Horslunde Realskoles Elevforening. ÅArsskrift 1940

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horslunde Realskoles Elevforening. ÅArsskrift 1940"

Transkript

1 ' Horslunde Realskoles Elevforening ÅArsskrift 1940

2 HORSLUNDE REALSKOLES ELEVFORENINGS AARSSKRIFT 1940

3 Vi bringer paa næste Side et Billede fra Række, øverst: Frk. E. Schrøder, Lærerinde Frk. A. Knudsen. 2. Række: Lærer Jensen, Johannes JohansensStampe, Aksel Petersen, Reinholdt Jensen, Thomas Hansen, H. Olesen, P. Rasmussen, P. Petersen, J. P. Nielsen (f) Række: Hans Larsen, C. Schlander, Max Krogh, (t) Niels P. Petersen, Otto Ottosen, A. Swartz, M. Schrøder, Karl Andersen, L. Bonke, Wesenberg. 4. Række: C. V. Johansen (f), C. Iversen, Ingeborg Larsen, Emmy Larsen, Helene Schwartz, Hansigne Jensen, Just Olesen, H. SkottesRasmussen, E. Jensen, Karl Larsen. 5. Række: Fr. Jessen, A. Qvist, Norman Hansen, Erhardt Swartz, Sv. Ørvad. 2

4

5 TIL ELEVFORENINGENS MEDLEMMER! Idet vi herved har Fornøjelsen at udsende første Eksemplar af Horslunde Realskoles Elevforenings Aarsskrift, vil jeg gerne, som Formand for Foreningen, til Indledning meddele de ærede Medlemmer lidt angaaende Elevforeningen. Horslunde Realskoles Elevforening blev stiftet d. 23. Januar Foreningen blev stiftet efter Opfordring og Samtaler med tidligere Elever og nuværende Lærere paa Skolen, og det har vist sig, at der i Virkeligheden gennem flere Aar har bestaaet en stor Interesse for en saadan Forening, men at det først nu endelig er lykkedes, at faa den startet. Det er min store Glæde at se denne Forening blomstre frem, og alle, der tænker nærmere over sin Skoletid, Skole, Lærerne og Kammeraterne fra den Tid, kan vel ikke faa nogle lysere Minder frem. Ens Skole er det grundlæggende for et Menneskes Fremtid. Hvad man har Evner til og har haft Vilje til at føre igennem, høstes der altid Løn for før eller senere. Ved en Elevforening oprettes der et Bindeled mellem Skolen og Eleven. Vi sidder alle i forskellige Stillinger og Virksomheder rundt omkring i Landet, og hvad jeg synes er af stor Værdi, er det Kammeratskab, der ud= vikles og holdes i Live i en saadan Forening. Vi kan hver især have en Gerning, der til daglig kræver en alvorlig Indsats. Men netop derfor trænger vi til engang imellem at lægge Forretninger og Pligter til Side og blive Drenge og Piger igen. Det frisker op og virker fornyende paa Kræfterne og foryngende paa Sindet. Jeg vil slutte med at bringe en hjertelig Tak til alle dem, der har bidraget til Aarsskriftets Indlæg og Udførelse i det hele taget, samt en Tak til Medlemmerne der har fulgt Opfordringen og sluttet op i Foreningens Rækker. 4 Venlig Hilsen til alle, samt Ønsket om et godt Nytaar A. FERDINANDSEN Trafikassistent. Sakskøbing p. T. Formand

6 Elevforeningens start.t. Af Referat i Tidende, Nakskov: Horslunde Realskoles Elevforening fik i Aftes sin egent lige Start, idet det første Møde saavel som Generalforsams ling blev afholdt paa Hotel»Harmonien«i Nakskov. Der var fremmødt godt et halvt Hundrede Mennesker, da Trafikassistent A. Ferdinandsen bød Velkommen. Der blev derefter fastsat Love og afholdt Valg af Be styrelse. Til Bestyrelsen valgtes Trafikassistent A. Ferdinand sen, Sakskøbing, Sagfører F. Hovmand, Nakskov, Amtsvej inspektør V. Hovmand Madsen, Nykøbing F., Fru K. Ravn, Horslunde og Gymnasiast Svendsen, Horslunde. Til Revisor valgtes Overassistent Bie Knudsen, Maribo. Efter Generalforsamlingen samledes man om fælles Kaffe bord, hvor gamle Minder opfriskedes, saa at Aftenen fik en fornøjelig Karakter og Foreningen en udmærket Start, idet der til i Aftes havde indmeldt sig over 100 Medlemmer. Efter Kaffebordet holdt Bestyrelsen Møde. Til Formand valgtes Trafikassistent A. Ferdinandsen, Sakskøbing, og til Kasserer valgtes Sagfører E. Hovmand, Nakskov. Horslunde private Realskole blev oprettet i 1895 og begyndte Undervisningen 1. September samme Aar. Skolen fik først Eksamensret i Vi nævner her nogle af de første Elever paa Skolen, som de er indført i Skolens Protokol: Skoleelev Nr. 1 Helene Scwarts (af Horslunde)» 24 Otto Ottosen (S. af Købmand Ottosen, Vindeby). (dimitterede ved Universitetet Vio 1897).» 25 Karen Elisabeth Schrøder (D. af Over jæger Schrøder, Pederstrup). (dimitterede ved Universitetet Vio 1897).» 32 Christian Schlander (S. af Skom. Schlander, Vindeby). (dimitterede ved Universitetet Vi) 1897).» 33 Niels Peter Petersen (S. af Skræder Petersen, Vindeby). (dimitterede ved Universitetet '/io 1897).» 34 jens Ludvig Bonke (S. af Gdr. Bonke, Hejringe), (dimitterede ved Universitetet 1 / ).» 35 Johannes Johansen Stampe (S. af Pare. Johansen Stampe, Sdr. Horslunde), (dimitterede ved Universitetet l / lu 1898). 5

7 Paa Realskolen dimitterede det første Hold i Juni-Juli 1899, hvor 6 tog almindelig Forberedelseseksamen, (Præli minæreksamen. Vi nævner dem i alfabetisk Orden: Nr. 42 H. P. A. Borella. 3 Sprog.» 23 Christoffer Adolf Iversen. 2 Sprog.» 27 Carl Christian V. Johansen. 2 Sprog. (+ 30 / u 1938).» 45 Holger Hans Christian Perch Møller. 2 Sprog.» 22 Just Christian Henrik Olesen. 2 Sprog.» 26 Hans Methner Schrøder. 2 Sprog. Selve Inspektionen var Censorerne: J. Rønning i Dansk, Historie, samt Orden i skriftlige Ar* bejder, S. Juul i Engelsk, P. M. Lund i Fransk, V. Balslev i Geografi og Naturhistorie, P. T. Foldberg i Regning og Matematik. Skolens Bestyrer var F. Wesenberg. Skolen har igennem Aarene haft 3 Bestyrere fra Oprettelsen i 1895 til F. Wesenberg (f), fra 1. September 1908 til 1. August 1926 Forfatteren C. Lambek, og fra 1926 H. N. E. Dam. Første Hold, der dimitterede 6. Juli Der var 6 Drenge hvoraf vi bringer et Billede, men kun med de 5, Chr. Iver sen, Horslunde, mangler. De 5 er følgende: C. V. Johansen, Just Olesen, M. Schrøder, H. P. A. Borella, Holger Møller.

8 H. N. E. Dam Skolens Bestyrer Aarene svinder hastigt. Det ene Hold Elever efter det andet glider ud af Skolen, netop som de er bedst sammen 5 vokset med Skolen og os Lærere, og forholdsvis hurtigt gli der de ogsaa ud af vor Synskreds og af hverandres. Derfor hilser jeg ganske særligt Elevforeningen velkom men, som det bedste Middel til Sammenhold mellem de afgaaede Elever indbyrdes og mellem disse og Skolen. En god Begyndelse er gjort; men der ligger endnu en stor Arbejdsmark forude. Jeg ønsker Foreningen Held og Lykke til at vokse sig stor og stærk, til Fornøjelse og Glæde for sig selv som ogsaa for den gamle Skole. Horslunde Realskole, i December H. N. E. DAM.

9 Anno Ligesom i gamle Dage foretages Turen pr. Jumbe eller Gig. Vort Billede er et Køretøj fra Tjørnebygaard, Vindeby, med Tove Olsen som Kusk og Kirsten Rudolph fra Tjerneby Hedegaard som Ledsager, samt Hesten»Tutter«. Skolen har fra 1. September 1895 til 1. December 1939 haft 733 indmeldte Elever, hvoraf 314 har taget Prælimnæreksamen, deraf 202 Elever med 3 Sprog, 112 Elever med 2 Sprog. Skolen fik Eksamensret fra 1899, og i disse 41 Aar har ialt 314 Elever dimitteret fra Skolen. Det største Eksamensresultat faldt i 1937, idet Eleven Frederik Otto Jønch Jeppesen, Kastager, Søn af Forsam lingshusbest. Jeppesen, opnaaede Resultatet / ;! Points, ug--. 8

10 I Mindet om skoledage i Horslunde Meddelelsen om en sammenslutning af elever fra Horslunde realskole glædede mig, og det er med tilfredsstillelse jeg benytter mig af den lejlighed, nærværende aarsskrift giver til at bringe en hjertelig hilsen til hver især af foreningens medlemmer, der besøgte skolen i tiden Jeg tæ ker tilbage paa disse aar med taknemlighed for den velvilje og tillid, der vistes mig. Saa vidt jeg kan skønne, var det i flere henseender en heldig skæbne, der førte mig til Hors lunde. Blandt andet var arbejdet ved den skole, hvor jeg virkede forud, paa næsten alle maader ret opslidende; 3 4 timers undervisning trættede mere end senere 6 timer dag lig i Horslunde, og herfor skylder jeg elevernes villige op mærksomhed og for størstedelen udholdende arbejdslyst en oprigtig tak. Naar jeg i 1926 brød af og flyttede tilbage til København, hvad jeg intet øjeblik har fortrudt, skyldes det ikke misfornøjelse i nogen henseende, men hovedsage lig en anden grund. Filosoffer er som oftest meget længe om at blive»voksne«i deres fag, emnerne er saa indvik lede, at det i regelen først i aars alderen lykkes at naa til en sammenhængende indsigt o& forstaaelse. Hvis jeg skulde haabe at komme i nogen maade til vejs ende med de planer, jeg satte mig i hovedet som ung student, maatte jeg, saa snart jeg var naaet til økonomisk uafhængig hed, samle mine kræfter om det, der i saa mange aar uden ophør havde ægget mig som min personlige livsopgave. Følelsen af utilstrækkelighed, som jeg var vant til fra mine studier, ledsagede mig ogsaa under mit skolearbejde. Jo mere man kommer til forstaaelse af tingene, desto flere muligheder skimter man for at tage fat og udrette noget, og desto mere maa man erkende, hvor lidt man faar gjort i forhold til, hvad der kunde gøres. I virkeligheden er det uoverkommeligt at raade med ah, hvad man som skolemand daglig har for øje. Forældre, der ikke lider altfor meget af tvillingskavankerne, indskrænkethed og bastant selvtilfreds hed, kender den samme følelse saare godt. Men de har ikke børn, tilmed skiftende fra tid til anden, hvis tankevidde, kundskab og forstaaelse skal bringes til at vokse i mange retninger. Man kan blive mistrøstig, naar noget gaar akavet, og det kan udarte til utaalmodighed og gna venhed. Jeg maa oprigtigt takke mine elever for den over bærenhed, de har vist mig, for den friskhed og fornyelse 9

11 Skolens Bestyrer fra , Forfatteren C. Lambek, Kbhvn. der gang efter gang har hjulpet over misstemninger til mere frugtbare forhold os imellem. Til gengæld har jeg kun kunnet beflitte mig for at gentage i mine egne tanker den gamle lære, at naar mine fejl faar lov at passere, er det ret og rimeligt, at processen»schwamm d'ruber«skal være gensidig. I menneskeslægtens ældste visdomsbog, eventyrenes og ordsprogenes, hedder det, med dybere række* vidde: lyst for og mørkt bag. Det ligger i sagernes natur, at tvang og anden myndighedsbrug ikke kan undværes i en skole. Det vilde snart gaa i vildrede og blive en slags ingenting, hvis enhver fulgte sit eget hoved og gav sig sin øjeblikkelige oplagthed eller uoplagthed ivold. Lærerne er ligesaalidt fritstillede som eleverne, snarere meget mindre. Ved at gaa ind i en saadan stilling paatager de sig at føre et i mange maader forud bestemt arbejde igennem og trække eleverne med sig. Begge parter har klemmer paa. Det er kun naturligt, at eleverne i det lange løb føler sig trykkede af dette timelange og dagligt gentagne pres paa deres frihed, at de bliver mutte og synes, at lærere er mere stramme væsener, end andre mennesker 10

12 Forloc Fødselsaar Skoler g»dato / / / i7 /1o / / ~J~a-iztecin.e.bse. &vee (ZsLev^t pr. 1. December 1939: cacecll Bødkermester Erhardt Jensen, Horslunde. Stationsforstander Hans Methner Schrøder, Holeby. Skovridder Arthur Gunnar Qvist, Lilliendal, Mern. Proprietær Hans Laurits Olesen, Svendstrupgaard, Vester* borg. Fru Emma Marie Qvist, f. Borella, Lilliendal, Mern. Proprietær Henrik Olesen, Gabrielsminde, Græshave, Gloslunde. Revisor Niels Peter Brix, Matrikulskontoret, Landbrugs* ministeriet. Priv. Adr.: Engelsbovej 42, Kongens Lyngby. Stationsforstander Hans Christian Asger Larsen, Søllested. Fru Anna Ingeborg Marie Jacobsen, f. Engestoft, Engels* borgvej, Engelstoft, Aabyhøjvej, Hasle, Aarhus. 7 / Proprietær Albert Kristian Olesen, Engeskovgaard, Ve* sterborg / Ekspeditionssekretær Werner von Eyben, Kreditkassen for Landejendomme, Anker Heegaardsgade 4, Københ. 24 / Sogneraadsformand, Gdr. Aksel Madsen, Jyderodsgaard, Svinsbjerg. i2/ n 1891 Direktør J. P. H. Ørs, Alfred Olsen & Co., København Gaardejer Henrik Jacobsen, Dyrehavegaard pr. Søllested / Grosserer Mejer Antonsen, Aalborg. 2 /s 1897 Fuldmægtig i Matrikulskontoret, Carl Rasmus Nielsen, Priv. Adr.: Marielystvej 4a 3, København F / Landsretssagf. Gunnar Alstrup, Englandsgade 7, Esbjerg. 26 / Gdr. Vilhelm Rasmussen Stryhn, Egholm, Svinsbjerg / Amtsvej inspektør Valdemar Hovmand Madsen, Nykø* bing F. 22 / Viceskoleinspektør Magnus Christian Rasmussen, Hovedgaden 296, Bagsværd. ]7 / 1898 Købmand Karl Christensen, Sakskøbing / Ekspeditionssekretær Svend Alstrup, FinansministerietsRentetilskudsafdeling, Torvegade 45 2, Kbhvn., Amager. Priv. Adr.: Dr. Primes Vej 10, København. 5 / Sadelmagerm. Orla Birkedahl Nielsen Helwig, Horslunde / Grosserer Aage Marius Christensen, Holbæk. 24 / Peter Kaj Christiansen, Rævefarmen, Guldborg L / Overassistent ved Lollandske Jernbaners Hovedkontor, Maribo, Frits Biel*Knudsen. 20 / Fru Sigrid Ingeborg Boysen, f. Olsen,»Haugaard«, Horslunde /ll / / Proprietær, Løjtnant Christian Matthæus Carstensen,»Vestergaard«, Glumsø, 11/ Grosserer Arthur Dalsby, Vodroffsvej 24a B, Kbhvn. V. Telefon Vester / Gaardejer Holger Christen Rudolph, Tjørneby Hede* gaard, Onsevig. 17 / Fuldmægtig i Justitsministeriet, Hans Ludvig Thomsen, Priv. Adr.: Normasvej 31, Valby. 15

13 Deltagere i Sommerudflugten Oøndag den 25. Juni 1939 holdt Elevforeningen sin første Sommersammenkomst i Horslunde. Vejret var det dejligste Sommervejr og denne Sammenkomst forløb for træffelig. Vi bringer et Billede af Deltagere i Udflugten. Billedet er taget i Skolens Gymnastiksal, og vi citerer hvad Vestlollands Avis skrev om Udflugten, Mandag d. 26. Juni:»Horslunde Realskoles Elevforening kan efterhaanden glæde sig over en stigende Tilslutning. Medlemstallet er nu oppe paa ca. 130, og det stiger stadig. I Gaar havde Eoreningen arrangeret Udflugt for sine Medlemmer. Ca. 30 af disse samledes til Indledning paa Horslunde Kro, hvor der var fælles Kaffebord, og hvor Formanden, Trafikassistent Ferdinandsen, Sakskøbing, talte for Bestyrer Dam og Lærerne. Selskabet gik derefter over i Skolen, som blev beset, og man samledes derefter i Gymnastiksalen, der var pyntet med Guirlander og Flag. Her holdt Bestyrer Dam en smuk Tale til de gamle Elever. Efter en lille Forfriskning, og efter at have set paa Elevernes Arbejder i Tegning og Haandgerning, kørte man til Kragenæs, hvor der var Spisning. Selskabet voksede her til omkring 70 Deltagere, som tilbragte nogle fornøjelige Timer sammen. Der var i det hele taget kun Glæde over den fornøjelige Udflugt«. 12

14 Erindringer fra min skoletid Melodi: Jeg er Havren... Jeg var kun en simpel Skoledreng, som begyndte sammen med et Slæng. Vi blev puttet ind i Klasse fem, i Begyndelsen var den lidt slem. Femogtred've sad vi der paa Rad, Hjernen var i Starten lovlig flad. Hvad vi vidste om Fysik og Sprog, fyldte kun en meget lille Bog! Første Aar, jeg husker tydeligt, skrev vi Stile nok saa nydeligt. Frøken Olsen rettede med rødt, og det gjorde hun i Grunden sødt. Regning havde vi med Andersen, han var nu min specielle Ven, for af ham jeg lærte Mat'matik, saa til Slut et ug? jeg fik. Med Hr. Lambek sled vi bravt i Tysk, men det Fag var straks lidt mere brydsk. Ih, hvor var Bestyreren dog klog, kneb det lidt for os, saa sa' han: Fjog! Frøken Møller havde Religion, og hun gav os hver en stor Portion. Vi paa hende satte særlig Pris, naar vi sa': I am, you are, she is...! Fransk var dog et værre Kaudervælsk, Tungen ku' ej blive nok spirælsk! Paa det her med l'imperbek^futur kunde vi kun daarligt holde Styr. Til Eksamen sa' Censorius: Hvad er saa begrebet Radius? Nu forstaar jeg nok, han gloed dum, da jeg sa': Ét Haandsving paa Centrum! 13

15 Næste Aar vi ind i sjette kom, da var Hjernen ikke nær saa tom. Men i syvende lød skarpe Skud, mens vi der fik Hovedet fyldt ud. Vi var mange, da vi startede, men som Tiden hastigt fartede, blev tilbage kun en lille Flok, som fik Del i et Eksamenschok. Til Eksamen var jeg skrupnervøs, og jeg bæved som en Skoletøs. Lambek sad jo lig en anden Thor, naar vi stedtes for det grønne Bord. Hele Flokken havde prima Held: Vi blev dimitteret som stud. prel. Efter Svedeturen var vi kry. Næserne vi stak i vilden Sky. Naar jeg sidder her paa mit Kontor, synes jeg, det kun var som i Fjor. Minderne de har en vældig Magt, lidt af mine har jeg her Dem bragt. Johannes H. Johannes Hansen Kommunekasserer Kragenæs, Torrig. 14

16 Fortegnelser ver Elevforeningens Medlemmer pr? 1.December 1939: Forlod Fødselsaar Skolen og sdato 1898 Bødkermester Erhardt Jensen, Horslunde / Stationsforstander Hans Methner Schrøder, Holeby / Skovridder Arthur Gunnar Qvist, Lilliendal, Mern. 17 / Proprietær Hans Laurits Olesen, Svendstrupgaard, Vester«borg / Fru Emma Marie Qvist, f. Borella, Lilliendal, Mern / Proprietær Henrik Olesen, Gabrielsminde, Græshave, Gloslunde / Revisor Niels Peter Brix, Matrikulskontoret, Landbrugsministeriet. Priv. Adr.: Engelsbovej 42, Kongens Lyngby. 18 / Stationsforstander Hans Christian Asger Larsen, Søllested. 27 / Fru Anna Ingeborg Marie Jacobsen, f. Engestoft, Engelsborgvej, Engelstoft, Aabyhøjvej, Hasle, Aarhus / Proprietær Albert Kristian Olesen, Engeskovgaard, Vesterborg / Ekspeditionssekretær Werner von Eyben, Kreditkassen for Landejendomme, Anker Heegaardsgade 4, Københ. 2i /s 24/ Sogneraadsformand, Gdr. Aksel Madsen, Jyderodsgaard, Svinsbjerg. H/n 1891 Direktør J. P. H. Ørs, Alfred Olsen S. Co., København Gaardejer Henrik Jacobsen, Dyrehavegaard pr. Søllested / Grosserer Mejer Antonsen, Aalborg. 2/ Fuldmægtig i Matrikulskontoret, Carl Rasmus Nielsen, Priv. Adr.: Marielystvej 4a 3, København F «y Landsretssagf. Gunnar Alstrup, Englandsgade 7, Esbjerg. 26 / Gdr. Vilhelm Rasmussen Stryhn, Egholm, Svinsbjerg is/ Amtsvejinspektør Valdemar Hovmand Madsen, Nykøbing F. 22 / Viceskoleinspektør Magnus Christian Rasmussen, Hoved* gaden 296, Bagsværd. 17 / Købmand Karl Christensen, Sakskøbing. 20/io 1901 Ekspeditionssekretær Svend Alstrup, Finansministeriets Rentetilskudsafdeling, Torvegade 45 2, Kbhvn., Amager. Priv. Adr.: Dr. Primes Vej 10, København. 5 / Sadelmagerm. Orla Birkedahl Nielsen Helwig, Horslunde /a 1898 Grosserer Aage Marius Christensen, Holbæk. 24 / Peter Kaj Christiansen, Rævefarmen, Guldborg L /.j 1900 Overassistent ved Lollandske Jernbaners Hovedkontor, Maribo, Frits BieUKnudsen. 20/a 1900 Fru Sigrid Ingeborg Boysen, f. Olsen,»Haugaard«, Horslunde. 1916!l,-, 1900 Proprietær, Løjtnant Christian Matthæus Carstensen,»Vestergaard«, Glumsø. 11/ Grosserer Arthur Dalsby, Vodroffsvej 24a ;!, Kbhvn. V. Telefon Vester ,':i 1902 Gaardejer Holger Christen Rudolph, Tjørneby Hede-* gaard, Onsevig. 17 /.j 1902 Fuldmægtig i Justitsministeriet, Hans Ludvig Thomsen, Priv. Adr.: Normasvej 31, Valby. 15

17 forlod Fodselsaaf Skolen og»dato o/ / / ao/ u /e / / / / / /10 i2/ / / / / / / / Trafikassistent Christian Larsen Hansen, Holeby. Gaardejer Hans Ulrik Krogh, Bjørnseje, Kragenæs. Bromand Carl Jacob Harald Hansen, Guldborgbroen, Guldborg F. Fru Else Johanne Christiansen, f. Nielsen, Rævefarmen, Guldborg L. Proprietær Richard Olsen, Gottesgabe, Kappel. Ingeniør cand. polyt. Johannes Bækkel Petersen, adr. S. E. A. S., Haslev. Trafikassistent Alexander Ferdinandsen, Sakskøbing. Fuldmægtig Lars Ejner Thage, Knuthenborg, Bandholm. Sagfører Eyvind Frederik Hovmand, Nakskov. Revisor i Landmandsbanken, Kaj Ingvor Wind Petersen, Maribo. Proprietær John Andrew Frederiksen Coulthard, Elles mosegaard, Harpelunde. Bogholder Oluf Emanuel Ørvad, D. D. P. A., Nakskov. Frk. Elisabeth Friis,»Egholmgaard«, Svinsbjerg. Forvalter Christian Hansen, Gjorslev pr. Storehedinge. Landmand Hans Kjeld Rudolph, Tjørneby Hedegaard, Onsevig. Assistent Frk. Valgerda Maren Trine Bonke, Dommer* kontoret, Maribo. Kommunelærerinde Frk. Elisabeth Christiansen, Kalø Skole, Sakskøbing. Assistent Svend Herman Hansen, Skibsværftet. Privat: Skansen 51, Nakskov. Fru Læge Agnes Harriet Madsen, f. Friis, Sørup Læge* bolig, pr. 0. Ulslev. Vi bringer et Billede fra 7 Klasse, eller 4. Real, af Holdet for 1939, siddende fra venstre:^kaj Kofoed Nielsen, Erik Friis, Helvy Hansen, Knud Rudbæk Rasmussen, Nordahl Petersen, Frk. Gerd Friis, Frk. Inga Mathiasen, Erhardt Frederiksen og Frk. Ida Marie Kragh=Jensen. 16

18 Forlod Fødselsaaf Skolen og *Dato / Vognmd. Rasmus Evald Peter Jørgensen, Nøbbet, Svinsbjerg. 9 / Landinspektør Hans Ove Povl Nordlund, Matrikuls* kontoret, Christiansgade 6, København K. 30 / Ingeniør Johannes Morten, Olsen, Maribo Amts Vej* væsen. Priv. Adr.: Slotsporten 10, Nykøbing F. 17 / Landmand Povl Frederik Rasmussen, Tørstemosevej,Radsted, Sakskøbing. 14/ Vognmd. Helge Johannes Hansen, Sandby, arpelunde / Fru Magda Wind Petersen, f. Due, Maribo. 28 / Fru Dora Olsen, f. Svendsen, Gottesgabe, Kappel. 5/ Maler Egil Wolmer Ørvad, Horslunde, 6 / 1906 Fru Marry Petersen, f. Thomsen, Sjalegaard, Kastager / Frk. Ester Pilegaard, Torrig Station / Fru Aase Krogh, f. Clausen, Bjørnseje, Kragenæs / Repræsentant Leo Christian Due, Løjtoftegaard, Harpelunde / Kommunekasserer Bernhard Johannes Olsen, Hansen, Kragenæs. 5 / Inspektør Henning Drejø Brandt, Nørregade 39, Ringsted. 28/ Fru Edith Margrete Poulsen, f. Andersen, Kildedal Mejeri, Slemminge, Sakskøbing ifl/ a 1911 Assistent Arne Wibolt Frederiksen, Nøbbølle, Horslunde 4 / Fru Yrsa Hovmand, f. Jacobsen Petersen, Nakskov. 2i / Fru Anna Sørine Bækkel Kjær, f. Petersen,»Godthaab«, Aunede. 22 / Frk. Ebba Skebye, Stensø, Nakskov. 12 / Fru Gerda von Rosenfeldt, f. Skebye, Stensø, Nakskov / Købmand Svend Harald Rudolph, Nakskov. 4 / Landmand Ejner Otto Erik Friis, Egholmgaard, Svinsbjerg. 18 / Klejnsmed Erik Steen, Frodesvej 11, Nakskov / Fru Kirsten Marie Ravn, f. Dam, Horslunde / Sygeplejerske Frk. Inger Juhl Lassen, Kommunehospi* talet, København K i/ Toldassistent Torkild Svava Olsen, Maribo / Frk. Estrid Helene Olsen, Wintersborg, Kastager / Fru Maja Judith Bendixen, f. Skotte*Rasmussen, Taars* vej 128, Nakskov / Handelsmand Hans Peter Kaj Reimer, Horslunde. 30 / Kontorist Knud Sønderstrup, Horslunde / Erik Peter Wiell, adr. Firma F. G. Nielsen, Maribo. 3 / Student Henning Wulffsen Dam, Realskolen, Horslunde / stud. med. Knud Henning Olesen, København K. (Enge* skovgaard, Vesterborg). 7/ Frk. Gerda Birgitte Poulsen, Sydfynske Jernbaner, Odense. 4 / Frits Pilegaard, Torrig Station. 27 / Student Niels Peter Svendsen, Bondetoftegaard, Hors* lunde. 20 / Seminarieelev Jens Svava Olsen, Jonstrup Seminarium, Ballerup. V Frk. Inge Jensen, Nøbbølle Købmandshandel, Horslunde // Frk. Lilli Emilie Juul Dam, Realskolen, Horslunde. 24/ Student Orla Hansen, Horslunde. 17

19 Forlod Fødseisaåf Skolen og «Dag / Gymnasiast Kaj Hovmand Madsen, Jyderodsgaard, Svins* bjerg. 19 / Povl Johannes Jørgensen, Tudseborggaard, Horslunde / Typograflærling Povl Black, Horslunde. 5 / Kaj Egon Jensen, Horslunde. 25 / Kontorist Frk. Asta Karen Andersen, Dampmøllen, Nakskov. 20/ Jens Christian Vibolt Frederiksen, Nøbbølle, Horslunde / stud. polyt. Povl Sigfried Ahm, Nørre Farimagsgade 65, 2. Sal tv., København K. 22 / Kontorist Niels Friis, Loll. Jernbaners Hovedk., Maribo. 26 / Landmand Povl Svendsen, Bondetoftegaard, Horslunde. 7 Klasse eller IV Real: / Frk. Gerd Inger Friis, Engholmgaard, Svinsbjerg. 19 / Frk. Ida Marie Kragh Jensen, Utterslev, Kastager. 13 / Erhardt Kristian Frederiksen, Kastager. 13/ Erik Hartman Friis, Horslunde. 18 / Helvy Ragnhof Hansen, Birket, Torrig. 2 / Frk. Inga Ruth Mathiasen, Nøbbet Central, Svinsbjerg. 9/ Kaj Kofoed Nielsen, Nøbbølle, Horslunde. 4/ Nordahl Henry Petersen, Ørslykke, Horslunde. 15 / Knud Rudbæk Rasmussen, Torrig / Frk. Ella Black, Horslunde. 22 / Frk. Elsa Fabienke, Reimersgaard, Horslunde. 7 / Frk. Elly Sunke, Havreballegaard, Svinsbjerg. 19 / Jørgen Frithjof Hamre, Horslunde. 26 / Børge Edvin Hansen, Højmøllegaard, Horslunde. 6 / Carsten Orla Hansen,»» 25 / Anders Johan Glud Jensen, Nøbbet, Svinsbjerg. 10 / Bent Rasmussen, Vesterborg. Tidligere og nuværende Lærere og Lærerinder ved Skolen, der er Med lemmer af Elevforeningen: 10 /io 1870 C. Lambek, Forfatter (Skolens Bestyrer fra 15. Novem ber August 1926) Nyelandsvej 54, København F. 12/ H. N. E. Dam, cand. phil. & math. (Skolens Bestyrer fra 1. August 1926) Horslunde. 14 / A. F. H. Damsager, Overlærer v. Vestergade Skole, Herning, (i Horslunde fra 1. Aug Aug. 1917). 5 / Frk. H. E. Juhlert, Lærerinde i Horslunde fra 1. Au* gust Va 1905 P. Ravn, Lærer i Horslunde fra 1. Aug / J. M. J. Stevns, Lærer i Horslunde fra 1. Aug / Fru M. M. J. Dam, f. Frost, Lærerinde fra 1. Aug Horslunde Realskole ejes af et Aktieselskab og bestyres af Aktionærer og Forældre i Forening, og Skolens Opretter og første Formand var fhv. Stationsforvalter Qvist, Hors lunde. Derefter fulgte som Formænd Læge K. L. Knudsen, Horslunde, der var Formand i 30 Aar, Dyrlæge Jacobsen, Horslunde, Proprietær C. Koefod, Sejerlund, Konditor O. Jensen, Horslunde, og dens nuværende Formand, Købmand Steen, Horslunde. 18

20 VO Vi bringer et Billede af de tidligere Elever, der samledes paa Hotel Harmonien og fik oprettet Elevforeningen.

21 Love for Horslunde Realskoles Elevforening. 1. Foreningens Navn er»horslunde Realskoles Elevforening«. 2. Foreningens Hjemsted er Horslunde. 3. Foreningens Formaal er: Ved Sammenkomster og paa anden Maade at fremme Kammeratskabet mellem Skolens tidligere Elever og vedlige; holde Forbindelsen med Skolen. 4. Foreningens højeste Myndighed er Generalforsamlingen. Hvert Aar i Februar Maaned afholdes en aarlig Generalforsamling, der indkaldes af Bestyrelsen med 14 Dages Varsel. Indkaldelsen sker ved særskilt Meddelelse til Medlemmerne. Generalforsamlingen afholdes i Horslunde, Nakskov eller Maribo efter Bestyrelsens Bestemmelser. Alle Afgørelser træffes ved almindelige Stemmeflertal. Paa Generalforsamlingen aflægger Bestyrelsen Beretning og Regnskab for det forløbne Aar. Generalforsamlingen vælger en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, hvoraf 1 kan være under 21 Aar. Af Bestyrelsen afgaar 3 Medlemmer hvert ulige Aarstal og 2 Medlemmer hvert lige Aarstal. I Tilfælde af Afgang supplerer Bestvrelsen sig selv til næste Generalfors samling. Paa Generalforsamlingen vælges ligeledes 1 Revisor. Bestyreb sen vælger selv sin Formand og Kasserer og fastsætter selv sin Forrets ningsorden. Formanden leder Generalforsamlingen, medmindre han ønsker, at der vælges en Dirigent. 5. Saavel Valget til Bestyrelse, som Valget til Revisor gælder for 2 Aar. Genvalg kan finde Sted. 6. Som Medlemmer af Foreningen kan optages enhver fra Skolen ud* gaaet Elev samt Elever fra Skolens Afgangsklasse og endvidere nuvæ* rende og afgaaede Lærerkræfter. Lærerkræfter kan ikke indvælges i Bes styrelsen. 7. Aarskontingentet fastsættes til 3 Kr. pr. Aar og regnes fra hvert Aars 1. Januar til 31. December, idet Regnskabsaaret er Kalenderaaret. Medlemmer under 21 Aar betaler 1 Kr. 50 Øre i Aarskontingent. Ældste Klasse er kontingentfri til og med det Regnskabsaar, de udgaar. 8. Bestyrelsen kan indkalde ekstraordinær Generalforsamling, og skal indkalde saadan, naar mindst 20 Medlemmer skriftlig fremsætter An* modning herom med Angivelse af den Dagsorden, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling sker i Overensstemmelse med Reglerne i Lovændring og Foreningens Opløsning kan vedtages paa en Genes ralforsamling med 2/3 Stemmers Majoritet, naar det i Indkaldelsen til Generalforsamlingen er bekendtgjort, at Spørgsmaalet om Foreningens Opløsning staar paa Dagsordenen. 10. Ved Foreningens Opløsning kan Formuen tilfalde Skolen. 20 Vedtaget paa Generalforsamlingen den 23. Januar 1939 A. Ferdinandsen E. Hovmand V. Hovmand Madsen K. Ravn N. P. Svendsen L.-F. Venstreblades Bogtrykkeri, Nykøbing F

Horslunde Realskoles Elevforening. ÅArsskrift 1940

Horslunde Realskoles Elevforening. ÅArsskrift 1940 ' Horslunde Realskoles Elevforening ÅArsskrift 1940 HORSLUNDE REALSKOLES ELEVFORENINGS AARSSKRIFT 1940 Vi bringer paa næste Side et Billede fra 1897 1. Række, øverst: Frk. E. Schrøder, Lærerinde Frk. A.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Horslunde Realskoles Elevforening. Aarsskrift 1941

Horslunde Realskoles Elevforening. Aarsskrift 1941 Horslunde Realskoles Elevforening Aarsskrift 1941 Mindeord Den 5. Juli 1940 afgik Bestyrer Dam ved Døden, kun 5 Dage efter Afslutningen paa Skolen, som fandt Sted den 1. Juli. Dam havde i det sidste Aar

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere