K K R H O V E D S T A D E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: :00 Sted: Pharmakon, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Siden sidst Regionalpolitiske sager Det nære Sundhedsvæsen de næste skridt Henvendelse til sundheds- og ældreministeren Socialtilsyn Hovedstaden Strategisk energiplanlægning Fossilfri Fælles uddannelsesstrategi til endelig godkendelse Greater Copenhagen Regional væksthusaftale for 2016 strategiske indsatser og proces Copenhagen Healthtech Cluster Udpegninger Ny suppleant i KKR Hovedstaden Klimapolitisk Forum Østersøparterskabet KKR Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Steen Christiansen, Albertslund Kommune Jørgen Johansen, Allerød Kommune Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Lone Madsen, Ballerup Kommune Andreas Ipsen, Bornholms Regionskommune Bente Johansen, Bornholms Regionskommune Ib Terp, Brøndby Kommune Vagn Kjær-Hansen, Brøndby Kommune Morten Dreyer, Dragør Kommune Willy Eliasen, Egedal Kommune Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune Kristian Hegaard, Fredensborg Kommune Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune Robert Sørensen, Glostrup Kommune John Engelhardt, Glostrup Kommune Kim Valentin, Gribskov Kommune Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune Walter G. Christophersen, Halsnæs Kommune Benedikte Kiær, Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky, Helsingør Kommune Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune Arly Eskildsen, Herlev Kommune Klaus Markussen, Hillerød Kommune Peter Lennø, Hillerød Kommune Dorte Meldgaard, Hillerød Kommune Rikke Macholm, Hillerød Kommune Helle Adelborg, Hvidovre Kommune Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune Morten Slotved, Hørsholm Kommune Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune Ninna Thomsen, Københavns Kommune Karin Storgaard, Københavns Kommune Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk Kommune Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kommune Jens Bo Ive, Rudersdal Kommune SIDE 3

4 Maria Steno, Rudersdal Kommune Erik Nielsen, Rødovre Kommune Søren Wiborg, Vallensbæk Kommune Afbud Frank Jensen, Københavns Kommune Morten Kabell, Københavns Kommune Jesper Christensen, Københavns Kommune Rikke Lauritzen, Københavns Kommune Pia Allerslev, Københavns Kommune Ole Hyldahl, Høje-Taastrup Kommune Kirsten Jensen, Hillerød Kommune Hans Toft, Gentofte Kommune Winni Grosbøll, Bornholm Søren Schow deltog i stedet. Elisabeth Ildal, Rudersdal Kommune Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune Henrik Zimino, Tårnby Kommune - Elise Andersen deltog i stedet. Eik Dahl Bidstrup, Dragør Kommune Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune Laura Lindahl, Frederiksberg Kommune SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR hgb Baggrund Referat af KKR Hovedstadens møde den 26. juni 2015 er udsendt den 29. juni Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet fra mødet den 26. juni Sagsfremstilling Der henvises til referatet, som er tilgængeligt på KKR Hovedstadens hjemmeside, her: Beslutning KKR Hovedstaden godkendte referatet. SIDE 5

6 2. Siden sidst 2.1. Siden sidst MDR hgb Baggrund KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra: Sundhedskoordinationsudvalget Praksisplansudvalget Vækstforum Væksthus Hovedstadsregionen RAR Hovedstaden Klimapolitisk Forum Movia Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Formanden. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. Der har ikke været afholdt møde i Sundhedskoordinationsudvalget siden sidste KKR-møde. Ninna Thomsen orienterede fra Praksisplanudvalget, hvor der har været afholdt ekstraordinært møde den 17. august Regionen fremlagde på mødet et juridisk notat udarbejdet af et eksternt advokatkontor. Notatet indeholder overvejelser om rammerne for udarbejdelse af den underliggende aftale og er at betragte som et partsindlæg ift. de kommende forhandlinger herom. Praksisplanen er i høring blandt kommunerne frem til 18. oktober. Det næste skridt er at igangsætte forhandlingerne om en underliggende aftale. SIDE 6

7 Dorte Meldgaard orienterede om møde i Vækstforum den 24. august. Her blev bl.a. den regionale vækst- og udviklingsstrategi godkendt, og der er nu ti konkrete initiativer, som region og kommuner i samarbejde arbejder videre med. Endvidere blev udvælgelseskriterierne for udmøntningen af strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler godkendt. Herudover blev resultatkontrakten for Danish Design Society godkendt med understregning af, at der knyttes klare resultater med effekt på jobskabelse og med bred forankring i erhvervslivet. Endelig drøftede Vækstforum et oplæg vedr. kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Henrik Rasmussen havde afbud, så der kommer en orientering om Væksthus Hovedstadsregionen på næste møde. Ole Bjørstorp orienterede om arbejdet med RAR Hovedstaden. Det er vurderingen, at arbejdsmarkedsrådet er mere handlingsorienteret end det tidligere beskæftigelsesråd. Der var strategiseminar den 24. august, og nogle af de områder der blev drøftet var opkvalificering af de ledige, virksomhedsindsatsen og fokus på de unge. Thomas Gyldal Petersen orienterede om Movia. Der har været repræsentantskabsmøde den 2. september med stor opbakning fra alle kommunerne. Der arbejdes med takstharmoniseringen. Dette arbejde finder sted i hele landet, men alene på Sjælland er der pt. tre takstområder. Den model, der ligger nu, indebærer, at 92 pct. vil opleve tilsvarende samme eller lavere takster, men det kræver opbakning fra DSB. Rigsrevisionen har for nyligt kritiseret, at arbejdet med takstharmonisering ikke er kommet længere. Movia s budget for 2016 er godkendt. Det er en forudsætning for budgettet, at takstloftet udnyttes fuldt ud. De nye takster træder i kraft ved årsskiftet. I regi af DOT (Din Offentlige Transport) arbejdes pt. med de områder, hvor et tættere samarbejde kommer brugerne til gavn, men også her er der behov for et tæt samarbejde med DSB. Endelig arbejdes der med evaluering af flextakster. De kommuner, som benytter flextrafik har oplevet et udgiftspres, da efterspørgslen er større end forventet. Der arbejdes med forskellige forsøgsordninger også for at give kommunerne større mulighed for at styre udgifterne på området. Blandt andet har der været en drøftelse af ledsageordningen. SIDE 7

8 Pia Allerslev havde afbud, så der kommer en orientering om Copenhagen Capacity på næste møde. Der har ikke været møde i Klimapolitisk Forum siden sidst. Steen Christiansen orienterede om Wonderful Copenhagen. Arbejdet med genopretningen efter EUROVISION pågår fortsat. Kammeradvokaten er i øjeblikket ved at gennemgå den advokatundersøgelse, som blev afleveret til Erhvervsstyrelsen i foråret. Deres vurdering forventes færdig i løbet af september. Endvidere arbejdes der med nyt fundats som følge af ny lov om erhvervsdrivende fonde. Der forventes en orientering herom på KKR-mødet i november. Formanden orienterede endvidere om, at der endnu ikke er indgået en aftale vedrørende dimensionering af SOSU-uddannelserne, men at det forventes fremlagt på det kommende møde. Endelig orienterede formanden om, at viceborgmester Søren Schow (V) er ny suppleant for Winni Grosbøll. SIDE 8

9 3. Regionalpolitiske sager 3.1. Det nære Sundhedsvæsen de næste skridt MDR jjc/srp Baggrund Sundhedsområdet var et dominerende emne i folketingsvalgkampen, og hos alle partier var der enighed om, at der i de kommende år vil være behov for at styrke sundhedsvæsenet. Kommunerne har cementeret sundhedsområdet i den kommunale opgaveløsning. Der er sket en stor udvikling de sidste mange år, og der implementeres konstant nye tiltag, der udvikler området. Der er dog stadig udfordringer, som skal løses det gælder bl.a. den kommunale medfinansiering. KL kom i 2012 med et samlet sundhedspolitisk udspil om det nære sundhedsvæsen. Udspillet har siden udgjort en solid base for KL s interessevaretagelse og for udviklingen af kommunernes opgaver på sundhedsområdet. Der er sket meget siden udspillet kom i Den nye sygehusstruktur er ved at tage form, og afviklingen af de mindre sygehuse er for alvor gået i gang. Patientforløbene på hospitalerne bliver fortsat kortere, og der kommer fortsat nye opgaver til kommunerne i takt med, at hospitalerne effektiviserer driften. Kommunerne skal have indflydelse på udviklingen af sundhedsområdet i de kommende år. Det gælder ikke mindst i forhold til det forestående arbejde med en plan for det nære sundhedsvæsen, som er en del af den økonomiforståelse for 2016, som KL og regeringen har aftalt. Derudover er der fortsat brug for at gøre opmærksom på, at kommunerne har midler til rådighed til finansiering af den videre udvikling af de kommunale tilbud på sundhedsområdet. Der er behov for at markere, at en investering i det kommunale sundheds- og ældreområde er en investering i at forbedre det samlede sundhedsvæsen. Og at kommunerne kan og vil tage konkret ansvar for udviklingen af de sundhedsløsninger og den sammenhængskraft, som skal løfte de sundhedsopgaver, som ikke løses i det specialiserede sundhedsvæsen. SIDE 9

10 KL s bestyrelse drøfter lige nu de næste skridt for det nære sundhedsvæsen, som senere skal udmønte sig i et kommunalt sundhedsudspil. Det er vigtigt for bestyrelsen, at dette sker i dialog med kommunerne. Bestyrelsen ønsker derfor at høre kommunernes synspunkter og få input, der kan være med til at præge retningen, inden KL færdiggør udspillet. Punktet indledes med oplæg af borgmester Erik Nielsen fra KL s bestyrelse Indstilling Det indstilles, KKR Hovedstaden drøfter: hvilke elementer et kommende KL udspil bør indeholde, og hvilke barrierer der er for at kunne realisere det nære sundhedsvæsen til gavn for den enkelte borger de anbefalinger, som er foreslået i den foreløbige skitse til udspil. Sagsfremstilling Folketingsvalget markerer begyndelsen på en ny valgperiode, hvor sundhedspolitikken må forventes at blive det altoverskyggende emne på den velfærdspolitiske dagsorden. Med samlingen af sundheds- og ældreområdet under samme minister udviskes grænserne mellem sundheds- og ældreområdet. I det lys bliver ældreområdet også et middel til at opnå mere sundhed. Sådan er det også i kommunerne. De ældre borgere, der modtager pleje og hjælp, er i stigende grad ældre med helbredsproblemer og demens. Der er behov for at få udviklet nogle tydelige billeder af, hvad det nære sundhedsvæsen er. De fleste kender et hospital og kan se det for sig. Men det nære sundhedsvæsen er langt mere abstrakt. Derfor arbejdes der i de foreløbige skitser til udspillet med et antal personhistorier, der sætter borgeren i centrum. På baggrund af bl.a. personhistorier formuleres et antal anbefalinger, som understøtter, at de billeder, der tegnes af kommunernes indsats i den nære fremtid, kan blive til virkelighed. De borgere, der er tale om, er en ældre medicinsk patient-, en borger med KOL- og en kræftpatient, en ældre med demens, en psykisk sårbar ung borger med misbrug samt et barn med præ-diabetes. Investerings- og udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen SIDE 10

11 Større afstande til sygehusene og flere komplekse sundhedsopgaver betyder, at der er behov for et egentligt gearskifte i udviklingen af de kommunale sundhedstilbud. En gradvis udbygning af de nære tilbud er ikke længere tilstrækkelig. Der er behov for en større satsning, hvor der etableres en egentlig investerings- og udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen. Flere veje til ensartet kvalitet Det afgørende er, at borgerne uanset hvor de bor skal have et sundhedstilbud af høj og ensartet kvalitet. Der er flere veje til ensartet kvalitet. Kommunernes udgangspunkt for varetagelse af opgaver på sundhedsområdet er vidt forskellige. Nogle kommuner er store andre er små. Nogle kommuner har let adgang til læger og sygehuse andre har ikke. Kommunernes indsats skal tage udgangspunkt i forskelligheden løsningerne kan altså indrettes meget forskelligt. For eksempel skal alle kommuner ikke nødvendigvis have sundhedshuse. Forskelligheden betyder, at kommunerne ikke bare kan løse sundhedsopgaven hver for sig. Kommunerne er afhængige af at arbejde sammen med hinanden, med regionerne, med praksissektoren, med patientforeninger og private aktører. På den måde kan det sikres, at alle borgere får et sundhedstilbud af høj kvalitet. Kommunerne kan levere indsatser, som baserer sig på evidens og forskning, således at der leveres indsatser som vores samarbejdspartnere har tillid til. Anbefalinger for det nære sundhedsvæsen Udspillets anbefalinger vil primært være rettet mod regeringen, herunder til den kommende plan for det nære sundhedsvæsen. Et antal anbefalinger vil også være rettet mod kommuner, almen praksis og regioner. Anbefalingerne kan tematisk grupperes i følgende hovedoverskrifter: Bedre og mere fleksibel adgang til læger. En væsentlig forudsætning for en videreudvikling af det nære sundhedsvæsen er, at der kommer en afklaring af, hvorledes kommunerne fremover fleksibelt kan trække på lægefaglig kompetence. Plan for brug af sundhedshuse/kronikerklinikker. Planen skal bl.a. understøtte, at borgere i via sundhedshuse får adgang til samme sundhedsfaglige viden og ekspertise som dem, der er bosat i tættere bebyggede områder. Ensartet kvalitet i de kommunale indsatser, hvilket fx kan opnås ved at gå sammen med henblik på at øge det faglige niveau, når patientvolumen er lavt i den enkelte kommune eller ved at samarbejde med regionen. SIDE 11

12 Justering af kommunal medfinansiering (KMF), bl.a. ift. differentiering på forskellige målgrupper, så kommunernes incitament bliver styrket og justering af regionernes incitament, der kan påvirke omfanget af KMF. Styrket indsats over for den ældre medicinske patient. En styrket indsats skal omfatte, hvilke opgaver der skal varetages i det nære sundhedsvæsen; hvilke sundhedsfaglige kompetencer kommunerne skal råde over, så kompetencer matcher opgaver; kapacitet og ressourcer i det nære sundhedsvæsen. Styrket indsats over for borgere med demens og deres pårørende. Indsatsen skal bl.a. styrkes gennem styrkede kompetencer i ældreplejen fx ift. tidlig opsporing af symptomer på demens og gennem fleksibel aflastning af pårørende. Kronikerstrategi. Kronikerstrategien skal bl.a. afdække, hvad der skal til for at flere kroniske syge borgere kan få foretaget fx ambulante kontroller lokalt samt faglige anbefalinger til kommunerne. En styrket indsats for unge der mistrives pga. misbrug, psykisk sårbarhed mm. Indsatsen skal bl.a. understøtte en mere fleksibel indsats på ungdomsuddannelserne samt tidligere og mere fremskudte indsatser i kommunerne. En styrket indsats over for udsatte børn og deres familier. Herunder rammerne for fremtidens sundhedspleje og tværfaglig indsats til udsatte familier. Mere præcis brug af pålidelig og tidstro ledelsesinformation og bedre adgang til data skal bl.a. styrke kommunernes budgetlægning og styring. Beslutning Punktet blev indledt af oplæg fra bormester Erik Nielsen, næstformand i KL. Helt overordnet var der interesse for udspillet og opbakning til at det kommer nu. Følgende bemærkninger til det videre arbejde med udspillet fremkom under drøftelsen: Oplægget er meget bredt det er vigtigt med fokus på det, som er den nye og voksende opgave og særligt afledt af et fortsat produktivitetspresset på sygehusene. Dette pres giver anledning til en konstant stigende udfordring i kommunerne ift. at gribe de mange opgaver som følge heraf (dårligere borgere, som kræver langt mere indsats og opfølgning i kommunerne). Det handler ikke længere alene om forebyggelse der er en klar bevægelse ind i et behandlingsområde. SIDE 12

13 Samme udvikling sker også inden for psykiatrien, men den nære psykiatri mangler i udspillet. Det er helt afgørende, at der kommer midler til at indfri visionerne for det nære sundhedsvæsen. Der opstår en drøftelse om færdigbehandlingsbegrebet som allerede nu er ved at skride. Det er vigtigt, at der kommer en afklaring heraf, da det vil være med til at sætte rammerne for det nære sundhedsvæsen, og hvad der skal kunne rummes her. Helt konkret kan det handle om at epikriser skal være klar ved udskrivning eller at der stilles krav til regionerne således, at der ikke udskrives meget behandlingskrævende borgere eller sker for tidlig udskrivning, eksempelvis i form af straftakster ved genindlæggelser. Det er vigtigt, at fokus for rammerne for det nære sundhedsvæsen er borgernes bedste. De opgaver, der varetages i det nære sundhedsvæsen skal være dér, fordi de kommer borgerne til gavn og bedre og billigere løftes i kommunerne. Sundhedshuse er ikke kun en udkantsdiskussion, det er også gældende her i regionen bl.a. ift. at sikre bedre adgang til/samarbejde med almen praksis. Det er vigtigt at have for øje, at der både kan være tale om en geografisk ulighed og en socialulighed i sundhed konsekvenserne er til en vis grad de samme, fx at det er svært at sikre lægedækning. Der skal være en klar beskrivelse/definition af, hvad det er sundhedshusene skal kunne, både fordi der bruges mange midler herpå, men også for at kunne understøtte etableringen af kommunale samarbejder Lægerne er omdrejningspunktet for, at det nære sundhedsvæsen kan komme videre og et udspil bør beskrive relativt vidtgående, hvilke muligheder der er for at sikre adgang til læger også ud over almen praksis og hvilke modeller for organisation, som kan være mulig (fx etablering af superlægehuse for de læger, som kan og vil gå ind i et udvidet samarbejde). Kommunal medfinansiering det skal løses, og det skal have stor prioritet. Blandt andet ved at have fokus både på det som kan forebygges og arbejde for, at tilbagebetaling af medfinansiering, når lofterne overskrides, sker til de kommuner der har haft udgiften. Der er behov for fokus på forebyggelse, hvor der er effekt. Kompetencerne i kommunerne skal afklares, og uddannelserne udvikles med et kommunalt aftager fokus Henvendelse til sundheds- og ældreministeren MDR afp SIDE 13

14 Baggrund Kommunerne betaler i dag kommunal medfinansiering, når en borger overflyttes fra et hospital til et andet. For kommunerne i Region Hovedstaden betyder dette en merudgift til kommunal medfinansiering som i 2014 løb op i godt 170 mio. kr. På møde Kommunekontaktudvalget den 20. august 2015 blev en fælles henvendelse til sundheds- og ældreministeren herom drøftet. Der er nu udarbejdet en fælles henvendelse fra Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, som forelægges til orientering. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Kommunerne betaler i dag kommunal medfinansiering, når en borger overflyttes fra et hospital til et andet. For kommunerne i Region Hovedstaden betyder dette en merudgift til kommunal medfinansiering som i 2014 løb op i godt 170 mio. kr. Dette er en udgift, som ikke i alle tilfælde er udtryk for en ændret eller øget behandling af borgerne, men kan skyldes den arbejdsdeling, der i en region er mellem hospitalerne. Opkrævning af kommunal medfinansiering for overflytninger af patienter mellem hospitaler er af rent teknisk karakter, da modellen indebærer, at der beregnes medfinansiering pr. udskrivning fra et sygehusnummer. Hospitalerne i de fleste regioner har hvert sit sygehusnummer, mens der i en enkelt region, Region Sjælland, alene gøres brug af ét sygehusnummer for samtlige hospitaler i regionen, hvorved der ikke afregnes for overflytninger overfor kommuner i den region. Det er forståelsen, at det for Statens Seruminstitut vil være muligt at undlade at opkræve betaling for overflytningerne uden de store vanskeligheder. Der er udarbejdet en fælles henvendelse fra Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden til sundheds- og ældreministeren med en opfordring til at sikre, at beregningen af kommunal medfinansiering fremover sker for et samlet indlæggelsesforløb i en region og i bedre overensstemmelse med ordningens intentioner../. Henvendelsen til ministeren er vedlagt. SIDE 14

15 Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. Så snart der modtages svar fra ældre- og sundhedsministeren, udsendes dette til KKR Socialtilsyn Hovedstaden MDR afp Baggrund Socialtilsyn Hovedstaden har siden 1. januar 2014 ført det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier, døgninstitutioner og sociale botilbud m.v. i regionens kommuner, i regionen og i Holbæk Kommune. Hvert år skal Socialtilsynene opgøre deres udgifter og på den baggrund beregne takster og objektiv finansieringsbidrag for tilsyn i det kommende år. Socialtilsyn Hovedstaden orienterer KKR Hovedstaden om de foreløbige takster for tilsyn, herunder kommunernes objektive finansieringsbidrag for På KKR Hovedstadens møde den 26. juni 2015 blev Socialtilsynets årsrapport 2014 drøftet. Årsrapporten beskriver tilbuddenes kvalitet samt redegøre for årets produktion i forhold til tilsyn, regodkendelser, afgørelser mv. KKR Hovedstaden besluttede, at der til næste møde blev indhentet kommentarer fra kommunerne vedr. årsrapporten, som grundlag for en drøftelse med Socialtilsynet på indeværende møde. Direktør Inger Andersen og tilsynschef Mie Andresen indleder punktet med en præsentation af de beregnede takster for Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: tager orientering om foreløbige takster for 2016 til efterretning drøfter oplæg til takster for 2016 med Socialtilsyn Hovedstaden drøfter samarbejdet med Socialtilsyn Hovedstaden, med udgangspunkt i de kommunale ønsker hertil. Sagsfremstilling Socialtilsyn Hovedstaden orienterer om foreløbige takster for tilsyn, herunder kommunernes objektive finansieringsbidrag for Taksterne fastsættes af magistraten i Frederiksberg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. SIDE 15

16 Socialtilsyn Hovedstaden har på baggrund af de budgetterede udgifter beregnet foreløbige takster for tilsyn for 2016, ligesom kommunernes objektive finansieringsbidrag er beregnet. Beregningerne viser, at der med de budgetterede omkostninger vil være en stigning i taksterne for En væsentlig medvirkende årsag hertil kan henføres til Socialtilsynets feriepengeforpligtelse som i overensstemmelse med principperne for indtægtsdækket virksomhed og omkostningsbaserede regnskabspraksis skal dækkes af de opkrævede takster. Som nævnt vil denne meromkostning føre til stigninger i taksterne for K29 og Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning har drøftet både første oplæg til takster og årsrapport. Der har været en forventning om faldende takster i 2016, og takststigningerne ses som uhensigtsmæssige, særligt set i lyset af de bestræbelser der i øvrigt bliver gjort på socialområdet for at holde taksterne nede. I drøftelserne med Socialtilsynet er følgende anbefalinger fremført: at der ses nærmere på feriepengeforpligtigelsen at der ses nærmere på og formidles om effektiviseringsindsatser i Socialtilsynet. Frederiksberg Kommune har på baggrund af drøftelserne i K29 den 25. august, genbehandlet spørgsmålet om tilsidesættelse til feriepengeforpligtelse og har i forståelse med kommunens revision besluttet at indkalkulere feriepengeforpligtelsen over en flerårig periode og vil på det grundlag genberegne tilsynstaksterne for Taksterne vil med denne fremgangsmåde blive lavere end først beregnet. Frederiksberg Kommune vil kunne fremsende foreløbige takster til kommunerne mandag den 7. september forud for KKR s behandling af sagen den 10 september. Takstberegningerne for 2016 vil desuden blive præsenteret mundtligt på mødet. Kommunale kommentarer til årsrapport 2014 Kommunerne er blevet bedt om at komme med kommentarer til Socialtilsynets årsrapport Helt overordnet oplever kommunerne et godt og konstruktivt samarbejde med Socialtilsynet. Socialtilsynet bidrager positivt til at sætte fokus på faglighed og professionalisme i tilbuddene. Der er en god dialog med Socialstilsynet, præget af en lyttende og fleksibel tilgang. SIDE 16

17 Kommunerne har også afgivet en række kommentarer, hvor der med fordel kan rettes fokus ift. det fremadrettede samarbejde med Socialtilsynet blandt andet: Ønske om hurtigere sagsbehandlingstider og mere fleksibilitet ift. godkendelser Enklere og mere fokuserede afrapporteringer Fokus på at nedbring materiale mængden forbundet med godkendelsesprocedure Enklere procedure ved indberetning på Tilbudsportalen Koordinering på tværs af socialtilsynene../. En opsummering af kommunernes kommentarer er vedlagt. Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen Strategisk energiplanlægning Fossilfri 2035 MDR hgb Baggrund KKR Hovedstaden godkendte på KKR mødet den 26. juni 2015 en ny fælles vision om at Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i Dette forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinering af fremtidige investeringer i energisystemet for at opnå en omkostningseffektiv omstilling. Der forslås derfor igangsat et fælles initiativ Strategisk energiplanlægning Fossilfri 2035, som skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen i realiseringen af energivisionen. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: Godkender etablering af et fælles initiativ Strategisk energiplanlægning Fossilfri 2035 mellem kommuner, forsyningsselskaber og region med henblik på at understøtte den regionale og lokale indsats for realisering af den fælles energivision. SIDE 17

18 Godkender at samarbejdet igangsættes som et forprojekt, som løber i 2016 med et budget på 4,15 mio. kr. (hvoraf kommunernes andel udgør ca. 1 mio. kr. som finansieres efter befolkningstal). Godkender at målet for samarbejdet i 2016 er at udarbejde et analysegrundlag med businesscases med konkrete mål for effekten af koordinerede investerings- og handlingsplaner. Godkender at KKR på baggrund af dette arbejde vil tage endelig stilling til fortsættelse og det samlede projekt i marts Anbefaler projektet til godkendelse i den enkelte kommune og i det enkelte forsyningsselskab i første omgang som et 1-årigt projekt i 2016 med et samlet budget på 4,15 mio. kr. (heraf ca. 1 mio. kr. fra kommunerne) og med fornyet stillingtagen primo Sagsfremstilling KKR Hovedstaden godkendte på KKR mødet den 26. juni 2015 en ny fælles vision om at Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i Skal denne vision indfries kræver det en fælles og koordineret indsats på tværs af kommuner, region og forsyningsselskaber. Det er afgørende at planlægning og implementering af beslutninger på tværs af sektorer foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede energisystem. Analyser viser, at der er store gevinster ved en koordineret indsats. Således viser analyser for hovedstadsregionen risiko for en samfundsmæssig meromkostning på op mod 1 milliard kroner årligt, hvis der eksempelvis ikke etableres store varmepumpeløsninger i god tid inden Også fra national side er der fokus på potentialet for effektiviseringer i sektoren. I regeringsgrundlaget understreges det, at mere sammenhængende energisystemer og -markeder i EU giver mulighed for at udnytte det danske energisystem i højere grad. Det kan give en fortsat høj forsyningssikkerhed med langt færre omkostninger. Regeringen bebuder derfor en energikommission, som skal forberede et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden med det sigte at bidrage til, at Danmark indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde. Derfor bad KKR Hovedstaden en administrativ styregruppe bestående af repræsentanter for kommuner, forsyningsselskaber og regionen om at udarbejde et konkret oplæg til opgaver, forankring, bemanding og budget for samarbejdet. Det overordnede formål er at understøtte kommuner og SIDE 18

19 forsyningsselskaber i realiseringen af energivisionen samt at sikre, at parterne omkostningseffektivt kommer i mål med omstillingen../. Styregruppens oprindelige oplæg er vedlagt som bilag. Oplægget indeholder anbefaling om: Etablering af samarbejdsprojekt Strategisk Energiplanlægning Fossilfri 2035 på tværs af kommuner, region og forsyningsselskaber Opgaver og overordnede leverancer for samarbejdet er beskrevet i bilaget. At projektet oprettes som en selvstændig enhed med reference til en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe begge sammensat af repræsentanter fra kommuner, region og forsyningsselskaber At projektet placeres hos Gate 21 med en forpligtelse til at skabe synergi og sammenhæng til de faglige miljøer hos kommuner og forsyningsselskaber. Omkostningerne for det fuldt udrullede projekt estimeres til godt 8 mio. kr. årligt. Finansieringen sker efter en model, hvor projektet finansieres 25 % af kommunerne, 25 % af udvalgte forsyningsselskaber samt 50 % af Region Hovedstaden. Det foreslås, at fordelingen af udgifter mellem kommunerne sker efter befolkningstal. K29 har drøftet oplægget fra styregruppen. Der var i kommunaldirektørkredsen bred opbakning til visionen og til behovet for en fælles og koordineret indsats. Der var ligeledes enighed om forslaget til placering af projektet i Gate 21 med tæt tilknytning til de faglige miljøer i forsyningsselskaber og kommuner. Herudover var der et ønske om mere konkrete mål og forventede effekter til arbejdet, inden der tages endelig stilling til det samlede projekt. Indstillingen til KKR Hovedstaden er derfor en to-faset model, hvor der i 2016 etableres et samarbejdsprojekt Strategisk Energiplanlægning Fossilfri 2035 med et budget på 4,15 mio. kr. Formålet hermed er i 2016 at udarbejde en analyse business cases, så gevinsterne ved en koordineret indsats kan kvantificeres, og der kan opstilles konkrete mål for projektet. På dette grundlag foreslås det, at der primo 2017 tages endelig stilling til effektmål, milepæle af det samlede projekt Strategisk Energiplanlægning Fossilfri Leverancerne for for-projektet i 2016 er: Et analysegrundlag med businesscases og konkrete mål for effekten af koordinerede investerings- og handlingsplaner. SIDE 19

20 Et beslutningsoplæg til politisk drøftelse og stillingtagen om videreudvikling af samarbejdet om strategisk energiplanlægning , herunder med forslag til organisering og finansiering Inddragelse af den strategiske ledelse i kommuner og forsyningsselskaber i udarbejdelsen af ovenstående. Beslutning Behandlingen af punktet blev udsat til næste møde Fælles uddannelsesstrategi til endelig godkendelse MDR hgb Baggrund Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi. Udkast til den fælles uddannelsesstrategi blev drøftet på møde i KKR Hovedstaden den 23. februar og har efterfølgende været sendt i politisk høring i hovedstadskommunerne fra marts til ultimo juni. Alle 29 kommuner har behandlet strategien. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden endeligt godkender den fælles uddannelsesstrategi. Sagsfremstilling For at styrke kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi. Formålet med en fælles uddannelsesstrategi er at sikre høj kvalitet i de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftager af, så de nyuddannede i højere grad besidder de kompetencer, der er nødvendige i forhold til den kommunale opgaveløsning. Udkast til den fælles uddannelsesstrategi blev drøftet på møde i KKR Hovedstaden den 23. februar 2015 og har efterfølgende været sendt i politisk høring i hovedstadskommunerne fra marts til ultimo juni. Alle 29 kommuner har behandlet strategien. I alt 11 kommuner har fremsendt deciderede høringssvar, mens de øvrige 18 kommuner har meldt tilbage, at de har godkendt strategien uden bemærkninger. SIDE 20

21 Kommunernes tilbagemeldinger er grupperet i to temaer: Overordnede betragtninger Specifikke forslag til tilpasning/præcisering af udviklingskrav i de enkelte uddannelser som er omfattet af strategien../. I vedlagte bilag gives en kort opsamling på de indkomne høringssvar. Endvidere er vedlagt en revideret udgave af uddannelsesstrategien. Opsamlingen på høringen og den reviderede udgave af uddannelsesstrategien har endvidere været behandlet i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse samt i K29, der indstiller strategien til endelig godkendelse med de foreslåede præciseringer. Beslutning KKR Hovedstaden godkendte indstillingen. Det er allerede aftalt, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelse. Der var ønske om også at se nærmere på uddannelsesmæssige aspekter i forhold til overgange fx mellem dagtilbud og skole Greater Copenhagen MDR hgb Baggrund KKR Hovedstaden orienteres løbende om status vedr. Greater Copenhagen. Som orienteret om i juni 2015 pågår der pt. drøftelser med henblik på at omdanne Øresundskomiteen til en revitaliseret Greater Copenhagen & Skåne Committee. Forhandlingerne om den fremtidige organisering af arbejdet og det formelle set up er inde i en afgørende fase. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter sagen, herunder bemyndiger formandskabet til: At tiltræde omlægningen af Øresundskomiteen og dannelsen af Greater Copenhagen & Skåne Committee som et vækstrettet samarbejde ml. de tre regionale geografier inden for de beskrevne rammer Alternativt at medvirke til etableringen af en ny organisation for Greater Copenhagen på dansk side med mulighed for at interesserede skånske parter kan tilmelde sig, herunder samtidig at tiltræde opløsningen af Øresundskomiteen. SIDE 21

22 Sagsfremstilling Der har siden Greater Copenhagen-samarbejdets begyndelse været en åben invitation til regionen og kommunerne i Skåne om at deltage i samarbejdet, og der har det sidste halve år været forhandlinger om at samle indsatserne i Øresundskomiteen og Greater Copenhagen i en revitaliseret Greater Copenhagen & Skåne Committee. Forhandlingerne om den fremtidige organisering af arbejdet og det formelle set up er inde i en afgørende fase. Der lægges op til en ny organisation Greater Copenhagen & Skåne Committee med primær fokus på vækst og beskæftigelse og med en tættere kobling til og større forankring i kommuner og regioner. Komitéen skal: Understøtte den fælles markedsføring af Greater Copenhagen Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. Der lægges op til, at bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee skal bestå af 18 folkevalgte politikere, hvoraf ni udpeges fra østdansk side og ni fra skånsk side. På dansk side vil det fortsat være regionerne, der via det kommunale udviklingsbidrag, betaler kommunernes og regionernes bidrag. For at understrege, at der er tale om et vækstsamarbejde mellem tre regioner og 79 kommuner har man fra dansk side lagt vægt på, at der etableres et formandskab bestående af tre én fra hver geografi og at formandsposten går på skift årligt mellem de tre. De skånske parter har ønsket, at have formandsposten hvert andet år, og ser i det hele taget fortsat samarbejdet som et grænseoverskridende samarbejde mellem to lande snarere end som et mellemregionalt vækstsamarbejde mellem 79 kommuner og tre regioner. Der har hen over sommeren været drøftelser med de skånske parter om ovenstående med udgangspunkt i udkast til vedtægter mv. for den nye SIDE 22

23 organisation. Det har ind til videre ikke været muligt at opnå enighed herom, da Skåne fastholder ønsket om at have formandskabet hvert andet år. Såfremt der ikke kan nås enighed om ovenstående, herunder en rotation af formandsposten ml. de tre geografier, ønsker de danske parter at opløse Øresundskomiteen og etablere en organisation for Greater Copenhagen, som i første omgang består af de 46 sjællandske kommuner og to regioner, men med mulighed for at interesserede skånske kommuner kan tilslutte sig. Baggrunden herfor er, at det er vigtigt at udnytte det momentum og den stigende forankring af den fælles vækstdagsorden, der er i kommunerne og de to regioner. Endvidere er der behov for, at der fra dansk side følges op på de initiativer, der er igangsat bl.a. i forhold til at strømline erhvervsfremmeaktørerne og fokusere indsatsen på en række områder. Beslutning Steen Christiansen orienterede om status for arbejdet med Greater Copenhagen herunder om forhandleringerne med Skåne. Indstillingen blev tiltrådt. Det blev fremført, at det fortsat er ønskeligt at få etableret et bredt samarbejde, der inkluderer Skåne, men at det er afgørende, ikke at tabe momentum og fremdriften i det arbejde der allerede er igangsat Regional væksthusaftale for 2016 strategiske indsatser og proces MDR hgb Baggrund I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er der indgået en ny 4-årig rammeaftale og en national aftale om væksthusene for Næste skridt er, at hvert KKR indgår en regional aftale med Væksthuset for Denne skal behandles på KKR-mødet den 24. november Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: drøfter de overordnede strategiske indsatser i den regionale væksthusaftale herunder at der søges et tættere samarbejde mellem de to væksthuse på Sjælland SIDE 23

24 tager til efterretning, at rådet får forelagt et forslag til regional aftale med Væksthuset til drøftelse og godkendelse på mødet i november Sagsfremstilling Den nye rammeaftale for og den nationale aftale for 2016 viderefører i sin grundform de styrende principper fra Væksthusaftalen 2015, men som noget nyt understreges væksthusenes rolle i at understøtte tværkommunale erhvervspolitiske initiativer, fx business regioner../.. Aftalerne findes her: Rammeaftale for væksthusene National aftale for væksthusene 2016 Det er vigtigt at gribe denne mulighed for at styrke væksthusenes rolle i understøttelsen af Greater Copenhagen også set i lyset af kortlægningen fra IRIS Group, der pegede på en række områder, hvor der er potentiale for forbedringer Derfor foreslås det, at den kommende regionale aftale udformes, så de i så høj grad som muligt binder de to væksthuse sammen gennem fælles mål og indsatser, samt at disse strategisk bidrager til at realisere Greater Copenhagens visioner om vækst. Der arbejdes i forhold til den regionale aftale foreløbigt med tre strategiske indsatser i tæt samarbejde mellem de to væksthuse, og fokus er bl.a. på at understøtte de fælles strategiske indsatsområder i regi af Greater Copenhagen. 1) Et sammenhængende erhvervsfremmesystem Fokus på internationalisering af SMV er, samarbejde om vækstforløb og projekttilbud på tværs af de to regioner, et fælles og ensartet tilbud til iværksættere med afsæt i Iværksætterhuset og Vækstfabrikkerne og den fælles knudepunktsfunktion med CRM, kompetenceløft, webplatform m.v. 2) Udenlandske investeringer Det er CopCap s opgave at tiltrække udenlandske investeringer, men Væksthusene vil i samarbejde med CopCap bidrage til en god modtagelse af udenlandske virksomheder i Greater Copenhagen, så de får kendskab til det danske erhvervsfremmesystem og dets muligheder. For at tiltrække udenlandske investeringer til start-ups vil Væksthusene bl.a. udvikle den fælles fortælling om vores vækstmiljøer og varetage opgaven med matchmaking. SIDE 24

25 3) Analysesamarbejde Med afsæt i Region Hovedstadens Vækstbarometer og Regions Sjællands vækstanalyser, som udarbejdes af Væksthus Sjællands analyseafdeling, vil Væksthusene bidrage til at analyserne samtænkes og udbredes til gavn for alle kommuner i Greater Copenhagen. Målet er at skabe et ensartet beslutningsgrundlag. KKR Hovedstaden får forelagt udkast til aftale på mødet den 24. november til drøftelse og godkendelse. Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Venstre foreslog, at man ser på muligheden og potentialerne ved en sammenlægning af de to væksthuse på Sjælland Copenhagen Healthtech Cluster MDR hgb Baggrund Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) er et klyngesamarbejde med det overordnede mål at gøre hovedstadsregionen til et globalt centrum for udvikling og test af innovative sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. CHC er endvidere et af de ti fyrtårnsprojekter under ReVUS, og der præsenteres her tre aktuelle initiativer under CHC. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning med henblik på, at de enkelte kommuner overvejer deltagelse i de aktuelle projekter under CHC. Sagsfremstilling Klyngesamarbejdet Copenhagen Healthtech Cluster blev lanceret ultimo 2014 med det formål at gøre hovedstadsregionen til et centrum for udvikling og test af innovative sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. CHC identificerer og initierer konkrete muligheder for sund vækst i form af konkrete sundhedsløsninger, der kan implementeres i stor skala. CHC samler således aktører fra sygehusvæsenet, ældre- og socialområdet, forskningsmiljøer og virksomheder om at udvikle sundheds- og velfærdsløsninger, der både kan bruges lokalt og eksporteres. SIDE 25

26 Aktuelt vil CHC gerne invitere kommuner i Greater Copenhagen til at deltage i samarbejder om realisering af følgende konkrete projekter: Sansestimulerende plejeløsninger målrettet demente Digital understøttet genoptræningsløsninger til brug for hospitaler og kommuner if. med 140 genoptræningsforløb Digital kommunikationsløsninger til hjemme- og sygepleje. Der redegøres i det følgende kort for de tre projekter. 1. Sansestimulerende plejeløsninger målrettet demente Nybyggeri og renovering af plejecentre kan være en anledning til etablere partnerskaber mellem kommuner og virksomheder. Partnerskaberne skal tilvejebringe nye løsninger på centrale udfordringer og bidrage til kvalitet og effektivitet på kort og langt sigt. Aktiviteter: CHC tilrettelægger sammen med deltagende kommuner en tværkommunal efterspørgsel efter danske og internationale samarbejdspartenere, som vil kunne levere nye sansestimulerende løsninger fx nytænkende anvendelse af lys, billeder, lyd og musik som kan indarbejdes i plejehjemsbyggeri. Løsningerne skal målrettes demente beboeres behov for trygge, beroligende og genkendelige omgivelser. CHC vil i samarbejde med de deltagende kommuner forestå det indledende arbejde med kvalificering af efterspørgsel, identifikation af private virksomheder og udarbejdelse af udbudsmateriale. CHC vil på vegne af parterne søge udviklingsmidler til brug for etablering af kommunalt udviklingsmiljø m.m. Effekter: Løsningerne skal tilvejebringe højere livskvalitet, bedre arbejdsmiljø og frigøre medarbejdertimer, der ellers anvendes til at berolige, finde og samarbejde med demente beboere. Løsningerne skal reducere behov for beroligende medicin. Partnerskaberne vil lette de deltagende kommuners arbejde med specifikation af plejehjemsløsninger og sikre adgang til fremtidsrettede plejeløsninger. Samarbejdet vil stimulere fremvækst af et udviklingsmiljø et praksisnært Living Lab der kan tiltrække udenlandske investeringer og øge dansk eksport af sansebaserede løsninger til demente. SIDE 26

27 Kommunal indsats: Deltagelsen vil forudsætte at kommunerne: har planer for nybyggeri og renovering af plejecentre inden for en tidshorisont på 1-5 år er indstillet på at koordinere deres efterspørgsel inden for området med andre kommuners byggeprojekter udpeger en kontaktperson, der kan bistå i koordinationen af de tværkommunale beslutningsprocesser. Projektet er frem til 1. januar 2016 åben for kommuner, der ønsker at deltage. 2. Digitalt understøttet genoptræning Flere analyser og evalueringer af digitalt understøttet genoptræning påpeger en række sundhedsfaglige, økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster for regioner, kommuner og borgere. På nationalt plan kan digital genoptræning potentielt medføre positive nettogevinster på mellem 283 og 900 mio. kr. over fem år. CHC planlægger en storskalademonstration af digital understøttet genoptræning i samarbejde med hospitaler og kommuner. Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Enhed for Forskning og Innovation, er projektejer. Kommunernes og hospitalernes deltagelse er koncentreret om den udførende del af projektet. Projektet løber over 2,5 år, hvor anvendelsen af den digitalt understøttet genoptræning varer minimum 1 år. Den resterende tid anvendes til at sikre en høj kvalitet forud for implementeringen samt afvikling af evaluering og business case, så der sikres fuld dokumentation af effekter. Aktiviteter: Projektet skal teste digitalt understøttet genoptræningsforløb i storskala på tværs af sektorer. Målet med indsatsen er at verificere de potentialer, som digitalt understøttet genoptræning repræsenterer: Effektivisering, bedre compliance samt fastholdelse og forbedring af kvaliteten af rehabiliteringen. Til det formål vil deltagerne i storskalademonstrationen udvælge en specifik målgruppe, der modtager genoptræning i henhold til Sundhedslovens 140 fx knæ-, hofte- og geriatripatienter - indkøbe digital teknologi og organisere en ny tværsektoriel praksis på området. Effekter: For en kommune som fx Gribskov repræsenterer 140 ydelser i omegnen af 195 genoptræningsforløb med en omkostninger på ca. 1,7 mio. pr. år. For en kommune som fx Frederiksberg repræsenterer 140 ydelser ca. 330 forløb svarende til omkostninger på ca. 2,9 mio. kr. pr. år. SIDE 27

28 Derudover anvender hhv. Gribskov og Frederiksberg kommuner ressourcer til ydelser i henhold til servicelovens og 2 på i størrelsen 1,46 og 2,5 mio. kr. pr år. Alt afhængig af det specifikke teknologivalg udgør de potentielle økonomiske gevinster ved digital understøttet genoptræning hhv. 4-6 mio. kr. for Gribskov Kommune og 7-10 mio. kr. for Frederiksberg Kommune og set over en fem årig periode. Variationer i eksemplerne er baseret på tre forskellige typer af digitalt understøttet genoptræning: 1. Udvikling af en app samt brug af borgernes egen teknologi 2. Udvikling af app samt udlevering af ipads 3. Samlet løsning leveret af en ekstern leverandør Kommunal indsats: Deltagelsen vil forudsætte, at kommunerne: investerer i de valgte teknologier. Udgiften vil være betinget antallet af træningsforløb (et overslag på leasing- og terapeutomkostninger ligger mellem og pr. forløb). Indkøb eller leasing af teknologi faciliteres af CHC gennem et fælles funktionsudbud kan frigive ansatte til undervisning i anvendelse af teknologien, varetagelse af træning og deltagelse i evaluering. Hvordan organiseringen af en ny praksis skal tilrettelægges samt hvilke krav dette stiller, vil blive konkretiseret i første fase af projektet udpeger en kontaktperson, der kan bistå i koordinationen af de tværkommunale beslutningsprocesser. Digitaliseringsstyrelsen vil dække omkostningerne til koordinering mellem parterne, evaluering samt validering af business case. Der er bevilliget 6,8 mio. kr. Projektet er frem til 1. november 2015 åben for kommuner, der ønsker at deltage. Investeringen i indkøb og implementering kan planlægges fleksibelt med udrulning fra medio 2016 til medio Digital hjemme- og sygepleje Borgere udskrives tidligere fra hospital til eget hjem. Det betyder, at kommunen skal levere flere sygepleje- og omsorgsydelser til borgere i eget hjem i fremtiden. Flere kommuner har allerede eksperimenteret med videoløsninger og såkaldte skærmbesøg. SIDE 28

29 Aktiviteter: CHC tilrettelægger en tværkommunal efterspørgsel og storskalaafprøvning af hjemme- og sygeplejeløsninger, som kan erstatte et fysisk besøg i borgerens hjem. Der vil være fokus på områder, hvor dialog er centralt, bl.a.: Støtte til medicinindtag og medicindosering Ernæringsterapi Støtte til indkøb Guidning til injektion. CHC vil i samarbejde med de deltagende kommuner forestå det indledende arbejde med kvalificering af efterspørgsel, identifikation af private virksomheder, udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af storskalatest. CHC vil på vegne af parterne søge midler til evaluering og verificering af kvalitative og økonomiske effekter. Effekter: Den digital hjemme- og sygepleje skal kunne opretholde den faglige kvalitet i ydelserne, give borgerne en oplevelse af større frihed og frigøre medarbejdertimer der ellers anvendes til kørsel til og fra borgernes hjem. Kommunal indsats: Deltagelsen vil forudsætte at kommunerne: ønsker at udvikle praksis på området afsætter budget til indkøb af teknisk løsning, evt. leasing og er indstillet på at koordinere deres efterspørgsel inden for området med andre kommuner udpeger en kontaktperson der kan bistå i koordinationen af de tværkommunale beslutningsprocesser. Projektet er frem til 1. januar 2016 åben for kommuner, der ønsker at deltage. Interesserede kommuner kan henvende sig og høre nærmere om samarbejdet og de enkelte projekter hos Copenhagen Healthtech Clusters sekretariat på Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. SIDE 29

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 10-09-2015 10:00 Sted: Pharmakon, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 24-04-2015 11:00 Sted: Green Solution House i Rønne, Strandvejen 79, Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 11. april 2011 Tidspunkt: 10.30-12.00 Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 07-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2012 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 03-09-2012 Tidspunkt: 10:00 12.00 Sted: Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 23-02-2015 10:00 Sted: Uddannelsescenteret, indgang 50, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV. Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14 Ligestillingskrav Sundhedskoordinationsudvalget 5 - F Praksisplanudvalget 5 - F Det regionale ækstforum æksthus Hovedstaden estyrelsen 6 - Organisation/forum ntal pladser Suppleant Fordeling aftalt 5..4

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 12-09-2014 Tid: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af referat... 2 1.1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 20-04-2009 Tidspunkt: 10:00-12:00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 11-06-2014 10:00 Sted: Søhuset Scion DTU, Venlighedsvej 10, Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 14-11-2014 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød, Gruppemøder fra kl. 09.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 15-06-2009 Tidspunkt: 12:15-13:45 Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 24-11-2015 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 14-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 8. marts 2010 Tidspunkt: 10.00 12.00 Sted: Rungstedgård, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 12-11-2010 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 21-06-2013 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere