BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2012"

Transkript

1 3 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2012 Boxer-klubbens historie Generalforsamlingen Mønstring BOXEREN 1

2 Bboxerleg med Ingeborg på 10 mdr Foto: Ida Nørklit Nusjas Drusus Indsendt af: Bjarne & Ellen Fujiyama s Goyoozan i stolen og Asayake s Bayán nedenunder Foto: Annelise Raahauge Nusjas Drusus, Crocus & Billis Indsendt af: Bjarne & Ellen 2 BOXEREN

3 BOXEREN Udgivet af BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK 1. juni årgang/nr.3 Oplag: ca. 775 BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Redaktion Rikke Bergqvist, Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev. Tlf.: Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25 Ikke medlemmer / kommercielle 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil. Lederen Ja, dette blads leder bliver fra den nye bestyrelse. Med få dage fra generalforsamling til deadline for bladet, så bliver det ikke nogen lang leder. Bestyrelsen har faktisk kun lige været samlet til konstituerende møde, hvilket gør at vi selvsagt ikke har fået samlet ret mange tråde. Den nye bestyrelse - hvoraf 3 er nyindtrådte - har heldigvis ikke overtaget en synkende skude. Det virker som om, der har været styr på sagerne. Dette tror jeg også at medlemmerne har kunnet mærke i den forgangne periode. Der er som man har bemærket i BOXEREN og på hjemmesiden, flere skibe i søen, som vi skal videreføre. Her kan i flæng nævnes, en ny hjemmeside, opsamling af informationer i forbindelse med et kommende møde med Dansk Kennel Klub omkring de nye stambogføringsregler, Avlsrådets arbejde med elektroniske parringskort. Interesse- og ressourcebanken, blev også vendt på generalforsamlingen. Dette er noget vi vil følge nøje op på i det kommende år. Forstår medlemmerne meningen med denne? Eller er den ligegyldig og skal nedlægges? Indtil dato har den opfyldt eet af formålene, nemlig at der sad/sidder personer - nogle gamle koryfæer, som de blev kaldt på generalforsamlingen - i baggrunden som bestyrelse og udvalg kan trække på. Den del er til dels opfyldt. Lidt mere sparsomt ser det ud med at få medlemmer til at melde sig til banken, dvs at man viser interesse for noget bestemt i klubben. For nuværende er der ikke mere om denne sag, som har været beskrevet nogle gange ved tidligere lejligheder her i bladet. Som sagt, så kommer der ikke noget statement fra den nye bestyrelse, men jeg er overbevist om at vi nok skal få ro til at arbejde videre. Også således at vi kan få de nyeste skud på stammen i bestyrelsen, lært godt op. Det har vi brug for i Boxer-klubben. Henning Egeblad ny formand Forside: Bostobox Pretty Zoey Foto & ejer: Jette Eklundh Christensen BOXEREN 3

4 Nyt fra bestyrelsen Bestyrelse Boxer-klubbens ordinære generalforsamling d. 28. april 2012, gav ganske udramatisk et par ændringer i bestyrelsen. Følgende blev valgt for en 2-årig periode: Regitze Andersen Kenneth Kammersgaard For en et-årig periode blev Henning Egeblad valgt. På et efter generalforsamlingen, afholdt bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Medlem: Henning Egeblad Natty Dijkstra Kim Dahl Regitze Andersen Kenneth Kammersgaard Udvalg På udvalgsposterne skete der et par ændringer idet Kenneth Kammersgaard, afløser Annelise Raahauge i Udstillingsudvalget, mens Bladudvalget er valgt nedlagt. Kontingentforhøjelse Den i BOXEREN nr. 2/2012 (side 4) foreslåede kontingentforhøjelse, blev vedtaget på generalforsamlingen. Jvf. vedtagelsen på generalforsamlingen, træder forhøjelsen først i kraft pr Grupperne Den tidligere bestyrelse har gjort os opmærksom på, at det stadig går noget trægt med at grupperne får indsendt medlemslister og konstituering til Boxer-klubbens bestyrelse. Dette vil vi gerne følge op på endnu en gang og bede grupperne (dem som ikke har fået gjort det endnu) om at indsende medlemslister og konstituering til os. Det er ikke for at være på nakken af nogen, men det er nu en gang sådan, at vi alle må og skal følge de vedtagne love og regler for klubben. På forhånd tak. Øvrige udvalg er uforandret og fremgår som sædvanlig, bagerst i Boxeren. Nyt fra DKK Vi har modtaget følgende fra DKK om lanceringen af ny hjemmeside Nu sker der noget nyt. DKK har indviet en ny hjemmeside for at gøre det lettere for hvalpekøberne at få øje på DKK s hunde. Mange mennesker, som vil have hvalp, kender ikke DKK s hjemmeside og DKK s eller specialklubbernes hvalpeliste. Det er ærgerligt, for på den måde ender alt for mange med at få en hund uden papirer. Hunde uden papirerer er tabt for den organiserede, seriøse avl, fordi man mangler oplysninger om hundenes aner, og dermed ikke kender hundens genetiske baggrund. Dét går på længere sigt ud over avlen af de mange dejlige racer, som vi værdsætter for deres forskellige egenskaber, hvad enten det er effektive jagthunde, dygtige tjenestehunde eller herlige familiehunde passende til mange forskellige danske familier. 4 BOXEREN

5 Nye medlemmer Årsnåle Nedennævnte har opnået Boxer-klubbens årsnål for uafbrudt medlemskab: Hearts of Hope s Inner Circle - kaldet Wilma Indsendt af: Lone Rytter BOXEREN 5

6 Beslutningsreferat - af Boxer-klubbens ordinære Generalforsamling den 28. april 2012 i Lillebæltshallerne, Middelfart 1. Valg af dirigent Som dirigent blev Erling Olsen valgt uden modkandidat. Efterfølgende konstaterede han at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Valg af 2 stemmetællere samt referent Stemmetællere : Jan Anderschou og Malene Petersen Referent : Regitze Andersen Der er 40 fremmødte + 9 stemmer på fuldmagt i alt 49 stemmer 3. Fremlæggelse af beretning om 2011 til godkendelse Formanden henviste til Bestyrelsens Beretning som har været bragt i Boxeren nr Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen Der blev stillet spørgsmål til et enkelt tal i regnskabet skyldige omkostninger pr. 31/ Forklaringen hertil var, at der var udgifter til AVR vedr som først var indsendt til forretningsføreren i 2012 og derfor først afregnet til AVR i 2012 men selvfølgelig udgiftsført i regnskabet for Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag Forslag 1 1 stemme imod så forslaget vedtaget med overvældende majoritet. Skal efterfølgende til urafstemning. Forslag 2 Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag 3 Efter lidt debat fremsatte Henning Egeblad et ændringsforslag - som blev vedtaget enstemmigt. Det oprindelige forslag blev trukket tilbage. Ændringsforslaget lyder ; Stufe prøverne giver point ved konkurrencerne om Årets Titler. Pointskala til hundeførermærket: Stufe 1 bestået 2 point Stufe 2 bestået 4 point Forslag 4 Efter debat og opfordring til den kommende bestyrelse/brugshunderåd om at ændre pointsystemet måske en nytænkning af hele point/titelreglementet blev forslaget trukket. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag er trykt i Boxeren nr Opfordring til fremover at lade kontingentet følge den almindelige pristalsregulering. Kort debat om reguleringen af kontingentet hvorpå konklusionen blev at forhøjelsen var for at fremtidssikre klubbens økonomi. 1 stemme imod forslaget vedtaget med overvældende majoritet. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter for bestyrelse, revisor samt revisor suppleant Bestyrelsen : Regitze Andersen (valgt for 2 år) Kenneth Kammersgaard (valgt for 2 år ) Henning Egeblad (valgt for 1 år ) Suppleanter til bestyrelsen: Chris M. Drake (1.suppl.) Henriette Egeblad (2. suppl.) Revisor: Lene Jacobsen (valgt) Revisorsuppleant: Elise Lopdrup (valgt) 8. Valg medlemmer til Lov- & Responsudvalg samt suppleant hertil Lov- & Responsudvalg : Karen Maibom (valgt) Jan Anderschou (valgt) Suppleant : Lene Krull (valgt ) 9. Eventuelt Der blev her spurgt om hvorvidt Louise Pahle stadig er Veterinærkonsulent i Boxer-klubben. Svaret hertil var at det er hun ikke men er i stedet en del af Interesse- & Ressourcebanken. Referent : Regitze Andersen Dirigent : Erling Olsen Støvring, den 29. april BOXEREN

7 Boxer-klubbens historie Af i alt 6 forslag anbefalede man bl.a. at: Foruden de opslåede nummerskilte, tillige i eller over hvor boxeren er udstillet, opslået skilte med påskriften: Det er forbudt publikum, at berøre de udstillede hunde. Sker dette, er det på eget ansvar. Et andet forslag var, at det burde fremhæves i udstillingsregler, at udstillerne er pligtige til at sørge for, at der bliver anbragt gitre foran bidske hunde. I disse forslag kan det være svært, at genkende boxeren, som den venlige og imødekommende familiehund, vi kender i dag. af Elise Lopdrup De første 7 år med grosserer S. Cantor ved roret. Boxer-klubbens første bestyrelser har med ildhu og sand interesse for sagen tænkt mange nye tanker og formået, at føre mange ting ud i livet, således at vi i dag stadig kan drage nytte af disse første tiltag. Meget har naturligvis ændret sig gennem 75 år, men grundtankerne fra klubbens start kan i store træk genkendes i den Boxer-klub, vi kender i dag. Boxer-klubben fødtes som bekendt den 21. januar 1932, og DKK anerkendte BK`s love i juni måned samme år. Man indmeldte sig straks i Boxer-Klub sitz in München og måtte siden i en årrække ansøge om fortsat medlemskab. Boxeren blev dengang betragtet som selskabshund og hørte derfor naturligt hjemme i Dansk Selskabshundeklub. DKK`s generalforsamling accepterede, at der nu var plads til en specialklub for hver race, hvilket også medførte indflydelse i forbindelse med Repræsentantskab og dommervalg ved DKKudstillinger. Boxer-klubben blev således aktiv sparringspartner fra første færd. Mange forslag blev fremlagt fra Boxer-klubbens repræsentanter og også senere ført ud i livet. Et par stykker fra 1935 nævnes her til belysning af, hvor forskelligartede disse forslag kunne være. Medlemsmøder / Temamøder Den 10. marts 1932 afholdt BK det første medlemsmøde på Palace Hotel med 33 deltagere, og endnu et medlemsmøde blev afholdt i oktober samme år. På medlemsmøder i 1933 kunne man samles om temaet: At sætte sig ind i brugsprøver. Meget snart blev kriterier for egenskabsprøver affattet og indsendt til DKK for anerkendelse. Interessen blev derfor hurtig skabt for brugshundearbejde benævnt som klubbens vitale punkt. I 1934 var der filmfremvisning, og i 1935 vedtog man, selv at få optaget en film - til en pris af kr.100,00. Samtlige kenneler fik mulighed for, at få optaget så mange meter, som ønsket, til en pris af kr. 1,00 pr. meter. I samme år så bladet som bekendt også dagens lys. Standardannoncer kunne tilbydes til en pris a kr. 2,50 pr. gang eller 4 stk. for kr. 8,00. Bladet kunne fabrikeres for en pris af kr. 7,00 pr. side. Man søsatte også et nyt begreb: Dommerøvelser. To medlemsmøder havde dette tema. På et senere møde gennemgik man: Hvad man kan lære af en dommerkritik. DKK-repræsentanter blev inviteret til et diskussionsmøde over emnet Den øjeblikkelige situation i Boxersagen, men iflg. protokol ser det nu ikke ud til, at der var DKK-deltagelse ved mødet, som fandt sted den På daværende tidspunkt var der tilsyneladende strid i hele hundeverdenen. På DKK`s forårsudstilling dømte hr. Hügel brugshunderacer, nemlig dobermann, schæferhunde, rottweiler og boxer. Af de førstnævnte racer var der udstillet henholdsvis 8, 8 og 5, medens der blev fremvist 55 boxere. Hr. Hügel var slet ikke tilfreds med boxerstandarden i BOXEREN 7

8 Danmark, og mange gik derfor skuffede hjem. Hr. Steffens tilkendegav på mødet - i ubeherskede vendinger, at hans samvittighed forbød ham, at samarbejde med DKK, bl.a. på grund af Hügels dommerkritiker. Dansk Racehunde-Klub havde set dagens lys, og Steffens fandt det ødelæggende for opdræt med 2 klubber. Formanden, hr. J. Hartig, fandt det naturligt med kun én klub, men tilkendegav også, at to klubber netop gav medlemmer mulighed for at vælge. Formanden fandt heller ikke, at bladet var klubbens blad men Steffens alene. Det blev i sandhed et diskussionsmøde med deltagelse af ca. 50 fremmødte. Hr. Steffens udmeldte sig herefter også af Boxer-klubben. På årets sidste møde holdt grosserer A. Nørlund et interessant foredrag om Avlsprincipper. Medlemsmøder i 1936 indledtes med en gennemgang af DKK`s love. Derefter fortalte J. Hartig om Opdragelse af hunden til udstilling efter en artikel i Boxer Blätter. Emnet fortsatte på næste møde, men her med demonstration af, hvorledes man bedst fremførte sin hund i dommerringen. Til denne demonstration var medbragt 2 boxere. I nov. kunne kaptajn Tolderlund Borgen holde foredrag om Krigshunden og dens anvendelse for 35 fremmødte. Der afsluttedes med gennemgang af resultater af de forsøg, der var foretaget her i landet. Disse forsøg stod sin prøve i forbindelse med deltagelse i hærens efterårsmanøvre, repræsenteret ved 6 schæferhunde, der alle løste de dem tildelte opgaver. I 1937 drøftede man nye udstillingsregler, bedømmelser og bedømmelsesmetoder. Man talte også om, at indføre en klasse for hunde, der ikke før havde været udstillet, samt mulighed for at stille en avlsklasse. Alternativt var der tanker omkring afholdelse af avlsskue i specialklub-regi, hvor afkom kunne fremvises og bedømmes. Hr. Vogelberg berettede, ligeledes på et medlemsmøde, om sin deltagelse ved den store udstilling i München, og på samme møde holdt hr. Hartig et interessant foredrag om Hårfarvens arvelighed hos boxere bød på gennemgang af boxerstandarden og det anatomiske grundlag for bedømmelse af boxere efter manuskript af provisor E. Dahl, Oslo. I 1939 blev der tilsyneladende kun holdt et enkelt medlemsmøde - og med meget ringe deltagelse. For året 1939 findes ingen årsberetning gemt i protokollen. Brugshundearbejde. De første egenskabsprøver blev afholdt i august måned 1933 med deltagelse af 9 boxere. I forhold til medlemstal var dette et stort fremmøde, da man i Tyskland kun kunne opvise 4-7 deltagere. Hvad disse egenskabsprøver bestod af, er beskrevet i Boxer-klubbens blad gengivet i sidste nummer. I marts 1934 holdt man øvedag med deltagelse af 7 hunde i to timer. Flere viste særdeles gode anlæg i gang og apportering, springet var noget ringere. Øvelse manglede. Den 27. april afholdtes der brugsprøve med deltagelse af 3 boxere. Nr. 1 blev Pan`s Arki v. Bøy, der opnåede 47 point, 1. præmie, DKK`s ærespræmie og titlen: Bedste Brugsboxer. I 1935 blev der afholdt brugsprøve på Landbohøjskolen, den 25. august med inspektionsbetjent G. Knudsen som dommer og igen med 3 deltagere. Øvelse 4 måtte udgå, da man ikke var i stand til at udføre spring. Pan`s Arki v. Bøy, ejer og fører frk. I. Burcgarth, opnåede 40 ½ point, 1. præmie, DKK`s ærespræmie og igen titlen; Årets bedste brugsboxer. Bestyrelsen beklagede meget det ringe fremmøde, da man fornemmede, disse brugsprøver havde stor betydning både for hunde og hundeejere. Interessen for brugshundesport har tilsyneladende ikke været så stor, som ønsket og foventet, da der ikke senere, i den omtalte periode, er omtalt brugsprøver. I maj 1935 forespurgtes DKK om afholdelse af Rottebidningsprøve, hvilket blev afslået med den motivering: Boxeren er ikke en anerkendt rottehund, og en rottebidningsprøve koster DKK i leje af areal kr. 200,00 pr. dag. Udstillinger Til Repræsentantskabsmøde i DKK foreslog man angående udstillingsregler, at titlen Champion ændres til: Champion af det og det år, hvilket senere blev indført. Man foreslog også en slags dommerstand oprettet. Boxer-klubben anbefalede hvert år i januar dommere til årets DKK-udstillinger, og i 1933 anbefalede man: hr. L. Dahl, Norge, frk. I. Burcharth og hr. K. Teo Steffens, begge Danmark, men tilføjede i brevet: Da Boxer-klubben imidlertid ikke ønsker, at pådrage DKK`s bestyrelse ekstra Udgifter ved Anskaffelse af Boxerdommere til Udstillingen i April, er Klubben indforstået med, at såfremt direktør G. Elgner alligevel skal herop for at dømme andre Racer, hvis DKK`s Bestyrelse tildeler Boxer-Klubben Dir. Elgner, som Boxerdommer. I januar 1933 tiltrådte man et samarbejde i forbindelse med Dansk Terrierklubs udstilling i Industribygningen i nov., dog under forudsætning af, at der fandtes en dansk dommer, som kunde 8 BOXEREN

9 og vilde dømme boxere. Boxerklubben havde her mulighed for et økonomisk overskud, men var ikke forpligtet i forbindelse med et evt. underskud. Til denne udstilling var 29 stk. boxere tilmeldt, men kun 25 sat til bedømmelse. Det største antal bedømte hunde af en enkelt race nogensinde på daværende tidspunkt. Specialklub-udstillingen blev en succes og forøgede Boxer-klubbens kassebeholdning med kr. 542,15, og blev derfor en tilbagevendende begivenhed i de følgende år. Udstillingerne gav iflg. protokollen år efter år et tilfredsstillende overskud, men hvis man kigger i de få regnskaber, der er offentliggjort, så har man aldrig fratrukket omkostninger til dommere. Specialklubbernes udstilling i 1938 var den første udstilling, hvor Boxer-klubben havde forpligtet sig økonomisk - også i tilfælde af underskud. Denne udstilling imødesås naturligvis med stor spænding også fordi, den blev afholdt i periferien af byen, nemlig i K.B.Hallen. Dommer E. Dahl, Norge bedømte 16 boxere, og man måtte tage til takke med et overskud på kr. 97,35 - før udgifter til udenlandsk dommer. Svar på indledt forhandling med DKK`s sekretær, hr. Knud Rasmussen om, hvorvidt man kunne forvente, at vore medlemmer, også gæstemedlemmer, kunne udstille på Industriudstillingen, selvom disse medlemmer havde udstillet på Racehundeklubbens udstillinger. Man vil overhovedet ikke tillade noget medlem at udstille på Industriudstillingen, hvis dette medlem har udstillet på Racehundeklubbernes udstilling. Ved generalforsamlingen i april 1936 var den tyske dommer hr. Barth tilstede. Hr. Barth havde informeret om, at der fandtes to typer boxere. En med det brede og firkantede hoved (Deutenkofertype)og en, med det mere smalle hoved (Vogelbergtype). Samme eftermiddag var der demonstration af en kraftig og en let type, og hr. Barth gav her beredvillig alle oplysninger på spørgsmål. Det havde været hans hensigt, at medbringe to af de bedste tyske boxere, men forskellige forhold og den store omkostning havde forhindret dette. På Specialklubbernes udstilling i okt var mødt 13 unghunde, 15 voksne hunde, 1 udenfor bedømmelse og 11 hvalpenumre med 46 stk. hvalpe. Den bedste samling af boxere, der er set på nogen udstilling her, og dommeren, hr. Hügel, udtalte, at han siden krigen ikke havde set bedre i Tyskland. For første gang er der nævnt hvalpedeltagelse på udstillinger. Vinderpræmie og certifikat blev først tildelt dagen efter bedømmelse til 1. vinder han. Bestyrelsen misbilliger den af dommeren foretagne ændring fra dagen i forvejen, og denne hændelse giver naturligvis anledning til delte meninger om dommerens troværdighed for eftertiden. Dommerøvelser December Medlemmer får lejlighed til at udfærdige et bedømmelsesskema over nogle boxere, som bestyrelsen fremskaffer til dette øjemed. Skemaet er som nedenstående: Helhedsindtryk, hoved, hals, front (forstilling), rygkrop, bagparti (bagstilling), hale, hårlag, farve og temperament. ( Altså en forløber for vores Avlskåringsskema) Kun medlemmer kan deltage i bedømmelsen. Der vælges straks ved mødets begyndelse 2 overdommere blandt medlemmerne. Disse udfærdiger en bedømmelse over hundene, inden øvelsen foregår. Som resultat på bedømmelsesskemaet betegnes hunden værdig til eller ingen præmie. Den første bedømmelse fandt sted den med K. Teo Steffens og J. Hartig som overdommere. 3 hunde var velvilligt stillet til rådighed. Hvert skema indeholdt en enkelt hunds bedømmelse, og hver deltager dømte kun en hund. Det højeste pointtal, en aspirant kunne opnå, var 11 point, og dette pointtal opnåede frk. I Burcharth sammen med hr. A. Brunsø. En udmærket kritik blev også udfærdiget af frk. Jensen, Hillerød. Dommerøvelser blev endnu engang foretaget, i forbindelse med medlemsmøde den , men samme overdommere, som året før. Øvelsen var denne gang gjort en grad sværere. De bedste skulle yderligere udfærdige en bedømmelse af en anden af hundene, som de ikke før havde bedømt. Det viste sig, at frk. I. Burcharth igen havde udfærdiget de bedste bedømmelsesskemaer med opnåelse af maksimumpoint. Kåringsskue Den 16. august 1936 afholdt Boxer-klubben sit første Kåringsskue i Korups Have. Her var mødt 29 boxere, 16 hanner og 13 tæver. 17 opnåede betegnelse A, 5 B, 2 C, 3 uden for bedømmelse, 2 utypiske fik ingen betegnelse. A, B, C svarer til 1., 2. og 3, præmie. Iflg. referat: Når Boxer-klubben har opfordret boxerejere til at møde med deres dyr i dag, så er det ikke udelukkende for at se, hvor mange der muligt vil kunne opnå de forskellige præmiegrader på en udstilling, men i særlig grad for at gøre et første forsøg på, at finde ud af, hvilke avlsdyr og hvilke slægtsled eller blodlinier, der kan forventes at ville give det bedste resultat i BOXEREN 9

10 den fremtidige avl, og således opnå, at fremelske de mest typiske dyr. Igen i 1937 afholdt man Kåringsskue, den 26. september i Søndermarken, efter indhentet tilladelse fra Ministeriet - denne gang med deltagelse af 22 boxere. Hr. Vogelberg og hr. Cantor foretog bedømmelsen. I forbindelse med Kåringsskue i 1938 er den i protokollen kun nævnt, at skuet fandt sted den 28. august, og at der var mødt en del interesserede med 28 boxere. Generalforsamling Boxer-klubbens første generalforsamling blev afholdt den 3. september 1933 i forbindelse med DKK`s udstilling i Vejle. Den offentliggjorte dagsorden fra den første generalforsamling kan genkendes og sammenholdes med den dagsorden, vi kender i dag der dog er tilført yderligere punkter gennem årene. Formanden, grosserer S. Cantor, var ved lodtrækning på valg og blev enstemmigt genvalgt. Hr. Johs. Hartig blev ligeledes enstemmigt valgt som revisor. Iflg. referatet var 10 medlemmer mødt frem, og 29 stemmesedler var indsendt, heraf 4 ugyldige på grund af manglende underskrift. Iflg. beretningen talte klubben 14 medlemmer fra starten. I løbet af året nåede man op på 60 medlemmer, men dette tal sank ved årsskiftet til 46. På dagen var medlemstallet 70. Foruden 2 medlemsmøder var der afholdt. 5 bestyrelsesmøder. Udfærdigelse af Emblem til boxeren var faldet i god jord hos medlemmerne, og nu bæres det af så godt som alle Boxer-Klubs-Boxere. Årene 1933 og 1934 var arbejdsår med afholdelse af en del medlemsmøder og bestyrelsesmøder. På medlemsmøde i februar 1934 aftale man, at indstille den tyske boxerekspert hr. Philip Stockmann til DKK`s Forumudstilling. Brugsprøven blev anerkendt af DKK og fandt sted den 27. april DKK indmeldes i FCI, og Den tyske Standard blev fremstillet i særtryk, så man til den ringe pris af 25 ører kan erhverve dette hæfte. Medlemstal opgøres til nogle og firs i maj 1934 men stiger til 103 i april Medlemsmøder i 1934 lagde grunden til de dommerøvelser, som senere høstede stor anerkendelse hos DKK. Urafstemning i 1934 bestemte, at generalforsamling fremover skulle afholdes i København i forbindelse med en DKK-udstilling. Nye kandidater opstilledes første gang ved generalforsamling. Bl.a. malermester J. Hartig, overinspektrør Christoffersen, Ringe og vognmand Nilsen, Vejle. Frk. Burcharth afgik efter tur, og hun foreslog Dalhoff-Jensen i sit sted. Dalhoff- Jensen blev valgt til bestyrelsen, medens hr. J. Hartig genvalgtes enstemmigt som revisor. Hr. Nielsen, Vejle havde stillet forslag om, at bestyrelsen burde udvides med 2 medlemmer til 5, hvilket stemtes ned med 20 stemmer mod 7. Under eventuelt henstilledes det, at overveje at udvide bestyrelsen med en suppleant i spørgsmål af særlig interesse. (F.eks. eksklusion) 1935 blev et turbulent år for Boxer-klubben Mange nye tiltag så dagens lys, men året forløb til gengæld ikke fredeligt. K. Teo Steffens udmeldte sig af Boxer-klubben og afleverede protokollen, efter at have skrevet mødereferat pr Senere på året udmeldte Dalhoff-Jensen sig også af klubben, og bestyrelsen supplerede sig med malermester J. Hartig som sekretær. Ved urafstemning besluttede man, at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer til 5, og efter generalforsamlingen i april 1936 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: grosserer S. Cantor. Næstformand og sekretær: Malermester J. Hartig. Kasserer: statsautoriseret revisor Niels Hansen. Medlemmer: Svend Larsen og N. P. Nielsen. Medlemstallet andrager 85 i april Iflg. beretning formede 1936 sig som et godt år for klubben. Specialklubudstillingen var et bevis på, at den retningslinie for avl, som opdrættere følger, er den rigtige. Racen var repræsenteret ved den kvalitetsmæssige bedste samling, der hidtil havde været udstillet herhjemme. Klubben sørger for kyndige udenlandske dommere, der ved bedømmelse og demonstration kan bidrage til at højne standarden. Det første Kåringsskue fandt sted i august måned. Tanker omkring et mere nært samarbejde klubberne imellem og samarbejde med DKK har været til drøftelse. Det samlede Repræsentantskab og DKK`s bestyrelse holdt møde angående Hundeloven. De af gruppe B fremsatte linier med henstilling om, ikke at forhøje afgiften, og at få skattefrihed for kenneler, når de holder deres hunde på indhegnet plads, samt enkelte andre ønsker blev formuleret. Et udvalg bestående af 2 repræsentanter for gruppe A, 2 for gruppe B, overdyrlæge Sørensen og J. Hartig, samt 2 bestyrelsesrepræsentanter fra DKK. Dette udvalg skal gennemgå og fremføre de ønsker, der gør sig gældende om ændringer til forslaget overfor det af Landstinget nedsatte udvalg. Medlemstal ved årets udgang var var afholdt møde vedr. drøftelse af bl.a. udstillingsregler på initiativ af Terrierklubben. 10 BOXEREN

11 Kåringsskue blev igen afholdt med stor succes. Medlemmer opfordres til, at vise klubben interesse ved at skaffe nye medlemmer. Thi skal klubben trives og være til gavn for hundesagen, må der være tilgang af nye medlemmer, ligesom alle opfordres til at møde op på medlemsmøde, når klubben kalder. Klubben har pr medlemmer, men kan sandsynligvis vente tilgang af nye medlemmer, da en del opdrættere fra den tidligere Racehundeklub har søgt optagelse i DKK. Dansk Racehundeklub ophørte i 1937, angivelig på grund af økonomiske urigtigheder. På K. Teo Steffens initiativ blev der straks oprettet en ny klub, nemlig Dansk Racehunde Union, som en konkurrent til Dansk Kennel Klub. Tanker opstod omkring oprettelse af Avlsråd. Iflg. provisor E. Dahl havde man i Norge oprettet et Avlsråd, men det var op til hver enkelt opdrætter, om man ville drage nytte af dette tilbud. Man konstaterede også, at det var svært, at indføre nye avlsdyr fra bl.a. Tyskland. Ved Boxer-klubbens generalforsamling, den i K.B.Hallen, kunne grosserer S. Cantor aflægge formandens beretning for sidste gang sluttede med et medlemstal på 87. Det var også i 1938 Boxer-klubben første gang var økonomisk forpligtet ved den store Specialklubudstilling. En stor del af klubbens penge går iflg. regnskaber til betaling af udstillingsdommere. Bestyrelsen anser det for vigtigt med 1. klasses dommere. Den sete fremgang i kvaliteten skyldes, at opdrættere har fået den rette vejledning på udstillinger. Formanden takkede hr. Stockmann, som efter indbydelse var til stede, for deltagelse som dommer i K.B.Hallen den 25. og 26. marts, hvor der var udstillet 21 boxere. Hr. Stockmann er regnet som en kapacitet ikke kun i Tyskland, men selv Amerika sender bud til de store udstillinger. I November måned nedlagte DKK Repræsentantskabet ved urafstemning. Hr. Hartig deltog i det sidste repræsentantskabsmøde i oktober Et udvalg blev nedsat, med BK repræsentation ved hr. revisor J. Dønvig, til at udvikle et forslag til Love og Sammenarbejde mellem DKK og Specialklubberne. I januar 1939 blev specialklubbenes bestyrelser indbudt af det nedsatte udvalg, for at gennemgå et udarbejdet forslag. Et par vigtige paragraffer blev oplæst: 15: Specialklubben har ret til overfor DKK`s Bestyrelse, at indstille de for Race og Opdræt værdifulde Hanhunde til Prædikatet: Avlshan for (..Racen i indeværende År.) Denne Indstilling følges af DKK, såfremt ikke tvingende Grunde taler derimod, og skal af Specialklubben passende motiveres, således under Henvisning til eventuelle Erfaringer fra afholdt Avlsskue, den under 7 omhandlede årlige Avlsoversigt eller en ved Årets Slutning af Specialklubbens Bestyrelse foretagen almindelig Vurdering af de til Racens Forbedring værdifulde Hanhunde. Til Prædikatet kan knyttes Kommentarer, der angiver hvilke Blodlinier den pågældende Hund fortrinsvis egner sig til, og hvilke Fejl, der ikke bør forefindes hos de til Avlshannen passende Tæver. 16: DKK påtager sig at henvise alle til DKK indkomne Forespørgsler vedrørende Parringer for den i Overenskomsten nævnte Race til den pågældende Specialklub, der er pligtig at give en bedst mulig Vejledning uden Medlemstvang. I sandhed lovforslag i kancellisprog, men med et indhold, vi trods alt sagtens kan genkende. Boxer-klubbens hidtil eneste formand, grosserer S. Cantor var på valg og ønskede ikke genvalg. Formanden sluttede beretningen, med at takke sine bestyrelseskolleger for godt samarbejde og god støtte gennem årene. Hr. J. Hartig takkede hr. Cantor for de 7 år, han havde været Boxer-klubbens formand. Ved samme generalforsamling enedes man enstemmigt om, at ophæve eksklusionen af L. P. Larsen I henhold til forslag fra DKK enedes bestyrelsen om, at udarbejde forslag til nedsættelse af et Avlsråd til behandling på førstkommende medlemsmøde. Den afgåede formand sluttede generalforsamlingen med at udbringe et Leve for Boxer-klubben. En epoke i Boxer-klubbens historie var således slut. Ved bestyrelsesmøde den 17. maj 1939 konstituerede bestyrelsen sig således, at hr. statsautoriseret revisor Niels Hansen fik det ærefulde hverv, at løfte arven efter hr. grosserer S. Cantor, som formand for Boxer-klubben. BOXEREN 11

12 Årets Guldhund og bedste danskopdrættede Boxer på top-20 & DKK-Racevinder 2011 Imine s Anders 00035/2008 Charlotte Højen Olsen Hans Henrik Bangsø modtog pokalen Årets Sølvhund Von Ellinghaus Qline 15084/ Susanne Lund-Jensen Årets Bronzehund Von Ellinghaus Q 15082/ Torben Holt Gert Popp modtog begge pokoaler Årets bedste danskopdrættede Junior Carolinekilde s Healey DK15717/2010 Heidi Møller Thuesen modtog pokalen Bedste ikke-certifikatvindende Boxer på top-20 Asayake s Adonis DK19536/2006 Heidi Nørlund modtog pokalen 12 BOXEREN

13 Bedste Veteran 2011 Von Ellinghaus Chakira 21010/2002 Gert Popp modtog pokalen Årets Brugshund 2011 Valde von Felix 06552/2007 Bjarne Petersen modtog pokalen Årets Sporhund 2011 Dyrups-Box s Ascha 11926/2005 Claus Jacobsen Årets Hundefører 2011 Claus Jacobsen Årets bedste danskopdrættede Brugshund 2011 Claus Jacobsen modtog begge pokaler Justin von Ellinghaus 13531/2006 Berit Christiansen Natty Dijkstra modtog pokalen BOXEREN 13

14 Boxerens sarte mave Tekst: Lea Hildebrand Jeg er ret nysgerrig og meget interesseret i at vide om Boxeren har mere sart mave-tarmsystem end andre hunde, anatomisk er deres maver vel ens fungerende? Eller er det bare ikke noget man taler om? Helicobacterbakterie er der nogen der har erfaring med den? Vi har haft 4 Boxere der alle har haft mave-tarm sygdomme, og som er årsag til at de ikke blev særligt gamle. Vi har brugt formuer på dyrlægeregninger, foder og medicin. Nr. 1 havde allergi, dårligt hjerte, og furunkulose og var fast gæst hos dyrlægerne, kunne ikke tåle mange ting så fik han diarre eller opkast, han blev kun 7 år. Nr. 2 fik ½ år gammel tynd mave og opkastninger, fik foretaget kikkertundersøgelse af mave-tarmsystemet og fik konstateret Helicobacter i maven. Han var på adskillige penicilinkure der hjalp i korte perioder men så blussede det op igen med voldsomme opkastninger. Han blev også sat i Prednisolon behandling hvilket er medicin med mange bivirkninger på både dyr og mennesker, og derudover udviklede han foderintollerence så igen en hund på allergikost. Han blev kun 6 år. Nr. 3 var en hund vi tog til os da hans ejere skulle skilles, vi fik at vide at han var sund og rask, men 3 måneder efter begyndte han også at have voldsomme opkastninger. Han blev også indlagt til undersøgelse som viste at hans tarmsystem var ødelagt af ofte foderskift ( hans tidligere ejere købte det der var på tilbud ) derudover havde han Helicobacterbakterie i mave-tarmsystemet. Han kom også på penicilin og Prednisolon, men sygdommen ændrede hans adfærd overfor mennesker så vi måtte sige farvel til ham. Han blev lige knap 7 år. Nr. 4 fik vi for 3 år siden sund og rask men for 1 år siden begyndte også hun at kaste op. Hun blev også indlagt til undersøgelse som viste forandringer i tyndtarmen og Helicobacter i maven. Vi blev noget ulykkelige og spurgte dyrlægen om det var os der gjorde noget galt siden alle vore hunde havde disse problemer, men nej den bakterie kan de få alle steder og boxeren har generelt en sart mave?? Vi har spurgt mange dyrlæger om det samme og svaret er det samme. Hun har altid fået kvalitetsfoder fra dyrlægen, og alligevel står vi nu med en hund der har foderallergi og er på prednisolon, samtidig skal vi forberede os på at hun jo nok heller ikke bliver gammel. Jeg kunne derfor godt tænke mig at vi fik en debat om boxermaver, og om denne rædselsfulde bakterie som ikke er til at få bugt med når først vores hunde har fået den. Når vi mennesker får den bakterie får vi mavesår af den, men det gør hunde ikke de kan bare ikke slippe af med den igen og den ødelægger deres mave-tarmsystem. Vores boxerpige bliver derfor den sidste boxer vi har, vi har ikke i fremtiden råd til at bruge kr i på dyrlægeregninger selvom vi er sygeforsikret, vi har lige måtte acceptere at selvrisikoen er sat op til det dobbelte ellers kan hun ikke være forsikret.vi håber selvfølgeli at vi får lov at beholde hende rigtig længe endnu, men hun skal have et værdigt liv uden smerter. Hearts of Hope Inner Circle - i daglig tale kaldet Wilma. Foto: Lone Rytter 14 BOXEREN

15 Nyt fra Boxergruppe Darup Den skød Gruppe Darup udstillingssæsonen i gang. Vi kom godt fra start og vi kunne med glæde notere os, at der var flere udstillere, end sidste år. De fordelte sig på 32 hanner og 43 tæver. Vejret gik fra let regn til bulderregn uden ophør i ca. 2 timer. Derefter holdt vi frokost, og imens klarede det op og sådan forblev det resten af dagen. Så vi fik da trods alt godt 4 timer med sol og godt vejr, og stor tak til alle udstillere, som holdt ud på trods af den hårde start. Dagen efter var vi værter ved årets første avlskåring med 6 deltagere. En god dag, og vejret holdt så længe, arrangementet varede. Gruppe Darup takker for den store opbakning fra både udstillere og sponsorer. Den 2.juni har vi prøvedag se nærmere herom på hjemmesiden og 23. & 24.juni planlægger vi en B-camp. Hold øje med hjemmesiden for nærmere oplysninger, da vi ikke har alt på plads endnu. Bine (Spirgårdens Rubin) med hendes 4 dage gamle hvalp. Foto: Heidi Bach Jensen Flemming Kongshøj fra Boxergruppe Bornholm med Bostobox Murphy Indsendt af: Esther Frank BOXEREN 15

16 Verden er så stor, så stor, Baktus, Baktus lille. Meget større end du tror, Baktus, Baktus lille. Frit efter børnesangen Lasse, Lasse lille. Tekst: Birgitta Svensmark Foto: Inge Dahl, Birgitta Svensmark Ja, verden er meget, meget stor, når man som otte ugers hvalp flytter hjemmefra. Væk fra trygheden hos mor, søskende, kendte mennesker og kendte trygge rammer. Den skal nu vænne sig til nye mennesker, evt. andre hunde, nye omgivelser og krav og ikke mindst de nye ejeres enorme og utopiske forventninger om en god, velopdragen og velfungerende, renlig hund i løbet af 14 dage. Naturligvis har hvalpen ved otte ugers alderen en modenhed, der gør, at den kan klare omvæltningen. Den har også en alder, hvor prægningen er optimal, og den har derfor de bedste betingelser for at kunne omstille sig. Men derfor behøver man jo ikke, at gøre det vanskeligere for en bette vaps end højst nødvendigt. Og man må ikke snyde sig selv for, at have fred og ro til at nyde den lille tilflytter, så vent med at invitere tante Oda og hele den pukkelryggede familie, legekammerater og vennekreds, til hvalpen er faldet lidt til. Lad lige hvalpen se den ny husstand an inden det store rykind. Da Baktus flyttede til Høgild, havde han den fordel, at han havde lært mig lidt at kende. Jeg havde voldgæstet Charlotte og Hans Henrik mindst en gang om ugen fra hvalpene var tre uger, og jeg havde brugt timer hver gang sammen med hele kuldet. Baktus kendte min lugt og stemme, og det gjorde det selvfølgelig lettere for ham, da han blev kastet ud i verden. Jeg deponerede nogle tæpper og lagner hos ham og hans søskende, så de kunne blive godt imprægneret med duften af barndomshjem, og desuden fik jeg et wet-bed-tæppe med, da jeg bortførte ham. Baktus havde derfor en duft af hvalpdommen med i bagagen, og det var forhåbentlig med til at mildne overgangen. Jeg havde planlagt barselsorlov i tre uger, men selvom det i praksis blev en betydeligt kortere periode, havde jeg alligevel nogenlunde tid til at få Baktus installeret i dagligdagen i Høgild. Jeg havde opstillet en liste på de ting, han absolut skulle lære i den første periode: Vænne sig til min dejlige hund, Carla Vænne sig til mig Falde til i hus og have Renlighedstræning Finde ud af, at det hammerhyggeligt og sjovt at komme, når der bliver kaldt Finde ud af, at det hammerhyggeligt og sjovt selvstændigt at tage kontakt til mig Finde ud af, at det hammerhyggeligt og sjovt at lege med legetøj sammen med mig Lære, hvad man må gnave i, og hvad er absolut forbudt Indlæring af klikker Køre i bil i hundebur Rolig-øvelsen Være alene i et værelse Tage øjenkontakt Gå tur i snor Bruge næsen til spor og andre søge-øvelser Være sammen med andre mennesker Ikke springe op ad alt, hvad der rører sig Være sammen med andre hunde Vænne sig til biler, busser og andet bymiljø Vænne sig til køer, heste, traktorer og andet landmiljø. Godt, at Baktus ikke er tankelæser. Han ville jo være blevet anorektiker af alle de forventninger og krav, jeg havde til ham. Selvfølgelig nåede jeg ikke alt dette i løbet af no time. Men rigtig meget blev nået. Det, der var væsentligt for mig var, at Tudsen ikke skulle lære en masse lydighed. Socialisering og viljen til samarbejde var det vigtigste. I manges øjne var han i de følgende måneder en møgulydig hund. Men på sigt bliver han forhåbentlig en rigtig lækker hund at arbejde med. 16 BOXEREN

17 For at Baktus kan tøffe rundt uden opsyn, har jeg sat et midlertidigt stakit op relativt tæt på huset, så han kan være uden opsyn i et hvalpesikkert område. Når der så er dømt tisning eller lignende, går jeg ud i den yderste del af haven og sætter ham ned. Selvom han så løber op til området tættest på huset, er der stadig græs dér, hvor han trykker sig, og det er lidt lettere for ham at sætte sig og besørge. Han fandt lynhurtigt ud af, at det er OK at sætte sig - også selvom det er mørkt, koldt eller det regner. Han bliver rost til skyerne, når han sætter sig og så kommer han ind i varme og tørvejr, og der bliver leget og pølet. Det er et ekstra trick, at jeg siger skynd dig at tisse lige så snart, ham sætter sig. Det er rart på sigt at kunne give sin hund en kommando om, at den skal tisse. Sæ fø li kan man ikke kommandere en ikke-trængende hund til at besørge, men mon den hanhund er født, der ikke liiige kan klemme tre dråber ud, når det skal være? Under alle omstændigheder tog vi det stille og roligt. Det første døgn havde jeg ikke andre krav til ham, end at vi vænnede os til hinanden, at han faldt til og kom i gang med at spise, og at han ikke besørgede indendørs. Dvs. praktisk taget ingen krav. Renlighedstræning er i bund og grund såre simpel Lige så snart hvalpen har spist, tumlet, leget og sovet, skal den ud. Når den begynder at gå søgende rundt, skal den ud. Vækkeuret skal stilles efter 3,5 time om natten, og så skal den ud. Og det uanset om det regner, hagler eller sner. Eller hvor træt du er. Hvor svært kan det være. Vi har nok alle været i den situation, at hvalpen skal ud og det er koldt og det pisseregner. Vi bærer den ud på græsplænen, hvalpen pisker op på trappestenen til indgangsdøren og ser ud, som om den er ved at dø af lungebetændelse. Vi bærer den ud på græsset, den løber op på trappestenen, vi bærer den ud på græsset og så fremdeles. Vi tænker, at det jo kunne være, at kræet i bund og grund ikke var trængende, og i øvrigt er man selv ved at udvikle en dobbeltsidig lungebetændelse. Hvalpen lukkes ind, og den sætter sig prompte og pisser på gulvet. Lyder det bekendt? Her har jeg den fordel, at jeg har et ekstra hegn i haven. Min grund er på 3000 kvadratmeter, og den nederste del af haven er kun hegnet med dyrehegn. Dvs. at en bette vaps nemt kan smutte ud gennem hegnet i et ubevogtet øjeblik. Baktus blev meget hurtig renlig. Naturligvis kunne han ikke holde sig, når han skulle være alene hjemme. Men når der var adgang til det fri, var der ingen køer på isen og ingen søer på gulvet. Han lærte lynhurtigt at hoppe gennem hundelemmen, når han var trængende. Det havde dog den ulempe, at han ikke lærte, at sige fra, hvilket gav lidt søer, når han var i et hus uden adgang til det fri. Hvor skal den nye hvalp sove? Den første aften, Baktus var hos mig, havde jeg to meget trætte hunde. Selv Carla var flad efter en begivenhedsrig dag. Spørgsmålet om, hvor han skulle sove om natten, var ikke noget problem. Hos mig ligger hundene i sengen, men derimod vil jeg ikke have dem i andre møbler. BOXEREN 17

18 Jeg var mere principfast, da jeg havde mine første hunde. I mine principfaste dage/nætter stillede jeg hvalpens kurv oppe ved hovedenden af sengen, så jeg kunne sove med en hånd nede hos hvalpen. Det gav måske ikke den bedste sovestilling, men hvalpen fik den nødvendige tryghed ved at mærke, at jeg var der. Heldigvis var Baktus helt tryg ved bilen, da vi hentede ham, men alligevel skal det trænes at køre bil. Køre-i-bil-træningen startede med, at jeg satte Carla og Baktus i hver sit bur i bilen med lidt godbidder og bare sad og snakkede med dem og nussede dem gennem tremmerne. Efterhånden er det blevet så som så med principperne. Jeg har accepteret, at hundene sover i sengen, fordi jeg synes at det er hyggeligt, og fordi det er en ypperlig fodvarmer en kold vinteraften. For at gøre mig helt til grin indrømmer jeg, at når jeg får en ny hvalp, så skruer jeg benene af sengen, så hvalpen kan hoppe op og ned fra sengen og skifte mellem seng og kurv efter forgodtbefindende. (Det er tilladt at grine.) Men rent faktisk sover mine hunde det meste af natten i hver sin kurv. De har en kurv i soveværelset og i stuen, og kan frit vælge. Jeg kunne aldrig finde på at lade en hvalp sove den første nat alene i køkken eller bryggers. Vil man have, at den skal sove alene, mener jeg, at man må sove på en madras lige udenfor døren adskilt fra hvalpen af en børnelåge. Man kan så sove med hånden inde hos hvalpen og efterhånden give den mindre fysisk kontakt, for til sidst at flytte sig væk fra børnegitteret. Jeg er ikke tilhænger af, at en hvalp skal lære at være alene ved en kold tyrker. Men jeg er måske en hønemor. Til gengæld er der ingen kære mor, hvis hundene en nat breder sig i min seng med alle fire ben i hver sin retning eller okkuperer hele dynen. Er der ikke plads til mig, ryger hundene ud af sengen. Et velrettet skub giver mig min seng og dyne tilbage. Men den første nat med en ny hvalp fylder den jo ikke mere end tobak for en skilling. Dér er den eneste grund til at vække hvalpen det vækkeur, der ringer efter 3,5 time og giver melding om, at den skal ud og tisse. Køre-i-bil-træning Et meget væsentligt projekt var køre-i-biltræningen. Carla og Baktus sidder i hvert sit transportbur bag i bilen og det skal være en god oplevelse. Derefter gik jeg lidt væk fra bilen for hurtigt at vende tilbage. Den tid, de var alene, blev gradvis længere igen afbrudt af kortere intervaller. Da Baktus fandt sig i at sidde i buret, begyndte jeg at køre nogle få hundrede meter, medens jeg snakkede med ham. Gradvis blev turene længere og længere for ind imellem kun at være på få hundrede meter. Når jeg kom tilbage efter en køretur, snakkede jeg med hundene og ventede lidt, inden de blev lukket ud af buret igen. Det skal jo ikke opfattes som en kæmpe lettelse at blive sluppet ud af buret. Hundeburet i bilen er for både Baktus og Carla blevet et trygt opholdssted, og de kan begge være i burene i timevis uden at være kede af det. Heldigvis har jeg aldrig haft en hvalp eller hund, der har døjet med køresyge. Jeg har altid været klar med DAB eller køresygetabletter, men det har heldigvis ikke været nødvendigt. 18 BOXEREN

19 Mine naboers hunde gør for et godt ord og kan ikke være alene hjemme uden at hyle. Mine hunde er trygge og velfungerende. Så hvad er vigtigst? Et godt ry - eller veltilpassede hunde? Mine naboer har altid betragtet mig som temmelig skør, så da jeg begyndte at køre ture på meter, anså de mig for udenfor pædagogisk rækkevidde. Jeg kan dog sagtens leve med, at de anser mit forhold til hundetræning som noget overdrevet, når bare mine hunde er velfungerende og veltilpassede. BOXEREN 19

20 Nyt fra udstillingsudvalget Der har siden sidst været afholdt 2 BK udstillinger. En i Darup (se resultater andet sted) og en i Sydkyst/Ishøj. Begge steder med pæn tilslutning af tilmeldinger på ca 75 hunde. Derudover har der været afholdt en dobbeltudstilling i DKK-regi i Roskilde. Vi er allerede nu nået op på 5 udstillinger og der vil fra næste nummer blive offentliggjort TOP-20 listen. Med venlig hilsen Udstillingsudvalget Udstillingsterminer 16. juni 2012 DKK-Ballerup Dommer: Wenche Eikeseth (NO) 17. juni 2012 DKK-Ballerup (Københavnsvinder) Dommer: Øistein Eikeseth (NO) 1. juli 2012 DKK-Bornholm Dommer: Rodi Hübenthal (NO) 1. september 2012 BK-Aarslev - Årsvinder Dommere: Roland Bebber, Ralf Brinkmann 15. september 2012 DKK-Vejen Dommer: Annmarie Mæland (SE) 16. september 2012 DKK-Vejen Dommer: Kresten Scheel (DK) Udstillingsresultater BK-Darup den 21. maj 2011 Dommere: Brigitte Müller (D), Ginette Hufschmid (CH) Babyklasse hanner Quality Fashion von Khanbalic Schwartzbox Harlekin Schwartzbox Hogan Schwartzbox Hamsun Nando von der Nordheide Carolinekilde s Iego Bazim von Phobia SL1 Bedste hanhvalp SL2 SL3 SL4 SL SL L Juniorklasse hanner CarZa Ditmar EX1 CK BIK2 - Res.Cert Angelo von Phobia EX2 CK Hearts of Hope s High Roller EX3 Heros Balboa EX4 Ennox vom Brömchen EX Imine s Baktus EX Bostobox Wasco EX Mellemklasse hanner Carolinekilde s Healey Hearts of Hope s Ferrari FXX Damkjær s Quincy Bostobox Vamos El Arkis v.d Westermar Åbenklasse hanner Vincent von Ellinghaus Hearts of Hope s Cult Shaker Schwartzbox Eikon Troica s Gaston Deccan vom Hause Romeo Handler s Force Forward Svalur Abel Dalijano Archi The Roligans Cocio Bolt Championklasse hanner Q von Ellinghaus Imine s Anders Hearts of Hope s Caterham Super7 EX1 CK BIK1 cert.- KLBV-Cert - BIM EX2 CK BIK4 EX3 EX4 VG EX1 CK BIK3 EX2 EX3 EX4 EX EX VG VG G EX1 CK KLBCH-Cert EX2 CK EX3 CK Veteranklasse hanner Stald Dammann Zaba EX1 CK Bedste veteran 3. november 2012 DKK-Herning (Dansk Vinder) Dommer: Noreen Harris (IE) 4. november 2012 DKK-Herning (Nordisk Vinder) Dommer: Thord Byström (SE) 20 BOXEREN

21 Udenlandske resultater Babyklasse tæver Schwartzbox Henna Heart s of Hope s Indian Summer High On Life s Billie Jean SchwartzboxHaylia Kamabox Eleqtra Schwartzbox Hera Schwartzbox Hexia Arnakkekilden s Glorius Gian G Hvalpklasse tæver Esperanza Nostrum Zafran von Ellinghaus Imine s Cherina SL1 SL2 SL3 SL4 SL SL SL SL SL1 Bedste tævehvalp Bedste hvalp SL2 L Juniorklasse tæver Warwick s Burana EX1 CK BIK3 Res. Cert Chinoki s Molly EX2 CK Weber Oline EX3 CarZa Doris EX4 Bostobox Whoopi EX Imine s Bikki EX Betti VG Spirgårdens Sofia VG Falka Halina VG CarZa Dusine VG Falka Hexia De Trix VG BK Bremen Ralf Brinkmann Zwischen klassen Rüden Gelb Carolinekilde s Healey BK Osnabrück Brigitte Müller Zwischen klassen Rüden Gelb Carolinekilde s Healey Inge Gerwin Offene klasse Hündin Gelb Asayake s Bayán BK Zwickau Ralf Brinkmann Zwischen klassen Rüden Gelb Carolinekilde s Healey V2 V1 Anw. Ch (VDH) Goldene Klubmedaille V3 V2 Mellemklasse tæver Bostobox Vanilla Sky Iloa von Hofmannstal Asayake s Bayán Kuranes Bonice Fribox Emma Klämma Hearts of Hope s Faith Hill EX1 CK BIK2 Cert. EX2 CK EX3 CK EX4 CK EX EX BK Muldental Angelika Hartmann Zwischen klassen Rüden Gelb Carolinekilde s Healey V1 Anw. Ch (VDH) Goldene Klubmedaille Åbenklasse tæver Hearts of Hope s Dawn of Daylight Tisobox Aina Laurin s Boxer Alba Arnakkekilden s Feline Dara von der Wiedermannspforte Isidora vom Messingberg Brugshundeklasse tæver Pereza von Ellinghaus EX1 CK - BIK4 EX2 CK EX3 EX4 EX EX EX1 CK Hearts of Hope s Grace Kelly - kaldet Luna Foto: Bitten Strikert Championklasse tæver CarZa Bodil EX1 CK BIK1 BIR klubvinder cert klubchamp cert Nokia von Ellinghaus EX2 CK Schwartzbox Ficca EX3 CK Schwartzbox Eyecja EX4 CK Veteranklasse Tæver Box Wina Nella von Nowarck Lønstrup Mitzi EX1 CK EX2 CK BOXEREN 21

22 Prøveresultater 24/ Gruppe Ishøj/Sydkyst Dommer: Kurt Nielsen Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Chabrinells Immer Morten Press IPO UDP / Gruppe Årslev Dommer: Carsten Anders (DE) Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Dyrup-Box s Ascha Claus Jacobsen SPH Svalur Abel Lars Fischer SPH Carolinekildes DeLuxe Lars Fischer SPH / Gruppe Årslev Dommer: Knud Rasmussen Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Boxon Centa Bella Mustafa Polat IPO-V / Gruppe Årslev Dommer: Carsten Anders (DE) Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Schwartzbox Dijon William Willee SPH Dyrup-Box s Ascha Claus Jacobsen SPH Carlinekildes DeLuxe Lars Fischer SPH Valde Von Felix Bjarne Pedersen IPO V BOXEREN

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet.

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2013 i Langhårsklubben Fredag den 24. maj 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen, LH Carsten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl 2. jan. 2016 Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl. 12.15 Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling Bedømmelsen foregår, som på en normal udstilling, med individuel kvalitetsbedømmelse og konkurrencebedømmelse i Baby-, Hvalpe-, Junior-,

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben August 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben August 2012 4 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben August 2012 Avlskåring i Aarslev Udstillingsresultater ATIBOX - 2012 BOXEREN 1 Boxer-klubben Gr. Årslev Afholder BETALING Til vores konto i Danske Bank - reg.nr.

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere