Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017"

Transkript

1 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier er klassificeret som: Klasse UN-nr. Godsbetegnelse Beskrivelse 9 UN 3090 Lithiummetalbatterier (inklusiv lithium legeringsbatterier) Batterier (som ikke er pakket sammen med eller installeret i udstyr). Fx ekstra batterier til ure eller lommeregnere. 9 UN 3091 Lithiummetalbatterier indeholdt i udstyr (inklusiv lithium legeringsbatterier) Lithiummetalbatterier pakket med udstyr (inklusiv lithium legeringsbatterier) Batterier som er monteret i udstyr eller en integreret del af udstyret. Fx et ur eller lommeregner med et integreret batteri. Batterier som er pakket sammen med udstyr men ikke installeret i udstyret. Fx ure med løse batterier (ikke monteret i uret) Ikke genopladelige batterier som indeholder lithium metal eller lithium forbindelser som en anode/positiv pol - bruges ofte i små eller mindre elektronik som: Ure, termometre, lommeregnere, fjernbetjente låse, back-up batterier i computere og kommunikationssystemer. Lithium Ion batterier er klassificeret som: Klasse UN-nr. Godsbetegnelse Beskrivelse 9 UN 3480 Lithiumion batterier (inklusiv lithiumion polymerbatterier) Batterier (som ikke er pakket sammen med eller installeret i udstyr). Fx løse batterier til: mobiltelefoner, bærbare computere, værktøj. 9 UN 3481 Lithiumionbatterier indeholdt i udstyr Batterier som er monteret i udstyr eller en del af udstyret. Fx MP3 afspiller med integreret batteri. Mobiltelefoner med monteret batteri. Bærbar computer med monteret batteri. Værktøj med monteret batteri. Lithiumionbatterier pakket med udstyr Batterier som er pakket sammen med udstyr men ikke installeret i udstyret. Fx en mobiltelefon + et løst batteri, værktøj med løse eller ekstra batterier. Genopladelige batterier bruges ofte i almindelig elektronik som: Bærbare computere, mobiltelefoner, MP3 afspillere, bærbare DVD afspillere, GPS/navigationssystemer, kamera, videokamera, dykker-lamper, batteri værktøj etc. Celler Den typiske battericelle er opbygget af en positiv elektrode (anoden), en negativ elektrode (katoden) samt elektrolytten, som virker kemisk på elektroderne. Batterier Batterier er sammensat af flere celler.

2 Regler for transport af UN 3090 Lithiummetalbatterier (inklusiv lithiumlegeringsbatterier), 9 (E) Batterier (som ikke er pakket sammen med eller installeret i udstyr). Fx ekstra batterier til ure eller lommeregnere. Batterierne er ikke genopladelige. Kan ikke transporteres som begrænset mængde. TRANSPORTTYPE UNDER FRIMÆNGDEN OVER FRIMÆNGDEN Mængde UNDER 333 KG Vær opmærksom på points beregningen såfremt der også medbringes andre typer af farligt gods. OVER 333 KG Fritagelser Særlig bestemmelse 188 Lithiumbatterier er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR når følgende betingelser er opfyldt: En celle med lithiummetal eller -legering må højst indeholde en lithiummængde på 1 g. Et batteri med lithiummetal eller -legering må højst indeholde en samlet lithiummængde på 2 g. Hver celle eller batteri skal opfylde bestemmelserne i (a) og (e). Hver celle eller batteri skal være pakket i en indvendig emballage, der sikrer, at cellen/ batteriet er fuldstændig indesluttet. Den indvendige emballage skal beskytte celler og batterier, sådan at kortslutninger undgås. Dette omfatter også beskyttelse mod ledende materialer i samme emballage, som kan medføre kortslutning. Den indvendige emballage skal anbringes i en kraftig ydre emballage, som opfylder bestemmelserne i , og Hvert kolli skal mærkes med lithiumbatterimærket (b 12 cm x h 11 cm) som illustreret i (kan reduceres til 10,5 cm x 7,5 cm) og med angivelse af * UN-nummer eller -numre ** Telefonnummer for yderligere oplysninger Kolli skal kunne modstå en faldprøve på 1,2 m i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i kolliet beskadiges, uden at indholdet forskubber sig, så batterierne (eller cellerne) kommer i kontakt med hinanden, og uden at indholdet slipper ud. Kolliets vægt må højst udgøre 30 kg. Ved lithiummængde forstås massen af lithium i anoden i en celle med lithiummetal eller lithiumlegering. Der findes separate betegnelser for lithiummetalbatterier. Et batteri med en celle, som defineret i Manual of Test and Criteria del III , betragtes som en celle og skal transporteres i henhold til kravene til celler for så vidt angår denne særlig bestemmelse.

3 Godkendelse af lithiumbatterier og celler for at kunne transporteres Særlig bestemmelse 230 Med undtagelse af små produktionsserier på højst 100 celler og batterier eller forproduktionsprotottyper, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning samt beskadigede batterier og celler - skal alle lithiumceller og batterier, for at kunne transporteres, bevisligt opfylde alle krav i Manual of Tests and Criteria, Celler og batterier skal desuden være forsynet med anordninger mod indre overtryk eller konstrueret med henblik på at hindre sprængning under normale tranportforhold. De skal være forsynet med anordning, der effektivt forhindrer udvendige kortslutninger samt forhindre farlig returstrøm. Celler og batterier skal være fremstillet i henhold til et kvalitetsstyringsprogram. kolli Kolliet skal mærkes med UN 3090 (min. 1,2 cm høje) og fareseddel nr. 9A (10x10 cm). eventuel ekstra ydre emballage En ekstra ydre emballage skal være mærket med OVERPACK, UN 3090 og fareseddel nr. 9A. Afmærkning, hvis transport i container Hvis transport i container skal denne mærkes med fareseddel 9 på alle 4 sider. Fareseddel 9A må ikke anvendes til dette formål. Hvis faresedler på transporterede containere ikke er synlige udefra, skal identiske faresedler også anbringes på begge sider og bag på køretøjet. køretøj Ingen krav. Orange fareskilte uden numre foran og bag på den transporterende enhed. Fastgørelse af kolli Skal være forsvarligt stuvet og surret i henhold til ADR Udstyr, der skal medbringes 1 stk. 2 kg ildslukker. Udstyr der skal medbringes på den transporterende enhed ved transport af klasse 9: 2 stk. 6 kg ildslukkere 1 stk. stopklods pr. køretøj 2 selvstående advarselsmarkeringer Øjenskyllevæske Til hvert medlem af køretøjets mandskab: 1 stk. advarselsvest 1 stk. lommelygte (gnistfri) 1 par beskyttelseshandsker 1 par beskyttelsesbriller Yderligere påbudt udstyr En skovl Et afløbsdække En opsamlingsbeholder

4 Dokumenter Dokumenter, der skal medbringes og opbevares let tilgængeligt i førerkabinen - under transporten Transportdokument Her anføres den samlede mængde farligt gods i hver transportkategori Chaufførens uddannelsesbevis for anden uddannelse Transportdokument Skriftlige anvisninger til forebyggelse af uheld eller ulykker Chaufførens ADR-bevis Billedlegitimation til hvert medlem af køretøjets mandskab Uddannelse Chaufføren og andet involveret personale skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3. Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse. Chaufføren skal som minimum have et ADRbevis Andet involveret personale skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3. Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse. bestemmelser 188: Se ovenfor under punktet Fritagelser. 230: Se ovenfor under punktet Godkendelse af lithiumceller og batterier for at måtte transporteres. 310: Prøvningskravene i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3, finder ikke anvendelse på produktionsserier bestående af højst 100 celler og batterier eller på førproduktionsprototyper af celler og batterier, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning, og når de er emballeret i henhold til emballeringsforskrift P910 i Transportdokumentet skal indeholde følgende angivelse: "Transport i henhold til særlig bestemmelse 310". 376: Lithiummetalceller eller -batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte og ikke lever op til bestemmelserne i Manual of Tests and Criteria, skal transporteres i henhold til bestemmelserne i UN Kolli skal mærkes BESKADIGEDE/DEFEKTE LITHIUMMETALBATTERIER Celler og batterier skal pakkes i henhold til emballeringsforskrift P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. Celler og batterier, der kan nedbrydes hurtigt, reagere farligt, frembringe en flamme eller skabe en farlig varmeudvikling eller en farlig emission af giftige, ætsende eller brandfarlige gasser eller dampe under normale transportforhold, må ikke transporteres, medmindre det sker under betingelser, der er godkendt af den kompetente myndighed i et land, der er kontraherende part til ADR, og som også kan anerkende en godkendelse udstedt af den kompetente myndighed i et land, der ikke er en kontraherende part til ADR, forudsat at denne godkendelse er udstedt i overensstemmelse med de gældende procedurer i henhold til RID, ADR, ADN, IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions. I så fald henføres cellerne og batterierne til transport-kategori : Lithiummetalceller og -batterier som transporteres med henblik på bortskaffelse eller genbrug, og som enten er pakket sammen med eller pakket uden batterier uden lithium, kan emballeres i henhold til emballeringsforskrift P909 i Disse celler og batterier er ikke omfattet af kravene i (a)-(e). Kolli skal mærkes "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG".

5 Batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte, skal transporteres i henhold til særlig bestemmelse 376 og emballeres i overensstemmelse med P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. 636: Hen til det midlertidige forarbejdningsanlæg er: lithiumceller og -batterier med en bruttovægt på højst 500 g hver, lithiummetalceller med et lithiumindhold på højst 1 g og lithiummetalbatterier med et samlet lithiumindhold på højst 2 g, som ikke er indeholdt i udstyr, indsamlet og afleveret til transport med henblik på sortering, bortskaffelse eller genbrug ikke omfattet af de øvrige bestemmelser i ADR, herunder særlig bestemmelse 376 og , hvis de opfylder følgende betingelser: i. Bestemmelserne i emballeringsforskrift P909 i bortset fra tillægsbestemmelse 1 og 2 finder anvendelse. ii. Der er iværksat et kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre, at den samlede mængde lithiumceller eller -batterier pr. transporterende enhed ikke overstiger 333 kg. Anm.: Den samlede mængde lithiumceller eller -batterier i blandingen kan fastsættes ved hjælp af en statistisk metode i kvalitetssikringssystemet. En kopi af kvalitetssikringsregistreringerne skal på anmodning udleveres til den kompetente myndighed. iii. Kolli skal være mærket "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG", alt efter hvad der er relevant. bestemmelser for transport af kolli - - bestemmelser for pålæsning, aflæsning og håndtering - - Øvrige forholdsregler Emballager må ikke åbnes af køretøjets mandskab under transporten. Forbud mod rygning under håndtering af godset i nærheden af og indeni køretøjet/containeren. Bestemmelser om forbud mod sammenlæsning på køretøj skal iagttages. Ved transport over frimængden finder følgende yderligere anvendelse: Der må ikke befordres passagerer. Motoren skal være stoppet under lastning og losning med mindre den bruges til at drive pumper eller andre hjælpemidler ved lastning og losning. Køretøjet må aldrig parkeres uden aktiveret parkeringsbremse. Påhængskøretøjer uden bremseanordninger skal sikres mod bevægelse med mindst en stopklods. I tilfælde af at en transporterende enhed er forsynet med blokeringsfri bremser (ABS) bestående af et motorkøretøj og en påhængsvogn, skal de elektriske forbindelser, der er omtalt i forbinde det trækkende køretøj og påhængskøretøjet på alle tidspunkter under transporten. Opsyn -

6 Kørsel i tunneller - Kørsel gennem tunneller, kategori E forbudt. Kan køres gennem tunneller, kategori A, B, C og D Transport til søs Oplys rederi at der medbringes farligt gods. Oplys rederi at der medbringes farligt gods. Mærkning af køretøj med orange skilte. Køretøjspakkeattest Mærkning af køretøj med orange skilte. Køretøjspakkeattest. Sikkerhedsrådgiver - Virksomheden skal have udpeget og tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

7 Regler for transport af UN 3091 Lithiummetalbatterier indeholdt i udstyr eller Lithiummetalbatterier pakket med udstyr (inklusiv lithium-legeringsbatterier), 9, (E) Batterier som er monteret i udstyr eller en integreret del af udstyret. Fx et ur eller lommeregner med et integreret batteri. Batterier som er pakket sammen med udstyr men ikke installeret i udstyret. Fx ure med løse batterier (ikke monteret i uret). Batterierne er ikke genopladelige. Kan ikke transporteres som begrænset mængde. TRANSPORTTYPE UNDER FRIMÆNGDEN OVER FRIMÆNGDEN Mængde UNDER 333 KG Vær opmærksom på points beregningen såfremt der også medbringes andre typer af farligt gods. OVER 333 KG Fritagelser Særlig bestemmelse 188 Lithiumbatterier er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR når følgende betingelser er opfyldt: En celle med lithiummetal eller -legering må højst indeholde en lithiummængde på 1 g. Et batteri med lithiummetal eller -legering må højst indeholde en samlet lithiummængde på 2 g. Hver celle eller batteri skal opfylde bestemmelserne i (a) og (e). Celler og batterier skal, medmindre de er monteret i udstyr, anbringes i indvendige emballager, således at cellen eller batteriet er fuldstændig indesluttet. Celler og batterier skal beskyttes på en sådan måde, at kortslutninger undgås. Dette omfatter beskyttelse mod kontakt med ledende materialer i samme emballage, som kan medføre kortslutning. De indvendige emballager skal anbringes i kraftig ydre emballage, som opfylder bestemmelserne i , og ; Celler og batterier monteret i udstyr skal være beskyttet mod beskadigelse og kortslutning, og udstyret skal være forsynet med en anordning, der effektivt forhindrer utilsigtet aktivering. Dette krav gælder ikke anordninger, som tilsigtet er aktive under transport (RFID-sendere, ure, sensorer osv.), og som ikke kan skabe en farlig varmeudvikling. Ved montering af batterier i udstyr skal udstyret anbringes i kraftig ydre emballage af et egnet materiale af tilstrækkelig styrke og konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål, medmindre det udstyr, hvori batteriet er monteret, yder tilsvarende beskyttelse; Hvert kolli skal mærkes med lithiumbatterimærket (b 12 cm x h 11 cm) som illustreret i (kan reduceres til 10,5 cm x 7,5 cm) og med angivelse af * UN-nummer eller -numre ** Telefonnummer for yderligere oplysninger Dette krav gælder ikke for: i. kolli, der kun indeholder knapcellebatterier monteret i udstyr (herunder printkort), og ii. kolli, der højst indeholder fire celler eller to batterier monteret i udstyr, og hvor der højst er to kolli i forsendelsen. Medmindre batterierne er monteret i udstyr, skal alle kolli kunne klare en fald-prøve på 1,2 m i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i kolliet beskadiges, uden at indholdet forskubber sig, så batterierne (eller cellerne) kommer i kontakt med hinanden, og uden at indholdet slipper ud.

8 Ved lithiummængde forstås massen af lithium i anoden i en celle med lithiummetal eller lithiumlegering. Der findes separate betegnelser for lithiummetalbatterier. Et batteri med en celle, som defineret i Manual of Test and Criteria del III , betragtes som en celle og skal transporteres i henhold til kravene til celler for så vidt angår denne særlig bestemmelse. Godkendelse af lithiumbatterier og celler for at kunne transporteres Særlig bestemmelse 230 Med undtagelse af små produktionsserier på højst 100 celler og batterier eller forproduktionsprotottyper, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning samt beskadigede batterier og celler - skal alle lithiumceller og batterier, for at kunne transporteres, bevisligt opfylde alle krav i Manual of Tests and Criteria, Celler og batterier skal desuden være forsynet med anordninger mod indre overtryk eller konstrueret med henblik på at hindre sprængning under normale tranportforhold. Forsynet med anordning, der effektivt forhindrer udvendige kortslutninger samt forhindre farlig returstrøm. Celler og batterier skal være fremstillet i henhold til et kvalitetsstyringsprogram. kolli Kolliet skal mærkes med UN 3091 (min. 1,2 cm høje) og fareseddel nr. 9A (10x10 cm). eventuel ekstra ydre emballage En ekstra ydre emballage skal være mærket med OVERPACK, UN 3091 og fareseddel nr. 9A. Afmærkning, hvis transport i container Hvis transport i container skal denne mærkes med fareseddel 9 på alle 4 sider. Fareseddel 9A må ikke anvendes til dette formål. Hvis faresedler på transporterede containere ikke er synlige udefra, skal identiske faresedler også anbringes på begge sider og bag på køretøjet. køretøj Ingen krav. Orange fareskilte uden numre foran og bag på den transporterende enhed. Fastgørelse af kolli Skal være forsvarligt stuvet og surret i henhold til ADR Udstyr, der skal medbringes 1 stk. 2 kg ildslukker. Udstyr der skal medbringes på den transporterende enhed ved transport af klasse 9: 2 stk. 6 kg ildslukkere 1 stk. stopklods pr. køretøj 2 selvstående advarselsmarkeringer Øjenskyllevæske Til hvert medlem af køretøjets mandskab: 1 stk. advarselsvest 1 stk. lommelygte (gnistfri) 1 par beskyttelseshandsker

9 1 par beskyttelsesbriller Yderligere påbudt udstyr En skovl Et afløbsdække En opsamlingsbeholder Dokumenter Dokumenter, der skal medbringes og opbevares let tilgængeligt i førerkabinen - under transporten Transportdokument Her anføres den samlede mængde farligt gods i hver transportkategori Chaufførens uddannelsesbevis for anden uddannelse Transportdokument Skriftlige anvisninger til forebyggelse af uheld eller ulykker Chaufførens ADR-bevis Billedlegitimation til hvert medlem af køretøjets mandskab Uddannelse Chaufføren og andet involveret personale skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3. Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse. Chaufføren skal som minimum have et ADRbevis Andet involveret personale skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3. Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse. bestemmelser 188: Se ovenfor under punktet Fritagelser. 230: Se ovenfor under punktet Godkendelse af lithiumceller og batterier for at måtte transporteres. 310: Prøvningskravene i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3, finder ikke anvendelse på produktionsserier bestående af højst 100 celler og batterier eller på førproduktionsprototyper af celler og batterier, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning, og når de er emballeret i henhold til emballeringsforskrift P910 i Transportdokumentet skal indeholde følgende angivelse: "Transport i henhold til særlig bestemmelse 310". 360: Køretøjer, der kun er drevet af lithiummetalbatterier, skal klassificeres under betegnelsen UN 3171 batteridrevet køretøj. 376: Lithiummetalceller eller -batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte og ikke lever op til bestemmelserne i Manual of Tests and Criteria, skal transporteres i henhold til bestemmelserne i UN Kolli skal mærkes BESKADIGEDE/DEFEKTE LITHIUMMETALBATTERIER Celler og batterier skal pakkes i henhold til emballeringsforskrift P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. Celler og batterier, der kan nedbrydes hurtigt, reagere farligt, frembringe en flamme eller skabe en farlig varmeudvikling eller en farlig emission af giftige, ætsende eller brandfarlige gasser eller dampe under normale transportforhold, må ikke transporteres, medmindre det sker under betingelser, der er godkendt af den kompetente myndighed i et land, der er kontraherende part til ADR, og som også kan anerkende en godkendelse udstedt af den kompetente myndighed i et land, der ikke er en kontraherende part til ADR, forudsat at denne godkendelse er udstedt i overensstemmelse med de gældende procedurer i henhold til RID,

10 ADR, ADN, IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions. I så fald henføres cellerne og batterierne til transport-kategori : Lithiummetalceller og -batterier samt udstyr, der indeholder sådanne celler og batterier, som transporteres med henblik på bortskaffelse eller genbrug, og som enten er pakket sammen med eller pakket uden batterier uden lithium, kan emballeres i henhold til emballeringsforskrift P909 i Disse celler og batterier er ikke omfattet af kravene i (a)-(e). Kolli skal mærkes "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG". Batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte, skal transporteres i henhold til særlig bestemmelse 376 og emballeres i overensstemmelse med P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. 636: a) Celler, som er indbygget i udstyr, må under transporten ikke kunne aflades så meget, at spændingen i det åbne kredsløb falder til under 2 volt eller to tredjedele af den ikke afladte celle - alt efter, hvilken af disse spændinger der er den laveste. b) Hen til det midlertidige forarbejdningsanlæg er: lithiumceller og -batterier med en bruttovægt på højst 500 g hver, lithiummetalceller med et lithiumindhold på højst 1 g og lithiummetalbatterier med et samlet lithiumindhold på højst 2 g, som ikke er indeholdt i udstyr, indsamlet og afleveret til transport med henblik på sortering, bortskaffelse eller genbrug, samt lithiumceller og -batterier i udstyr fra private husholdninger, som er indsamlet og afleveret til transport med henblik på rensning, demontering, genbrug eller bortskaffelse, Anm.: Udstyr fra private husholdninger er udstyr, der stammer fra private husholdninger, og udstyr, der stammer fra kommercielle, industrielle, institutionelle og andre kilder, og som på grund af dets beskaffenhed og mængde svarer til udstyr fra private husholdninger. Udstyr, der kan tænkes at blive anvendt af både private husholdninger og brugere, som ikke er private husholdninger, skal under alle omstændigheder betragtes som udstyr fra private husholdninger. ikke omfattet af de øvrige bestemmelser i ADR, herunder særlig bestemmelse 376 og , hvis de opfylder følgende betingelser: i. Bestemmelserne i emballeringsforskrift P909 i bortset fra tillægsbestemmelse 1 og 2 finder anvendelse. ii. Der er iværksat et kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre, at den samlede mængde lithiumceller eller -batterier pr. transporterende enhed ikke overstiger 333 kg. Anm.: Den samlede mængde lithiumceller eller -batterier i blandingen kan fastsættes ved hjælp af en statistisk metode i kvalitetssikrings-systemet. En kopi af kvalitetssikringsregistreringerne skal på an-modning udleveres til den kompetente myndighed. iii. Kolli skal være mærket "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG", alt efter hvad der er relevant. Hvis udstyr, der indeholder lithiumceller eller -batterier, transporteres uemballeret eller på paller i overensstemmelse med emballeringsforskrift P909 (3) i , kan denne mærkning alternativt anbringes på ydersiden af køretøjerne eller containerne. bestemmelser for transport af kolli - -

11 bestemmelser for pålæsning, aflæsning og håndtering - - Øvrige forholdsregler Emballager må ikke åbnes af køretøjets mandskab under transporten. Forbud mod rygning under håndtering af godset i nærheden af og indeni køretøjet/containeren. Bestemmelser om forbud mod sammenlæsning på køretøj skal iagttages. Ved transport over frimængden finder følgende yderligere anvendelse: Der må ikke befordres passagerer. Motoren skal være stoppet under lastning og losning med mindre den bruges til at drive pumper eller andre hjælpemidler ved lastning og losning. Køretøjet må aldrig parkeres uden aktiveret parkeringsbremse. Påhængskøretøjer uden bremseanordninger skal sikres mod bevægelse med mindst en stopklods. I tilfælde af at en transporterende enhed er forsynet med blokeringsfri bremser (ABS) bestående af et motorkøretøj og en påhængsvogn, skal de elektriske forbindelser, der er omtalt i forbinde det trækkende køretøj og påhængskøretøjet på alle tidspunkter under transporten. Opsyn - Kørsel i tunneller - Kørsel gennem tunneller, kategori E forbudt. Kan køres gennem tunneller, kategori A, B, C og D Transport til søs Oplys rederi at der medbringes farligt gods. Oplys rederi at der medbringes farligt gods. Mærkning af køretøj med orange skilte. Køretøjspakkeattest Mærkning af køretøj med orange skilte. Køretøjspakkeattest. Sikkerhedsrådgiver - Virksomheden skal have udpeget og tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

12 Regler for transport af UN 3480 Lithiumionbatterier (inklusiv lithiumionpolymerbatterier), 9, (E) Batterier (som ikke er pakket sammen med eller installeret i udstyr). Fx løse batterier til: mobiltelefoner, bærbare computere, værktøj. Batterierne er genopladelige. Kan ikke transporteres som begrænset mængde. TRANSPORTTYPE UNDER FRIMÆNGDEN OVER FRIMÆNGDEN Mængde UNDER 333 KG Vær opmærksom på points beregningen såfremt der også medbringes andre typer af farligt gods. OVER 333 KG Fritagelser Særlig bestemmelse 188 Lithiumbatterier er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR når følgende betingelser er opfyldt: En celle med lithiumioner må have en watt-time-angivelse på højst 20 Wh Et batteri med lithiumioner må have en watt-time-angivelse på højst 100 Wh. Lithiumionbatterier, der er underlagt denne bestem-melse, skal udvendigt være mærket med watt-time-angivelsen bortset fra batteri-er, der er fremstillet før 1. januar 2009 Hver celle eller batteri skal opfylde bestemmelserne i (a) og (e) Hver celle eller batteri skal være pakket i en indvendig emballage, der sikrer, at cellen/ batteriet er fuldstændig indesluttet. Den indvendige emballage skal beskytte celler og batterier, sådan at kortslutninger undgås. Dette omfatter også beskyttelse mod ledende materialer i samme emballage, som kan medføre kortslutning. Den indvendige emballage skal anbringes i en kraftig ydre emballage, som opfylder bestemmelserne i , og Hvert kolli skal mærkes med lithiumbatterimærket (b 12 cm x h 11 cm) som illustreret i (kan reduceres til 10,5 cm x 7,5 cm) og med angivelse af * UN-nummer eller -numre ** Telefonnummer for yderligere oplysninger Kolli skal kunne modstå en faldprøve på 1,2 meter i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i kolliet beskadiges, uden at indholdet forskubber sig, så batterierne (eller cellerne) kommer i kontakt med hinanden, og uden at indholdet slipper ud. Kolliets vægt må højst udgøre 30 kg. Et batteri med en celle, som defineret i Manual of Test and Criteria del III , betragtes som en celle og skal transporteres i henhold til kravene til celler for så vidt angår denne særlig bestemmelse.

13 Godkendelse af lithiumbatterier og celler for at kunne transporteres Særlig bestemmelse 230 Med undtagelse af små produktionsserier på højst 100 celler og batterier eller forproduktionsprotottyper, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning samt beskadigede batterier og celler - skal alle lithiumceller og batterier, for at kunne transporteres, bevisligt opfylde alle krav i Manual of Tests and Criteria, Celler og batterier skal desuden være forsynet med anordninger mod indre overtryk eller konstrueret med henblik på at hindre sprængning under normale tranportforhold. Forsynet med anordning, der effektivt forhindrer udvendige kortslutninger samt forhindre farlig returstrøm. Celler og batterier skal være fremstillet i henhold til et kvalitetsstyringsprogram. kolli Kolliet skal mærkes med UN 3480 (min. 1,2 cm høje) og fareseddel nr. 9A (10x10 cm). eventuel ekstra ydre emballage En ekstra ydre emballage skal være mærket med OVERPACK, UN 3480 og fareseddel nr. 9A. Afmærkning, hvis transport i container Hvis transport i container skal denne mærkes med fareseddel 9 på alle 4 sider. Fareseddel 9A må ikke anvendes til dette formål. Hvis faresedler på transporterede containere ikke er synlige udefra, skal identiske faresedler også anbringes på begge sider og bag på køretøjet. køretøj Ingen krav. Orange fareskilte uden numre foran og bag på den transporterende enhed. Fastgørelse af kolli Skal være forsvarligt stuvet og surret i henhold til ADR Udstyr, der skal medbringes 1 stk. 2 kg ildslukker. Udstyr der skal medbringes på den transporterende enhed ved transport af klasse 9: 2 stk. 6 kg ildslukkere 1 stk. stopklods pr. køretøj 2 selvstående advarselsmarkeringer Øjenskyllevæske Til hvert medlem af køretøjets mandskab: 1 stk. advarselsvest 1 stk. lommelygte (gnistfri) 1 par beskyttelseshandsker 1 par beskyttelsesbriller Yderligere påbudt udstyr En skovl Et afløbsdække En opsamlingsbeholder

14 Dokumenter Dokumenter, der skal medbringes og opbevares let tilgængeligt i førerkabinen - under transporten Transportdokument Her anføres den samlede mængde farligt gods i hver transportkategori Chaufførens uddannelsesbevis for anden uddannelse Transportdokument Skriftlige anvisninger til forebyggelse af uheld eller ulykker Chaufførens ADR-bevis Billedlegitimation til hvert medlem af køretøjets mandskab Uddannelse Chaufføren og andet involveret personale skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3. Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse. Chaufføren skal som minimum have et ADRbevis Andet involveret personale skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3. Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse. bestemmelser 188: Se ovenfor under punktet Fritagelser. 230: Se ovenfor under punktet Godkendelse af lithiumceller og batterier for at måtte transporteres. 310: Prøvningskravene i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3, finder ikke anvendelse på produktionsserier bestående af højst 100 celler og batterier eller på førproduktionsprototyper af celler og batterier, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning, og når de er emballeret i henhold til emballeringsforskrift P910 i Transportdokumentet skal indeholde følgende angivelse: "Transport i henhold til særlig bestemmelse 310". 348: Batterier, der er fremstillet efter 31. december 2011, skal være mærket udvendigt med watttime-angivelse. 376: Lithiumionceller eller batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte og ikke lever op til bestemmelserne i Manual of Tests and Criteria, skal disse transporteres i henhold til bestemmelserne i UN Kolli skal mærkes BESKADIGEDE/DEFEKTE LITHIUMIONBATTERIER. Celler og batterier skal pakkes i henhold til emballeringsforskrift P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. Celler og batterier, der kan nedbrydes hurtigt, reagere farligt, frembringe en flamme eller skabe en farlig varmeudvikling eller en farlig emission af giftige, ætsende eller brandfarlige gasser eller dampe under normale transportforhold, må ikke transporteres, medmindre det sker under betingelser, der er godkendt af den kompetente myndighed i et land, der er kontraherende part til ADR, og som også kan anerkende en godkendelse udstedt af den kompetente myndighed i et land, der ikke er en kontraherende part til ADR, forudsat at denne godkendelse er udstedt i overensstemmelse med de gældende procedurer i henhold til RID, ADR, ADN, IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions. I så fald henføres cellerne og batterierne til transport-kategori 0.

15 377: Lithiumionceller og -batterier samt udstyr, der indeholder sådanne celler og batterier, som transporteres med henblik på bortskaffelse eller genbrug, og som enten er pakket sammen med eller pakket uden batterier uden lithium, kan emballeres i henhold til emballeringsforskrift P909 i Disse celler og batterier er ikke omfattet af kravene i (a)-(e). Kolli skal mærkes "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG". Batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte, skal transporteres i henhold til særlig bestemmelse 376 og emballeres i overensstemmelse med P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. 636: Hen til det midlertidige forarbejdningsanlæg er: lithiumceller og -batterier med en bruttovægt på højst 500 g hver eller lithiumionceller med en watt-time-angivelse på højst 20 watt-timer, lithiumionbatterier med en watt-time-angivelse på højst 100 watt-timer, som ikke er indeholdt i udstyr, indsamlet og afleveret til transport med henblik på sortering, bortskaffelse eller genbrug, samt ikke omfattet af de øvrige bestemmelser i ADR, herunder særlig bestemmelse 376 og , hvis de opfylder følgende betingelser: i. Bestemmelserne i emballeringsforskrift P909 i bortset fra tillægsbestemmelse 1 og 2 finder anvendelse. ii. Der er iværksat et kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre, at den samlede mængde lithiumceller eller -batterier pr. transporterende enhed ikke overstiger 333 kg. Anm.: Den samlede mængde lithiumceller eller -batterier i blandingen kan fastsættes ved hjælp af en statistisk metode i kvalitetssikrings-systemet. En kopi af kvalitetssikringsregistreringerne skal på an-modning udleveres til den kompetente myndighed. iii. Kolli skal være mærket "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG", alt efter hvad der er relevant. bestemmelser for transport af kolli - - bestemmelser for pålæsning, aflæsning og håndtering - -

16 Øvrige forholdsregler Emballager må ikke åbnes af køretøjets mandskab under transporten. Forbud mod rygning under håndtering af godset i nærheden af og indeni køretøjet/containeren. Bestemmelser om forbud mod sammenlæsning på køretøj skal iagttages. Ved transport over frimængden finder følgende yderligere anvendelse: Der må ikke befordres passagerer. Motoren skal være stoppet under lastning og losning med mindre den bruges til at drive pumper eller andre hjælpemidler ved lastning og losning. Køretøjet må aldrig parkeres uden aktiveret parkeringsbremse. Påhængskøretøjer uden bremseanordninger skal sikres mod bevægelse med mindst en stopklods. I tilfælde af at en transporterende enhed er forsynet med blokeringsfri bremser (ABS) bestående af et motorkøretøj og en påhængsvogn, skal de elektriske forbindelser, der er omtalt i forbinde det trækkende køretøj og påhængkøretøjet på alle tidspunkter under transporten. Opsyn - Kørsel i tunneller - Kørsel gennem tunneller, kategori E forbudt. Kan køres gennem tunneller, kategori A, B, C og D Transport til søs Oplys rederi at der medbringes farligt gods. Oplys rederi at der medbringes farligt gods. Mærkning af køretøj med orange skilte. Køretøjspakkeattest Mærkning af køretøj med orange skilte. Køretøjspakkeattest. Sikkerhedsrådgiver - Virksomheden skal have udpeget og tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

17 Regler for transport af UN 3481 Lithiumionbatterier indeholdt i udstyr eller Lithiumionbatterier pakket med udstyr (inklusiv lithiumionpolymerbatterier), 9, (E) Batterier som er monteret i udstyr eller en del af udstyret. Fx MP3 afspiller med integreret batteri. Mobiltelefoner med monteret batteri. Bærbar computer med monteret batteri. Værktøj med monteret batteri - eller batterier som er pakket sammen med udstyr men ikke installeret i udstyret. Fx en mobiltelefon + et løst batteri, værktøj med løse eller ekstra batterier. Batterierne er genopladelige. Kan ikke transporteres som begrænset mængde. TRANSPORTTYPE UNDER FRIMÆNGDEN OVER FRIMÆNGDEN Mængde UNDER 333 KG Vær opmærksom på points beregningen såfremt der også medbringes andre typer af farligt gods. OVER 333 KG Fritagelser Særlig bestemmelse 188 Lithiumbatterier er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR når følgende betingelser er opfyldt: En celle med lithiumioner må have en watt-time-angivelse på højst 20 Wh Et batteri med lithiumioner må have en watt-time-angivelse på højst 100 Wh. Lithiumionbatterier, der er underlagt denne bestem-melse, skal udvendigt være mærket med watt-time-angivelsen bortset fra batteri-er, der er fremstillet før 1. januar 2009 Hver celle eller batteri skal opfylde bestemmelserne i (a) og (e) Celler og batterier skal, medmindre de er monteret i udstyr, anbringes i indvendige emballager, således at cellen eller batteriet er fuldstændig indesluttet. Celler og batterier skal beskyttes på en sådan måde, at kortslutninger undgås. Dette omfatter beskyttelse mod kontakt med ledende materialer i samme emballage, som kan medføre kortslutning. De indvendige emballager skal anbringes i kraftig ydre emballage, som opfylder bestemmelserne i , og ; Celler og batterier monteret i udstyr skal være beskyttet mod beskadigelse og kortslutning, og udstyret skal være forsynet med en anordning, der effektivt forhindrer utilsigtet aktivering. Dette krav gælder ikke anordninger, som tilsigtet er aktive under transport (RFID-sendere, ure, sensorer osv.), og som ikke kan skabe en farlig varmeudvikling. Ved montering af batterier i udstyr skal udstyret anbringes i kraftig ydre emballage af et egnet materiale af tilstrækkelig styrke og konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål, medmindre det udstyr, hvori batteriet er monteret, yder tilsvarende beskyttelse; Hvert kolli skal mærkes med lithiumbatterimærket (b 12 cm x h 11 cm) som illustreret i (kan reduceres til 10,5 cm x 7,5 cm) og med angivelse af * UN-nummer eller -numre ** Telefonnummer for yderligere oplysninger Dette krav gælder ikke for: (i) kolli, der kun indeholder knapcellebatterier monteret i udstyr (herunder printkort), og (ii) kolli, der højst indeholder fire celler eller to batterier monteret i udstyr, og hvor der højst er to kolli i forsendelsen.

18 Medmindre batterierne er monteret i udstyr, skal alle kolli kunne klare en fald-prøve på 1,2 meter i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i kolliet beskadiges, uden at indholdet forskubber sig, så batterierne (eller cellerne) kommer i kontakt med hinanden, og uden at indholdet slipper ud. Et batteri med en celle, som defineret i Manual of Test and Criteria del III , betragtes som en celle og skal transporteres i henhold til kravene til celler for så vidt angår denne særlig bestemmelse. Godkendelse af lithiumbatterier og celler for at kunne transporteres Særlig bestemmelse 230 Med undtagelse af små produktionsserier på højst 100 celler og batterier eller forproduktionsprotottyper, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning samt beskadigede batterier og celler - skal alle lithiumceller og batterier, for at kunne transporteres, bevisligt opfylde alle krav i Manual of Tests and Criteria, Celler og batterier skal desuden være forsynet med anordninger mod indre overtryk eller konstrueret med henblik på at hindre sprængning under normale tranportforhold. Forsynet med anordning, der effektivt forhindrer udvendige kortslutninger samt forhindre farlige returstrøm. Celler og batterier skal være fremstillet i henhold til et kvalitetsstyringsprogram. kolli Kolliet skal mærkes med UN 3481 (min. 1,2 cm høje) og fareseddel nr. 9A (10x10 cm). eventuel ekstra ydre emballage En ekstra ydre emballage skal være mærket med OVERPACK, UN 3481 og fareseddel nr. 9A. Afmærkning, hvis transport i container Hvis transport i container skal denne mærkes med fareseddel 9 på alle 4 sider. Fareseddel 9A må ikke anvendes til dette formål. Hvis faresedler på transporterede containere ikke er synlige udefra, skal identiske faresedler også anbringes på begge sider og bag på køretøjet. køretøj Ingen krav. Orange fareskilte uden numre foran og bag på den transporterende enhed. Fastgørelse af kolli Skal være forsvarligt stuvet og surret i henhold til ADR

19 Udstyr, der skal medbringes 1 stk. 2 kg ildslukker. Udstyr der skal medbringes på den transporterende enhed ved transport af klasse 9: 2 stk. 6 kg ildslukkere 1 stk. stopklods pr. køretøj 2 selvstående advarselsmarkeringer Øjenskyllevæske Til hvert medlem af køretøjets mandskab: 1 stk. advarselsvest 1 stk. lommelygte (gnistfri) 1 par beskyttelseshandsker 1 par beskyttelsesbriller Yderligere påbudt udstyr En skovl Et afløbsdække En opsamlingsbeholder Dokumenter Dokumenter, der skal medbringes og opbevares let tilgængeligt i førerkabinen - under transporten Transportdokument Her anføres den samlede mængde farligt gods i hver transportkategori Chaufførens uddannelsesbevis for anden uddannelse Transportdokument Skriftlige anvisninger til forebyggelse af uheld eller ulykker Chaufførens ADR-bevis Billedlegitimation til hvert medlem af køretøjets mandskab Uddannelse Chaufføren og andet involveret personale skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3. Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse. Chaufføren skal som minimum have et ADRbevis Andet involveret personale skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3. Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse. bestemmelser 188: Se ovenfor under punktet Fritagelser. 230: Se ovenfor under punktet Godkendelse af lithiumceller og batterier for at måtte transporteres. 310: Prøvningskravene i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3, finder ikke anvendelse på produktionsserier bestående af højst 100 celler og batterier eller på førproduktionsprototyper af celler og batterier, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning, og når de er emballeret i henhold til emballeringsforskrift P910 i Transportdokumentet skal indeholde følgende angivelse: "Transport i henhold til særlig bestemmelse 310". 348: Batterier, der er fremstillet efter 31. december 2011, skal være mærket udvendigt med watttime-angivelse. 360: Køretøjer, der kun er drevet af lithiumionsbatterier, skal klassificeres under betegnelsen UN 3171 Batteridrevet køretøj.

20 376: Lithiumionceller eller batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte og ikke lever op til bestemmelserne i Manual of Tests and Criteria, skal disse transporteres i henhold til bestemmelserne i UN Kolli skal mærkes BESKADIGEDE/DEFEKTE LITHIUMIONBATTERIER. Celler og batterier skal pakkes i henhold til emballeringsforskrift P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. Celler og batterier, der kan nedbrydes hurtigt, reagere farligt, frembringe en flamme eller skabe en farlig varmeudvikling eller en farlig emission af giftige, ætsende eller brandfarlige gasser eller dampe under normale transportforhold, må ikke transporteres, medmindre det sker under betingelser, der er godkendt af den kompetente myndighed i et land, der er kontraherende part til ADR, og som også kan anerkende en godkendelse udstedt af den kompetente myndighed i et land, der ikke er en kontraherende part til ADR, forudsat at denne godkendelse er udstedt i overensstemmelse med de gældende procedurer i henhold til RID, ADR, ADN, IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions. I så fald henføres cellerne og batterierne til transport-kategori : Lithiumionceller og -batterier samt udstyr, der indeholder sådanne celler og batterier, som transporteres med henblik på bortskaffelse eller genbrug, og som enten er pakket sammen med eller pakket uden batterier uden lithium, kan emballeres i henhold til emballeringsforskrift P909 i Disse celler og batterier er ikke omfattet af kravene i (a)-(e). Kolli skal mærkes "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG". Batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte, skal transporteres i henhold til særlig bestemmelse 376 og emballeres i overensstemmelse med P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. 636: a) Celler, som er indbygget i udstyr, må under transporten ikke kunne aflades så meget, at spændingen i det åbne kredsløb falder til under 2 volt eller to tredjedele af den ikke afladte celle - alt efter, hvilken af disse spændinger der er den laveste. b) Hen til det midlertidige forarbejdningsanlæg er: lithiumceller og -batterier med en bruttovægt på højst 500 g hver eller lithiumionceller med en watt-time-angivelse på højst 20 watt-timer, lithiumionbatterier med en watt-time-angivelse på højst 100 watt-timer, som ikke er indeholdt i udstyr, indsamlet og afleveret til transport med henblik på sortering, bortskaffelse eller genbrug, samt lithiumceller og -batterier i udstyr fra private husholdninger, som er indsamlet og afleveret til transport med henblik på rensning, demontering, genbrug eller bortskaffelse, Anm.: Udstyr fra private husholdninger er udstyr, der stammer fra private husholdninger, og udstyr, der stammer fra kommercielle, industrielle, institutionelle og andre kilder, og som på grund af dets beskaffenhed og mængde svarer til udstyr fra private husholdninger. Udstyr, der kan tænkes at blive anvendt af både private husholdninger og brugere, som ikke er private husholdninger, skal under alle omstændigheder betragtes som udstyr fra private husholdninger. ikke omfattet af de øvrige bestemmelser i ADR, herunder særlig bestemmelse 376 og , hvis de opfylder følgende betingelser: i. Bestemmelserne i emballeringsforskrift P909 i bortset fra tillægsbestemmelse 1 og 2 finder anvendelse. ii. Der er iværksat et kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre, at den samlede mængde lithiumceller eller -batterier pr. transporterende enhed ikke overstiger 333 kg.

21 Anm.: Den samlede mængde lithiumceller eller -batterier i blandingen kan fastsættes ved hjælp af en statistisk metode i kvalitetssikrings-systemet. En kopi af kvalitetssikringsregistreringerne skal på an-modning udleveres til den kompetente myndighed. iii. Kolli skal være mærket "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG", alt efter hvad der er relevant. Hvis udstyr, der indeholder lithiumceller eller -batterier, transporteres uemballeret eller på paller i overensstemmelse med emballeringsforskrift P909 (3) i , kan denne mærkning alternativt anbringes på ydersiden af køretøjerne eller containerne. bestemmelser for transport af kolli - - bestemmelser for pålæsning, aflæsning og håndtering - - Øvrige forholdsregler Emballager må ikke åbnes af køretøjets mandskab under transporten. Forbud mod rygning under håndtering af godset i nærheden af og indeni køretøjet/containeren. Bestemmelser om forbud mod sammenlæsning på køretøj skal iagttages. Ved transport over frimængden finder følgende yderligere anvendelse: Der må ikke befordres passagerer. Motoren skal være stoppet under lastning og losning med mindre den bruges til at drive pumper eller andre hjælpemidler ved lastning og losning. Køretøjet må aldrig parkeres uden aktiveret parkeringsbremse. Påhængskøretøjer uden bremseanordninger skal sikres mod bevægelse med mindst en stopklods. I tilfælde af at en transporterende enhed er forsynet med blokeringsfri bremser (ABS) bestående af et motorkøretøj og en påhængsvogn, skal de elektriske forbindelser, der er omtalt i forbinde det trækkende køretøj og påhængkøretøjet på alle tidspunkter under transporten. Opsyn - Kørsel i tunneller - Kørsel gennem tunneller, kategori E forbudt. Kan køres gennem tunneller, kategori A, B, C og D Transport til søs Oplys rederi at der medbringes farligt gods. Oplys rederi at der medbringes farligt gods. Mærkning af køretøj med orange skilte. Køretøjspakkeattest Mærkning af køretøj med orange skilte. Køretøjspakkeattest. Sikkerhedsrådgiver - Virksomheden skal have udpeget og tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

FORBUDT på TNT Air Network

FORBUDT på TNT Air Network Litium Metal Batterier Litium Ion Batterier Oversigt på flytransport af litiumbatterier Pakningsmetode (ION) udelukkende uden udstyr (ION) t med udstyr (ION) monteret i udstyr (METAL) udelukkende uden

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010)

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010) Hvorfor er dette farligt gods? Lithiumbatterier (eller celler) der benyttes til at tilbringe strøm til en større elektroniske enheder anses for farligt gods idet disse, under visse forhold, kan overophede

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er Indenfor ELEKTRONIKbatterier er der flere kategorier. Læs her, hvad forskellen er. Batterityper Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE ADR 2009 CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1.2.8.2 Generelt overgang til opdaterede regler Nyt kapitel, således at gods der lever op til IATA 2016, og er accepteret af flyselskabet i 2016 Kan transporteres til sin slut destination også efter 1.

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2011

Informationsmateriale om RID 2011 Informationsmateriale om RID 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2009 REV 1 til RID 2011. For

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning Lastsikring ADR 7.5.7 Håndtering og stuvning Ansvar / Pligter Sverige Tyskland Belgien Finland Italien Afsender Transportør Chauffør Færdselslovens krav Gods skal være anbragt således, at det ikke kan

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger om VIKING Lithium akkumulatorer af typen AAI til brug i imow robotplæneklipper

Sikkerhedsoplysninger om VIKING Lithium akkumulatorer af typen AAI til brug i imow robotplæneklipper Sikkerhedsoplysninger om VIKING Lithium akkumulatorer af typen AAI til brug i imow robotplæneklipper Revideret den: 18.03.2015 1 Betegnelse på produktet og virksomheden... 2 1.1 Firmanavn... 2 1.2 Oplysninger

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Anm.: Med hensyn til dette kapitel defineres sikring (eng.: security) som foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes

Læs mere

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK!

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! Kære lærer Provas vil gerne sætte fokus på indsamling af batterier og lige så vigtigt; at lære skoleelever, at batterier er farligt affald, der IKKE skal i skraldespanden.

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Chaufførens skadeguide. Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen

Chaufførens skadeguide. Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen Chaufførens skadeguide Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen Denne guide er en hjælp til dig som chauffør, hvis skaden sker. Guiden kan hjælpe dig med at få et overblik over situationen. Og den

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Flytransport af Section II Lithiumbatterier

Flytransport af Section II Lithiumbatterier Lithium Metal Batteries Lithium Ion Batteries Flytransport af Section II Lithiumbatterier Oversigt mht. flytransport af Section II Lithiumbatterier Packed UN number / Packing Instruction Battery capacity

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015 Vejtransport med farligt gods ADR kapitel 1.3 - kursus 2015 En stor tak til v/ Chefkonsulent Vagn Theilgaard der har stillet kursusmateriale og viden til rådighed for dette kursus. Kursusindhold: Præsentation

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere