Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 43. EUROPAUDVALGSMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 43. EUROPAUDVALGSMØDE"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 43. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 17. juni 2009 Tidspunkt: Kl Sted: Vær Til stede: Desuden deltog: Svend Auken (S) formand, Michael Aastrup Jensen (V), Henrik Høegh (V) næstformand, Morten Messerschmidt (DF), Kim Mortensen (S), Anne Grete Holmsgaard (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL). Statsminister Lars Løkke Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller 1. Forelæggelse af møde i Det Europæiske Råd den juni 2009 Det Europæiske Råd 18-19/06-09 bilag 3 (formandskabets reviderede udkast til konklusioner) Det Europæiske Råd 18-19/06-09 bilag 4 (meddelelse: Tekster vedr. Irland og Lissabon-traktaten) Det Europæiske Råd 18-19/06-09 bilag 5 (hyrdebrev fra formandskabet) Formanden bød velkommen til statsministeren, som skulle forelægge Det Europæiske Råds møde. Han var glad for, at udvalget fik disse forelæggelser umiddelbart før mødet i Det Europæiske Råd. Statsministeren: Som formanden sagde, er baggrunden den, at der er topmøde torsdag-fredag i Bruxelles. Jeg planlægger at rejse derned i aften med henblik på anden mødeaktivitet. Der er fire emner i centrum for topmødet: 1) Klima, 2) Den økonomiske situation / finansiel regulering, 3) Irland Lissabontraktaten og 4) Kommissionsformanden. 1. Klima Klimaet er jo et vigtigt emne. Der er brug for, at EU fortsat spiller en aktiv og ledende rolle i arbejdet for at opnå en ambitiøs og global klimaaftale i København til december. EU påtog sig jo med den pakke, der blev vedtaget i december, meget ambitiøse reduktionsforpligtelser de mest ambitiøse so far i verden. Det, der er opgaven nu, er at sikre, at EU får fastlagt en klar position på de andre spørgsmål, som også forventes at komme på bordet som led i en global klimadrøftelse. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om finansieringen af udledningsbegrænsninger og tilpasninger i de fattigste udviklingslande. På topmødet i marts blev man enige om, at EU vil påtage sig sin rimelige andel af finansieringen, og siden har der så været arbejdet intenst med at fastlægge en EU-position vedrørende de konkrete finansieringsmekanismer, som skal sikre, at international finansiering faktisk omsættes til reelle drivhusgasreduktioner. Det tegner i den forbindelse til, at de såkaldte low carbon stra- 1432

2 tegier vil få en central rolle. Her er ideen jo, at udviklingslandene modtager finansiel støtte til gengæld for at fremlægge konkrete bud på eller strategier for, hvordan drivhusgasudledningen kan begrænses. Jeg forventer også, at Det Europæiske Råd vil sende et signal om, at alle lande bortset fra de mindst udviklede bør bidrage til den internationale finansiering, baseret på principper om betalingsevne og udledningsniveau. Det er jo nogle af de principper, som Økofin har spillet ud med i øvrigt på baggrund af et udvalgsarbejde under dansk ledelse. Det er Per Callesen fra det danske finansministerium, som har drevet den proces. Det håber jeg det regner jeg med, det forventer jeg vil blive afspejlet i rådskonklusionerne. Endelig forventer jeg, at vi vil opfordre Kommissionen til snarest muligt at fremlægge konkrete forslag om klimafinansiering, således at vi kan få vedtaget en klar EU-position i god tid inden COP15. Det nærmer sig jo. Det vil være en hovedopgave for det svenske formandskab, der jo snart tager over, at drive denne sag videre. Vi vil fra dansk side arbejde for, at Det Europæiske Råd sender et stærkt signal til omverdenen om klimafinansiering, og at der internt i EU sikres størst mulig fremdrift i arbejdet med de nødvendige konkrete beslutninger. 2) Den økonomiske situation / finansiel regulering Med hensyn til den økonomiske og finansielle situation vil der på Det Europæiske Råds møde blive gjort status på krisen og de mange krisetiltag, som er taget både i EU og koordineret af EU og på nationalt niveau. Et meget væsentligt spørgsmål ved dette møde vil være Kommissionens forslag om en ny europæisk finansiel tilsynsstruktur altså det mere fremadrettede i forhold til krisen. Kommissionen har jo på opspil fra Larosière foreslået, at der etableres et nyt overordnet makroovervågende organ, som skal overvåge den finansielle stabilitet på tværs af alle finansielle markeder i EU, og der lægges i øvrigt også op til at etablere et europæisk system for finansielle tilsyn gennem etablering af tre egentlige europæiske tilsynsmyndigheder. De drøftelser, der skal være om dette tema, vil i sagens natur ikke være drøftelser, der går i detaljen. Det, der er det afgørende, er at få et commitment til den overordnede retning, altså at arbejde sig frem mod at få denne struktur på plads. Derefter vil der så være et arbejde startende hen over sommeren/efteråret med at få det materielle grundlag bag en skærpet grænseoverskridende tilsynsstruktur på plads. Alle de spørgsmål, der naturligt melder sig om rollefordelingen mellem nationale tilsyn og europæiske tilsyn på det praktiske plan, kompetencesnit m.v., vil der være rig lejlighed til at vende tilbage til. Det, jeg kan sige helt overordnet, er, at regeringen er positiv over for forslaget. Den finansielle krise har jo om noget vist, at der er behov for et styrket finansielt tilsyn, som er internationalt og grænseoverskridende, altså her i EU, som er bedre rustet til at matche grænseoverskridende finansielle aktører. Forslaget udgør dermed et væsentligt bidrag til bestræbelserne på at styrke reguleringen af de finansielle markeder. 1433

3 Det vil møde stærk dansk støtte. Det er også naturligt oven på den brede politiske enighed, der har været om det danske bidrag, at presse udviklingen den vej. Der er, som jeg har antydet, tale om et rimeligt komplekst område. Derfor vil en detaljeret stillingtagen til forslaget afvente de konkrete forslag, som Kommissionen vil fremlægge til efteråret, men retningen er altså klar: Vi skal styrke det grænseoverskridende finansielle tilsyn i EU. Også i forhold til reguleringen af finansmarkederne i øvrigt arbejder vi fra dansk side for hurtige og ambitiøse fremskridt i overensstemmelse med som jeg allerede har været inde på det det danske indspil. 3) Irland Lissabontraktaten Et vigtigt tema er den irske situation og Lissabontraktaten. I december blev der jo opnået enighed om en politisk pakke, der skulle tage højde for de irske vælgeres bekymringer og samtidig bane vejen for en ny irsk folkeafstemning om Lissabontraktaten før udgangen af oktober i år. Sigtet er, at Lissabontraktaten på den måde kan træde i kraft ved årets udgang. Der var og er tre hovedelementer i den irske pakke: 1. En aftale om, at alle medlemslandene med Lissabontraktaten også fremover vil få ret til at udpege et medlem af Kommissionen. 2. Juridiske garantier vedrørende irsk neutralitet, skattepolitik og de såkaldte socio-etiske spørgsmål, altså abort og familiepolitik m.v. 3. En politisk erklæring om den vægt, som EU tillægger en række emner, herunder arbejdsmarkedspolitikken. Det, der er opgaven på topmødet her, er at få omsat den politiske pakke til en konkret aftaletekst. Der pågår stadig tekniske drøftelser, men indtrykket er i talende stund, at vi på topmødet vil kunne finde løsninger, som kan samle bred tilslutning. Irland vil på topmødet få sine juridiske garantier. Det vil ske i form af en folkeretlig aftale, fuldstændig tilsvarende den aftale der blev indgået i 1992 i Edinburgh i relation til Danmark. Et element i drøftelserne er i den forbindelse et irsk ønske om at få et forhåndstilsagn om, at disse garantier som altså er bindende derved at de indgår i en folkeretligt bindende aftale på et senere tidspunkt, efter at Lissabontraktaten er trådt i kraft, vil blive omdannet til en egentlig EU-protokol. Et sådant tilsagn om at løfte garantierne ind i en protokol, kan være et politisk tilsagn altså en del af en rådskonklusion f.eks. eller et juridisk bindende tilsagn som en del af den folkeretlige aftale. Vi har den tilgang til det, at vi styrer efter fornuftige løsninger. Vi vil være fleksible og pragmatiske. Men vi har en meget skarp kant, derved at vi selvfølgelig ikke skal finde en løsning, som løser problemet i ét land, men skaber nye problemer i andre lande. Grænsen går dér, hvor der opstår et behov for genratificering, fordi det ville være lidt uoverskueligt. Det er klart, at der ikke kan blive tale om at genforhandle Lissabontraktaten, og der kan heller ikke blive tale om, at vi skal ud i en situation, der nødvendiggør genratifikation af traktaten. Jeg er nu optimistisk med hensyn til at vi finder en løsning, som kan adressere den irske udfordring. 1434

4 4) Kommissionsformanden Endelig er der spørgsmålet om udnævnelse af Kommissionsformand. Den danske regering har jo tilkendegivet, at vi kan støtte, at Barroso genudnævnes som Kommissionsformand. Det er min opfattelse, at han har gjort et godt stykke arbejde de forløbne fem år og bidraget til at finde gode balancer mellem hensynet til det indre marked, miljø, klima og arbejdstagerrettigheder m.v., og at der i øvrigt i den situation, Europa står i med de udfordringer, vi står over for og er midt i kan være stor fornuft i at trække på erfaringer og skabe kontinuitet. Når jeg siger dette, har jeg også en meget klar forventning om, at der vil være bred enighed om at genindstiller Barroso til en ny embedsperiode. Formentlig vil der blive tale om en politisk frem for en formel genindstilling, men med det politiske afsæt vil det så være op til Europa-Parlamentet at godkende genudnævnelsen af Barroso. 1) Klima Anne Grete Holmsgaard tog udgangspunkt i statsministerens oplysning om, at han forventede, at det udvalgsarbejde, som Per Callesen havde stået i spidsen for, ville blive afspejlet i konklusionerne fra topmødet. Hun nævnte, at udvalget havde sagt, at niveauet for det behov, der var for finansielle midler til ulandene til at tilpasse deres økonomier til nedbringelsen af CO2-udledningerne, ville være i størrelsesordenen 100 mia. dollars, og håbede, det ville blive afspejlet klart i konklusionerne. Hun henviste til, at den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, i forbindelse med topmødet i marts havde sagt, at det ikke betød noget, at der dengang ikke stod noget i topmødeerklæringen om, at der skulle være tale om nye og additionelle midler, for det havde miljøministrene vedtaget. Der står heller ikke noget om det i det nu foreliggende udkast til topmødekonklusioner. Derfor spurgte hun, hvad Danmark har gjort for, at det kom med i konklusionerne, idet hun mente, det ville være et godt signal at sende på nuværende tidspunkt. Hun nævnte det møde, der skal være i Major Economies Forum i første halvdel af juli, og spurgte, om USA på det møde vil lægge penge på bordet, og hvad Danmark vil gøre for, at der kommer penge på bordet. Morten Messerschmidt opfordrede regeringen til, at det i den endelige tekst kommer til at fremgå, at det er de menneskeskabte klimaændringer, man vil prøve at modvirke, og at det ligeledes blev præciseret, hvad udgangspunktet er, når man taler om 2 graders målsætningen. Frank Aaen tilsluttede sig Anne Grete Holmsgaards skeptiske holdning. Svend Auken betegnede det som katastrofalt, at processen er ved at gå i stå på grund af den manglende finansiering. Han mente, den kritik, Anne Grete Holmsgaard havde fremført, var meget diplomatisk. Svend Auken henviste til, 1435

5 at den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, havde lovet udvalget, at der skulle ske noget i juni, men det gør der ikke. Svend Auken opfordrede til, at han medtager en henvisning til de 100 mia. dollars, som udvalgsarbejdet nævner, uden at præcisere hvor stor en andel EU skal yde som sin fair andel. Det vil være et rigtigt signal at sende til det svenske formandskab. Statsministeren var klar over, at klimasagen haster. Han mindede om, at EU har meldt ud med hensyn til reduktionsforpligtelser og er kommet med det mest ambitiøse udspil, hvilket sender et stærkt signal om, at den mest velhavende del af kloden er parat til at gå forrest, og EU har i marts sendt et meget klart signal om, at vi er parat til at tage vores fair andel. Man kan diskutere, om det er strategisk klogt at melde et beløb ud nu, men man må konstatere, at det er der ikke enighed om, og derfor kan der ikke meldes et beløb ud. Det, der er sat fokus på i det nævnte udvalgsarbejde, er i høj grad, hvilke mekanismer der er til rådighed, og hvordan vi skaber sikkerhed for, at man får noget for pengene. Statsministeren hørte til dem, der mente, at det var et meget godt hjørne at starte i. Statsministeren sagde i anledning af Anne Grete Holmsgaards bemærkninger, at det ikke var konklusionerne i udvalgsarbejdet, han tænkte på, da han talte om, at noget ville blive afspejlet i topmødekonklusionerne, men Økofins input til topmødet. Statsministeren mente, mødet i Italien i Major Economies Forum ville blive et meget vigtigt møde, og han ville hilse det velkomment, hvis der på det møde kom et udspil fra amerikanerne. Han mente dog ikke, at EU lige på det møde ville tage checkhæftet frem. Statsministeren pointerede, at Danmark har gjort en masse, og at klima- og energiministeren arbejder utrætteligt på at påvirke processen, ligesom han selv har drøftet den med kommissionsformanden og i bilaterale samtaler med andre statsministre. Vi presser på alt det, vi kan. Statsministeren var sikker på, at det kommende svenske formandskab havde et højt ambitionsniveau, hvilket han to dage før havde fået bekræftet ved sin samtale med den svenske statsminister. Statsministeren sagde til Morten Messerschmidt, at han ville prøve at få præciseret 2 graders målsætningen og at på præciseret, at der er tale om de menneskeskabte klimaændringer. Anne Grete Holmsgaard var ked af, at hun havde misforstået statsministeren, for hun syntes kun, det gjorde situationen værre, at topmødekonklusionerne ville afspejle udtalelsen fra Økofin, idet det risikerede at cementere opfattelsen af, at det, klimaministrene havde vedtaget i marts, var gledet ud. Hun mente ikke, EU spillede en ledende rolle og havde tilstrækkeligt ambitiøse mål, idet hele processen er gået i stå på grund af de manglende udmeldinger om beløbsstørrelser. Hun var langt mere bekymret med hensyn til udfaldet af klimatopmødet i København end det, statsministeren gav udtryk for. Hun henviste til, at man i den internationale presse har beregnet, at de til- 1436

6 sagn, der hidtil er kommet, svarer til en reduktion på 10 pct., mens man tidligere har sagt, at der er behov for en reduktion på pct. Niels Helveg Petersen sagde, at det klart ville være i dansk interesse at opnå så meget som muligt nu for at sikre, at vi får et godt resultat i København. Derfor støttede han det synspunkt, at vi fra dansk side skal lægge os i selen for at få så ambitiøse vedtagelser på nuværende tidspunkt som muligt. Statsministeren sagde til Anne Grete Holmsgaard, at han naturligvis godt kunne vælge at give udtryk for stor bekymring, men han troede ikke, det ville være en god tilgang til processen. 2) Den økonomiske situation finansielt tilsyn Morten Messerschmidt beskæftigede sig med det, der stod på side 2 i den engelske udgave af udkastet til konklusioner om den økonomiske, finansielle og sociale situation, og spurgte, hvilken rolle den danske regering har spillet i det forudgående arbejde, og hvad den vil gøre for, at teksten kommer til at afspejle det danske indspil om åbenhed og bedre regnskabsregler samt misbrug af kommanditselskabsformen. Han ville gerne vide, hvilke lande der vil være med til at sikre et bedre tilsyn med finansmarkederne og rating af forskellige finansielle selskaber. Frank Aaen fandt det selvfølgelig godt, at regeringen går ind for mere kontrol med de finansielle bevægelser hen over grænserne, men mente, man var nødt til at lave selve regelsættet om og se på, om det er en god idé med de frie kapitalbevægelser, som har givet anledning til den spekulation, der har udløst den finansielle krise. Han kunne ikke se, at de frie kapitalbevægelser havde været til fordel for almindelige mennesker. Svend Auken spurgte, om det ville være muligt i punkt 7 i udkastet til konklusioner, hvor der tales om kreditvurderinger og finansielt tilsyn, at henvise til de kapital- og hedgefonde, vi taler om i det danske indspil. Han opfordrede til, at man ikke trækker tænderne ud af Larosièrerapporten, som Kommissionen har lagt op til. Det mente han, der var et flertal for i Folketinget. Det drejer sig om at komme back to boring banking, så bankerne ser på sikkerheden. Statsministeren henviste i anledning af Morten Messerschmidts bemærkninger til det, der står i punkt 6 om alternative investeringsfonde, hvilket netop er kapital- og hedgefonde. Det mente han afspejlede det danske indspil. Men han ville gerne prøve at få det præciseret. Statsministeren tilføjede, at økonomi- og erhvervsministeren har drøftet det danske indspil med den svenske regering, og at finansministeren har drøftet det med sin svenske kollega i kanten af økofinmødet. Så vi har sikret os, at de andre lande er bekendt med indspillet. Statsministeren var sådan set enig med Frank Aaen i, at det internationale regelsæt skal evalueres og revideres, og det var også det, G20 mødet i foråret kom frem til. Han kunne forstå, at Frank Aaen så kapitalens frie bevæge- 1437

7 lighed som roden til alt ondt, men pegede på, at for ham at se har kapitalens frie bevægelighed også hjulpet hundredetusindvis af mennesker ud af fattigdom. I relation til Larosièrerapporten sagde statsministeren til Svend Auken, at indgangsvinklen er, at vi som en lille åben økonomi har en stærk interesse i, at der er en så stærk regulering som muligt. Nu vil Larosièrerapporten blive udmøntet i konkret lovgivning fra Kommissionen, og så bliver der mange anledninger til at vende tilbage til den. Vi støtter en ordentlig regulering, hvor der også er tænder i. Frank Aaen ville gerne have at vide, hvor mange arbejdspladser den frie bevægelighed af kapital havde skabt udover i banksektoren. Svend Auken var glad for, at statsministeren var klar over udvalgets ønsker med hensyn til tænder og ville prøve at få teksten præciseret. 3) Lissabontraktaten Irland Morten Messerschmidt gik ud fra, at regeringen ville fastholde, at der ikke var tale om en ændring af Lissabontraktaten, men at der blot var tale om en forklaring på noget, irerne havde misforstået, og spurgte derfor, hvorfor man i sektion C i afsnittet om sikkerhed og forsvar i det fortrolige dokument om Irlands ønsker til Lissabontraktaten nogle steder talte specifikt om Irland og andre steder talte om medlemsstater. Han opfordrede til, at man i alle tilfælde talte om medlemsstater, således at f.eks. bestemmelserne om neutralitet også ville komme til at gælde andre medlemsstater, som i fremtiden måtte ønske at erklære sig neutrale. I relation til den højtidelige deklaration om arbejdstagerrettigheder og socialpolitik, som findes i anneks 2, mente han, man også burde nævne EF- Domstolen, som i de senere år har spillet en signifikant rolle, og at man bør præcisere, at beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder, herunder strejkeretten, også skal respekteres af Domstolen. Frank Aaen forstod, at der ikke ville blive ændret at komma i Lissabontraktaten, og at man i essensen sagde til irerne: I stemte forkert, men I får lov til at stemme en gang mere. Han mente, man bl.a. i betragtning af den ringe valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet i en lang række lande skulle tage hensyn til, at befolkningerne er imod elitens projekt, og lade være med at sige: Vi må endelig ikke diskutere traktaten, for det kan gå frygteligt galt. Svend Auken syntes, der var lagt op til en fornuftig løsning af det irske problem, og betegnede det som elegant, at man havde benyttet Edinburghmodellen. Han betegnede det som utilfredsstillende, at udvalget har fået teksterne så sent. Han delte Morten Messerschmidts synspunkt om, at mange dele af aftalen med Irland kunne have interesse også for andre medlemslande end Irland. Den protokollære løsning, man har fundet frem til, kan gennemføres, når man til sin tid skal ratificere Kroatiens medlemskab. Han forstod, at der 1438

8 ikke var tale om en ændring af Lissabontraktaten, men om en udlægning af den, som har interesse for alle medlemslande, og sagde, at vi har en skarp kant, nemlig at der ikke må blive tale om nogen genratifikation af traktaten. I øvrigt havde Svend Auken det personlige synspunkt, at det bedste, der kunne ske for Europa, var, at man holdt op med at diskutere traktater, for det er ikke nogen folkelig diskussion. Statsministeren kunne ligesom Svend Auken have ønsket sig, at papirerne vedrørende Lissabontraktaten og Irland var kommet frem noget før, men irerne har lagt megen vægt på at bevare fortroligheden om dem. Statsministeren takkede for den opbakning, der var i udvalget til den Edinburghløsning, man har fundet frem til. Formuleringerne afspejler i høj grad, hvad de andre alliancefri lande har ønsket. Problemet er jo rejst af Irland. Anne Grete Holmsgaard spurgte, om der er en fælles forståelse af, at det, der står i det fortrolige dokument om arbejdsmarkedet, indebærer, at man respekterer konfliktretten. Morten Messerschmidt noterede sig, at statsministeren ikke havde nogen holdning til, om præciseringerne i sektion C skulle gælde andre lande end Irland. Morten Messerschmidt gjorde opmærksom på, at i Edinburgh blev det med unionsborgerskabet præciseret, men det øvrige i Edinburghvedtagelsen var regulære undtagelser. Statsministeren svarede på Anne Grete Holmsgaards spørgsmål om konfliktretten, at den ikke er udtrykkelig nævnt i udkastet til topmødekonklusioner, men det er charteret for grundlæggende rettigheder, som i artikel 28 nævner konfliktretten. Statsministeren gav Morten Messerschmidt ret i, at der i afsnittet om forsvar og sikkerhed er formuleringer, som nævner Irland, og andre formuleringer, som blot taler om medlemsstater. Formuleringerne afspejler de synspunkter, andre alliancefri lande har. 4) Kommissionsformand Morten Messerschmidt konstaterede, at regeringen fortolkede grundlovens 19 meget hard core, men spurgte, om regeringen ikke ville finde det betimeligt at høre Folketinget angående udpegning af Kommissionens nye formand, selv om den ikke behøvede rette sig efter dette. Han spurgte, om regeringen havde kendskab til andre kandidater. Svend Auken mente, der i Folketinget var et flertal mod genudnævnelse af Barroso, og nævnte, at der også i Europa-Parlamentet er stærk kritik af Barroso. Han var klar over, at der vil være et snævert flertal for genudnævnelsen, hvis afgørelsen skal træffes allerede den 15. juli, men mente, man skulle vente, til man så, had der skete med Lissabontraktaten. Han erkendte, at det er regeringens prærogativ at tage stilling til udnævnelsen, men mente alligevel, 1439

9 man godt kunne drøfte det med Folketinget. Hans råd til regeringen ville være, at man ikke tog endelig juridisk stilling til genudnævnelsen nu, men blot kom med en tilkendegivelse, så man kunne komme tilbage til sagen, når Lissabontraktatens skæbne var afklaret. Statsministeren takkede for den almindelige accept af, at det er regeringens prærogativ at tage stilling til udnævnelse af kommissionsformanden. Han pegede på, at der jo er en procedure for dette, og her vil Folketinget blive inddraget i forbindelse med Rådets vedtagelse af den endelige liste over kandidater til kommissærposterne, som skal føre til udpegning af kommissærer, hvor Folketinget vil blive inddraget. Han havde lyttet til, hvad der var sagt omkring Barroso, men det ændrede ikke på regeringens position, og det ændrede heller ikke på hans analyse af situationen, som mundede ud i, at der ville blive en almindelig accept af en genudnævnelse. Statsministeren var ikke bekendt med, at der var andre kandidater. Statsministeren tilføjede, at han mente, det var i alles interesse, at man på et tidligt tidspunkt i processen tog stilling til genudnævnelsen, sådan at Barroso ikke skulle bruge et halvt år på valgkamp, hvorved der ville blive skabt et vakuum. EU har brug for, at der er en kommissionsformand, som har et mandat og kan begynde at agere. Det er i høj grad i Danmarks interesse, når vi tænker på klimadagsordenen. Anne Grete Holmsgaard mente, det ville være stærkt provokerende over for det nyvalgte Europa-Parlament at foretage en juridisk godkendelse af Barroso på nuværende tidspunkt. Morten Messerschmidt spurgte, om regeringen vil tage initiativ til en drøftelse med Folketinget, hvis der i den kommende periode dukker andre kandidater op til posten som kommissionsformand, inden den lægger sig endeligt fast. Niels Helveg Petersen pegede på, at jo mere bombastisk man lægge sig fast på, at Barroso skal genudnævnes, jo mindre sandsynligt er det, at der kommer andre kandidater. Derfor opfordrede han til, at man formulerer sig på en sådan måde, at andre kandidater også har en chance på et senere tidspunkt. Svend Auken syntes, statsministeren havde et argument med, at det var farligt med en valgkamp, men pegede på, at sådan fungerer det ikke i EU, og at Barroso var nødt til at tage mere hensyn til socialdemokraterne og de grønne, hvis han ikke kunne være sikker på at blive genudnævnt. Svend Auken pegede på, at man ville komme i en lidt mærkelig situation i Europa, hvis fordelingen mellem højre og venstre var ca. 50/40 i Parlamentet men 24/3 i Kommissionen. Statsministeren havde hørt udvalgets råd og mente, der ville blive lejlighed til at vende tilbage til spørgsmålet om kommissionsformanden og udpegningen af de enkelte kommissærer. 1440

10 5) Iran og Mellemøsten Frank Aaen var stærkt bekymret for situationen i Iran og mente, at der både fra Danmark og fra EU måtte komme nogle meget skarpe meldinger om, at vi ønsker nyvalg med internationale observatører, løsladelse af de fanger, der er taget, og en undersøgelse af de drab, der er foregået. Formanden ville give ordet til udenrigsministeren, for at denne kunne besvare spørgsmålet om Iran. Formanden henviste til den drøftelse, man i sidste uge havde haft om situationen i Israel, og bad i den forbindelse udenrigsministeren redegøre for sin umiddelbare reaktion på den tale, Netanyahu havde holdt siden da, og for regeringens holdning til en opgradering af associeringsaftalen med Israel. Udenrigsministeren oplyste i anledning af Frank Aaens bemærkninger, at EU-udenrigsministrene torsdag aften ville drøfte Afghanistan og Pakistan, men han var sikker på, at Iran også ville komme op. Han gik ud fra, at der ville komme en kraftig reaktion, idet situationen i Iran var blevet endnu værre siden i mandags. Måske kan man ikke få gennemført nyvalg, men man kan komme med en kraftig opfordring til, at styret respekterer oppositionen, ligesom man totalt vil undsige de mord, der har fundet sted. Udenrigsministeren anså det ikke for usandsynligt, at præsidenten havde vundet valget, men det så ikke sandsynligt ud, at han havde vundet så stort. Han mente, styret havde gjort sig selv en bjørnetjeneste ved, at der ikke var internationale observatører til stede. Valget havde været præget af mange uregelmæssigheder. Udenrigsministeren gjorde i anledning af Svend Aukens bemærkninger opmærksom på, at sagen om Israel ikke er på dagsordenen, men han ville være venlig over for formanden og sige, at han havde haft et møde med Liebermann, og at man i EU-kredsen havde drøftet, om man skulle ændre politikken over for Israel en politik som indeholdt en skarp kritik af Israel. Resultatet var blevet, at man ikke ville ændre politikken, og at man ikke ville opgradere associeringsaftalen, men blot forlænge den nuværende aftale. Udenrigsministeren tilføjede, at der er plusser og minusser i Netanyahus tale. Blandt plusserne nævnte han, at Netanyahu havde taget tostatsløsning i sin mund og havde sagt, at Israel ikke ville etablere nye bosættelser. Blandt minusserne nævnte han, at han havde sagt, at Jerusalem skal forblive udelt, og at han gik ind for en eskalering af de eksisterende bosættelser. Frank Aaen syntes, det var utroligt vigtigt, at der kommer et klart signal til støtte for dem, der aktionerer i Iran i øjeblikket. 1441

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 45. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 45. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 45. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 24. juni 2009 Tidspunkt: Kl. 11.30 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Svend Auken (S) formand, Henrik Høegh (V) næstformand, Karsten Lauritzen (V), Yildiz Akdogan (S), Anne Grete Holmsgaard (SF), Bjarne Laustsen (S).

Svend Auken (S) formand, Henrik Høegh (V) næstformand, Karsten Lauritzen (V), Yildiz Akdogan (S), Anne Grete Holmsgaard (SF), Bjarne Laustsen (S). Europaudvalget 2007-08 (2. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 16. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Torsdag den 27. marts 2008 Tidspunkt: 15.15 Sted: Vær. 2-133 Til stede:

Læs mere

Anne-Marie Meldgaard (S) formand, Malou Aamund (V), Pia Adelsteen (DF), Kim Mortensen (S), Jeppe Kofod (S), Hanne Agersnap (SF), Lone Dybkjær (RV)

Anne-Marie Meldgaard (S) formand, Malou Aamund (V), Pia Adelsteen (DF), Kim Mortensen (S), Jeppe Kofod (S), Hanne Agersnap (SF), Lone Dybkjær (RV) Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 15. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 15. december 2009 Tidspunkt: Kl. 14.30 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

Statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller

Statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 28. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 18. marts 2009 Tidspunkt: kl. 16.00 Sted: 2-133 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 351 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Åbent samråd

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 24. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 15.20 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

af Europaudvalget. Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Til: Dato: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/3-08

af Europaudvalget. Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Til: Dato: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/3-08 Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/3-08 Til orientering vedlægges det offentlige referat for Europaudvalgets åbne

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

af Europaudvalget. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07

af Europaudvalget. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07 Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07 Til orientering vedlægges det offentlige referat for Europaudvalgets

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt S AM L E N OT AT Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rådsmøde (miljø) den 19. december 2011 8. Klimaforandringer: Afrapportering fra COP17

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 13. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 13. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 13. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 9. december 2009 Tidspunkt: Kl. 10.45 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig Naalakkersulsoq lor Erhverv. A!be}dsmarlted. Handel og NAALAKKERSUISUT UdenrigsanUggender N8alakkersulsoq for Natur, Milja og Juslil50mmdel GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 401 Offentligt REFERAT AF 28. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 401 Offentligt REFERAT AF 28. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 401 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 28. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 13. april 2010 Tidspunkt: Kl. 14.30 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 18. maj 2016 Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på forslag om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 27. oktober 2010 Tidspunkt: Kl. 10.15 Sted: Vær. 2-133 Til

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder SUU torsdag d. 30. november Orientering om rådsmødet i Bruxelles 8. december 2017 og om veterinærpakken

TALEPAPIR Det talte ord gælder SUU torsdag d. 30. november Orientering om rådsmødet i Bruxelles 8. december 2017 og om veterinærpakken Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPFCF Koordineret med: Sagsnr.: 1708511 Dok. nr.: 489265

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

udtalelse til Kommissionen. Fagudvalgene står for den indledende substansbehandling af et forslag.

udtalelse til Kommissionen. Fagudvalgene står for den indledende substansbehandling af et forslag. Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 33 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Indenrigsudvalget, Kulturudvalget, Erhvervs-,

Læs mere

Punkt 1. Rådsmøde nr (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den januar 2008

Punkt 1. Rådsmøde nr (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den januar 2008 Europaudvalget 2007-08 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 136 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 9. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: 25. januar 2008 Tidspunkt: Kl. 11.00 Sted: 2-133 Til stede: Desuden deltog: Svend

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde miljø Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde miljø Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3194 - miljø Bilag 1 Offentligt S AM L E N O T AT Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2. oktober 2012 Rådsmøde (miljø) den 25. oktober 2012 1. Rådskonklusioner: Forberedelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne) De store udviklingslande

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 34. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 34. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 34. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 29. april 2009 Tidspunkt: Kl. 12.30 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget og Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Info Note 178 Offentligt PDF udgave (50 KB) Europaudvalget (Info-note I 178) (Offentligt) Folketingets Europaudvalg Christiansborg, den 3. september 2004 Folketingets

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Energidelen af rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 19. februar 2009

Energidelen af rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 19. februar 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 23. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: tirsdag den 17. februar 2009 Tidspunkt: kl. 15.00 Sted: 2-133 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt Hr. José Manuel Barroso Formand for Europa-Kommissionen Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Det Internationale Sekretariat Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere