Fra bispeborg til kongeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra bispeborg til kongeborg"

Transkript

1

2 Fra bispeborg til kongeborg udgravningen ved Bisgård på Samsø Af Vivian Etting, Nils Engberg, Jørgen Frandsen, Lis Nymark og Hans Skov Fig.1 Det ældste detaljerede kort over Samsø bringes i Peder Hansen Resens beskrivelse af øen fra Her optræder Bisgård både med navnet Bispgård og Ny Visborg. Det var Peder Griffenfeld, der i sine få år som greve af Samsø omdøbte stedet, men det nye navn slog aldrig an. Nord er til højre. The oldest detailed map of Samsø was published in Peder Hansen Resen s description of the island from Here Bisgård appears both with the name»bispgård«and»ny Visborg«. It was Peder Griffenfeldt who, during his few years as Count of Samsø in , renamed the place, but the new name never gained a foothold. North is to the right. Foto: Nationalmuseet

3 I sommeren 2010 gennemførtes en spændende udgravning på voldstedet Bisgård, der ligger i Onsbjerg Sogn på Udgravningen på Bisgård er led i et større forskningprojekt, som Nationalmuseet gennemfører i samarbejde med Moesgård Museum, Økomuseum Samsø og Kulturarvsstyrelsen. Projektet fokuserer på øens fem middelalderlige voldsteder, hvor målet er at belyse borgenes datering, bygningshistorie, udvikling og indbyrdes relationer. Det er sjældent, at der er mulighed for at gennemføre en større samlet undersøgelse af denne art, og der er kommet overordentlig spændende resultater ud af de tidligere udgravninger på henholdsvis Gl. Brattingsborg og Vesborg (se Arbejdsmarken 2009 og 2010). Ejeren af de fem voldsteder, godsejer Anders Danneskiold- Lassen, Brattingsborg Gods, støtter på alle måder projektet. Nu var turen kommet til Bisgård, der er det eneste af borganlæggene, hvor der har været permanent bebyggelse lige til i dag. Der står dog kun en enkelt bygning i bindingsværk tilbage fra en oprindelig firlænget gård, som engang i 1600-tallet afløste borgen. På det ældste matrikelkort over Bisgård fra 1811 ser man tydeligt de andre bygningsfløje og ude i haven en lille banke omgivet af en vandfyldt voldgrav (fig.2). Det er det fredede voldsted Bisgård. Omkring år 1900 blev området drænet og voldgraven delvist fyldt op. den nordvestlige del af Samsø. Her har der i århundreder ligget en lille borgbanke omgivet af en voldgrav, men ved udgravningen viste det sig, at borgen har været meget større end oprindelig antaget. Dateringen skulle desuden flyttes 100 år tilbage, og dermed har borgen og Samsø fået en helt anden historie. Bispens gård På forhånd havde vi ikke mange oplysninger om det ældste Bisgård. Selve navnet er uden tvivl en forvanskning af»bispens gård«, for borgen var gennem en årrække i Århusbispens eje (fig.3). Det var dronning Margrete, der i 1390 erne pantsatte Samsø til biskop Bo af Århus for et lån på mark, men allerede i 1407 blev pantet indløst. Biskoppen erklærede, at hverken han eller hans efterfølgere herefter havde krav på»nogen kongelig ret eller krongods på landet Samsø«. På trods af denne højtidelige erklæring opstod der strid om rettighederne til forskelligt gods bl.a. i Onsbjerg Sogn, hvor også Bisgård ligger. Både i 1424 og 1445 kørte retssager ved Samsø Landsting, hvor selveste lensmanden på Kalundborg Slot mødte op. Samsø var nemlig på dette tidspunkt blevet lagt ind under Kalundborg Len. Ved landstinget i 1424 blev det understreget, at Kronen var den rette ejer af jorderne, selv om den lokale præst havde beholdt dem lige»siden biskop Bo skildtes ved landet«(dvs. Samsø). Bisgård nævnes ikke direkte ved navn, men meget tyder på, at den faktisk forblev i kirkens eje helt op til reformationen 1536, hvor alle den katolske kirkes godser blev beslaglagt af Kronen. Navnet levede dog videre, og Bisgård omtales også af Peder Hansen Resen i den ældste beskrivelse af Samsø fra Huset på den fredede borgbanke På forhånd havde vi forventet, at vi skulle udgrave resterne af bispens stenhus på den markante, men beskedne borgbanke. Da han kun havde øen i pant i ca. 76 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

4 10 år, syntes størrelsen af det lille voldsted at passe til det begrænsede behov for beskyttelse til bispens folk. I dag er der en tæt bevoksning af store træer og brændenælder på stedet, men det lykkedes alligevel at undersøge borgbanken med et såkaldt magnetometer forud for udgravningen. Under gunstige forhold er det her muligt at danne sig et billede af, hvad der ligger under jordoverfladen. På Bisgård var forholdene gode, og målingerne tydede på, at banken gemte på resterne af en større stenbygning (fig.4). Kulturarvsstyrelsen havde givet tilladelse til udgravning i et par søgegrøfter over den fredede borgbanke og voldgrav. Vi begyndte øst for voldstedet og fik med maskine udgravet en 50 m lang og 1,8 m bred grøft hen over banken og Fig.2 Det ældste matrikelkort over Bisgård er fra 1811, hvor den store firfløjede gård for længst havde afløst borgen. Ude i haven ses dog stadig den lille borgbanke, omgivet af en voldgrav. I dag er kun stuehuset tilbage af den store gård. Kort- og Matrikelstyrelsen. The oldest cadastral map of Bisgård is from 1811, when the large quadrangular farm had long since succeeded the castle. Out in the garden, though, one can still see the small castle mound, surrounded by a moat. Today only the farmhouse remains of the large farm. videre ud gennem den vestlige voldgrav. Vinkelret på den lange grøft blev der gravet to mindre grøfter på henholdsvis 11 m mod syd og 9 m mod nord (fig.5). Mod øst har voldgraven været 10 m bred, mens den mod vest med hele 15 m var noget bredere. Bunden af voldgraven lå ca. 3 m under borgbankens daværende overflade. Tørvelag i voldgraven er tegn på, at det har stået mellem 1,5 og 2,0 m vand i voldgraven. Mod øst var det meget tydeligt, at borgbankens sider er blevet forstærket med en tørveopbygning. Ingen anlæg er længere synlige på banken, som gennem tiden er blevet grundigt plyndret for brugbare byggematerialer. Selv kampesten er blevet fjernet ved at grave et stykke ned i jorden, og også de ellers så karakteristiske lag med mørtel og murbrokker efter nedbrydningen af huset på banken var bortgravet. Derfor var vi i første omgang overbeviste om, at bygningen på stedet måtte have været opført i træ eller af bindingsværk. Da vi fik gravet dybere i banken, kom der imidlertid nedbrydningslag med mørtel og tegl til syne omkring de fundamenter, som heldigvis sta- Fra bispeborg til kongeborg 77

5 Fig.3 Biskop Bo af Århus havde Samsø i pant fra 1390 erne op til Bisgårds navn kommer sikkert fra denne periode, hvor borgen blev kaldt»bispens gård«. Her ses biskoppens segl. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen. dig var bevaret i ret god stand en lille halv meter under nuværende terræn. Fundamenterne var kun synlige i søgegrøfterne, men de ligger sådan, at der ikke kan være tvivl om, at de hører til de fire sider i en bygning (fig.6). På borgbanken har stået et kraftigt og fornemt hus i hvert fald delvist opført i teglsten. Fundamenternes bredde på 1,3 m svarer til de middelalderlige kirkers. Det giver et indtryk af størrelse og højde på den bygning, som fundamenterne har båret. Indvendig målt var huset 10,5 7 m bredt og har således haft et grundareal på ca. 73 m². Det kraftige fundament viser, at huset må have været to tre etager højt, og der blev afdækket tre rundede kampestensfundamenter jævnt placeret midt ned gennem bygningen. Det mest sandsynlige er, at de har båret tre hvælvpiller, og at underetagen således har været et rum med fire murede hvælv. Huset må således betegnes som et fornemt byggeri. Fraværet af markante nedbrydningslag de to steder, hvor søgegrøften krydsede voldgraven, giver dog en usikkerhed i tolkningen, så vi ikke skal udelukke, at bygningen kan have været opført i en bindingsværkskonstruktion på stenfundament og med kraftige træstolper til at bære etageadskillelserne. Begge bygningstyper er kendt fra middelalderen. Mod øst og vest har bygningen stået helt ud til kanten af voldgraven, mens to meter af borgbanken mod nord og ca. 5 m mod syd har været friareal. Borgbanken har haft en størrelse på ca m, dvs. et areal på ca. 240 m². På grund af de kraftige afgravninger af borgbanken kan vi ikke sige noget om, hvordan arealerne nord og syd for bygningen har været udnyttet, men der var ingen spor af palisader eller andre forsvarsindretninger på banken. Bygningen og voldgraven har været alene om at udgøre forsvaret. Bishop Bo of Århus had Samsø in pawn from the 1390s until Broen The name Bisgård must come from Ude i voldgraven vest for banken kom to egetræsstolper til this period, when the castle was syne lige i kanten af søgegrøften og blot 1,5 m fra bygningens vestgavl (fig.7). Det er højst sandsynligt brostolper fra called»bispens gård«(bishop s Farm or Bishop s Court). Here we see broen over voldgraven. Søgegrøftens placering på det fredede fortidsminde levnede desværre ikke mulighed for at the Bishop s seal. eftersøge flere stolper i denne omgang. Stolpernes indbyrdes placering udpeger den ene som originalen og den anden som en reparation. Reparationsstolpen var så velbevaret, at den endnu havde et stykke bark siddende, og fældningstidspunktet kunne derfor ved årringsdatering bestemmes præcist til vinteren Den anden stolpes datering er lidt mere usikker, men sikkert er det, at den er fældet i årtierne efter En tredje stolpe frilagt i et andet felt mod nordvest kan tilhøre samme broforbindelse. Den er fældet i årene omkring Hvad enten den hører til broen eller ej, viser den, at borgen stadig på den tid var i funktion og blev vedligeholdt. Datering Dateringerne af brostolperne var en stor overraskelse. De gør borgen omkring hundrede år ældre end forventet, men de stemmer godt overens med dateringen af andre fund. Der blev således fundet ni såkaldte borgerkrigsmønter fra slutningen af 1200-tallet til midten af 1300-tallet, og mange fund af keramikskår, bæltespænder, armbrøstbolte og en fin spore støtter klart en datering af 78 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

6 m Fig.4 Forud for udgravningen blev den lille borgbanke gennemgået med magnetometer. Resultatet viste, at der under jorden måtte gemme sig fundamenter til en bygning. Prior to the excavation, the small castle hill was surveyed with a magnetometer. The result showed that there must be the foundations of a building under the soil. Opmåling: Tatiana Smekalova Bisgård til denne periode (fig.8). Ved maskingravningen af søgegrøfterne blev der afgravet i tynde lag, og efter hver afgravning blev fladen gået over med metaldetektor af dygtige amatørarkæologer, som leverer en uundværlig hjælp ved udgravningerne på Samsøs voldsteder. Fundene viser samstemmende, at borgen må være opført omkring hundrede år før Biskop Bo havde Samsø i pant i årene omkring 1400, dvs. ca. år 1300, eller skal vi gætte på 1290 erne. Det var udgravningens ene store overraskelse. Forborgen Den anden overraskelse blev konstateringen af, at den lille borgbanke blot var en mindre, omend vigtig, del af et langt større borganlæg. Endnu en borgbanke på hele ca m² skulle vise sig at ligge gemt neden under det nuværende Bisgård og dens have. Brattingsborg Gods ejer Bisgård i dag, og vi fik godsejer Anders Danneskiold- Lassens tilladelse til at lægge søgegrøfter i haven for om muligt at lokalisere den nye borgbankes voldgrave og få et indblik i, om der stadig skulle gemme sig Fra bispeborg til kongeborg 79

7 anlæg under græsplæne og blomsterbede. Den lange øst-vestgående søgegrøft blev forlænget mod vest med stort set samme orientering, således at den i alt blev godt 130 m lang, og her lykkedes det at fastlægge den vestlige voldgrav. I to andre søgegrøfter mod henholdsvis syd og nord blev voldgravsforløbet også konstateret, sådan at borgbankens omtrentlige størrelse og form nu ligger fast. Voldgravene mod syd og vest var begge ca. 10 m brede. Mod nord var det kun voldgravenes inderside, som blev dokumenteret. Der var heller ikke på den store borgbanke spor efter en vold, palisade eller forsvarsmur ud mod voldgraven. Den store borgbanke udgør en såkaldt forborg, hvor der har ligget økonomibygninger, stalde og lader. Den er skabt ved at tilføre et opfyldningslag på mindst 1,2 m jord og ler, der bl.a. blev hentet, da man gravede ud til voldgravene. Der var også et tilført lag med brændt lerklining, trækul og aske, som vidner om, at man har fået ryddet op N efter en brand et andet sted ved at deponere affaldet på den kommende borgbanke. Forborgen er efter middelalderen blevet omformet, reguleret og afgravet, så der også her kun er bevaret anlæg, som har været gravet godt ned i borgbanken (fig.9). I den lange søgegrøft blev det meste af en kampestenssat brønd frilagt. Brønden havde en indvendig diameter på 1,4 m, og den var fyldt op med rent strandsand. Af sikkerhedsmæssige grunde blev kun noget af den tømt, men med karteringsbor kom vi ned i 5 m s dybde. Der blev ikke gjort daterende fund i brøndens opbygningslag, så alderen er usikker, men brønden hører med stor sandsynlighed til borganlægget. Længere mod vest krydsede søgegrøften en velbevaret kælder med ydervægge opbygget af kampesten. Stenene er blevet sat, samtidig med at borgbanken blev opbygget, så dateringen af kælderen kan der ikke herske tvivl om. Som det store stenhus på den lille borgbanke hører den til anlægget fra ca. år Kælderen var fyldt op af store mængder teglstensbrokker og kampesten, men den forholdsvis spinkle mur har næppe kunnet bære et stenhus. Teglstenene stammer således formentlig fra tavlene i en bindingsværksbygning. Udvendig har bygningen haft en bredde på 7 m, og indvendig målte kælderen 5,8 m. Det fint bevarede gulv i kælderen var pigstensbelagt (fig.10), og kælderen har været delt i to rum af en skillevæg. Den østlige del var lagt oven på det oprindelige gulv og må være kommet til ved en ombygning. En stor, flad trædesten ved vestvæggen viser tydeligt, hvor indgangen til kælderen har været. Ved siden af indgangen var en stenopbygning, der muligvis er del af en ovnkonstruktion. Sandsynligvis har kælderen været udnyttet som køkken, således som det kendes fra mange Fig.5 Plan over Bisgård med de indtegnede, røde søgegrøfter fra udgravningen. Med gråt er fremhævet de oprindelige voldgrave, der omgav hovedborgen med stenhuset, samt forborgen med økonomibygningerne. Planen over disse antydes med en stiplet linje. Med sort er markeret det endnu stående stuehus fra den senere firlængede gård, samt en ydre lade. Plan of Bisgård with the sondage trenches, red, from the excavation drawn in. The original moats that surrounded the main castle with the stone house, and the forecourt with its utility buildings, are emphazed in grey. The plan of these buildings is indicated by a broken line. The stillstanding farmhouse from the later four-winged farm, as well as an outer barn, are marked in black. Tegning: Ib Radoor 0 50 m 80 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

8 Fig.6 Den nordre søgegrøft på den lille hovedbanke. Fundamentet på tværs af søgegrøften er fra stenhusets nordmur, og i baggrundens profil ses den bratte nedgravning til voldgraven. The northern sondage trench on the small main mound. The foundations across the trench are from the north wall of the stone house, and in the profile in the background one can see the steep descent dug down to the moat. Foto: Nils Engberg Fig.7 Nils Engberg og Per Poulsen optager en af brostolperne fra voldgraven mellem hovedbanken og forborgen. Den dendrokronologiske datering viste, at den ældste bro blev etableret i 1290 erne og senere repareret i vinteren Nils Engberg and Per Poulsen taking up one of the bridge posts from the moat between the main mound and the bailey. The dendrochronological dating showed that the oldest bridge was established in the 1290s and was later repaired in the winter of Foto: Hans Skov andre steder. Der blev foruden en del keramikskår også fundet en mønt fra Christian 4.s tid samt stumper af kridtpiber, som først begyndte at blive produceret i begyndelsen af 1600-tallet. Bygningen er dermed tidligst blevet brudt ned engang i første halvdel af 1600-tallet. Søgegrøften passerede tæt på endnu en bygning. Ved afrensning af grøftens sydvæg og bund blev det tydeligt, at vi havde kontakt med de yderste cm af en konstruktion med kraftige jordgravede stolper. Et brandlag ved stolpehullerne tyder på, at konstruktionen på et tidspunkt er brændt. Formentlig er der tale om en øst-vestvendt bygning på grund af de kraftige og øjensynligt regelmæssigt anbragte stolper. De var gravet ned i bankens opfyldte lag, og denne bygning har således også været en del af borgens middelalderlige bygningsmasse. Der var anvendt forskellige størrelser af teglsten, hvilket tyder på, at der på ladegården har været mindst tre bygningsfaser. Om det er forskellige bygninger eller ombygninger af samme hus, kan vi ikke sige noget sikkert om. Munkestenene anvendt ved byggeriet af det store hus på den lille borgbanke havde en størrelse, som ikke gik igen i byggerierne på forborgen. Det kan være et tilfælde, men det kan også udlægges som endnu et indicium på denne bygnings særlige status. Kun en ganske lille del af den store borgbanke blev undersøgt i 2010, og alligevel fandt vi resterne af én, sandsynligvis to bygninger. På forborgen foregik borgens daglige liv, mens stenhuset på den lille borgbanke var forbeholdt borgherrens stedlige repræsentant, dvs. kongens slotsfoged. Bisgård efter middelalderen I modsætning til Samsøs andre borge har Bisgård været i brug uden afbrydelse siden opførelsen. Den fungerede efter reformationen i 1536 som sognets præstegård og residens for provsten over Samsø. Bisgård var vurderet til 34 tdr. hartkorn og havde 14 underliggende gårde, så provstiet har uden tvivl været et særdeles indbringende embede, som der var rift om. Fra bispeborg til kongeborg 81

9 Fig.8 Fund fra udgravningen. For- og bagside af to såkaldte borgerkrigs mønter, sammenholdt med en tegning af typen. Øverst en penning, slået i Roskilde i 1280 erne og nederst en penning, slået samme sted ca Begge mønter er 1,7 cm i diameter. Velbevaret spore fra Længde 15 cm. Finds from the excavation. Obverse and reverse of two so-called Civil War coins. Compared with a drawing of the type. Top: A penning, minted in Roskilde in the 1280s. Bottom: A penning, minted at the same place c Both coins are 1.7 cm in diameter. Well preserved spur from Length 15 cm. Foto: Nationalmuseet 82 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

10 Fig.9 I søgegrøften hen over forborgen ses i forgrunden den stensatte brønd. Bagerst skimtes fundamenterne til økonomibygningen med det velbevarede gulv. Stuehuset fra den senere gård ses til højre. In the sondage trench across the bailey, the stonebuilt well can be seen in the foreground. At the back one can make out the foundations of the utility building with its well preserved floor. The farmhouse from the later farm can be seen on the right. Foto: Hans Skov Fra bispeborg til kongeborg 83

11 Fig.10 Et fint pigstensbelagt gulv var stadig bevaret fra kælderetagen i en af borgens økonomibygninger. Huset har været 7 m bredt og delt i to rum. Indgangen med trædesten var stadig bevaret. A fine cobblestone floor was still preserved from the cellar floor in one of the castle s utility buildings. The house was 7 m wide and divided into two rooms. The entrance with its stepping stones was still preserved. Foto: Nils Engberg 84 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

12 Fig.11 Skår fra en glaseret stentøjskande fra renæssancen, udsmykket med portrætter i små medaljoner. Shards from a glazed stoneware jug from the Renaissance, decorated with portraits in small medallions. Foto: Økomuseum Samsø Udgravningen gav også ny viden om Bisgårds nyere historie. I den sydlige søgegrøft var det tydeligt, at man i begyndelsen af 1600-tallet har udvidet og planeret den gamle, store borgbanke. Hensigten har uden tvivl været at modernisere Bisgård og skabe et gårds- og haveanlæg i barokkens ånd med akse og symmetri (fig.5). Den middelalderlige voldgrav blev ved omformningen af banken delvist fyldt op, og en ny vandfyldt pyntegrav kantet af sten og sikret med en trækonstruktion i bunden blev en del af det nye anlæg. I 1800-tallet blev haven mod syd igen udvidet og omlagt, samtidig med at renæssancens pyntegrav blev fyldt op. Bisgårds tid som præstegård randt ud med den lærde Peder Krog, der var provst i årene På dette tidspunkt havde Christian 5. overdraget Samsø til Sofie Amalie Moth, der var hans elskerinde og hustru til venstre hånd. Der blev oprettet et arveligt grevskab for hende og deres børn, som fik tildelt navnet Danneskiold-Samsøe. Grevinden besluttede sig til at mageskifte Bisgård med nogle ejendomme i Besser, som herefter blev præstebolig, og Bisgård blev så drevet som forpagtergård under Brattingsborg Gods. Mange af fundene fra udgravningen kommer fra Bisgårds nyere tid. Der er bl.a. skår fra en glaseret stentøjskande fra renæssancen, udsmykket med dekorative portrætter i små medaljoner, samt stumper af en fornem grønglaseret kakkelovn (fig.11). Desuden fandtes en stor sølvmønt med Christian 5.s monogram og valgsprog: Pietate et Justitia (fromhed og retfærdighed), som meget passende kan symbolisere Danneskiold-Samsøe-slægtens overtagelse af Bisgård under Sofie Amalie Moth. Ifølge Laurids de Thuras Samsø-beskrivelse fra 1758 var gårdens daværende bygninger opført af Christian 4., hvilket passer godt med de arkæologiske iagttagelser af borgens omdannelse til et gårdsanlæg i begyndelsen af tallet. Det ældste matrikelkort over Bisgård fra 1811 (fig.2). viser den store firlængede gård, der omsluttede en rummelig gårdsplads, og sådan fremstod den helt op til midten af 1900-tallet (fig.12). Nordlængen var en anseelig ladebygning i bindingsværk fra 1761, der senere blev udskiftet ligesom østfløjen. Vestlængen med portåbningen var ligeledes af bindingsværk, og den gik muligvis helt tilbage til 1600-tallet. I dag er kun stuehuset mod syd bevaret som det sidste led i kæden af bygninger med rødder helt tilbage til middelalderen. Fra bispeborg til kongeborg 85

13 Fig.12 Bisgård i 1950 erne, hvor den store firlængede gård stadig var bevaret. I dag står kun stuehuset mod syd, der ses til venstre i billedet. Bisgård in the 1950s, when the large quadrangular farm was still preserved. Today all that remains is the southern wing, which can be seen on the left of the picture. Foto: Nationalmuseet Nye fund ny viden ny historie om borgene på Samsø Borgen har vist sig at være meget større end antaget på forhånd, og den dendrokronologiske datering sammenholdt med det store antal borgerkrigsmønter og ældre fund viser entydigt, at man er begyndt opførelsen af borganlægget allerede i Erik Menveds regeringstid ( ). På den baggrund ændrer opfattelsen af Bisgårds historie sig væsentligt, og vores vurdering af borgene på Samsø må revideres. Som billedet tegner sig nu, må Bisgaard med et andet navn, som vi ikke kender betragtes som efterfølgeren til Gl. Brattingsborg, der blev erobret og nedbrudt af Marsk Stig i Men hvor længe den derefter fortsatte med at fungere som kongens lensborg på Samsø, gav udgravningen ikke noget entydigt svar på. Omkring 1340 blev der stadig repareret på borgen, men da den nye kongelige borg Vesborg blev opført på sydkysten engang i 1360 erne, var det her, Valdemar Atterdags lensmand residerede. Vesborg fungerede kun kort, og hvilken rolle Bisgård kom til at spille i denne periode vides ikke. Sikkert er det imidlertid, at Århusbispen overtog stedet i 1390 erne og dermed fik sat et gejstligt præget navn på stedet, som holdt sig i flere hundrede år. Litteratur Engberg, Nils, Vivian Etting, Lis Nymark og Hans Skov:»Kongeborg, kirke og borgerkrig på Gl. Brattingsborg«i Nationalmuseets Arbejdsmark 2009, s Etting, Vivian, Nils Engberg, Jørgen Frandsen, Lis Nymark og Hans Skov:»Vesborg kongeborgen med den korte historie«i Nationalmuseets Arbejdsmark 2010, s Resen, Peder Hansen: Descriptio et illustratio Samsoe insulæ maris baltici, Hafnia Roth Andersen, John: Der ligger en ø Samsø, Tranebjerg Thurah, Laurids de: Beskrivelse af øen Samsøe, Kiøbenhavn Nymark, Lis:»Samsøs voldsteder«i hikuin nr. 14, 1988, s Nationalmuseets arbejdsmark 2011

14 Forfatteroplysninger Vivian Etting museumsinspektør, cand.mag., Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet Nils Engberg museumsinspektør, cand.mag., Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet Jørgen Frandsen arkitekt MAA, Bevaring, Kulturarvsstyrelsen Lis Nymark museumsinspektør, cand.mag., Økomuseum Samsø Hans Skov museumsinspektør, cand.mag., Moesgård Museum english Summary From bishop s palace to royal castle the excavations at Bisgård on Samsø In the summer of 2010, as part of a major research project on the medieval castles on the island of Samsø, a fascinating excavation was conducted at the castle mound Bisgård, which is in the northwestern part of the island. It is the only one of the castle sites that has been permanently settled right up until today. However, only a single building now remains of the quadrangular farm that succeeded the castle at some point in the 1600s. The small castle mound from the main building of the castle now came to lie in the garden, surrounded by a moat. The name Bisgård derives from the designation Bispens Gård (Bishop s Court), which goes back to the time around At that time Samsø had been in pawn for several years to Bishop Bo of Århus, but in 1407 the Crown had redeemed the pawn of 5000 marks. Afterwards, however, there were disputes over the rights to various lands in the parish, and presumably Bisgård remained the property of the Church right up until the Reformation in In the excavation, a 50 m long sondage trench was dug across the castle mound and the western moat, and another two trenches at right angles to it. This exposed strong foundations from a larger house which measured m inside and was presumably two to three floors tall. The demolition of the house had been very thorough, and there were hardly any remains of rubble and mortar. The small castle mound measures only about m, and the building must have stood all the way out against the edge of the moat to the east and west. During the excavation of the 10 m wide moat towards the east, two bridge posts of oak emerged, and the dendrochronological dating of these surprisingly showed that the oldest bridge had been built at the end of the thirteenth century and later repaired in the winter of It was thus clear that the castle was a hundred years older than originally supposed, and was probably built by King Erik Menved (reigned ) as a replacement for the older castle Gammel Brattingsborg, which had been destroyed in The excavation had more surprises in store, for it turned out that the castle complex was much larger. Towards the west lay a large castle hill of a whole 2500 m 2, which contained the bailey with stables, barns and utility buildings. This hill had also been surrounded by a moat c. 10 m wide. During the excavation a long sondage trench was dug across the mound, and thus uncovered a stone-built well and a well preserved cellar floor from a 7 m wide building. In the cellar a coin of Christian IV was found as well as parts from clay pipes, showing that the building was in use up until the seventeenth century. The results of the excavation have given us a brand new picture of the history of Bisgård, which now extends back to the end of the thirteenth century and forward to the present. After the Reformation Bisgård functioned as a rectory until 1688, when it was taken over by the aristocratic Danneskiold-Samsøe family, who still owns the place. Fra bispeborg til kongeborg 87

15 Nationalmuseets Arbejdsmark 2011 Redaktion: Per Kristian Madsen og Ingrid Wass Nationalmuseet og forfatterne Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse. All papers are subject to anonymous peer refereeing. ISBN: ISSN: Printed in Denmark 2011 Grafisk Design: Designbolaget Illustrationer: Designbolaget/Jonathan Faust Billedbehandling og tryk: Datagraf Engelsk oversættelse af billedtekster og resumeer: James Manley Korrektur: Jørgen Lethan Udgivet af: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Salg til boghandlere: Nationalmuseets butik Omslag: På Facebook lægger man billeder ud af sig selv, sin familie og sine venner. Ida Charlotte (født 1753 i Aalborg) skulle selvfølgelig ikke være anderledes end sine venner på Facebook. Foto: John Lee Cover: On Facebook you post pictures of yourself, your family and your friends. Of course Ida Charlotte (born in Aalborg in 1753) was to be no different from her friends on Facebook. Titelopslag: Sanderum Kirke, kalkmaleri med alle Helvedes pinsler. Foto: Roberto Fortuna, Title page: Sanderum Kirke, wall painting showing all the torments of Hell.

Borg og dysse. uventede fund ved Brattingsborg på Samsø

Borg og dysse. uventede fund ved Brattingsborg på Samsø Borg og dysse uventede fund ved Brattingsborg på Samsø AF VIVIAN ETTING, NILS ENGBERG, JØRGEN FRANDSEN, LIS NYMARK OG HANS SKOV Det lille voldsted Blafferholm ved Brattingsborg på Samsø har en mærkelig

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig

Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig gåden blandt Samsøs middelalderborge AF VIVIAN ETTING, NILS ENGBERG, JØRGEN FRANDSEN, LIS NYMARK OG HANS SKOV Fig.1 Luftbillede over Hjortholm, optaget under udgravningen

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 45, 1999 SZCZECIN, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Kongeborg, kirke og borgerkrig på Gl. Brattingsborg

Kongeborg, kirke og borgerkrig på Gl. Brattingsborg Kongeborg, kirke og borgerkrig på Gl. Brattingsborg en forrygende start på et nyt forskningsprojekt på Samsø af nils engberg, vivian etting, lis nymark og hans skov I sommeren 2008 startede et stort forskningsprojekt

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Nyborg Slot 1200-1600

Nyborg Slot 1200-1600 Nyborg Slot 1200-1600 Rapport om de arkæologiske undersøgelser 2009-2014 14.01.2015 Claus Frederik Sørensen I forbindelse med projekt Kongen kommer og kommende byggeplaner på Slotsholmen er hermed udarbejdet

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE NNU Rapport 5! 2003 1 Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE Nationalmuseet, Marinarkæologiske Undersøgelser.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 1, 1997 'B&W GRUNDEN', STRANDGADE 3A, CHRISTIANSHAVN Københavns Bymuseum. Indsendt af Palle Schiellerup. Undersøgt af Niels Bonde og Aoife Daly. NNU j.nr. A7739

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

Jungshoved Slotbanke Voldbanken med Jungshoved Slot omgives af en vandfyldt grav til alle sider. Her set fra syd. Borgbanken med den gamle kongeborg på Jungshoved ligger utroligt flot i landskabet lige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. J.nr. 650/2008 Hejls sogn, Nr. Tysting hrd., Vejle amt., Stednr. 17.07.02, SB nr. Rapport ved museumsinspektør Nils

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 7, 2001 BOULEVARDEN, AALBORG Aalborg Historiske Museum. Indsendt af Stig Bergmann Møller. Undersøgt af Aoife Daly. NNU j.nr. A7740E Tømmer fra byudgravning I

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Kulturhistorisk rapport

Arkæologisk forundersøgelse Kulturhistorisk rapport Arkæologisk forundersøgelse Kulturhistorisk rapport HOM 2789 Torstedgård, Torsted. Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Torsted Sogn, matr. nr. 5a Torsted By Sted-SBnr.: 17.04.09 64 Kulturstyrelsen: 2013-7.24.02/HOM-0005

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Af Connie Jantzen Både Aarhus Domkirke og Vor Frue Kirke og -Kloster er mid delalderlige bygninger; men derudover findes der vidnesbyrd om både vikingetidens Aros

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. J. 1003/2009 Stednr. 15.04.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11. april 2011. Figur 1. Udgravning

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Matr.nr. 601, Christianshavns Vold, Vor Frelsers Sogn, Københavns Amt, Fred.nr. 3130:15 KBM 4102 E-doc.nr.:

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Malling sogn, Ning hrd.,århus amt. Stednr. 15.04.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2012 J.nr.

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby.

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Bistrup Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Undersøgelsens baggrund. I forbindelse med meddelelse om landzonetilladelse for ovennævnte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade

Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade Prøvegravning forud for planlagt etablering af fjernvarmetracé KAM journal nr. 2012 003 Sagsnr. 12-36 Kalundborg Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednr. 03.03.01.

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GIM 3934 Fiolgade 7 sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted

GIM 3934 Fiolgade 7 sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted GIM 3934 Fiolgade 7 sb. 010407-83 Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted Fig.1.Oversigtskort over Helsingør. Fiolgade 7 er markeret med en rød stjerne. Fig.2. Foto af Fiolgade 7 se fra nord (Google

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Beretning for HOM 614, arkæologisk udgravning ved Klosterkirken, Horsens. INDHOLD :

Beretning for HOM 614, arkæologisk udgravning ved Klosterkirken, Horsens. INDHOLD : Beretning for HOM 614, arkæologisk udgravning ved Klosterkirken, Horsens. INDHOLD : Resumé Hovedtekst Anlægsbeskrivelse Oldsagsliste Fotoliste Negativliste Fotos Fundliste Tegningsliste 2 sider 2 sider

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere