Administration. Revision. Salg. Auto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administration. Revision. Salg. Auto"

Transkript

1 Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto

2 Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej Kgs. Lyngby Tlf.: Uddannelseschef: Administration: Jørgen Kongstad e mail: Tlf: Eva Helt Mortensen e mail: Tlf: Birgitte Jørgensen e mail: Tlf: Sanne Terkelsen e mail: Tlf:

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til valgfagskataloget Tilmelding til de valgfrie specialefag Skolens forslag til valgfagskombinationer: Kontoruddannelserne Specialet Administration: Offentlig Administration Lægesekretær: Specialet Økonomi: Specialet Revision: Specialet Salg samt Auto: Hvad er erhvervsrettet påbygning? Valgfag Administration Kvalitet og service Salg og markedsføring International Handel Logistik Udvidet skriftlig kommunikation Grafisk præsentation Præsentationsteknik og personlig fremtræden Kommunikation og konflikthåndtering service Varetagelse af administrative opgaver i personalesager Lean i administrationen / Forretningsengelsk Salg

4 6. Valgfag Økonomi Anvendelse af regneark til beregninger Excel Avanceret regneark med pivot tabeller / Debitor, kreditor og lagerstyring Budgettering Finansiering Tekster til nettet (webopbygning) Projektstyring og økonomi Valgfag Revision Bogføring i praksis Selskabsbeskatning Virksomhedsbeskatning Udvidet regnskab Valgfag Handelsuddannelsen Digitale markedsvilkår / E handel Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden Innovative arbejdsprocesser og projekter

5 1. INTRODUKTION TIL VALGFAGSKATALOGET Handelsskolerne har mulighed for at tilbyde elever en bred vifte af forskellige valgfrie specialefag som en del af deres specialeuddannelse. I dette katalog præsenteres de valgfag Handelsskolen København Nord udbyder, og hvert valgfag er beskrevet, så det giver den enkelte elev og virksomhed mulighed for at tilpasse uddannelsen til netop deres behov. Undervisningen på de valgfrie specialefag er gratis for elever, og der ydes lønrefusion og kørselsgodtgørelse som udbetales af AUB Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, ligesom der i særlige tilfælde er mulighed for, at deltageren kan bo på skolehjem i forbindelse med valgfaget. 1.1 TILMELDING TIL DE VALGFRIE SPECIALEFAG Vi gør opmærksom på, at holdene oprettes under forudsætning af tilstrækkelig tilmelding. Såfremt holdet er overtegnet, når vi modtager din tilmelding, forbeholder vi os ret til at sætte dig på det efterfølgende hold. Bindende tilmelding kan ske ved at benytte vedlagte tilmeldingsblanket. De valgfrie specialefag, som skolen ikke selv udbyder, gennemføres undertiden på andre skoler. Dog skal man være opmærksom på, at hvis man vælger en skole, som gør deltageren skolehjemsberettiget, skal der ydes betaling for opholdet, såfremt en nærmere skole udbyder skolefaget. Vi anbefaler, at man først deltager i de valgfrie specialefag, når den første obligatoriske skoleperiode er afholdt. Hvis du er i tvivl kontakt venligst administrationen. 5

6 2. SKOLENS FORSLAG TIL VALGFAGSKOMBINATIONER: Valgfag, der henvender sig til deltageren i administration: Avanceret Excel regneark med pivot tabeller Digitale markedsvilkår / E handel Excel regneark Forretningsengelsk Grafisk præsentation International handel II Kommunikation og konflikthåndtering Kvalitet og service LEAN Logistik Præsentationsteknik og personlig fremtræden Salg Salg og markedsføring Tekster til nettet (webopbygning) Udvidet skriftlig kommunikation Varetagelse af administrative opgaver i personalesager Valgfag, der henvender sig til deltageren i økonomi og revision: Avanceret Excel regneark med pivot tabeller Bogføring i praksis Budgettering Debitor kreditor og lagerstyring Excel regneark Finansiering Projektstyring og økonomi Selskabsbeskatning Virksomhedsbeskatning Udvidet regnskab Valgfag, der henvender sig til deltageren i handelsuddannelsen: Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden Digitale markedsvilkår / E handel Grafisk fremstilling (grafisk præsentation) Innovative arbejdsprocesser og projekter International handel II Logistik Præsentation og formidling (præsentationsteknik og personlig fremtræden) Skriftlig fremstilling (skriftlig kommunikation) 6

7 3. KONTORUDDANNELSERNE 3.1. SPECIALET ADMINISTRATION: Der skal vælges/gennemføres min. 15 dages undervisning, før der kan udstedes skolebevis. Det er valgfrit, hvorvidt man ønsker at supplere uddannelsen med mere end 15 dage. Der kan vælges op til i alt 35 dage blandt fagene på de følgende sider: Se endvidere forslag på side OFFENTLIG ADMINISTRATION LÆGESEKRETÆR Ingen valgfrie specialefag. Kun erhvervsrettede påbygningsfag er mulige SPECIALET ØKONOMI: Der skal vælges/gennemføres min. 10 dages undervisning, før der kan udstedes skolebevis. Det er valgfrit, hvorvidt man ønsker at supplere uddannelsen med mere end 10 dage. Der kan vælges op til i alt 20 dage blandt fagene på de følgende sider. Se endvidere forslag på side SPECIALET REVISION: Der skal vælges/gennemføres min. 6 dages undervisning, før der kan udstedes skolebevis. Det er valgfrit, hvorvidt man ønsker at supplere uddannelsen med mere end 6 dage. Der kan vælges op til i alt 20 dage blandt fagene på de følgende sider. Se endvidere forslag på side SPECIALET SALG SAMT AUTO: Der skal vælges/gennemføres min. 15 dages undervisning fra valgfagskombinationerne under handelsuddannelsen se nederst side 6. Det er valgfrit, hvorvidt man ønsker at supplere uddannelsen med mere end 3 uger. Der kan vælges op til max. 7 uger, for brancheretning auto dog max 5 uger, hvor virksomhed elev har mulighed for at kombinere flere af teoriuddannelsens fag, så de passer bedst muligt til den enkelte praktikaftale og dermed de samlede uddannelsesforløb. OBS!!!! Vær venligst opmærksom på, at valgfagene på de respektive uddannelser skal være gennemført inden fagprøven påbegyndes. 7

8 4. HVAD ER ERHVERVSRETTET PÅBYGNING? Der er i alle erhvervsuddannelser mulighed for at supplere de skoleophold, der indgår i specialet med yderligere undervisning kaldet påbygning. et er, at elev og virksomhed kan planlægge individuel kompetenceudvikling til gavn for begge parter. Påbygning er en mulighed, som er uafhængig af strukturen og indholdet i det speciale, som uddannelsesaftalen omfatter, og fagene behøver derfor ikke emnemæssigt at være tæt knyttet til det speciale, som eleven gennemfører, men kan være undervisning, der gennemføres f.eks. af interesse. Alle valgfrie specialefag inden for kontoruddannelsens forskellige specialer kan vælges som erhvervsrettet påbygning, og der kan vælges fag svarende til 4 uger. Karakterer for fagene tæller ikke med i den samlede karaktergivning for specialefagene og har derfor ingen betydning for udstedelse af uddannelsesbevis. Påbygning kan gennemføres inden for uddannelsestiden, hvis elev og virksomhed er enig om det, og det fremgår af uddannelsesaftalen. Hvis det ikke er aftalt samtidig med, at uddannelsesaftalen blev indgået, skal elev og virksomhed lave et tillæg til uddannelsesaftalen, og det skal fremgå af aftalen, hvorvidt der ydes løn under påbygningen. 8

9 5. VALGFAG ADMINISTRATION 5.1. KVALITET OG SERVICE At give deltageren kendskab til sammenhængen mellem kvalitet og service. Der arbejdes med indlæring af kvalitetsbegreber og forståelse for de omkostningsmæssige konsekvenser af god og dårlig kvalitet. Undervisningen vil koncentrere sig om følgende punkter: * Servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation * Betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden * Nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhedens enheder * Begreberne ekstern og intern kvalitet * Vigtigheden af at yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner * Vigtigheden af at anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner * Det vigtige i at beherske at kunne formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation Alle kan deltage 5.2. SALG OG MARKEDSFØRING At styrke deltagerens kendskab til salgs og markedsforhold inden for forskellige brancher Deltageren skal være i stand til at deltage i gennemførelsen af markedsanalyser, markedsbearbejdning og planlægning i salgskampagner. Ligeledes vil deltageren opnå kvalifikationer til at kunne udføre målrette administrativ kundebehandling Undervisningen vil koncentrere sig om følgende punkter: * Kendskab til behandling af fejlleverancer * Markedsføringsloven * Medvirken i planlægning af det administrative arbejde i en salgsfunktion * Forberedelse og deltagelse i telemarketing 9

10 * Udarbejdelse af tilbud på grundlag af en forespørgsel med angivelse af relevante oplysninger om kvalitet, mængde, service, seneste leveringstidspunkt og betalingsbetingelser * Vurdering af en fejlleverances betydning * Medvirken ved behandlingen og gennemførelsen af ukomplicerede reklamationssager * Medvirken ved vurderingen af afsætningsmuligheder på grundlag af kundegrupper og konkurrenceforhold * Søgning af markedsoplysninger om efterspørgsel og konkurrence * Beherskelse af enkle administrative rutiner, herunder modtagelse af ordrer, udarbejdelse af ordrebekræftelse samt registrering af solgte varer i kartotek/database * Beregning af salgspriser under givne forudsætninger, herunder rabatter og almindeligt forekommende leverings og betalingsbetingelser Alle kan deltage. Dog kan det ikke anbefales at handelselever vælger dette fag INTERNATIONAL HANDEL At deltageren har kendskab til og forståelse for forskellige distributionskanalers betydning på eksportmarkederne samt den internationale markedsføring. Undervisningen vil koncentrere sig om følgende punkter: Kendskab til og forståelse for forskellige distributionskanalers betydning på eksportmarkederne Kendskab til og forståelse for betydningen af international markedsføring Vurdering af potentielle eksportmarkeder ved hjælp af metoder til landescreening Vurdering af forskellige metoder til administration af eksportmarkeder Anvendelse af metoder og informationskilder til løbende ajourføring af regelsæt for samhandel Alle kan deltage. Elever med kendskab til International markedsføring, bør ikke vælge dette kursus. 10

11 5.4. LOGISTIK At deltageren skal opnå kendskab til den økonomiske ressourceplanlægnings betydning for en virksomheds likviditet. D.v.s. opnå en forståelse for at virksomhedens kapitalbindinger i varelagre, betalingsbetingelser m.v. har en betydning for virksomhedens likviditet. Undervisningen vil koncentrere sig om følgende punkter: * Den økonomiske sammenhæng mellem indkøb, råvarer, produktion, færdigvarelager og salgsfunktionen i virksomheden * Materiale og informationsstrømme fra råvareproducent til slutbruger * Materialestrømmenes samfundsmæssige betydning set ud fra hensynet til både miljøet og virksomhedernes økonomiske interesse * Logistisk planlægning * Grundlæggende logistiske metoder og værktøjer * Lagerstyringsprincipper, som f.eks. Just In Time (JIT), Først Ind Først Ud (FIFU) og Sidst Ind Først Ud (SIFU) samt rullende lager og fjernlager Alle kan deltage 5.5. UDVIDET SKRIFTLIG KOMMUNIKATION 6436 At deltageren får et bredt kendskab til skriftlig kommunikation. Deltageren skal have en forståelse for god kommunikationsevne og skal kunne tilpasse sit sprog og tekster efter medie og modtager. Deltageren skal gennem valgfaget få et kendskab til at skrive i et klart og letforståeligt sprog, der er sprogligt korrekt, og kunne anvende det på forskelige typer af tekster. Deltageren skal således kunne varetage forskellige opgaver inden for kommunikation både internt og eksternt som en del af sine daglige administrative funktioner. et er, at deltageren: * kan skrive i et klart og letforståeligt sprog, der er sprogligt korrekt * kan udarbejde forskellige typer af tekster: pjecer, breve (herunder salgsbreve), referater mm. * kender til forskellige stilniveauer og kan forholde sig til sprogstilen i forskellige tekster og medier * kender til sprogpolitikker som en del af virksomhedens image og kan udarbejde en sprogpolitik * kan arbejde med forskellige kommunikations og skrivemodeller og anvende dem i relevante sammenhænge * kan vurdere og justere egne tekster i forhold til medie og målgruppe 11

12 Valgfaget henvender sig til elever, der allerede kan formulere sig skriftligt uden de store problemer, men har brug for en kompetenceudvikling inden for skriftlig kommunikation GRAFISK PRÆSENTATION et At deltageren selvstændigt vil kunne udarbejde informations og præsentationsmateriale til brug i virksomheden. Der vil være tale om materiale, i fil eller papirform til omdeling/udsendelse såvel internt som eksternt. Undervisningen vil koncentrere sig om følgende punkter: * Kendskab til de opstillingsmæssige tommelfingerregler * Kendskab til det gyldne snit * Kendskab til at kunne disponere informationsmængden i forhold til den til rådighed værende plads og den signalværdi og det budskab, der ønskes udtrykt * Fremstilling af salgsbreve, OH plancher, visitkort, brevpapir og andet, hvor den grafiske præsentationsværdi er af væsentlig betydning for fremstillingen * Opstilling af diagrammer (søjle, lagkage etc.), der på klar og forståelig måde præsenterer et ellers kompliceret statistik eller talmateriale * Anvendelse af grafik i forbindelse med løsning af administrative informationsopgaver Eksempler på de udarbejdede produkter kan tages med hjem til virksomheden i form af print, kopier eller filer. Hovedvægten lægges dog på præsentation til skærm. Inden valgfaget bør deltageren som minimum være fortrolig med brugen af et tekstbehandlingsprogram. Det vil være en fordel, hvis man sammen med virksomheden har overvejet, hvilke af punkterne under, der specielt er relevante/interessante for deltageren og virksomheden. 12

13 5.7. PRÆSENTATIONSTEKNIK OG PERSONLIG FREMTRÆDEN At deltageren får trænet sin personlige fremtræden og får mulighed for at afprøve eller erfare forskellige præsentationsteknikker, således at deltageren efterfølgende selvstændigt kan planlægge en præsentation eller instruktion af et givet emne for en given målgruppe. Deltageren skal kende baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og mål med præsentationen. Deltageren lærer at: * kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne * kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion * kunne vurdere og vælge den form, der passer til målgruppen i en given situation * beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion f.eks. mind map systemet, lektionsplan, manual osv. * beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, f.eks. overhead, tavle, flip over og skriftlige oplæg. Alle kan deltage 5.8. KOMMUNIKATION OG KONFLIKTHÅNDTERING SERVICE At deltageren bliver trænet i at vurdere konflikter og konfliktsituationer, samt at kunne forebygge og undgå eskalering af en konflikt. Deltageren lærer at: * kunne skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og at kunne anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. * kunne anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som f.eks. kunder, patienter, beboere mv. Derudover kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner. * kunne anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv og arbejdssituationer på en respektfuld måde samt kunne håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig, serviceorienteret og mindre konfrontativ måde. Alle kan deltage 3 undervisningsdage 13

14 5.9. Varetagelse af administrative opgaver i personalesager At give deltageren kendskab til personaleadministrative værktøjer til varetagelse af det administrative arbejde i personalefunktionen. Deltageren vil kunne bidrage til informationssøgning, rådgivning og vejledning på baggrund af relevant lovgivning m.v. og medvirke ved rekruttering og udvælgelse i forbindelse med besættelse af stillinger og ved afvikling af medarbejdere. Undervisningen vil koncentrere sig om følgende: * Deltageren kan selvstændigt indhente relevant materiale til brug for behandling af personalesager, herunder eksempelvis retsregler og tidligere afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom mv. * Søgning og indsamling af materiale inden for området Personalejura samt bearbejdning og videreformidling af opdateret viden. * Udformning af introduktionsprogrammer for nye medarbejdere mv. på baggrund af viden om gældende lovgivning, overenskomster, regler mv * Den daglige behandling af personalesager, herunder kommunikation af afgørelser og retningslinjer til medarbejderne. Alle kan deltage 3 undervisningsdage LEAN I ADMINISTRATIONEN / At deltageren kan kortlægge værdistrømme og analysere de administrative arbejdsfunktioner og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne for den administrative funktion ved brug af lean værktøjer, herunder 5S og andre relevante værktøjer. Med baggrund i de processer givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering for den administrative funktion. Alle kan deltage (administrationselever har faget under de obligatoriske skoleperioder, hvorfor det ikke kan anbefales at vælge dette fag). 3 undervisningsdage 14

15 5.11. FORRETNINGSENGELSK Deltageren kan i jobfunktioner anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede jobrelaterede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Deltageren kan udtrykke sig mundtlig og skriftligt på engelsk i et varieret sprog i kommunikative sammenhænge af primært erhvervsmæssig karakter og sekundært af samfundsmæssigt og almen karakter. Deltageren kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning og tekstskrivning. Deltageren kan anvende telefonen til at yde intern og ekstern service. Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Alle kan deltage, dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet SALG Undervisningen skal sikre, at deltageren * kan anvende præsentations, spørge og forhandlingsteknik * kan deltage i planlægning af salgsarbejdet * behersker salg, rådgivning og betjening ud fra virksomhedens parametermix * kan udvikle og fastholde kunderelationer * kender til salgets økonomi, med henblik på at understøtte salgsarbejdet Alle kan deltage. Det kan ikke anbefales Handelselever at vælge dette fag. 15

16 6. VALGFAG ØKONOMI 6.1. ANVENDELSE AF REGNEARK TIL BEREGNINGER EXCEL et med kurset er, at deltageren kan oprette et regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning, redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette. Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt sortere og filtrere data. Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. Undervisningen vil koncentrere sig om følgende punkter: * Oprettelse af et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette * Formatering af et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, udforme diagrammer samt anvende enkle formler * Viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser Forudsætning Alle, som tidligere har stiftet bekendtskab med regneark, kan deltage 2 undervisningsdage 6.2. AVANCERET REGNEARK MED PIVOT TABELLER / Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, pivot tabeller og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker. Efter valgfaget kan deltageren håndtere og analysere store datamængder, anvende egne formler og indbyggede funktioner, effektivisere og automatisere ofte fo 16

17 rekommende arbejdsopgaver og præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. Forudsætning Det forventes at deltagerne som minimum har gennemført kurset anvendelse af regneark til beregninger Excel eller har tilsvarende færdigheder. 2 undervisningsdage 6.3. DEBITOR, KREDITOR OG LAGERSTYRING 2363 At deltageren selvstændigt kan varetage likviditetsstyringen ved hjælp af et edbøkonomi styrings system i en handelsvirksomhed, herunder forklare sammenhænge og forskelle mellem resultat og likviditetsvirkning for en periodes varetransaktioner, oprette og håndtere poster i underkartotekerne lager debitor, kreditor i tilslutning til en foreliggende kontoplan for et edb baseret økonomisystem. Ligeledes at være i stand til at registrere salgs og indkøbsfakturaer ved hjælp af de forskellige muligheder, som det aktuelle økonomisystem indeholder, registrere til og afgang på lager efter afstemning med fysisk beholdning samt registrere ind og udbetalinger efter åben post og saldo metode. Deltageren lærer at: * Forklare sammenhænge og forskelle mellem resultat og likviditetsvirkning for en periodes varetransaktioner * Oprette og håndtere poster i underkartotekerne lager, debitorer og kreditorer i tilslutning til en foreliggende kontoplan for et edb baseret økonomisystem * Registrere købs og salgsfakturaer ved hjælp af de forskellige muligheder, som det aktuelle økonomisystem indeholder * Registrere ind og udbetalinger efter åben post og saldo metode * Afstemme mellemværende med debitorer og kreditorer * Tilrettelægge og håndtere rykkerprocedurer * Foretage renteberegning på tilgodehavende og afgøre gunstigste betalingsmåde for kreditorerne Det er en forudsætning, at man skal have kendskab til et økonomiprogram. 17

18 6.4. BUDGETTERING At deltageren vil kunne deltage i budgetlægning i en virksomhed, foretage den tekniske behandling af budgetter, vurdere kriterier for usikkerheder, der optræder i forbindelse med budgettering samt foretage budgetkontrol i relation til edbfinansbogføring. Der gives en forståelse for budgettets indplacering i virksomheden i forhold til virksomhedens øvrige økonomistyringsopgaver. Budgetsystemets forskellige bestanddele, herunder salgsbudgettet, kapacitetsbudgettering, kalkulationsprincipper, resultatbudget, investeringsbudget, likviditetsbudget, balancebudget samt budgetkontrol og revision kortlægges. Undervisningen vil primært koncentrere sig om følgende punkter: * De elementer der indgår i de forskellige former for budgetter og hvordan de forskellige budgetter udarbejdes * Kendskab til almindelig budgetprocedure og herigennem kendskab til elementer som kalkulationer, faste og variable omkostninger * Hvordan foretages budgetkontrol, og hvordan kan den benyttes af ledelsen * Kendskab til budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere * Kendskab til generelle metoder for budgettering, herunder blandt andet korttids og langtidsbudgettering, rullende budgetter, aktiv og passiv budgettering * Kendskab til budgetforudsætninger og vigtigheden heraf * Kendskab til aktivitets, kapacitets, og likviditetsbudgettering og foretagelse af budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet * Kendskab til budgetstyring og kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger * Kendskab til fleksibelt budget, opstilling af fleksibelt budget og med udgangspunkt heri kunne foretage afvigelsesanalyser * Kendskab til standardregnskaber og foretagelse af beregning heraf * Kendskab til medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering Alle kan deltage (økonomielever har faget under de obligatoriske skoleperioder) 18

19 6.5. FINANSIERING At deltageren vil kunne anvende regnskab og budget til opgørelse af en virksomheds kapitalbehov, beregne finansieringsomkostningernes størrelse, herunder beregne den effektive rente samt opstille en finansieringsplan. Der arbejdes med kapitalbehov, kapitalfremskaffelse, herunder egenkapital samt kort og langfristet fremmedkapital, de mest almindelige finansieringskilder, kriterier ved vurdering af fremmedkapital, herunder beregning af en investerings effektive rente, låneprocessens forløb og lånegivers informationskrav. et med undervisningen er at: * Deltageren kan med udgangspunkt i virksomhedens regnskab og budgetter opgøre virksomhedens kapitalbehov til såvel anlægsinvesteringer som den daglige drift * Deltageren kan med udgangspunkt i de konstaterede kapitalbehov opstille en finansieringsplan samt opstille kriterier for vurdering og valg af finansieringskilder, som er optimale for virksomheden Det anbefales, at deltageren har regnskabsmæssig erfaring fra en regnskabs /økonomiafdeling 6.6. TEKSTER TIL NETTET (WEBOPBYGNING) At deltageren har kendskab til opbygning og strukturering af tekster til brug på hjemmesider Undervisningen vil koncentrere sig om: * at deltageren kan skrive og redigere tekster til hjemmesider, intranet og andre elektroniske kanaler, så de udnytter mediets særlige præmisser og fremstår overskuelige og brugervenlige * at deltageren kan anvende teknikker til at gøre teksterne søgemaskineoptimerede ved at anvende nøgleord, præcise sidetitler og links * at deltageren kan vurdere anvendelsen af og inddrage nye elektroniske kommunikationsmedier Alle kan deltage 2 undervisningsdage 19

20 6.7. PROJEKTSTYRING OG ØKONOMI At deltageren opnår kendskab til, hvordan projektstyring foregår i det moderne erhvervsliv, hvilke dele af erhvervslivet der anvender projektstyring, og hvilke fordele/ulemper, der fremkommer ved brug af projektstyring. At deltageren opnår kendskab til, hvordan man styrer økonomien i en virksomhed/afdeling, der udfører arbejdsopgaver, der nødvendiggør projektstyring af økonomien. Undervisningen vil koncentrere sig om: * Kendskab til de daglige problemstillinger, som økonomer og ingeniører mfl. Stilles overfor i forbindelse med produktionen * Kendskab til produktionskoncepter som MRP, JIT mv. * Kendskab til styring af datterselskaber, decentrale enheder m.v. * Kendskab til omkostningsbaserede beslutninger og anvendelse af almindeligt forekommende begreber, herunder livscyklusomkostninger, kvalitetsomkostninger m.v. Deltagerne forventes som minimum, at have gennemført fagene Økonomistyring for økonomielever, Budgettering og visse elementer fra Regnskab og løn eller andet tilsvarende indhold og niveau. Det anbefales, at deltagerne som minimum har 1 års praktisk beskæftigelse og derigennem opnået en viden omkring økonomiske betragtninger. Elever der har valgt dette fag, bør ikke vælge faget Innovative arbejdsprocesser og projekter. 20

21 7. VALGFAG REVISION 7.1. BOGFØRING I PRAKSIS At deltageren kan anvende edb baserede økonomistyrings og regnskabssystemer til bogføring samt på baggrund heraf kunne generere relevant regnskabsinformation, herunder til at udarbejde og analysere budgetter. Undervisningen vil primært koncentrere sig om følgende punkter: Anvendelse og bogføring i økonomisystemer * grundprincipper for bogføring i økonomisystemer og kunne foretage registreringer og dokumentation herfor * at kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser * transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem Regnskabsinformation Kendskab til at kunne anvende et økonomistyringssystem til at udarbejde * Relevante dækningsbidragsanalyser * Budget og foretage budgetopfølgning * Nøgletal og * Relevante regnskabsrapporter Det anbefales, at revisorelever tager valgfaget efter de to første obligatoriske moduler på revisionsuddannelsen 1. år For elever der ikke har specialet revision og økonomi, anbefales det at deltageren allerede har nogen kendskab til bogføring. 3 undervisningsdage 7.2. SELSKABSBESKATNING At deltageren skal opnå en grundlæggende viden om beskatning af selskaber med udgangspunkt i selskabsskatteloven og beskatningen af fonde i henhold til fondsbeskatningsloven. På baggrund af den opnåede teoretiske viden skal deltageren kunne omsætte den opnåede viden om selskabs og fondsbeskatning til praktisk opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber og fonde. Undervisningen vil primært koncentrere sig om følgende punkter: 21

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere

Kontoruddannelsen med specialet administration

Kontoruddannelsen med specialet administration Kontoruddannelsen med specialet administration Kære elever og uddannelsesansvarlige kontor med specialet administration Jeg vil gerne byde alle velkommen til efterfølgende skoleperioder på Handelsskolen,

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision

Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision Lokal undervisningsplan for Kontoruddannelse med specialet Revision I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision Åben 2009-2010 20-08-2009 Side 1 af 11 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Administration

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Administration Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Administration I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven),

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Økonomi

Specialefag til hovedforløbet Økonomi Specialefag til hovedforløbet Økonomi Indhold Kontor med specialer, Økonomi... 3 Introduktion til økonomi... 4 Bogføring, registrering og likviditet... 6 Økonomistyring I... 9 Økonomistyring II... 11 Moms

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15 Vejen til revisor Uddannelsesplan 014/15 Vores visioner Vision: Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for virksomheder, som ønsker en kompetent

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Indhold. På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere

Indhold. På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Økonomi for ledere På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Har du brug for viden og rutine i anvendelse af økonomiske værktøjer? Ved du, hvordan du kan bruge økonomiske nøgletal fra din afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Aalborg Handelsskole. I samarbejde med:

Aalborg Handelsskole. I samarbejde med: Økonomi Økonomi for for ledere ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Har du brug for viden og rutine i anvendelse af økonomiske værktøjer? Ved du,

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Handelsskolen

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Maj-juni 2011. Campus Vejle HHX Fag og niveau Virksomhedsøkonomi, niveau A. Lærer(e)

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Økonomi for ledere. KompetenceGruppen, Skolebyen 5, 6900 Skjern, telefon 9680 1500, telefax 9680 1520, e-mail: uc@uc-rksk.dk, www.uc-rksk.

Økonomi for ledere. KompetenceGruppen, Skolebyen 5, 6900 Skjern, telefon 9680 1500, telefax 9680 1520, e-mail: uc@uc-rksk.dk, www.uc-rksk. Økonomi for ledere KompetenceGruppen, Skolebyen 5, 6900 Skjern, telefon 9680 1500, telefax 9680 1520, e-mail: uc@uc-rksk.dk, www.uc-rksk.dk På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Har du brug

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere