passende fagligt niveau (masterniveau). 10. Andre sager Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist at godkende efteruddannelse, der reelt set var arbejde, som revisor udførte som led i sin arbejdsfunktion. I en sag havde en revisor, der havde taget arbejde uden for revisorbranchen, som efteruddannelse medregnet sit arbejde med besvarelse af en regnskabskontrolsag, som Erhvervsstyrelsen havde rejst mod den virksomhed, som revisor var ansat i. Erhvervsstyrelsen fandt ikke, at timerne kunne medregnes som efteruddannelse, idet arbejdet blev udført som led i revisors arbejdsfunktion.

11 11/12 I en sag havde en revisor, der arbejdede som økonomidirektør i en større dansk virksomhed, som efteruddannelse medregnet tidsforbrug, der vedrørte hans deltagelse i virksomhedens bestyrelsesmøder. Revisor havde medregnet de dele af bestyrelsesmødet, der blandt andet vedrørte gennemgang af revisionsprotokollatet. Erhvervsstyrelsen fandt ikke, at tidsforbruget kunne medregnes som efteruddannelse, idet deltagelsen i bestyrelsesmøder blev udført som led i revisors arbejdsfunktion. Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist, at revisor som efteruddannelse kan medregne tidsforbrug til udførelse af den lovpligtige kvalitetskontrol, idet der her er tale om arbejde, som revisor skal udføre som led i sin arbejdsfunktion. Erhvervsstyrelsen har i overensstemmelse hermed ligeledes vurderet, at en revisor, som var indklaget for Revisornævnet, ikke kunne medregne efteruddannelsestimer i forbindelse med sagen i Revisornævnet. Med hensyn til opdatering af en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem, finder Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt ikke, at selve tidsforbruget til opdatering af kvalitetsstyringssystemet kan medregnes som efteruddannelse, da der er tale om en opgave, der skal udføres som led i revisors arbejdsfunktion. Dog skal det bemærkes, at hvis opdateringen af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem foregår i udvalgsregi, der lever op til kravene til interne fagtekniske udvalg, kan revisor medregne tidsforbrug hertil som efteruddannelse efter reglerne om internt fagteknisk udvalgsarbejde. Hvis revisor desuden modtager undervisning i forbindelse med opdatering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, kan denne tid medregnes som efteruddannelse, forudsat der foreligger dokumentation for undervisningen, jf. 8, i bekendtgørelse nr af 12. december Erhvervsstyrelsen har i en sag afvist at anerkende, at revisor som efteruddannelse kunne medregne timer forbrugt som medredaktør for et fagblad. Erhvervsstyrelsen foretog en vurdering af artiklernes indhold og fandt, at artiklerne ikke havde et passende fagligt niveau. 11. Dispensation for afholdelse af efteruddannelse i efterfølgende periode Hvis revisor ved udgangen af en periode mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, dog maksimalt 40 timer, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist, inden for hvilken revisor skal gennemføre den manglende efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 18 ( 22). Erhvervsstyrelsen modtog i løbet af 2012 en række anmodninger om dispensation for afholdelse af den manglende del af efteruddannelse for

12 12/12 perioden til efterfølgende periode, jf. dagældende efteruddannelsesbekendtgørelses 18, stk. 1. Erhvervsstyrelsen gav afslag på dispensation for efteruddannelse i 5 sager. I alle 5 sager manglede revisor at afholde mere end 40 timers efteruddannelse. Erhvervsankenævnet har taget stilling til Erhvervsstyrelsens afslag på dispensation i 4 sager. Erhvervsankenævnet har i alle 4 sager stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse. 12. Reduktion i antallet af lovpligtige efteruddannelsestimer Erhvervsstyrelsen har i en række sager taget stilling til, om revisor som følge af lovligt forfald har været berettiget til at reducere antallet af lovpligtige efteruddannelsestimer for , jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 15 ( 19). Erhvervsstyrelsen har i sin vurdering af, om revisor har kunnet dokumentere lovligt forfald fra sin stilling, accepteret, at revisor har dokumenteret fravær fra arbejdsmarkedet, enten i form af lægeerklæringer eller hvis revisor har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i den omhandlede periode. Erhvervsstyrelsen har i to sager anerkendt, at revisor kunne reducere antallet af efteruddannelsestimer, idet pågældende tog orlov fra arbejdsmarkedet i en periode på mere end 2 måneder for at passe et sygt barn. I begge sager modtog revisor offentlige ydelser i orlovsperioden som kompensation for sit fravær fra arbejdsmarkedet. Erhvervsstyrelsen finder ikke, at der kan gives reduktion for antallet af efteruddannelsestimer, hvis revisor arbejder på deltid, uanset årsagen hertil. Herved bemærkes, at revisor skal være fraværende i en periode på mere end to sammenhængende måneder, før der kan gives reduktion i antallet af efteruddannelsestimer.

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere