Analyse af lokale organisatoriske forholds betydning for varig implementering af den første offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af lokale organisatoriske forholds betydning for varig implementering af den første offentligt"

Transkript

1 PhD Thesis 2009 ISBN Susanne Kaae Susanne Kaae Analyse af lokale organisatoriske forholds betydning for varig implementering af den første offentligt betalte apoteksydelse Tjek på inhalation et eksplorativt case studie af syv danske apoteker Analyse af lokale organisatoriske forholds betydning for varig implementering af den første offentligt betalte apoteksydelse Tjek på inhalation et eksplorativt case studie af syv danske apoteker Susanne Kaae DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND AND PHARMACOTHERAPY Analyse af lokale organisatoriske forholds betydning for varig implementering af den første offentligt betalte apoteksydelse Tjek på inhalation et eksplorativt case studie af syv danske apoteker

2 Man lader jo heller ikke være med at udlevere Fru Hansens piller, fordi der nu er travlt [gruppeinterview, apotek 1] Analyse af lokale organisatoriske forholds betydning for varig implementering af den første offentligt betalte apoteksydelse Tjek på inhalation - et eksplorativt case studie af syv danske apoteker Copyrights: Susanne Kaae 2009 Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, Universitetsparken 2, 2100 København Ø ISBN:

3 Vejledere: Hovedvejleder: Birthe Søndergaard, PhD Pharm., Lektor, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet Bivejleder: Janine Morgall Traulsen, PhD, Lektor, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Bivejleder: Lotte Stig Haugbølle, PhD Pharm., Lektor, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Bedømmelsesudvalg: Ellen Westh Sørensen, Cand. Pharm., Lektor, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Ingunn Björnsdottir, PhD Pharm., CEO, Research Institute for Pharmaceutical Outcomes and Policy, University of Iceland Charlotte Rossing, PhD Pharm., Sektionsleder, Apotek og Primær Sundhedssektor, Pharmakon

4 Hjælp til projektet Dette ph.d.-projekt er blevet udført på Afdeling for Samfundsfarmaci, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, Danmark. Projektet er finansieret af Det Farmaceutiske Fakultet. Jeg vil gerne takke mine tre vejledere, hovedvejleder Birthe Søndergaard samt bivejledere Lotte Stig Haugbølle og Janine Morgall Traulsen for deres trolige støtte og engagement, og fordi de gennem hele projektet har udvist oprigtig interesse for projektets samt ikke mindst mit eget personlige velbefindende. Jeg har følt mig velkommen og vellidt på Afdeling for Samfundsfarmaci. Jeg synes, at de ph.d. studerende her er dygtige til at støtte hinanden og holde humøret højt. En særlig tak til Anna Mygind og Bjørn Klinke for at have bidraget fagligt til projektet. Endvidere ønsker jeg at takke farmaceut Jakob Bjerg Larsen for kommentering i forbindelse med artikelskrivning. Jeg vil endvidere takke Danmarks Apotekerforening, fordi de hjalp mig med at finde frem til relevante deltagerapoteker og senere har indgået i åben og konstruktiv dialog omkring resultaterne fra projektet. Til sidst og ikke mindst vil jeg takke deltagerapotekerne, hos hvilke jeg fik lov at tilbringe en hel uge. Jeg har følt mig yderst velkommen alle steder og håber, at projektet kan bidrage til, at disse apoteker får noget til gengæld for den åbenhed, de udviste mig i forbindelsen med indsamlingen af data. Juni 2009 Susanne Kaae i

5 Forord Afhandlingen udgør afslutningen på tre års studier i varig implementering af den første offentligt betalte apoteksydelse i Danmark Tjek på inhalation (TPI). Ph.d.-projektet har i stor udstrækning været præget af, at jeg forinden studiet havde arbejdet i ca. 8 år på danske apoteker som farmaceut. Jeg er af en tidligere chef blevet rost for at holde den faglige fane højt på apoteket. Dette skyldes muligvis min tidligere deltidsansættelse som underviser på faget Lægemiddelekspedition og kundekommunikation på Det Farmaceutiske Fakultet. Et fag, som forberedte farmaceutstuderende på deres seks måneders studieophold på apotek. Her underviste vi i farmaceutisk omsorg og systematisk identifikation og afhjælpning af lægemiddelrelaterede problemer. En viden, som jeg straks omsatte til projekter på det apotek, jeg samtidig var ansat på, så vi systematisk kunne finde frem til og hjælpe patientgrupper, der empirisk var påvist at lide af mange lægemiddelrelaterede problemer. Som person støtter jeg til fulde filosofien bag farmaceutisk omsorg og mener, at apotekspersonale besidder uudnyttede kliniske kompetencer, der i høj grad kan komme kunderne og samfundet til gode. Denne holdning er vigtig at redegøre for, fordi den præger min holdning til apotekspraksis, og fordi jeg undervejs i projektet blev opmærksom på, at den i nogen grad prægede min tolkning af de indsamlede data. Jeg har derfor bevidst valgt at eksplicitere denne holdning i projektet i form af en beskrivelse af det kliniske potentiale i TPI. Hermed har læsere og ikke mindst bedømmere af projektet mulighed for at forholde sig kritisk til mine vurderinger af apotekspersonalets sundhedsfaglige praksis. Endvidere har de tidligere ansættelser som apoteksfarmaceut for mig ført til en forståelse af, at skal man forstå, hvordan en sundhedsydelse som TPI udvikler sig over tid, må man forsøge at forstå, hvordan ydelsen fungerer på det enkelte apotek. Hvad er samspillet mellem den lokale organisation og processen med at få integreret ydelsen? Ph.d.-projektet er derfor søgt gennemført i henhold til denne for-forståelse ved fra starten at være præget af et stærkt ønske om at udføre lokalt forankret forskning ved brug af bl.a. observationer. Undervejs i projektet har jeg haft den fuldstændigt berigende oplevelse at kunne opnå en ny forståelse af udsagn fra apotekspersonalet, som umiddelbart forekom mig selv fuldt indlysende, formentligt fordi jeg selv er apoteksuddannet. Undervejs i analyseprocessen lykkedes det mig i ii

6 nogle tilfælde at komme bag disse for apotekspersonalet selvfølgelige forklaringer. Jeg opfatter selv, at disse perspektiveringer er yderst betydningsfulde, fordi de kan være med til at afsløre nogle af de implicitte forklaringer, som apotekspersonale stiller op for sig selv uden at være i stand til at erkende det. Især fordi nogle af disse forklaringer har vist sig at bremse personalet i sin fulde udnyttelse af sit kliniske potentiale. Jeg har som apoteksfarmaceut aldrig prøvet at udføre TPI og på trods af en vis udviklet forforståelse for organisatoriske forskelle apotekerne imellem, havde jeg mærkeligt nok ikke på noget tidspunkt undervejs i projektet en fornemmelse af, hvad svaret på problemformuleringen ville være. Af flere grunde var projektet eksplorativt af karakter, ikke mindst fordi det ikke lykkedes tidligt i studiet at finde en hovedteori, der ville kunne samle alle resultater til en sammenhængende forklaring af implementering af TPI på de danske apoteker. Denne eksplorative tilgang svarer derfor helt til min naturlige tilgang til undersøgelsen. Det har været med åbent sind, at jeg har forsøgt at finde svar på undersøgelsens formål. Det åbne sind blev måske understøttet af den fantastiske oplevelse, det var, otte gang en mandag morgen at træde ind på et for mig aldeles ukendt apotek. Dvs. jeg vidste ikke noget på forhånd om deres måder at organisere deres dagligdag på, jeg kendte ikke de personer inklusiv apotekeren som havde deres daglige gang på apoteket, og vidste intet om deres professionelle værdier i forhold til TPI. Dag for dag over den uge jeg tilbragte på hvert af apotekerne, opbyggede jeg gradvist en forståelse af disse fænomener, så jeg fredag eftermiddag kunne tage derfra med en helt ny viden og forståelse af det enkelte apotek. For-forståelsen af at apotekerne er forskellige, blev bekræftet i løbet af undersøgelsen. Jeg føler ikke, jeg har været på to apoteker, der ligner hinanden helt. Det er muligt, at denne oplevelse er betinget af, at jeg netop er apoteksuddannet. Hermed mener jeg, at hvis man som apoteksuddannet skal kunne skelne mellem forskellige apoteker, bliver det naturligt at finde disse forskelle i de små detaljer, fordi de generelle træk for alle apotekerne er kendt på forhånd. I starten af projektet søgte jeg derfor mere ubevidst end bevidst at finde forskelle apotekerne imellem frem for ligheder. Først gennem de sidste dybdegående analyser og de beskrevne perspektiveringer af selvfølgelige forklaringer på fænomener relateret til TPI føler jeg, at det lykkedes mig at finde forklaringer, der var samlende for apotekerne, snarere end at jeg forsøgte at differentiere imellem dem. Jeg var mig yderst bevidst undervejs, at der var forhold på apotekerne, jeg fandt så selvfølgelige, at jeg ikke ville kunne indfange dem. Jeg inddrog derfor en ikke-apoteksrelateret iii

7 forsker undervejs i projektet for at få øje på nogle af mine udviklede blinde pletter. Disse erkendelser fik ikke direkte konsekvenser for resultaterne for projektet, men viser, at hvis man ønsker at afdække de strukturelle betingelser for, hvordan nutidig apotekspraksis udfolder sig, findes der flere historiske, kulturelle og sociale lag at undersøge, end dette projekt redegør for. iv

8 Resumé Baggrund Den første offentligt betalte sundhedsydelse på apotek Tjek på inhalation (TPI) blev vedtaget i 2004 af danske sundhedspolitikere som en del af finansloven. Ydelsen startede april 2005 på de danske apoteker. Ydelsen omhandler instruktion i korrekt inhalationsteknik af astmamedicin til inhalation. Målgruppen for ydelsen er astmatikere og KOLpatienter, såvel nybegyndere som erfarne brugere af inhalationsdevices. Apotekspersonale skal for at opnå offentlig betaling for instruktionen følge en obligatorisk manual. Manualen viser, hvilke punkter omkring inhalationen, der skal gennemgås af personalet, samt måden dette skal gøres på. Apoteker indrapporterer hver måned til Lægemiddelstyrelsen, hvor mange ydelser de har gennemført for at få betaling. Ligeledes er to pseudokundeundersøgelser blevet gennemført. Opgørelser af udviklingen af ydelsen siden start viser, at antallet af udbudte ydelser fra apotekerne varierer væsentligt over tid, ligesom pseudokundeundersøgelserne har vist, at personalet ikke altid følger manualen. Udenlandske apoteker er ligesom danske i en transitionsfase mht. udvikling af kerneopgaver. Der findes således en udførlig international litteratur på området: implementering af sundhedsydelser og farmaceutisk omsorg på primærapoteker. Den omfattende litteratur til trods har studierne vist følgende mangler: at der ikke differentieres mellem forskellige stadier i implementeringsprocessen af sundhedsydelser, at der ikke undersøges for hvilke forhold, der har betydning for at en manual for en offentlig betalt sundhedsydelse på apotek overholdes, ligesom det heller ikke synes undersøgt, hvilken betydning den lokale organisatoriske kontekst har for implementering af sundhedsydelser. Formål Formålet med studiet er at undersøge hvilke organisatoriske forhold, der internt på danske apoteker har betydning for at TPI over tid tilbydes til de patienter, som har sundhedsmæssigt behov for denne, samtidig med at manualen for ydelsen overholdes. Jeg ønsker endvidere at undersøge, hvorfor disse forhold er betydningsfulde. Det er en grundlæggende forståelse og antagelse i projektet, at skal man forstå, hvordan en sundhedsydelse som TPI udvikler sig over tid, må man forstå, hvordan ydelsen fungerer på de lokale apoteker. Studiet var et eksplorativt kvalitativt multicase studie af varig implementering af TPI på danske apoteker. Jeg ønsker, at viden udviklet v

9 gennem dette studie, skal indgå som del af en generisk kvalitetssikringsmodel på området til at sikre varig implementering af såvel TPI som kommende offentligt betalte sundhedsydelser på apotek. Metoder En række forstudier blev udført til at afgrænse hvilke organisatoriske temaer, studiet skulle baseres på, samt til at bestemme teori og metoder. Forstudierne indbefattede: a) et policy studie af den politiske proces, der førte til vedtagelsen af kontrakten bag TPI (delstudie I), b) en åben pilotundersøgelse af hvilke organisatoriske forhold, der har betydning for hvor mange ydelser apotekerne gennemfører og om personalet følger manualen, c) et litteraturreview samt d) en udviklet oversigt over relevante studiers resultater mht., hvilke forhold der har betydning for implementering af sundhedsydelser på apotek. Case studiet af TPI blev på baggrund af forstudierne afgrænset til tre organisatoriske temaer: administration og organisering, lederstil samt professionelle værdier. Organisationsteori blev efterfølgende integreret til at kunne operationalisere de organisatoriske temaer samt analysere på de indsamlede data. Forfattere til organisationsteorierne udgjordes af Henry Mintzberg, Lee G. Bolman & Terrence E. Deal samt Ellen Westh Sørensen. Endvidere blev kvalitetssikringsteori samt teori af Peter Senge om lærende organisationer anvendt til at perspektivere på de resultater, som fremkom gennem analyse ved anvendelse af organisationsteorien. Metoder blev valgt i forhold til deres relevans mht. at indsamle data om de tre udvalgte organisatoriske temaer (specificeret gennem den valgte organisationsteori). Metoderne blev endvidere vurderet i forhold til de praktiske erfaringer, jeg opnåede gennem pilotstudiet. Metoderne udgjordes af semi-struktureret interviews, gruppeinterviews, observationer samt indsamling af dokumentarmateriale. Data- samt metodetriangulering blev anvendt. Udvælgelsen af deltagerapoteker fremkom gennem anvendelse af Yin replikationslogik. En gruppe apoteker, der havde tilnærmet varig implementering af TPI blev udvalgt, ligesom en gruppe af definerede ikke-varige implementører blev udpeget. To varige og fem ikke-varige implementører indgik i undersøgelsen ud fra denne udvælgelsesstrategi. vi

10 To forskellige analysemetoder blev anvendt. Den første analyse var en såkaldt cross-case analyse af forskelle mellem varige og ikke-varige implementører, vurderet i forhold til deres arbejde med TPI, specificeret gennem de tre valgte organisatoriske temaer (delstudie III). Resultater bestod af mønstre, der viste, hvordan varige implementører adskilte sig fra ikke-varige implementører på de tre temaer, eller mønstre der var ens for alle apotekerne. Alle syv deltagerapoteker blev inddraget i analysen. Den anden analyse var en såkaldt kontekstanalyse af lederstilens betydning for den lokale implementeringsproces af TPI (delstudie IV). Personalets opfattelser af forhold, der havde betydning for implementering af TPI på apoteket, blev identificeret, ligesom der blev foretaget en lederstilsanalyse af den lokale apoteker. Den udviklede konstruktion over lederstil anvendtes dernæst til at vurdere, hvordan apotekerens handlinger i forbindelse med TPI-implementeringen, havde betydning for de faktorer, som personalet oplevede, havde betydning for implementeringsprocessen. Fire apoteker, der havde forskelligt udfald af TPI-implementeringen samt bestod af apotekere, der agerede forskelligt i implementeringsprocessen, blev inddraget. Resultater bestod af mønstre, som viste, hvordan apotekerens lederstil havde betydning for TPI, og som var dækkende for de fire inkluderede apoteker. Resultater Policy studiet viste, at det var forhold eksternt for det enkelte lokale apotek, som havde betydning for udformningen af TPI-manualen. Analysen pegede på historiske, økonomiske og professionsmæssige forhold som medvirkende til opnåelse af kontrakten og senere manualen bag TPI. Resultater fra de to øvrige beskrevne analyser (delstudie III og IV) over den konkrete udførelse af TPI på lokale apoteker afspejlede ikke disse eksterne forhold. Resultater fra cross-case-analysen viste, at følgende faktorer var betydningsfulde for varig TPIimplementering: individuel kompetenceudvikling (og ansvarstagen) for at overkomme personlige barrierer lokale kontinuerlige progressive evalueringer af ydelsens udvikling en generel positiv indstilling til sundhedsydelser divergerende holdninger hos apotekere mht. vigtigheden af at følge manualen oplevet mangel på tid hos personalet til at udføre ydelsen vii

11 en særlig form for udøvelse af TPI, der bar præg af, at ydelsen ubevidst blev opfattet som et godt råd til patienten, som der ikke skulle følges op på. Jeg konkluderede, at apotekerne ikke opfattede, at TPI adskilte sig fra de øvrige kerneopgaver, hvorfor ydelsens indplacering i den eksisterende lokale organisation ikke blev diskuteret. Resultater fra kontekstanalysen over lederstils betydning for varig implementering viste følgende betydningsfulde forhold: apotekerens faglige værdier i forhold til TPI samt hvilken samhørighed, der er mellem denne og personalets en opfattelse blandt apotekere af, at antallet af TPI primært er betinget af forhold, som de ikke har indflydelse på flere typer lederstile kan føre til en hensigtsmæssig eksplicitering af den enkelte ansattes ansvar og kompetencer i forbindelse med implementering af TPI Ved inddragelse af kvalitetssikringsteori og refleksioner over TPIs kliniske potentiale samt Senges teori om lærende organisationer blev følgende yderligere resultater tilvejebragt. Det fulde kliniske potentiale i TPI bliver ikke udnyttet af apotekspersonalet. En række flergangsbrugere får enten ikke ydelsen tilbudt eller får den ikke udbudt på baggrund af en individuel behovsafdækning af det sundhedsmæssige behov. Apotekerne følger endvidere ikke op på, om en forbedret inhalationsteknik bevirker bedret astmakontrol, eller om mangel på kontrol skyldtes andre forhold. Inddragelse af Senges teori udfoldede perspektiver omkring implementeringen af TPI eksempelvis mht. hvilke årsager, der har bevirket et generelt fald i antallet af udbudte ydelser på danske apoteker. Apotekerne ikke har erkendt, at flergangsbrugere har andre psykologiske og kliniske behov end førstegangsbrugere, hvorfor personalet henvender sig til alle typer af kunder på samme måde. Den eksisterende praksis synes dog ikke at være hensigtsmæssig for erfarne brugere, der derfor ofte afviser tilbud om ydelsen. Antallet af udbudte ydelser falder, når apoteket har identificeret de kunder, som passer til den eksisterende praksis. Mange blandt personale og apotekere tillægger denne udvikling af TPI flergangskunderne frem for deres egen kommunikationsteknik. viii

12 Konklusion For at leve op til såvel sundhedsmæssige som organisatoriske kvalitetsmæssige aspekter omkring varig implementering af TPI på danske apoteker, kan det konkluderes at en række organisatoriske forhold har betydning: udvikling af bl.a. kommunikative og kliniske kompetencer (gennem inddragelse af lederstilsteknikker baseret på human ressource), systematisk progressive evalueringer, anerkendelse af at kontrakter for tredjeparts betalinger bør overholdes, diskussioner af hvordan TPI passer ind i en eksisterende organisation samt udvikling af samstemmende visioner mellem apoteker og ansatte. Endvidere kan et videre indikatorarbejde frem mod kvalitetssikring af varig implementering af TPI med fordel inddrage aspekter omkring eksplicitering af normer og grundlæggende antagelser, som beskrevet af Senge, fordi disse organisatoriske aspekter har vist at have betydning for udfaldet af implementeringen af TPI. ix

13 Summary Introduction The contract for the first publicly reimbursed cognitive service in Denmark, the Inhaler Technique Assessment Service (ITAS), was settled in 2004 by Danish health politicians as part of the Act of Finance. Introduced in April 2005, the service includes a demonstration of the correct use of inhaler devices to both new and experienced asthma and COPD patients to improve their symptom status. To document that the service has been provided as outlined, pharmacy staff has to comply with an obligatory manual. Monthly reports on the number of provided services are submitted to The Danish Medicines Agency, which reimburses the pharmacies. Therefore, registrations exist that illustrate the numbers of ITAS provided on a national level since inception as well as two pseudo customer surveys. The materials show that the number of provided services fluctuates and that pharmacy staff have experienced problems complying with the manual. In addition to those in Denmark, foreign community pharmacies are also in a transition phase with regard to the development of core tasks. Thus, there is a vast amount of international literature regarding the implementation of cognitive services in community pharmacies. Even so, the studies reveal some limits when it comes to exploring sustained delivery of publicly reimbursed cognitive services. First of all, the studies do not distinguish between different phases of an implementation process, the local organisational context is not taken into account nor are the factors that influence adherence to an obligatory manual for a cognitive service investigated. Aim of study In this study of the ITAS, I aim to develop in-depth knowledge regarding how organisational factors in local community pharmacies influence the continued provision of ITAS to the patients who clinically need it. It is a pre-assumption of the study that to understand how the ITAS has developed since inception, it is necessary to understand the implementation processes in local community pharmacies. Thus, I aim to conduct local, contextually-based research in pharmacies. The study is hence considered a qualitative exploratory multi-case study of ITAS implementation. The results of the study should be used to develop a quality assurance system to support sustainable delivery of the ITAS and future publicly reimbursed cognitive services in Denmark. x

14 Methods Several pre-studies were conducted to select organisational themes of the study, as well as theories and methods. The pre-studies included a policy study exploring how the ITAS contract was reached (sub-study I), an open pilot study and a literature review. A table of relevant studies was subsequently developed and analysed according to factors that influence the implementation of cognitive services in community pharmacies. Three organisational themes were carefully selected on the basis of the table: administration of tasks, leadership style and professional values. Organisational theory was selected to operationalise the three themes and to steer the process of analysis. The authors of organisational theory included Henry Mintzberg, Lee G. Bolman & Terrence E. Deal and Ellen Westh Sørensen. Theory of quality assurance, as well as Peter Senge s theory of learning organisations, was integrated to put the results further into perspective. Methods were selected due to their relevance for the organisational theory as well as the practical experiences gained through the pilot study. The methods included field observations, semistructured interviews, group interviews and the collection of documentary material. Data sourceand method-triangulation was conducted. The sampling of pharmacies evolved through application of the replication strategy of Yin. The strategy included the sampling of defined sustained and non-sustained providers of the ITAS. Two sustained providers and five non-sustained providers participated in the case study. Two types of analyses were applied. The first analysis was a cross-case analysis of how sustained providers differ from non-sustained providers with regard to the theoretical characteristics of the three organisational themes of the pharmacies (sub-study III). The results of the analysis consisted of identified patterns that illustrated a) differences in the two groups with regard to the interpreted characteristics and b) similarities in the organisational components of the two groups of pharmacies. The second analysis was a contextual analysis of how leadership style influences the provision of ITAS (sub-study IV). The perceptions of employees as to which factors influence their provision of the ITAS were first interpreted. The leadership style was subsequently analysed. The factors, as perceived by the employees, were then analytically related to the direct or indirect actions of the xi

15 leader in the implementation process through the interpreted leadership style. Four pharmacies were selected for the leadership analysis. Two of the four pharmacies were selected because they had achieved sustainability but differed with regard to the activity of the owner in terms of the implementation process. The two other pharmacies were selected because they had not achieved sustainability, as well as for the role of the owner in the implementation process, which differed as with the sustained suppliers. The results consisted of identified general contextual patterns that covered the relationship between the leadership style and the ITAS provision in the four specifically different pharmacies in this analysis. Results The results of the policy study showed that historic, economic and professional factors trends were among those factors that led to the contract of the ITAS and the subsequent manual. Thus, circumstances external to local pharmacies were important for the configuration of the obligatory manual. Neither the results of the locally based cross-case nor the contextual analysis reflected these factors (sub-study III and IV). The results of the cross-case analysis of factors that influence sustained ITAS delivery included: Development of individual competencies (and responsibilities) to overcome personal barriers Local consistent, progressive evaluations of provision Leader perceptions regarding the importance of compliance with the manual General positive owners attitudes towards having cognitive services implemented as part of daily practice The sense that the lack of time influences provision The actual provision of the ITAS is characterised by a subconscious perception of staff and owners that ITAS is a final outcome on its own, as they do not systematically provide follow-up on the service. I concluded that pharmacies do not realise that the ITAS differs from normal daily tasks of the pharmacy, why they do not discuss how the service fit in the existing structures of the pharmacy. The context analysis illustrated the following results on how leadership style influences sustainable ITAS delivery: xii

16 Owner s values with regard to the ITAS matters as well as the alignment of these values with those of the staff Owner s perception that the development of the ITAS is not under their control Several types of leadership can lead to the necessary explication of the responsibility and competencies of the individual employee By integrating the theory of quality assurance and that of learning organisations, the following results were obtained. The full clinical potential of the ITAS is not pursued by the pharmacy staff. As a consequence, some experienced users of inhaler devices are either not offered the service or do not have it offered on the basis of an assessment of their clinical needs. Furthermore, there is no exploration for whether the ITAS really did improve the asthma status or if the patient still has drug-related problems. The theory of learning organisations revealed important aspects, such as courses for why the overall numbers of ITAS provided on the national level have declined. Pharmacy staff do not realise that experienced users have other clinical and psychological needs compared to recently diagnosed asthma patients. As the existing practice seems to only fit the need of new asthma patients, experienced users often turn down ITAS propositions. and the volume of provided services begins to fall. Conclusion To improve the sustained delivery of the ITAS to ensure that it is continuously provided to the patients who need it, I found several organisational factors of importance. Both the responsibility and competencies of the individual employee have to be addressed and developed in terms of communication and clinical attitude (the leadership style of a human resource frame has to be applied in order to achieve this), systematic progressive evaluations of the local development of the ITAS are needed as well as discussions on how the service fits in existing pharmacy structures, the contracts of third party payment have to be respected by owners and finally, the personal visions of the owner and pharmacy staff have to be developed and unified. Additionally, a quality assurance system could incorporate the process of explicating norms and pre-assumptions as recommended by Senge, as results have shown that contemporary assumptions inhibit sustainability. xiii

17 Indholdsfortegnelse Hjælp til projektet s. i Forord s. ii Resumé s. v Summary s. x Indholdsfortegnelse s. 1 1 Introduktion og begrebsafklaring s. 3 2 Baggrund s. 6 Udviklingen af offentligt betalte sundhedsydelser i Danmark s. 6 Viden om implementering af sundhedsydelser s. 9 Kvalitetssikring som middel til at sikre varig implementering s. 18 Udvikling af kvalitetsindikatorer s. 19 Afgrænsning af projektets genstandsfelt s. 20 Kliniske perspektiver i TPI s Problemformulering og problemstillinger s Design s Udvikling af case studie s. 29 Policy studie s. 29 Pilotstudie s. 31 Litteratur review s. 33 Valg af organisatoriske temaer s Teori s. 39 Lederstil s. 39 Administration og organisering s. 42 Professionelle værdier s. 44 Den lærende organisation s Dataindsamlingsmetoder s. 48 Semi-struktureret interview med apotekeren s. 48 Observationer s. 48 Gruppeinterview s. 49 1

18 Dokumentarmateriale s. 50 Triangulering s. 50 Operationalisering s Udvælgelse af deltagerapoteker s Analysemetoder s. 56 Cross-case-analyse s. 56 Lederstils/kontekstanalyse s Resultater s. 59 Delstudie I s. 60 Delstudie II s. 66 Delstudie III s. 89 Delstudie IV s Diskussion s. 129 Kvalitet af studiet s. 129 Diskussion af studiets resultater s Konklusion s Litteraturliste s Bilagsliste s. 160 Tabel 1 Oversigt over samtlige identificerede organisatoriske faktorer med betydning for implementering af sundhedsydelser på apotek s. 36 Figur 1 Udvikling af antallet af gennemførte TPI på landsplan s. 5 Figur 2 Opbygning af specifikt design s. 30 Figur 3 Teoriniveauer s. 40 Figur 4 Konverteret udgave af Sørensens model over apotekspersonales opfattelser af farmaceutisk omsorg s. 46 2

19 1 Introduktion og begrebsafklaring Der findes i dag adskillige tredjepartsbetalte sundhedsydelser på apotek på globalt plan. 1-8 Sundhedsydelser er af Danmarks Apotekerforening (DA) blevet defineret som: de mange forskellige aktiviteter på apotekerne, der har til formål at forbedre brugernes livskvalitet. Det skal ske ved at forebygge sygdomme eller ved at forbedre behandlingens effektivitet og kvalitet. Der kan for eksempel være tale om kurser i rygestop, slankekurser og rådgivning af astmapatienter eller diabetikere. 9 Cipolle definerer sundhedsydelser som: farmaceutens anvendelse af specialiseret viden til patienter eller sundhedsprofessionelle med det formål at sikre effektiv og sikker lægemiddelbehandling (dansk oversættelse). 10 Ved tredjepartsbetalte sundhedsydelser forstår jeg endvidere, at visse omkostninger i forbindelse med udbydelsen af sundhedsydelser på apotek betales af andre end apoteket selv eller kunderne, der modtager ydelsen (se kapitel 2). I 2004 blev den første offentligt betalte sundhedsydelse på de danske apoteker en realitet. Som et resultat af rekommandationer fra Medicintilskudsudvalget nedsat i 2003 af daværende sundheds- og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen besluttede danske sundhedspolitikere i 2004 at bevilge ca. 3 mio. kroner årligt til de danske apoteker til finansiering af en rådgivningsydelse, der skulle kunne hjælpe astmatikere til at anvende deres devices til inhalation mere korrekt Astmatikere er påvist at udøve mange inhalationsfejl, hvilket formodes at have betydning for, om optimal astmakontrol kan opnås. 15 Efter forhandlinger mellem Indenrigs og Sundhedsministeriet og DA blev astmarådgivningsydelsen konkretiseret senere i 2004 i form af navn, indhold, pris, betalingssystem og patientgruppe. Patientgruppen blev defineret som astma- eller KOLpatienter, som får et inhalationsdevice for første gang eller flergangsbrugere, som har problemer med inhalationen. Det konkrete indhold af ydelsen blev specificeret i en obligatorisk manual, som apotekerne skal følge for at opnå offentlig støtte. Ydelsen blev betegnet Tjek på inhalation (TPI). TPI blev udbudt fra de danske apoteker fra april Ydelsens udvikling er siden start dokumenteret kvalitativt og kvantitativt gennem to udførte pseudokundeundersøgelser i 2006 og den månedlige udbydelse af TPI på landsplan, som er dokumenteret gennem apotekernes månedlige indberetninger til Lægemiddelstyrelsen. 3

20 Pseudokundeundersøgelserne, der undersøgte i hvor høj grad den obligatoriske manual overholdes på apotekerne, viste, at apotekerne har oplevet visse problemer i forhold til at udføre ydelsen i henhold til manualen. 17 Mht. antallet af TPI på landsplan siden start kan det ses af figur 1, at udbydelsen har været faldende fra udgangen af 2006 frem til udgangen af 2008, hvorefter udbydelsen er steget en anelse igen. På baggrund af resultaterne fra pseudokundeundersøgelserne samt opgørelserne over antal TPI over tid finder jeg det uvist, om ydelsen kommer de astma- og KOLkunder på apoteket til gavn, som har sundhedsmæssigt behov for denne. Et retrospektivt studie i ydelsens udvikling kan belyse hvilke forhold, der har betydning for, hvordan TPI udvikler sig over tid. En sådan viden vil kunne anvendes til at optimere implementeringen af TPI og sikre, at den over tid bliver tilbudt til de kunder, der sundhedsmæssigt har behov for denne. Dette forhold defineres i projektet som varig implementering. Ved varig implementering af TPI forudsættes endvidere i dette studie, at manualen for ydelsen bliver overholdt. Viden om hvilke faktorer, der har betydning for varig implementering, vil ligeledes kunne anvendes til at udvikle kvalitetsindikatorer til monitorering af kommende sundhedsydelser. Hermed kan et studie i TPIs udvikling anvendes til at forbedre et evt. kvalitetsbrist i udbydelsen af ydelsen pt. samt føre til en generel kvalitetsudvikling, hvad angår implementering af offentligt betalte sundhedsydelser på apotek i Danmark. Der skelnes ikke i projektet mellem begreberne kunder og patienter. 4

21 ap5 ju5 ok5 ja6 ap6 ju6 ok6 ja7 ap7 ju7 ok7 ja8 ap8 ju8 ok8 ja9 Figur 1. Udvikling af antallet af gennemførte TPI på landsplan. Kilde: Lægemiddelstyrelsen 5

22 2 Baggrund Udviklingen af offentligt betalte sundhedsydelser i Danmark Kontrakten bag TPI ser jeg som et led i de seneste årtiers udvikling af apotekernes kerneopgaver fra distribution til individualiseret rådgivning og udbydelse af sundhedsydelser. Da TPI som den første offentligt betalte apoteksydelse i Danmark blev vedtaget som en del af finanslovforliget for 2005, blev det i DAs årsberetning betegnet som et historisk gennembrud, at det offentlige også satser økonomisk på apotekernes forebyggende indsats. 18 TPI var kulminationen på et årelangt arbejde frem mod at integrere apotekerne som en del af sundhedssektoren baseret på sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. En del af disse aktiviteter blev betegnet sundhedsydelser. Danske apoteker havde som apoteker i andre lande gennemgået en udvikling fra at varetage såvel lægemiddelproduktion og -distribution til kun at varetage distributionsfunktionen. 19,20 I starten af 1990 erne opstartedes udviklingen af en ny type apoteksopgaver. Generalsekretæren i DA, Peter Kielgast, inviterede i 1993 den amerikanske forsker Charles Hepler til Danmark. 21 Hepler havde været med til at udforme professionsvisionen pharmaceutical care eller på dansk farmaceutisk omsorg, som handler om, hvordan farmaceuter kan udnytte deres fulde potentiale gennem systematisk identifikation, afhjælpning og forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer i primær- eller sekundærsektoren. Ifølge Hepler er formålet med farmaceutisk omsorg: the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improves a patient s quality of life. 22 Farmaceuter skal derfor tage ansvar for at løse patientens lægemiddelrelaterede problemer, så patienten kan opnå større livskvalitet. Apotekerforeningens Kursusejendom (senere Pharmakon) indledte et samarbejde med Hepler om det såkaldte TOM-projekt. 21,23,24 Projektet havde til formål at undersøge, om farmaceutisk omsorg var en rationel investering for samfundet, og om en farmaceutisk omsorgsintervention kunne øge kvaliteten af lægemiddelbehandlingen (kliniske og psyko-sociale resultater) hos patienter med moderat til svær astma. Det centrale led i interventionen var månedlige samtaler mellem farmaceut og astmapatient til vurdering og afhjælpning af eventuelle lægemiddelrelaterede problemer i forbindelse med astmabehandlingen. 23,24 Resultater fra projektet viste, at interventionen kunne 6

23 forbedre astmasymptomer, nedsætte antal sygedage samt øge sundheds- og astmarelateret livskvalitet. 23 Andre centrale faglige projekter fra starten af 1990 erne var et samarbejde mellem DA og WHO om et rygeafvænningsprogram 25 samt DA og Pharmakons Ældreprogram, hvor formålet var at undersøge, om farmaceutisk service kan medføre sundhedsmæssige forbedringer. Studiet var en del af en europæisk undersøgelse omhandlende forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre polyfarmacipatienter. Programmet indeholdt bl.a. systematiseret, individualiseret rådgivning til detektering og løsning af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre. 26 I 1996 opstartede DA endnu et projekt til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Ydelsen angik rygeophør, og foregik i skranken. Det blev anført, at ydelsen kunne ses som et led i udviklingen af farmaceutens rolle på apotek. Ydelsen blev betalt af kunden. 27 Flere sundhedsydelser blev udviklet af DA og Pharmakon i forbindelse med Apotekerforeningens tema-år efter svensk inspiration, bl.a.: 28 Hjerteåret i 1999, Diabetesåret i 2000 og Astmaåret i Materialet til tema-årene, som gratis blev distribueret af DA til apotekerne, bestod bl.a. af: vinduesudstillinger, brochurer, postkort, fagligt materiale til intern og ekstern undervisning samt introduktion til kvalitetssikrede sundhedsydelser baseret på faglige standarder. Eksempler på sundhedsydelser fra tema-årene er: instruktion i selvmåling af blodsukker og blodtryksmåling samt rådgivning. TPI indgik som en sundhedsydelse i astmaåret, hvor der i materialet blev lagt op til, at der ikke skulle tages betaling for ydelsen, idet den var en naturlig del af apotekets hverdag og var omfattet af den lovpligtige information om anvendelse af lægemidler. 29 I forbindelse med diabetesåret opfordrede DA apotekerne til at indføre tre sundhedsydelser permanent: blodsukkermåling og rådgivning, instruktion i selvmåling af blodsukker samt farmaceutisk omsorg til type 2-diabetikere. 30 Evalueringer baseret på spørgeskemaer udsendt til samtlige apoteker viste imidlertid, at sundhedsydelserne kun blev langsomt implementeret. Tema-årene fungerede mere som kampagner end som en reel implementering af sundhedsydelser, dog med en tendens til en svag stigning i antallet af udbudte ydelser år for år. Der var en opfattelse blandt apotekspersonalet af, at tredjepartsbetaling ville styrke implementeringen af ydelsen. 28,

24 Af DAs årsberetning fra blev det vurderet vigtigt at finde et prisniveau for ydelserne, som kunden er villig til at betale, for det helt store gennembrud får vi først, når for eksempel forsikringsselskaber eller det offentlige er med til finansiere ydelserne. I takt med at vi kan dokumentere nytteværdien af vores ydelser, tror vi også på, at det vil være muligt at opnå tredjepartsbetaling. Men nu går vi i hvert fald i gang med at udvikle og implementere en række nye sundhedsydelser. Så skal finansieringen nok komme. 9 Citatet og den række af projekter DA iværksatte i løbet af 1990 erne til udvikling af apotekets rolle, mener jeg, afspejler et stærkt ønske hos DA om at ville integrere sundhedsydelser som del af apotekernes kerneopgaver samt en erkendelse af, at ydelserne først reelt vil blive implementeret, når de finansieres helt eller delvist af tredjepartsbetalere. Den første større tredjepartsbetalte sundhedsydelse, som DA indgik på apotekernes vegne på landsplan, var Falck Health Care-aftalen, som officielt startede i Aftalen omfattede virksomheder, som kunne tegne abonnement til deres ansatte til bl.a. en årlig farmaceutisk undersøgelse med henblik på at estimere risikoen for udvikling af hjerte-karsygdomme. Risikoprofilen samt de andre sygdomsforebyggende aktiviteter, som indgik i et abonnement, fandt sted på Falck Health Care-klinikker, som blev etableret på 25 apoteker landet over. 34 Endelig kunne DA med en placering i bl.a. Medicintilskudsudvalget argumentere for, at en apoteksindsats mht. instruktion i inhalationsteknik ville medføre en besparelse for samfundet. 35 Rekommandationen fra Medicintilskudsudvalgt om, at apotekerne skulle udøve offentligt betalt inhalationsinstruktion, blev fulgt af danske sundhedspolitikere og indført som en del af Aftale om udmøntning af forslag på medicinområdet i oktober TPI som Danmarks første offentligt betalte apoteksydelse var en dermed en realitet. Efter at den konkrete aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet var på plads, udviklede DA foruden den obligatoriske manual ligeledes gratis støttemateriale til apotekerne til at lette implementeringen af ydelsen. Dette materiale indbefattede erfaringsudveksling på medlemsnettet, protokoller over inhalerdevices, mm. 8

25 Viden om implementering af sundhedsydelser At det danske behov for og ønske om at integrere sundhedsydelser som del af apotekets kerneopgaver de sidste årtier er en del af et internationalt fænomen, bekræftes af den udførlige litteratur, der findes på området. Dette understreges tillige af, at de tidligste studier, jeg kunne identificere på området, er dateret til midten af firserne med langt hovedvægten af studier publiceret indenfor de sidste 15 år. Studierne har alle til formål at undersøge hvilke forhold, der på apoteket har betydning for, at implementeringen af sundhedsydelser lykkes. Disse studier afspejler et stærkt ønske i mange apotekerkredse verden over om, at sundhedsydelser bør implementeres. En række af disse internationale studier er på forskellige stadier i ph.d.-projektet blevet identificeret for at forme projektet mht. formål og design. Et systematisk litteratur review blev endvidere foretaget med henblik på at fastlægge de organisatoriske temaer, som dataindsamlings- og analyseprocessen blev styret efter (se kapitel 5). I det følgende afsnit beskriver jeg en række af de centrale temaer i de internationale studier. Disse temaer indbefatter: definitioner og begrebsafklaring af de undersøgte ydelser, generelle faktorer af betydning for udbydelsen af ydelser (lægeforhold, fysisk placering af ydelserne internt på apoteket, tid, finansiering som barriere, patientholdninger, dokumentation, farmaceutholdninger, netværk, organisering), vedvarende implementering, typer af tredjepartsbetaling samt metodik. Endelig konkluderer jeg på baggrund af de eksisterende studier om implementering af sundhedsydelser, hvordan et studie i varig implementering af TPI bør forme sig. Definitioner og begrebsafklaring af de undersøgte ydelser De identificerede studier varierede mht. hvilken type ydelse, de undersøgte, samt hvordan de begrebssatte disse ydelser. Nogle studier omhandlede specifikt definerede ydelser så som blodtryksmåling eller vaccinationsprogrammer, 7,8,36-42 mens andre undersøgte faktorer af betydning for udbredelsen af alle ydelser, der kunne dækkes af en definition af farmaceutisk omsorg. 43,44 Nogle studier angav betegnelsen farmaceutisk omsorg for de specifikke og eksplicit beskrevne aktiviteter, de undersøgte Disse aktiviteter indbefattede bl.a. medicingennemgang og osteoporose-screeninger. To studier beskrev specifikt, hvordan udbydelsen af sundhedsydelser kunne ses som en måde at udøve farmaceutisk omsorg på i praksis. 8,49 9

26 Generelle faktorer Studierne identificerede en række forhold af betydning for, om implementeringen af sundhedsydelser lykkedes. Nedenfor redegøres for de faktorer, der hyppigst blev præsenteret i studierne. Jeg skelner ikke specifikt mellem facilitatorer og barrierer. Jeg finder, at begge kan være vigtige at forholde sig til. Lægeforhold Adskillelige studier konkluderer, at en styrkelse af samarbejdet mellem læge og farmaceut er nødvendigt for, at implementeringen af sundhedsydelser kan lykkes. Omvendt vil mangel på samarbejde kunne blokere udbredelsen. 7,21,41,46,50-52,52,53,53 Farmaceuter i et studie af MacKeigans et al. (2002) fandt, at det var vigtigt, at læger fandt det udvidede farmaceutarbejde troværdigt. 40,54 Dette forhold understøttedes af Murphy et al. (2005). 8 Fysisk placering af ydelserne internt på apoteket Fysisk placering af sundhedsydelserne i form af et særligt rum, hvor der kan opnås diskretion og privathed omkring udbydelsen af sundhedsydelsen blev fundet betydningsfuldt for udbydelse af sundhedsydelser i en række studier. 7,21,36,41,42,45,47,50-52,55,56 Nelson et al. (1984) angav, at privathed var afgørende for opnåelse af god kommunikation med patienten. 53 McDermott et al. (2002) fandt, at uafhængige apoteker havde større grad af små konsultationsrum end kædeapoteker. 48 Capurso et al. (2006) fandt i et studie af vaccinationsprogrammer, at problemet omkring privathed i større grad var til stede hos de udøvende farmaceuter end de hos patienter, de skulle vaccinere. 57 Tid Mangel på tid i forhold til implementering eller udøvelse af ydelser blev undersøgt i en række studier. 7,38,40,44,52,55,56,58 Nelson et al. (1984) fandt, at der bør afsættes specifik tid i den daglige praksis til at udøve ydelserne. 53 Tidsmangel udløst pga. stort arbejdspres blev fundet i Barnes studier (1996). 59 Rossing et al. (2003, 2005) fandt, at mangel på personale og muligheder for at rådgive patienter var betydningsfulde tidsrelaterede forhold i Danmark. 21,43 Mangel på personale som afgørende faktor blev understøttet af Roberts et al. (2008). 51 Barner et al. (1999) fandt tid vigtig i form af arbejdet med sundhedsydelser ofte blev afbrudt, samt at apoteket havde (for) mange recepter at skulle ekspedere ved siden af ydelserne. 45 Forholdene omkring mange recepter blev støttet af Miller et al. (1995) og Capurso et al. (2006), hvorimod McDermott et al. (2002) fandt, at 10

27 det modsatte forhold gjorde sig gældende. 48,57,60 Forklaringen fra McDermott et al. mht., hvorfor flere recepter var en positiv indikator for flere sundhedsydelser, var, at jo flere recepter apoteket har, jo flere patienter kommer der på apoteket, der kunne have behov for ydelserne. Dette resultat blev understøttet af MacKeigan et al. (2002). 54 Sias et al. (2001) samt Blekinsopp et al. (2007) beskrev, hvordan dokumentation af udførte ydelser kunne være en tidsbelastende opgave. 42,61 Blekinsopp et al. anførte, at 1/3 af de udøvende farmaceuter fandt det mindre attraktivt at arbejde på apotek, efter sundhedsydelserne var blevet indført, bl.a. pga. den øgede tidsbelastning. Finansiering som barriere Betaling for sundhedsydelserne blev i en række studier anført at være af afgørende betydning for implementering af sundhedsydelser. 44,48,55,58,59 40 Miller et al. (1995) fandt at tredjepartsbetaling til recepter var en barriere for implementering af sundhedsydelser, idet apoteket i så fald bruger deres energi på at sikre indtægter gennem receptekspedition frem for at udøve ydelser. 60 Gastelurrutia et al. (2008) opfordrede til, at man nedsatte tredjeparts betaling til receptekspedition gradvist, samtidig med at betaling til sundhedsydelser blev øget for at facilitere udbydelsen af ydelserne. 50 MacKeigan et al. (2002) fandt modsat, at betaling til receptekspedition var faciliterende for udbydelsen af sundhedsydelser. Forfatterne opfordrede dog til, at man fandt varige løsninger på betaling af selve sundhedsydelserne også. 54 Roberts et al. (2005) fandt, at det burde overvejes at udøve betaling både til opstartsfasen af sundhedsydelserne samt til udbydelsen af ydelsen. 39 Albrecht et al. (2006) fandt ligeledes, at udgifter til opstart af sundhedsydelser i sig selv kunne blokere for implementering. 49 Uddannelse Mangel på relevant uddannelse, ofte specificeret som klinisk uddannelse, blev i en række studier også anført som et betydningsfuldt element i implementeringen af sundhedsydelser. 21,40,43,47,48,50,52,54,55,58,62 Nelson et al. (1984) anførte, at basaltræningen ikke var tilstrækkelig til at sikre nødvendige kliniske kompetencer til at udføre sundhedsydelser. 53 Garrett et al. (2003) fandt, at farmaceuter udviklede deres kliniske kompetencer bedre i arbejdet med patienten end på formelle kurser og efteruddannelse. 37 Hopp et al. (2006) fandt, at et direkte formål med projekter i Danmark omkring implementering af sundhedsydelser var at højne personalets kompetencer

28 Patientholdninger Patienters holdninger og forventninger til samt viden om sundhedsydelser har været anført betydningsfuldt i forhold til implementering af sundhedsydelser i en række studier. 46 Barnes et al. (1996) fandt, at en række farmaceuter mente, at patienterne ikke er interesserede i sundhedsydelser. Forfatterne anførte, at udviklingen af farmaceuternes kommunikationsevner kan medvirke til at ændre denne holdning hos patienter. 59 Saini et al. (2001) fandt, at holdningen blandt farmaceuter mht., at patienter ikke ønsker sundhedsydelser, var særligt udtalte hos farmaceuter, der ikke udøvede ydelser i forvejen. 40 Krska et al. (2001) mente, at der er behov for, at farmaceuterne viser for kunderne, hvad de kan opnå gennem sundhedsydelser, og at man kunne tænke sig en model, hvor patienter var knyttet til et bestemt apotek for at fremme udbydelsen af arbejde knyttet til farmaceutisk omsorg. 52 Gastelurrutia et al. (2008) og Barner et al. (1999) mente tillige, at der er behov for særligt opsøgende arbejde for at gøre patienter mere interesserede i sundhedsydelser. 45,50 Rossing et al. (2002) og Hopp et al. (2005) fandt begge, at patienterne ikke forventer sundhedsydelser på apotek i Danmark. 58,64 Roberts et al. (2008) fandt i modsætning hertil at australske patienter forventer sundhedsydelser på apotekerne. 51 Dokumentation Behovet for systemer til dokumentation og registrering af den udførte sundhedsydelse samt evt. opbevaring af fortroligt kundemateriale i databaser blev nævnt som en faktor af betydning for implementering i en række studier. 36,37,42,45,52,55,61 Mangel på standardiserede guidelines til udførelse af ydelser blev i et studie af Pronk et al. (2001) anført at være et problem. 55 Farmaceutholdninger Farmaceuters holdninger og værdier blev undersøgt og fundet betydningsfulde i forhold til udbydelse af sundhedsydelser i flere studier. Fedder et al. (1998) fandt, at farmaceuter, der i stort omfang udfører ydelser, mener, at det var vigtigt at udvise kliniske og patientorienterede kompetencer i højere grad end andre farmaceuter. 36 Krska et al. (2001) fandt tilsvarende, at en barriere for udbydelse af farmaceutisk omsorg var, at farmaceuter ikke synes at føle sig ansvarligt forbundet hermed. 52 Resultater af Gastelurrurtia et al. (2008) understøttede, at der er behov for et holdningsskift blandt farmaceuter, hvad angår implementering af sundhedsydelser. 50 Desselle et al. (2001) fandt, at det at udøve en rådgivningsrolle på apotek var positivt i forhold til at opnå jobtilfredshed, men samtidig at mange farmaceuter ikke var særligt engagerede professionelt 12

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS IN THE CAPITOL REGION OF DENMARK KONTINUERLIG PROFESSIONAL UDVIKLING (KPU) AF RADIOGRAFER I REGIONH R H Master of Science in Diagnostic Radiography,

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Una Jensen, specialkonsulent, Nykøbing Falster sygehus Marianne Søgaard Hansen, projektleder, Guldborgsund

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Disposition Lægemiddelrelaterede problemer Medicinhåndtering og udfordringer Compliance i

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Most Significant Change

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Most Significant Change Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #2 Most Significant Change Pulje Praxis er en række korte dokumenter, som giver en introduktion til udvalgte kapacitetsudviklings-koncepter,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon.

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon. Indhold Certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Model for certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Kompetencekrav for sundhedsydelsen Tjek på inhalation... 2 Test af faglig viden...

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere