Klagenævnet for Udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 2. oktober 2008 K E N D E L S E C.C. Brun Entreprise A/S (advokat Henning Biil, København) mod A/S Storebælt (advokat Gitte Holtsø, København) Den 19. september 2007 iværksatte A/S Storebælt en begrænset licitation efter Tilbudsloven (lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) vedrørende projektering samt udførelse af en bygning på ca etagekvadratmeter samt tilhørende udearbejder med værksteder, lagerfaciliteter og kontorer m.v. som en selvstændig bygning i den eksisterende Materielgård. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Licitationsbetingelserne blev udsendt den 19. september 2007 til følgende 5 prækvalificerede virksomheder: 1. Dreier & Co. Nyborg A/S 2. C.C. Brun Entreprise A/S 3. Georg Berg Entreprise A/S 4. Hoffmann A/S 5. M.T. Højgaard A/S Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 8. november 2007 havde de nævnte virksomheder alle afgivet tilbud. Den 3. december 2007 besluttede A/S Storebælt at indgå kontrakt med Dreier & Co. Nyborg A/S (herefter Dreier). Kontrakt blev indgået den 5. december 2007.

2 Den 29. maj 2008 indgav klageren, C.C. Brun Entreprise A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, A/S Storebælt. Klagen har været behandlet på et møde den 9. september Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, og 11 ved at tage tilbudet fra Dreier & Co. Nyborg A/S i betragtning og forhandle med denne tilbudsgiver, uanset at tilbuddet indeholdt forbehold for overholdelse af licitationstidsplanen, hvilket udgjorde et grundlæggende element i licitationsbetingelserne. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, og 8 ved under evalueringen af de afgivne tilbud at lægge vægt på, om de tilbudte projekters kvalitetsniveau var for højt i forhold til det personale, som skulle anvende bygningen, uanset at dette forhold ikke var fastsat som element i underkriterium 2 til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, Projektbeskrivelse. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, og 8 ved at tildele klagerens tilbud en lavere karakter vedrørende underkriterium 2, Projektbeskrivelse, end tilbuddet fra Dreier & Co. Nyborg A/S, uanset at klagerens projektbeskrivelse var bedre end projektbeskrivelsen fra Dreier & Co. Nyborg A/S. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, og 8 ved efter forhandlinger at forhøje karakteren for tilbuddet fra Dreier & Co. Nyborg A/S fra 4 til 7 point på underkriterium 4, Nøglepersoner, uanset at tilbuddet ikke blev ændret på dette punkt under forhandlingerne. Påstand 5 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 3. december 2007 om at indgå kontrakt med Dreier & Co. Nyborg A/S.

3 Påstand 6 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med procesrente fra den 29. maj Påstand 7 (subsidiær i forhold til påstand 6) Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med procesrente fra den 29. maj Indklagede har vedrørende påstand 3 og 4 nedlagt påstand om afvisning, subsidiært, at klagen ikke tages til følge. For så vidt angår påstand 1, 2 og 5 har indklagede nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse for så vidt angår påstand 6 og 7. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 6 og 7, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand 1-5. Sagens nærmere omstændigheder: Om baggrunden for licitationen er oplyst, at indklagede den 1. marts 2006 havde overtaget ansvaret for drift og vedligeholdelse af banestrækningen over Storebælt fra Banedanmark. Indtil den 1. oktober 2008 blev opgaven udført i henhold til allerede indgåede aftaler af Banedanmark Entreprise. Efter den 1. oktober 2008 overgik opgaven til entreprenører, som indklagede efter afholdelse af udbud havde indgået aftaler med. Indklagede har under denne sag som følge heraf understreget, at det var af største vigtighed, at den her omhandlede entreprise kunne være færdiggjort inden den 1. oktober Licitationsbetingelserne (»Tilbudsbestemmelser«) er dateret den 18. september 2007 og blev samme dag sammen med Udkast til Entrepriseaftale, Tilbudsliste, Særlige Betingelser, Byggeprogram, Administrative Retningslinier samt Tegningsfortegnelse sendt til de nævnte virksomheder. Det fremgår af Tilbudsbestemmelserne, at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:» Pris vægtes 40 % Projektbeskrivelse vægtes 40 % Entreprisens gennemførelse vægtes 10 % Nøglepersoner vægtes 10 % «

4 4. Underkriteriet»Projektbeskrivelse«er beskrevet således:» Tilbuddet skal vedlægges en beskrivelse af projektet omfattende bl.a. følgende: -Plantegning -Facadeopstalter og hovedsnit -Overordnet bygningsbeskrivelse, herunder bl.a. dagslysindfald samt facade- og tagkonstruktion -Fastlæggelse af produkter, hvilket som minimum skal omfatte porte inkl. kvalitets- og funktionalitetsbeskrivelse Sund & Bælt lægger vægt på, at kontorerne er placeret i nærheden af værkstederne samt at bygningen har fleksibilitet mht. eventuelle fremtidige om- og tilbygninger. Generelt ønskes en planløsning, hvor rummene har en god logisk placering, f.eks. kunne visse rum placeres på en indskudt etage.«om»bedømmelsesmodel«er anført:»5. Bedømmelsesmodel 5.1 Underkriteriet Pris Vurderingen af kriteriet Pris sker på grundlag af tilbudssummen, jf. Tilbudslisten, justeret for eventuelle kapitaliserede forbehold o.a. Vurderingen sker i en skala fra 10 og nedefter med et retliniet forløb mellem karakteren 10 og karakteren 7, men med et andet retliniet forløb fra karakteren 7 og nedefter: - Tilbuddet med den laveste pris får karakteren En tilbudspris, som er 25% højere end laveste pris, får karakteren 7. - En tilbudspris, som er 50% højere end laveste pris, får karakteren 0. Der gives negative karakterer for det tilbud, hvor forskellen mellem tilbuddets pris og den laveste pris ligger ud over det interval, der fremgår af nedenstående figur: 5.2 Øvrige underkriterier Delelementerne i de øvrige underkriterier bedømmes i en 5-punktsskala: - karakteren 0 gives til det netop acceptable, konditionsmæssige tilbud - karakteren 4 gives til det tilbud, der er under middel - karakteren 7 gives til det tilbud, der er middel - karakteren 9 gives til det tilbud, der er over middel

5 5. - karakteren 10 gives til det bedst mulige tilbud (som ikke behøver at foreligge). 5.3 Samlet vurdering Den samlede vurdering af hvert enkelt tilbud er produktsummen af vægte og karakterer. Et tilbud kan maksimalt opnå karakteren 10. Det tilbud, der har den samlet set højeste karakter, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.«i Tilbudsbestemmelserne er desuden anført følgende:» 3.2 Projektbeskrivelse Tilbuddet skal vedlægges en beskrivelse af projektet omfattende bl.a. følgende: Plantegninger af planløsning Facadeopstalter og hovedsnit Overordnet bygningsbeskrivelse, herunder bl.a. dagslysindfald samt facade- og tagkonstruktion Fastlæggelse af produkter, hvilket som minimum skal omfatte porte inkl. kvalitets- og funktionalitetsbeskrivelse. 3.4 Entreprisens gennemførelse Tilbuddet skal vedlægges en tilbudstidsplan, som understøtter og eventuelt detaljerer nedenstående beskrivelse Beskrivelsen skal bl.a. omfatte redegørelse for følgende forhold: Metode for indarbejdelse af udbudsmaterialets krav i hovedprojekt og andet udførelsesgrundlag, herunder bl.a. de enkelte parters medvirken i kvalitetssikringen (entreprenøren, underentreprenører, rådgivere, specialister mv.) Planlagte bygherrebeslutninger beskrives mht. forum/metode for indhentelse, antal omfang og terminer. Metode for færdiggørelse af foreskreven dokumentation «Bygge- og anlægsarbejdet er i Byggeprogrammet beskrevet således:» I forbindelse med, at banevedligeholdelsen på Storebæltsforbindelsen nu skal gennemføres i A/S Storebælts regi, er der behov for at få samlet alle aktiviteter omkring vedligeholdelse på materielgården. Projektet omfatter en bygning med et samlet areal på m 2. Bygningen forestilles udført som 30m gange 40 m bygning placeret

6 langs Halsskovvej med et ydre så vidt muligt svarende til de bestående bygninger. «I Særlige betingelser anføres indledningsvis: 6.»Nærværende Særlige Betingelser (SB) inkl. bilag danner det almene og juridiske grundlag for dette arbejde. SB består af:»almindelige betingelser for Totalentreprise af 1993«(ABT 93) udfærdiget af Boligministeriet og dateret den 12. december 1993, med nedenstående supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser.«efterfølgende beskrives (bl.a.) de skærpelser i forhold til ABT 93, som gjaldt under licitationen vedrørende forsikring, betaling af slutopgørelse og ansvarsbegrænsning. I Særlige Betingelser er ligeledes opregnet en række tidsfrister. Efter udsendelse af rettelsesblad 2 var fristen for ibrugtagning af lager og værksted (delfrist 2 C) den 11. juli 2008 og fristen for gennemførelse af aflevering (delfrist 3A) den 15. september I Dreiers tilbud var delfrist 2C fastsat til den 11. september 2008 og delfrist 3A til den 15. november Efter modtagelsen og gennemgang af de 5 tilbud udarbejdede indklagede en foreløbig, intern tilbudsvurdering dateret den 16. november Om Dreiers tilbud hedder det i denne rapport:»den i tilbudet omtalte tidsplan er ikke fuldt overensstemmende med den udbudte. Entreprenøren oplyste, at den var ment som et oplæg.«på grundlag af rapporten indkaldte indklagede Dreier, MT Højgaard A/S og klageren til at gennemgå deres tilbud. Disse gennemgange fandt sted den 15. november Den 20. november 2007 indkaldte indklagede Dreier og klageren til forhandlingsmøder. I indkaldelsen anførte indklagede bl.a.:

7 »Sund & Bælt har gennemført evalueringen af de indkomne tilbud og på grundlag heraf udpeget de 2 bedste tilbud. For at optimere det projekt, [indklagede] agter at indgå aftale om, indkaldes disse firmaer til forhandling, idet bestemmelserne i Tilbudsloven vil blive overholdt (jf. lovens 11).«I tilslutning hertil stillede indklagede bl.a. følgende spørgsmål til klageren: 7.» 1. Projektet kan forenkles med fjernelse af den overflødige ekstra vaskeplads for truck. Fradragspris ønskes oplyst. 6. Glasvæg ind mod kontorerne kan sandsynligvis ændres til billigere og enklere materialevalg m.v. Fradragspris ønskes oplyst. 9. Der ønskes et forslag til indretning af omklædningsrum, hvor der ikke er adskillelse af rene og urene omklædningsområder (forenkling/minimering af gangarealer). Fradragspris ønskes oplyst. 13. Arbejdstidsplanen ønskes drøftet. Tilbuddet er baseret på, at myndighedsbehandlingen for byggetilladelsen er på 25 arbejdsdage i modsætning til de 30 arbejdsdage, som er anført i ABT 93. Kan tilbudstidsplanen justeres således, at den bringes i overensstemmelse med udbudsgrundlaget? (I modsat fald kan tilbuddet blive tillagt en kapitaliseret værdi svarende til den anførte forsinkelse i forhold til udbudstidsplanen) 14. I tilknytning til spørgsmål 13 ønskes der oplysning om væsentlige leverancer, herunder især hvor leverancetider kan blive bestemmende for arbejdsplanen. 15. Projektbeskrivelsen side 1: Pkt. 3, 4, 6 og 7 synes ikke umiddelbart at være i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Dette ønskes drøftet. 16. Tilbudsgiveren kan herudover fremsætte andre forslag til forbedringer/forenklinger af det tilbudte projekt.«også Dreier blev stillet en række spørgsmål, bl.a. følgende:» 14. Aftaleplanen ønskes drøftet. Tilbuddet er baseret på, at deltidsfristen 2C og færdiggørelsen er rykket 2 måneder i forhold til udbudstidsplanen. Endvidere er tilbuddet baseret på, at myndighedsbehandlingen for byggetilladelsen er på 14 arbejdsdage i modsætning til de 30 arbejdsdage, som er anført i ABT 93. kan tilbudsplanen justeres således, at den bringes i overensstemmelse med udbudsgrundlaget? (I modsat fald kan

8 tilbuddet blive tillagt en kapitaliseret værdi svarende til de anførte forsinkelser i forhold til udbudstidsplanen). «Forhandlingsmøder blev afholdt henholdsvis den 23. og den 26. november På baggrund heraf fremsendte såvel Dreier som klageren reviderede tilbud. I Dreiers reviderede tilbud var anført en række pristillæg, herunder bl.a.:» Tillæg for overholdelse af de i udbudet angivne tidsterminer kr. ekskl. moms kr.«indklagede foretog herefter endelig vurdering af tilbudene og udarbejdede den 30. november 2007 en rapport herom. Om klagerens tilbud hedder det i rapporten vedrørende underkriterium 2, Projektbeskrivelse:»Overordnet indeholder tilbudsprojektet en planløsning med et højt kvalitetsniveau af kontor- og velfærdsfaciliteter. Planløsningen indeholder i visse tilfælde rumstørrelser noget over det krævede. Facadedisponeringen indeholder en god variation i form af plane pladefelter. Der er en god sammenhæng med sporarealet. I forbindelse med forhandlingerne har tilbudsgiveren reduceret ambitionsniveauet for visse elementer (fjernet vaskeplads, ændret glasvægge ved kontorer, ændret indretning på 1. sal, lavere facadehøjde), men har ikke herudover ændret i det tilbudte projekt. Projektet er derfor stadig af et højt kvalitetsniveau men samtidig stadig for højt, når det drejer sig om en bygning, der primært skal anvendes af markpersonale hos S & B s driftsentreprenører. Dette vurderes som mindre tilfredsstillende.«om tilbudet fra Dreier hedder det i samme rapport vedrørende underkriterium 2, Projektbeskrivelse:»Overordnet indeholder tilbudsprojektet en god planløsning og god fleksibilitet i forbindelse med senere udvidelse. Planløsningen stemmer godt overens med de udbudte krav. Facadedisponeringen er god og bygningen giver en god sammenhæng med bygningen for sporoverdækningen.

9 Forhandlingerne har primært medført ændringer/tilføjelser af detaljer i det tilbudte projekt (ændret brandtrappe, rengøringsrum i stueetagen, almindelige døre ved siden af de ydre porte, mm) prisen for projektet er forøget tilsvarende. Det tilbudte vurderes samlet som særdeles tilfredsstillende.«den samlede karaktergivning viste følgende resultat:» Underkriterier Vægt C.C. Brun Entreprise A/S 1. Pris 40 % 8, Projektbeskrivelse 40 % 7 9 Drejer & Co Nyborg A/S 3. Nøglepersoner 10 % Entreprisens gennemførelse 10 % 9 7 Samlet karakter 8,0 9,0 Rangering 2 1 «9. Den 3. december 2007 meddelte indklagede mundtligt klageren, at indklagede havde besluttet at tildele Dreier kontrakten. Klageren anmodede om at modtage indklagedes evaluering og modtog i første omgang følgende mail:»overordnet set indeholder jeres tilbudsprojekt en god planløsning med et højt kvalitetsniveau af kontor og velfærdsfaciliteter. Facadedisponeringen indeholder en god variation i form af plane pladefelter. Der er god sammenhæng med sporarealet. Jeres regulerede pris (kr ) er 13,3 % dyrere end det regulerede tilbud fra Dreier. På trods af visse forenklinger er jeres projekt stadig ambitiøst og måske for ambitiøst, når det drejer sig om en bygning, der i stor udstrækning skal anvendes af teknikere, montører og vedligeholdelsespersonale. Således finder vi det til eksempel mindre hensigtsmæssigt, at i har placeret omklædningsrummet på 1. sal. Jeres planløsning omfatter en bygning der er større end foreskrevet ca. 70 m2. planløsningen indeholder en del arealer, der er større end foreskrevet i udbudsmaterialet: kopi-print rum, kantine, m.fl., samt arealer, der med fordel kunne gøres mindre: fx gangarealerne i stueplanet. Jeres beskrivelse af entreprisens gennemførelse er grundig og fyldestgørende, ligesom de vedlagte CV er er fuldt dækkende. «

10 10. Direktør Christian Lind, klageren, har bl.a. forklaret, at Torben Monrad på parternes første forhandlingsmøde oplyste, at indklagede ville ændre udbuddet til et udbud efter forhandling efter Tilbudslovens 11. Klageren fik derimod ikke oplyst, at indklagede anså alle de indkomne tilbud for ukonditionsmæssige. Ordet»underhåndsbud«blev end ikke nævnt. Det blev heller ikke nævnt, at klageres tilbud var karakteriseret ved»for høj kvalitet«. Derimod drøftede parterne forskellige tiltag med henblik på at sænke prisen. Det er en fejl i klagerens tilbud, at det om elarbejder anføres:»belysningen omfatter ikke facader, kørearealer eller parkeringsområder«. Denne fejl blev rettet under forhandlingerne. Den række øvrige punkter, som indklagede nu hævder skulle være udtryk for forbehold fra klagerens side, er efter hans opfattelse ikke forbehold. Kontraheringschef Torben Monrad, indklagede, har bl.a. forklaret, at han på det orienteringsmøde, der blev holdt den 26. september 2007, nøje redegjorde for, hvad indklagede ønskede, nemlig et»skur«og ikke en ny administrationsbygning. Alle de indkomne tilbud viste sig at være ukonditionsmæssige. Der var ikke tid til at starte forfra. Han skelede til udbudsdirektivet og valgte at overgå til forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Virksomhederne Georg Berg Entreprise A/S og Hoffmann A/S blev telefonisk orienterede og trak deres tilbud tilbage. Senere trak også M.T. Højgaard A/S sit tilbud tilbage. Afdelingsleder Kristian Madsen, indklagede, har bl.a. forklaret, at Dreiers tilbud var meget kortfattet for så vidt angår underkriteriet»nøglepersoner«. Derfor fik tilbuddet indledningsvis kun tildelt karakteren 4 på dette punkt. Da oplysningerne blev uddybet på forhandlingsmødet, forhøjede indklagede karakteren til middelkarakteren 7. I klagerens tilbud var der lagt for megen vægt på bygningens kontorside. På grundlag af skriftvekslingen og navnlig de synspunkter, som indklagede i den forbindelse har fremført, har Klagenævnet besluttet yderligere at behandle følgende spørgsmål:

11 11. Spørgsmål 8 Spørgsmålet om, hvorvidt indklagede havde haft hjemmel til at anvende Tilbudslovens kapitel 4 om Underhåndsbud, herunder navnlig spørgsmålet om forståelsen af lovens 12, stk. 3, nr. 3. Parternes anbringender Ad spørgsmål 8 Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke havde haft hjemmel til at anvende Tilbudslovens 12 om underhåndsbud. Ganske vist var Dreiers tilbud ikke konditionsmæssigt, fordi det tog forbehold for grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne. Men de øvrige 4 tilbudsgivere havde enten slet ikke taget forbehold eller kun taget forbehold for ikke grundlæggende elementer. Ved»ikke forskriftsmæssigt bud«i Tilbudslovens 12, stk. 3, nr. 3, skal forstås tilbud med forbehold for grundlæggende elementer; derimod er tilbud med forbehold, som tilbudsgiveren er berettiget til at tage i betragtning, hvis de kan prissættes, ikke omfattet af bestemmelsen. Indklagede har gjort gældende, at alle de indkomne tilbud var behæftet med forbehold. Således havde alle tilbudsgiverne, bortset fra 5. M.T.Højgaard A/S, taget Dansk Byggeris Standardforbehold. Dette fører i det konkrete tilfælde til, at der på en række områder er taget forbehold for licitationsbetingelserne, som kræver overholdelse af ABT 93, men med en række afvigelser. M.T.Højgaard A/S havde ligeledes taget forskellige forbehold. I et sådant tilfælde følger det af Tilbudslovens 12, stk. 3, nr. 3, at indklagede er berettiget til at gå over til at følge proceduren for underhåndsbud. At tilbudsgiverne ikke blev underrettet herom, er alene en formalitet, som ikke kan have betydning for vurderingen af processens lovlighed. Indklagedes vurdering af de reviderede tilbud skal ses i lyset af, at betingelserne for anvendelse af underhåndsbuds-proceduren var opfyldt med de deraf følgende mere vide rammer for den videre proces, herunder f.eks. fri forhandlingsret og intet krav om oplysninger om delkriterier.

12 12. Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at tilbudet fra Dreier ikke overholdt de tidsfrister, der fremgår af Tilbudsbestemmelserne. Tidsplanen er et grundlæggende element i en licitation, og dertil kommer, at det var afgørende for indklagede, at entreprisen kunne være færdiggjort inden den 1. oktober Efter forhandlingerne meddelte Dreier indklagede, at tidsplanen kunne overholdes mod en merpris af kr. + moms, og dette beløb indgik i den endelige kontrakt. Et forbehold for tidsplanen kan imidlertid ikke lovligt forhandles, og indklagede var derfor forpligtet til at se bort fra Dreiers tilbud. Indklagede har gjort gældende, at indklagede som anført havde været berettiget til at afvise alle de indkomne tilbud på grund af forbehold, således også tilbudet fra Dreier. Dreiers forbehold for tidsplanen er ikke et forbehold for grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne, og indklagede var derfor ikke forpligtet til at se bort fra tilbudet. Forbeholdet kunne prissættes. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at afvise påstanden. Klagenævnet skal alene konstatere, at indklagede har begået en teknisk fejl ved at tildele klagerens tilbud en lavere karakter end tilbudet fra Dreier, eftersom indklagede selv har skønnet, at klagerens tilbud levede bedre op til kravene i underkriteriet»projektbeskrivelse«end tilbudet fra Dreier. Der er således ikke grundlag for at afvise påstanden. Det har trukket ned i bedømmelsen af klagerens tilbud, at kvalitetsniveauet var for højt i forhold til det personale, der skulle benytte bygningen, og dette indgik ikke som element i underkriteriet»projektbeskrivelse«. Påstanden skal derfor tages til følge. Indklagede har til støtte for, at klagerens påstand afvises, gjort gældende, at påstanden indebærer, at Klagenævnet skal tilsidesætte indklagedes skøn og erstatte det med sit eget. Påstanden indebærer tillige, at de to tilbud skal vurderes i forhold til hinanden og ikke måles i forhold til de fastsatte underkriterier. Til støtte for, at påstanden ikke tages til følge, har indklagede gjort gældende, at underkriteriet»projektbeskrivelse«ikke er ensbetydende med»kvalitet«. Klagerens tilbud har således opnået en mindre god pointtilde-

13 ling, fordi klagerens projektbeskrivelse indeholdt beskrivelse af en bygning, som slet ikke eller på utilstrækkelig vis passede til anvendelsen. 13. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at det ikke fremgår af de fastsatte betingelser, at kvalitetsniveauet ikke måtte være for højt i forhold til brugerne. Tværtimod har indklagede efterspurgt kreativitet. I strid hermed har indklagede ved evalueringen lagt afgørende vægt på, at kvalitetsniveauet i klagerens tilbud var for højt. Klageren blev ikke gjort opmærksom på, at indklagede ønskede yderligere forenklinger. Indklagede har erkendt, at anvendelsen af ordet»kvalitet«i de begrundelser for tildelingsbeslutningen, som klageren har modtaget, har kunnet give anledning til misforståelse. Indklagede har imidlertid gjort gældende, at klagerens tilbud beskrev en bygning, der på utilstrækkelig vis passede til det, den skulle bruges til. Indklagedes vurdering hviler udelukkende på de fastsatte underkriterier. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at Dreier i sit tilbud havde anført de samme to personer som nøglepersoner, som fremgik af det endelige tilbud. Da der ikke under forhandlingerne var sket ændringer i personkredsen, har indklagede ikke haft grundlag for at ændre vurderingen af Dreiers tilbud vedrørende dette underkriterium fra karakteren 4 til karakteren 7. Indklagede har gjort gældende, at den indledende vurdering, der var vanskelig at foretage, fordi ingen af tilbuddene var forskriftsmæssige, alene var udtryk for en foreløbig bedømmelse. Hvis Dreiers tilbud havde indeholdt fyldestgørende oplysninger om nøglepersonerne, ville dette have ført til, at tilbuddet vedrørende dette underkriterium allerede ved den foreløbige vurdering ville have fået middelkarakteren 7. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at de overtrædelser, som indklagede har begået, er så grove, at Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Dreier.

14 14. Indklagede har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at annullere tildelingsbeslutningen, idet klageren først har indgivet klagen til Klagenævnet næsten 6 måneder efter at være blevet bekendt med beslutningen. Klagenævnet udtaler: Ad spørgsmål 8 Efter Tilbudslovens 12, stk. 3, nr. 3, er det en betingelse for at anvende underhåndsbud, at der ikke ved licitationen er indkommet»forskriftmæssige bud«. Denne bestemmelse må - også efter sine forarbejder - skulle forstås i overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, der ligeledes (bl.a.) omhandler ikke forskriftsmæssige tilbud. Efter ordlyden vil manglende overholdelse af en hvilken som helst forskrift føre til, at tilbuddet ikke er forskriftsmæssigt, og det kan ikke antages, at der gælder krav om, at der ved tilbudsforbehold skal være tale om grundlæggende elementer. Klagenævnet er enig med indklagede i, at de 5 tilbud alle indeholdt forbehold for ikke rent bagatelagtige forhold. Indklagede havde således været berettiget til at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i Tilbudslovens 12. Det har indklagede imidlertid ikke gjort. Sagens skal derfor bedømmes på grundlag af den bestemmelse, som indklagede har fulgt, det vil sige Tilbudslovens 11. Ad påstand 1 Tidsangivelserne i Dreiers tilbud indeholder betydelige afvigelser fra den tidsplan, som fremgår af Tilbudsbestemmelserne. Dette forbehold må - i hvert fald under en licitation som den omhandlede, hvor det fra indklagedes side har været understreget, at det var af største vigtighed, at tidsplanen blev overholdt anses for et forbehold for grundlæggende elementer i licitationsbetingelserne. Det har derfor været i strid med ligebehandlings-

15 15. princippet i Tilbudslovens 2, stk. 3, at tage tilbuddet i betragtning og herefter selvsagt - ligeledes at forhandle med denne tilbudsgiver, jf. lovens 11. Under disse omstændigheder tages påstanden til følge. Ad påstand 2 Der er uanset ordvalget i indklagedes meddelelser om udfaldet af evalueringen ikke grundlag for at antage, at indklagede har lagt andre underkriterier til grund for evalueringen end de fastsatte. Påstanden tages ikke til følge Ad påstand 3 og 4 Klagenævnet tager ikke stilling til, hvilken pointdeling indklagedes skøn over de forskellige tilbuds opfyldelse af underkriterierne i en licitation med tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«skal give sig udslag i. Klagenævnet tager således ikke stilling til disse påstande. Ad påstand 5 Uanset at klagen er taget til følge ad påstand 1, tages klagerens påstand om annullation af tildelingsbeslutningen ikke til følge. Klagenævnet har herved lagt vægt på, at klagen først blev indgivet næsten 6 måneder efter, at klageren havde fået meddelelse om tildelingsbeslutningen. Påstanden tages ikke til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, og 11 ved at tage tilbuddet fra Dreier & Co. Nyborg A/S i betragtning og forhandle med denne tilbudsgiver, uanset at tilbuddet indeholdt forbehold for overholdelse

16 af licitationstidsplanen, hvilket udgjorde et grundlæggende element i licitationsbetingelserne. 16. Klagen tages ikke til følge ad påstand 2 og 5. Klagenævnet tager ikke stilling til påstand 3 og 4. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 K E N D E L S E C.C. Brun Entreprise A/S (advokat Henning Biil, København) mod A/S Storebælt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 K E N D E L S E Dansk Halbyggeri A/S (advokat Niels Heldgaard, København) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 K E N D E L S E LK Gruppen A/S (advokat Per Dalskov, København) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 25. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 25. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 25. juni 2015 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere