Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status"

Transkript

1 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar december Dette notat indeholder resultaterne af kontrollen frem til dags dato samt en beskrivelse af de erfaringer, styrelsen har opnået ved kontrollen, dels om kvaliteten af revisors dokumentation dels om indholdet af efteruddannelseskurser, undervisning mm. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post 1. Resumé Erhvervsstyrelsen har kontrolleret 398 godkendte revisorers efteruddannelse for perioden Af disse har 58 revisorer fået frataget deres godkendelse, 133 revisorer har deponeret deres godkendelse og 25 revisorer har fået påbud om at afholde den resterende del af deres efteruddannelse. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Erhvervsstyrelsen har i en række sager konstateret, at revisors dokumentation for den afholdte efteruddannelse ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt kravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen har i en række af disse sager accepteret, at revisor efterfølgende indhenter dokumentationen for deltagelse i eksterne og interne kurser. Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist at godkende, at den afholdte efteruddannelse opfyldte kravene til at være afholdt på et passende fagligt niveau (masterniveau). Erhvervsstyrelsen har i 5 sager afvist at give dispensation for afholdelse af den resterende del af efteruddannelsen i den efterfølgende periode, idet revisorerne manglede at afholde mere end 40 timers efteruddannelse Erhvervsstyrelsen har i en række sager taget stilling til, om der har været grundlag for, at revisor kunne reducere antallet af efteruddannelsestimer, når revisor har været fraværende fra sin stilling i henhold til kravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen.

2 2/12 2. Lovgrundlag for kontrollen Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med godkendte revisorer, jf. revisorlovens 1 32, stk. 1. Styrelsen er herunder ansvarlig for tilsynet med godkendte revisorers efteruddannelse, jf. revisorlovens 32, stk. 2, nr. 1. Kontrollen af revisorernes efteruddannelse for perioden er fortaget med baggrund i den dagældende efteruddannelsesbekendtgørelse fra Når der henvises til bestemmelser i efteruddannelsesbekendtgørelsen i dette notat, henvises der til den dagældende efteruddannelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 12. december 2008, og der henvises til den tilsvarende bestemmelse i den nugældende efteruddannelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 11. december 2013 i parentes bagefter. Revisortilsynet er ansvarlig for at kontrollere dokumentation for den afholdte efteruddannelse for de revisorer, hvis revisionsvirksomhed udtages til kvalitetskontrol, jf. dagældende efteruddannelsesbekendtgørelses 16 ( 20). Revisortilsynet kontrollerer, at de til en revisionsvirksomhed tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4, jf. 33, i bekendtgørelse nr. 924 af 18. august 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Hvis Revisortilsynet under kvalitetskontrollen konstaterer, at revisors afholdte og indberettede efteruddannelse ikke er i overensstemmelse med kravene i henhold til efteruddannelsesbekendtgørelsen, orienterer Revisortilsynet Erhvervsstyrelsen om de observerede forhold, jf. 37, stk. 2, i bekendtgørelsen om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med godkendte revisorer, der ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, og Erhvervsstyrelsen kan kræve, at disse revisorer fremviser dokumentation for indberettede efteruddannelsestimer, jf. dagældende efteruddannelsesbekendtgørelses 17 ( 21). Erhvervsstyrelsen kan dog som ansvarlig for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder også selv iværksætte undersøgelser af, om revisorer tilknyttet en revisionsvirksomhed har overholdt kravene til efteruddannelse. 1 Lov nr. 468 af 17. juni 2008

3 3/12 3. Status på kontrollen med revisorers efteruddannelse Erhvervsstyrelsen har pr. dags dato kontrolleret 398 godkendte revisorers efteruddannelse for perioden Udfaldet af disse sager kan ses nedenfor. Det bemærkes, at 5 sager fortsat verserer, ligesom Erhvervsstyrelsen fortsat iværksætter kontroller af revisorers efteruddannelse for perioden Kontrollen for har omfattet alle godkendte revisorer, der ikke senest den 1. maj havde registreret efteruddannelse for i Revireg. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse konstateret, at flere revisorer fejlagtigt har indtastet deres efteruddannelsestimer i den efterfølgende periode, dvs. i perioden , i stedet for i perioden Kontrollen har ligeledes omfattet revisorer, som er blevet oversendt fra Revisortilsynet i forbindelse med den ordinære kvalitetskontrol. Tilknyttet revisionsvirksomhed Ej tilknyttet revisionsvirksomhed Efteruddannelse godkendt Påtale 9 20 Påbud 21 4 Revisor deponeret Godkendelse frataget Andet 5 8 Verserende 5 0 I alt Tabellen er opdelt i revisorer tilknyttet/ej tilknyttet en revisionsvirksomhed. Erhvervsstyrelsen har givet en påtale til 29 revisorer, der ikke senest den 1. juni 2012 havde registreret efteruddannelsestimer for perioden i Revireg. 25 revisorer har fået påbud om at afholde manglende efteruddannelsestimer. 135 revisorer har deponeret godkendelsen, efter at Erhvervsstyrelsen havde bedt om dokumentation for efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen har afsluttet sagen, hvis revisor har bedt om at få sin godkendelse deponeret, idet styrelsen samtidig har meddelt, at såfremt revisor på ny anmoder om at blive godkendt, vil styrelsen kræve forelagt dokumentation for afholdte efteruddannelsestimer for perioden Fristen for indberetning af efteruddannelse er 1. april efter udløbet af 3 års perioden. Denne frist blev for den første efteruddannelsesperiode forlænget til 1. maj 2012.

4 4/12 Erhvervsstyrelsen har til dato frataget 58 revisorer godkendelsen som revisor som følge af manglende efteruddannelse, lovens 8, stk. 2, nr. 2. Konsekvensen ved en deponering eller en fratagelse af godkendelsen er, at den pågældende ikke længere kan afgive erklæringer som statsautoriseret/registeret revisor, f.eks. på årsrapporter for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse b, c og d, jf. årsregnskabslovens 135 a. Revisorer, der har fået frataget deres godkendelse, eller som har deponeret godkendelse som følge af manglende efterlevelse af kravene til afholdelse af efteruddannelse, kan generhverve deres godkendelse ved at bestå en særlig prøve jf. revisorlovens 8, stk. 1, og efteruddannelsesbekendtgørelsens 14, stk. 1. Revisorerne kan dog tidligst tage denne prøve 3 år efter, at styrelsen har frataget godkendelsen, eller at godkendelsen er blevet deponeret. Revisorer, der har fået en påtale eller et påbud, eller hvis godkendelse er blevet frataget af Erhvervsstyrelsen, kan indbringe deres afgørelse for Erhvervsankenævnet. 4. Fordeling af efteruddannelsestimer på de tre fagområder Den afholdte efteruddannelse skal som minimum omfatte: - 24 timer inden for revisions- og erklæringsområdet timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber mm. samt selskabsret timer inden for direkte og indirekte skatter. Revisor skal derudover afholde yderligere 60 efteruddannelsestimer, der skal relatere sig til de tre ovennævnte fagområder. Er revisor specialiseret inden for et eller flere af de nævnte fagområder, skal mindst 30 timer relateres hertil, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 2, stk. 3 ( 2, stk. 3). Erhvervsstyrelsen har i en række af de kontrollerede sager, hvor revisor er anmodet om at indsende dokumentation, konstateret, at der ikke er foretaget en fordeling af de yderligere 60 timers efteruddannelse på de tre fagområder. I stedet har revisor indsendt oversigter, hvor de resterende efteruddannelsestimer indgår i en kategori benævnt Andet eller Øvrige. Erhvervsstyrelsen har desuden bemærket, at på en række kursusbeviser har kursusudbyderen kategoriseret efteruddannelsestimer som Andet eller Øvrige. Erhvervsstyrelsen bemærker hertil, at revisors efteruddannelse skal afholdes inden for et af de tre fagområder. Hvis det ikke af dokumentationen fremgår, hvilket fagområde efteruddannelsestimerne indgår i, skal revisor foretage sin egen vurdering af, hvilken af de tre fagområder ef-

5 5/12 teruddannelsen vedrører, eller om efteruddannelsen kan medregnes efter efteruddannelsesbekendtgørelsen. Revisor skal tilsvarende i forbindelse med sit virke som henholdsvis eksaminator og censor samt underviser og foredragsholder efter revisors eget skøn fordele afholdte timer på de tre fagområder i de situationer, hvor eksaminationen eller undervisningen spreder sig over to eller alle tre fagområder. 5. Revisors dokumentation for den afholdte efteruddannelse Erhvervsstyrelsen har ved kontrollen anmodet revisorerne om dokumentation for den afholdte efteruddannelse. Det er revisors ansvar at opbevare dokumentationen for den afholdte efteruddannelse, hvad enten der er tale om kursusbeviser, dokumentation for internt afholdte kurser, registrering af afholdt undervisning, mm. I en række sager er styrelsen stødt på situationer, hvor kursusbeviser og anden dokumentation for interne kurser mm. blev opbevaret hos revisionsvirksomheden, og hvor revisor har været ude af stand til at få en kopi af dokumentationen, enten fordi revisor efterfølgende har forladt revisionsvirksomheden, eller fordi revisionsvirksomheden er ophørt med at eksistere. Erhvervsstyrelsen skal understrege, at revisor efter revisorlovens 4, stk. 3, selv har ansvaret for til enhver tid at kunne dokumentere sin efteruddannelse. Styrelsen skal derfor pointere vigtigheden af, at revisor enten selv er i besiddelse af dokumentationen for sin efteruddannelse eller har sikret sig til enhver tid at kunne komme i besiddelse af dokumentationen. 6. Deltagelse i interne og eksterne kurser Dokumentation for deltagelse i eksterne og interne kurser Revisor skal kunne dokumentere sin deltagelse i interne og eksterne kurser, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 9 ( 13). Erhvervsstyrelsen anser kursusbeviser for tilstrækkelig dokumentation for deltagelse i såvel interne som eksterne kurser. Erhvervsstyrelsen har i en række sager konstateret, at revisor ikke er i besiddelse af kursusbevis eller lignende, der bekræfter revisors deltagelse i eksterne kursere. Erhvervsstyrelsen accepterer i sådanne tilfælde anden dokumentation, hvori kursusudbyderen f.eks. bekræfter revisors deltagelse i det pågældende kursus, uanset at bekræftelsen er indhentet efter afholdelsen af kurset. Den efterfølgende bekræftelse skal indeholde oplysning om antal efteruddannelsestimer fordelt på de tre kategorier af efteruddannelse samt en kort beskrivelse af kursets indhold.

6 6/12 Erhvervsstyrelsen accepterer tillige, at revisor dokumenterer sin deltagelse i kurser via en udskrift fra en kursusudbyder. Udskriften skal være underskrevet af kursusudbyderen, før Erhvervsstyrelsen kan godkende udskriften som tilstrækkelig dokumentation for efteruddannelse. Hvor der ikke foreligger et kursusbevis, er det revisors eget ansvar på anden vis at kunne dokumentere efteruddannelsen. Erhvervsstyrelsen finder ikke, at revisors tidsregistrering i sig selv dokumenterer deltagelse i eksterne kurser. Dokumentation for deltagelse i undervisning Der gælder de samme betingelser for dokumentation for deltagelse i undervisning som for deltagelse i kurser. Erhvervsstyrelsen anerkender dog, at hvis revisor har tilmeldt sig et undervisningsfag på kandidatuddannelser eller uddannelser med tilsvarende eller højere niveau, kan dokumentation for deltagelse i de enkelte undervisningstimer erstattes med eksamensbevis for at have bestået alle eller udvalgte undervisningsfag på kandidatuddannelsen. Afvikling af interne undervisning Erhvervsstyrelsen har i en konkret forespørgsel taget stilling til muligheden for at dokumentere medarbejderes deltagelse i intern undervisning, som skulle afvikles via fjernundervisning. Undervisningen skulle foregå over revisorens arbejdscomputer, og revisionsvirksomheden ville have en medarbejder til at overvåge, at revisorens computer var logget på under hele undervisningen ved hjælp af IT-programmet Lync. Erhvervsstyrelsen fandt, at den beskrevne metode til at dokumentere fjernundervisningen var tilstrækkelig i henhold til efteruddannelsesbekendtgørelsens 3, stk. 2 ( 8, stk. 2). Det faktiske tidsforbrug på interne og eksterne kurser. En kursuslektion á 45 minutters varighed udgør 1 times efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 3, stk. 3 ( 8, stk. 3). Erhvervsstyrelsen har præciseret opgørelsesmetoden i den gældende efteruddannelsesbekendtgørelse, så det nu fremgår, at der ikke kan medregnes flere timer som efteruddannelse end den samlede varighed af et kursus, jf. 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 11. december Erhvervsstyrelsen er af den opfattelse, at dette forhold allerede har været gældende siden 1. januar 2009, og bestemmelsen i den gældende bekendtgørelse er alene en præcisering af gældende ret. Erhvervsstyrelsen har dog undtagelsesvist accepteret, at revisor medregner flere timer som efteruddannelse end den samlede varighed af kurset, hvis de ekstra timer fremgår af kursusbeviset.

7 7/12 Erhvervsstyrelsen finder dog, at denne undtagelse alene gælder for kursusbeviser for perioden , idet det med virkning fra 1. januar 2014 er præciseret, at revisor ikke kan medregne flere timer end den samlede varighed af kurset. Erhvervsstyrelsen har i enkelte sager konstateret, at revisor har medregnet transporttid til kursusstedet som efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen finder ikke, at transporttid til og fra kursusstedet kan medregnes som efteruddannelse, idet transporttid ikke opfylder betingelserne for at være efteruddannelse på et passende fagligt niveau eller henhører under revisors fagområder. Erhvervsstyrelsen finder ud fra samme princip, at frokoster, middage mm., der ligger i forbindelse med efteruddannelseskursets start eller afslutning ikke kan medregnes ved opgørelsen af efteruddannelsens varighed. Kurser, som Erhvervsstyrelsen har godkendt eller afvist som efteruddannelse Det påhviler revisor at vurdere, om de interne og eksterne kurser, revisor deltager i, kan medregnes som efteruddannelse, dvs. om kursets indhold falder inden for de tre fagområder og om kurset har været afholdt på et passende fagligt niveau (masterniveau), jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 2, stk. 1 og 2 ( 2, stk. 1, og 2). Dette krav gælder, uanset at kursusudbyderen har skrevet på kursusbeviset eller på anden vis har oplyst, at kurset kan medregnes som efteruddannelse. Nedenfor fremgår eksempler, hvor styrelsen har vurderet, at de pågældende kurser ikke enten har været afholdt på et passende fagligt niveau eller falder inden for et af de tre fagområder. Kurser og undervisning på videregående uddannelser Erhvervsstyrelsen har i en sag afvist, at revisor kunne medregne undervisning modtaget på jurauddannelsens bachelorniveau, idet undervisningen ikke opfylder kravene til at være på masterniveau. Erhvervsstyrelsen finder tilsvarende at, at HD-kurser (Højere diplomuddannelse) ikke opfylder kravene til at være på et passende fagligt niveau, og derfor kan disse kurser ikke medregnes som efteruddannelse. Derimod kan Erhvervsstyrelsen godkende efteruddannelseskurser, der afholdes på kandidatniveau på universiteter og handelshøjskoler, forudsat, at kurset relaterer sig til et af de tre fagområder. Således havde revisor i en sag tilmeldt sig cand.jur. uddannelsen og medtaget undervisningen som efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen foretog en konkret vurdering af, om hvert af de pågældende undervisnings-

8 8/12 fag kunne relateres til ét eller flere af de tre fagområder. Erhvervsstyrelsen anerkendte et antal af undervisningstimerne som efteruddannelse. IT-kurser Erhvervsstyrelsen har i en sag afvist at anerkende et IT-kursus, Excel 2010 Videregående som efteruddannelse. Styrelsen vurderede, at kurset var for generelt i forhold til kravet om at være afholdt på et passende fagligt niveau, og desuden var kurset ikke tilpasset til revisorfunktionen. Erhvervsstyrelsen har dog i andre sager anerkendt IT-kurser og undervisning i IT-systemer og IT-programmer, hvis dette har været målrettet specifikt til revisors udførelse af sin funktion som revisor. Erhvervsstyrelsen har anerkendt kurser og undervisning i brugen af kvalitetsstyringssystemer, der anvendes i revisionsvirksomheder. Deltagelse i internationale kurser Erhvervsstyrelsen har i en sag anerkendt, at revisor kunne medregne dele af et kursus afholdt af en international kursusudbyder. Kurset vedrørte ledelsesmæssige aspekter inden for et branchespecifikt område. Erhvervsstyrelsen vurderede, at revisor kunne medregne de dele af kurset som efteruddannelse, der kunne relatere sig til fagområdet Retlige krav og standarder. 7. Deltagelse i Fagteknisk udvalgsarbejde Revisor kan medregne deltagelse i internt og eksternt fagteknisk udvalgsarbejde som efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 4 ( 9). Erhvervsstyrelsen har i én sag afvist at anerkende, at revisor kunne medregne efteruddannelsestimer som internt fagteknisk udvalg. Revisor anførte, at der i hans enkeltmandsrevisionsvirksomhed var nedsat et udvalg bestående af ham selv. Erhvervsstyrelsen fandt ikke, at udvalget opfyldte definitionen på et internt fagteknisk udvalg. Erhvervsankenævnet har i kendelse af 19. november 2013, jnr , stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse. 8. Undervisnings- og foredragsvirksomhed Revisor kan medregne undervisnings- og foredragsvirksomhed som efteruddannelse, hvis den pågældende revisors egen deltagelse ville opfylde kravene til efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 5 ( 10). Revisor skal ligeledes kunne dokumentere efteruddannelse, der erhverves i form af undervisnings- og foredragsvirksomhed, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 11 ( 15).

9 9/12 Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist at godkende undervisningstimer som efteruddannelse. I en sag havde revisor undervist kosmetologer i klinikdrift. Erhvervsstyrelsen afviste, at tidsforbrug hertil kunne medregnes som efteruddannelse, allerede fordi revisor ikke havde dokumenteret tidsforbruget. Erhvervsstyrelsen gik i denne sag ikke ind og tog stilling til, om undervisningen havde et tilstrækkeligt niveau og henhørte til ét af de tre fagområder. I en anden sag havde revisor undervist frisørelever i økonomiske forhold. Erhvervsstyrelsen vurderede i den konkrete sag, at undervisningstimerne ikke opfyldte kravene til at være afholdt på et passende fagligt niveau, og revisor kunne derfor ikke medregne undervisningstimerne som efteruddannelse. 9. Eksaminations- og censorvirksomhed Revisor kan som efteruddannelse medregne hverv som eksaminator eller censor, hvis revisors egen deltagelse ville opfylde kravene til efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1 ( 10, stk. 1). Hverv som eksaminator tæller tidsmæssigt dobbelt i forhold til eksaminationstiden, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 5, stk. 3 ( 10, stk. 3). I en sag havde revisor medregnet tidsforbrug som censor på HDuddannelse som efteruddannelse. Erhvervsstyrelsen fandt, at tidsforbruget ikke kunne medregnes som efteruddannelse, idet censorhvervet ikke angik en uddannelse, der opfyldte kravene til at være på masterniveau. Erhvervsstyrelsen har modtaget en forespørgsel på, hvor mange timer revisor kunne medregne som vejleder på hovedopgaver på cand.merc.aud.-studiet. Ud fra det oplyste modtog revisor et antal timer fra handelshøjskolen som vejleder for de studerende til opgaveskrivningen, forberedelse til eksamen og afholdelse af eksamen. Erhvervsstyrelsen vurderede, at revisor kunne medregne 1/3 af den samlede tildelte tid, svarende til bedømmelsen af hovedopgaven og eksamination af de kandidatstuderende. Denne opgørelsesmetode er sidenhen blevet fastlagt i 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 11. december Erhvervsstyrelsen har ligeledes modtaget en forespørgsel om opgørelse af efteruddannelsestimer, når revisor udpeges som enten 1. retter eller 2. retter på den skriftlige eksamen for statsautoriserede revisorer. Det er styrelsens vurdering, at efteruddannelsestimerne skal opgøres i forhold til eksamenstiden for den skriftlige eksamen for statsautoriserede

10 10/12 revisorer samt kvalifikationseksamen, mens antallet af eksamensopgaver, som revisor gennemgår ikke påvirker opgørelsen af efteruddannelsestimerne. Den revisor, der er udpeget som 1. retter på den skriftlige eksamensopgave kan sidestilles som en eksaminator, mens 2. retter på den skriftlige eksamensopgave kan sidestilles som censor i henhold til efteruddannelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1 ( 10, stk. 1). Revisorerne kan derfor medregne følgende efteruddannelsestimer som henholdsvis 1. og 2. retter ved den skriftlige eksamensopgave: 1. retter 2. retter Modul A (2 timers eksamen) 4 timer 2 timer Modul B (6 timers eksamen) 12 timer 6 timer Modul C (4 timers eksamen) 8 timer 4 timer Kvalifikationseksamen (8 timer) 16 timer 8 timer Erhvervsstyrelsen har ligeledes modtaget en forespørgsel om opgørelse af efteruddannelsestimer, hvis revisor retter skriftlige besvarelser til prøveeksamen, herunder prøveeksamen forud for den skriftlige eksamen for statsautoriserede revisorer. Hertil skal det bemærkes, at det af Efteruddannelsesvejledningens afsnit fremgår: Under begrebet censorvirksomhed hører også opgaveretning i forbindelse med aflæggelse af eksamen. Dette gælder desuden opgaveretning i forbindelse med interne eksamener i revisionsvirksomhederne. Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at eksemplet i efteruddannelsesbekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på revisorer, der retter skriftlige besvarelser til prøveeksamener. Revisor kan derfor medregne eksamenstiden som efteruddannelse, såfremt den skriftlige prøveeksamen opfylder kravene til at være afhold på et passende fagligt niveau (masterniveau). 10. Andre sager Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist at godkende efteruddannelse, der reelt set var arbejde, som revisor udførte som led i sin arbejdsfunktion. I en sag havde en revisor, der havde taget arbejde uden for revisorbranchen, som efteruddannelse medregnet sit arbejde med besvarelse af en regnskabskontrolsag, som Erhvervsstyrelsen havde rejst mod den virksomhed, som revisor var ansat i. Erhvervsstyrelsen fandt ikke, at timerne kunne medregnes som efteruddannelse, idet arbejdet blev udført som led i revisors arbejdsfunktion.

11 11/12 I en sag havde en revisor, der arbejdede som økonomidirektør i en større dansk virksomhed, som efteruddannelse medregnet tidsforbrug, der vedrørte hans deltagelse i virksomhedens bestyrelsesmøder. Revisor havde medregnet de dele af bestyrelsesmødet, der blandt andet vedrørte gennemgang af revisionsprotokollatet. Erhvervsstyrelsen fandt ikke, at tidsforbruget kunne medregnes som efteruddannelse, idet deltagelsen i bestyrelsesmøder blev udført som led i revisors arbejdsfunktion. Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist, at revisor som efteruddannelse kan medregne tidsforbrug til udførelse af den lovpligtige kvalitetskontrol, idet der her er tale om arbejde, som revisor skal udføre som led i sin arbejdsfunktion. Erhvervsstyrelsen har i overensstemmelse hermed ligeledes vurderet, at en revisor, som var indklaget for Revisornævnet, ikke kunne medregne efteruddannelsestimer i forbindelse med sagen i Revisornævnet. Med hensyn til opdatering af en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem, finder Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt ikke, at selve tidsforbruget til opdatering af kvalitetsstyringssystemet kan medregnes som efteruddannelse, da der er tale om en opgave, der skal udføres som led i revisors arbejdsfunktion. Dog skal det bemærkes, at hvis opdateringen af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem foregår i udvalgsregi, der lever op til kravene til interne fagtekniske udvalg, kan revisor medregne tidsforbrug hertil som efteruddannelse efter reglerne om internt fagteknisk udvalgsarbejde. Hvis revisor desuden modtager undervisning i forbindelse med opdatering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, kan denne tid medregnes som efteruddannelse, forudsat der foreligger dokumentation for undervisningen, jf. 8, i bekendtgørelse nr af 12. december Erhvervsstyrelsen har i en sag afvist at anerkende, at revisor som efteruddannelse kunne medregne timer forbrugt som medredaktør for et fagblad. Erhvervsstyrelsen foretog en vurdering af artiklernes indhold og fandt, at artiklerne ikke havde et passende fagligt niveau. 11. Dispensation for afholdelse af efteruddannelse i efterfølgende periode Hvis revisor ved udgangen af en periode mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, dog maksimalt 40 timer, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist, inden for hvilken revisor skal gennemføre den manglende efteruddannelse, jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 18 ( 22). Erhvervsstyrelsen modtog i løbet af 2012 en række anmodninger om dispensation for afholdelse af den manglende del af efteruddannelse for

12 12/12 perioden til efterfølgende periode, jf. dagældende efteruddannelsesbekendtgørelses 18, stk. 1. Erhvervsstyrelsen gav afslag på dispensation for efteruddannelse i 5 sager. I alle 5 sager manglede revisor at afholde mere end 40 timers efteruddannelse. Erhvervsankenævnet har taget stilling til Erhvervsstyrelsens afslag på dispensation i 4 sager. Erhvervsankenævnet har i alle 4 sager stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse. 12. Reduktion i antallet af lovpligtige efteruddannelsestimer Erhvervsstyrelsen har i en række sager taget stilling til, om revisor som følge af lovligt forfald har været berettiget til at reducere antallet af lovpligtige efteruddannelsestimer for , jf. efteruddannelsesbekendtgørelsens 15 ( 19). Erhvervsstyrelsen har i sin vurdering af, om revisor har kunnet dokumentere lovligt forfald fra sin stilling, accepteret, at revisor har dokumenteret fravær fra arbejdsmarkedet, enten i form af lægeerklæringer eller hvis revisor har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i den omhandlede periode. Erhvervsstyrelsen har i to sager anerkendt, at revisor kunne reducere antallet af efteruddannelsestimer, idet pågældende tog orlov fra arbejdsmarkedet i en periode på mere end 2 måneder for at passe et sygt barn. I begge sager modtog revisor offentlige ydelser i orlovsperioden som kompensation for sit fravær fra arbejdsmarkedet. Erhvervsstyrelsen finder ikke, at der kan gives reduktion for antallet af efteruddannelsestimer, hvis revisor arbejder på deltid, uanset årsagen hertil. Herved bemærkes, at revisor skal være fraværende i en periode på mere end to sammenhængende måneder, før der kan gives reduktion i antallet af efteruddannelsestimer.

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer BEK nr 967 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. februar 2015 (J.nr. 2014-0038310) Fratagelse af godkendelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0027402). Ikke grundlag

Læs mere

Vejledning om registrering af godkendte revisorers efteruddannelse

Vejledning om registrering af godkendte revisorers efteruddannelse 4. december 2014 /AVE Sag Vejledning om registrering af godkendte revisorers efteruddannelse Godkendte revisorer skal senest den 1. april 2015 registrere deres efteruddannelsestimer for perioden 2012-2014

Læs mere

Version 1.0 10. september 2009 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Version 1.0 10. september 2009 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Version 1.0 10. september 2009 Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer 1. Indledning...2 2. Revisorloven om efteruddannelse...3 3. Bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. april 2016 (J.nr. 2015-7427). Revisor ikke meddelt en

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0037775) Fratagelse af godkendelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer Udkast til Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer I medfør af 3a, stk. 2, og 33, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret senest ved lov nr. xxx af xxx 2016, og

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juli 2012 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Den fremtidige revisoruddannelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. september 2014 (J.nr. 2014-0037454) Afslag på anmodning

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. marts 2016 blev der i sag nr. 52/2015 A og B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf.

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

FSR danske revisorer Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel

FSR danske revisorer Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Pr. e-mail: petkro@erst.dk 10. januar 2013 Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor E og sag nr. 74/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 29.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-12.451. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4, og 1, stk. 2, nr. 5. (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere