Fotografisamlingen I KJØBENHAVN JØDISK UDSTILLING JANUAR 1908 KJØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotografisamlingen I KJØBENHAVN JØDISK UDSTILLING JANUAR 1908 KJØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)"

Transkript

1

2 D. v y r

3 iislkifdrewk

4 . iv), v h -'V' i r i..'-' ; /'!(., ' v '' "" 4 '' MM $'.^s u.'.:

5 Fotografisamlingen I KJØBENHAVN JØDISK UDSTILLING JANUAR 1908 KJØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

6

7 I N D H O L D INDLEDNINGSORD NOGLE FORKLARINGER I. SYNAGOGEN II. HJEMMET OG DETS GUDSTJENESTE III. I)EN SIDSTE HVILE IV. PORTRÆTER AF DANSKE JØDER V. DANSKE JØDISKE KUNSTNERE VI. FREMMEDE JØDISKE KUNSTNERE, JØDISKE SUJETTER VII. HAANDSKRIFTER, TRYKTE RØGER, BOGRIND VIII. MØNTER, MEDAILLER, PLAKETTER, SIGNETER IX. FORSKELLIGT

8

9 Ønsket om at faa en jødisk Udstilling afholdt i Kjøbenhavn fremkaldtes derved, at der d. 19. Januar 1907 var hengaaet 250 Aar, siden der, om end i beskeden Form, aabnedes en lille Adgang til det danske Rige for jødiske Trosbekendere. Er end de herboende Jøder forlængst saa danske i Sind og Skind som deres anderledes troende Medborgere, og har end Danmark, efter at have faaet Grundloven, fjernet de Uligheder lige overfor Stat og Medborgere, som Trosforskel tidligere havde fremkaldt, bevare Jøderne selvfølgelig, ligesom de andre Kirkesamfund, det protestantiske og det katolske for ikke at tale om de mindre Samfund særlige Minder, hvis trofaste Bevarelse kun kan være til Gavn for det store hele. Medens nu Synagogen fejrede sin Erindringsfest paa selve Mindedagen d. 19. Januar, hindrede ret tilfældige Omstændigheder, at Udstillingen afholdtes i Januar 1907, og foranledigede atter ret tilfældige Aarsager, dels at Udstillingen nu finder Sted i Januar 1908, og dels at Industriforeningen, efter at være bleven nøjere bekendt med den oprindelige Plan og efter at være kommen til Erkendelse af, at en saadan Udstilling er af almen Interesse, selv tog Sagen i sin Haand og derved gav den en sikker Basis. Da det, som har gjort Jøderne til det særegne Samfund, jo er Religionen, var det givet, at Udgangspunktet for Udstillingen maatte tages fra det religiøse Liv. Men da den enkeltes eller Menighedens indre religiøse Liv jo ikke er Udstil

10 VI lingsgenstand, og da de praktiske Udslag, som jødisk Religiøsitet kan give sig i det ydre Liv, saasom Næstekærlighed, heller ikke burde fremstilles, var det atter givet, at man burde tage sit Udgangspunkt fra de synlige Genstande, som i særlig Grad bruges i det religiøse Livs Tjeneste, hvad enten dette nu udfolder sig i Gudshuset eller i Hjemmet. Dog maatte atter her en Indskrænkning finde Sted, begrundet paa, at det er en Industriforening og ikke f. Eks. en religionhistorisk eller kulturhistorisk Kongres, der fører Tanken frem. Man maatte i første Linje selv om Grænserne drages ret vide søge at fremskaffe saadanne Genstande, ældre og nyere, der viste, hvorledes Kunst og Kunstindustri var taget i Religionens Tjeneste. Udgangspunktet for den københavnske Industriforenings jødiske Udstilling blev da om jeg tør benytte Udtrykket det Sted, hvor Judæa og Hellas mødes, d. v. s. der, hvor det religiøse Liv og Skønhedstrangen virke befrugtende paa* hinanden. Med én Ombøjning af den ordrette Mening i Patriarken Noahs Velsignelse over sine to Sønner Sem og Japhet lader den gamle jødiske Udlægning Noah ønske, at Japhets (Hellas's) Skønhedssøgen skal bo i Sems (Judæas) Telte. Om Patriarkens Velsignelse, saaledes opfattet, i det mindste delvis er gaaet i Opfyldelse, vil Udstillingen maaske vise. Lige saa lidt som de enkelte Faser af Jødernes Historie her i Danmark skal berøres, da dette atter vilde føre os bort fra vor givne Vej og ind paa Omraader, hvor historiske Undersøgelser vilde være fornødne, ligesaa lidt skal der her dvæles ved Jødernes eksempelløs tunge Lod rundt omkring i Verden i den Tid, da de som vilde Dyr jagedes fra Sted til Sted. Men naar man Gang efter Gang berøvede dem deres Gudshuse, deres Hjem, deres Ejendele for ikke at tale om dem, der maatte ofre

11 VII deres Liv, saa er det let forstaaeligt, at talløse Skatte frembragte til det religiøse Livs Tarv, maatte forsvinde langt hurtigere, end Materialet og Vanrøgt skulde foranledige. I Paris brændte man en Gang ved en enkelt Autodafé 24 Vognmandslæs talmudiske Haandskrifter, tyske Byer forstærkede deres Fæstningsmure ved at indmure Tusinder af jødiske Kirkegaardes Gravmæler, og endnu i vore Dage, endnu i de alier sidste Tider have graahærdede Synagogetjenere ladet deres Liv i Kampen for at redde den dembetroede Helligdom for Vandalernes Rasen. Hvad der saaledes ved Vold er tilintetgjort er ikke til at erstatte. Dette nævnes her kun til Forklaring af, at der ikke rundt omkring i Verden er bevaret langt flere gamle Sager, end Tilfældet er. Danmark selv kommer her jo lidet i Betragtning; dets jødiske Samfund er saare ungt, og i de 250 Aar, som det er bleven gammelt, har ingen Jødeforfølgelse af nogen som helst Betydning her fundet Sted. Men det lidet, som er bevaret, viser, hvad vi jo ogsaa ad andre Veje vide, hvor meget religiøse Gemytter stræbte efter at forskønne Udførelsen af de forskellige dem hellige Handlinger ved Tilvejebringelsen af skønne og kostbare Genstande. Udenfor Israel antager man ofte, og man kan læse det i et Utal af lærde og populære Skrifter, at den ortodokse Jøde føler Udførelsen af de saakaldte Ceremonier som et tungt, ham paalagt Aag, som han nu en Gang er tvungen til at bære. Man aner slet ikke, hvor lykkelige de svundne, trosstærke Generationer vare, naar det blev dem muligt at udføre de mange forskellige Bud, som efter Skrift og Tradition omkranse den fromme Jødes og Jødindes Liv.»Glæden over Budet«, for at bruge det tekniske Udtryk, fremkaldte da naturligt Trangen til at smykke de Genstande, der bruges ved Opfyldelsen af

12 VIII Budene. Lovsigelsen over Vinen f. Ex. skal udtales ved Sabbatens og Festdagens Indtræden og Udgang; man kan selvfølgelig bruge et almindeligt Glas, men overalt findes Sølvbægeret eller Pokalen. Brødet, som man takker Gud for, er ved Festmaaltidets Begyndelse først tildækket; en Serviet kunde fuldtud gøre Tjeneste, men overalt finde vi Brødet tildækket med kostbart Stof, ofte bærende som Indskrift Skriftens Ord eller den lovsigendes Tak. Paa Tempelvielsesfestens otte Aftener skal Lysene tændes; praktisk kunde en Blikplade være nok, men selv vor lille Udstilling viser, hvorledes man ikke vilde nøjes med det nødtørftigste. Og naar Kongesønnen løftes op, for at det jublende Folk kan hylde ham, saaledes som en dansk jødisk Digter har betegnet det Øjeblik, da Pergamentrullen, hvorpaa Mosebøgerne med Kunst ere skrevne, under Sang løftes op i Synagogen, saa vil Menigheden ikke se sin dyrebareste Skat i ringe Kjortel; Thorarullen smykkes med Fløjl, med Silke, med Sølvprydelser, selv i Menigheder, hvor Armod hersker. Disse Kultussager af de forskelligste Arter, gamle og nye, kunstfærdige og tarveligere, fra Synagogen og fra Hjemmet, fra Kjøbenhavns Menighed og fra fremmede Lande, forfærdigede af Jøder eller Ikke-Jøder, udgøre da Kærnen i denne Udstilling. En kort Forklaring af de forskellige Genstandes Navn og Brug vil lindes efter disse Indledningsord. Adskillelsen mellem Synagoge og Hjem maa ikke tages f o r strængt. Et Antal Gjenstande have deres Plads baade her og der. Men da Delingslinien dog maatte trækkes for Overskuelighedens Skyld, blev det foretrukket ogsaa at dele Fællesejet, snart efter sikker Afgjørelse, snart efter Skjøn. For Hjemmets Vedkommende tilkomme enkelte Sager, der, uden egentlig

13 IX at være til religiøs Brug, dog hænge sammen med specifikt jødisk Liv. De fem Mosebøger skulle, som alt nævnt, i Synagogen forelæses af en skreven Rulle, de i vore Dage almindelig brugte Bønnebøger, Bibler og anden religiøs Literatur er selvfølgelig oftest trykte, (selv om man atter her ser den ovenomtalte Trang give sig til Kende, og man derfor finder, at man har ladet Bønnebøger og lignende skrive paa Pergament i Stedet for at købe Bogtrykkerens Værk). Netop fordi Skrivekunsten var absolut nødvendig for nogle Sider af det religiøse Liv, er den bleven bevaret paa udmærket Vis. Da hebraiske Haandskrifter, Tryksager og de dem omsluttende Bind tidligere have været Genstand for specielle Udstillinger, have vi paa dette Omraade ingenlunde søgt at fremlægge alt det rige Materiale, der stod til Raadighed. Af ganske anden Art er nu en anden Del af Udstillingen: den ret betydelige Samling af malede Portrætter af danske Jøder, som det er lykkedes at tilvejebringe. Det er alt nævnt, at man ikke har søgt at fremlægge historiske Dokumenter, som skulde vise Jødernes Skæbne i Danmark, da der jo dog paa en Udstilling som denne ikke kunde gives Lejlighed til at granske Dokumenterne; men de mange Billeder fra svundne Slægter, Udspring til nu eksisterende Familier, og de enkelte Billeder af nulevende Personer, der fremstilles, ere historiske Dokumenter af den Art, som umiddelbart kan opfattes af Beskueren. Man vil her finde baade Piskebaandsjøden og Mænd af fremragende Indflydelse, man vil finde Billeder, som kulturhistorisk ere af Interesse, Kunstværker af høj Rang, og paa den anden Side saadanne Billeder, der blot for

14 X tæller os om, hvorledes Familierne Slægt for Slægt har udviklet sig. Kunde Billederne se og tale, vilde de vel fortælle os om, hvilke af de udstillede Kultusgenstande, der har været i deres Hjem; en stor Del af det udstillede er jo tilvejebragt af de Personligheder, der nu omgiver dem. Betragtningen af disse Billeder i Forening med lidt dansk personalhistorisk Viden vil sige Beskueren, hvorledes de danske Jøder har arbejdet jævnsides med deres anderledes troende Medborgere i det store Heles Tjeneste. Sligt ses jo ogsaa tydeligt nok af andre specielle Udstillinger af de forskelligste Arter, om de nu illustrere Handel og Industri, Videnskab eller Politik, Literatur eller Filantropi. Her har vi, udgaaende fra Udstillingens kunstindustrielle og kunstneriske Anlæg kun søgt en enkelt Side af denne i det almene opgaaende Virksomhed fremstillet, idet man har samlet en Del Værker af danske Joder og Jødinder, som have virket eller virke endnu som bildende Kunstnere. En stor Del af disse Kunstnere ere allerede repræsenterede gennem Portrætarbejder, og det var da, allerede paa Grund heraf, naturligt at søge deres Værker supplerede ogsaa med saadanne, som falde udenfor denne enkelte Side af deres Virksomhed. At en af Verdensberømthederne, Camille Pissarro, er født indenfor det danske Riges Grænser turde hidtil være de fleste danske lige saa ubekendt, som at han var Jøde. Skulpturen staar, som naturligt er efter de givne Forhold, i Antallet af Værker langt tilbage for Malerkunstens Frembringelser. Men ved Siden af de egentlige Billedhuggerarbejder er her fremstillet en Del Prøver paa den lille Skulptur. Først antike Mønter fra den Tid, da der eksisterede en selvstændig jødisk Stat, og dernæst en Række Medailler, der skulle bevare

15 XI Erindringen om jødiske Personligheder elierom Begivenheder, der særlig vedkom Jøderne, her i Landet eller i Udlandet. Dernæst en Række Medailler, førøvrigt ogsaa enkelte middelalderlige Mønter, til hvilke Stemplerne ere skaarne af jødiske Kunstnere. Færdigheden i at skære i ædle Stene og Signetskærekunsten har stedse været meget udbredt hos Jøderne. Da man her hjemme 1784 skulde have et nyt stort Kabinetssegl, overdrog man Salomon Jakobson at skære det, og Aron Isaacs Dygtighed som Signetstikker bragte ham og gennem ham den første jødiske Menighed til Sverige. Denne Udstilling skal jo ikke vise, hvorledes en anden Kunst end den bildende, nemlig Musiken, træder i det religiøse Livs Tjeneste. Man har kun kunnet udstille det ældgamle Instrumenter, der ikke som vore»horn«instrumenter kun kaldes saaledes, men som i Virkeligheden endnu dannes af Dyrehornet, som Tilfældet har været i Aartusinder. Ved Siden af dette kun faa Toner frembringende Blæseinstrument, der forkynder Nytaarsdagen i enhver Synagoge, fremlægges til Beskuelse moderne Partiturer. Og Udstillingen fører os ogsaa derhen, hvor vi alle kun er Støv og Aske. Kærlighedsgærningen mod den Døde er jo en religiøs Pligt, og man har derfor medtaget lidt af det, der tjener til Udførelsen af denne Pligt, indtil sluttelig Gravstenen rejses. De Skridt, som paa forskellige Omraader af det, som i det foregaaende er nævnt, er gjorte ud over Danmarks Grænser, have været ret selvfølgelige. Tilbage staar der at omtale ét, som er blevet foretaget med fuld Viden om, at man paa en Maade brød Udstillingens Rammer. Vi har benyttet en Lejlighed, som tilbød sig, til at fremstille en Prøve paa udenlandske moderne

16 XII Jødiske Kunstneres Arbejder, særlig saadanne, som behandle Scener af det jødiske Liv i det østlige Europa. Baade Malerne og disses Sujetter turde være ret ukendte for de allerfleste af dem, som besøge Udstillingen, saa at man ikke behøver at frygte Bebrejdelsen for, at Udstillingen altfor meget viser gammelkendte Ting. Ved Udvalget er der taget mere Hensyn til Emnerne end til det, som Maleren ellers kunde vise os. Vi lære her ogsaa yngre russiske og polske Malere at kende, som have haft Sujetter for Øje, der er en Følge af middelalderlige Undtagelseslove; de have selv set slige Begivenheder som dem, der i de sidste Aar har bragt alle Kultursprog det nye Ord»Pogrom«. Udenfor Fremstillerne af jødiske Themata have vi, med nogle halvt tilfældige Undtagelser, kun medtaget nogle Verdensberømtheder som den hollandske Maler Jozef Israels og Hovedet for den tyske Secession Max Liebermann. Vor Bestræbelse gik stedse ud paa at fremstille originalt Arbejde, til hvilket jo ogsaa Arkitekternes Planer og Tegninger høre. Kun til Supplering paa ganske enkelte Omraader have vi medtaget Reproduktioner, I Udlandet debatteres for Tiden ret ivrigt det Spørgsmaal, om der kan tales om en speciel jødisk Kunst. Saa fristende det end kunde være at komme ind paa dette Spørgsmaal, skal man overvinde Fristelsen, da denne Udstilling ikke er anlagt saaledes, at den særlig skal give væsentlige Bidrag til Afgjørelsen. Og de Forhold som give Udtalelserne i Udlandet deres Ild, kjendes jo ikke herhjemme hvad maaske ogsaa selve denne Udstillings Fremtræden er et Vidnesbyrd om. Kjøbenhavn. den 31. Dec D. SIMONSEN.

17 XIII For Bistand til Udstillingen bringes en ærbødig Tak til de Institutioner, Kunstnere og private Ejere af Kunstværker, i Indland og Udland, som for en Tid har villet skille sig fra deres til dels uerstattelige Skatte. Særlig takke vi for Udlandets Vedkommende de jødiske Museer i Hamburg og Wien, Forstanderskabet for Synagogenverband i Hamburg, Hr. Prof. Max Liebermann i Berlin, Hr. Dr. A. Nossig (der var Mellemled mellem et Antal Kunstnere og Udstillingen) i Berlin, Maleren Hr. Hermann Struck i Berlin, (som uafbrudt stod os bi under hele Forberedelsen), Hr. Paul Cassirer i Berlin, Alliance israélite universelle i Paris, Hr. Joseph Hamburger i Frankfurt a/m., Hr. Prof. Otto Warburg i Berlin, Hr. Baron G. Rosenthai og Bibliotheca Rosenthaliana i Amsterdam, Sir Isidor Spielmann i London, Hr. E. L. Salomonsen i London, Hr. Overrabbiner I. Low i Szegedin, Hr. Ludwig Joshua i Hamburg, o. a. fl. Her i Danmark have vi særlig at takke Repræsentanterne for det herværende mosaiske Trossamfund, Forstanderskaberne for Synagogen her og for dem i Aalborg og Randers, det forenede israelitiske Begravelsesselskab, det store kgl. Biblioteks og Universitetsbibliotekets Overbibliotekarer, Kunstakademiets og det kgl. Theaters Direktioner og Folkemuseets Best3'relse. Foruden Industriforeningens egne Mænd medvirkede ved Tilvejebringelsen af Udstillingsgjenstandene Prof. D. Simonsen. Opstillingen lededes af Hr. Museumsdirektør Emil Hannover assisteret af Frk.. S. Salomonsen og Hr. M. Krohn fra Kunstindustrimuseet og af Hr. Billedhugger Siegfr. Wagner.

18 Nogle Forklaringer. Arba Kanfoth: eller den lille Tallis har, som den store Tallis, Zizis i de 4 Hjørner. Bæres hele Dagen under Overklæderne. Besamimbøsse: en Bøsse til vellugtende Urter, som bruges ved Sabbatens Udgang, se Havdala. Birkestæppe: det lille Tæppe, som er bredt over Brødet, altsaa det samme som Kidduschtæppet. Chanukka: Tempelvielsesfest; fejres til Minde om Templets Benselse ved Makkabæerne, efter at Antiochus Epiphanes havde indtaget Jerusalem og vanhelliget Templet ved den paatvungne Dyrkelse af Zeus. I otte Dage tændes Lys i Chanukkalampen eller Chanukkastagen, der altsaa har otte Lamper eller Stager foruden en»tjener«til at tænde de andre med. Esrog: Citronfrugten, der i Forbindelse med andre Plantedele bruges paa Løvsalsfesten. Esrogdaasen eller lign. et Hylster for denne Frugt. Esterrullen: en Pergamentsrulle, paa hvilken den bibelske Beretning om Befrielsen fra truende Død ved Dronning Ester er at læse. Havdala: Adskillelse; Lovsigelsen, som udtales ved Sabbatens (i kortere Form ved Festdagens) Udgang. Havda-

19 XV labæger, Vinbægeret, ved hvilket Lovsigelsesordene udtales; Havdalabøssen eller B es a mi ni bøssen indeslutter vellugtende Urter, Havdalakerten er tændt (efter at det om Sabbaten har været Israeliten forbudt at antænde Lys). Haftara: Afsnit af Propheterne, som læses efter de ved Gudstjeneste oplæste Stykker af Mosebogen. Haggada: Fortælling, Beretningen om Israels Trængsler i Ægypten og Befrielsen derfra; med tilhørende Lov- og Takkesange, saaledes som de læses og synges de to første Paaskeaftener, Mindefesten om hin Befrielse. Bogen, hvoraf der læses, kaldes ligeledes" Haggada. Jahrzeit: et tysk Ord, som har fundes Indpas ikke blot her men ogsaa i Sydeuropa og Orienten; ligesom det ældre danske»aartid«, Mindedagen særlig for Forældres Død. Jahrzeit lampe en lille Lampe, som tændes paa saadanne Mindedage; Sjælen symboliseres ved Lyset. Kamea: en Art Amulet, som hænges paa Smaabørn; bestaar i Reglen af et Bogstav af Guds Navn, (He); eller der bruges en Kapsel, som indeholder et af Biblens velsignende Ord. Kiddusch: Indvielsen af Sabbathen eller Festdagen særlig paa Aftenen, hvormed Dagen efter jødisk Regning begynder (som i det kristne Samfund endnu bevaret ved Julen). Kidri uschbæger, Vinbægeret, ved hvilket Lovsigelsesordene udtales. Kidduschtæppe eller Birkestæppe, det lil'e Tæppe, som bredes over de to Brød, der efter Vinen er det afgørende for Maaltidet. (Man mindes Nadveren). Ordet Kittel bruges om en Overskjorte af Lærred, Brudens Gave til Brudgommen, Festdragt ved enkelte Lejligheder og Ligklædning.

20 XVI Kohanimbog: en Bog, som indeholder Forskrifterne og Ordene for de særlige Pligter, saasom Velsignelse af Menigheden, der endnu paaligger Kohaniterne, d. v. s. Ypperstepræsten Ahrons Efterkommere. Kohanimhænder: de ved Velsignelsen oprakte Hænder, Kohanitternes Symbol paa Segl o. 1. Leviternes Symbol er Kande og Fad; de tvætte Kohanitternes Hænder før Velsignelsen. Megilla: Esterrulle; se under dette Ord. Mesusa: Dørstolpe, bruges om ' Indskriften paa Dørstolpen, der indeholder de to Bibelafsnit, der foreskrive denne Betegnelse af Stedet for»indgang og Udgang«. Dernæst om Hylsteret, der indeslutter Pergamentstykket. Misrach: Tavle, der viser Østsiden, Bederetningen. Mozitæppe: Tæppet over Brødet, se Birkestæppe; Navnet efter Lovsigelsesordene over Brød. Saaledes ogsaa Mozikniv og Mozibakke. Omertælling: finder Sted i de syv Uger mellem anden Paaskeaften og Pinsefesten. Tiden er mærkbar i Jødernes Historie baade ved den Glæde, som i det hellige Land var knyttet til denne Foraarstid, da alt vælder frem i Naturen, og ved sørgelige Minder, som baade fra Oldtid og Middelalder knytte sig netop til denne Periode af Aaret. Omskærelsen af Drengebarnet finder Sted paa den ottende Dag. Barnet bringes fra Barselstuen paa Omskærelsespuden, klædt i Omskærelsesdragten med den lille Hue, tildækket med Omskærelsestæppet. Operationen foretages med Omskærelseskniven og de øvrige Remedier til kirurgisk Brug. (I vore Dage selvfølgelig alt efter Antiseptikens Forskrifter; forskellige Forbindindingsmidler og deres Beholdere

21 XVII ude af Kurs). Ved Ceremonien bruges to Omskærelsesbægere til Vinen. Pidjonhabben: Den i Mosebøgerne foreskrevne Udløsning af den førstefødte Søn. Purim: Mindefesten om Fare og Befrielse, som den er omtalt i Esters Bog. Sabbath: Ugens syvende Dag, Hviledagen, Sabbathlys tændes af Husmoderen ved Mørkets Frembrud; Sabbatdugen bredes over Bordet, undertiden med særlige Indskrifter. Schofar: Basunen af Dyrehorn, hvis fire forskellige Toner have deres Plads i Nytaarsfestens Ritual. Seder: Ordning, den særlige symbolske Anordning af Hjemmets Gudstjeneste med Festmaaltid paa de to første Paaskeaftener. Sederfad bruges til de tre Paaskebrød, der nydes, og til de forskellige andre fem symbolske Genstande, der fremstilles, alle mindende om Trængsel og Befrielse. Tallis: et hvidt, firkantet Bedesjal med blaa Sidestriber, i Hjørnerne Z iz is, Skuesnore. Forfærdiges af Uld eller Silke, smykkes med en Halskrave af Silke, Sølv- eller Guldbroderi el. lign. Thora: Lære, de fem Mosebøger eller Pentateuchen. Thora rulle: en Pergamentsrulle indeholdende Mosebøgerne, skrevne uden de senere tilføjede Vokaler og Accenter. Thorasvøbet omslutter Bullen, saa at den ikke falder fra hinanden i den Tid, den ikke bruges. Thorakappen omslutter Thorarullen; igennem to Aabninger de to Thorastænger, om hvilken den rulles op; de smykkes enhver for sig med en Thoraklokke eller tilsammen med en Thorakrone. Paa Foisiden hænges sluttelig Thorapladen og ud over denne 2

22 XVIII Thorapegeren, der i sin Spids bærer en lille Haand med udstrakt Pegefinger, hvormed Ord for Ord vises Thoralæseren. Tefillin: Bederemme med Kapsler, anlægges ved Hverdagsmorgenbøn om Hoved og venstre Arm (Hjæriesiden; Aand, Styrke og Kærlighed skal vies Gud«), I Kapslerne indesluttes skrevet de fire Stykker af Mosebøgerne, i hvilket dette Bud omtales. FORKORTELSER. M. T. det her værende mosaiske Trossamfund (derunder Synagogen, Samfundets Museum, dets Stiftelse og dets Bibliothek). J. M. H. Jødisk Museum i Hamburg. J. M. W. = Jødisk Museum i Wien. Indskrift = Hebraisk Indskrift.

23 SYNAGOGEN. 1 Bedepult fra en af de gamle Synagoger. Tilh. Af. T. 2 Bedepult. Tilh. Hr. Sigfr. Nathan. 3 Tæppe til Bedepult,broderet. (Fredericia.)Tilh. Af.7'. 4 Tæppe til La>sepulten. Broderi. (Helsingør). Tilh. M. T. 5 Bedepulttæppe (til Nytaarsfest.) Tilh.Hr.A.Samson. 6 SynagogePokalmed Laag. Sølv, Indskrift. Cantor Heiman Berlin. Tilh. M. T. 7 1 Sølvbæger, Indskrift. Tilh. Aalborg Synagoge. 8 Esterrulle, skrevet paa Pergament af Hr. M. Schermeisler. Tilh. samme. 9 Esterrulle. Tilh. Hr../. Ruben. 10 Esterrulle i Etui. Tilh. Hr../. Ruben. 11 Esterrulle. Tilh. Af. T. 12 Haftararulle. Tilh. M. T. 13 T o Synagogelampelter, Messing, 1808, sydtydsk. Tilh. Hr. Professor Jungersen. 14 Lysekrone, Malm, til Synagogen (Fredericia). Tilh. M. T. 2*

24 2 15 Lampetskjold, Messing. Indskrift. (Har tilh en Synagoge). Tilh. Hr. J. Nachemsohn Synagogestager, Sølv. Tilh. Fru Benny Goldschmidt. 17 Stor Lysestage (8 Lys og 1 Tænder) til Synagogen, Messing, forgyldt. Tilh. M. T Stager, Sølv. Til Forbederens Pult (Fredericia). Tilh. M. T Stager, Malm, til Bedetribunen (Fredericia). Tilh. Af. r. 20 Lysestage, stor, Malm. Indskrift. Skænket Fredericia Synagoge af velgørende Kvindeforening Tilh. M. T Armstager til Synagogebrug. Messing. Indskrift. (Forandret til elektr. Lys). Tilh. Fru Hanne Levison. 22 E n»evig Lampe«, Messing. Tilh. Hr. F. Horouitz, Frankfurt a M. 23 Synagogelampet. Indskrift (1828). Tilh. Prof. I). Simonsen. 24 F ad og Kande til Kohaniternes Haandtvæt. Sølv. Indskrift. Tilh. M. T. 25 Fad o g Kande til Kohaniternes Haandtvæt. Sølv. Indskrift. Tilh. M. T. 26 Kande med Fad. Messing. (Har lilh. Synagogen i Fredericia). Tilh. Enkefru H. Schweitzer. 27 Kande, Kobber. Indskrift. Tilh. Hr. J. W. Frohne. 28 Lugteflaske til Forsoningsdagen, Sølv. Tilh. Fru E. Berendsen. 29 L ugteflakon til Forsoningsdagen (af S. Wagner.) Tilh. Hr../. Heine.

25 3 30 E n Kittel (til Forsoningsdagen). Tilh. Hr. Grosserer Axel Abrahamsen. 31 Hue til Kittel, hvidt, broderet Atlask. Tilh. M T 32 4 Tre Bæk k e ner til Indsamling afgaver før Purinifesten. Messing med Sølvbeslag. Indskrift. Tilh. M. T. 35 Tavlebøsse, Messing; til Indsamling af Gaver i Synagogen. Tilh. M. T. 36 Schofar i Futteral. Tilh. M. T StykkerSchofar (Indskrift 1734). Tilh. Hr. Vexellerer.S', H. Simonsen. 38 Schofar. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt. 39 S ch ofa r fra Aaret Tilh. Hr. C. A. Metz i Randers. 40 Schofardække, Arbejde af Kunslstopper Magnus S. Heyman, Hamborg. Tilh../. M. H. 41 Tal lis, Silke, rig Bort. Tilh. Fru M. Rosenbery. 42 do. do. Tilh. Fru M. Rosenbert). 43 Tal li s til Festdage, hvid Silke. Ualmindelig rigt udsmykket. Tilh. M. T. 44 Tallis, Silke med Guldbroderi Skjæsiket Prof. A. A. Wolff 1878 ved hans 50 Aars Embedsjubilæum. Tilh. M. T. 45 T al lis, gi. Tilh. Hr. Im. Levy. 46 Tallis, tilhørte Kantor ved den portugisiske Menighed i K. (Elimelech Paltiel). Tilh Hr. C..4. Metz. 47 Talliskrave, Guldbroderi (de 3 Kroner: Thoraens K. Præstedømmets K. og Kongekronen). Tilh. Hr. Fr K. Salomon. 48 Guldbort af en Tallis. To Løver holder Mellem-Skjoldet med Indskrift: Thoraens Krone, ca

26 4 49 Tallistresse. Silke med broderet Lovsigelse. Tilh. Hr. Louis Frcenkel. 50 Tallispose. Tilh. Hr../. Ruben. 51 Tallispose, Indskrift. Tilh. Hr. Overkirkebetjent./. Abrahamson. 52 Agr affer til at holde Tallis, Sølv, Bombay. Tilh../. M H 58 1 Skab, 2 Thoraklokker og 1 Thorapeger af Sølv. Tilh. M. T. 54 Garniture, bestaaende af 1 Thorapeger, Thoraklokke og 1 Thoraplade. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 55 Thorasmykker (4 Stkr.). Tilh. Fru Sara Eichel. 5fi Thoraprydelser. 4 Stykker, Sølv. Smaa. Tilh. Di B. Meyer. 57 Thorakrone. Sølv med Stene. Tilh. M. T. 58 do. Tilh. M. T. 59 do. lille. Tilh. M. T. 6(1 do. Sølv (forgyldte Hjorte). (Pinehas ben EliaLipschutz). Tilh. Prof.D.Simonsen. fil 1 Thorakrone, Sølv. Tilh. Aalborg Synagoge. fi2 do. Sølv, stor. Tilh. Hr. H. Perlstein. fi3 do. Sølv, tredelt. Tilh. Hr. H. Perlsiein. fi4 do. gult Metal, de 12 Stammers Navne udskaarne. Tilh. Hr. H. Perlstein. (>5 do. Tilh. Hr. F Horovitz i Frankfurt a. M fifi Et ParThora klokker, Sølv. Tilh. M. T. fi7 do. do. Sølv. Tilh M. T. f>8 do do. Sølv. Tilh. M. 7.

27 59 Et Par Thoraklokker, Sølv. Tilh. M do. do. Sølv. Tilh. M. T 71 do. do. Sølv. Tilh. M. T. 72 do. do. Sølv. Tilh. M. T. 73 do. do. Sølv. Tilh. M. T. 74 do. do. Sølv. Tilh. M. T. 75 do. do. Sølv. Tilh. M. T. 70 do. do. Sølv. Moderne. Tilh. M. T. 77 do. do. Sølv, udskaarne. (Fredericia.) Tilh. M. T. 78 do. do. Sølv. Tilh. Hr. H. Perlstein. 79 do. do. Tilh. Hr../. M. Goldschmidt. SO do. do. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 81 Thoraplade med Løver, Kroner og Plader. Tilh. M.'t. 82 do. med Stene. Indskrift. Tilh. M. T. 83 do. Sølv med forgyldte Løver. 1 Krone m. Klokker. Indskrift. Tilh. M. T. 84 do. lille. Tilh. M. T. 85 do. Tilh. Af. T. 86 do. Tilh. M. T. 87 do. med 4 forgyldte Kroner. Tilh. M. '/'. 88 do. le. Tilh. M. T. 89 do. Sølv. 3 store Plader med Givernes Navne (Fredericia). Tilh. M. T. 90 do. Sølv. VedhangtPlade in. Giverens Navn. (Fredericia.) Tilh. M. T.

28 6 91 Thoraplade Sølv, udskaaret. Thoraskabet, russisk Arbejde, Tilh. Prof. D. Simonsen. 92 do. Sølv (Kroner). Tilh. Hr. H. Perlstein. 93 do. Sølv, 18. Aarhundredes Stil. Tilh. Hr. /. Perlstein. 94 do. lille, Sølv. Tilh. Prof. I). Simonsen. 95 do. Sølv, 1775 K. Tilh. Hr. I. Perlstein. 96 do. Sølv (Tavlerne). Tilh. Hr. H. Perlstein. 97 do. Sølv (Lampe og Pagtens Tavler). Tilh. Hr. H. Perlstein. 98 do. Tilh. Hr../. Af. Gotdschmidt. 99 do. Tilh. Hr. J. Ruben. 100 do. Sølv, med Paaskrift: Sabbath; drevet Arbejde. Tilh. J.M.W. 101 do. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 102 do. Tilh. Samme Thorapegere, Sølv. Tilh. M. T. 115 Thorapeger, Sølv. Indskrift. (Abraham b. Isak Cohn). (Fredericia.) Tilh. Af. T. 116 do. Sølv. Med en Coral. (Fredericia.) Tilh. M. T. 117 do. Sølv. Salomo b. Abraham Cohn. (Fredericia.) Tilh. M. T. 118 do. Sølv. Flad. Josef Gliickstadt. (Fredericia.) Tilh. M. T. 119 do. Gave til Synagogens Kor Ira Prof. A. A. Wolff \ed hans 60 Aarsjubilæuin. Tilh M. T.

29 / 120 Thorapeger, Tilh. Aalborg Synagoge. 131 do. Indskrift Tilh. Aalborg Synagoge. 122 do. Indskrift Tilh. Aalborg Synagoge. 123 do. Indskrift Tilh. Aalborg Synagoge Thorapegere, Sølv. Tilh. Hr. H. Perlstein. 126 Thorapeger. Tilh. Hr../. Ruben. 127 do. Sølv. Tilh. Louis Fraenkel. 128 do. Oliventræ og Perlemor (Palæstina). Tilh. Hr. Louis Frænkel. 129 do. m.besa mi m bøsse. Tilh. Hr. J.Ruben. 130 do. moderne, K. Tilh. Prof. I). Simonsen. 131 do. af Ben med ødelagt Hornovertræk. Tilh. M. H. 132 do. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 133 do. Tilh. samme. 134 do. af Sølv; Begyndelse af 18. Aarh. Tilh../. M. H. 135 do. Oliventræ. Fra Jerusalem. Tilh. M. 136 T hora pr ydelse, Sølv, og T h ora pege r af Elfenben Miniaturformat. Tilh. Fru F. Eichel. 137 Thorakappe, rød, guldbroderet. Tilh. M. T. 138 do. hvid. Tilh. M. T. 139 do. rød med Guldfryndser. Tilh. M. T. 140 do. rødt Fløjl, Guldbroderi. Indskrift. Tilh. Hr. E. D. Jacobson. 141 do. Fløjl. Tilh. Hr../. M. Goldschmidt. 142 do. blaa. Tilh. Hr. J. Ruben.

30 143 Thorakappe, hvid. Tilh. Hr../. Ruben. <s 144 Thoradække rødt Fløjl, Silke- og Perlebroderi. Tilh. Hr. E. D. Jacobson. 145 do. Tilh. Hr. J. Af. Goldschmidt. 14H Thorasvøb, Silkebroderi paa Lærred 1727 (Heymati b. Jakob Hildesheim). Frk. C. Hildesheim. 147 do. Kaiman h. Abraham Tilh. M. /'. 148 do. Mordechai b. Abraham Wiesbaden (Fredericia.) Tilh. M. T. 149 do. Abraham b. Mose Halle Tilh. M. T. 150 do. Meier b. Josef Cohn (Fredericia.) Tilh. M. T. 151 do. David b. Simon Neustådtel. (Fredericia.) Tilh. M. T. 152 do. Salomon b. Joel Meisling(Sally Salomon) Tilh. M. T 153 do. Aron b. Serach, Levit Tilh. Af. T. 154 do. broderet. Judab. MeirEmden Tilh M. r. 155 do. broderet.abraham b. ha-dajanjosef Tilh. M. T Thorasvøb, malede. Tilh. M. T. 160 Thorasvøb, malet. David b. Jakob, Leviten Tilh. M. T broderedethorasvøb fra 1737 og Tilh. Hr. Af. Goldschmidt, Frankfurt a. M. 162 Thorasvøb, Arbejde af Magnus S. Neumann, Hamborg. Tilh. J. Af. H.

31 9 163 Thorarulle, klædt i sine Smykker. Tilh. Del forenede israelitiske Begravelsesselskab. 164 do. Tilh. Prof. D. Simonsen. 165 do. meget stor, russisk med udskaarne Oliventræs Toppe. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 166 do. Tilh. Hr. Etatsraad I. S. Salomonsen. 167 do. stor. Tilh. Hr. I. M. Goldschmidt. 168 do. meget lille. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 169 Thoraska bsforhæng med Kappe,guldbroderet,rødt. Tilh. M. T. 170 do. med Kappe, guldbroderet, hvidl. Tilh. M. T 171 Thoraskabsforhæng med Overkappe, Fløjl, Sølvog Guldbroderi, stor Indskrift, forf. af Meier Isaac: skjænket af Hofraad David Amsel Meyer og Broder Moses A. M Tilh. Hr. Isidor Perlstein. 172 Thoraskabsforhæng (brugtvedomskærelser),lærred med paamalet Indskrift. 1709, tilh. Natan b. Leb Josef. (Fredericia.) Tilh. M. T. 173 Thoraskabsforhæng, Fløjl, broderet, paasyede Bogstaver (Fredericia.) Tilh. M. T. 174 Thoraskabsforhæng, chamois Fløjl (Fredericia.) Tilh. M. T. 175 Thoraskabsforhæng, Damask-Brokade. Ubehjælpsom Indskrift af Seril, Abraham Cohens Hustru. (Fredericia.) Tilh. M. T. 176 Thoraskabsforhæng, Damask-Brokade, (Thoraens Krone). Tilh. M. T. 177 Thoraskabsforhæng til Nytaarsdag og Forsoningsdagen, hvidgul Silke (Fredericia.) Tilh. M. T.

32 Thoraskabsforhæng, rødt Fløjl, kantet med Broderi Samuel b. Jehuda Løb. (Helsingør). Tilh. M. T. 179 Forhæng til Thoraskab, Rødt Fløjl, Guldbrocade. Indskrift (H. L. Hirsch, Fredericia, 70 Aars Fødselsdag). Udstillet af Fru S. Hirsch, Hamburg. 180 Thoraskabforhæng (Løve og Oxe græsse sammen, sig. Esaja 11,7). Tilh. Hr. /. Perlstein. 181 Thoraskabsforhæng, rødt Fløjl, Guldbroderi, Indskrift (til Isak Geber fra Svigerdatter). Tilh. Hr. E. 1). Jacob son. S. V. 1. Thoraplade. 2. Thorakrone. 3. Et Par Thoraklokker. 4. Thorapeger. 5. Sølvbæger i Ftui. 6. Thoraskabsforhæng, ved Omskærelse. 7. Thoraskabsforhæng, Tempelemblemer. 8. Schofar. Tilh. Synagogen-Verband i Hamburg.

33 11 HJEMMET OG DETS GUDSTJENESTE. 182 Sølvbæger, Indskrift. Tilh. Hr. Antikvitetshandler J. Nachemsohn. 183 Sølvpokal, Indskrift. Tilh. Frk. Melchior og Fru Sen ftenberg. 184 Sølvbæger, gi. Tilh. Fru Fromma Meyer. 185 Guldbæger (W. P. Heymann til sin 70 Aar Fødselsdag). Indskrift. Tilh. Hr. Moritz Melchior. 18t> Sølvbæger, Indskrift. Tilh. Hr. Vexellerer 5. H. Simonsen. 187 do Indskrift (1892). Tilh. Fru./. Goitein. 188 do. Indskrift. Tilh. Hr. Dr. B. Meyer. 189 Forgyldt Sølvbæger. Tilh. M. T. 190 Bæger, Sølv, forgyldt, Danzig, 17de Aarh. Tilh. Hr. S. J Levin. 191 Bæger, Sølv. Indskrift. Tilh. M. T. 192 LilleSølvbæger. Tilh. Frkn. Davidsen. 193 Sølvbæger. Indskrift. Tilh. Hr. Contorchef Ph. Mik- Meyer. 194 Lille, gi. Sølvbæger. Indskrift. Tilh. Grete Meyer.

34 Ananasbæger, Sølv, forgyldt, Nxirnberg 17de Aarh. Tilh. Fru Cl Melchior. 196 Pokal af forgyld t Sølv. Nurnberg 17de Aarh. Tilh. Hr. Museumsdirektør Emil Hannover. 197 Sølvbæger. Indskrift. Tilh. Hr. H. Perlstein. 198 do. Indskrift. Tilh. Frk. Davidsen. 199 do. Indskrift. Tilh. Frk. Davidsen. 200 do. Tilh. Hr. Vexellerer S. H. Simonsen. 201 Bæger, Sølv. Tilh. Enkefru H. Schweilzer. 202 do. Tilh. Hr../. M. Goldschmidt. 203 Ottekantet Bæger. Fra det 17de Aarh. Tilh. Prof. D. Simonsen Bægere, Sølv. Tilh. Hr. Ad. I. Levin. 206 Bæger med Gravering og Navn Løb Kulp. Tilh. Hr. Jos Hamburger, Frankfurt a. M. 207 do. 208 do. 209 do. 210 do. 211 do. Sølv. Tilh. Fru Fredr. Nathan Indskrift. Tilh. Hr. Mor. Cohen. Sølv. Indskrift. Gave til Dr. A. A. Wolff til hans 50aarige Fødselsdag. Tilh. Hr. A. Abrahamsen. Sølv. Indskrift, Ornamenter og Figurer. Tilh. Fru Emmy Polack. Sølv. Indskrift Tilh. Hr. J. W.Frohne. 212 Sølvbæger. Indskrift. Tilh. Frk. Juliette Baruch

35 Tumling, Sølv, i Bunden en Mønt. Tilh. Hr. Fr. E. Salomon. 214 Bæger, Sølv. Indskrift. Tilh. M. T. 215 Et Kidduschbæger. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 216 T umling til Kidduschbrug, Tilh. Prof. D. Simonsen. 217 Kidduschbæger til Festdage. Tydsk. 18. Aarh. Tilh. Prof. D. Simomsen. 218 do. ottekantet. Tydsk. 18. Aarh. Tilh. Prof. D. Simonsen. 219 do. til Festdag, ottekantet. Nurnberg 18. Aarh. Tilh. Prof. I). Simonsen. 220 do. Sølv. Indskrift. Tilh. Hr. M. Hartvig. 221 do. Sølv, pokalform. Foden som Vinstok med Løv og Klaser, moderne, engelsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 222 do. Sølv, ca. 1750, Ungarn. Tilh. J.M.H. 223 do. Sølv, med Fremstilling af Israeliternes Udgang afægypten. Tilh. J.M.H. 224 Sølvpokal (Overrabbiner A. Stern, Hamburg). Indskrift. Tilh. Hr. Moritz Melchior..225 Pokal m ed Laag (L. M. Melchior). Sølv. Tilh. Fru Cl. Melchior. 226 Sølvpokal m ed Laag. Indskrift (skjænket J. N. Frænkel 1879). Tilh. M. T. 227 a g Syv antike Kidduschbægere,delvis forgyldte. Tilh. Hr. L. Mainz, Berlin.

36 P okalerog3 Bægre. Til Kiddusch og Havdala. Tilh. Hr. L. Posens Enke i Frankfurt a. M. 233 Pokal, paa Laaget Pagtens Tavler. Tilh. Prof. D. Simonsen. 234 Glaspokal med Indskrift. Tilh. Hr. M. A. Meyer. 235 Birkestæppe, Fløjl. Guldbroderi. Tilh. Fru Ad. Goldschmidt. 23(5 do. Indskrift. Tilh. Frk. E. Wulff. 237 Stort Kidduschtæppe, Guldbroderi paa klart Stof. Italien Tilh. Prof. D. Simonsen. 238 Kidduschtæppe. Sabbath, Fløjl. Tilh. samme. 239 Birkestæppe, Fløjl, Guldbroderi. Indskrift Tilh. Hr. Z. Lehrburger. 24(1 do. Tilh. Hr. Overkirkebetjent Abrahamson. 241 do. Tilh Hr../. M. Goldschmidt. 242 do. broderet. Tilh. Hr. A. Samson. 243 do. Tilh. N. J. Frænkels Alderdomshjem Birkestæpper. Indskrift. Tilh. Hr. Etatsraad I. S. Salomonsen. 24(5 Birkestæppe. Tilh. Hr. Sigfr. Nathan. 247 do. broderet Indskrift. Tilh. Fru Sara Eichel. 248 Kidduschtæppe, BlaatFløjl, Sølv. Tilh.Frk.Melchior og Fru Senftenberg. 249 do Klæde ined Silkebroderi. Tilh. Fru B. Heimann. 250 Mozitæppe(1854). Indskrift. Tilh F ru Fromma Meyer.

37 Mozitæppe, hvidt, til en Nytaarsfest, Tilh. Prof. D. Simonsen. 252 Lærredsdug til Sabbathen. Indvævet Lovsigelse. Tilh. Frk Hartogsohn. 253 Bord tæppe, hvidt. Tilh. Hr. Fred. L. Grån. 254 Tæppe, hæklet. Indskrift. Tilh. Hr. Mor. Cohen. 255 Dugmed Indskrift. Tilh. Hr. M. A. Meyer. 256 Silkedug. Tilh. Fru A. Hartvigson. 257 Serviet. Indskrift. Tilh. Hr. Siegfr. Nathan. 258 Mozikniv. Indskrift. Tilh. Hr../. M. Goldschmidt. 259 do. Indskrift. Tilh. Hr. A. Samson. 260 do. Sølvskaft, Indskrift. Tilh. Frk. S. Berger. 261 Sølvæske, forgyldt. Deri en almindelig Kniv. Indskrift: skjænket til 58 Aar Fødselsdag (hvem?) Tilh. Prof. D. Simonsen. 262 Mozital lerke n. Indskrift. Tilh. Hr. A. Samson. 263 Mozikurv (til at byde) Tilh. Prof. D. Simonsen Par Sabbathskeer. Tilh. Hr../. Nachemsohn. 265 Sab ba tlila m p e. Malm, fra Fiirth. Tilh. Hr. A.Abrahamsen. 266 Sabbath-Hængelampe til Olie. Messing, 6-straalet Stjærne og Dryppeskaal, polsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 267 Sabbath-Hængelampe, omd. til Olie og Lys. Tilh. Hr. Rabb. Dr. Schornstein. 268 Seksarmet Sabbathlampe, indrettet til elektrisk Lys. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt. 269 Et Par Sabbathstager, firearmede,sølv. Tilh. Prof. D. Simonsen. 3

38 Sa bbathlysestage. Messing, 4-armet, Løvemotiv og kronet Ørn, polsk. Indskrift. Tilh. Hr. Louis Frænkel Sabbathlysestager. Messing, 4-armet, Blomstermotiv og kronet Ørn, polsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel Lysestager. Tilh. Hr. L. Posens Enke, Frankfurt a. M. 273 E tparsabbathlysestager til Rejsebrug, Sølv. Kan skrues fladt sammen. Tilh. Hr. I. M. Hartvig. 274 Lysekrone, Messing. Indskrift. Tilh. Hr. J. Nachemsohn. 275 Lampet, Messing, drevet, Nordslesvig. Tilh. Dansk Folkemusæum. 276 Væglampet. Assens Tilh. Dansk Folkemusæum. 277 Kjærteho lder til SabbathlysenesTænding. Sølv. Indskrift Tilh. F. Eichel. 278 Kjærteholder til at tænde Sabbathlys. Tilh. Frk. Davidsen. 279 do. til Antændelse af Sabbathlys. Tilh. Hr. Elsass, Frederikssund. 280 Guldfingerring med rød Sten. Derpaa i Guld Lysestage og Lovsigelsen ved Antændelse af Sabbathlysene. Tilh. Fru J. Levysohn. 281 Lysestage til Forsoningsdagen, Sølv. Tilh. Prof. D. Simonsen. 282 Havdala garni ture, Sølv. Empirestil moderne. Bakke, Bæger, Besamimbøsse og Stage. Indskrift. Tilh. N. Valdemar Frænkel. 283 Havdalagarniture, Sølv. 3 Stkr. Tilh. Fru Sara Eichel.

39 Sraaa Havdalarekvisitter til Rejsebrug. 3Stykker. Tilh. Prof. D. Simonsen. 285 Havdalabæger, Sølv forgyldt. Foden at afsktueog at benytte til Havdalastage. Tilh. Hr. Contorchef Ferd. Cohen. 286 Havdalabæger, Laaget indbøjet til Besamimskaal, Sølv, Augsburg ca Tilh. Fru Jos. Nathansen. 287 Havdalabæger, Glas, Indskrift. Tilh. Hr. Rabb. Dr. Schornstein. 288 Besamimbøsse, Taarnform. Tilh. Fru Cl. Melchior. 289 do. Sølv. Tilh. M. T. 290 do. Sølvfiligran. Tilh. M. T. 291 do. Sølvfiligran med ler(Jacobsog Samsons Historie), 17. Aarh. Tilh. Prof. D. Simonsen. 292 do. Sølvfiligran. Tilh. Fru J. Goitein. 293 do. Sølv. Tilh. Frk. Rosine Heckscher. 294 do. Gennembrudt Arbejde, Sølv. Tilh. M. T. 295 do. Sølv, K. Tilh. Fru B. Frænkel. 296 Havdalakjærteholder, Sølv. 1730, Frankfurt a. M. (fra Familien Hahn) Tilh. Fru H.Warburg. 297 Besamimdaase, Sølv Frankfurt a. M. (Fam. Hahn). Tilh. Fru H. Warburg. 298 Besamimbøsse, Sølv. Tilh. Hr. Elsass, Frederikssund. 299 do. gi., af Sølv; London (moderne Navnetræk). Tilh. Hr. C. Schottlænder. 300 do. Sølv. Tilh. Hr. H. Perlstein. 3*

40 Besamimbøsse, Tilh. Fru M. Trier. do. Sølv. Indskrift Tilh. Frk. E. Wulff. do. [Hovedvandsæg brugt saaledes],sølv. Tilh. Frk. S. Berger. Besamimdaase, Sølv. Tilh. Fru Jos. Nat hansen. Besamimbøsse, Sølv, Tilh. Fru B. Frænkel. do. Sølv Tilh. Hr. Antikvitetshandler J. Nachemsohn. do. do. do. do. do. do. do. do. Taarnform, Sølv, moderne. Tilh. Prof. D. Simonsen. Tilh. Hr. L Posens Enke i Frankfurt a. M. Sølv. Tilh. Frk. Davidsen. Sølv. Tilh. Enkefru H Schweitzer. Sølv. Louis XVI. Tilh. Hr. Louis Frænkel. Sølv. Taarn af Filigranarbejde med Klokke og Flag, hollandsk. (Bryllupsgave til Lazar Melchior). Tilh. Samme. Krystal. Sølvlaag. Tilh. Frk.E. Wulff. Sølv med kulørte Stene. Empire. Tilh. Hr../. M. Hartvig. do. Sølv. Taarn. Filigranarb. Tilh. Samme. do. do. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt. af Sølv. Rusland. Tilh. det danske Kunstindustrimuseum.

41 Besamimbøsse. Sølv. Empire. Tilh. Fru Emmy Polack. 319 do. Sølv. Rococco. Tilh. samme. 320 do. Sølv. Taarn. Tilh. samme. 321 do. Sølv. Tilh. Hr. B. Adler. 322 do. Tilh. Fru Elise Nathan. 323 do. Tilh. Hr. J. Ruben. 324 do. Stort Taarn. Sølvfiligran. Tilh. Prof. D. E. Jacobson. 325 do. Sølv. Tyskland. 18. Aarh. Tilh. J. M. H. 326 do. Sølvfiligran, Holland, 18. Aarh. Tilh. samme. 327 do. Sølv. Tilh.,/. M. W. 328 do. Sølv, i Form af et Klokketaarn, Tyskland, 19. Aarh. Tilh../. M. H. 329 En Havdal abøsse. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 330 do Sølv, 18. Aarhundr. Begyndelse. Tiih. Hr. J. H. Wagner, Berlin. 331 do. Sølv Tilh. Hr. Fr. E. Salomon. 332 do. Tilh. Frk. Marie Calmer. 333 Lysestagemed Besamimbøsse. Sølv. Tilh. M. T Sølvbægre, sat sammen som en Tønde, brugt til Besamimbøsse, ca Tilh. Frk. J. Jacobsen. 335 Havdalastage, Sølv, til Krydderier og Kjærte. Tilh. Hr. Rabb. Dr. Schornslein. 336 H a v d a 1 a kj æ r te h o 1 d e r. Tilh. Fru Fromma Meyer.

42 Havdalasta ge. Tilh. Frkn. Davidsen. 338 do. Sølv. Tilh. Fru Sara Eichel. 339 do. Sølv, spiralsnoet, moderne. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 340 do. Tilh. Fru Elise Nathan. 341 do. Sølv. Tilh. Fru B. Frænkel. 342 Havdalatallerken, Sølv. Ornamenter og 3 Fødder Rocoeco, engelsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 343 do. Porcellæn. Kulørt Indskrift.Tilh. Hr. I. M. Hartvig. 344 do. Tilh. Hr. A. Heymann. 345 do. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 346 Sederfad. Sølv. Tilh. Hr. J. Ruben. 347 do. af Tin paa løs Fod, Rester af Indskrift. Tilh. Fru E. Berendsen. 348 F ad til Paaskebrød, Messing. Tilh. Hr. Kantor J. Grossmann. 349 Bakke. Indskrift. Tilh. Hr. Mor. Cohen. 350 Sederfad. Tin. Tilh. Hr. Victor Philipsen. 351 do. af Tin. Indskrift II. Moseb. c. 13, 6 og III. Moseb. 23,44; i Brystskjoldet med Dobbel- Ørn. c Tilh. J. H. M. 352 do. af Tin. Indskriften paa Randen er fra V. Moseb. Kap. 16. V. 3. Jægeren efter Hjorten og Harerne paa Fadets Bund og Bort er en Hentydning til det tyske Ord»Jagen Has«; den indeholder alle Begyndelsesbogstaver

43 21 af de Lovsigelser, som siges, naar Paaskeaften indtræder ved Sabbathens Udgang. Tyskland 18deAarh. Tilh. Det danske Kunstindustrimuseum. 353 Sederopsats, malet Blik. Tilh. Fru Ad. Goldschmidt. 354 LilleTerrinogFadtil Sederbordet. Sølv, Augsburg ca Tilh. Fru E. Berendsen. 355 Sederfad. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt. 356 do. Sølv. Tilh. Fru Sara Eichel. 357 do. Messing (Spejderne fra Kanaan med Vindruen). Tilh. Hr. Elias Levin Fade, Messing. (Spejderne komme fra Kanaan). Tilh. Hr. J. Nachemsohn. 360 Se d e r-o psa t s. Tilh. Hr. Osf. G. Oppenhejm. 361 Sedertæppe. Tilh. samme. 362 do. Tilh. Hr. A. Samson. 363 Lænestolstæppe til Sederbrug med Billeder af Israels Ophold i Ægypten etc. Tilh. Fru Mathea Friedlænder. 364 Kandeog Fad, Sølv, til Haandtvætved Sedermaaltid. Udført Tilh. Hr. L. Nathan. 365 Lille Kande ogfad til Fingertvæt ved Bordet. Nysølv. Tilh. Hr. Vexellerer S. H. Simonsen. 366 Skaal. Indskrift. Tilh. Hr. Jos. Philip. 367 Vandstel. Tilh. Hr. Fred. L. Grun. 368 Sølv-Vandstel. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt. 369 Haandklæde,Indskrift(Lovsigelsen overhaandtvæt). Tilh. Fru B. Frænkel.

44 Sederhaandklæde. Tilh. Hr. A. Samson. 371 LilleSke oggaffel til Sederbordet. Sølv. Tilh. Fru E. Berendsen. 372 Sølvtumling og Ske til Sederbrug. Tilh. Hr. N. Warburg. 373 Tintallerken af et Paaske-Service med Fremstilling af Isaks Ofring; Indskrift: I. Moseb. 22, 11, Westphalen ca Tilh. J. M. H. 374 Tintallerken med Fremstilling af Joseph og Potifars Hustru; I. Moseb. 39, 7. Tinstempel Tilh.J M.H. 375 Tintallerken med Fremstilling og Indskrift efter Haggadahen. Tilh. J. M. H. 376 Omertabel, skrevet paa Pergament. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 377 Omertællingskasse. Tilh. Hr. Fred. L. Griin. 378 Omertællingsrulle. Tilh. Hr. C. Levysohn. 379 E srogæske, Sølv. Tilh. Hr. Z. Lehrburger. 380 Esrogæske, Sølv. Tilh. Frk. S. Berger. 381 Esrogbæger, Sølv. Tilh. Fru Sara Eichel. 382 E nesrogæske. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurta. M. 383 Esrogæske, Sølv. Tilh. Frk. Davidsen. 384 Chanukkastage med Oliekande, Sølv. Tilh. Frk. Davidsen. 385 Chanukkalainpe. Indskrift (Liturgi). Sølv. 18de Aarh.s Slutn. Tilh. Hr. Antikvitetshandler J. Nachemsohn. 386 do. Tulaarbejde. Indskrift. Judith med Holophernes's Hoved. Tilh. Hr. Antikvitetshandler J. Nachemsohn.

45 oo / Cbanukkalampe, Sølv. K Tilh. Hr. E. D. Jacobson do. do. do. do. do. Sølv. K (omdannet). Tilh. Hr. //. Margolinsky. gi., af drevet Mesing. Tilh. Hr. Jos. Salomonsen. Jærnblik. Tilh. Hr. A. S. Salomon. Malm. Tilh. Fru F. Nathan. Malm. Indskrift (Overrabbiner Israel i København, d. 1732). Tilh. Fru Emmy Hertz. do. Messing. Tilh. Fru Jos. Nathansen. do. Sølv, K. Tilh. Hr. S../. Levin. do. Tilh. Fru J. Goitein. do. m. Musik. Tilh. Hr. Osf. G. Oppenheim. do. do. do. do. og Stage. Messing. Tilh. Hr. Osf. G. Oppenheim. Tin. Allegorisk Fremst. Tilh. Hr. Alfr. Heymann. Tin. Tilh. Hr. J. Kaikar. Sølv. Tilh. Hr. H. Perlstein. do. Sølv. Tilh. M. T. do. Messing, Hjorte. Tilh. Hr. J. Nachemsohn. do. do. lille, Sølv. Tilh.Prof. D.Simonsen. Messing. Løver og Fugle. Tilh. Hr. J. Nachemsohn.

46 C hanukkalampe af Tin (Slutningen af det 18de Aarh.) Tilh. Wr.E.Oppenheitner, Frankfurt a. M. 406 do. Tilh Hr. L. Posens Enke, Frankfurt a. M. 407 do. Tilh. Hr. L. Posens Enke, Frankfurt a. M. 408 do. Tilh. Hr. J. Nachemsohn. 409 do. Nysølv (italiensk). Tilh. Prof. D. Simonsen. 410 do. gi. Tilh. Hr. L. P. Nathan. 411 do. Sølv. Tilh. J. M. W. 412 do. Bronce: italiensk Arbejde, Slutning af 17. Aarh. Tilh. J. M. W. 413 do. Sølv. Løver og forgyldt Krone. Tilh. Hr. J. Nachemsohn. 414 do. Sølv. Tilh. Hr. Vexellerer S. H. Simonsen. 415 do. for Børn. Tilh. Hr. J. Nachemsohn. 416 EnChanukkastag e. Sølv. Tilh. Hr.F. Horovitz, Frankfurt a. M. 417 do. Marmor. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 418 do. Hammer. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M. 419 Chanukkalampe, lille. Messing. Tilh. Hr. Carl H Melchior. 420 E n Cha n uk ka s tage, Bronce. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M.

47 Chanukkastage. Tilh. H. Theod. Bløes. 422 do. Kobber. Tilh. Frk. J. Baruch. 423 do. Messing. Tilh. Hr. M. A. Meyer. 424 do. dreven, russisk. Tilh. Hr. Kantor/. Grossmann. 425 Lille Chanukkastage, Sølv. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt. 427 Chanukkastage, Messing. Miniatur. Hollandsk.Tilh. Fru Emmy Polack. 428 do. Messing. Tilh. Hr. W. Heckscher. 429 do. Messing. Løvemotiv,polsk. Tih. Fru Emmy Polack. 430 do. Sølv. Tilh. Fru Cl. Melchior. 431 do. Sølv. Tilh. Fru E. Nathan. 432 do. Sølv, bevægelige Arme, Tilh. Hr. I. Perlstein. 433 do. Plet. Tilh. Hr. J. Ruben. 434 do. Sølv. Indskrift, (Naphtali Levy), Hjorte. Tilh. Hr. H. Levy. 435 do. delvis antik. Tilh. Hr. Osf. G. Oppenhejm. 436 do. lille, Sølv. Tilh. Hr. Prof. I). Simonsen. 437 do. Lyreform, Nysølv. Tilh. Fru F. Eichel. 438 do. Messing, bakkeformet. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 439 do. Sølv. Tilh. Hr. I. Perlstein.

48 Chanukkastage, Sølv. Tilh. Fru Sara Eichel. 441 do. Messing. Løvemotiv. Rococcofod, polsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 442 do. Miniatur. Messing. Hollandsk, moderne. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 443 do. Messing. Tilh. Hr. Schæchter A. B. Staropolsky. 445 do. Sølv, forgyldt. Tilh. Hr. Rabb. Dr. Schornstein. 445 do. af Messing, ca. 18. Aarh. Tyskland. Tilh. J. M. H. 446 do. Messing. Tilh. Hr. A. M. Metz. 447 do. af Messing, 16. Aarh. Venedig. Indskrift:»Thi Buddet er et Lys og Thoraen en Lygte«. Tilh. J. M. H. 448 Chanukkalampe, Malm. Rest aflndskrift som foregaaende Nr. Tilh. Prof. D. Simonsen. 449 Chanukkastage, Messing. GI. Figur (tydsk). Tilh. Hr. Elias Lenin. 450 Esterrulle, skrevet paa Pergament, med tilsvarende Kobberstik. Sandsynligvis af Salomo Italia, ca Tilh. J. M. H. 451 do. skrevet paa Pergament, kobberstukne Illustrationer. Tilh. Fru S. Texiere. 452 do. skrevet paa Pergament. Tilh. Dr. B. Meyer. 453 do. skrevet paa Pergament, 17de Aarh. Illustrationer. Tilh. Prof. D. Simonsen. 454 do. paa Pergament, illustreret. Tilh. J. M. W. 455 do. haandskrevet og malet (17. Aarh.). Tilh. Hr. Louis Frænkel.

49 Esterrulle, Miniatur. Tilh. Hr. Vilh. Salomonsen. 457 do. i Miniaturformat. Sølvfutteral. Tilh. Dr. A. Friedlænder. 458 do. Miniatur, i Sølvfuteral. (Jerusalem 1885). Tilh. Prof. I). Simonsen. 459 do. skrevet med meget smaa Bogstaver i Form af et Gravmindesmærke. 18. Aarh. Pergament. Tilh.,/. M. H. 460 do. i Futteral, lille Format. Tilh. Fru J. Levysohn. 461 do. fra Beg. af d. 16de Aarh. Tilh. Hr. K. W. Hiersemann, Leipzig. 462 do. fra 16de Aarh. Tilh. Hr. K. W. Hiersemann, Leipzig. 463 Hylster til Esterrulle, Sølv, stærkt ornamenteret. Tilh../. M. W. 464 Esters Bog trykt paa Pergament, Køln (1843). Tilh. Hr. M. Goldschmidt, Frankfurt a. M. 465 Esters Bog, fotolitograferet, lille Format. Tilh. Fru./. Levysohn. 466 GraveretTa llerken, til Purimgaver, Tin. Tilh. Hr. Jos. Hamburger i Frankfurt a. M. 467 Tintallerken til Purimgaver; Mordechai til Hest, ført af Haman; Indskrift: Esther II, 5, ca Tilh. J. M. H. 468 En Pu rimdragt, Silkebrokade, 4 Stykker. Tilh. Fru F. Eichel. 469 Mesusa, Guldhylster, besat med Ædelstene. Tilh.M.r. 470 do. Guld. Tilh. M. T.

50 Mesusa, i Guldkapsel. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 472 do. Tilh. Dansk Folkemuseum. 473 Mesusa-Kapsel, Holland, 17. Aarh.; Sølv med Fremstilling af Pagtens Tavler, Pagtens Ark, den syvarmede Lysestage, Røgelsekarret. Tilh. M. H. 474 Mesusa i Oliventræskapsel(Palæstina).Tilh. Hr.Louis Frænkel. 475 do. (Miniatur til Uhrpynt). Tilh. Dr. B. Meyer. 476 do. i Mosaikhylster (Venedig). Tilh. Hr. Ph. Eichel. 477 Misrach. Tilh. Hr. David Nathan. 478 do. udført i forsk. Farver Blæk og Vandfarve. Tilh. Hr. Louis Frænkel. 479 do. Tilh. Fru Berendt. 480 do. Tilh. Hr. M. A. Meyer. 481 Misrach, ved Omskjærelse. Tilh. Hr. M. A. Meyer Stykker Tallis, Silke. Tilh. Prof. D. Simonsen. 483 Uld-Tallis. Tilh. samme. 484 Arba Kanfoth. Silke. Tilh. Fru M. Rosenberg. 485 Tefillinkapsel med Fremstilling af Moses, Ahron m. fl., Sølv, 17. Aarh. Tilh. J M. H. 486 E t Par Søl vhylstre til Tefillin-Kapsler. Tilh. Hr. Antikvitetshandler,/. Nachemsohn. 487 Omskærelsesdragter (2 Huer, 2 Trøjer, 1 Skjorte) Tilh. Fru F. Eichel. 488 Et Sæt Omskjærelsestøj (6 Stykker). Tilh. Fru S. Texjere. 489 Omskjærelsesdragter, 3 Trøjer og 1 Hue (én er baaret af kjøbenhavnsk Overrabb. Israel b. Issachar, d. i Fredericia 1732). Tilh. M. T.

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah

Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah Løvhyttefesten Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne: Den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage. På

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ -medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ -medarbejdere Fra Klubbens besøg i Synagogen Den 17. april 2013 mødtes en stor del af Klubbens medlemmer i Synagogen i Krystalgade, stedet for jødernes gudsdyrkelse i København. Ordet jøde stammer fra patriarken Jakobs

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

GLÜCKSTADT OG ALTONA

GLÜCKSTADT OG ALTONA ANKOMSTER At være parat til at flytte ligger ikke jøder fjernt, for den fælles hukommelse i det jødiske samfund er i høj grad historien om vandring. Den bibelske beretning om Moses, der ledte israelitterne

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s manual.

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER - 263. ' Ui -.v VPI i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER II! ; i fe ; Mfc'-JI. jøtt w GIV.. ' v. - y.v i... LEON EHLERS EFTERLADTE ARBEJDER : -. fei: ':É WM JAN., :. i ml _ Urafii

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ALFABET, SKRIFT OG BOG

ALFABET, SKRIFT OG BOG TRADITIONER Traditionerne er et fælles rum og en direkte forbindelse til jøder andre steder og gennem alle tider. At udføre ritualerne eller eje jødiske rituelle genstande er en helt konkret måde at opleve

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 4. - 5. klasse Religiøse symboler 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Udlever opgaverne og lad eleverne kigge på de forskellige symboler. Spørg dem

Læs mere

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers Tekster: Es 35, 1 Kor 4,1-5, Matt 11,2-10 Salmer: 733: Skyerne gråner 78: Blomstre 89: Vi sidder - 86: Hvorledes skal jeg 438 Hellig 79.6 Velsignet være Gud, vor drot (Mel Alt hvad som fuglevinger) 80:

Læs mere

Israelitterne til Egypten

Israelitterne til Egypten Hvem, hvad, hvor? Abraham Jakob og Josef Israelitterne til Egypten Udgangen af Egypten Ørkenvandringen Indvandring i Kana ans land 2000 f. kr. 1900 f. kr. 1876 f. kr. 1446 f. kr. 1446 f. kr. 1406 f. kr.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien 1. mosebog: Velsignelserne

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Problemformulering Projektbeskrivelse Myter og ritualer Den jødiske påske

Problemformulering Projektbeskrivelse Myter og ritualer Den jødiske påske Problemformulering Jeg har valgt at undersøge baggrunden for den jødiske og kristne påske. Hvordan de er opstået og hvilke forskelle og ligheder der er på de to. Derudover vil jeg undersøge hvorfor der

Læs mere

Thorvaldsens Museum 100 Aar

Thorvaldsens Museum 100 Aar Thorvaldsens Museum 100 Aar Den 18. September 1848 aabnedes Thorvaldsens Museum for Publikum. Det skete i største Beskedenhed. Man lukkede Døren op og satte Aabningstiden i Avisen. Det var alt. Øjeblikket

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ Ludo med Bibel-spørgsmål. Savner du en ide til hvad du kan lave en kold regnvejrsdag er der her et forslag. Hvad med en gang ludospil med spørgsmål fra Bibelen? Men inden du kan komme i gang med at spille

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009 Første del (efter epistel-læsningen) Det er jo en provokerende epistel på mange måder. I hvert fald er der et ord, jeg godt vil spørge dig om, Bjørn Nørgaard. Jeg kan vel sige uden at fornærme dig, at

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

kasperbergholt.dk/jesus Bibelgnask 2 Mos 19

kasperbergholt.dk/jesus Bibelgnask 2 Mos 19 Bibelgnask 2 Mos 19 Sidste gang kasperbergholt.dk/jesus Introduktion til 2 Mos 1-18 Befrielse Gud befrier sit folk 19-24 Pagt for at indgå en pagt med dem 25-40 Tabernakel så han kan bo hos dem Moses

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem?

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem? 1 172 - Se, vi går op til Jerusalem 57 - Herre, fordi du 68 - Se, hvilket menneske 192 - Hil dig, frelser og forsoner 466 v. 8-10 af Vor Herres Jesu mindefest 201 - Det hellige kors Hvad mon han tænkte,

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. april 2017 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Zak 9,9-10; Fil 2,5-11; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 176 * 447 * 449 * 57 * 192 * 208 * 209 LL: 403 * 220 * 200

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live?

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Appetizer til prædikenen: Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Skærtorsdagsaften 2014 Skærtorsdag.

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere