Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem"

Transkript

1 Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem

2 Indholdfortegnelse 1 Indledning Indhold Læsevejledning Ledighedsydelse Fastsæt sats for ledighedsydelse og beløb til udbetaling Månedlig skatteberegning Afgrænsninger og antagelser Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Kontanthjælp Fastsæt engangshjælp Fastsæt sats for kontanthjælp og beløb til udbetaling Månedlig skatteberegning Afgrænsninger og antagelser Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Side 2 af 56

3 1 Indledning Nærværende dokument er udarbejdet som en del af projektet omkring Kommunernes Ydelsessystem. Dokumentet giver eksempler på hvordan lovgivning og beregningsregler kan fortolkes for en række af de ydelser, som løsningen skal håndtere. Eksemplerne er af vejledende karakter. Beskrivelsen vedrører den del af lovgivningen, som bestemmer hvordan beløbet, som en person skal have udbetalt, fastsættes, herunder hvordan satsen for den pågældende ydelse fastsættes, og hvordan der eventuelt korrigeres for tillæg og fradrag mv. Bemærk, at det således ikke er samtlige bestemmelser vedrørende en ydelse, som fremgår af dokumentet. Eksempelvis er der ikke beskrevet vejledninger/regler for beslutninger, der i sagsbehandlingen kræver et konkret individuelt skøn. Tilsvarende kan der være andre områder, som ikke er beskrevet. Beskrivelserne i dette dokument er lavet med udgangspunkt i den gældende lovgivning pr. januar Indholdet vedligeholdes ikke og skal derfor ses som vejledende eksempler, der illustrerer omfang og kompleksitet af de relevante regelsæt, men ikke som udtømmende og normative beskrivelser. 1.1 Indhold Dokumentet indeholder beskrivelse af to ydelser: Kapitel 2 indeholder beskrivelserne vedrørende ledighedsydelse. Kapitel 3 indeholder beskrivelserne vedrørende kontanthjælp. 1.2 Læsevejledning Hver af de to ydelser er beskrevet i et særskilt kapitel med følgende indhold: En indledning, der kort beskriver koblingen mellem forretningsprocessen for den relevante ydelse og de paragraffer i aktivloven, som primært regulerer ydelsen. En beskrivelse af de trin, som gennemgås for at fastsætte beløbet til udbetaling, fra fastsættelse af ydelsessatsen til skatteberegning. Et afsnit med afgrænsninger og antagelser mv. Et afsnit med detaljerede regler, herunder o De beløb, som indgår i beregningen af beløb til udbetaling o Detaljerede noter til de enkelte beløb o Beslutningsmodeller med detaljerede regler for beslutninger, der indgår i ovennævnte. Beskrivelserne for en ydelse kan med fordel læses i sammenhæng med beskrivelsen af forretningsprocessen for den pågældende ydelse. Beskrivelserne af processerne kan ses på KOMBITs hjemmeside. 2 Ledighedsydelse I forretningsprocessen vedr. ledighedsydelse anvendes en række forretningsregler, der udmønter gældende lovgivning og regler. I hvilket omfang løsningen forventes at understøtte disse regler fastlægges på et senere tidspunkt. Side 3 af 56

4 Såfremt en person er berettiget til ledighedsydelse efter Aktivlovens 74 bestemmes det beløb, som skal udbetales til personen som ledighedsydelse. Er en fleksjob-visiteret (eller tidligere visiteret) person ledig og indstilles til ledighedsydelse, skal sagsbehandler indledningsvis undersøge om personen er omfattet en standsningssanktion i 76, 77a stk. 1 og 3 og 77 b. 1. I aktiviteten Fastsæt sats for ledighedsydelse fastsættes den ledighedsydelsessats, som personen er berettiget til. Derefter beregnes med udgangspunkt i den fastsatte sats det beløb, som skal udbetales til personen ved at tage højde for sanktioner, indtægter mv. 2. I aktiviteten Bestil udbetaling foretages månedlig skatteberegning. 2.1 Fastsæt sats for ledighedsydelse og beløb til udbetaling Når der træffes afgørelse om bevilling af ledighedsydelse eller senere om ændring af ledighedsydelsen, fastsættes ledighedsydelsessatsen som beskrevet nedenfor. Dette betyder, at disse trin skal gennemløbes ved hver udbetalingsperiode, såfremt der modtages nye oplysninger i sagen, som påvirker nedenstående, eller at generelle ændringer af fx satser og grænseværdier nødvendiggør det. Side 4 af 56

5 Beskrivelse En udbetalingsperiode er som udgangspunkt en kalendermåned med alle kalenderdage i måneden (28, 29, 30 eller 31). Perioden kan dog indeholde færre dage, såfremt ansøgeren kun er berettiget til ledighedsydelse for et færre antal kalenderdage, fx fordi der først ansøges fra den 7. i måneden eller at ansøgeren kom i fleksjob den 15. i måneden. Der er særlige regler for beregning af ledighedsydelse, idet den i loven er beskrevet med et beløb pr. uge. En uge består af 5 hverdage. I vejledning om ledighedsydelse (nr. 96 af ) fremgår at når ledighedsydelsen udbetales månedsvis, udregnes månedssatsen ved at gange ugesatsen med 4,3333. Når ledighedsydelsen beregnes for en brudt periode, ydes 1/5 af ugesatsen pr. hverdag og søgnehelligdag (søgnehelligdage, der falder på lørdage medregnes dog ikke). Der kan desuden indtræffe hændelser i udbetalingsperioden, der medfører, at perioden skal opdeles i delperioder, som skal behandles hver for sig. Hændelserne kan være at der er udbetalt ledighedsydelse i 6 mdr. efter at personen har opnået fleksydelsesalderen (jf. LAS 74 b stk. 2 eller 74 g stk. 5), at en person der modtager den lave ledighedsydelse (efter 74 a stk. 3) får forsørgerpligt over for første barn eller, at yngste barn fylder 18 år. Ledighedsydelsen ophører ved udgangen af den måned, hvori personen når folkepensionsalderen jf. 1 a i lov om social pension. Ledighedsydelsessatsen bestemmes ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt sats for ledighedsydelse for en person som på bevillingstidspunktet er visiteret til fleksjob, og med beslutningsmodel "Fastsæt ledighedsydelsessats (ikke længere visiteret)" for en person som på bevillingstidspunktet ikke længere er visiteret til fleksjob, men tidligere har været visiteret til fleksjob. Paragraf Generelt LAB 69 jf. LAS 11 stk. 2 nr. 3 LAS 74 a stk. 2, 3, 74 b, 74 e, 74 f, 74 h. For hver udbetalingsperiode skal det beløb, som skal udbetales i den pågældende periode, bestemmes på baggrund af den bevilgede ledighedsydelsessats. Her tages højde for indtægter, sanktioner mv. Beskrivelse Paragraf Fradrag for sanktioner 77, 77 a stk. 1, 2 og 4. Ophør pga. sanktioner 76, 77 a stk. 3 og 4, 77 b Nedsættelse pga. indtægter 74 d, 74 h Træk af ATP 79, 80 Afsnit 2.4 indeholder en detaljering af reglerne herfor. Afsnit indeholder en opstilling med de beløb, der indgår i beregningen af ledighedsydelsesbeløbet til udbetaling. Afsnit indeholder noter til de enkelte beløb, der indgår i ovennævnte opstilling vedr. ledighedsydelsesbeløbet. Side 5 af 56

6 Afsnit indeholder yderligere noter vedr. nedsættelse pga. indtægter jf. LAS 74 d. Afsnit indeholder beslutningsmodeller, som refereres i de ovennævnte afsnit. 2.2 Månedlig skatteberegning Ved hver udbetaling af ledighedsydelse, skal der foretages skatteberegning med de aktuelle oplysninger om fradrag og trækprocent. 2.3 Afgrænsninger og antagelser Her følger afgrænsninger og antagelser, som er identificeret under udarbejdelse af beskrivelserne. Paragraf Generelt Generelt Generelt Beskrivelse Beskrivelserne i dette dokument illustrerer en mulig arbejdsdeling mellem sagsbehandler og løsningen, som bliver endeligt fastlagt på et senere tidspunkt. Dette gælder eksempelvis i forhold til udbetalingsperioder, der ikke udgør hele kalendermåneden og de eventuelle hændelser i udbetalingsperioden, der medfører, at perioden skal opdeles i delperioder, som skal behandles hver for sig. Sagsbehandler skal angive hvilke børn, den enkelte person i sagen har forsørgelsespligt over for. Kontering af hensyn til statistik og korrekt afregning af statsrefusion behandles ikke. Konsekvenser af sanktionsindstillinger skal kun slå igennem, såfremt der er partshørt og truffet afgørelse om at gennemføre sanktionen. Generelt vedr. sanktioner 74 Når sagen oplyses efter, at personen er indstillet til ledighedsydelse, skal sagsbehandler indledningsvis undersøge om personen er omfattet en standsningssanktion efter LAS 76, 77 a stk. 3, 77 a stk. 4 eller 77 b. Hvis personen er omfattet af en sådan standsningssanktion, undersøges om standsningssanktionen er ophævet ved, at personen siden har været ansat i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for seneste 18 måneder før ledighedstidspunktet. 79, 80 (+ andre ydelser) Generelt (+ andre ydelser). Selve indeholdelsen og indbetalingen (og evt. tilbagebetaling) af ATP behandles ikke. Skatteberegning og indeholdelse af skat behandles ikke. 2.4 Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Beløb, der indgår i fastsættelse af beløb til udbetaling Nedenfor ses en opstilling med de beløb, der indgår i beregningen af det ledighedsydelsesbeløb, som skal komme til udbetaling. For hver note er der efterfølgende detaljerede beskrivelser af regler mv. Bestem ledighedsydelse-beløb til udbetaling Note Ledighedsydelsessats (74a stk. 2, 3, 74b stk. 2, 74g stk. 5) 1 Ansøger Side 6 af 56

7 - Fradrag pga indtægter (74d) 2 - Fradrag pga afholdt ferie (74e) 3 = Beløb efter indtægter (grundlag for ATP) - ATP (79, 80) 4 - Fradrag for sanktioner (77, 77a stk. 1 og 2) 5 - Ophør pga. sanktioner (76, 77a stk. 3 og 77b) 6 = Beløb til beskatning - Skat = Beløb til udbetaling Tilbagebetalingspligt pga. efterbetaling ved pensionstilkendelse (77b) Side 7 af 56

8 2.4.2 Noter til fastsættelse af beløb til udbetaling Note Tekst 1 Den bevilgede sats for ledighedsydelse fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt ledighedsydelsessats (er visiteret)" for personer som på bevillingstidspunktet er visiteret til fleksjob. Den bevilgede sats for ledighedsydelse fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt ledighedsydelsessats (ikke længere visiteret)" for personer som på bevillingstidspunktet ikke længere er visiteret til fleksjob, men tidligere har været visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsesbeløbet beregnes for udbetalingsperioden således: Ledighedsydelse pr. uge (slås op i sats-registret) * 4,3333. Udbetalingsperioden opdeles i to delperioder, hvis en af følgende hændelser indtræffer i udbetalingsperioden: 1. En person, der ikke får højeste ledighedsydelse, får forsørgerpligt pga. første barns fødsel. 2. En person, der får ledighedsydelse med forsørgerpligt, skal have ydelsen ændret til ledighedsydelse uden forsørgerpligt, fordi yngste barn fylder 18 år. 3. Personen når fleksydelsesalderen plus 6 måneder. I disse tilfælde fastsættes ledighedsydelsessatsen for personen før hændelsen, fra hændelsen er indtruffet, og de to beløb slås op i sats-registret. Der beregnes et del-beløb for hver af de to delperioder (1. fra og med den 1. til og med dagen før hændelsen og 2. fra og med hændelsen til og med den sidste i udbetalingsperioden) således: Ledighedsydelse pr. uge (slås op sats-registret) * Antal hverdage i del-perioden inkl. søgnehelligdage (undt. lørdage) / 5. Samlet beløb = Delbeløb 1 + Delbeløb 2. Bemærkninger Der udbetales ikke nødvendigvis ledighedsydelse for hele udbetalingsperioden, fx fordi personen startede den 7. og kom i fleksjob den 17. eller når der udbetales ledighedsydelse til en person, der ikke længere er visiteret til fleksjob, og der nu er gået 78 uger fra første ansættelse. Udbetalingsperioden afkortes i følgende tilfælde: 1. Ledighedsydelsen bevilges efter den 1. i udbetalingsperioden. 2. Personen kommer i arbejde inden udbetalingsperiodens afslutning 3. Personen har optjent AU-beskæftigelseskravet inden udbetalingsperiodens afslutning (74f). (Gælder for personer, der ikke længere er visiteret til fleksob) 4. Perioden siden første ansættelse i ustøttet beskæftigelse siden seneste fleksjob har nået en varighed på 78 uger inden udbetalingspriodens afslutning (74f). I disse tilfælde beregnes beløbet for ledighedsydelse således: Ledighedsydelse pr. uge (slås op sats-registret) * Antal hverdage i den afkortede periode inkl. søgnehelligdage (undt. lørdage) / 5. Bemærk, at personer der ikke på noget tidspunkt har været visiteret til fleksjob, kan ikke bevilges ledighedsydelse. Side 8 af 56

9 Note Tekst 2. Paragraf 74 d - nedsættelse pga. indtægter: Se beskrivelse i særskilt ark "Noter til 74 d". 3 Paragraf 74 e - nedsættelse pga. afholdt ferie. Fradraget beregnes: Antal hverdage i ferieperioden * Ledighedsydelse pr. uge / 5. Der skal anvende en officiel kalender til at finde hverdage i perioden. Hvis ferieperioden strækker sig over to udbetalingsperioder, skal ferieperioden opdeles i to delperioder og beregne fradraget særskilt for de to delperioder. Bemærkninger Det skal sikres, at der ikke udbetales ydelse for flere feriedage end personen er berettiget til. Antal feriedage med ret til ledighedsydelse (74e.3) angives af sagsbehandler ved sagens start. Ved start af følgende ferieår (pt. 1. maj) sættes saldoen til 25 dage. Antal feriedage med løn eller feriegodtgørelse (74e.5) angives af sagsbehandler ved sagens start samt ved start af følgende ferieår. Fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse beregnes som Antal feriedage med ret til ledighedsydelse + Antal feriedage med løn eller feriegodtgørelse Saldo over antal feriedage med ledighedsydelse (efter 74e.5) beregnes som Antal feriedage med ret til ledighedsydelse - Fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse. Antal feriedage med feriegodtgørelse eller løn nedskrives først og derefter nedskrives Saldo over antal feriedage med ledighedsydelse. 4 Paragraf 79 og 80 (ATP): Det fastsættes ved brug af beslutningsmodel "ATP indbetaling" hvorvidt der skal indbetales ATP for personen i denne udbetalingsperiode. Hvis der skal betales ATP, så beregnes ATP-fradraget: ATP-sats (slås op i sats-registret) * 1/3 * Antal hverdage og søgnehelligdage (undt. lørdage) med ledighedsydelse i udbetalingsperioden / Antal hverdage og søgnehelligdage (undt. lørdage) i udbetalingsperioden. Når der skal indbetales ATP, indbetales fuldt ATP-bidrag bestående af personens andel (1/3) og kommunens andel (2/3). Bemærk, at både personens og kommunens andel skal afrundes til nærmeste hele kronebeløb, når der udbetales forholdsmæssigt. Side 9 af 56

10 Note Tekst 5 Generelt vedr. sanktioner efter 77 og 77 a: Der kan kun fradrages for sanktioner på dage, hvor der udbetales ledighedsydelse. Der kan kun foretages én sanktion pr. dag. Bemærkninger Indstillinger til sanktioner skal behandles i den første udbetalingsperiode, hvor reglerne tillader det. Følgende oplysninger vedr. en sanktionsindstilling fra jobcentret anvendes: CPR-nummer, årsag til sanktion (fx paragraf- og stk-nummer), hændelse (fx udeblivelse fra jobsamtale), første fraværsdato, sidste fraværsdato. En indstilling antages at vedrøre én udbetalingsperiode, dvs. ved fravær, der strækker sig henover et månedsskift, skal der indberettes ved månedsskiftet for den del, der ligger i udbetalingsperioden som afsluttes, og igen ved afslutning af fraværet for den resterende del. Alternativt må opdeling af fraværsperioden håndteres på anden måde. 5.1 Paragraf 77: Antal fraværsdage fastsættes som antal hverdage og søgnehelligdage (undt. lørdage) i fraværsperioden, hvor personen ikke har opfyldt rådighedskravet. For 77 stk. 1 og 3 gælder, at såfremt Første fraværsdato = Sidste fraværsdato er Antal fraværsdage = 1. For 77 stk. 2 gælder, at sanktionen skal ignoreres, såfremt Første fraværsdato = Sidste Fraværsdato. Fradraget for den enkelte indstilling beregnes således: Antal fraværsdage * Ledighedsydelse pr. uge / 5. Det samlede fradrag for henholdsvis 77 beregnes ved at summere fradragene for de enkelte indstillinger for udbetalingsperioden. Side 10 af 56

11 Note Tekst Bemærkninger 5.2 Paragraf 77 a stk. 1 og 2 - punktsanktioner: Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Indstilling fra jobcentret vedrørende personens forseelse er udgangspunkt for sanktionen: CPR-nummer, årsag til sanktion (fx paragrafnummer og stknummer), hændelse (afvisning af tilbud om fleksjob/ophør af fleksjob/afvisning af tilbud efter LAB 75/ophør af tilbud efter LAB 75), hændelsesdato. For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden, bestemmes for hver hverdag og søgnehelligdag (undt. lørdag) i udbetalingsperioden om dagen er en mulig 77 a sanktionsdag: Hvis personen modtager ledighedsydelse og denne ikke midlertidigt er afbrudt pga. 77 sanktion, er dagen en mulig 77 a sanktionsdag. Disse summereres til Antal mulige 77 a sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 77 a fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 15, slås op på sagen) eller Antal mulige 77 a sanktionsdage. Fradraget for 77 a stk. 1 og 2 beregnes: Ledighedsydelse pr. uge * Antal sanktionsdage for 77 a / 5. 6 Paragraf 76, 77 a stk. 3 og 77 b - ophør: Sagsbehandler angiver Dato for ophør (den første dag, hvor der ikke udbetales ledighedsydelse) og paragrafnummer og stknummer. Side 11 af 56

12 2.4.3 Noter vedr. nedsættelse af ledighedsydelse pga. indtægter Nedsættelse af ledighedsydelse pga. indtægter jf. LAS 74 d og e (BEK 1424 af ) Generelt Person Bemærkninger A-indkomst (før fradrag af AMB) A-indkomst indhentet fra indkomstregistret (eindkomst) + andre indtægter Indtægter oplyst af personen + samlet bidrag til pensionsordning, som er led i ansættelsesforhold Angives af sagsbehandler, både arbejdsgivers og personens andel + løbende udbetaling af pension fra tidligere ansættelsesforhold Angives af sagsbehandler + indtægt ved selvstændig virksomhed Timetal angives af sagsbehandler. Indtægt beregnes: Timetal * Omregningssats (slås op i sats-register). + legater med arbejdspligt Angives af sagsbehandler = Indtægter Beregnes Fradrag pga. indtægter beregnes som 30% af indtægter op til kr (slås op i sats-register) og 55% af indtægter over kr. Regneeksempler Indtægter , , , ,00 30% af indtægter indtil , , , ,40 55% af indtægter over ,00 0,00 435,60 985,60 Fradrag pga. indtægter 3.000, , , ,00 Side 12 af 56

13 2.4.4 Beslutningsmodeller I dette afsnit dokumenteres beslutningslogik ved hjælp af beslutningsmodeller. Hver enkelt beslutningsmodel består af en tabel, der beskriver hvilke betingelser, der indgår i at træffe beslutningen, hvilken konklusion, samt supplerende information. Hvert underafsnit nedenfor indeholder én regeltabel (kaldet "regelfamilie"), der leder frem til konklusion om ét spørgsmål, fx hvilken ledighedsydelsessats, som en person skal tilkendes ud fra en række betingelser, som foreskrevet i lovgivningen. Hver regeltabel er bygget op på samme måde: Et antal kolonner under overskriften Betingelser. Én kolonne med overskriften Konklusion. En eller flere kolonner under overskriften Information. Hver række i tabellen udgør en regel, der udmønter en bestemmelse i lovgivningen. Hver række skal således læses fra venstre mod højre: HVIS betingelse 1 er opfyldt OG betingelse 2 er opfyldt Og betingelse 3 er opfyldt osv. SÅ gælder konklusionen i samme række. Hvis en af betingelserne i en række er u-udfyldt kan den ignoreres. Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, så gælder konklusionen derimod ikke, og så kan den næste række efterprøves. Eksempelvis kan den øverste række i tabellen "Ledighedsydelsessats (er visiteret)" læses således: Hvis personens alder < fleksydelsesalder + 6 mdr. OG beskæftigelseskravet er opfyldt på visitationsdatoen SÅ skal personen have ledighedsydelsessatsen 74a.2 (dvs. LAS 74 a stk. 2) Den næste række i tabellen Ledighedsydelsessats (er visiteret) læses således: Hvis personens alder < fleksydelsesalder + 6 mdr. OG beskæftigelseskravet ikke er opfyldt på visitationsdatoen OG personen har været i fleksjob sammenlagt 9 mdr. ud af de seneste 18 mdr. før dato bevilling af ledighedsydelse SÅ skal personen have ledighedsydelsessatsen 74a.2 (dvs. LAS 74 a stk. 2) Den tredje række i tabellen Ledighedsydelsessats (er visiteret) læses således: Hvis personens alder < fleksydelsesalder + 6 mdr. OG beskæftigelseskravet ikke er opfyldt på visitationsdatoen OG personen har ikke været i fleksjob sammenlagt 9 mdr. ud af de seneste 18 mdr. før dato bevilling af ledighedsydelse OG personen har førsørgerpligt SÅ skal personen have ledighedsydelsessatsen 74a.3.1 (dvs. LAS 74 a stk. 3 nr. 1). Side 13 af 56

14 Beslutningsmodel: Fastsæt ledighedsydelsessats (er visiteret) Har personen modtaget ledigehedsydelse i sammenlagt 6 mdr. fra dato for opnåelse af fleksydelsesalder Betingelser Har person været i fleksjob sammenlagt 9 mdr. ud af en sammenhængende periode på 18 mdr. på et givet tidspunkt før dato for bevilling af ledighedsydelse Konklusion Information Beskæftigelseskrav Forsørgerpligt Ledighedsydelsessats opfyldt på over for børn Persons alder visitationsdato u. 18 år (er visiteret) Betegnelse Noter 89% satsen (af < fleksydelsesalder + 6 mdr. = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74a.2 < fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Ja = 74a.2 89% satsen (af Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74a.4 < fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Ja = 74a.3.1 Svarer til < fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = 74a.3.2 Svarer til % satsen (af fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74a.2 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Ja = 74a.2 89% satsen (af Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74a.4 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = Ja = 74a.3.1 Svarer til fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = Nej = 74a.3.2 Svarer til fleksydelsesalder + 6 mdr. = Ja = 74a.3.2 Svarer til Efter 74b.2 Side 14 af 56

15 Beslutningsmodel: Fastsæt ledighedsydelsessats (er ikke længere visiteret) < < < < Har personen modtaget ledigehedsydels e i sammenlagt 6 mdr. fra dato for opnåelse af fleksydelsesalde r Betingelser Konklusion Information Har person været i fleksjob sammenlagt 9 mdr. ud af en sammenhængende periode på 18 mdr. på et givet tidspunkt før dato for bevilling af ledighedsydelse Ledighedsydelsessats (ikke længere visiteret) Beskæftigelseskrav Forsørgerpligt opfyldt på over for børn u. Persons alder visitationsdato 18 år Betegnelse Noter fleksydelsesalder 89% satsen (af + 6 mdr. = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesalder 89% satsen (af + 6 mdr. = Nej = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Ja = 74a.3.1 Svarer til Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = 74a.3.2 Svarer til Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesald 89% satsen (af er + 6 mdr. = Nej = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesald 89% satsen (af er + 6 mdr. = Nej = Nej = Ja = 74a.2 Arbedsløshedsdagpenge) Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesald er + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = Ja = 74a.3.1 Svarer til Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesald er + 6 mdr. = Nej = Nej = Nej = Nej = 74a.3.2 Svarer til Efter 74 f stk. 2 fleksydelsesalder + 6 mdr. = Ja = 74a.3.2 Svarer til Efter 74 g stk. 5 Side 15 af 56

16 Beslutningsmodel: Skal der indbetales ATP ( 79, 80) Betingelser Konklusion Information Persons alder Forsørgerpligt over for børn u. 18 år Tilbagebetalingspligt efter 93 Beløb til grundlag for ATP * antal hverdage og søgnehelligdage (undt. lørdage) i udbetalingsperioden / antal dage med ledighedsydelse i udbetalingsperioden 16 = Ja = Nej Mindstebeløb jf. LAS 79 stk. 3, 1. pkt. ("forsørger") = Ja ATP indbetaling ( 79, 80) 16 = Nej = Nej Mindstebeløb jf. LAS 79 stk. 3, 1. pkt. ("andre") = Ja < 16 = Nej = Ja < Mindstebeløb jf. LAS 79 stk. 3, 1. pkt. ("forsørger") = Nej = Nej < Mindstebeløb jf. LAS 79 stk. 3, 1. pkt. ("andre") = Nej = Ja = Nej Bemærkninger Mindstebeløb slås op i sats register Mindstebeløb slås op i sats register Side 16 af 56

17 3 Kontanthjælp I forretningsprocessen vedr. kontanthjælp anvendes en række forretningsregler, der udmønter gældende lovgivning og regler. I hvilket omfang løsningen forventes at understøtte disse regler fastlægges på et senere tidspunkt. Såfremt en person er berettiget til kontanthjælp efter Aktivlovens 11 bestemmes det beløb, som skal udbetales til personen som kontanthjælp, i flere trin: 1. Eventuel engangshjælp fastsættes i aktiviteten Fastsæt engangshjælp. 2. I aktiviteten Beregn ydelse fastsættes først den kontanthjælpssats, som personen er berettiget til. Derefter beregnes med udgangspunkt i den fastsatte sats det beløb, som skal udbetales til personen ved at tage højde for sanktioner, indtægter mv. 3. I aktiviteten Bestil udbetaling foretages månedlig skatteberegning. 3.1 Fastsæt engangshjælp Engangshjælpen fastsættes efter en konkret individuel vurdering i henhold til Aktivlovens 25a. Der er to max. beløb for engangshjælpen, et for hjemmeboende unge under 25 år og et for øvrige personer. Taksterne for max. beløb ændres hvert år pr. 1. januar. Dette foretages kun ved den indledende afgørelse om at bevilge kontanthjælp. Side 17 af 56

18 3.2 Fastsæt sats for kontanthjælp og beløb til udbetaling Når der træffes afgørelse om bevilling af kontanthjælp eller senere om ændring af kontanthjælpen, fastsættes kontanthjælpssatsen som beskrevet nedenfor. Dette betyder, at disse trin skal gennemløbes ved hver udbetalingsperiode, såfremt der modtages nye oplysninger i sagen, som påvirker nedenstående, eller at generelle ændringer af fx satser og grænseværdier nødvendiggør det. Beskrivelse En udbetalingsperiode er som udgangspunkt en kalendermåned med alle kalenderdage i måneden (28, 29, 30 eller 31). Perioden kan dog indeholde færre dage, såfremt ansøgeren kun er berettiget til kontanthjælp for et færre antal kalenderdage, fx fordi der først ansøges fra den 7. i måneden eller at ansøgeren kom i arbejde den 15. i måneden. Der kan desuden indtræffe hændelser i udbetalingsperioden, der medfører, at perioden skal opdeles i delperioder, som skal behandles hver for sig, fx at en ung under 25 år er gravid efter 12. svangerskabsuge eller får et hjemmeboende barn, at en ung under 25 år får bidragspligt til udeboende barn, at ansøger fylder 25 år, indgår ægteskab, bliver separeret eller skilt, får sit første barn eller, at ansøgers yngste barn fylder 18 år. Kontanthjælpen ophører ved udgangen af den måned, hvori personen når folkepensionsalderen jf. 1 a i lov om social pension. Kontanthjælpssatsen bestemmes for den person, som er berettiget iflg. 11, ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt kontanthjælpssats. Bemærk, at såfremt personen har en ægtefælle, er begge ægtefæller som udgangspunkt berettiget til kontanthjælp. Eventuelt tillæg iflg. 25 stk. 4 og 5 bestemmes ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt 25.4 tillæg-beløb. Kontanthjælpssatsen bestemmes for den berettigedes eventuelle ægtefælle ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt kontanthjælpssats, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) Ægtefællen modtager ikke en forsørgelsesydelse jf. 26 stk. 2 (dvs. pension, efterløn eller S.U.) 2) Begge ægtefæller udnytter sine arbejdsmuligheder (jf. 13, stk. 1-3) til forskel fra, at kun den ene udnytter sine arbejdsmuligheder. Såfremt ægtefællen modtager en forsørgelsesydelse jf. 26 stk. 2 (dvs. pension, efterløn eller S.U.) bestemmes kontanthjælpssatsen ved brug af beslutningsmodellen Fastsæt kontanthjælpssats, men hjælpen udbetales ikke til ægtefællen. Beløbet bruges kun til fastsættelse af om ægtefællen via pension, efterløn eller S.U. har en indtægt, der er så stor, at der skal ske fradrag i den berettigede persons kontanthjælp (jf. 30 stk. 2). Såfremt ægtefællen ikke udnytter sine arbejdsmuligheder (jf. 13, stk. 7) fastsættes ægtefællens kontanthjælpsbeløb til 0 kr. Har denne ægtefælle indtægter, trækkes de fra i den berettigede persons kontanthjælp. Særlig støtte (ved høje boligudgifter og/eller stor forsørgerbyrde) fastsættes for personen og for en eventuel ægtefælle. Følgende kan jf. aktivlovens 34, stk. 3 ikke modtage særlig støtte: 1) Ægtepar, der er omfattet af 13, stk. 7. 2) Personer under 25 år, som får hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4. 3) Personer, der får hjælp efter 25 a eller 27. Paragraf Generelt LAS 11 stk. 2 nr. 3 25, 25f stk. 1-5, stk. 4 og stk stk stk Side 18 af 56

19 Beskrivelse For nye førtidspensionister (efter 2003), der ikke opfylder pensionslovens optjeningskrav på 40 år og derfor får brøkpension, oplyses sagen som en normal kontanthjælpssag, hvor pensionen fratrækkes som 30 indtægt ( den lovpligtige beregning ). Et eventuelt supplerende beløb fastsættes ved en konkret individuel vurdering og udbetales på samme måde som løbende enkeltydelse. Sagsbehandler skal sikre, at der trækkes skat af dette manuelt beregnede beløb. Hjælpen efter 29 nr. 2 til indsatte fastsættes ved konkret individuel vurdering ud fra fængselsbekendtgørelsen (BEK nr. 559 af ) og udbetales på samme måde som løbende enkeltydelse. Paragraf 27a 29.2 Derefter skal det beløb, som skal udbetales i den pågældende udbetalingsperiode, bestemmes med udgangspunkt i den bevilgede kontanthjælpssats. Her tages højde for indtægter, sanktioner mv. Det inkluderer følgende trin: Beskrivelse Paragraf Fradrag for indtægter Sanktioner 36-40, 42, 43 Træk af ATP (efter 6 mdr.) 79, 80 Særlig støtte 34 Fradrag for forskudsvis udbetalt børnebidrag 25.4, 96 a Tillæg for merudgifter til bolig under forrevalidering 64 a Afsnit 3.5 indeholder en detaljering af reglerne herfor. Afsnit indeholder en opstilling med de beløb, der indgår i beregningen af kontanthjælpsbeløbet til udbetaling. Afsnit indeholder noter til de enkelte beløb, der indgår i ovennævnte opstilling vedr. kontanthjælpsbeløbet. Afsnit indeholder yderligere noter vedr. særlig støtte jf. LAS 34. Afsnit indeholder beslutningsmodeller, som refereres i de ovennævnte afsnit. 3.3 Månedlig skatteberegning Ved hver udbetaling af kontanthjælp, skal der foretages skatteberegning med de aktuelle oplysninger om fradrag og trækprocent. 3.4 Afgrænsninger og antagelser Her følger afgrænsninger og antagelser, som er identificeret under udarbejdelse af beskrivelserne. Paragraf Generelt Beskrivelse Beskrivelserne baserer sig på en mulig arbejdsdeling mellem sagsbehandler og løsningen. Dette gælder eksempelvis i forhold til udbetalingsperioder, der ikke udgør hele kalendermåneden og de eventuelle hændelser i udbetalingsperioden, der medfører, at peri- Side 19 af 56

20 Paragraf Generelt vedrørende ægtepar med forskellig bopæl Generelt Beskrivelse oden skal opdeles i delperioder, som skal behandles hver for sig. Har et ægtepar bopæl i to forskellige kommuner, vil de i forhold til kontanthjælpsreglerne få udbetalt kontanthjælp fra en kommune nemlig opholdskommunen med henvisning til retssikkerhedslovens 9, stk. 3 ægtefæller har opholdskommune, hvor den fælles bopæl er. Skulle det i ekstremt sjældne tilfælde ske, at der ikke kan udpeges en fælles bopæl, må det forudsættes at den kommune der eksempelvis behandler en sanktion, der vedrører begge, finder mulighed for at videregive oplysningen til den anden opholdskommune, der udbetaler ægtefællens kontanthjælp. Kontanthjælp og særlig støtte udbetales som hovedregel månedsvis bagud den sidste bankdag i udbetalingsperioden. Personer samt en eventuel ægtefælle, der modtog kontanthjælp før 1. januar 2003 bevarer retten til hjælp udbetalt forud, indtil udbetalingen har været afbrudt i mindst 1 måned. Generelt Generelt Generelt vedr. sanktioner Såfremt en person på nuværende tidspunkt tilkendes kontanthjælp og/eller særlig støtte, og dennes ægtefælle modtager kontanthjælp forudbetalt, skal ægtefællens kontanthjælp ændres således at begge ægtefæller kommer til at modtage kontanthjælp og/eller særlig støtte bagudbetalt. Sagsbehandleren skal sikre at dette sker. I beskrivelserne af regler og beregninger tages udgangspunkt i en situation, hvor kontanthjælpen udbetales bagud, men det vurderes, at beskrivelserne også rummer situationen hvor hjælpen udbetales forud med følgende forudsætninger: Der udbetales for hele måneden, med mindre sagsbehandleren allerede på beregningstidspunktet har fastsat en ophørsdato. Arbejdsindtægter og øvrige indtægter samt andre oplysninger, som sagsbehandleren skal angive, oplyses ud fra måneden inden udbetalingsperioden. Sagsbehandler skal angive hvilke børn, den enkelte person i sagen har forsørgelsespligt over for, og hvorvidt det enkelte barn er hjemme- eller udeboende og evt. om barnet har ophold i EU/EØS eller 3. statsland. Konsekvenser af sanktionsindstillinger skal kun slå igennem, såfremt der er partshørt og truffet afgørelse om at gennemføre sanktionen. 13 stk. 7 Sagsbehandleren skal angive hvorvidt personen og ægtefællen udnytter deres arbejdsmuligheder. 25 stk. 4 I situationer, hvor en udeboende ansøger under 25 år har forsørgerpligt over for 3 eller flere børn uden for hjemmet og samtidig er gravid efter 12. svangerskabsuge, skal sagsbehandler manuelt sikre, at der udbetales korrekt hjælp. Tilsvarende for situationer, hvor en hjemmeboende ansøger er under 25 år, gravid efter 12. svangerskabsuge og har forsørgerpligt over for 6 eller flere børn uden for hjemmet. Det vurderes, at sådanne situationer er uhyre sjældne. 25 stk. 5 Personer, der før forsørgede børn i udlandet, kan ved ubrudt hjælp modtage forsørgertaksten. Da dette kræver en løbende manuel kontrol af at betingelserne opfyldes, og da det vurderes, Side 20 af 56

21 Paragraf 25f stk 6 og 7. Beskrivelse at der næppe er mere end 40 personer i Danmark, antages dette at blive håndteret af sagsbehandleren. Undtagelser i beregning af perioder vedr. høj/lav sats for unge under 25. Det vurderes, at dette ikke forekommer i praksis. 27 stk. 2 Løsningen sikrer ikke automatisk, at der kun udbetales ét beløb pr. familie Hjælp efter anden lovgivning, udgår, idet bekendtgørelse 1234 af er forældet. Knyttede sig til den nu ophævede 500 kroners-reglen. 34 BEK stk. 2 og 3: Sagsbehandler skal sikre, at betingelserne er opfyldt. BEK stk. 3 og 4: Sagsbehandler skal kontrollere hvorvidt betingelserne opfyldes, og angive for hvert barn om det skal indregnes. 42, 43 Her arbejdes med både dato for konstatering og afgørelsesdato. Hændelsesdato er også i spil. Øreafrunding behandles ikke. 42 Sagsbehandleren angiver, om det er 1., 2. eller 3. sanktion (svarende til 42 stk. 1, 2 eller 3). 43 Sagsbehandleren angiver, om det er 1., 2. eller 3. sanktion (svarende til 43, stk. 1 eller 2). 46 Det skal være muligt at registrere dato for afgørelse om revalidering og start af ydelser af forrevalidering med henblik på statistik og korrekt afregning af statsrefusion samt af hensyn til senere oplysning af sag om revalideringsydelse. Generelt Fx 42 og 43. Kontering af hensyn til statistik og korrekt afregning af statsrefusion behandles ikke. Håndtering af tilbagebetalingspligtige ydelser (opkrævning, indbetaling mv.) behandles ikke. 64 a Tillæg for merudgifter til bolig under forrevalidering. Her angiver sagsbehandleren det beløb, som skal udbetales. Beløbet kan ikke overstige 2000 kr. pr. måned og kan udbetales i én sammenhængende periode på max. 12 måneder. Tillægget bortfalder ved forrevalideringens afslutning. 79, 80 Selve indeholdelsen og indbetalingen (og evt. tilbagebetaling) af ATP behandles ikke Tilbagebetalingspligt behandles ikke i dette dokument. Generelt Skatteberegning og indeholdelse af skat behandles ikke. Side 21 af 56

22 3.5 Detaljering af regler for fastsættelse af beløb til udbetaling Beløb, der indgår i beregning af beløb til udbetaling Nedenfor ses en opstilling med de beløb, der indgår i beregningen af det kontanthjælpsbeløb, som skal komme til udbetaling. For hver note er der efterfølgende detaljerede beskrivelser af regler mv. Bestem kontanthjælpsbeløb til udbetaling Note Ansøger Person 2 Kontanthjælpssats (25, 25f) 1 + Tillæg (25.4) 2 - Fradrag for sanktioner (36-38) 8 - Nedsættelse pga. sanktioner (39, 40) 9 - Nedsættelse pga. sanktioner (42) 10 - Indtægter (30) 3 - Arbejdsindtægter (31) 4 = Beløb efter arbejdsindtægter - Afholdt ferie (32) 6 - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6) 7 = Beløb efter fradrag - Overført fradrag for ægtefælles indtægter (30.1) Overført fradrag for ægtefælles indtægter (30.2) 5.2 = Beløb efter overført fradrag (grundlag for ATP) - ATP (79, 80) 13 = Beløb til beskatning - Skat + Særlig støtte (34) 14 - Fradrag for forskudsvis udbetalt børnebidrag (25.4) 15 - Fradrag for forskudsvis udbetalt børnebidrag (96a) 16 = Beløb til udbetaling Tilbagebetalingspligt pga. sanktioner (42, 43) 11 - Ophør pga. sanktioner (41) 12 Side 22 af 56

23 3.5.2 Noter til fastsættelse af beløb til udbetaling Note Tekst 1 Den bevilgede kontanthjælpssats fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt kontanthjælpssats" og beløb slås op i sats-registret. Beløbet udgør hjælpen for en hel udbetalingsperiode. Hvis personen fylder 25 år i udbetalingsperioden, fastsættes kontanthjælpssatsen for personen før og efter fødselsdagen og de to beløb slås op i sats-registret. Der beregnes et del-beløb for hver af de to delperioder (1. fra og med den 1. til og med dagen før fødselsdagen og 2. fra og med fødselsdagen til og med den sidste i udbetalingsperioden) således: Beløb fra satsregistret * Antal kalenderdage i del-perioden / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Samlet beløb = Delbeløb 1 + Delbeløb 2. Bemærkninger Der udbetales ikke nødvendigvis kontanthjælp for alle kalenderdage i udbetalingsperioden, fx fordi personen startede den 7. og kom i arbejde den 17., fyldte 25 år den 21. og kom på hjælp igen den 25. Hvis udbetalingsperioden afkortes nedsættes beløbet forholdsmæssigt: Beløb * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Det kan eventuelt gavne at tænke i at have en kalender med en markering pr. dag om kontanthjælp Ja/Nej og hvilken sats. Bemærk, at personen kan være uberettiget til hjælp i et antal dage pga. sanktioner. 2 Beløb fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt 25.4 tillæg-beløb". Hvis personen fylder 25 år i udbetalingsperioden skal 25 stk. 4 tillægget bortfalde fra og med fødselsdagen: Beløb * Antal kalenderdage fra og med den 1. i udbetalingsperioden til og med dagen før fødselsdagen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Der udbetales kun et eventuelt 25.4 tillæg for de dage, hvor der udbetales kontanthjælp (jf. note 1). 3 Fx indtægt fra sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, indtægt ved ikke-afholdt ferie ved ferieårets afslutning eller indtægt fra brøkpension. Beløbet skal udgøres af summen af ovenstående, som angives af sagsbehandleren, og eventuelle fremførte fradrag fra forrige udbetalingsperiode, beregnet af løsningen (se note 5.1 og 5.2). Side 23 af 56

24 Note Tekst 4 Arbejdsindtæger fastsættes således: Følgende oplysninger angives af sagsbehandleren: Samlet løn før skat (efter fradrag af AMB, ATP, kollektiv pension) samt timetal, hvis der er fastsat arbejdstid. Hvis timetallet ikke er fastsat, udregnes timetallet således: Samlet løn før skat / Omregningsfaktor (slås op i sats-registret). Timetallet afrundes til 2 decimaler. Timefradraget beregnes således: Timetal * Timefradragssatsen. Arbejdsindtægter jf. 31 beregnes således: Samlet løn før skat - Timefradrag. Bemærkninger 5.1 Overført fradrag for ægtefælles indtægter efter 30 stk. 1 fastsættes således: Hvis Beløb efter fradrag for Person 2 < 0 og Beløb efter fradrag for Ansøger (før overførsel af fradrag) > 0, så overføres MIN(ABS(Beløb efter fradrag for Person 2); Beløb efter fradrag for Ansøger) som et fradrag til Ansøger. Hvis Beløb efter fradrag for Ansøger er negativt og Beløb efter fradrag for Person 2 (før overførsel af fradrag) > 0, så overføres MIN(ABS(Beløb efter fradrag for Ansøger); Beløb efter fradrag for Person 2) som et fradrag til Person 2. Sagsbehandler skal sikre kobling mellem sagen og eventuel ægtefælle (person 2). Det skal markeres såfremt person 2 ikke er omfattet af ændringskravet (social begivenhed), men alene modtager hjælp pga. 26.1, så hjælpen standses hvis hjælpen til person 1 ophører. Det skal markeres såfremt person 2 er omfattet af 26.3, således at der ikke udbetales til person 2, og den "bevilgede" sats sættes til 0 kr. i forhold til beregning af overført fradrag i Hvis indtægterne samlet set er så store, at de ikke anvendes fuldt ud som overført fradrag for indtægter, skal det resterende beløb fremføres til næste udbetalingsperiode. Fradrag til fremføring fastsættes for hver af personerne således: Hvis Beløb efter fradrag for personen (før overførsel af fradrag) < 0, udgør Fradrag til fremføring for personen: ABS(Beløb efter fradrag for personen) Fradrag overført til den anden person). Hvis Beløb efter fradrag for personen (før overførsel af fradrag) >= 0, fremføres intet. MAX(a; b) er lig med det største af de to beløb a og b. Side 24 af 56

25 Note Tekst Bemærkninger ABS(a) = den absolutte værdi af a, dvs. beløbet uden fortegn. 5.2 Overført fradrag for person 2's indtægter efter 30 stk. 2 fastsættes således: Person 2's indtægt udgøres af fx pension, SU eller efterløn og eventuel supplerende arbejdsindtægt eller øvrig pensionsindtægt + værdien af fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6). Derfra trækkes et beløb svarende til person 2's kontathjælpssats (forsørger-sats (25.1.1) eller ikke forsørger-sats (25.1.2) afhængig af om person 2 har forsørgerpligt, dvs. her anvendes ikke unge-satser). Resultatet heraf udgør Beløb som kan overføres.hvis Beløb som kan overføres > 0 og Beløb efter fradrag for Ansøger > 0, så overføres MIN(Beløb som kan overføres; Beløb efter fradrag for Ansøger). I modsat fald overføres intet fradrag fra Person 2. 6 Fradrag for afholdt ferie fastsættes således: Følgende oplysninger angives af sagsbehandleren: Start- og slutdato (begge inklusive) for ferieperioder, der vedrører udbetalingsperioden (dvs. start- og/eller slutdato ligger i perioden). Fradraget beregnes således: Antal kalenderdage (hvori ferien er placeret) i udbetalingsperioden * Kontanthjælpssats / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Det skal markeres såfremt person 2 er omfattet af 26.2, således at der ikke udbetales til person 2, men den "bevilgede" sats bruges i 30.2 til beregning af overført fradag. Hvis Person 2 s indtægter er så store, at de ikke anvendes fuldt ud til overført fradrag for indtægter, skal det resterende beløb fremføres til næste udbetalingsperiode. Fradrag til fremføring fastsættes således: Beløb som kan overføres MIN(Beløb som kan overføres; Beløb efter fradrag for Ansøger). MIN(a; b) er lig med det mindste af de to beløb a og b. 7 Beløbet angives af sagsbehandleren. Side 25 af 56

26 Note Tekst 8 Der kan kun fradrages for sanktioner på dage, hvor der udbetales hjælp. Der kan kun foretages én sanktion efter pr. dag. Sanktionerne behandles i stigende paragraf-orden. Inden for hver paragraf tages den ældre sanktion før den yngre (baseret på hændelsesdatoen). Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Bemærkninger Indstillinger til sanktioner skal behandles i den første udbetalingsperiode, hvor reglerne tillader det. Såfremt en sanktion ikke kan færdigbehandles i en udbetalingsperiode, skal den gemmes med oplysninger om det antal dage, der udestår efter udbetalingsperioden, således at den kan færdigbehandles i efterfølgende udbetalingsperioder, så snart reglerne tillader det. Sanktioner behandles i stigende paragraf-orden, med den ældste sanktion for den pågældende paragraf først. Følgende oplysninger om en skantionsindstilling fra jobcentret anvendes: CPR-nummer, årsag til sanktion (fx paragrafnummer), første fraværsdato, sidste fraværsdato. Det antages, at en indstilling kun vedrører én udbetalingsperiode, dvs. ved fravær, der strækker sig henover et månedsskift, skal der indberettes ved månedsskiftet for den del, der ligger i udbetalingsperioden som afsluttes, og igen ved afslutning af fraværet for den resterende del. Alternativt må opdeling af fraværsperioden håndteres på anden måde. Oplysninger fra jobcenter om de kalenderdage hvor personen skal møde, skal løbende være kendt i løsningen. Side 26 af 56

27 Note Tekst 8.1 Paragraf 36: For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis første fraværsdato er tidligere end 3 hele kalendermåneder før første dag i udbetalingsperioden. Hvis sanktionen ikke er forældet findes i jobplanen Antal fraværsdage således: Antallet af mødedage i den fraværsperiode, der fremgår af indstillingen, hvor personen er udeblevet og samtidig er berettiget til kontanthjælp. Fradraget for den enkelte udeblivelse beregnes således: Antal fraværsdage * Gennemsnitssats for 36 (slås op i sats-registreret ud fra første fraværsdato) * Nedsættelsesfaktor. Det samlede fradrag for 36 i udbetalingsperioden beregnes som summen af fradragene for de enkelte udeblivelser. Bemærkninger Hvis den månedlige hjælp er nedsat i den aktuelle udbetalingsperiode, skal 36 fradraget nedsættes tilsvarende, jf. 35 stk. 3. Nedsættelsesfaktor beregnes således: ((Kontanthjælpssats + Tillæg ( 25.4) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Kontanthjælpssats + Tillæg ( 25.4)). Side 27 af 56

28 Note Tekst 8.2 Paragraf 37: For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis første fraværsdato er tidligere end 3 hele kalendermåneder før første dag i udbetalingsperioden. Hvis sanktionen ikke er forældet fastsættes Antal fraværsdage som antal kalenderdage i fraværsperioden, hvor personen ikke har opfyldt rådighedskravet. Såfremt Første fraværsdato = Sidste fraværsdato er Antal fraværsdage = 1. Fradraget for den enkelte indstilling beregnes således: Antal fraværsdage * Kontanthjælpssatsen / Antal kalenderdage i den udbetalingsperiode hvor første fraværsdato var. Det samlede fradrag for 37 beregnes ved at summere fradragene for de enkelte indstillinger for udbetalingsperioden. Bemærkninger Side 28 af 56

29 Note Tekst 8.3 Paragraf 38: For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis første fraværsdato er tidligere end 3 hele kalendermåneder før første dag i udbetalingsperioden. Hvis sanktionen ikke er forældet fastsættes Antal fraværsdage som antal kalenderdage i fraværsperioden, hvor personen ikke har opfyldt rådighedskravet. Bemærk, at sanktionen skal ignoreres, såfremt Første fraværsdato = Sidste Fraværsdato. Fradraget for den enkelte indstilling beregnes således: Antal fraværsdage * Kontanthjælpssatsen / Antal kalenderdage i den udbetalingsperiode hvor første fraværsdato var. Det samlede fradrag for 38 beregnes ved at summere fradragene for de enkelte indstillinger for udbetalingsperioden. Bemærkninger 9 Paragraf 39 og 40 - punktsanktioner: Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Side 29 af 56

30 Note Tekst 9.1 Paragraf 39 og 40 - punktsanktioner: For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden bestemmes om sanktionen er forældet således: Sanktionen er forældet, hvis hændelsesdatoen er tidligere end 3 hele kalendermåneder før første dag i udbetalingsperioden. Hvis sanktionen ikke er forældet, findes "Sanktionsbeløb for 39 og 40" (slås op i sats-registret ud fra den kontanthjælpssats, som personen var bevilget eller ville have været bevilget på hændelsesdatoen). Det endelige Sanktionsbeløb beregnes således: "Sanktionsbeløb for 39 og 40" * Nedsættelsesfaktor. Såfremt der er registreret flere 39-indstillinger for personen, effektueres kun én (den ældste regnet ud fra hændelsesdatoen) sanktion i udbetalingsperioden. Bemærkninger Følgende oplysninger om en skantionsindstilling fra jobcentret anvendes: CPR-nummer, årsag til sanktion (fx paragrafnummer og punkt-nummer), hændelsesdato. Sanktionen skal nedsættes forholdsmæssigt i forhold til en eventuel afkortet periode med hjælp og eventuelle indtægter. Nedsættelsesfaktor beregnes således: ((Kontanthjælpssats + Tillæg ( 25.4) * Antal kalenderdage med hjælp / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden) - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31) - Afholdt ferie ( 32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse ( )) / (Kontanthjælpssats + Tillæg ( 25.4)). 10 Paragraf 42: Sanktioner efter stk. 1-3 beskrives nedenfor. Såfremt personens ægtefælle modtager kontanthjælp i udbetalingsperioden sanktioneres begge ægtefæller efter samme regler. Hvis der foreligger en indstilling vedrørende den ene ægtefælle, skal sanktionen gælde for begge ægtefæller. Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Indstilling fra jobcentret eller ydelsescentrets oplysninger i sagen vedrørende personens eller ægtefællens forseelse er udgangspunkt for sanktionen: CPR-nummer, årsag til sanktion (fx paragrafnummer og punkt-nummer), hændelsesdato, dato for konstatering, dato for afgørelse. Sagsbehandler skal oplyse om der skal sanktioneres efter 42 stk. 1, 2 eller 3. Det skal sikres, at begge ægtefæller sanktioneres, dvs. hvis de begge forseer sig samtidig eller inden for den periode, hvor en anden sanktion er under effektuering, skal de nye sanktioner lægges efter hinanden. Sanktioner for den ene skal også gælde den anden og omvendt. Det skal sikres, at sanktioner efter 42 ikke gennemføres, hvis de er forældet, jf. LAS 42 stk. 6. Side 30 af 56

31 Note Tekst 10.1 Paragraf 42 stk. 1: For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 42 sanktionsdag" om dagen er en mulig 42 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 42 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 42 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 21, slås op på sagen) eller Antal mulige 42 sanktionsdage. Fradraget for 42 stk. 1 beregnes: Kontanthjælpssats / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 42. Bemærkninger 10.2 Paragraf 42 stk. 2: For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 42 sanktionsdag" om dagen er en mulig 42 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 42 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 42 fastsættes som det mindre af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 140, slås op på sagen) eller Antal mulige 42 sanktionsdage. Fradraget for 42 stk. 2 beregnes: Kontanthjælpssats / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 42. Side 31 af 56

32 Note Tekst 10.3 Paragraf 42 stk. 3: Bemærkninger For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 42 sanktionsdag" om dagen er en mulig 42 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 42 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 42 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 140, slås op på sagen) eller Antal mulige 42 sanktionsdage. Fradraget for 42 stk. 3 beregnes: Kontanthjælpssats / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for Paragraf 42 stk. 3: Den hjælp, der udbetales, er tilbagebetalingspligtig. Side 32 af 56

33 Note Tekst 11 Paragraf 43: Sanktioner efter stk. 1-2 beskrives nedenfor. Såfremt personens ægtefælle modtager kontanthjælp i udbetalingsperioden sanktioneres begge ægtefæller efter samme regler. Hvis der foreligger en indstilling vedrørende den ene ægtefælle, skal sanktionen gælde for begge ægtefæller. Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. Bemærkninger Indstilling fra jobcentret eller ydelsescentrets oplysninger i sagen er udgangspunkt for sanktionen: CPR-nummer, hændelsesdato, årsag til sanktion (fx paragrafnummer og punkt-nummer), dato for konstatering, dato for afgørelse. Sagsbehandler skal oplyse om der skal sanktioneres efter 43 stk. 1 eller 2 samt om der er tale om der er tale om første eller efterfølgende sanktion efter stk. 2. Det skal sikres, at begge ægtefæller sanktioneres, dvs. hvis de begge forseer sig samtidig eller inden for den periode, hvor en anden sanktion er under effektuering, skal de nye sanktioner lægges efter hinanden. Sanktioner for den ene skal også gælde den anden og omvendt. Side 33 af 56

34 Note Tekst 11.1 Paragraf 43 stk. 1: For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 43 sanktionsdag" om dagen er en mulig 43 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 43 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 43 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 21, slås op på sagen) eller Antal mulige 43 sanktionsdage. Tilbagebetalingsbeløbet for 43 stk. 2, 1. pkt. beregnes: (Kontanthjælpssats tillæg) / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 43. Bemærkninger 11.2 Paragraf 43 stk. 2 (første sanktion efter 43.2): For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 43 sanktionsdag" om dagen er en mulig 43 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 43 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 43 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 140, slås op på sagen) eller Antal mulige 43 sanktionsdage. Tilbagebetalingsbeløbet for 43 stk. 1 beregnes: (Kontanthjælpssats tillæg) / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * 1/3 * Antal sanktionsdage for 43. Side 34 af 56

35 Note Tekst 11.3 Paragraf 43 stk. 2, 2. pkt. (Anden eller efterfølgende sanktion efter 43.2): For hver indstilling (der ikke tidligere er færdigbehandlet), der vedrører udbetalingsperioden og er afgjort inden starten af udbetalingsperioden, bestemmes for hver af ægtefællerne for hver kalenderdag i udbetalingsperioden ved brug af beslutningsmodel " 43 sanktionsdag" om dagen er en mulig 43 sanktionsdag og disse summereres til Antal mulige 43 sanktionsdage. Antal sanktionsdage for 43 fastsættes som det mindste af følgende to tal: Udestående sanktionsdage (max. 140, slås op på sagen) eller Antal mulige 43 sanktionsdage. Tilbagebetalingsbeløbet for 43 stk. 1 beregnes: (Kontanthjælpssats tillæg) / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden * Antal sanktionsdage for 43. Bemærkninger 12 Paragraf 41: Sagsbehandler angiver Dato for ophør (den første dag, hvor der ikke udbetales kontanthjælp) og eventuelt på et senere tidspunkt Dato for genoptagelse (den første dag, hvor der igen udbetales kontanthjælp) samt paragraf og punkt. Der udbetales ikke kontanthjælp og heller ikke særlig støtte jf. 34 fra og med Dato for ophør til og med dagen før Dato for genoptagelse. Kontanthjælpen og evt. særlig støtte jf. 34 til ægtefællen skal ophøre i samme periode. Side 35 af 56

36 Note Tekst 13 Paragraf 79 og 80 (ATP): Det fastsættes ved brug af beslutningsmodel "Skal der indbetales ATP for kontanthjælp" hvorvidt der skal indbetales ATP for personen i denne udbetalingsperiode. Hvis der skal betales ATP, så beregnes ATP-fradraget: ATP-sats for ydelsesmodtager (slås op i sats-registret) * Antal kalenderdage med kontanthjælp i udbetalingsperioden / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. 14 Særlig støtte efter 34 beløbet fastsættes som det er beskrevet særkilt under fanen " 34 støttebeløb". Såfremt personen i udbetalingsmåneden sanktioneres efter 37 og/eller 38 (se note 8.2 og 8.3) nedsættes den særlige støtte efter 34. Nedsættelsen beregnes således: (Antal fraværsdage efter 37 + Antal fraværsdage efter 38) * Særlig støtte efter 34 beløb / Antal kalenderdage i den udbetalingsperiode hvor første fraværsdato var. Bemærkninger Når der skal indbetales ATP, indbetales fuldt ATP-bidrag bestående af personens andel (1/3) og kommunens andel (2/3). Bemærk, at både personens og kommunens andel skal afrundes til nærmeste hele kronebeløb, når der udbetales forholdsmæssigt. Bemærk, at sanktioner efter 42 ikke påvirker. særlig støtte efter Udbetaling Danmark (UDK) oplyser for hvert barn, der forskudsvis udbetales bidrag til: CPR-nummer, udbetalt beløb forfaldent i udbetalingsperioden. Fradraget beregnes som summen af de forskudsvist udbetalte beløb. Fradraget kan ikke overstige 25.4 tillæget (efter eventuelle nedsættelser pga. sanktioner eller kortere udbetalingsperiode). Det antages her, at oplysningerne vedr. forskuds udbetalt børnebidrag overføres fra UDK. Side 36 af 56

37 Note Tekst 16 Følgende oplysninger angives af sagsbehandler: For en eventuel fogedsag angives startdato, slutdato og resultat (sat ud, ikke sat ud). Følgende skal indhentes fra UDK for hvert barn hvortil der i udbetalingsperioden er forskuds udbetalt børnebidrag for personen: CPRnummer, udbetalt beløb forfaldent i udbetalingsperioden. Det fastsættes ved brug af beslutningsmodel "Fradrag for børnebidrag" om der kan foretages fradrag for forskuds udbetalt børnebidrag. Hvis der kan foretages fradrag, beregnes fradraget som summen af de udbetalte beløb forfaldent i udbetalingsperioden. Bemærkninger Det antages her, at oplysningerne vedr. forskuds udbetalt børnebidrag overføres fra UDK. En igangværende fogedsag vil have oplyst startdato, men endnu ingen slutdato. Side 37 af 56

38 3.5.3 Fastsættelse af særlig støtte (LAS 34) beløb til udbetaling Bestem særlig støtte ( 34) beløb til udbetaling Note Ansøger Person 2 Nettoboligudgift jf Grænsebeløb jf. 3 2 = Særlig støtte ( 34) jf. 5 stk Reduktion efter = Særlig støtte efter 5 - Nedsættelse efter 6, "90% reglen" 5 = Særlig støtte efter 6 - Nedsættelse efter 7, "3 mdr. reglen" 6 = Særlig støtte efter 34 beløb 10 tilbagebetaling 7 Bemærk, at henvisninger til 1-10 henviser til BEK 147 af Noter til særlig støtte (LAS 34) Note Tekst 1 Sagsbehandler angiver de beløb, som indgår i nettoboligudgiften med frekvens for hvert beløb (Månedlig, Kvartal, Halvårlig, Årlig) samt Boligfordelingsprocenter. Den månedlige nettoboligudgift beregnes og fordeles på Ansøger og Person 2 ud fra Boligfordelingsprocent. Se særskilt ark vedr. BEK Bemærkninger Side 38 af 56

39 Note Tekst 2 Grænsebeløbet fastsættes særskilt for ansøger og person 2. Hvis personen ikke har forsørgelsespligt over for børn, bruges beløbet i nr. 1 (slås op i sats-register) som Grænsebeløb. Hvis personen har forsørgelsespligt over for mindst 1 barn i hjemmet, bruges beløbet i nr. 2 (slås op i sats-register) og Grænsebeløbet beregnes således: Beløb fra sats-register - ((Antal hjemmeboende børn - 1) * Nedsættelsesbeløb pr. hjemmeboende barn) - (Antal udeboende børn * Nedsættelsesbeløb pr. udeboende barn). Hvis personen kun har forsørgelsespligt over for udeboende børn, bruges beløbet i nr. 3 (slås op i sats-register) og Grænsebeløbet beregnes således: Beløb fra sats-register - ((Antal udeboende børn - 1) * Nedsættelsesbeløb pr. udeboende barn). De to Nedsættelsesbeløb slås op i sats-register. Bemærkninger Bemærk, at Grænsebeløbet godt kan være negativt. 3 5 støtten beregnes for hver person. 4 Reduktion efter 5.4 beregnes for en enlig: Nettoindtægter - Nettoindtægter kun 25. Reduktion efter 5.4 beregnes for et ægtepar: (Nettoindtægter for Ansøger + Nettoindtægter for Person 2) - (Nettoindtægter kun 25 for Ansøger + Nettoindtægter kun 25 for Person 2). Efterfølgende fordeles Reduktion efter 5.4 forholdsmæssigt i forhold til ægtefællernes særlige støtte ( 34) jf. 5 stk. 1. Se særskilt ark vedr. BEK og 6 vedr. Nettoindtægter og Nettoindtægter kun 25. Side 39 af 56

40 Note Tekst 5 Nedsættelse efter 6 beregnes for en enlig (6.1): Øvrige nettoindtægter + Særlig støtte efter 5 - (Hidtidige nettoindtægter * 90%). Nedsættelsen efter 6 beregnes for et ægtepar: (Øvrige nettoindtægter for Ansøger + Særlig støtte efter 5 for Ansøger + Øvrige nettoindtægter for Person 2 + Særlig støtte efter 5 for Person 2) - ((Hidtidige indtægter for Ansøger + Hidtidige indtægter for Person 2) * 90%). Hvis personen (Ansøger henholdsvis Person 2) ikke har forsørgelsespligt over for børn (dvs. kontanthjælpssats = , eller 25.3) gælder følgende: Hvis (Øvrige nettoindtægter + Særlig støtte efter 5 > Nettoværdi af ) og (Øvrige nettoindtægter + Særlig støtte efter 5 > Hidtidige nettoindtægter * 90%) så beregnes Nedsættelse efter 6: Øvrige nettoindtægter + Særlig støtte efter 5 - MAX(Hidtidige nettoindtægter * 90%; Nettoværdi af ). I modsat fald udgør Nedsættelse efter 6: 0 (nul). Efterfølgende fordeles Nedsættelse efter 6 forholdsmæssigt i forhold til ægtefællernes særlige støtte ( 34) jf. 5 stk. 1. Bemærkninger Se særskilt ark vedr. BEK og 6 vedr. Øvrige nettoindtægter. Sagsbehandler angiver Hidtidige nettoindtægter for den seneste måned eller for de tre seneste måneder. Hvis der er angivet for de tre seneste måneder beregnes Hidtidige nettoindtægter som gennemsnittet af de tre beløb. Nettoværdi af beregnes som Nettoindtægter kun 25 med brug af beløbet for kontanthjælpssatsen MAX(a; b) er lig med det største af de to beløb a og b. 6 Nedsættelse efter 7 fastsættes således: Mulig 7 nedsættelse beregnes som Særlig støtte efter 6 + Øvrige nettoindtægter - Nettoværdi af højeste dagpengebeløb. For ægtepar beregnes Mulig 7 nedsættelse som summen af Mulig 7 nedsættelse for person 1 og Mulig 7 nedsættelse for person 2. Hvis Mulig 7 nedsættelse > 0 skal sagsbehandler oplyse følgende: - Er personen omfattet af 7 stk. 3 vedr. revalideringsydelse (Ja/Nej) - Er personen omfattet af 7 stk. 4, dvs. har modtaget hjælp og/eller 34 støtte i en sammenhængende periode på 3 mdr. inden for de seneste 18 mdr. forud for udbetalingsperioden (Ja/Nej) Hvis Svaret på begge spørgsmål til sagsbehandleren er Nej, er Nedsættelse efter 7 = Mulig 7 nedsættelse, ellers er Nedsættelse efter 7 = 0 (nul). For ægtepar fordeles Nedsættelse efter 7 forholdsmæssigt i forhold til ægtefællernes særlige støtte ( 34) jf. 5 stk. 1. Nettoværdi af højeste dagpengebeløb beregnes: Højeste dagpengebeløb (slås op i satsregister) - Skat. Side 40 af 56

41 Note Tekst 7 10 Tilbagebetalingspligtigt beløb fastsættes som det mindste af følgende to beløb: Nettoudgifter ved boliglån eller Særlig støtte efter 34 beløb. Hvis de to beløb er lige store, er beløbet tilbagebetalingspligtigt. Bemærkninger Det tilbagebetalingspligtige beløb skal konteres særskilt, således at det restanceføres korrekt. Bemærk, at ægtefæller hæfter solidarisk jf. LAS 92 stk Noter til nettoboligudgifter vedr. særlig støtte (BEK 147 4) Generelt Sagsbehandler skal som det første sikre, at BEK stk. 2 og 3 er afklaret, så der tages udgangspunkt i de korrekte boligoplysninger. Sagsbehandler angiver beløb og frekvens (Md., Kvt., Halvår., Helår.) for alle udgiftsbeløb for den relevante type af bolig. Sagsbehandler angiver de enkelte boligudgifter/indtægter samlet, dvs. ikke opdelt pr. person. Sagsbehandler skal sikre, at der er angivet en korrekt boligprocentandel for Ansøger og evt. Person 2. Som udgangspunkt er den 100 for enlige og 50/50 for ægtepar. Lejerbolig Ansøger Person 2 Bemærkninger Husleje Angives af sagsbehandler - Boligstøtte Angives af sagsbehandler + Varme Angives af sagsbehandler + El Angives af sagsbehandler + Vand Angives af sagsbehandler + Gas Angives af sagsbehandler + Afdrag på boligindskudslån Angives af sagsbehandler + Pligtig udgift til fællesantenne mv. Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 1 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 2 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 3 Angives af sagsbehandler - Lejeindtægter fra logerende Angives af sagsbehandler Nettoboligudgift Beregnes og fordeles med boligprocentandel til ansøger og person 2 Side 41 af 56

42 Ejerbolig Låneoplysninger (pr. lån): Ansøger Person 2 Bemærkninger Angives af sagsbehandler pr. lån : Låntype (Termin/Pantebrev), Renter, Afdrag, Bidrag, Startdato, Slutdato (evt.) Nettoudgifter ved boliglån beregnes: (Sum(renter, afdrag, bidrag) - ((Sum(renter, bidrag) - Nedsættelse efter 4.2) * Trækprocent). Nedsættelse efter 4.2 beregnes som det største af følgende to tal: 0 (nul) eller Skattekortfradrag - Hjælp beregnet efter 25. "Hjælp beregnet efter 25" fastsættes således: Hvis personen er bevilget kontanthjælp bruges dette Kontanthjælpsbeløb. Hvis ikke bestemmes ved brug af beslutningsmodel "Fastsæt kontanthjælpssats" hvilken sats, personen ville være berettiget til, og det tilsvarende Kontanthjælpsbeløb bruges. Hjælp beregnet efter 25 beregnes således: Kontanthjælpsbeløb - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31). Sagsbehandler skal sikre, at eventuelt uudnyttet skattekortfradrag overføres til ægtefællen inden beregning, således at skattekortoplysningerne er korrekte. Nettoudgifter ved boliglån Beregnes - Boligstøtte Angives af sagsbehandler + Varme Angives af sagsbehandler + El Angives af sagsbehandler + Vand Angives af sagsbehandler + Gas Angives af sagsbehandler Side 42 af 56

43 + Pligtig udgift til fællesantenne mv. Angives af sagsbehandler + Grundejerforsikring Angives af sagsbehandler + Ejendomsskat Angives af sagsbehandler + Ejendomsværdibeskatning Angives af sagsbehandler + Ejer-/Grundejer-forening Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 1 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 2 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 3 Angives af sagsbehandler - Indtægter (netto) fra sælgerpantebreve som led i et fast arrangement Angives af sagsbehandler - Fremlejeindtægter (netto) Angives af sagsbehandler - Lejeindtægter fra logerende (netto) Angives af sagsbehandler Nettoboligudgift Beregnes og fordeles med boligprocentandel til ansøger og person 2 Andelsbolig Ansøger Person 2 Bemærkninger Låneoplysninger (pr. lån): Angives af sagsbehandler pr. lån: Renter, Afdrag, Bidrag, Startdato, Slutdato (evt.) Nettoudgifter ved boliglån beregnes: Sum(renter, afdrag, bidrag) - ((Sum(renter, bidrag) - Nedsættelse efter 4.2) * Trækprocent). Boligafgift Angives af sagsbehandler + Nettoudgifter ved boliglån Beregnes. - Boligstøtte Angives af sagsbehandler + Varme Angives af sagsbehandler + El Angives af sagsbehandler + Vand Angives af sagsbehandler + Gas Angives af sagsbehandler + Pligtig udgift til fællesantenne mv. Angives af sagsbehandler Side 43 af 56

44 + Andre løbende udgifter type 1 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 2 Angives af sagsbehandler + Andre løbende udgifter type 3 Angives af sagsbehandler - Indtægter (netto) fra sælgerpantebreve som led i et fast arrangement Angives af sagsbehandler - Fremlejeindtægter (netto) Angives af sagsbehandler - Lejeindtægter fra logerende (netto) Angives af sagsbehandler Nettoboligudgift Beregnes og fordeles med boligprocentandel til ansøger og person Noter til eventuel reduktion af særlig støtte (BEK og 6) Generelt Sagsbehandler skal som det første sikre, at BEK stk. 2 og 3 er afklaret, så der tages udgangspunkt i de korrekt boligoplysninger. Følgende beløb beregnes til brug ved fastsættelse af eventuel reduktion jf. 5 stk. 4: Nettoindtægter, Nettoindtægter kun 25. Følgende beløb beregnes til brug ved fastsættelse af eventuel reduktion jf. 6: Øvrige nettoindtægter. Sagsbehandler angiver de enkelte oplysninger, der skal bruges ved beregning af Nettoindtægter, Nettoindtægter kun 25 og Øvrige nettoindtægter. Nettoindtægter (BEK 147 5) Ansøger Person 2 Bemærkninger Kontanthjælpssats (25) Fastsættes som ved alm. fastsættelse af kontanthjælp - Indtægter (30) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Arbejdsindtægter (31) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Afholdt ferie (32) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Overført fradrag for Person 2's indtægter (30.2) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - ATP (79, 80) Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp = Beløb til beskatning Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp - Skat Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp + Nettoværdi af arbejdsindtægt (31) Angives af sagsbehandler + Nettoværdi af indtægt (30) Angives af sagsbehandler Side 44 af 56

45 - Fradrag nødv. arbejds-udgifter (BEK ) Angives af sagsbehandler = Nettoindtægter (BEK stk. 4) Beregnes Nettoindtægter kun 25 (BEK 147 5) Ansøger Person 2 Bemærkninger Kontanthjælpssats (25) Fastsættes som ved fastsættelse af kontanthjælp - ATP (79, 80) Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp = Beløb til beskatning Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp - Skat Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp = Nettoindtægter hvis kun 25 (BEK147 5) Beregnes Øvrige nettoindtægter (BEK 147 6) Ansøger Person 2 Bemærkninger Kontanthjælpssats (25) Fastsættes som ved alm. fastsættelse af kontanthjælp - Indtægter (30) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Arbejdsindtægter (31) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Afholdt ferie (32) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - Overført fradrag for Person 2's indtægter (30.2) Oplyses som ved fastsættelse af kontanthjælp - ATP (79, 80) Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp = Beløb til beskatning Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp - Skat Beregnes som ved fastsættelse af kontanthjælp + Nettoværdi af arbejdsindtægt (31) Angives af sagsbehandler + Nettoværdi af indtægt (30) Angives af sagsbehandler = Øvrige nettoindtægter (BEK 147 6) Beregnes Side 45 af 56

46 3.5.4 Beslutningsmodeller I dette afsnit dokumenteres beslutningslogik ved hjælp af beslutningsmodeller. Hver enkelt beslutningsmodel består af en eller flere tabeller, der beskriver hvilke betingelser, der indgår i at træffe beslutningen, hvilken konklusion, samt supplerende information. Hvis der indgår flere regeltabeller i beslutningsmodellen, illustreres sammenhængen mellem dem i et diagram over den samlede beslutningsmodel. Hvert underafsnit nedenfor indeholder regeltabeller (kaldet "regelfamilier"), der hver især leder frem til konklusion om ét spørgsmål, fx hvilken ledighedsydelsessats, som en person skal tilkendes ud fra en række betingelser, som foreskrevet i lovgivningen. Hver regeltabel er bygget op på samme måde: Et antal kolonner under overskriften Betingelser. Én kolonne med overskriften Konklusion. En eller flere kolonner under overskriften Information. Hver række i tabellen udgør en regel, der udmønter en bestemmelse i lovgivningen. Hver række skal således læses fra venstre mod højre: HVIS betingelse 1 er opfyldt OG betingelse 2 er opfyldt Og betingelse 3 er opfyldt osv. SÅ gælder konklusionen i samme række. Hvis en af betingelserne i en række er u-udfyldt kan den ignoreres. Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, så gælder konklusionen derimod ikke, og så kan den næste række efterprøves. Se afsnit for eksempler på hvordan tabellerne skal læses. Side 46 af 56

47 Beslutningsmodel: Fastsæt kontanthjælpssats Denne beslutningsmodel indeholder tre regelfamilier, der er forbundet som det fremgår af ovenstående figur. Konklusionen i regelfamilien til venstre Børns opholdsland indgår som betingelse i den overordnede beslutningsmodel Kontanthjælpssats. Det samme gælder for regelfamilien til højre Nedsat unde-ydelse. De to regelfamilier kan ses som delkonklusioner, som er nødvendige for at nå hovedkonklusionen, nemlig kontanthjælpssatsen. Regeltabellerne følger på de næste sider. Fastsæt kontanthjælpssats er delt over to sider. Side 47 af 56

48 Betingelser Konklusion Information Person har optjent pensionsret Forsørgerpligt for børn u. 18 år Person berettiget til børnetilskud Børns opholdsland Person omfattet af EU-ret Person ude/hjemmeboende Person gravid efter 12. uge Antal af personens egne børn i hjemmet Persons alder Betegnelse Udeståender Noter efterlønsalder = Ja = Ja = DK = Forsørger efterlønsalder = Ja = Ja = EU/EØS = Ja = Forsørger efterlønsalder = Ja = Ja = EU/EØS = Nej = Ej forsørger efterlønsalder = Ja = Ja = 3. statsland = Ej forsørger efterlønsalder = Ja = Nej = Ej forsørger efterlønsalder = Nej = Ja = Ja = satsen efterlønsalder = Nej = Ja = Nej = [27.1, 27.2] 27-satsen efterlønsalder = Nej = Nej = satsen Er i [25, intervaalder efterløns- - 1] = Ja = DK = Forsørger Er i [25, intervaalder efterløns- - 1] = Ja = EU/EØS = Ja = Forsørger Er i [25, intervaalder efterløns- - 1] = Ja = EU/EØS = Nej = Ej forsørger Er i [25, intervaalder efterløns- 3. stats- - 1] = Ja = land = Ej forsørger Er i [25, intervaalder efterløns- - 1] = Nej = Ej forsørger < 25 = Ja 1 = Forsørger < 25 = Ja = 0 = Ja = Forsørger < 25 = Ja = Ja = 0 = Nej = 25.3 Ej forsørger < 25 = Nej = Udeboende = Nej = Ja = Ej forsørger < 25 = Nej = Udeboende = Ja = Ja = Ej forsørger < 25 = Nej = Hjemmeboende = Nej = Ja = Nej = Hjemmeboende < 25 = Nej = Hjemmeboende = Nej = Ja = Ja = 25f.2.2 Hjemmeboende nedsat < 25 = Nej = Hjemmeboende = Ja = Ja = 25.3 Ej forsørger < 25 = Nej = Udeboende = Nej = Nej = Nej = Udeboende < 25 = Nej = Udeboende = Nej = Nej = Ja = 25f.2.1 Udeboende nedsat < 25 = Nej = Udeboende = Ja = Nej = 25.3 Ej forsørger < 25 = Nej = Hjemmeboende = Nej = Nej = Nej = Hjemmeboende < 25 = Nej = Hjemmeboende = Nej = Nej = Ja = 25f.2.2 Hjemmeboende nedsat < 25 = Nej = Hjemmeboende = Ja = Nej = 25.3 Ej forsørger < 25 = Ja = DK = Udeboende = Nej = 0 = Nej = Nej = Udeboende Evt. tillæg efter 25.4 Side 48 af 56 < 25 = Ja = DK = Udeboende = Nej = 0 = Nej = Ja = 25f.2.1 Udeboende nedsat Evt. tillæg efter 25.4 KOMBIT < A/S 25 Halfdansgade = 8 Ja 2300 København S = EU/EØS = CVR Ja = 50 Udeboende 75 = Nej = 0 = Nej = Nej = Udeboende Evt. tillæg efter 25.4 < 25 = Ja = EU/EØS = Ja = Udeboende = Nej = 0 = Nej = Ja = 25f.2.1 Udeboende Evt. tillæg efter 25.4 < 25 = Ja = EU/EØS = Nej = Udeboende = Nej = 0 = Nej = Nej = Udeboende Person har psykiatrisk diagnose Nedsat unge-ydelse ("SU niv.") Kontanthjælpssats < 25 = Ja = EU/EØS = Nej = Udeboende = Nej = 0 = Nej = Ja = 25f.2.1 Udeboende nedsat 3. statsland < 25 = Ja = = Udeboende = Nej = 0 = Nej = Nej = Udeboende

49 Regelfamilien Fastsæt kontanthjælpssats fortsat. Side 49 af 56

Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler

Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem 31. oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Underbilagets indhold... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2 Ledighedsydelse... 5 2.1 Fastsæt sats for

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret.

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Ledighedsydelse Bemærk, at denne procesbeskrivelse er tilrettet i forhold til lovgivningen pr. 1. januar 2013 (jf. ændringer som følge af Lov nr. 1380 af 23/12/2012

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013 Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem Den 19. februar 2013 A. Idemodning Eksterne tests og pilot-drift F. Afslutning Tidsplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 C. Krav & kontrakter D. Udvikling & overtagelse

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

07.03.2013. 1 KY-kontanthjælpsydelse

07.03.2013. 1 KY-kontanthjælpsydelse 1 KY-kontanthjælpsydelse... 3 1.1 Forsørgelseshjælpssansøgning... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Kontanthjælpsbeslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Kontanthjælpsbevilling... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp... 3 1.1 Beslutningsoplysninger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Beslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevillingsskrivelse... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

KY-ledighedsydelse

KY-ledighedsydelse 1 KY-ledighedsydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Ydelse... 6 1.3.1 Attributter... 6 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 7

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

KY-ledighedsydelse

KY-ledighedsydelse 1 KY-ledighedsydelse... 3 1.1 Person... 5 1.1.1 Attributter... 5 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 8 1.4 Konteringsregel... 8 1.4.1 Attributter... 8

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. KEN nr 10944 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-4027-48407 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan 1 Formålet med denne lov er, - at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og - at skabe et økonomisk sikkerhedsnet

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Stamoplysninger Personnummer Fornavn Efternavn Adresse

Stamoplysninger Personnummer Fornavn Efternavn Adresse Satser for: 2013 Satser mv. Opdateret dato iflg. Højeste fleksydelse pr. år kr. 189.516,00 18-12-2012 17, stk.1 Bundfradrag pr år kr. 14.400,00 18-12-2012 18, stk. 10 Kvartalsvis bidrag (7xmaks. Dagpengesats)

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

BEREGNINGER OG UDBETALINGER I KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM (KSD)

BEREGNINGER OG UDBETALINGER I KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM (KSD) BEREGNINGER OG UDBETALINGER I KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM (KSD) Version 1.0 Marts 2017 1 Beregninger og udbetalinger i Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) KSD er et onlinesystem, hvilket betyder, at

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse 1 KY-revalideringsydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Ydelse... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere