UKLASSIFICERET Nej. Halskov, Saren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET Nej. Halskov, Saren"

Transkript

1 - d &S Haskov, Saren Sendt: 25. februar :48 Ti: UM - Komcenter (t) Cc: misekafe-mai-dk; FMN - Comcen; Officia Maibox, Ankara Embassy; Officia Maibox, Beijing Embassy; Officia Maibox, Cairo Embassy; Officia Maibox, Damascus Embassy; Officia Maibox, Geneva FN Mission; Officia Maibox, Haag Em bassy; Officia Maibox, samabad Em bassy; Officia Maibox, London Em bassy; Officia Maibox, Madrid Embassy; Officia Maibox, Mexico Embassy; Officia Maibox, Moscow Embassy; Officia Maibox, Oso Embassy; Officia Maibox, Ottawa Embassy; Officia Maibox, Paris Embassy; Officia Maibox, Riyadh Embassy; Officia Maibox, Santiago Embassy; Officia Maibox, Sofia Embassy; Officia Maibox, Stockhom Embassy; Officia Maibox, Tehran Embassy; Officia Maibox, Te Aviv Embassy; Officia Maibox, Vienna Embassy; Officia Maibox, Warsaw Embassy; Officia Maibox, Washington Em bassy; Officie Maibox, Berin Ambassade; Officie Maibox, Brysse DANATO; Officie Maibox, EU Repræsentationen; Braad, Michae; Christensen, Berte Dons; Christensen, Jan Top; Christensen, Tomas Anker; Christiansen, Thure; Faaborg-Andersen, Lars; Stender, Femming; Geean, Kirsten; Hahn, Henrik Bramsen; Hansen, Peter Lyshot; Hansen, Tina Aice; Hjorts~, Michae Just; Hom, Kavs A.; Horsund, Jens Otto; J~rgensen, Vibeke Rovsing (NY); Lassen, Christina Markus; Lauridsen, Morten Lykke; Laj, Een Margrethe; Lund-Sarensen, Thomas; Michesen, Jette; Moesby, Oe; Mosgaard, Kurt; N-SP; N.USA; Osen, Kasper Thams; Panck, Nikas; Riisgaard, Louise; S.FN; S.HUM; S.MELA; Shine, Susanne; Siasen, Grete; S~ndergaard, Carsten; Staur, Carsten; Svensson, Nikoaj; Szczepanski, Pia Starbæk; Thygesen, Trine Rask; Uerup, Ove; Knudsen, Urik Vestergaard; W~ggsborg, Nies Henrik; Zimer-Johns, Michae; Damsgaard, Anders Carsten; Ministersekretariatet; Vagthavende; Shine, Susanne; NYCMSU, Archive; J~rgensen, Vibeke Rovsing (NY) Emne: FN-Mis. New York MS202 - rak. Sikkerhedsrådet. Resoutionsudkast og memorandum. AD ACTA: Attention: DeskBy: Forme E-post: Journanr: Kassifikation: Personae indkades: NYCMS (t), Archive S.MELA og N.SP 8.00 Ja 5.E.rak UKLASSFCERET Nej! Ti: - Comcen;Officia Maibox, Ankara Embassy;Officia Maibox, Beijing Embassy;Officia Maibox, Cairo Embassy;Officia Maibox, Damascus Embassy;Officia Maibox, Geneva FN Mission;Officia Maibox, Haag Embassy;Officia Maibox, samabad Embassy;Officia Maibox, London Embassy;Officia Maibox, Madrid Embassy;Officia Maibox, Mexico Embassy;Officia Maibox, Moscow Embassy;Officia Maibox, Oso Embassy;Officia Maibox, Ottawa Embassy;Officia Maibox, Paris Embassy;Officia Maibox, Riyadh Embassy;Officia Maibox, Santiago Embassy;Officia Maibox, Sofia Embassy;Officia Maibox, Stockhom Embassy;Officia Maibox, Tehran Embassy;Officia Maibox, Te1 Aviv Embassy;Officia Maibox, Vienna Embassy;Officia Maibox, Warsaw Embassy;Officia Maibox, Washington Embassy;Officie Maibox, Berin Ambassade;Officie Maibox, Brysse DANAT0;Officie Maibox, EU Michae;Christensen, Berte Dons;Christensen, Jan Top;Christensen, Tomas Anker;Christiansen, Thure;Faaborg-Andersen, Lars;Stender, Femming;Geean, Cirsten;Hahn, Henrik Bramsen;Hansen, Peter Lyshot;Hansen, Tina Michae Just;Hom, Kavs A.;Horsund, Jens Otto;Jorgensen, Vibeke Rovsing (NY);Lassen, Christina Markus;Lauridsen, Morten Lykke;Loj, Een Margrethe;Lund-Sorensen, Thomas;Michesen, Jette;Moesby, Oe;Mosgaard, Kurt;N.SP;N.USA;Osen, Kasper Thams;Panck, Nikas;Rusgaard, Louise;S.FN;S.HUM;S.MELA;Shine, Susanne;Siasen, Grete;S~ndergaard, Carsten;Staur, Carsten;Svensson, Nikoaj;Szczepanski, Pia Starb~k;Thygesen, Trine Rask;Uerup, Ove;(nudsen, Urik Vestergaard;Waggsborg, Nies Henrik;Zimer-Johns, Michae;Darnsgaard, Anders

2 Cars ten;ministersekretariatet;vagthavende;shne Susanne FN-Missionen New York E-post MS202 af 24. februar :48:00 Desk By: 8.00 rak. Sikkerhedsrådet. Resoutionsudkast og memorandum. Sammenfatning: * Amerikansk-britisk-spansk resoutionsudkast fremagt. Fastsår, at rak ikke har udnyttet den sidste chance, man fik med resoution 1441, for at nedruste. 2-3 ugers forhandinger forventes. Forsagsstierne indikeret, at man ikke er rede ti1 at foretage starre zndringer i teksten. - * Fransk - russisk - tysk memorandum om forstzrkede inspektioner og kar tidspan for gennemfarese af udestående nedrustningsopgaver. Statte fra Kina. ik Afventende reaktioner under ukkede konsutationer. Udmedinger forventes farst i forbindese med nzste konsutationer, Sandsynigvis på torsdag. * UNMOVC krzvet, at dqstruktion af A Samoud 2-missierne påbegyndes 1. marts. 1. Udkast ti resoution under ukkede konsutationer prxsenterede UK på vegne af USA 'og Spanien vedh~ftede resoution. Forsagsstderne fremsatte samtidig hermed officiet resoutionen. Man forventer at genoptage ukkede konsutationer om resoutionen - og nedenstående memorandum - senere på ugen, sandsynigvis torsdag d. 27. februar. Vedhzftet er også den britiske ambassadars taepunkter, som er offentiggjort. Han gentog synspunkter om raks mangende samarbejde, herunder at rak ikke siden inspektionernes genoptagese havde vzret i stand ti at afkare et eneste substantiet punkt. Den umiddebare baggrund og forventede videre procedure fremkommer i de tre sidste afsnit i taepunktet. UK håbede gennem resoutionen at fasthode Sikkerhedsrådets kontro med processen og skabe konsensus om, at rak havde vagt ikke at udnytte den sidste chance for en fredeig nedrustning. Men der var stadig tid for rak ti at vzge rigugt. Man onskede såedes ikke afstemning med det samme. Der skue vzre tid ti at drafte udkastet. På den anden side var det ikke hodningen bandt forsagsstierne, at der skue ske substantiee zndringer ti resoutionen, hvorfor man også havde vagt at fremzgge den officiet med det samme. En konfikt kunne stadig undgås, hvis Sikkerhedsrådet gjorde det kart for rak, hvad konsekvenserne af raks hidtidige forkerte vag vie vzre. [Bemzrkning: Tidigere på dagen opyste Missionens britiske samtaepartner, at der endnu ikke var truffet besutning om, hvorvidt resoutionsudkastet formet skue fremzgges. Vurderingen er, at fremzggesen af nedenstående memorandum har haft en indvirkning herpå.] Efter konsutationerne anfarte den britiske ambassadar over for pressen, at resoution 1441 ikke fordrede en ny resoution, men det przsenterede resoutionsudkast vie vzre et stzrkt poitisk signa om, at FN stod sammen bag kravet om, at rak skue afrustes. Derudover vie resoutionsudkastet vie bidrage ti1 at fokusere Sikkerhedsrådets draftese. Som det fremgir, indehoder resoutionen kun to operative paragraffer, hvoraf operative paragraf 2 (" Remain seized...") er en standardparagraf. operative paragraf 1 fastsår Sikkerhedsrådet, at rak har

3 forspidt den sidste chance, som man fik ved resoution Argumentationen herfor prsesenteres i den prseambusere de, i sserdeeshed i paragraf 3: "Recakng that its resoution 1441 (2002) whie deciding that raq has been and remains in materia breach of its obigations, afforded raq a fina opportunity to compy with its disarmament obigations under reevant resoutions". Det gzder generet for den prseambuzre de, at det i at overvejende grad er tae om formueringer hentet fra resoution formueringer, der som bekendt bev vedtaget med konsensus. Men det bar bemserkes, at man i resoutionsudkastet ikke har medtaget formueringer, der henviser ti inspektionerne. (Eksempevis bygger przarnbuzre paragraf 3 på formueringer fra operative paragraffer 1 og 2 i 1441, men udeader anden de af operative paragraf 2 vedrarende etaberingen af et udvidet inspektionsregime. Prseambusere paragraf 4 bygger på operative paragraf 4 og derved også på paragrafferne 11 og 12, som foreskriver, at det er UNMOVC og AEA, der ska rapportere om raks, mangende samarbejde, på hviket baggrund Rådet ska agere). 2. Memorandum om inspektioner Frankrig har - i samarbejde med Tyskand - i den forgangne weekend udarbejdet vedhzftede memorandum vedrarende fredeig nedrustning gennem inspektioner. Det bev przsenteret af den franske ambassadar under de ukkede konsutationer på vegne af Rusand og Tyskand. Kina udtrykte statte ti1 papiret, jf. nedenfor. Tyskand przciserede under art. '19- konsutationer i EU-kredsen, at man havde vagt memorandummodeen, fordi der ikke var behov for yderigere resoutioner. Papiret å inden for rammerne af resoution Den tyske ambassadar gik et skridt videre i et interview med pressen og fastsog, at det å i forzngese af EU7s erksering, som ae EU-ande jo stod bag!. (Bemzr&ng: Det var vurderingen, hos fere samtaepartnere, at indhodet i papiret hurtigt kunne omformes ti1 en resoution, hvis der måtte vise sig behov for en "konklrrerende" resoution). ' Memorandummet fastsår som udgangspunkt, at betingeserne for magtanvendese ikke er ti stede, idet 1) der er intet bevis for, at rak har masseadeseggesesvåben eer kapacitet ti at udvike dem; 2) inspektionerne fungerer farst nu i fudt omfang; 3) raks samarbejde er under forbedring ("is improving") Det understreges, at et enigt Sikkerhedsråd og et aget pres på rak er vzsentige betingeser for at opnå en fredeig asning. Herefter opstier papiret en fremgangsmåde for at sikre en verificerbar, fredeig nedrustning af rak: * UNMOWC og AEA ska udarbejde program for de udestående nedrustningsopgaver i prioriteret rsekkefage og med kare kriterier for, hvoredes raks efterevese kan verificeres. * Forbedrede inspektioner, jf. eksempevis franske non-paper. * Der ska opsties reaistiske og stramme tidsfrister: - inspekt~rerne ska senest 1. marts 2003 fremzgge arbejdsprogram for vzsentigste nedrustningsopgaver; - inspektarerne ska rapportere på regemassig basis - hver 3. uge - om gennemf~resen af programmet; - UNMOVC og AEA ska i henhod ti1 resoution 1284 ave fremskridtsrapport 120 dage efter vedtagesen af arbejdsprograrnmet; (bemarkning: under EU-koordinationen kunne forsagsstierne ikke skabe karhed over, hviken 120 dages frist der henvistes ti1 i 1284 ); 3

4 - at Bix og EBaradei straks ska rapportere ti1 Sikkerhedsrådet, hvis rak enten griber ind i inspektionerne eer ikke opfjdder sine nedrustningsforpigteser; - supperende mader i Sikkerhedsrådet, evt. på hajt niveau, kan indkades når som hest. 3. Konsutationerne og den videre procedure Under de ukkede konsutationer fremkom der ikke nye standpunkter hos de vagte medemmer. kke overraskende indtog de feste en afventende hodning - "we wi smdy both documents before next meeting..". Kina udtrykte statte ti1 memorandummet. Der var stadig tid ti en fredeig asning. Udgangspunktet måtte vzre at sikre en humanitzr asning. Det var przmaturt at tae om en endeig asning. nspektarerne var netop begyqdt at opnå resutater. Rusand fastsog, at der ikke var behov for en ny resoution. Man afkiste formueringen i resoutionsudkastets przambuzre paragiaf 6 om, at raks erkarring indehodt faske opysninger. Det var ikke bevist af inspektarerne. Resoution og inspektionerne - virkede efter hensigten, hvis det var nedrustning, der var m'åsztningen. Hvis måsztningen var regimeskifte, forhodt sagen sig naturigvis anderedes. b Under konsutationerne havde der vzret en vis diskussion af rapporteringsfrister. Der var utifredshed med, at 7. marts figurerede som en dato, eftersom inspektarerne havde frem ti 27. marts ti at afzgge rapport om vzsentigste udestående nedrustningsopgaver. Dette måtte vzre op ti inspektarerne at fastså, om sidstnzvnte rapportering kunne fremrykkes. (Der synes at vzre en vis forvirring om rapporteringsfristerne. henhod ti 1284 ska inspektarerne pr. 1. marts ave en kvartasmsessig statusrapport samt senest p.' 27. marts fremzgge en oversigt over "key remaining disarmement tasks"). For indevzrende synes aene de genoptagne konsutationer på torsdag d. 27. februar at igge fast. Fastzggesen af tidspunkterne for UNMOVC/AEA's rapportering forventes tidigst at ske i begyndesen af naste uge, hvor Guinea har overtaget formandskabet for Sikkerhedsrådet. For så vidt angår afstemning om resoutionsudkastet er vurderingen, at forsagsstierne opererer med en tidsramme på 2-3 uger. 4. Destruktion af A Samoud 2 missier mv. Vedhzftet fremsendes det i pressen omtate brev af 21. februar 2003 fra Bix ti Dr. A Sa'adi, rak, om skrotning af missier. Det fremgår heraf, at rak ska forezgge UNMOVC bevis for, at ae A Samoud 2 missier samt reaterede komponenter er bevet destrueret. Destruktionen, som ska udfares af rak under UNMOVCs tisyn, ska vzre påbegyndt senest den 1. marts (The appropriate arrangements shoud be made so that the destruction process can commence by 1 March 2003.) Greenstocks Memorandum (rak RAK Brev fra Bix pdf stemmigt konkuderede, at missierne har en stmre r~kkevidde, end den i resoution 687 tiadte, jf. mismai 0159 af 14. februar Endvidere krzver UNMOVC destruktion af de

5 genopbyggede stabehaer, som vi kunne producere motorer ti missier med en rzekkevidde på mere end 150 km., Yderigere tekniske opysninger og undersageser udestår, far UNMOVC kan trzffe besutning'om, hvorvidt A Fatah rnissisystemet også udgm et brud på resoutionerne. Det bemxrkes, at den franske ambassadar ti1 pressen efter dagens konkusioner sog fast, at fristen i Bix' skrivese og destruktionen var obigatorisk for rak. Adspurgt af pressen om Husseins udtaeser under et interview med CBS skue have udtat, at rak ikke vie destruere rnissierne svarede den britiske ambassadar, at han stxrkt vde opfordre rak ti at eftereve fristen i Bix' brev. Vibeke Rovsing Jargensen/Een Margrethe Laj <<Greenstocks prmentation pdf>> <<Memorandum (rak 24 FEB 2003).pdf>> <<RAK, (US-UK-SPANSK DRAFT 24 FEB 2003).pdf>> <<Brev fra Bix pdf>> FN-Missionen New York MS202

6 raq: Presentatbn of UWU CSpanish Draft Securiqr Councii R By Sir Jeremy Greenstock, UK Permnent ReprasenUWe, Couna bnsuttations, 24 February 2003, - shouid ike to expain cerefuy to Counci coeagues why Viis text is being tabed at this time and in this fom, and what actbnwe are then proposing. - The CO-Sponsors are convinoed thdt t-aq is not achieving. nor intending to achieve, the objective o SCR set out that obj8ctive in s W and wmpeing tema: (OPZ) "bringing to fu1 and verified the disamament p abished by SCR 687" attractsd ward a just because of ts atter and the ss which ed to its adoptiorr, but because its unani message represented a powerfu signa that the UN was in controi. The S nci was chaenged by the U President to rase ics game on its most difficutt agenda item: and, by adopting 1441, it dm so. The Resoution set out the most stringent temis ever decided upon by ttie United Nations for the proces8 of disarmarnent. But them was aso an dive branch in 1441 : raq was to rspair its documented non-compiancs. - Today, 15 weeks on from 1441, we are no further advanced toymrds that objedive of oompete disamment. ndeed, nor is raq taking adequate steps to corred its wider breaches of 687, incuding its continued support for terrorism. The terms of Resoution 1441 are not being respe, and in parts af the current debate not evm being re mem be red depored 'raq's past aviour. What we a asksd of raq was, firs4 a marked change from its denia and deception of 1091 to 2002, which had aready paced B in matetia breach of reevant resoutions; and second, fu1 compiance with and moperation w$h the irnpementation n other words, a decision by raq, visiby and unrnstakabty. to dhrest d Weapons of Mass Desruction imrnedbtey, unwndbnay and acthiey. That means bringing prosaibed materia8 or pmgramrnes to the notie a inspecton and providing a fu! and credibe account of raq's WMD adbity backed up by dwurnentary evidenw and testimony from personne. - What 1441 was not was the estabishment o a detective or a containment exercise. Again, the objecti've was to bring disamament to 'wmpetion' fied of WMD are instruments for the effedive deivery end ve disarmarnent. This has ben #e ase sincs SCR 687 deda re the ocation, amounts and types of proscribed items. raq was asked to yiem possession of them to UN inspectors tor destrudon, remova or rendering harmess. This time, 12 years on, mere eaw be ris rebeat into procrastination or parii resuh. The fina opportunity atorded in SCR 1411 was not for ihe Counu to side bad< into SS, but for imq to remgnise e new dekmination in the Securiy Cound to compete the business in a way whch represented a compete change of attitude in BagMaB. n of that compete

7 - That has not happened. Let me sey why we at8 convind that raq has decided to mmáin in defiancs of the UN: - Firs$, ook at the immediste m-up to ths return af inspedom. n 2002, raq began seriousy to dis~cs the issue of inspectbns ony when it reaised that we, as tha internationa cornmunity, mud nat give up on mpete disarmament. For months. raq sought to haggk with the Couna, to set preconditions (the '19 questiansn), and to negotiate away its non nce of the past. raq ony ag four days after President Bush's s af 12 September in a cynica attempt to any new resoution strengthening aem. - Second. we hoped - certafny the United Kingdom hoped - that the adoption of 4441 wouid see a change af heart by the raqi regime. raq's 13 November etter foowing the adoption of 1441, fu1 of tirades and compaints. and grudgingy a pung mat mud 'dea with" the resoution, was w ort of the whoehearted cumm*rtment to vountary disarrnament we had hoped for. internationa aw underiined this. r 23 November etter on how 1441 "~ntradicts' Then Game the responses to the detaed requitements of raq has produced a 12,000 page decaration that is indisputaby inadequate. Dr Bix caed 'rich in voume but poor in new information... and pradicay devoid d new evidente"; - raq has done evetything possibe to prevent unrestricted nterviews. withwt raqi minders. eavesdropping, or intimidation of potentia intervie. UNMOVC has so far been abk to oonduct ony hree private interview - a of which took pace with peope vounteered by the iraqis and a of which tmk pace in #e irnmediate runup to Dr Bix's ast visit to Baghdad. Since then nothing; ' - raq has dragged b feet on as many other eernents of p ura mperatk>n as possibe. nstead of serious maboration wiv, the inspectors, raq has tried to make the proces into a ighuy monitored media drcus. with demonstraton ready to herass inspectors if they come too cose to hidden materia. As Dr BU! toid the Counci on 27 Jsnuary, 'Demonstrations and outbursts... are unikeiy to occur without initiativ8 or enmuragement from the avthorities. We must ask ourseves what the motives may be for these eventsw; - raq's CO-operation on substanw has been non-existent. Since ins s resumed UNMOVC have not been ame to cose a singe outstanding issue. We not knw what happened to 8,500 itres of anairax, kiograms of bacteria growth media. 360 tonnes of buk chernica warfare agent tonner of precursor chemicas. 1.5 tonnes o! VX neme agent, and 6,SM aemia bmbs- ve never had satisfadory answem about the entire scape of raq's BW programme. tkre are now even more unresoved questions: for exarnpe, why has raq deveoped a prohibited missie programme and why has it refurbished equiprnent - rocket easttng chambers and chernica processors - destroyed Dy UNSCOM? Does this show anything other than

8 cear jntent to restart prohibited programmes? nstead of providing fu] dommentation. induding admnistratve documente reating to personnei and funding. raq has providd substantivs new sviden-. t has sattered its documents into private huses and vehides to hide the scope of its programmes and to provide a basis for extending them Men the pressure is off. And it has n pubic pretended that Mre are no wbtanding issues, even though many uf these have been we known for years. - Ths continues the 12-year pattem o raq seeking to deceve the Councii: an a tac farniiar pattem of raq wing to get us to focus m sma1 concessions d prucess. rather than on the bi$ picture. The cerdina point is ttat there is no sernbance sf peration; nothing ike vountary end active disarmament; nothing ike a regime with nothing to hide; nothing ike the South Africa mode referred to by Dr Bx. - Tb8 United Kingdom, Virough tabing this drar in thi$ form. see<j b keep the h und in oonfro of the p s and t6 buid renewed nci consensus, as on 8 Nmmber, that raq has ma wrong *i=: Vf3 ChO to take, at ast. the fina vouniariy to disam in ance with UN resoutions. We shai, in detaied discussion, set out fu argument that ce has been made, that the chok is a defiance of 1441,and that the avaiabe r are fast disappearing. - But we are not asking for any instant judgernents. This h e seriws subjed. and the stakes are significant There is time sti: under pressure from the Councii, for raq to make the riqfd choice. We sha not ca for a vote on this text unti a proper debate has been hed, and we ar9 ready for the propositbns in the text b be fuy exarnined. t s not our intention ihat the text shoud &enge in any great degree: and that is why we are asking for it to be put into Mue now. But we do want further time for fu1 diswssion. - There is sti an oppominiy to avert confiii. But the Counc's judgement that raq has made the wrong choice shoud be dear and consensua. The ad chance for peece k that Uie Couna shouk say this together and formay. confront Baghded with the stak impications. and trust that, in these fina weeks, the responsc wi be the mmpete dsarmarnent which we demended - 14 iesoutionr ago - in SCR 087. on 8 Apri 1991.

9 MSON Memorandum 1. Fu1 and effeetivc disarmament in accordanee with tbe rdevint WSC reroutions remains the imperative objectivc of the internationa community. Our pnonty oboud be to ichicvt air peacefuy tbrough thc inspection regimc The miihry option shoud ony be a ast resort So far, tbe conditions for ushg force against rrq art not fufiued: Wie suspicions sin, no evidence has b givm &at rag sti possasa wepm ction or capabiities in this fied; nspations have just rrached heir fu1 pace; they ue functioning without hin they have arcady productd ruuts; e not yet tuy satisfanory. hqi cochief inrpstors in their ast report. 2. The Seenrity Counci must step up its effoa to give a rea chance to the peactfu settemeot of the crisis. n thic conterf tbe foowuig conditions are of pnramount importance: the unity of the Security Counci must be presaved; the pressure tha! is put on Traq must be increased. \ 3. Tbese conditions caii be met, and our common objective - the veriiabe ditumme~t of rrq - ean be reaebcd through tbe impemkntstion of tbe foowing proposas: A) Ctar program of action for thc inspcctions: According to resoution 1284, have to submit their pro of work for approva of the Coun thi3 program of work sh e spctdcd up, in puticuu thc key rem tasics to be competed by raq pursuant to its obigations to compy with r requirements of resoution 687 (1 991) and otha reated resoutions. g aks sha be dehed accordiog to their degree of priority. of raq for impementation of each task be ccary debed uid pecise. Such a c$ew ida~fica~on of to be competed wi obigc raq to cooperate more aetivey. t wi aso provide a cear means for the Counci to assess the COoperation of raq.

10 FEB : 47 MSSON 212 S188 P.83 Resoution 1441 estabished an intnisive and ossibiitics have not ytt bem expor oud incude, as exempified in th commwcated to the chief an expertise; estabishment gned in particu~ to d~eck 0x1 truck; competion of the n w system of auia sweimce; systematic processing of data provided by the newy estabished system of atria swei C) Timeines for inspections and assessment: ework of resoution 1284 and 1441, the impementation of the program, sequmced accordig to a reaistic and ngorous timeine: - the inspecton shoud bc asked to submit the pro of ~~ork outikg the key raq to accompish, incuding missies / deivery systems, chemica, bioogica weapons matnia and nucear weapons in the context - 4 the chief inspectors sha report to the Counci on impementation of the program of work on a reguar basis (every 3 weeks); report of UNMOVC and AEA asse ha be submitted by the inspectors 1 work according to nsoution 1284; the progress made in competing the s after the adoption of the program of - at any time, according to paragraph 11 of tion 1441, the executive Ch of UNMOVC,and the Director Genera of the &a report immediatey to Counci any interfrrence by raq with inspections activities as we as faiure by raq to campy with its dis ent obigations; - at any time, additiona meetings of the Secunty Counci coud be decidad, incuding at high eve. To render possibe ii peacefu soution inspections shoud be given tbe neccrsary time and resources. Howtver, they can not eontinue indermitey. raq must disarm. ts fu1 and aetive eooperation s ocecssary. Tbis must incude tbe provision of iu the sddiuona and spe~fie hformation on issues raised by the inspeetors as we ao compianee with their requests, ar expressed in pnrticunr in Mr. Bir' etter of Februrry 21" The rombination af a cear program o action, reinforced inspections, a ccar timeine and #e miitary buid-up providt a reaistic rneans to reunite the Security Counci and to exert marimum pressure on nq.

11 02/21/03 FR &7:13 FM OV C-NY r UNTED NATONS NATONS UNXES NATONS Et CA'fON AND D8VECLON STON United Nations, Rmm 53120, NCW York, New York Tebp)rone (212) 963-3a7; F~x (212) dk (212) con~1usions reached by the Vi VC to conduct a techni p of thc A Samoud 2 and'a Fatah rs, conitruction of a missie test-stand and have now address o for your in Accept, Exceency, the as... matter, a copy of whi& is sidcnt of the Security Counci. ces of my highest c His Exceency t of the Security Counci United Nations New York, New York

12 UNTED NATONS NATONS UNES The Executive Chai Re c: OVC /O3 21 F 2003 Exceency, X have the His Exceency, gratefu if p mud smit herewith a etter of today's date addressed to atch to.baghhd, cxfice* 3 w3ud be s of my highest consideration. x Hans BY, His Exceency Mr. Mo rsd A. Adouri Ambassador Extráord and Penipotenti ary resentative of raq to the United Nations New York, New + York

13 URTED NATONS NATONS UNES owc NATONS M United Nations, S-312O,NwYo~NwY& Tccphone (212) ; Fax (2 12) & (212) Dcar Dr. A Sa'adi, our atest discussions in Baghdad on 9 and 10 F that a pane of inkrnati uct a tecmca asses stems. The assessment was aso to incude. thc bers associated with the promibed Badr-2000 stroyed under LMSCOM supervision, as we as-the under constnictim at tht A Liquid Engine Test Faciity. The pane, which met on 10 and 1 1 Febniary, c nomhmted by the Govrrnmmts of China, France, Gemany, gdom and the Unibcd States. The Russian expert attend. was aso advised W, in 1994, UNSCOM provided p& with backgr~~d mfo 's missie pro es and hfbstnicture. The pane formed raq that any increme Dr. Amir H. A-Sa'adi Advi sor Presidentia Office Baghdad, raq

14 UNTED N A T ~ ~ N S NATONS 'UNES Tht was ~1animous in its assessmcnt in. Thest ~cmc1usi0;~ wcre Cornmisqioners on February. A Samoud 2, which domot ca.&, to tk Security Counci that the two decared 2 missie system w m capabe of ex ere therefore prosmibed pursiiant to (1 99 1) and tht monitoririg pan adopted by resoution 7 15 (1 99 1). Accordingy, the Govemment o f Jraq shoud on d 2 missies and foows: r 2. Fue and oxidizer, where depoyed with A Samoud 2 missies;

15 -02/21/03 FR FM UNTED NATONS NAT-ONS UNES $ide of the expo in the proccss of bemg so c reguaton, gas gem or deveoped for cation of the SA-2 d 2 system, such as and air pressure rcgdators; and other guidance and contro1 items, such as. a at and so importcd d2 cct to iaunchers, tue designed pafforms of the vehiccs need not bc destroycd, but Y"U--iri.W-----, red; that be tagged 7. Those components specific to the A Samoud 2, which a n inwrporated M the ogistic vehices, such as f', oxidizer, and coniro vehices requ 033 of the A Samoud 2 missie force; components design4 for tb e pr d 2 missie; and 9. A software and documentation con e research and devcopment tion and quaity contro1 reated to the A Samoud 2 missie pro

16 02/21/03 FR R14 FM OVC-m UNTED NATONS NAT0N.S UNES thai had becn deemed S The pane found tbat cmification of A Fatah missie data suppied by raq was required before the capabiity uf the missi& system coud be assissec: OVC wii request such cxificati#n....,... 2bhCS ' The.-pye aso assessid that the tructiti& woud be capabe of that O tb $A-2!..q -ed out by raq under éct k m a:varicty be destmyed, such as exposive ts shoud bc made so the destruction

17 02/21/03 FR R15 FM WOVC-NY a UNTED NATONS NATONS UNES Concusims from the nt ationa Pane of Missie Experts 10 to 11 Febmary 2003 A group of internationa missie experts h m 6 countnes, incuding China, and the U'ted States, johed es of raq's iquid proptan t the A Fatah. Specificay, 150 kiometres. began thc confixence by bing the two missie Nations, and. opmcnt, testing, production q d on was then empoyed by the pane of experts to uter modes; each capabe of Ababi 100 missie, the predecessor to the A3 Sarnoud.N Samoud 2 The A Samoud 2 is a iquid propeant missie b by the Soviet Union for use in the SA-2 antimistainer engine's operating parameters and perfonmm we, understood and documented. missie. The SA-2

18 QfL21/03 FR 1735 FM LrNOVC-NV UNTED NATONS NATONS UNES 2002 CAFCD. The fint variant, on ofthe missie s to depoy a system that Both versions of thc A S wmputer.modes. Cd that both versions are inh range imit as defined Uie A Samoud 2 w& det average kmge cacuated maxirnum range achi 2 wcre evauated using four independcnt decared by kiq, show s. This is consistent with the detmed by an achieving a range The four in fighi simuations the A Samoud 2 are capabe of cxceeding the 150-kiometre range imit. Moreover, it shoud be noted that the input parameters for the modes reied on

19 02/21/03 FR 17:15 FM: b UNTED NATONS- NATONS UNES information decared by raq, even when this i wedocumented information con A Fatab is a soid propeant rocket c of the CAFCD. The cm pages 817 to 821 dccared by raq, which stak that the AJ Fatah has fom as Em as 161 kiometres with a different co of experts recommends that ecaration. To this end, the internationa pane c efforts to verify the input Casting chamb motors. During the 1 production of the BA missie system under UNSC Resoution 687, these casting chambm wce destroyed under

20 02421/03 FR 17:16 FM ' a UNTED NATONS NATONS UNES! esenty casts the A Fatah and its othcr soid prope1 refurbished the ex-b one of them to b&ce a than 150 kiometres. For tion A Rafah Liquid Engine Test Stand of a new Liquid Usmt Test Stand at test stand presenty tped at stroyed undcr UN G supavision. The expert pane revimed the C stics of the new teststand. and concuded that it wi be capabe of testing iqid propeuant engh exhibiting a thmt of 15 tons &ex competion, with to 30 tons force coud be acco ed. (Note: tons of thrust). One cxpert aso noted that each O the test smd has afi es store 2.2 eubic meters of iquid fw or oxidizer. This is about 3 times,t used by the A Samoud 2 missie.

21 The Semity Gounci, PP : Recaing a its pnvious reevant resoutions, in pdcuar its rcsoutions 66 1 (1 of August 1990,678 (1 990) of 29 November 1990,686 (1991) of 2 March 199 1,687 (1991) of 3 Apri 1991,688 (1991) of 5 Apri 1991,707(1991) of S August 1991, 71 S(1991) of 1 1 Uctober 1991,986 (1995) of 14 Apri 1995,12 f and 1441 (2002) of 8 Novembex 2002, and a the reevant o f PP2: Recaing that in its resoution 687(1991) the Counci decared that a ceaseh woud be based on acceptance by raq of the provisions of that resoution, incuding the obigations on Xraq containad therein, PP3 : Recding that i t. resoution 1441 (2002), wke acmowadging that raq has b- and remains in materiai breach of its obigations, afforded raq a fina oppe with its at obigations under reevant resoutions, PP4: Recaing that in its resoution 1441(2002) thc Counci decided that fase stakments or omissions in the decaration submitted by raq pursuant to that resoution and hiure by rq a! any time to compy with, and w~perate hiiy in the impementation of, hat resoution, woud constitute a frther materia bmh, -. PP5: Noting, in that context, that in its resoution 1441(2002), the Counci ded that it has repeatady warnd raq that it wi face serious consqucnces as a resut of its continued vioations of its obigations, PP6: Noting that raq has submitted a decaration puisuant to its resoution 144 (2002) containing fase statements and omissions and has faied to compy with, and c0-0 fuy in the impementaiion of, that resoution, PP7: RedErming the commitment of a Member States to the sovereignty and territoria integrity of raq, Kuwait, and the neighbouring states, PP8: Mindfu of its primary responsibiity under the Charter of the United Nations for the maintenance of intamtiona peace and secuiity, PP9: Racognising the threat raq's noncompiance with Counci resoutions and proiferation of weapons of mass destmction And ong-range missies poses to internationa pwe and sechty, e PPO: Determined to securc hi1 compiance with its decisions and to restore internationa peace and security in the area, PP 1 : Acting under Chaptcr V of the Charter of thc UMted Nations, OP1 : Decides that raq has faied to take the fina opportunity afforda to it in resoution 1 44 (2002); OP2: Decides to remain seized of the matter. C

/ioi4l.22-l. Halskov, Saren

/ioi4l.22-l. Halskov, Saren Halskov, Saren /ioi4l.22-l. - Sendt: Til: Cc: Emne: AD ACTA: Attention: BeskBy: Formel E-post: Journalnr: Klassifikation: Personale indkaldes: 11. februar 2003 05:27 UM - Komcenter (t) milsek@fe-mail.dk;

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET MODTAGET: 19-03-2003 E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE

UDENRIGSMINISTERIET MODTAGET: 19-03-2003 E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE UDENRIGSMINISTERIET MODTAGET: 19-03-2003 E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE P$ $&g Fra: Jensen, Jesper Storgaard Modtaget: 9-03-2003 13157: 12 Ti: UM - Komcenter Cc: N.EUP, N.EUS, N.SP,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

& N.USA: Akt nr. I, Indgående. E, E-Meddelelse. Italien - Irak Italienske positioner - seneste udvikling (VH+L).

& N.USA: Akt nr. I, Indgående. E, E-Meddelelse. Italien - Irak Italienske positioner - seneste udvikling (VH+L). MODTAGET: 13-02-2003 KONTOR UM J.NR. 179,D,3,ae 4 KOPI TIL/FRA: N-EUP: Akt nr. N.EUS: Akt nr. 82 NSP: Akt nr, & N.USA: Akt nr. a VI D2 n KLASSIFIKATION: U SIFICE r- AKTI"YPE: AKTGRUPPE: ADRESSAT: I, Indgående

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

!l Irak - diverse 7 - feb. 2003.d... (q; MM KW O@-CbJ-

!l Irak - diverse 7 - feb. 2003.d... (q; MM KW O@-CbJ- e. 1 MM KW O@-CbJ- - Thorning, Mona (t) (STM) PPh p07 401 Fra: Sendt: Til: Emne: DeskBy: Formel E-post: Journalnr: Klassifikation: Personale ind kaldes: Statsministeriet (UM) 21. februar 2003 10:44 Thorning,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

-----Oprindelig meddelelse----- Fra: Svensson, Nikolaj, Sendt: 19. februar :Ol '

-----Oprindelig meddelelse----- Fra: Svensson, Nikolaj, Sendt: 19. februar :Ol ' Sendt: Ti: Emne: DeskBy: Forme E-post: Journanr: Kassifikation: Personae indkades: 19. februar 2003 08:53 Hjorts~, Michae Just VS: FN-Mis. New York MS1 75 - Åbent made om rak i Sikkerhedsrådet den 18.

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

SSIFI"]Em" I, Indgående. E, E-Meddelelse Amb. Washington. Den 2. Golfkrig indledt (H+L) MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u

SSIFI]Em I, Indgående. E, E-Meddelelse Amb. Washington. Den 2. Golfkrig indledt (H+L) MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u ARKIV: 1 SSIFI"]Em" AKTTYPE: AKTGRUPPE: ADRESSAT: I, Indgående E, E-Meddelelse Amb. Washington @J r-l Den 2. Golfkrig indledt (H+L) E-MEDDELELSE

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere