l/s FÆLLES FORBRÆNDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l/s FÆLLES FORBRÆNDING"

Transkript

1 l/s FÆLLES FORBRÆNDING Affaldsvarmeværk og administration Hvedemarken 13, 95 Hobro Tlf Fax wwwisffdk Bank Spar Nord, reg nr 9815, kt CVR-nr Rebild Kommune Borgmesterkontoret Hobrovej Støvring INDGÅET -6 MAJ 213 DATO: JOUR. NR.: VORES REF.: Hobrod 3 maj IS/mt Rebild Kommune DERES REF.: Hermed fremsendes dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag d. 15. maj 213, kl på Affaldsvarmeværket, Hvedemarken 13, Hobro Mødet forventes afsluttet ca. kl Under mødet vil der blive serveret en let middag../. Som bilag til dagsorden er vedlagt: "Årsrapport 212" (pkt. 13-2), "Korrigeret budget 213 og Budget 214" (pkt ) og vedtægternes bilag 1 (pkt )../. Vedlagt er køreseddel og reg. blanket, som i udfyldt stand bedes afleveret ved mødet. Eventuelle afbud til mødet bedes venligst meddelt til I/S Fælles Forbrænding ( ), eller på mail: senest fredag d. 1. maj 213. Heine M direktør Medlem af Reno<< >>Sam

2 Dagsorden - Repræsentantskabsmøde ^ dit affald- vores mission Mødedato: Onsdag den 15. maj 213 kl Sted: Affaldsvarmeværket, Hvedemarken 13, 95 Hobro Mødelokale 2.17 Gæster: Afbud: Emne: Ledergruppen ved I/S Fælles Forbrænding Ordinært repræsentantskabsmøde Åbent møde Til behandling foreligger: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Leif Nielsen Bestyrelsens beretning Side 162

3 Dagsorden - Repræsentantskabsmøde tin dit affald- vores mission 13-2 Årsregnskab for 212 Administrationen forelægger Årsrapport 212. Årsrapporten omfatter driftsnøgletal, resultat og balance. Resultatopgørelsen / omkostningsregnskabet udviser følgende hovedtal i tkr. Omsætning Kapacitetsomkostninger Primært driftsresultat Finansielle poster Resultat for ordinær drift Ekstraordinære poster Årets resultat ' Der var budgetteret med et resultat på: Statusregnskab balancerer med: Bestyrelsen indstiller regnskabet med tilhørende revisionspåtegning til repræsentantskabets godkendelse../. Årsrapport vedlagt dagsorden Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Side 163

4 Dagsorden - Repræsentantskabsmøde dit affald- vores mission Budget 213 (korrigeretvbudget 214 Budget Der er efter afslutning af regnskab 212 foretaget korrektion af budget 213, ud fra regnskabstallene sammenholdt med forventningerne til resten af året. De budgetterede takster udgør som følger: År: HAV: Dagrenovation Kr. Brændbart erhvervsaffald 1/1-3/4,1/1-31/12 Brændbart erhvervsaffald 1/5-3/9 på HAV Lagerstabilt (presbart erhvervsaffald) AGC og Erhvervsgenbrugsplads (EGP) Fyldjord og sand Tegl og beton Asfalt Dæk Haveaffald Trærødder Plastmix Træ Trykimprægneret træ Jern og metal Affald til deponering Brændbart erhvervsaffald Affald med brændbart, (blandede læs) Slam TS > 2% Slam fra sandfang Omklassificeret materiale (EGP) Alle beløb er excl. moms. 213»r. ton Kr. pr. ton Side 164

5 Dagsorden - Repræsentantskabsmøde $ ) dit affald- vores mission Virksomhedsbudget uden mellemregninger Omsætning Kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivning Resultat før finansielle p. Finansielle poster Ekstra ordinære poster Årets resultat Budget Korrigeret Budget Budget Regnskab Da de seneste pris- og lønskøn udviser en stigning på kun 1,3 % fra 213 til 214 er det besluttet at holde uændrede priser i 214. Bestyrelsen indstiller budgettet til Repræsentantskabets godkendelse. Budgettet vedlagt dagsorden. Side 165

6 Dagsorden - Repræsentantskabsmøde dit affald- vores mission Vedtægternes bilag 1 Vedtægterne er efter krav fra Statsamterne i Nordjylland og Århus forsynet med flg.: 4.6 Hvis en interessent ønsker en ændring af de affaldsopgaver og affaidsfunktioner, som interessenten har overladt til interessentskabet, sker dette ved ændringer i bilag Bilag 1 kan ændres ved aftale mellem interessentskabet og den enkelte interessent. Aftalen om ændringer af bilag 1 forelægges til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde. Bilag 1 er siden sidste godkendelse blevet tilrettet, idet funktionerne med: Etablering af Arden Genbrugsplads er afsluttet og Rostrup Genbrugsplads er lukket. Bilag 1 indstilles til repræsentantskabets godkendelse../. Bilag 1 er vedlagt Eventuelt Side 166

7 I/S Fælles Forbrænding Bilag 1, vedtægter maj 213 Affaldsopgaver og affaldsfraktioner som interessenterne har overladt interessentskabet. Indsamling af: Storskrald (Ringeordning) Papir (Frivillige organisationer og alm. ruteindsamling) Emballageglas (Flasker) Mariagerfjord Randers Rebild / Drift af: Affaldsvarmeværket i Hobro Affalds & Genbrugscenter i Gunderup Erhvervsgenbrugsplads i Hobro Genbrugsplads Hobro Genbrugsplads Mariager Genbrugsplads Mejlby Genbrugsplads Hadsund Jorddepot Fragdrupvej Genbrugsplads Als Genbrugsplads Arden Erhvervsadgang på genbrugspladserne, - Behandling af: Brændbart affald Storskrald Farligt affald Deponiaffald ' Aftale om ændring af bilag 1 forelægges til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde. (Vedtægter, 4.7) Godkendt ved repræsentantskabsmøde 21. maj 27. Godkendt ved repræsentantskabsmøde 15. maj 29. Godkendt ved repræsentantskabsmøde 21. maj 21. Godkendt ved repræsentantskabsmøde 18. maj 211. Godkendt ved repræsentantskabsmøde 23. maj 212. F \Adimmstration\Intern\VEDTÆGTER\213, revideret bilag 1,1 maj 213 doc

8 REGISTRERINGSBLANKET REPRÆSENTANTSKABSMEDLEM NAVN: PERSONNUMMER: ADRESSE: Tlf.nr.: Mail adresse: Jeg bekræfter herved, at jeg ønsker mine diæter indsat i: Pengeinstituttets navn: Pengeinstituttets reg. nr.: Eget kontonr.: Hovedkort: Bikort: Frikort: Dato: underskrift Afleveres ved repræsentantskabsmodet eller returneres til I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken Hobro tlf G \a\a\rrpr FSCNRCGBLANk doc

9 I/S Fælles Forbrænding Korrigeret budget 213 og Budget 214

10 Gældsforpligtigelser Opgørelse af indbyggertal ultimo 26 i Hobro, Mariager, Nørager, Nørhald og Purhus kommuner: lait Hobro kommune Mariager kommune Nørager kommune Nørhald kommune Purhus kommune Indbyggertallene fordeles pr , som følger: Mariagerfjord kommune Randers kommune Rebild kommune lait 45,5% 43,3% 11,92% Gældsforpligtigelser: Langfristet gæld pr (Kommunekredit) Interessenternes hæftelse pr : Mariagerfjord kommune Randers kommune Rebild kommune , , , ,11 Den samlede langfristede gæld afdrages med henholdsvis DKK 2.4. og EUR pr. år.

11 Budgetterede priser År: HAV Dagrenovation Brændbart erhvervsaffald 1/1-3/4, 1/1-31/12 Brændbart erhvervsaffald 1/5-3/9 Lagerstabilt (presbart affald) 1/4-3/9 AGC og Erhvervsgenbrugsplads (EGP) Fyldjord og sand Tegl og beton Asfalt Dæk Haveaffald Trærødder Plastmix Træ Trykimprægneret træ Jern og metal Affald til deponering Brændbart erhvervsaffald 1/4-3/9 Affald med brændbart, (blandede læs) Slam TS > 2% Slam fra sandfang Omklassificeret materiale (EGP) Alle beløb er excl. moms. 213 Kr. pr ton Kr. pr. ton Da de seneste pris- og lønskøn udviser en stigning på kun 1,3 % fra 213 til 214 er det besluttet at holde uændrede priser i 214.

12 :5 Budget Virksomhedsbudget uden mellemregninger i tkr. Budget 214 Korrigeret budget 213 Budget 213 Regnskab 212 Note Omsætning: Kapacitetsomkostninger: Resultat før afskrivninger: Afskrivning Resultat før finansielle poster: Finansielle poster Ekstraordinære poster Årets resultat Omsætning Ændringerne i omsætningen omfatter primært: Der er kalkuleret med en generel fremskrivning fra korrigeret budget 213 til budget 214 på 1,3%. Der er i 212 konstateret et væsentligt fald i affaldsmængderne i forhold til det budgetterede. Det er såvel dagrenovationsaffald som erhvervsaffald, der er faldende mængder af. Det er ledelsens vurdering, at de faldende mængder kan henføres til den generelle afmatning i samfundet. I korrigeret budget 213 og budget 214 er der budgetteret med affaldsmængder på niveau med Kapacitetsomkostninger Ændringerne i kapacitetsomkostninger omfatter især: De faldende affaldsmængder betyder et fald i behandlingsomkostningerne. Indførelsen af den forhøjede NOx-afgift får fuld effekt i 213. Endvidere er der pr. 1. februar 213 indført en forhøjelse af affaldsvarmeafgift på næsten 35 %, hvilket betyder en årlig merudgift på cirka 1,5 mio. kr. Forhøjelsen af affaldsvarmeafgiften er en konsekvens af indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften. Dansk Affaldsforening har søgt Energistyrelsen om en forhøjelse af varmeprisloftet, men på budgetlægningstidspunktet er der ikke taget stilling til, hvorvidt det vil ske, hvorfor der er budgetteret med en afgiftsstigning på 1,5 mio. kr. og en pris på varmen, som svarer til det nuværende prisloft.

13 Afskrivninger Der er i korrigeret budget 213 et væsentlig fald i afskrivningerne i forhold til oprindelig budget 213, hvilket primært skyldes, at GP Arden og GP Als er solgt til Mariagerfjord Kommune, hvorfor der ikke skal afskrives på disse. 4 Finansielle poster Der forventes i korrigeret budget 213 en nettorenteindtægt på,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der med salget af GP Arden og GP Als er frie likvide midler. 5 Årets resultat Årets resultatforringelse i korrigeret budget 213 kan henføres til de afgiftsstigninger, der er indført i 213. Det forventede underskud i 213 på t.kr. er på niveau med 212 resultatet når, der tages hensyn til de afgiftsstigninger som forventes indført i 213. Resultat: Årets resultat foreslås finansieret af selskabets egenkapital.

14 HAV: Renovering aftag i silobygning Forhøjning aftag i silobygning Opgradering af eksisterende SRO anlæg Vedligeholdelsesprogram software Vedligeholdelse af kedel Ovnhal, gulv renoveres Overvågning af plads og silo Varmeveksler Renovering af filter ^ Renovering af manøvrerum Renovering af economizer I Genbrugsafdeling: Asfalt under halvtag/ga gård Renovering afpresser Miljøafdeling: Renovering af miljørum Administration: IT-hardware / software Telefonanlæg Journalsystem Opgradering af økonomisystem Køretøj administration Eksterne anlæg: Påbegyndelse af renovering GP Hadsund Udvidelse af GP Hobro Slidlag GP Mariager Slidlag GP Mejlby Kameraovervågning GP Hobro, Mariager Tilslutning offentlig vand, GP Mariager Mast AGC - netforbindelse m.v. Entreprenørafdeling: Nye containere Maskinhal - containerudstyr Læssemaskine GP Arden Sold til TS 2 Soreteringsanlæg Truck i GA Langsomtgående neddeler Læssemaskine EGP Læssemaskine GA/EGP Læssemaskine GP Hobro Perkolatpumper AGC Anlægsbudgetter Ikke forbrugt Budget Korrigeret budget Budget

15 Eksisterende anlægsaktiver E 14 Erhvervsgenbrugsplads EGP E 22 Containerplads m/støttemur E 26 GP-Hobro E 29 GP-Mejlby E 32 Ny ovn E 37 GP-Mariager E 47 Røgrensning E 52 Udvidelse af befæstigelse EGP 28 E 55 Emmisionsmåler 29 E 61 Presse Harris Badger 29 E65 Ekstra bruger vægt 211 E66 Port AGC 211 E67 Renovering af economizer 211 E68 Pladsforbedringer EGP 211 E69GP Hadsund 211 E71 GP Als 211, driftsmateriel E72 Miljørapportering 212 E73 Kølet rum til anlægsserver 212 E74 Reparation af kedel 212 E75 Affaldsdatasystem 212 E76 Konsulentbistand EGP 212 E77IT-udstyr212 E78 Server/netværk og software 212 E79 Iltmåler 212 M 52 Stålcontainere 28 M 53 Teleskoplæsser JCB TM 31 M 54 Truck Toyota, diesel, 21 M 55 Liebherr minilæsser M 58 Sorteringsanlæg TS 2, blå, 29 M59 VW Caddy, Drift og vedligehold 211 M6 Komatsu WA 1, GP Hadsund M61 Komatsu WA 7-5, GP Als M62 Komatsu WA 7-5, GP Mariager M63 Volvo FL 12, Miljøbil M64 VW Caddy, Genbrug og sortering M66 John Deere traktor, GP Hadsund M67 Zettelmeyer gummiged, GP Arden M68 JCB Rendegraver, AGC 212 M 69 Volvo L6G, AGC 212 lait Budgetterede afskrivninger Budget Budget Budget j ' lait

16 Nye anlægsaktiver HAV: Renovering af tag i silobygning Forhøjning aftag i silobygning Opgradering af eksisterende SRO anlæg Vedligeholdelsesprogram software Vedligeholdelse af kedel Ovnhal, gulv renoveres Overvågning af plads og silo Varmeveksler Renovering af filter Renovering af manøvrerum Renovering af economizer I Genbrugsafdeling: Asfalt under halvtag/ga gård Renovering afpresser Miljøafdeling: Renovering af miljørum Administration: IT-hardware / software Telefonanlæg Journalsystem Opgradering af økonomisystem Eksterne anlæg: Påbegyndelse af renovering GP Hadsund Udvidelse af GP Hobro Slidlag GP Mariager Slidlag GP Mejlby Kameraovervågning GP Hobro, Mariager Tilslutning offentlig vand, GP Mariager Mast AGC - netforbindelse m.v. Entreprenørafdeling: Nye containere Maskinhal - containerudstyr Læssemaskine GP Arden Sold til TS 2 Soreteringsanlæg Truck i GA Langsomtgående neddeler Læssemaskine EGP Læssemaskine GA/EGP Læssemaskine GP Hobro Perkolatpumper AGC Igangværende anlæg Erhverv på GP, Mariagerfjord Kommune Erhverv på GP, Rebild Kommune Hako Citymaster fejemaskeine Renovering af filter Budgetterede afskrivninger Budget lait Budget Budget lait

17 I/S Fælles Forbrænding Årsrapport 212 er godkendt på repræsentantskabsmøde, den 15. maj 213 Dirigent:

18 I/S Fælles Forbrænding Indholdsfortegnelse side 1 Påtegninger 1.1 Ledelsespåtegning Revisionspåtegning 2 2 Ledelsesberetning 2.1 Interessentskab soplysninger Anlægsoplysninger Økonomiske nøgletal Driftstekniske nøgletal Beretning 8 3 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksi s Resultatopgørelse - omkostningsregnskab Balance ultimo - aktiver Balance ultimo - passiver Resultatopgørelse - udgiftsregnskab Pengestrømsopgørelse Omregningstabel Noter 18

19 Årsrapport 212 Påtegninger 1.1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen aflægger hermed årsrapport for 212 for I/S Fælles Forbrænding. Årsrapporten er aflagt med baggrund i de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om Kommunernes Styrelse" og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner". Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til godkendelse på interessentskabets ordinære repræsentantskabsmøde onsdag, den 15. maj 213. Hobro, den 23. april 213 Direktionei Heine M Hobro, den 23. april 213 Bestyrelsen: Jensiæter Hansen Formand Preben Christensen Næstformand Lone Donbæk Jensen Leif/Nielsen

20 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for I/S Fælles Forbrænding Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for I/S Fælles Forbrænding for perioden 1. januar til 31. december 212, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, til- og afgang af anlægsaktiver, regnskabsopgørelse og omregningstabel, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. Lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for interessentskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,

21 om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 212 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen I/S Fælles Forbrænding har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 212 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 212. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 23. april 213 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Peter Wulff Andersen Statsautoriseret revisor

22 Ledelsesberetning 2.1 Interessentskabsoplysninger Interessentskab I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken Hobro Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR. nr.: EAN-lokationsnr.: Stiftet: Hjemby: Regnskabsår: maj 1972 Hobro 1. januar -31. december Bestyrelse Direktion Jens Peter Hansen, formand, (Randers Kommune) Preben Christensen, næstformand (Mariagerfjord Kommune) Danny Juul Jensen, (Mariagerfjord Kommune) Lone Donbæk Jensen, (Randers Kommune) Leif Nielsen, (Rebild Kommune) Heine Munk, direktør Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsselskab Visionsvej 51 9 Aalborg Repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes den 15. maj 213 på selskabets adresse

23 Anlægsoplysninger Interessentskabets anlæg: Hvedemarken 13, Hobro, grundareal m Aktiviteter: Administration, affaldsvarmeværk, indendørs genbrug/sortering. Gunderupvej IA, Gunderup, Mariager, grundareal nr Aktiviteter: Modtageplads for deponiaffald, Genbrugsplads, Erhvervsgenbrugsplads med behandlingsanlæg for haveaffald og beton samt mellemdeponi for brændbart affald. Kløvermarksvej 1 / Hvedemarken 1, Hobro, grundareal m 2 Aktiviteter: Genbrugsplads Hobro, Erhvervsgenbrugsplads med behandlingsanlæg for haveaffald, beton og slagge. Ladelundsvej 2, Mejlby, Nørager, grundareal m Aktivitet: Genbrugsplads Mejlby. Havndalvej 5B, Edderup, Mariager, grundareal 15. m 2 Aktivitet: Genbrugsplads Mariager. Finlandsvej 17, Hadsund, grundareal nr Aktivitet: Genbrugsplads Hadsund. Myhlenbergvej 7, Arden, grundareal 2. m 2 Aktivitet: Genbrugsplads Arden Vestvejen 6, Als, Hadsund, grundareal m 2 Aktivitet: Genbrugsplads Als. Samlet areal udgør m 2.

24 Økonomiske nøgletal Takster opkræves efter to forskellige principper Opkrævning på basis af beregnet behandlingspris pr. vægtenhed ud fra tidligere års konstaterede gennemsnitspriser (storskrald og farligt affald fra private). Opkrævning på basis af beregnet behandlingspris pr. enhed ud fra tidligere års konstaterede gennemsnitspriser. Resultatopgørelse (Omkostningsregnskab): Nettoomsætning Produktionsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Ekstraordinære poster Årets resultat Balance: Balancesum Medarbejdere: Gns. antal heltidsmedarbejdere 42,5 4,82 33,86 32,54 33,66 Regnskabsopgørelse (Udgiftsregn skab): Nettoomsætning Produktionsomkostninger Resultat af primær drift Finansi eringsomkostninger Ekstraordinære poster Årets resultat

25 Driftstekniske nøgletal Modtagne mængder, eksterne leverandører: Affaldsvarmeværket (HAV) Affalds- og Genbrugscenter (AGC) Genbrugsafdelingen (GA) Erhvervsgenbrugspladsen (EGP) Miljøafdelingen (MA) lait: ton ton ton ton 293 ton ton ton ton 4.47 ton ton 298 ton ton Bortskaffede mængder: Forbrændt på affaldsvarmeværket m.v. Deponeret på eksternt deponi Farligt affald Papir, pap og plast til genbrug Jern, metal og forbrændingsskrot til genbrug Flasker og glas til genbrug Wee fraktioner Slagge og restprodukt (røgrensning) Beton og tegl Kompost og biobrændsel Træ, trykimprægneret træ og gips Spildevandsslam Fraført til andet anlæg Diverse, tøj, dæk og affald lait: ton ton 275 ton ton ton 76 ton 553 ton 5.31 ton ton ton ton ton ton 38 ton ton ton ton 3 ton ton ton 89 ton 92 ton ton ton 6.67 ton 3.52 ton 1.86 ton ton 425 ton ton Affaldsvarmeværket: Energiproduktion Energisalg Andel af HV's leverance ab central Driftstid MWh MWh 93,6 % 92,2 % MWh 5.74 MWh 93,9 % 91,96% Genbrugspladserne: Hobro, Mariager, Mejlby, Hadsund, Rostrup, Arden, Als og Gunderup Tilførte mængder Antal besøg (køretøjer) ton ton Personale: Sygefravær incl. operationssygdomme Sygefravær excl. operationssygdomme 4,2 % 2, % 2,9 % 1,1 %

26 Beretning a. Om I/S Fælles Forbrænding I/S Fælles Forbrænding er et interessentskab oprettet d. 5. maj 1972, af de 4 kommuner - Hobro, Mariager, Nørhald og Purhus - og fra 1981 tillige med deltagelse af Nørager Kommune. I forbindelse med kommunesammenlægningen 26-7 blev de 5 interessentkommuner sammenlagt med andre kommuner. Indbyggertallene ultimo 26 er efterfølgende anvendt som fordelingsnøgle i alle garantisammenhænge, og omfatter: Mariagerfjord Kommune med indb. ~ 45,5 % Randers Kommune med indb. ~ 43,3 % Rebild Kommune med indb. ~ 11,92 % Interessentskabets formål er at håndtere affald og genanvendelige materialer i interessentkommunerne, herunder etablere og drive nødvendige anlæg. Interessentskabet har forestået indsamling af følgende arter: Kildesorteret storskrald (ringeordning i Mariagerfjord Kommune) Risikoaffald fra erhverv Farligt affald Papir Glas og flasker Den overvejende del af indsamlingerne er udliciteret til private vognmandsfirmaer. Interessentskabet forestår følgende driftsaktiviteter: Affaldsvarmeværk: Forbrændingsanlæg med 1 ovnlinje (4 tons/time). Omlasteanlæg til deponiaffald 7 genbrugspladser 2 modtageanlæg til erhvervsgenbrug Sorterings- og presseanlæg til papir, pap, plast og affald, og omlastning af EE-affald og kølemøbler. Jorddepot. b. Miljø- og arbejdsmiljøforhold Alle anlægsaktiviteter er omfattet af miljøgodkendelser. Der har ikke været væsentlige overskridelser i forhold til miljøgodkendelserne på anlæggene. Virksomheden er certificeret efter: Kvalitet-ISO 91:28 MILJØ - ISO 141:24, EMAS III Arbejdsmiljø - OHS AS 181:28 og Bek. 923 af 21. oktober 21. 8

27 c. Afsætningsforhold Energi: Afsætningen af energi sker udelukkende til Hobro Varmeværk A.m.b.a. For at øge afsætningen af energi, arbejdes der sammen med Mariagerfjord Kommune og Hobro Varmeværk A.m.b.a. på at udvide fjernvarmeområdet til en større del af Hobro. Genbrugsmaterialer: Afsætningen af genanvendelige materialer som papir, pap, plast, jern, dæk, batterier, trykimprægneret træ samt møbeltræ sker på det frie marked. Ikke forbrændingsegnet affald: Deponiaffald leveres til naboaffaldsselskaber, som har ledig deponivolumen, medens spildevandsslam eksporteres til Tyskland til energifremstilling og restprodukt fra røgrensning eksporteres til specialanlæg i Norge gennem Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. d. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Forskning: Forskningen indenfor forbrændingsrelaterede emner pågår i regi af Dafonet (sammenslutning af alle danske forbrændingsanlæg) og Dansk Affaldsforening som er brancheforening for flertallet af affaldsselskaber i Danmark. Udvikling: Fremtidig udvikling hos I/S Fælles Forbrænding afgøres, når interessenterne fastlægger opgavefordelingen i internt regi hhv. i regi af affaldsselskaber. e. Interessentskabets egenkapital Interessentskabet har i forbindelse med etablering af forbrændingsanlæg i Gunderup i 1972, etablering af Kontrolleret Losseplads i 1981 og etablering af Affaldsvarmeværk i Hobro i modtaget indskudskapital på i alt ca. 6 mio. kr. Derudover er egenkapitalen oparbejdet gennem modtagne betalinger for affaldsbehandling, salg af genanvendelige materialer og energisalg. Det er interessentskabets intention, at de enkelte afdelinger økonomisk på sigt skal hvile i sig selv, således at forbrugerne kun betaler for de omkostninger, som vedrører den aktuelle aktivitet. Der er i forbindelse med løbende eksport af restprodukt fra røgrensningsanlæg udstedt selvskyldnerkaution på 1 mio. kr. overfor Miljøstyrelsen. Administrationen vurderer, at risikoen for at selvskyldnerkautionen aktiveres, er endog meget lille.

28 f. Strukturen i affaldssektoren i Nordjylland fra 215 og fremad Der vil fra og med 215 ske ændringer i affaldssektoren i Nordjylland, hvilket også vil påvirke l/s Fælles Forbrænding. Randers og Rebild Kommuner har besluttet at udtræde af I/S Fælles Forbrænding i 215, hvorfor grundlaget for at drive I/S Fælles Forbrænding som et I/S ikke længere er til stede. I forbindelse med, at to af ejer kommunerne ønsker at udtræde af I/S Fælles Forbrænding skal der udarbejdes et grundlag for udtrædelsesbetingelserne. I den forbindelse vil der skulle hensættes et beløb af egenkapitalen til en eventuel fremtidig nedlæggelse af I/S Fælles Forbrænding (reetablering afgrunden, Hvedemarken 13), ligesom der eventuelt vil skulle afsættes et yderligere beløb til forpligtelsen på mellemdeponiet i Gunderup. I/S Fælles Forbrænding har i 212 indgået i en analyse af fusionsmulighederne med andre affaldsselskaber i Nordjylland. Der er p.t. ikke nogen beslutning om, hvorvidt I/S Fælles Forbrænding skal fusionere med andre selskaber eller drives videre som et selvstændigt selskab, men det er besluttet at indgå i fusionsforhandlinger med Reno Nord. Når fusionsforhandlingerne er afsluttet medio 213 skal Byrådet i Mariagerfjord Kommune tage stilling til om de ønsker at indgå i en fusion. 1

29 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis. Generelt: I/S Fælles Forbrænding er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter "Lov om Kommunernes Styrelse" 6. Derfor er årsregnskabet aflagt med baggrund i de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om Kommunernes Styrelse" og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner". Interessentskabet drives efter driftsøkonomiske principper, med det sigte, at virksomheden skal hvile i sig selv. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før. Periodisering: Der er foretaget periodisering, så indtægter og omkostninger, der vedrører regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunkt. Materielle anlægsaktiver, aktivering og afskrivning: Nyanskaffelser på under 5. kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Dog aktiveres igangværende arbejder under 5. kr. på balancen, såfremt disse skønnes at overstige 5. kr. på færdiggørelsestidspunktet. Anskaffelser over de nævnte beløbsgrænser afskrives over den forventede levetid jfr. nedenfor, dog iværksættes afskrivning først på igangværende arbejder i ibrugtagnings-zfærdiggørelsesåret. Der anvendes lineær afskrivning på alle anlægsaktiver. Grunde: Grunde værdisættes til den aktuelle ejendomsvurdering. Der foretages årlige op- og nedskrivninger. Bygninger: Omfatter alene administrationsbygninger. Tekniske anlæg: Omfatter faste og rullende tekniske anlæg. Bygningsdele m.v. på produktionsanlæg er ligeledes henført til tekniske anlæg. Inventar: Omfatter kontorinventar og administrativt IT-udstyr. 11

30 Anlæg under opførelse: Omfatter anlæg under opførelse, der ikke var ibrugtaget ultimo regnskabsåret. Levetider: Der er i "Budget- og Regnskabssystem for kommuner" angivet anbefalinger til levetider på en række aktiver. Nedenstående er som udgangspunkt i overensstemmelse med dette, men er tilpasset udfra de erfaringer, der er med levetider for aktiver på affaldsområdet: - Bygninger 15 år - Ovnlinie 15 år - Genbrugspladser, udenomsarealer, hegn m.v. 15 år - Rullende materiel, nyt 6-8 år - Rullende materiel, brugt 3-5 år - Inventar 3-5 år - IT-udstyr og software - 3 år Immaterielle anlægsaktiver: Omfatter rettigheder erhvervet mod vederlag, herunder IT-software. I/S Fælles Forbrænding har p.t. ingen aktiver, der opfylder betingelserne for indregning her. Varebeholdninger: Da det kan være vanskeligt at bedømme udviklingen i varebeholdninger fra år til år, er beholdninger af reservedele, hvis forbrug er tonnageafhængig, optaget i balancen. Beholdninger af affald og genanvendelige materialer er ligeledes optaget i balancen med den, ved regnskabsårets afslutning, gældende "handelsværdi" såvel positiv som negativ. Forpligtigelser: Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og når forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Der er ikke hensat beløb i forbindelse med leveringsforpligtigelser overfor Hobro Varmeværk. Denne leveringsforpligtigelse omfatter, at I/S Fælles Forbrænding skal levere 9 % af Hobro Varmeværks årlige energiafsætning ab værk i kontraktperioden frem til udgangen af 215. Langfristet gæld: Langfristet gæld er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Gæld i udenlandsk valuta er reguleret til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld: Feriepenge- og afspadseringsforpligtelsen er opgjort for personale med ret til ferie med løn. Forpligtelsen er opgjort ultimo og forskydningen er driftsbogført. Virksomhedsregnskabet: Virksomhedsregnskabet udviser nettoomsætningen indenfor alle områder under I/S Fælles Forbrænding, således forstået, at interne mellemregninger de enkelte afdelinger imellem er elimineret. 12

31 Resultatopgørelse Omkostningsregnskab Virksomhedsregnskab x 1. kr. Regnskab 212 Budget 212 Noter 212 Regnskab 211 Omsætning: Deponi og brændbart affald Storskrald Farligt affald fra private og erhverv Genbrug og sortering Energisalg fra affaldsvarmeværk Maskin- og entreprenørafdeling Jorddepot Fragdrupvej RI Kapacitetsomkostninger: Personale Drift af inds.ordning, privat affald og GP Drift af affaldsvarmeværk Drift af erhvervsgenbrugspladser Drift af afd. for farlig affald Drift af afd. for genbrug og sortering Drift af maskin- og entreprenørafdeling Drift af perkolatsystem Jorddepot Fragdrupvej Administration Afgifter (alle) Afskrivning R Primært driftsresultat: Renteindtægter Renteudgifter Finansielle poster R Resultat for ordinær drift Ekstraordinære poster 23 Årets resultat " *, *? fj,.1, l,j^l 2a. 9^l\ \ 1*739^ W*» f^-^y M12 13

32 BALANCE pr AKTIVER x 1. kr. Noter x 1. kr. Materielle anlægsaktiver: Grunde Bygninger Tekniske anlæg Anlæg under opførelse Anlægsaktiver i alt B4 B4 B4 B Omsætningsaktiver: Varebeholdning: Emballage Kemikalier og maskindele Bindetråd Genbrugsmaterialer Varebeholdning i alt: Tilgodehavender: Kortfristede tilgodehavender Indskud DanBørs og DanFiber Tilgodehavende affaldsafgift Bl Bl Bl Tilgodehavender i alt: Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger: Kontant beholdning Obligations- og bankbeholdning Likvide beholdninger i alt AKTIVER I ALT ;. *' > J ; J "V, -_\< / ^'_VJ.ÆTO. B2 B2 '*'." l.-.*"\. : :872 14

33 BALANCE pr PASSIVER Egenkapital: Opsamlede driftsresultater m.v. Regulering vedr. grundværdi x 1: kr Noter 212 B5 B x 1. kr Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser: Hensat til færdiggørelse anlæg m.v. Hensat til perkolat og slutafdækning Hensat til behandling af affald Hensat til jorddepot Fragdrupvej Hensat til slutafregning kommunerne Hensat til renovationssag Hensat til struktur- og afgrødeerstatning B3 B3 B3 B3 B3 B3 B Hensatte forpligtigelser i alt Langfristet gæld: Kommunekredit B Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Periodeafgrænsning Kreditorer Afspadsering Feriepenge m.v Kortfristet gæld i alt PA SJV1R7AL ^^^ "^'Z ^ JTv"' -/,- 79;i7i ' f ' "- - -' * '* '* i>/." - _' Ejendomsvurderingen d. 31/12-212: (Ejendomsvurdering 211) Ejendomsværdi Grundværdi Affaldsvarmeværket Hobro kr kr. Genbrugsplads Hobro kr kr. Affalds- og Genbrugscenter Gunderup 77. kr kr. Genbrugsplads Mejlby 15.4 kr kr. Genbrugsplads Mariager 32. kr. 27. kr. Genbrugsplads Hadsund kr kr. Genbrugsplads Arden ingen vurdering ingen vurdering 15

34 Regnskabsopgørelse Udgiftsregnskab Omsætning: Deponi og brændbart affald Storskrald Farligt affald fra private og erhverv Genbrug og sortering Energisalg fra affaldsvarmeværk Maskin- og entreprenørafdeling Jorddepot Fragdrupvej Omsætning i alt Regnskab 212 x 1. kr Regnskab 211 x 1. kr Kapacitetsomkostninger: Personale Drift af affaldsvarmeværk Drift af erhvervsgenbrugspladser Drift af genbrugspladser, incl. indsamlingsordning privat affald Drift af afdeling for farligt affald Drift af afdeling for genbrug og sortering Drift af maskin- og entreprenørafdeling Perkolat Jorddepot Fragdrupvej Afgifter Administrative omkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Finansielle poster i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Årets resultat

35 Pengestrømsopgørelse/finansieringsoversigt 212 Årets resultat Regulering for afskrivninger Forøgelse af hensættelser Andre reguleringer Forøgelse af tilgodehavender Nedbringelse af varelagre Nedbringelse af kortfristet gæld Residual Reguleringer via egenkapitalen Kursregulering obligationer, ej realiseret Køb og salg af anlægsaktiver Nedbringelse af langfristet gæld Ændring af likvide midler Likvide beholdninger 1. januar Likvide beholdninger 31. december Omkostningsregnskab x 1. kr Udgiftsregnskab x 1. kr Omregningstabel Omregning fra omkostningsregnskab til udgiftsregnskab Årets resultat ifølge resultatopgørelsen (omkostningsregnskab) - aktiverede anskaffelser + salg af aktiver + foretagne af- og nedskrivninger +/- lagerreguleringer +/- hensættelser +/- andre reguleringer Årets resultat ifølge regnskabsopgørelsen (udgiftsregnskab) x 1. kr

36 Noter Resultatopgørelse: Som udgangsgrundlag er der anført note hvor afvigelser mellem budget og regnskab er større end 15 % og 4 tkr. Generelt: Sammenlignet med 211 og korrigeret budget for 212 er der en væsentlig omsætningsnedgang, hvilket primært kan henføres til faldende affaldsmængder. I forhold til korrigeret budget 212 er omsætningsnedgangen på 7 %. På genbrugspladserne er der således tilført knap 6 ton mindre affald, svarende til næsten 2 %. Nedgangen i affaldsmængden kan henføres til den generelle afmatning i samfundet. Kapacitetsomkostningerne er faldet med knap 7 %, hvilket er medvirkende til, at årets resultat på trods af den faldende omsætning er på et acceptabelt niveau i forhold til det korrigerede budget. RI R2 R3 Genbrug og sortering: Generelt fald i genanvendelige materialer, for eksempel er indtægten fra salg af papir faldet med næsten,5 mio. kr. Afgifter: Der har været et væsentligt fald i afgiftsafregningen i 212, hvilket primært skyldes, at I/S Fælles Forbrænding pr. 31. maj 212 blev afmeldt for affaldsafgift på mellemdeponiet i Gunderup, hvilket har betydet, at der ikke som i tidligere år er indbetalt affaldsafgift i 2. halvår. Renteindtægter: Det store fald i renteindtægterne skyldes primært, at det i løbet af 212 blev besluttet, at GP Arden skulle opføres af I/S Fælles Forbrænding og efterfølgende sælges til Mariagerfjord Kommune, hvilket har betydet, at der har været et stort likviditetsbehov for at betale for opførelsen af GP Arden. GP Arden forventes overdraget til Mariagerfjord Kommune primo 213, hvorefter der vil være et stort likviditetsoverskud. B1 Balance: Tilgodehavender: Der er en væsentlig stigning i kortfristede tilgodehavender, hvilket blandt andet skyldes, at der ultimo 212 er et tilgodehavende på,7 mio. kr. hos erhvervsdrivende, der har benyttet genbrugspladserne. Erhvervsdrivendes betaling for benyttelse af genbrugspladser blev indført pr. 1. januar 212. B2 Likvide beholdninger: De likvide beholdninger er faldet fra 19,2 mio. kr. til 6,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at etableringen af GP Arden er betalt ved brug af likvide midler. GP Arden sælges til Mariagerfjord Kommune primo 213, hvorefter den likvide beholdning vil være på et uændret niveau. B3 Hensatte forpligtelser: Der er hensat beløb tilfremtidigslutafdækning og beplantning af Affalds- og Genbrugscenter i Gunderup (AGC). Beløbet udgør 2 mio. kr. Der er hensat beløb tilfremtidigperkolatbehandling (spildevand opsamlet via bundmembran) på AGC. Hensættelsen er fastsat med udgangsgrundlag i det af Kommu 18

37 nernes Revision i 25 udarbejdede Notat om ændrede ejerforhold i det fælleskommunale affaldsselskab I/S FÆLLES FORBRÆNDING i Hobro. Der skal bemærkes, at deponiet ligger ovenpå et stort grundvandsmagasin. Der kalkuleres med, at der skal bortskaffes perkolat indtil udgangen af 254 eller i 5 årfraberegningerne blev indledt. Der kalkuleres med, at perkolatmængden halveres fra og med år 216, idet der så forventes etableret hurtigt voksende beplantning f. eks. pil til imødegåelse af nedsivning af store mængder nedbør. I kalkulationerne er anvendt gennemsnitsværdierne over driftsomkostninger for perioden Der er kalkuleret med en årlig forrentning på 5 %. Den akkumulerede hensættelse udgør ultimo 17,3 mio. kr. excl. hensættelse på 2 mio. kr. til slutafdækning. Det er besluttet, at der i 213 foretages en ekstern vurdering af det afsatte beløb til fremtidig perkolatbehandling. 19

38 dit affaccf- vores mission Km- og registreringsseddel. Til brug ved udbetaling af kørselsgodtgørelse til I/S Fælles Forbrændings Repræsentantskabsmøde d. 15. maj, 213. Kørt km Hvis bankkonto nr. er ændret siden sidste år, skrives det nye her: (tydelig underskrift)

39 B4 Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Overført Kostpris 31. december Grunde Byg- Tekniske Inven- Anlæg I alt ninger anlæg tar under opfø- relse x 1. kr Opskrivninger 1. januar Årets opskrivninger Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrivning (over antal år) 15 år 3-15 år 3-5 år 3-1 ar. 2

40 B5 Udvikling i egenkapital Egenkapital primo +/- primokorrektion +/- årets resultat +/- opskrivning/nedskrivning af aktiver +/- regulering af hensættelser * Egenkapital ultimo x 1. kr * Jorddepot Fragdrupvej -31 tkr., Perkolatfond 4 tkr., tilbageførsel erstatningskrav 26 tkr. I ledelsesberetningen på side 1 er der en omtale af ændringer i strukturen i affaldssektoren i Nordjylland fra og med 215. Som en konsekvens af, at Randers og Rebild kommuner ønsker at udtræde af I/S Fælles Forbrænding i 215 skal udtrædelsesbetingelseme fastlægges og værdierne i I/S Fælles Forbrænding gøres op. Der skal af egenkapitalen hensættes et beløb til eventuelfremtidignedlæggelse af I/S Fælles Forbrænding (reetablering afgrunden, Hvedemarken 13), ligesom der eventuelt vil skulle afsættes et yderligere beløb til forpligtelsen på mellemdeponiet i Gunderup. B6 Langfristet gæld x 1 kr KommuneKredit KommuneKredit , kursværdi pr Langfristet gæld i alt Eventualforpligtelser a) I/S Fælles Forbrænding er involveret i en voldgiftssag med Hobro Varmeværk A.m.b.a. Tvisten drejer sig om,3 mio. kr. Sagen forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for I/S Fælles Forbrænding. b) Primo 213 har SKAT været på kontrolbesøg med henblik på at gennemgå afgiftsberegningen. Det forventes ikke, at kontrolbesøget får væsentlige økonomiske konsekvenser. 21

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere