ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. TIRSDAG DEN 7. december 2010 KL PÅ Skiveafdelingen DAGSORDEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. TIRSDAG DEN 7. december 2010 KL. 19.00 PÅ Skiveafdelingen DAGSORDEN:"

Transkript

1 ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TIRSDAG DEN 7. december 2010 KL PÅ Skiveafdelingen DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevrådet på Dalgas afdeling 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Principper 5. Økonomi 6. Nationale test 7. Fælles møde med Brårup 8. Møde med skolebestyrelsen og personalet på Ådalskolen om værdier og børnesyn? 9. TV-overvågning 10. Meddelelser fra 1. medarbejderrepræsentant 2. medarbejderrepræsentant 3. medarbejderrepræsentant Skolebestyrelsens formand Skolens ledelse Udvalg 11. Evt. F:\Boerge\SKOLE\Bestyrelse\Referater\ Bestyrelsesreferat.doc

2 DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse og underskrift af sidste referat. FREMSAT AF: Henning Pedersen SAGSFREMSTILLING: Indstilles til godkendelse BESLUTNING: Godkendt DAGSORDENSPUNKT 2: Elevrådet på Dalgasafdelingen FREMSAT AF: Elevrådet SAGSFREMSTILLING: Der skal være et talentshow d. 24. januar. Der arbejdes også med ideer til forskellige turneringer i fx bordtennis. Elevrådet vil sammen med pedellen gennemgå legepladsen for at sikre, reparere og udvide denne. Gocartbanen er et stort ønske om at få forbedret og udvidet. Elevrådet arbejder tæt sammen med legepatruljen, som sætter gode lege i gang og er med til at sørge for, at alle elever har nogen at lege med. Legepatruljen er meget populær blandt eleverne, også fordi der bliver introduceret mange nye lege. Elevrådet har været med til at åbne kiosken igen. 5.kl. står skolepatrulje. Elevrådet har talt om mobning og har lavet en undersøgelse blandt lærerne og i klasserne for at finde ud af, om det finder sted. Konklusionen af elevrådet er, at der ikke foregår mobning. BESLUTNING: Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT 3: Opfølgning FREMSAT AF: Henning Pedersen SAGSFREMSTILLING: Stafetlog tages på som punkt til næste bestyrelsesmøde. BESLUTNING: Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT 4: Tema: Principper FREMSAT AF: John Lundgaard SAGSFREMSTILLING: Principperne skal så endelig formelt godkendes på SB møde. Følgende principper er endnu under redigering, de vil senere - formodentlig på SB mødet i januar - komme på dagsordenen: Princip for specialundervisning Princip for forældresamarbejde Princip for godkendelse af undervisningsmidler 2

3 BESLUTNING: Princip for sponsorering: godkendt efter en enkelt rettelse. Princip for elevplaner: godkendt. Princip for idrætsarrangemneter: godkendt. Princip for forældreråd: enkelte rettelser foretages tages op til godkendelse til næste bestyrelsesmøde, hvor der også fremlægges et udkast til en folder til forældrerådet. Princip for klassesammenlægninger: godkendt efter enkelte rettelser. Princip for lejrskoler, ekskursioner og udflugter: godkendt efter enkelte rettelser. DAGSORDENSPUNKT 5: Økonomi FREMSAT AF: Henning Pedersen SAGSFREMSTILLING: Se bilag, gennemgået BESLUTNING: Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT 6: Nationale tests FREMSAT AF: Henning Pedersen SAGSFREMSTILLING: Hvordan skal forældrene orienteres om de nationale test? BESLUTNING: Det vurderer den enkelte lærer. DAGSORDENSPUNKT 7: Møde med Brårup FREMSAT AF: Henning Pedersen SAGSFREMSTILLING: Forslag til dato og emner vi ønsker på mødet. - overgang fra Ådalskolen til Brårup - konfirmation BESLUTNING: Ønsker om emner/ punkter sendes til Henning Pedersen DAGSORDENSPUNKT 8: Møde med personalet FREMSAT AF: Henning Pedersen SAGSFREMSTILLING: Skal vi afholde et møde med personalet og skolebestyrelsen? Følgende emner kunne f. eks tages op: værdigrundlag børnesyn - BESLUTNING: Der arbejdes på et møde liggende i marts måned. 3

4 DAGSORDENSPUNKT 9: Tv overvågning FREMSAT AF: Henning Pedersen SAGSFREMSTILLING: Skive Kommune Torvegade Skive UDKAST Retningslinjer for TV-overvågning Definition Ved TV-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentaget overvågning af personer ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende kameraer. Formål Formålet med TV-overvågning i Skive Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen og skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger. Der kan være følgende aspekter og formål med TV-overvågningen: TV-overvågning har en forebyggende effekt i forhold til tyveri, indbrud og hærværk, så risikoen for kriminelle handlinger reduceres. Brug af TV-overvågning vil være tryghedsskabende for personalet. Specielt ved potentielle risikosamtaler, idet overvågningen vil medføre en reduceret risiko for de ubehageligheder, dette kan medføre for personalet. Men TV-overvågning kan også være tryghedsskabende for andre personalefunktioner. TV-overvågning kan skabe tryghed for borgere på fx ældrecentre. TV-overvågningen og dermed optagelserne kan være afgørende bevismateriale ved en efterfølgende politimæssig efterforskning. 4

5 Overvejelser inden etablering af TV-overvågning Det må overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end TVovervågning, f.eks. mekanisk og elektronisk sikring i form af tyverialarm, adgangskontrol mm. TV-overvågning bør kun finde sted, hvis der foreligger tungtvejende grunde for at iværksætte overvågning. Lovgivning Enhver opsætning og brug af digital og analog tv-overvågning skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. TV-overvågningsloven Persondataloven Straffeloven særligt 232, 263, stk. 1, nr. 3, og 264 a Forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper Arbejdsretlige regler og principper Se i øvrigt pjecen fra marts 2008 om TV-overvågning på datatilsynets hjemmeside den giver et godt overblik over reglerne for området. Anvendelse af TV-overvågning Som hovedregel bør det kun være kommunalt ejede ting og steder, der overvåges. De indsamlede oplysninger må ikke omfatte mere end nødvendigt, og antallet af kameraer skal begrænses til det nødvendige. TV-overvågningen skal gennemføres, så den er mindst muligt krænkende for borgere og ansatte. Områder hvor der er adgang for almindelig færdsel skal undgås. Er der tale om overvågning af følsomme områder, f.eks. kassefunktioner og lignende kan overvågningen rettes mod betjeningsområderne og dermed kunderne. Den tidsmæssige udstrækning af TV-overvågningen bør begrænses mest muligt, så den kun foretages på relevante tidspunkter, dvs. i åbningstiden for fx Borgerservice. Dette gælder dog ikke tryghedsskabende TV-overvågning ved for eksempel kassefunktioner, andre sårbare områder i og adgangsveje til kommunale ejendomme/institutioner. Lydoptagelser i forbindelse med TV-overvågning kan anvendes i det omfang, det er lovligt. Skiltning Ved TV-overvågning udendørs skal der foretages tydeligt skiltning på de pågældende bygninger og materialer, der overvåges. Ved TV-overvågning indendørs skal der foretages tydelig skiltning i alle indgangspartier. Informering af medarbejdere Hvis der etableres TV-overvågning i en af kommunens forvaltninger, afdelinger eller institutioner, skal medarbejderne informeres grundigt om, at der foretages TV-overvågning og hvilket formål overvågningen har. Ansvar Den daglige leder i forvaltning, afdeling eller institution har det overordnede ansvar for, at disse retningslinjer, kravspecifikation til TV-overvågningsudstyr samt lovgivningen vedr. TVovervågning og databehandling til enhver tid følges. Lederen har ansvaret for alle opgaver omkring etablering, vedligeholdelse og brugen af udstyret samt for sletning af optagelser. Lederen har også ansvaret for skiltningen og informering af medarbejdere. 5

6 Dataansvarlig Den daglige leder i forvaltning, afdeling eller institution, hvor der er etableret TV-overvågning, er dataansvarlig. Vedkommende har ansvaret for, at TV-overvågningen, billedbehandlingen og eventuel videregivelse af optagelserne foregår i henhold til gældende lovgivning og Datatilsynets retningslinjer. Databehandler Den dataansvarlige udpeger en person i den forvaltning, afdeling eller institution, hvor der etableres TV-overvågning, som er den daglige bruger af TV-overvågningsanlægget. Databehandleren har samme ansvar som den dataansvarlige i forhold til TV-overvågning, billedbehandling og eventuel videregivelse af optagelserne. Databehandleren har desuden også ansvaret for, at optagelserne ikke misbruges. IT afd.? Gennemsyn af optagelser Optagelserne må kun bruges til saglige formål. De må derfor kun gennemses, hvis der har været en hændelse, som nødvendiggør gennemsyn af optagelserne. Opbevaring af optagelser Persondataloven stiller krav om, at personoplysninger skal behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at uvedkommende ikke på nogen måde kan få adgang til optagelserne fra TV-overvågningen. Dette sikres ved hjælp af fysisk sikring af datamedier, adgangskontrol og brug af password samt uddannelse og instruktion. IT afd.? Videregivelse af optagelser Videregivelse af optagelser må kun ske, hvis: personen på optagelsen har givet sit samtykke, videregivelsen følger af lov, eller videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Optagelserne er strengt fortrolige og videregives som udgangspunkt kun, hvis der er foretaget en kriminel handling. Sletning af optagelser Billedoptagelser fra TV-overvågning skal slettes senest 30 dage efter, at de er optaget. Underretning af Byrådssekretariatet Ved etablering af TV-overvågning underrettes Byrådssekretariatet med angivelse af, hvem der er dataansvarlig, databehandler og hvilket formål TV-overvågningen skal have. Retningslinjer for TV-overvågning er godkendt i Hoved-MED den xx.xx BESLUTNING: Det ønskes videregivet - at ordlyden TV-overvågning ændres til videoovervågning - at definitionen af denne type overvågning også eksplicit forstås som overvågning af arealer. Kommunens retningslinje tages op i de enkelte afdelinger. Skolebestyrelsen støtter kommunens retningslinje og ønsker, at denne følges. 6

7 DAGSORDENSPUNKT 11: Meddelelser FREMSAT AF: SAGSFREMSTILLING: 1. medarbejderrepræsentant Else Søe Børn fra centerklasserne har været på Skive Museum og set juleudstillingen. Det har været en rigtig god oplevelse. Der har været flere udflugter for forskellige elevgrupper. Der har været besøg fra børneambulatoriet for at vejlede om børn med forskellige diagnoser. Et meget givtigt møde. 2. medarbejderrepræsentant - 3. medarbejderrepræsentant - Skolebestyrelsens formand Skolens ledelse Der bliver afholdt frivillige nationale test i enkelte klasser som forberedelse til de obligatoriske test til forår. Rønbjerg: Der har været juleklippedag med (mange) bedsteforældre dejligt. Til sidste skoledag skal vi til Estvad Kirke. Frem til jul må eleverne gerne være inde i frugtpausen. Afdelingen får et nyt fyr i en overgang må det forventes, at det kan larme lidt i ovenover fyrrummet liggende klasser. Udvalg BESLUTNING: Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT 12: Evt. FREMSAT AF: SAGSFREMSTILLING: Næste skolebestyrelsesmøde: mandag d. 17.jan husk kalenderen, vi aftaler møderække - bilag vedhæftes separat til dagsordenen - punkter: - skal vi have videoovervågning - principper (forældreråd, specialundervisning, forældresamarbejde, godkendelse af undervisningsmidler) - stafetlog Anne Birgitte Jessen Britta Have Leif Winter Kenneth Enggrob John Lundgaard Gitte Ibsen Anders Borgaard Else Søe Lone Korre Beck Dissing Principper: 7

8 PRINCIP FOR SPONSORERING 1. Ådalskolen følger altid Skive Kommunes overordnede politik for sponsorater og gaver. 2. Der skelnes mellem gaver og sponsoraftaler. Gaver og sponsoraftaler skal som udgangspunkt være til gavn for hele skolen. 3. Hvis skolen bliver givet en gave, orienteres skolelederen, som efterfølgende orienterer bestyrelsen. Der udarbejdes intet skriftligt materiale imellem gavegiveren og skolen, bortset fra evt. takkebrev. 4. Der udarbejdes altid et skriftligt materiale, hvoraf sponsoraftalens vilkår fremgår. 5. Skolelederen og skolebestyrelsesformanden forelægger sponsoraftalen for skolebestyrelsen til godkendelse. Ådalskolen, december 2010 Anne Birgitte Jessen Skolebestyrelsesformand Princip for elevplaner: Elevplanen er på Ådalskolen et dialogværktøj, dels mellem skole og hjem, og mellem lærer og elev, der skal medvirke til at sikre de bedst mulige rammer for læring for den enkelte elev. Ådalskolens brug af elevplaner udarbejdes og anvendes i anerkendelse af medarbejdernes professionalitet og forældrenes viden om deres barn. Der udarbejdes mindst en elevplan pr. elev om året. Med udgangspunkt i skolens evalueringskultur skal elevplaner opfylde de til enhver tid gældende intentioner og lovmæssige krav. Elevplanen udarbejdes inden første runde af forældresamtalerne. Elevplanen sendes hjem til forældrene i passende tid, inden forældresamtalen. Det er væsentligt, at den enkelte elev er bekendt med indholdet af elevplanen, således det er muligt at opstille mål fremadrettet for den enkelte elev i de enkelte fag. Vedtaget af skolebestyrelsen den december

9 Med venlig hilsen Anne Birgitte Jessen Skolebestyrelsesformand Henning Pedersen Skoleleder IDRÆTSARRANGEMENTER Nærværende princip for elevernes deltagelse i idrætsarrangementer er udarbejdet med for at sikre, at alle elever på Ådalskolen får mulighed for sammen med deres klassekammerater at opleve glæden ved at deltage i fælles idrætsarrangementer. Forudsætningen for deltagelse i idrætsarrangementer af den omtalte slags er, at tilmeldingen sker i samråd med skolens ledelse og klassens lærere. at der ikke er deltagerbetaling. at eventuelle tilskuere (f.eks. forældre) selv betaler de udgifter, der måtte være forbundet med deltagelse. Ådalskolen december 2010 Anne Birgitte Jessen Skolebestyrelsesformand Formål: FORÆLDRERÅD Formålet med at etablere klasseforældreråd er bl.a. 1. at involvere forældrene mest muligt i deres børns skolegang og skolehverdag. 2. at sikre at forældre får mulighed for at opnå indflydelse på deres børns skolegang og skolehverdag. 3. at klasseforældrerådene fungerer som bindeled mellem skolebestyrelsen og de enkelte klassers forældre. 4. at klasseforældrerådene medvirker til planlægningen og afviklingen af både faglige og sociale klassearrangementer. 5. at klasseforældrerådene virker som skolebestyrelsens bagland, og er et debatforum, hvor skolebestyrelsen kan bringe forhold af betydning for hele skolen op til debat. Valg af klasseforældreråd: 9

10 Det vælges hvert år et klasseforældreråd i alle skolens klasser, for centerklasserne vælges der dog et fælles forældreråd for hele afdelingen. Valg til nyt klasseforældreråd finder sted på det første forældremøde efter sommerferien. Et forældreråd er altid aktivt indtil et nyt er valgt. I børnehaveklasserne vælges det første forældreråd senest på det første forældremøde der afholdes når skoleåret er startet. Valget ledes af klasselæreren. Klasseforældrerådet består af 3 til 4 forældrerepræsentanter. Repræsentanter til klasseforældrerådene vælges som udgangspunkt for 2 år med rullende udskiftning, sådan at der hvert år sker en udskiftning af to medlemmer for at bevare kontinuiteten i rådenes arbejde. Der skal ved valget så vidt muligt tages følgende hensyn: det tilstræbes, at alle klassens forældre på skift bliver medlem af klasseforældrerådene. det tilstræbes, at både drenge- og pigeforældre er repræsenteret i klasseforældrerådene. det tilstræbes, at der opnås en ligelig kønsfordeling af klasseforældrerådenes medlemmer. det tilstræbes, at også to-sprogede forældre involveres i klasseforældrerådsarbejdet. Klasseforældrerådenes opgaver: Klasseforældrerådene har bl.a. til opgave at 1. Fastlægge dagsorden til forældremøder sammen med klasselæreren og medvirke ved den praktiske afvikling af forældremøderne. 2. Sørge for at der fastlægges regler for sociale arrangementer som fødselsdage og lignende i klassen (drenge/pige fødselsdage / gaveniveau osv.) 3. Arrangere sociale sammenkomster i klassen. 4. Medvirke til, at relevante temaer og problemstillinger bringes til drøftelse blandt forældrene. 5. Bringe spørgsmål og generelle problemstillinger til debat i skolebestyrelsen. 6. Medvirke ved planlægningen af, hvilke opgaver og spørgsmål skolebestyrelsen skal arbejde med. 10

11 7. Virke som bindeled mellem skolebestyrelsen og de øvrige forældre. 8. Kortlægge forældrenes forventninger til skolen og til skolebestyrelsen og medvirke til udveksling af disse forventninger med de forventninger, henholdsvis skolen og skolebestyrelsen har til forældrene. Tilrettelæggelse af forældrerådets arbejde: Hvert år udpeger skolebestyrelsen blandt dens forældrerepræsentanter en kontaktperson for hver enkelt klasse. Klasselæreren sørger for at tilsende kopier af forældreinformation og andet materiale, der vedkommer den enkelte klasse og inviterer kontaktpersonen til at deltage i forældremøderne. Kontaktpersonen eller anden repræsentant fra skolebestyrelsen for børnehaveklasserne har specielt til opgave at orientere lidt mere grundlæggende om skolebestyrelsens arbejde på det første forældremøde efter sommerferien. Hvis klasselæreren indkalder til møder i klasseforældrerådet sørger klasse læreren for dagsorden og er referent på møderne. Ved møder hvor klasselæren ikke deltager, sender forældrerådet et referat til klasselæreren. Skolebestyrelsen kan indkalde klasseforældrerådene til møde med henblik på drøftelse af enkelte emner og problemstillinger, når dette er hensigtsmæssigt. Skive Kommune har udarbejdet en folder for forældrerådsarbejde som udleveres til de der indtræder i forældrerådsarbejdet. *** Ådalskolen, december 2010 Anne Birgitte Jessen Skolebestyrelsesformand Klassesammenlægninger 1. Klassesammenlægning forberedes så vidt muligt i god tid, inden den nye klasse dannes. 2. Klassesammenlægning sker altid med virkning for et nyt skoleår. 3. Inden en evt. klassesammenlægning inviteres forældrene til et møde, hvor forældrene får lejlighed til at udtale sig og til at stille spørgsmål. På mødet redegøres for planen om klassesammenlægningen, ligesom forældrene præsenteres for de eventuelt nye lærere. 11

12 4. Efter mødet med forældrene tager skolebestyrelsen endelig stilling til om den planlagte klassesammenlægning kan vedtages. 5. Klasselæreren tilrettelægger sammen med det øvrige team et introduktionsforløb for den nye klasse. I forbindelse med beslutningen om klassesammenlægning afsættes der midler* til et introduktionsforløb, tilpasset den nye klasses behov. Genforhandles senest den 1. marts 2011 ÅDALSKOLEN, december 2010 Anne Birgitte Jessen Skolebestyrelsesformand LEJRSKOLER, EKSKURSIONER OG UDFLUGTER. 1. GENERELT: DEFINITIONER: Ved en lejrskole forstås, at undervisningen omlægges og finder sted uden for skolen. Lejrskoler er forbundet med mindst en overnatning udenfor skolen. Lejrskoler skal have både et socialt og fagligt indhold. Det er obligatorisk for eleverne at deltage i en lejrskole. Lejrskoler finder sted på mellemtrinnet klasse. Ekskursioner/ udflugter: Kan finde sted enten for en hel dag eller et kortere tidsrum. Ekskursioner omfatter ikke overnatning. Ekskursioner skal have såvel et fagligt som et socialt indhold. 2. PLACERING I SKOLEFORLØBET Lejrskole: Lejrskole finder normalt sted i 5. eller 6. klasse. Lejrskolen afholdes typisk i Vester Vandet eller Brokholm, med deltagelse af minimum 2 af skolens medarbejdere. Ekskursioner/ udflugter: Kan finde sted overalt i skoleforløbet. 3. GODKENDELSE: Lejrskoler skal ikke godkendes af skolebestyrelsen. Hvis lejrskoler skal finde sted uden for landets grænser, skal skolebestyrelsen dog godkende dette. 12

13 Ekskursioner / udflugter: Skal ikke godkendes af skolebestyrelsen. Hvis ekskursioner / udflugter skal finde sted uden for landets grænser, skal skolebestyrelsen dog godkende dette. 4. FINANSIERING: Det er gratis for eleverne at deltage i lejrskoler. Skolen kan opkrævet et beløb pr. elev pr. dag, til at dække udgifter til mad og drikke. Det maksimale beløb der kan opkræves, er fastlagt af Skive Kommune. Der kan ikke laves opsparingsordninger med henblik på at tilrettelægge lejrskoler, der er dyrere/anderledes end de lejrskoler, skolen normalt tilrettelægger. Elever/ forældre kan dog lave en opsparingsordning med henblik på at spare sammen til f.eks. entrebilletter, restaurationsbesøg m.v., der finder sted i forbindelse med en lejrskole. Denne form for opsparingsordning kræver ikke godkendelse af skolebestyrelsen. Dog gælder det, at bidrag til en sådan opsparingsordning skal gives anonymt og at alle elever skal nyde godt af opsparingen, uanset om de eller deres forældre har betalt til ordningen eller ej. Det aftales med skolens ledelse, hvordan opsparingsordningen skal planlægges. Ekskursioner/ udflugter: Det er gratis for eleverne at deltage i ekskursioner og udflugter. Skolen betaler transport, entre m.v. Elever / forældre kan dog lave en klasseopsparingsordning med henblik på at spare sammen til f.eks. entrebilletter, restaurationsbesøg m.v., der finder sted i forbindelse med en ekskursion/udflugt. Denne form for opsparingsordning kræver ikke godkendelse af skolebestyrelsen. Dog gælder det, at bidrag til en sådan opsparingsordning skal gives anonymt og at alle elever skal nyde godt af opsparingen, uanset om de eller deres forældre har betalt til ordningen eller ej. Det aftales med skolens ledelse, hvordan opsparingsordningen skal planlægges. 5. DELTAGELSE: Da lejrskoler er en del af undervisningen, er det obligatorisk at deltage. Ekskursioner/udflugter: Da ekskursioner/udflugter er en del af undervisningen, er det obligatorisk at deltage. 6. FORBEREDELSE: Generelt: Skolebestyrelsen forudsætter, at alle lejrskoler drøftes på et forældremøde, således at elever, forældre og lærere er enige om planer og regler for den planlagte tur. 13

14 Ådalskolen, december 2011 Anne Birgitte Jessen Skolebestyrelsesformand 14

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Samlæsning samarbejde

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2008 KL PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2008 KL PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2008 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat MANDAG DEN 25. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

ÅDALSKOLEN. SKOLEBESTYRELSEN Referat. MANDAG DEN 16. AUGUST 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET i DALGASAFDELINGEN

ÅDALSKOLEN. SKOLEBESTYRELSEN Referat. MANDAG DEN 16. AUGUST 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET i DALGASAFDELINGEN ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat MANDAG DEN 16. AUGUST 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET i DALGASAFDELINGEN DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE 1. Forslag til forretningsorden 2. Konstituering:

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 25. JANUAR 2012 KL. 19.00 På Dalgasafdelingen. Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 25. JANUAR 2012 KL. 19.00 På Dalgasafdelingen. Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 25. JANUAR 2012 KL. 19.00 På Dalgasafdelingen DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd Dalgas 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL. 19.00 I Dalgas DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd Dalgas 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Skoleårets

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2008 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2008 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2008 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 23. FEBUAR 2010 KL PÅ LÆRERVÆRELSET

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 23. FEBUAR 2010 KL PÅ LÆRERVÆRELSET ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 23. FEBUAR 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. MAJ 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. MAJ 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. MAJ 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER 2008 KL PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER 2008 KL PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER 2008 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 12. oktober 2010 KL i Skiveafdelingen

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 12. oktober 2010 KL i Skiveafdelingen ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 12. oktober 2010 KL. 19.00 i Skiveafdelingen DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. Økonomisk status.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 29. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 29. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 29. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 24. AUGUST 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 24. AUGUST 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 24. AUGUST 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 25 APRIL 2012 KL. 19.00 PÅ Ådalskolen (Dalgas) Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 25 APRIL 2012 KL. 19.00 PÅ Ådalskolen (Dalgas) Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 25 APRIL 2012 KL. 19.00 PÅ Ådalskolen (Dalgas) DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA:

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden (Referat) ONSDAG DEN 15. juni 2016 KL :30 på lærerværelset DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden (Referat) ONSDAG DEN 15. juni 2016 KL :30 på lærerværelset DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Dagsorden (Referat) ONSDAG DEN 15. juni 2016 KL. 19.00-21:30 på lærerværelset DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015 Videoovervågning Version 1.3 14. oktober 2015 Herning Kommune Udarbejdet af: Videoovervågnings beskrivelsen vedligeholdes af Koncern IT og beskriver indhold, funktionalitet og proces for implementering

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning TVovervågning Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af TV-overvågning Formål TV-overvågning i Struer Kommune benyttes for at bekæmpe, forebygge og opklare kriminelle handlinger som hærværk,

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune Retningslinjer for videoovervågning Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune 1 Organisatorisk placering Sekretariatet varetager administrationen af disse retningslinjer. Regler Videoovervågning

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 8. MAJ 2008 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:

DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 8. MAJ 2008 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 8. MAJ 2008 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

ÅDALSKOLEN. SKOLEBESTYRELSEN Referat. ONSDAG DEN 6. april 2011 KL. 19.00 PÅ RØNBJERGAFDELINGEN DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN. SKOLEBESTYRELSEN Referat. ONSDAG DEN 6. april 2011 KL. 19.00 PÅ RØNBJERGAFDELINGEN DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 6. april 2011 KL. 19.00 PÅ RØNBJERGAFDELINGEN DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevrådet 3. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde

Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde - samlet blandt skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere i Skive Kommune Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 8. juni 2016 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Mandag den 21. januar 2008 kl. 17.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 12

Skolebestyrelsesmøde nr. 12 . Skolebestyrelsesmøde nr. 12 Tirsdag d. 19. september på afd. Kildebjerg Fra kl. 18.00-18.30 er der budgetopfølgning for dem der ønsker en særlig gennemgang De næste møder Mandag 30/10 Undløse torsdag

Læs mere

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer Kontaktforældre på Hornbæk Skole Tips, ideer og retningslinjer Forord En god skole skabes ikke kun af søde elever og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasselokaler og

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Vindinge Skole. Forældrerepræsentanternes arbejde som netværk. Råd og ideer

Vindinge Skole. Forældrerepræsentanternes arbejde som netværk. Råd og ideer 1 Vindinge Skole Forældrerepræsentanternes arbejde som netværk Råd og ideer 2 Valg af forældrerepræsentanter. I hver klasse vælges et forældreråd på forældremødet først på skoleåret. Forældrerådet består

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Håndbog til skolebestyrelsen. Håndbogen er resultatet af en målrettet indsats i skolebestyrelsen på Vigersted Skole siden 2003 omkring Forældreindsats

Læs mere

ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord

ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord Vi har i skolebestyrelsen igen valgt at udsende beretningen i trykt format. Beretningen er også lagt på skolens hjemmeside, så den senere kan findes

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde kl. 19.00 Den 27. april 2015

Referat bestyrelsesmøde kl. 19.00 Den 27. april 2015 Referat bestyrelsesmøde kl. 19.00 Den 27. april 2015 Deltagere: Niels Jørgen, Jeppe, Henrik B, Tove, Tom, Lise, Tina, Henrik P, Kent og Anne Afbud: Referent: Anne punkt Emne konklusion ansvar 1 Godkendelse

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + :

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + : Klasseråd på Vemmelev Skole Elev 1 3 2 4 Lærer Forældre BA DC 10 85 67 9. + : _ 2014 FE G H I M LK J Rutiner for valg af klasseråd Klasserådet vælges i alle klasser på det 1. forældremøde efter sommerferien.

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre,

Læs mere

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde + Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2011 kl. 17.15 på mediateket Forældrerepræsentanter: Jane Vanting Dannesøe, Birgitte Lindsten, Anders Zorn, Charlotte Mallow, Jesper Ernest Andersen,

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden (Referat) MANDAG DEN 30. maj 2016 KL :30 på lærerværelset DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden (Referat) MANDAG DEN 30. maj 2016 KL :30 på lærerværelset DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Dagsorden (Referat) MANDAG DEN 30. maj 2016 KL. 19.00-21:30 på lærerværelset DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Brårup Skole Målsætning og Pædagogiske Principper MÅL FOR BØRNENE PÅ BRÅRUP SKOLE Børnene skal have oplevelser med /muligheder for: At opleve, at de er betydningsfulde,

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere