Taarup Bx. for Båndudstyr Auto-Swather Equipment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taarup Bx. for 5090. Båndudstyr Auto-Swather Equipment"

Transkript

1 1 Taarup Bx for 5090 Båndudstyr Auto-Swather Equipment Montageanvisning, brugsanvisning og reservedelsliste Assembly Instructions, Operator's Manual and Spare Parts List No Index

2 2

3 3 Bemærk: Dette katalog er et tillæg til maskiner, som monteres med båndudstyr. Det indeholder kun supplerende montageinstruktion og reservedelsliste til båndudstyr. a Bemærk, at de generelle sikkerhedsforskrifter, nævnt i maskinens basiskatalog, også er gældende ved alt arbejde med båndudstyr. Dog kan rengøring af båndvalser, vist side 29, kun udføres, når maskinen roterer. Udvis stor forsigtighed, når denne operation udføres. Vær især opmærksom på afsnittene om hydraulik, og specielt for maskiner med båndudstyr gælder det: Ingen personer må opholde sig bag maskinen, når båndudstyret hæves og sænkes. Note: This catalogue is a supplement for machines which are mounted with auto-swather equipment. It only contains supplementary assembly instructions and a spare parts list for auto-swather equipment. a Be aware that the general safety instructions which are mentioned in the main catalogue of the machine should also be considered when working with the auto-swather equipment. However, cleaning of the belt rollers, shown on page 29, can only be done when the machine is rotating. Be very careful when cleaning the belt rollers. Pay particular attention to the sections about hydraulics and particularly when working with machines with auto-swather equipment it is very important that no persons stay behind the machine when the auto-swather equipment is lifted and lowered. Indholdsfortegnelse / Contents Side/Page Montering / Mounting... 5 Betjening - indstilling / Operation - adjustment Vedligeholdelse / Maintenance Smøring / Lubrication Hydraulikanlæg / Hydraulic system El- og hydraulikdiagram / Electric and hydraulic diagram Reservedelsfortegnelse / Spare parts list Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Ligeledes tages der forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsanvisning. / We reserve the right to make alterations without notice. We also make reservations as to possible misprints in this manual.

4 4 a 160 kg 100 mm 20 x 80 ø 21 - ø mm

5 5 Montering 1 Løft ophængsbøjlen med kran som vist ved A og B. Alle slanger og hydraulikrør til højre og venstre bånd er pakket på henholdsvis højre og venstre bånd. Alle slanger, hydraulikrør, hydrauliktank, hydraulikpumpe, hydraulikblokke for ophæng samt alle el-komponenter er pakke på højrebånd. a Vær forsigtig, - ingen personer må opholde sig under eller i umiddelbar nærhed af den løftede genstand. 2-3 Ophængsbøjlen C placeres som vist 100 mm fra øverste kant på arm. Mellemlægsplader D placeres som vist og bolte E spændes. Monter fjederopstander F. 4-6 Monter fjeder G, som strammes op til ca. 150 mm. Fjederen skal justeres senere, når bånd er monteret. Mounting 1 Use a crane to lift the machine in the supension tube as shown at A and B. Alle hoses and hydraulic tubes for the right- and lefthand belt are attached on the right- and lefthand belt respectively. alle hoses, hydraulic tubes, hydraulic oil reservoir, hydraulic pump, hydraulic blocks for suspension and all electric components are attached to the righthand belt. a Be careful, - no persons are allowed to stay under or near the machine when it is being lifted. 2-3 The suspension tube C is placed 100 mm from the upper edge of the arm. Place intermediate plates D as shown and tighten the bolts E. Mount the spring upright F. 4-6 Mount the spring G, and tighten it to approx. 150 mm. The spring must be adjusted once the belt is mounted.

6 6 a400 kg

7 7 1-2 Løft båndsektionen A med gaffeltruck som vist. Når båndsektionen er løftet på plads, monteres den på armen, vist ved B. 3-4 Monter hydraulikmotor C i båndrulle på venstre båndenhed. 5-6 Monter slanger dd og E på hydraulikmotor for højre båndenhed. Bemærk, at slangerne kan byttes rundt for kørsel af båndet til højre eller venstre, se side Use a lift truck to lift the belt section A as shown. Once the belt section is in place, mount it on the arm, shown at B. 3-4 Mount the hydraulic motor C in the belt roller on the lefthand belt unit. 5-6 Connect the hoses dd and E to the hydraulic motor for the righthand belt unit. Note that the hoses can be changed about to alter the direction of the belt to the left or to the right, see page 27.

8 8 Højre / Right Venstre / Left

9 9 1-6 Monter rør og slanger for højre og venstre båndenhed som vist. 1-6 Mount tubes and hoses for right- and lefthand belt unit as shown.

10 Venstre / Left arm F7 Højre / Right arm F6

11 Placering af magnetventiler / kabelnumre 4...proportionalventil for højre båndstyring. 5...proportionalventil for venstre båndstyring magnetventil for hydraulikcylinder CYL.5 for løft af højre bånd 21...magnetventil for skift mellem hydraulikcylinder CYL.5 for løft og hydraulikmotor for højre bånd magnetventil for hydraulikcylinder CYL.6 for løft af venstre bånd 23...magnetventil for skift mellem hydraulikcylinder CYL.6 for løft og hydraulikmotor for venstre bånd. 4 Placering af føler / kabelnumre 6...føler for højre bånd sænket. 7...føler for venstre bånd sænket. 1-3 Position of solenoid valve / cable numbers 4...proportional valve for RH belt control. 5...proportional valve for LH belt control solenoid valve for hydraulic cylinder CYL.5 for lift of RH belt solenoid valve for changing between hydraulic cylinder CYL.5 for lift and hydraulic motor for RH belt solenoid valve for hydraulic cylinder CYL.6 for lift of LH belt solenoid valve for changing between hydraulic cylinder CYL.6 for lift and hydraulic motor for LH belt. 4 Position of sensors / cable numbers 6...sensor for RH belt in lowered position. 7...sensor for LH belt in lowered position.

12 12

13 13 Montering af hydrauliksystem for BX på ophæng Kun for maskiner, hvor BX-udstyr ikke er bestilt sammen med 5090 fra fabrikken. 1-3 Monter hydraulikblok A som vist. 4-8 Monter de to 8 mm hydraulikrør for løftecylinder på båndudstyr, som vist. Mounting of hydraulic system for BX equipment on suspension Applies only for machines for which the BX equipment was not ordered together with the 5090 from the factory. 1-3 Mount the hydraulic block A as shown. 4-8 Mount the two 8 mm hydraulic tubes for lifting cylinder on the belt equipment as shown.

14 14

15 15 1 Fastspænd 8 mm hydraulikrør som vist. 2-8 Monter 12 mm hydraulikrør som vist. 1 Fasten the 8 mm hydraulic tube as shown. 2-8 Mount the 12 mm hydraulic tube as shown.

16 16 M16 x 20 ø 17 - ø 35-5 M12 x 30 M10 x 25

17 Monter beslag B på hovedgear som vist. 3-4 Monter pumpeenhed C som vist. 5 Afmonter skærm Eog monter kileremme D. Derefter monteres skærm E igen. 6-7 Remmene strammes op, og møtrikken spændes som vist på foto 7 bagfra på ophæng. 1-2 Mount the bracket B on the main gear as shown. 3-4 Mount the pump unit C as shown. 5 Demount the guard Eand mount the V-belts D. Mount the guard E again. 6-7 Tighten the V-belts and the nut from behind on the suspension as shown on photo 7.

18 18 M10 x 35 M12 x 35 M8 x 25

19 Monter de to hydraulikslanger fra hydraulikpumper til hydraulikblok som vist. 3-4 Monter hydraulikrør som vist. 5-7 Monter hydrauliktank som vist. 1-2 Mount the two hydraulic hoses from the hydraulic pumps to the hydraulic block as shown. 3-4 Mount the hydraulic tube as shown. 5-7 Mount the hydraulic oil reservoir as shown.

20 20 BR = BRUN - BROWN - BRAUN - MARRON SO = SORT - BLACK - SCHWARZ - NOIR BL = BLÅ - BLUE - BLAU - BLEU R = RØD - RED - ROT - ROUGE G = GRØN - GREEN - GRÜN - VEAT GR= GRÅ - GREY - GRAU - GRIS H = HVID - WHITE - WEISS - BLANC GU = GUL - YELLOW - BELB - JAUNE KL = KLAR - CLEAR - KLAR - CLAIR RO = ROSA - PINK - ROSA - ROSE LI = LILLA - MAUVE - LILLA - LILAS O = ORANGE - ORANGE - ORANGE - ORANGE BE = BEIGE - BEIGE - BEIGE - BEIGE V = VIOLET - VIOLET - VIOLETT - VIOLET R/G BR/H LI/H O/H LI O GU H BR G B A GU/R BL/R GU/H GR/H BL/H SO KL V BL R/H V 4 BL SO BR C F 6 F 7 BL 51 SO 52 BR 53 BL 54 SO 55 BR 56 F 8 F 9 BL 57 SO 58 BR 59 BL 60 SO 61 BR 62 F 10 F 11 BL 63 SO 64 BR 65 BL 66 SO 67 BR 68 -G -BL -V -R/H -BR -H GU/H 75 -O/H 76 -G/H 77 -LI 78 R-11 R-12 R-13 R-14 KL GU O L/H S BL/R BL/H G/R BR/H GU/R BR BL BR BL BR BL BR BL V20 V21 V22 V23 V 5 BL SO VOLT C- 2 BR BL BR 12 VOLT R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R BL BR BL BR BL BR BL BR BL BR BL BR BL BR BL BR F6 F7 F8 F9 F10 F11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19

21 Monter hydraulik fittings som vist. 3 Monter sugeslanger H og G som vist. Slangen må ikke vrides ved tilspændingen, - sørg for at holde kontra på slangemuffen, når omløber spændes. 4-5 Monter de 4 relæer J i sokler R-11, R-12, R-13, og R-14 i relæboks, relæer låses med låsebøjle K. Monter kabler V4, V5, V20, V21, V22, og V23 som vist på diagram 5. Afmonter ledningslus L mellem klemme 51 og 52 samt ledningslus M mellem klemme 54 og 55. Monter følerkabler F6 og F7 som vist på diagram Mount the hydraulic fittings as shown. 3 Mount suction hoses H and G as shoen. The hose must not be twisted while being tightened, - secure the hose socket when tightening the union. 4-5 Mount the 4 relays J in the bases R-11, R-12, R-13, and R-14 in relay box. Lock the relays by means of the lock K. Mount the cables V4, V5, V20, V21, V22, and V23 as shown on diagram 5. Demount cable shunt L between clamp 51 and 52 and cable shunt M between clamp 54 and 55. Mount sensor cables F6 and F7 as shown on diagram 5.

22 mm

23 Før maskinen startes op: Hydrauliktank A skal påfyldes 23 liter olie BP Terrac STOU 10 W/30 eller tilsvarende. kjh Advarsel: Oliepumpen må aldrig rotere uden olie i det hydrauliske system. I modsat fald ødelægges pumpen. Indstilling for sammenlægning af skår med 2 x BX båndudstyr 2-6 Afmonter de inderste deflektorplader B og C og placer dem foran i parkeringsholder som vist på foto5 og foto Høsteenhedernes bagklap D indstilles således, at græsstrømmen rammer linien Epå båndet. Bagklap indstilles ved hjælp ringmøtrik F. 1-2 Before starting up the machine: The hydraulic oil reservoir A must be filled with 23 litres of oil BP Terra STOU 10 kjh W/30 or equivalent. Warning: Never let the oil pump rotate without oil in the hydraulic system. Otherwise, the pump can be destroyed. Collection of swathes with 2 x BX belt equipment 2-6 Demount the inner deflector plates B and C and place them in the storage area as shown on photos 5 and Adjust the rear flap D of the cutting units so that the grass lands on the line E on the belt. Adjust the rear flap by means of the ring nut F.

24 24 2,3 m / 2,8 m 1,8 m / 2,0 m 1,8 m / 2,0 m

25 25 Betjening - indstilling 1 Styreboksen betjenes på følgende måde: Højre bånd Venstre bånd A D = Regulering af båndhastighed. B E = Hæve båndudstyr. C F = Sænke båndudstyr. Bemærk: Når båndet hæves, afbrydes båndets rotation automatisk, og modsat når båndet sænkes. a Ingen personer må opholde sig i nærheden af båndudstyret, når dette hæves og sænkes. 2 Et skår fra 9 m ved hjælp af 2 x BX båndudstyr der kaster materialet ind mod midten. Ved at regulere båndhastigheden, kan skårets bredde reguleres. 3 To skår fra 12 m ved hjælp af 2 x BX båndudstyr, der kaster materialet til højre, se indstilling af maskinen for denne kombination på næste side. Operation - adjustment 1 The control box is operated in the following way: RH belt LH belt A D = Adjustment of belt speed B E = Raise belt equipment C F = Lower belt equipment Note: When the belt is raised, the rotation of the belt is automatically stopped, and vice versa when the belt is lowered. a No persons are allowed to stay near the belt equipment when it is being raised and lowered. 2 One swath from 9 metres collected by means of 2 x BX equipment throwing the grass towards the centre. The swath width can be changed by adjusting the belt speed. 3 Two swathes from 12 metres collected by means of 2 x BX belt equipment throwing the grass to the right. See adjustment of the machine for this combination on the next page.

26 26

27 27 Indstilling for to skår fra 12 m 1 Venstre skårdeflektor A skal montres på højre høsteenhed, som vist. 2-3 Højre skårdeflektor B afmonteres og placeres foran i parkeringsholder som vist på foto Hydraulikslanger på pumpe C ombyttes som vist på foto 5, således at båndet kører mod højre. Adjusted for two swather from 12 metres 1 Mount the lefthand swathdeflector A on the righthand cutting unit as shown. 2-3 Demount the righthand swath deflector B and place it in the storage area as shown on photo Exchange the hydraulic hoses on pump C as shown on photo 5 so that the belt runs to the right.

28 28

29 29 Vedligeholdelse 1-2 Valserne skal holdes rene. Opbygges der snavs på valserne, kan det iagttages udvendigt på transportbåndet. Skraberne A og B aktiveres i pilenes retning som vist. Transportbåndet skal rotere, og det skal være sænket til arbejdsstilling. Ved kørsel i fedtet forårsafgrøde skal valserne kontrolleres flere gange dagligt. a Vær agtpågivende når skraberne aktiveres. Traktorens motor må max. rotere med 1000 omdrejninger pr. minut, og båndet indstilles til fuldt omdrejningstal. Hav en arbejdsbeklædning, som er fri for løsthængende dele. 3-4 Stramning af transportbånd. Stramningen kan foretages fra båndsektionens udvendige side med bolten C. Bolten drejes i pilens retning, - klembolten D skal løsnes, medens stramningen udføres. Båndet er opstrammet korrekt, når medbringerne er mm under kanten, mærket E, på båndrammens midte. Maintenance 1-2 Keep the rollers clean. If dirt accumulates on the rollers, it can be seen on the outside of the belt. Activate the scrapers A and B in the direction of the arrow as shown. The belt must rotate and it must be lowered to working position. When working in a slippery spring crop, the rollers must be checked several times a day. a Be careful when activating the scrapers. Max. tractor motor speed is 1000 r.p.m. The belt is set at full number of revolutions. Be wearing working clothes with no loose parts. 3-4 Tightening of conveyor belt. The tightening can be done from the outside of the belt section by means of the bolt C. Turn the bolt in the direction of the arrow - loosen the screw D while tightening. When the carriers are mm below the edge E on the middle of the belt frame, the belt has been tightened correctly.

30 30 5 mm

31 31 1 Reparation eller montering af nyt transportbånd. Der kan leveres et reparationssæt til transportbåndet incl. samleskinner, - se reservedelsliste. Gummikanterne skal overlappe samleskinner med ca. 5 mm som vist. Ved montering af nyt transportbånd eller ved afkortning af gammelt bånd, skal overskydende gummikanter bortskæres i begge sider, som vist ved A. 2 Justering af transportbånd. Løber transportbåndet "skævt", kontrolleres altid først, at der ikke er snavs på rullernes løbebaner. En eventuel opretning af transportbåndet, kan udføres ved bolten B. Eksempel: Løber båndet mod kanten C, skrues bolten mod højre, vist ved E. a Justeringen må ikke udføres, medens transportbåndet roterer. Juster lidt af gangen og prøvekør mellem hver justering. 1 Repair or mounting of new conveyor belt. A repair kit for the conveyor belt incl. assembly rails is available - see spare parts list. The rubber edges must overlap the assembly rails by approx. 5 mm as shown. When mounting a new conveyor belt or by shortening an old belt, the surplus rubber edges must be cut away in both sides as shown at A. 2 Adjustment of conveyor belt. If the conveyor belt does not run straight, it must always be checked first whether the roller path of the rollers is clean. Alignment of the conveyor belt can be done at the bolt B. Example: If the belt runs towards the edge C, the bolt is turned to the right as shown at E. a DO NOT adjust the conveyor belt while rotating. Do not adjust too much at once and test every adjustment.

32 32

33 33 Smøring 1-2 Ophængets drejeled og lejer ved hydraulikcylinder, ialt 6 nipler, smøres 1 gang ugentlig (hver 40. time). 3-4 Båndrullernes lejer, ialt 4 nipler, smøres 1 gang ugentlig (hver 40. time). Lubrication 1-2 Lubricate the pivot joint and bearings of the suspension at the hydraulic cylinder, in total 6 nipples, once a week (every 40 hours). 3-4 Lubricate the bearings of the belt rollers, in total 4 nipples, once a week (every 40 hours).

34 mm

35 Hydraulikanlæg a Grundet overtryk i det hydrauliske system, må filterdækslet F aldrig skrues af, umiddelbart efter at maskinen er standset. Vent ca. 5 minutter. Undgå at berøre varm hydraulikolie, - drifttemperatur er O C. Vær agtpågivende når der arbejdes med hydraulik. Brug øjenbeskyttelse og handsker. Udstrømmende hydraulikolie under tryk kan trænge ind i huden og forårsage koldbrand. Søg læge, hvis De har været udsat for uheld. Kontroller oliestanden for hver 80 driftstimer. Oliefilteret A skal fjernes for at udføre oliekontrollen. Oliniveau Olietype Olieskift Oliefilter : 140 mm under påfyldningsstudsen, - se ill. 2. Er olien driftvarm vil oliestanden være lidt højere, ca. 120 mm. : BP Terrac STOU 10 W/30 eller tilsvarende. : 1 gang/sæson anbefales. Oliemængde ved olieskift er ca. 21 liter. : Filteret A skiftes efter ca. 50 driftstimer og herefter mindst én gang/sæson. 3-4 Oliemotore Mindst én gang/sæson, demonteres oliemotore B og C, fra maskinen. Mangenotforbindelser renses og fyldes op med nyt molykote-fedt. 1-2 Hydraulic system a Due to overpressure in the hydraulic system the filter cover F must never be screwed off immediately after the machine has been stopped. Wait for approx. 5 minutes. Avoid to touch the warm hydraulic oil - the operation temperature is O C. Be very careful when dealing with hydraulics. Use eye protection and gloves. Escaping hydraulic oil under pressure might penetrate into the skin and cause serious infection. See a doctor if you have been exposed to injury. Check the oil level after every 80 hours of operation: Remove the oil filter A to check the oil level. Oil level Type of oil Oil change Oil filter : 140 mm below filler opening - see ill. 2. If the oil is operating warm, the oil level will be a bit higher, approx. 120 mm. : BP Terrac STOU 10 W/30 or equivalent. : Once every season is recommended. Oil quantity to be changed is approx. 21 litres. : Replace the filter A after approximately 50 hours of operation and then at least once a season. 3-4 Oil motors Demount the oil motors B and C from the machine at least once a season. Clean the spline connections and fill them up with molykote grease.

36 36 El- og hydraulikdiagram / Electric- and hydraulic diagram 5090 BX diagram-1.0 F- 7 F- 6 CYL.6 CYL.5 Dyse Dyse 20cc 20cc V 22 EVK06/C312C00DG38 V 20 EVK06/C312C00DG38 V 23 V 21 V 5 V Bar 180 Bar FIS100/1+SF100/1 17cc 17cc 9P20151ESRA o/min

37 37 Bestilling af reservedele Alle reservedelstegninger er set i en vinkel "skråt bagfra". D.v.s. at når vi taler højre/venstre er det altid i forhold til maskinens kørselsretning. Reservedelslisten er ikke opdelt i de maskinkombinationer som leveres fra fabrikken. Den giver derfor ikke oplysning om, hvilke dele der er standard- eller ekstraudstyr. Ved bestilling af reservedele bedes opgivet maskinens fabrikationsnummer og leveringsår. Anvend kun originale Taarup reservedele. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Ligeledes tages der forbehold for eventuelle trykfejl i denne reservedelsliste. Kverneland Kerteminde AS DK-5300 Kerteminde - Denmark Phone Fax Maskinnr. : Leveringsår : Reservedelsfortegnelse Side Ophæng Båndsektion Hydraulik... 43

38 38 Instruction for ordering spare parts All spare parts drawings are shown at an oblique angle from the rear, - i.e. When stating right/left hand side, this is always in relation to the machine's forward direction. i.e. standing behind machine. The spare parts list is not set out in the various machine combinations which are delivered from the factory, consequently it is not indicated in the list if the parts are standard or extra equipment. Please state the following information in the order: Machine serial No. and year of delivery. Use original Taarup spare parts only. We reserve the right to make any alterations without notice. Printing errors excepted. Kverneland Kerteminde AS DK-5300 Kerteminde - Denmark Phone Fax Machine No. : Year of delivery : Spare parts list Page Linkage Belt section Hydraulic... 43

39 39 a b d Venstre/Left/Links Højre/Right/Recht Compl. No (page ) Venstre/Left/Links Højre/Right/Recht Venstre/Left/Links Højre/Right/Recht BX c 3

40 40 a b d BX Pakningssæt nr Gasket kit No Dichtungssatz Nr c

41 41 a b d BX består af 5 stk consisting of 5 pcs besteht auf 5 Stück Reparationssæt nr Kit for modification No Reparatursatz Nr c 3

42 42 a b d OMM BX c

43 43 a b d 5090-BX *) *) Nr. består af 2 stk./no. consists of 2 pcs./nr. besteht auf 2 Stück c 3

44 44 d a b compl Venstre bånd/left belt/linkes band Højre bånd/right belt/rechtes band BX-7 c

45 45 a b d Venstre bånd/left belt/linkes Band c BX-5

46 46 d a b Højre bånd/right belt/rechtes Band c 5090-BX

47 47 Del nr. Part No. Antal Number Benævnelse Description Désignation Bezeichnung Bemærkninger Remarks Pos. Side/Page Splitbolt Cotter bolt Boulon à goupille Splintbolzen d Endestykke End piece Pièce d'extrémité Endstück d Tube Tube Tube Rohr c Tap Pin Axe Zapfen d Skrabeskinne Scraper rail Rail Abstreifschiene d Gummilap Rubber lug Patte caoutchouc Gummilappen b Skinne Rail Rail Schiene *c Medbringer komplet Catch complete Porteur complet Mitnehmer komplett 5 stk./pcs. a Drivtromle Drive roller Rouleau d'entraînement Antriebswalze d Lejehus Bearing housing Boîte de palier Lagergehäuse c Koblingspart Clutch part Part d'embrayage Kupplungsteil d Motorholder Motor support Support de moteur Motorhalter c Reparationssæt Repair kit Jeu de réparation Reparatursatz d Skive Washer Rondelle Scheibe d Afstandsring Distance ring Bague d'entretoise Abstandsring a Valse Roller Rouleau Walze a Rullekonsol Roller bracket Support rouleau Walzenkonsole b Rullekonsol Roller bracket Support rouleau Walzenkonsole c Leje Bearing Roulement Lager b Aksel Shaft Arbre Welle b Aksel Shaft Arbre Welle b Forbindelsesstang Connecting rod Pièce de jonction Verbindungsstange b Splitbolt Cotter bolt Boulon à goupille Splintbolzen a Skærm komplet Guard complete Protection complète Schutz komplett a Bånd komplet Belt complet Tapis complet Band komplett b Beslag Bracket Attache Befestigung a Aksel Shaft Arbre Welle a Skive Washer Rondelle Scheibe b Lynkobling Quick coupling Coupleur rapide Schnellkupplung 1/2" b Lynkobling Quick couplng Coupleur rapide Schnellkupplung 1/2" b Møtrik Nut Ecrou Mutter a Skive Washer Rondelle Scheibe a Gummidæmper Rubber damper Amortisseur caoutchouc Gummidämpfer b Skive Washer Rondelle Scheibe b Trækfjeder komplet Tension spring complete Ressort de traction complet Zugfeder komplet b Olietank Oil reservoir Réservoir d'huile Ölbehälter d Bolt Bolt Boulon Bolzen d Bolt Bolt Boulon Bolzen c Båndramme Frame Cadre Rahmen d Konsol Bracket Support Konsole d Skærm komplet Guard complete Protection complète Schutz komplett d-3 42 Index

48 48 Del nr. Part No. Antal Number Benævnelse Description Désignation Bezeichnung Bemærkninger Remarks Index Pos. Side/Page Stiver Support Tirant Strebe d Låsebeslag Locking plate Plaque de verrouillage Verriegelung b Oliespreder Oil distributor Distributeur d'huile Ölverteiler b Gummilap Rubber lug Patte caoutchouc Gummilappen c Aftaster a Ventil Valve Vanne Ventil a Konsol Bracket Support Konsole c Gevindstang Threaded rod Barre filetée Gewindestange a Gevindstykke Threaded piece Pièce filetée Gewindestück a Gevindstykke Threaded piece Pièce filetée Gewindestück a Konsol højre Bracket RH Support droit Konsole, rechts a Konsol venstre Bracket LH Support gauche Konsole, links a Konsol højre Bracket RH Support droit Konsole, rechts a Konsol venstre Bracket LH Support gauche Konsole, links a Vippekonsol Tilting bracket Support oscillant Kippkonsole a Arm Arm Bras Arm d Holder Support Support Halter c Konsol Bracket Support Konsole c Plade Plate Plaque Platte b Kabel Cable Câble Kabel d Cylinder Cylinder Vérin Zylinder c Nylonskive Nylon washer Rondelle Nylon Nylonscheibe b Kileremskive V-belt pulley Poulie à gorge Keilriemenscheibe b Skive Washer Rondelle Scheibe b Båndudstyr komplet Auto-swather complete Groupeur à tapis complet Schwadablageausrüng kpl. a Møtrik Nut Ecrou Mutter c Møtrik Nut Ecrou Mutter b Splitbolt Cotter bolt Boulon à goupille Splintbolzen b Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydraulique Hydraulikschlauch L = 470 mm c Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydraulique Hydraulikschlauch L = 360 mm c Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr b Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydaulique Hydraulikschlauch L = 1100 mm b Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr c Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydraulique Hydraulikschlauch L = 730 mm b Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1970 mm b-2 45

49 49 Del nr. Part No. Antal Number Désignation Bezeichnung Bemærkninger Remarks Index Pos. Side/Page Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydraulique Hydraulikschlauch L = 1200 mm b Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1930 mm b Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1730 mm d Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 480 mm d Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 305 mm Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1070 mm a Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydraulique Hydraulikschlauch L = 990 mm d Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1000 mm c Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydraulique Hydraulikschlauch L = 400 mm d Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydraulique Hydraulikschlauch L = 340 mm c Hydraulikslange Hydraulic hose Flexible hydraulique Hydraulikschlauch L = 450 mm c Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1015 mm b Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1385 mm c Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 150 mm c Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1370 mm c Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 920 mm b Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 1000 mm c Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L =168 mm a Hydraulikrør Hydraulic tube Tube hydraulique Hydraulikrohr L = 480 mm c Splitbolt Cotter bolt Boulon à goupille Splintbolzen c Plade Plate Plaque Platte c Leje Bearing Roulement Lager RS c Enradet sporkugleleje One-row ball bearing Roulement, une rangée Einreihiges Kugellager 620 a Glideleje Slide bearing Palier glissant Gleitlager *c Glacierbøs Glacier bush Bague Glacier Lagerbuchse PM 2520 DX d Glideleje Slide bearing Palier glissant Gleitlager *b Kileremsæt V-belt set Jeu de courroie Keilriemensatz 2 stk./ pcs. b Stålbolt Steel bolt Boulon en acier Stahlbolzen M 5-35 a Stålsætskrue Steel set screw Vis de pression en acier Stahlsetzschraube M 6-25 d Stålbolt Steel bolt Boulon en acier Stahlbolzen M 8-40 b Stålsætskrue Steel set screw Vis de pression en acier Stahlsetzschraube M Låsemøtrik Lock nut Ecrou de blocage Gegenmutter M 8 b Messing møtrik Brass nut Ecrou en laiton Messingmutter M 5 a Stålmøtrik Steel nut Ecrou en acier Stahlmutter M 12 c Låsemøtrik Lock nut Ecrou de blocage Gegenmutter M 22 c Stålbolt Steel bolt Boulon en acier Stahlbolzen M 6-12 c Stålsætskrue Steel set screw Vis de pression en acier Stahlsetzschraube M c Stålsplit Steel pin Goupille en acier Stahlsplint M Facetskive Bevel edge washer Rondelle facettée Scheibe, factiert Ø 8.4/Ø Stjerneskive Washer Rondelle Scheibe Ø 5.1 a Centerfjederskive Centre spring washer Rondelle Federscheibe A 6 d Popnitte Rivet Axe goupille Niete Ø a-3 42

50 50 Del nr. Part No. Antal Number Benævnelse Description Désignation Bezeichnung Bemærkninger Remarks Index Pos. Side/Page Seegerring Seger circlip Anneau Seger Segerring U 30 b Seegerstøtteskive Seger support washer Rondelle du support Seger Segerstützscheibe Ø 30/Ø b Pasfeder Key Clavette Feder A d Pasfeder Key Clavette Feder A b Hydraulikblok Hydraulic bloc Bloc hydraulique Hydraulikblock c Proportionalblok Proportional bloc Bloc proportional Proportionalblock a Pumpe Pump Pompe Pumpe c Hydraulisk pumpe Hydraulic pump Pompe hydraulique Hydraulikpumpe d Pakningssæt Gasket kit Jeu d'étanchéité Dichtungssatz d Forsatsleje Bearing Roulement Lager c Splinebøsning Bushing Bague Büchse c Filterindsats Filter cartridge Filtre Filtereinsatz a Returfilter Return filter Filtre de retour Rücklauffilter b Stempelføring Piston guide Guidage de piston Stempelführung d Pakningssæt Gasket kit Jeu d'étanchéité Dichtungssatz d Stempelstang Piston rod Tige de piston Kolbenstange c Cylinderrør Cylinder tube Tube de vérin Zylinderrohr c Gummidæmper Rubber damper Amortisseur caoutchouc Gummidämpfer c Gummidæmper Rubber damper Amortisseur caoutchouc Gummidämpfer b Plastprop Plastic plug Bouchon plastique Plastikpropfen c Plastprop Plastic plug Bouchon plastique Plastikpropfen K 16 d Relæ Relay Relais Relais 16A 12 V a Fjeder Spring Ressort Feder a Magnet Magnet Aimant Magnet a Stik Plug Prise courant Stecker *a Ledningsrem Cable belt Serre cäble Leitungshalter a-5 39 *Anvendes flere steder på *Is used on several places *Est utilisé à plusieurs *Wird an mehreren Stellen maskine. on the machine. endroits sur la machine. auf der Maschine benutzt.

51 51

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Taarup Bx for 4040C. Båndudstyr Auto-swather equipment

Taarup Bx for 4040C. Båndudstyr Auto-swather equipment 1 Taarup Bx for 4040C Båndudstyr Autoswather equipment Montageanvisning, brugsanvisning og reservedelsliste Assembly Instruction, Operator's Manual and SpareParts List No. 70.040.102 Index 11109 2 3 Bemærk:

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Båndudstyr model Taarup Bx (for maskiner C C )

Båndudstyr model Taarup Bx (for maskiner C C ) 1 Båndudstyr model Taarup Bx (for maskiner 4024-4028 - 4028 C - 4032-4032 C - 4036) Auto-swather equipment model Taarup Bx (for machines 4024-4028 - 4028 C - 4032-4032 C - 4036) Montageanvisning, brugsanvisning

Læs mere

FKR-150. Fransgård. Kæderydder Krattknuser Kedjeröjare Chain mulcher Kettenmulcher Efface de la chaîne Vesakkomurskain

FKR-150. Fransgård. Kæderydder Krattknuser Kedjeröjare Chain mulcher Kettenmulcher Efface de la chaîne Vesakkomurskain Fransgård Reservedele Reservdelar Spare parts Ersatzteile Piéces detaches Varaosaluettelo Kæderydder Krattknuser Kedjeröjare Chain mulcher Kettenmulcher Efface de la chaîne Vesakkomurskain FKR-150 1 Nr.

Læs mere

Maskiner med skårdeflektor Machines with swath deflector

Maskiner med skårdeflektor Machines with swath deflector 3 Maskiner med skårdeflektor Machines with swath deflector (Models 4024-4028 - 4028 C - 4032-4032 C) Montageanvisning, brugsanvisning og reservedelsliste Assembly instructions, operator's manual and spare

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE 1 2 539101176 REMSKIVE BELT PULLEY 2 2 539101177 NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM 3 4 539102717 SKRUE 5/16-18 X 5/8 SCREW 5/16-18 X 5/8 4 1 539103256 FJEDER SPRING 5 2 539101331 LÅSEMØTRIK 01-02-2013

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Fransgård VHZ Skovtang m.spil Forestry tong / winch Rückezange mit Seilwinde Pince Forestiére/treuil Juontokoura vinssillä

Fransgård VHZ Skovtang m.spil Forestry tong / winch Rückezange mit Seilwinde Pince Forestiére/treuil Juontokoura vinssillä Fransgård Reservedele Resevdelar Spare parts Reservdelar Ersatzteile Pièces détachées Varaosaluettelo Skovtang m.spil Forestry tong / winch Rückezange mit Seilwinde Pince Forestiére/treuil Juontokoura

Læs mere

421 A/B. Model: 420 421 A 421 B. Stykliste Dansk

421 A/B. Model: 420 421 A 421 B. Stykliste Dansk Model: 420 421 A 421 B Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse HÅNDTAGSDELE FRA FRA SERIENR. 325436 3 SOKKELDELE FRA SERIENR. 325436 6 TILBEHØR, OVERSIGT 10 TANK 12 FORSTØVER 14 TÆPPESKUM/BLÆSER 16 TÆPPESKUMDEL

Læs mere

RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE. for TP 320 PTO K 23-10-2013

RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE. for TP 320 PTO K 23-10-2013 Flishugger Wood Chipper RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE for TP 320 PTO K 23-10-2013 Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com Figur

Læs mere

Skårdeflektormaskiner Machines with swath deflector

Skårdeflektormaskiner Machines with swath deflector 1 Skårdeflektormaskiner Machines with swath deflector (Models Taarup 336-337 - 338-339 - 337 C - 338 C) Brugsanvisning og reservedelsliste Operator's manual and spare parts list No. 68.049.501 / Index

Læs mere

A B 7 C 0 29 1 2 5 7 29 6 1 4 9 0 4 5 27 1 12 9 22 16 16 21 2 26 20 11 2 1 9 15 24 2 17 17 19 2 1 1 125 25 125 10 125 4 5 E D 125 5 F 67 66 4 45 44 45 4 70 49 9 9 70 50 62 5 56 57 60 5 61 61 Model: Fusion

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 10 MØTRIK RUSTFRI A M STAINLESS NUT M 2 2 20 SKRUE MX SCREW MX 1001 SKRUE MED INDV. -KT. CYL. MX12 1 12 REMSKIVE BELT PULLEY 1 1 KILEREM V-BELT 1 1 BAGPLADE REAR PLATE 010210 PLANSKIVE M FZ FACE PLATE

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Illustration A. Plastic plate. Model 6003

Illustration A. Plastic plate. Model 6003 Illustration A Plastic plate 1 3 2 6 5 4 122 123 7 8 Model 6003 POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 1 30000069 GASKABEL THROTTLE CABLE 2 2 90100691 LÅSEMØTRIK 8.8 M6 FZ LOCKING NUT M6 FZ 3 2 410942

Læs mere

Græs, grovfoder & udfodring. Slåmaskiner og skårlæggere. Ændring af halslejer m.m. i høstebjælke.

Græs, grovfoder & udfodring. Slåmaskiner og skårlæggere. Ændring af halslejer m.m. i høstebjælke. Teknisk- & reservedelsinformation Side 1 af 5 Græs, grovfoder & udfodring Slåmaskiner og skårlæggere 02-055 Dato: 00.04.05 Model... : Emne... : Beskrivelse... : Alle maskiner med Taarup høstebjælke, dog

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13 R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING Introduktion Indholdsfortegnelse Tillykke med dit køb af denne romaskine. Dette produkt er konstrueret og fremstillet til at opfylde behov og krav ved privat brug.

Læs mere

FLOORTEC 350. Stykliste Dansk. Model: FLOORTEC 350 FLOORTEC 350 B ALTO

FLOORTEC 350. Stykliste Dansk. Model: FLOORTEC 350 FLOORTEC 350 B ALTO Model: B ALTO Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Oversigtsbillede 3 Chassissystem 5 SIDEKOSTSAMLING 7 Skidtkassesystem 9 Transmission 11 Right and left hatch assemblies 13 Belt tensioner assemblies 15

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE

DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE R9 ROMASKINE INTRODUKTION: Dette produkt er designet til at blive brugt til hjemmebrug/familiebrug. Hvis produktet Ikke bruges ud fra forskrifterne vil garantien

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Model TA 753 C. Reservedelsliste Spare parts list Liste des pièces de rechange Ersatzteilliste

Model TA 753 C. Reservedelsliste Spare parts list Liste des pièces de rechange Ersatzteilliste 1 Model TA 753 C Reservedelsliste Spare parts list Liste des pièces de rechange Ersatzteilliste No. 67.030.651 / Index 106-04 - 2. udgave/2. edition/2ième édition/2. Ausgabe 3 Bestilling af reservedele

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION KÆDEBREMSE KPL. CLUTCH COVER ASSEMBLY SKRUE M5X40 SCREW M5X BØS

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION KÆDEBREMSE KPL. CLUTCH COVER ASSEMBLY SKRUE M5X40 SCREW M5X BØS Model: Smart Chainsaw 400 Partnumber: 90068150 Year: 2016 1 1 434311 KÆDEBREMSE KPL. CLUTCH COVER ASSEMBLY 2 1 431965 SKRUE M5X40 SCREW M5X40 3 1 406151 BØS 5X6.3X30 BUSHING 5X6.3X30 4 1 406152 BØS 6.3X9X15

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL.

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL. 1 4 410022 SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL. 8 10 90102308 PLANSKIVE M5 WASHER 26 1 90100662 STÅLMØTRIK M8 8.8 FZB NUT M8 27 1 410333 BLÆSEHUS FLY WHEEL COVER 28 1 410334 GENNEMFØRING CABLE JACKET 29 1

Læs mere

Taarup Bx for 4040C. Båndudstyr Auto-swather equipment

Taarup Bx for 4040C. Båndudstyr Auto-swather equipment 1 Taarup Bx for 4040C Båndudstyr Autoswather equipment Montageanvisning, brugsanvisning og reservedelsliste Assembly Instruction, Operator's Manual and SpareParts List No. 70.040.102 Index 11109/2 2 3

Læs mere

RV-300. Fransgård. Rotorrive Rotorvändere Rotary Turner Rotorwender Le Retourneur a Rotor Haravapöyhin Ancinho Rotor

RV-300. Fransgård. Rotorrive Rotorvändere Rotary Turner Rotorwender Le Retourneur a Rotor Haravapöyhin Ancinho Rotor Fransgård Reservedele Reservdelar Spare parts Ersatzteile Piéces detaches Varaosaluettelo Pecas de reposicao Rotorrive Rotorvändere Rotary Turner Rotorwender Le Retourneur a Rotor Haravapöyhin Ancinho

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

M.HÅNDTAG 5 1 662045 START FJEDER RECOIL SPRING 6 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL M.HÅNDTAG

M.HÅNDTAG 5 1 662045 START FJEDER RECOIL SPRING 6 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL M.HÅNDTAG 1 1 11GB/T67M5X12 MASKINSKRUE 5X12 MACHINE SCREW 5X12 2 1 111E40F-511-2 SKIVE WASHER 3 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL 4 1 40-11330 STARTSNOR 4MM M.HÅNDTAG 7 1 40-11330 STARTSNOR 4MM M.HÅNDTAG

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

V. Brøndum A/S. RONDA 200H GreenTech 1100 W

V. Brøndum A/S. RONDA 200H GreenTech 1100 W V. Brøndum A/S RONDA 200H GreenTech 1100 W A0.80.1007 07-2012 1 Reservedelsliste Motortop Spare Parts List Motor Top Ersatzteilliste - Motorkopf 2 Reservedelsliste Motortop Spare Parts List Motor Top Ersatzteilliste

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Indbygningshåndtag og låse / Deep-dish paddles

Indbygningshåndtag og låse / Deep-dish paddles 50.9576X Aluminiumsdrejelås, eloxceret. 90 x 90 mm. 8 mm firkant + 20 mm længere med rille. Aluminium turnlock, anodized, 8 mm square + pin 20 mm longer with grove. 15.525 Indbygningshåndtag uden lås.

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Motortyp / Spannrolle. Nr. Best.nr. Stk Beskrivelse DK Bezeichnung D Description GB Déscription F

Motortyp / Spannrolle. Nr. Best.nr. Stk Beskrivelse DK Bezeichnung D Description GB Déscription F Illustration B Motor / Strammerulle Motortyp / Spannrolle Engine / Belt tightener Moteur / Tendeur de courroie Nr. Best.nr. Stk Beskrivelse DK Bezeichnung D Description GB Déscription F 00 00 003 004 005

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Models Taarup 2016-2020 - 2024-2028

Models Taarup 2016-2020 - 2024-2028 1 Models Taarup 2016-2020 - 2024-2028 Reservedelsliste Spare parts list Liste des pièces de rechange Ersatzteilliste No. 56.030.552 / Index 109-09 5 Bestilling af reservedele Alle reservedelstegninger

Læs mere

5332 re2. Reservedelsliste. VELA Hip Hop 300. Dato: 30-01-2009. VELA - DK-9200 Aalborg - Tlf.: +45 9634 7600 - Fax: +45 9818 7166 - www.vela.

5332 re2. Reservedelsliste. VELA Hip Hop 300. Dato: 30-01-2009. VELA - DK-9200 Aalborg - Tlf.: +45 9634 7600 - Fax: +45 9818 7166 - www.vela. re Reservedelsliste VELA Hip Hop 0 Dato: 000 VELA DK00 Aalborg Tlf.: + 00 Fax: + www.vela.dk re Reservedelsliste 0 0 0 0 Dato: 000 VELA DK00 Aalborg Tlf.: + 00 Fax: + www.vela.dk re Mark. 0 0 0 RESERVEDELE

Læs mere

Model TD420 / E Krumtap og svinghjul Crankshaft and flywheel

Model TD420 / E Krumtap og svinghjul Crankshaft and flywheel Model TD420 / E Krumtap og svinghjul Crankshaft and flywheel 1 730134 2 Kugleleje 6202/P5 Ball bearing 6202/P5 2 730135 1 Balanceaksel Balance shaft 3 730136 2 Feder Key 4 730137 1 Gear Gear 5 730138 1

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

MVM Mullerup Vertikal Mixer

MVM Mullerup Vertikal Mixer Vertikal Mixer RESERVEDELSOVERSIGT SPARE PART LIST 06-2010 770250 2 / 57 Information DANSK Produkt MVM blander Type Reservedelsoversigt Nummer 770250 Sprog Dansk (originalsprog) Version 06-2010 Erstatter

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SCRUBTEC B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC B ALT

SCRUBTEC B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC B ALT Model: ALT Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse GENERAL SYSTEM 3 OPLØSNINGSSYSTEM 5 FILTER AND WHEELS SYSTEM 7 GENINDVINDINGSSYSTEM 9 HANDLE AND DASHBOARD SYSTEM 11 SQUEEGEE AND LIFT SYSTEM 13 Børstesystem

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions 99.48.03-F DK GB Motor type AV Instructions 2 Ventilmotor type AV DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Brugsanvisning. TRAILERSPRØJTE m/3 dyser, 12 V, 70l. Varenr.: 90 15 550

Brugsanvisning. TRAILERSPRØJTE m/3 dyser, 12 V, 70l. Varenr.: 90 15 550 Brugsanvisning TRAILERSPRØJTE m/3 dyser, 12 V, 70l. Varenr.: 90 15 550 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Secutex. 1-Part U-lift Laced Basket hitch 2-leg sling 3- and 4-leg sling. Angle of inclination Loadfactor 1 2 0,8 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5

Secutex. 1-Part U-lift Laced Basket hitch 2-leg sling 3- and 4-leg sling. Angle of inclination Loadfactor 1 2 0,8 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5 Båndstropper - EN 1492-1 Båndstropper af polyester. Vi lagerfører et meget stort udvalg af båndstropper i standard længder. Båndstropper leveres også med beskyttelse i øjerne. Udover de nævnte båndstropper

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

FASTERHOLT VANDINGSMASKINE FM 5500H

FASTERHOLT VANDINGSMASKINE FM 5500H FASTERHOLT VANDINGSMASKINE FM 5500H BETJENINGSVEJLEDNING & RESERVEDELSKATALOG A/S FASTERHOLT MASKINFABRIK EJSTRUPVEJ 22, DK-7330 BRANDE DENMARK TLF: +45 97 18 80 66 FAX: +45 97 18 80 40 LAGER: +45 96 29

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are max values of the lifting methods shown. SF 1-gr. kæde

Læs mere

VELA Hip Hop 200 SiiS Größe 1

VELA Hip Hop 200 SiiS Größe 1 0 re VELA Hip Hop 00 SiiS Größe Dato: 0-0-00 00_re VELA - DK-00 Aalborg - Tlf.: + 00 - Fax: + - www.vela.dk 0 re ( pcs) ( pcs) ( pcs) ( pcs) 0 ( pcs) ( pcs) 0 Dato: 0-0-00 00_re VELA - DK-00 Aalborg -

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

RV-390. Fransgård. Reservedele Reservdelar Spare parts Ersatzteile Piéces detaches Varaosaluettelo Pecas de reposicao

RV-390. Fransgård. Reservedele Reservdelar Spare parts Ersatzteile Piéces detaches Varaosaluettelo Pecas de reposicao Fransgård Reservedele Reservdelar Spare parts Ersatzteile Piéces detaches Varaosaluettelo Pecas de reposicao Rotorrive Rotorvändere Rotary Turner Rotorwender Le Retourneur a Rotor Haravapöyhin Ancinho

Læs mere

480 Reservedelslis te Spare parts list Liste des pieces de rechange Ersatzteilliste

480 Reservedelslis te Spare parts list Liste des pieces de rechange Ersatzteilliste @ @ No. 64.030.552 / Index 02-04 Taarup 480 Reservedelslis te Spare parts list Liste des pieces de rechange Ersatzteilliste Denne brugsanvisning og/eller reservedelsliste er ikke komplet. Se venligst

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Pro. acces. - Spray handles & hoses

Pro. acces. - Spray handles & hoses Model: Spray handles and hoses Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse ERGO 3000 Spray handle with swivel lock - from 15. 3 ERGO 3000 Spray handle - from 01.02.02 5 ERGO 2000 Spray handle 7 ERGO 2000 VP Spray

Læs mere

Model Taarup 4062C. Brugsanvisning. Nr. 62.030.501 / Index 112-05

Model Taarup 4062C. Brugsanvisning. Nr. 62.030.501 / Index 112-05 1 Model Taarup 4062C Brugsanvisning Nr. 62.030.501 / Index 112-05 3 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 5 Maskinidentifikation... 6 Introduktion... 7 Sikkerhed... 9 Generelle sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning IGNA modeller LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 6628222 E-mail: Info@dk-tec.dk CEOverensstemmelseserklæring DK CECertificateogconformity

Læs mere

FASTERHOLT VANDINGSMASKINE FM 4800H - 4900H

FASTERHOLT VANDINGSMASKINE FM 4800H - 4900H FASTERHOLT VANDINGSMASKINE FM 4800H - 4900H BETJENINGSVEJLEDNING & RESERVEDELSKATALOG A/S FASTERHOLT MASKINFABRIK EJSTRUPVEJ 22, DK-7330 BRANDE DENMARK TLF: +45 97 18 80 66 FAX: +45 97 18 80 40 LAGER:

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual 2007/1 DK GB Betjeningsvejledning User manual Texas Garden 32 EL Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Produktkatalog. Damstahl a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Produktkatalog. Damstahl a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Produktkatalog Damstahl a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Januar 2013 Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Levnedsmiddelfittings Levnedsmiddelfittings Index - Levnedsmiddelfittings Aktuator

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual LME Tel

Betjeningsvejledning User manual LME Tel DK GB Betjeningsvejledning User manual LME 1100 Indholdsfortegnelse Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 - Original Odense brugsanvisning S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

KONTROLSKEMA INSPECTION RECORD SCHEME

KONTROLSKEMA INSPECTION RECORD SCHEME No.: 941943 Rev. date R 111096 1 Sign. Appd. TR AV 2 3 4 5 6 7 8 9 Udført af / Executed by: Date: MN 120695 Godkendt / Approved. AV Ref. No.: Suppl. tegn./dr. Page of 1 5 Mølle nr./turbine No.: rap. nr./service

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere