Alkalisk fosfatase i undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkalisk fosfatase i undervisningen"

Transkript

1 Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og mere i undervisningen i gymnasiet Katalysatorer og makromolekyler er en del af det obligatoriske stof i biologi, kemi og ikke mindst det nye fag bioteknologi I biologi på højniveau og i bioteknologi kræves der kendskab til enzymkinetik Der er derfor behov for simple, billige og hurtige metoder til målinger af enzymer og deres aktivitet Især metoder, der kan tilpasses elevforsøg Forlaget udgav for et par år siden hæftet Enzymkinetik, der indeholder en grundig og fyldestgørende behandling af emnet, men de praktiske eksempler var få og især knyttet til Beta galaktosidase (Lactase, Lactozym ) Det har imidlertid vist sig, at der er en del problemer ved arbejdet med enzymet, især stabilitetsproblemer Derfor har vi ledt efter et alternativ For at et enzym kan anvendes til elevøvelser skal det være robust, og det selv og de kemikalier, der indgår, skal være relativt billige Basisk fosfatase (i det følgende A for Alkaline hosphatase) har i mange år været anvendt til bla bioteknologisk forskning, og da det opfylder ovennævnte krav, er det velegnet i undervisningsøjemed Vi har derfor udviklet elevforsøg med A fra kalve tarmepitel for elever på Biologi A, A eller Bioteknologi, der kan demonstrere en række vigtige pointer for enzymer: Enzymkinetik, betydningen af K m, regulering af enzymers aktivitet samt anvendelse af enzymer som sygdomsmarkører Dette kan evt danne udgangspunkt for en række elevopgaver, hvorfor vi har henvisninger til nogle gode danske referencer, der kan anvendes i denne forbindelse Som udgangspunkt har vi anvendt vejledninger med mere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet (5) + H 2 A R Mg 2+,Zn 2+ Alkalisk fosfatase er et relevant enzym at beskæftige sig med A, med det systematiske enzymnummer EC 3131, er et enzym, der katalyserer hydrolyse af fosforsyreester grupper, hvorved der dannes en alkohol og en fosfatforbindelse, figur 1 Som det ses, er A et metalloenzym, der kræver tilstedeværelse af divalente metalioner, Zn 2+ og Mg 2+ Hvis R i figur 1 er 4 nitrofenyl, kan reaktionen følges ved fremkomst af det gulfarvede 4 nitrofenol (fosfatesteren er farveløs) I den levende organisme kan A som substrat anvende bla DNA, små molekyler som fosfoethanolamin, uorganisk pyro- Figur 2 Alkalisk fosfatase fra humant tarmepitel (DB fil nr 2GLQ, hentet via DBeISA) Enzymet er opbygget af to ens peptidkæder, der er markeret hhv rød og blå laceringen af oligosakkarider samt zink og magnesiumioner i det aktive enzym er vist for den ene peptidkæde (Strontium hører ikke til proteinet i naturlig tilstand, men er indlejret i krystallen som markør) R H + H Figur 1 Hydrolyse af fosfatester med enzymet A R kan fx være en 4 nitrofenylgruppe fosfat ( i, som bla frigives fra AT) og pyridoxal 5 fosfat A findes overalt i bla dyr og bakterier I pattedyr er der flere isoenzymer, men vi begrænser os til omtalen af det vævsuspecifikke isoenzym, ALL, og tarmepitelisoenzymet A syntetiseres i alle væv, men hos pattedyr herunder mennesker især i galde, lever, nyre, knogler og placenta (moderkagen) Den fysiologisk funktion af A er ikke helt klarlagt, men det har blandt andet betydning i pattedyr for dannelse af knoglestrukturer ved at fjerne pyrofosfat, der hæmmer denne dannelse (8) Der er forhøjede værdier af serum A ved visse sygdomme, hvorfor det måles rutinemæssigt i forbindelse med visse lægelige undersøgelser A har som navnet antyder basisk ph optimum Bakteriel A har ph optimum omkring ph 8, mens de to isoenzymer Vi præsenterer i det følgende enzymet A og dets muligheder i undervisningen sammen med nogle praktiske råd og anvisninger Vi lægger mere udførlige vejledninger på adressen, der er nævnt til slut LMFK-bladet 4/211 63

2 A 2 N + H 2 2 N H + H Figur 3 Hydrolyse af 4 nitrofenylfosfat (pn) med enzymet A fra pattedyr har optimum ved ph 98 Bemærk dog, at ph optimum er afhængigt af såvel buffer som substrat Bovint (kalve ) A er opbygget som hos de øvrige pattedyr Det er et glykoprotein, dvs indeholdende kulhydrat Figur 2 viser A fra mennesker: Det er en dimer af to ens peptidkæder Hver peptidkæde har en molar masse på 69 g/mol (69 kda) og indeholder to kulhydratenheder på hvert peptid ( N glykosylering ) samt en zink og en magnesiumion Under strukturopklaringen er enzymet derudover krystalliseret sammen med strontiumioner, der er indlejret i krystallen som markører A er et robust og termostabilt enzym, der er nemt at håndtere i laboratoriet Det bruges i bioteknologien bla til at fjerne fosfat fra proteiner og fra DNA for at undgå selvligering (ringslutning) og som markørenzym i enzymkoblede immunokemiske målemetoder, bla ELISA Her kan det anvendes til at synliggøre antigen antistofreaktioner, idet det kan kobles til antistoffer ved hjælp af kovalente bindinger Der findes en række farvedannende substrater til A, der herefter kan påvise antistoffet aranitrofenylfosfat, 4 nitrofenylfosfat eller pn er et velegnet substrat til at måle As aktivitet ved ph 9,8, figur 3 1,5 Figur 4 Reaktionen forløber i kuvetter med v = 1,5 ml Det passer til en reaktionsblanding på 1 ml slutvolumen Til venstre ses reaktionsblandingen før tilsætning af A, i midten reaktionsproduktet, pn, og til højre resultatet af tilsætning af Cu(II) ioner Den grønne farve skyldes en blanding af det blå diaminkompleks, der dannes af Cu(II) og amingruppen i DEA, og det gule pn Figur 5 Reaktionsforløb for A (Sigma Aldrich # 6774) under forhold, der sikrer, at produktdannelsen foregår lineært over tid, her 2 min Man siger, at reaktionen forløber i Steady State Enzym, substrat og buffer blev blandet i de forhold, der er angivet i boksen Reaktionen forløb ved 27 C Reaktionsforløb for A i knap 2 min pn spaltes af A til 4 nitrofenol (pn) og fosfat pn er gult, figur 4, med absorptionsmaximum ved 45 nm og en ekstinktionskoefficient ved ph 9,8 på ε 45nm = 186 M 1 cm 1 Dannelsen af pn kan derfor måles spektrofotometrisk ved at følge absorbansændringen, ΔA, ved 45 nm, figur 5 Måling af enzymer Mængden af enzymer kan naturligvis angives ved massen i gram, men normalt anvendes enzymets aktivitet som mængdeangivelse Denne er knyttet til forsøgsomstændighederne, og man kan ikke sammenligne to enzymers aktivitet, hvis de ikke er bestemt på præcis samme måde, dvs samme buffer, substrat, ph, temperatur, osv Da hastigheden aftager, når substratkoncentrationen falder, bestemmes enzymaktivitet ud fra starthastigheden i reaktionens begyndelse, og den kaldes initialhastigheden, v Absorbance at 45, nm 1,,5 Linear Fit for: Latest Absorbance at 45, nm Abs-45, = mt+b m (Slope):,356 b (Y-Intercept):,941 Correlation:,9992 RMSE:,4317 Reaktionsblanding bestående af Substrat: 75 µm pn A: 5 U/mL,5 mm MgCl₂ DEA,5 M ph 9,8 Temp: 27 C Kommercielt tilgængeligt alkalisk fosfatase karakteriseres gerne ved dets DEA enheder, DEA units DEA er bufferen,5 M diethanolamin,,5 mm MgCl 2, ph 9,8 Generelt gælder det, at 1 unit af et enzym er den mængde enzym, der på et minut danner et µmol produkt under forsøgsbetingelserne Det forudsættes, at [S] >> [E], 5 1 Time (s) 1 DEA unit A er således den mængde alkalisk fosfatase der i DEA buffer ved 37 C danner 1 µmol 4 nitrofenol (pn) ud fra substratet 4 nitrofenylfosfat (pn) ( 1) 64 LMFK-bladet 4/211

3 Enzymets koncentration angives i U/L, mens reaktionens hastighed angives i den analoge enhed µm/min Kan man (som vi) ikke arbejde i termostaterede kuvetter ved 37 C, skal man angive den aktuelle temperatur under forsøget Demonstration af reaktionens forløb og beregning af initialhastigheden, v Nogle enzymer opfylder Michaëlis Mentens model for enzymreaktioner (7, 9) Et substrat, S, bindes til enzymet, E Herved dannes et kompleks mellem enzym og substrat, ES, der fører til, at substratet omdannes til produktet,, i reaktionen roduktet frigives, og enzymet kan binde sig til et nyt substrat E + S ES E + Bemærk, at modellen antager, at den første reaktion er reversibel, mens den anden er praktisk taget irreversibel Modellen antager, at [ES] er konstant under reaktionen, og at al enzym findes som E eller ES Man siger, at reaktionen forløber i Steady State og den er praktisk taget en ordensreaktion Dette opnås i praksis ved at sikre, at [S] > [E] Når al enzym findes som ES, dvs [E] << [S], har vi nået V max, som er den højeste opnåelige reaktionshastighed for reaktionen (ved de givne forhold) Når man arbejder i Steady State, [S] > [E], vil reaktionsforløbet være lineært, hvorfor reaktionshastigheden kan bestemmes ud fra hældningen til et lineært fit for reaktionen, se figur 5 Her ses A (fra Sigma Aldrich # 6774), fortyndet til,5 U/mL, reagere med pn i koncentrationen 75 µm i DEA Alle koncentrationer er slutkoncentrationer i kuvetten Det ses, at reaktionen forløber praktisk taget lineært over ca 2 min, og at et lineært fit giver en god model for forløbet og en forklaringsgrad på,9992 I det lineære område forløber reaktionen hurtigst under de givne betingelser Denne reaktionshastighed kaldes initialhastigheden, v Hvis reaktionen får lov at løbe videre, falder reaktionshastigheden, efterhånden som substratet opbruges Grafen bøjer af En grundig indføring i dette område gives i Enzymkinetik (7) Til første læsning kan anbefales Kend en 3 (9) Hældningen på tangenten til kurven, der V / µmol/(l min) y = 91,687x + 6,86 7 R² =, ,1,2,3,4,5,6,7,8 findes som D A Dt på det lineære stykke i begyndelsen af reaktionsforløbet (se figur 5), er et mål for reaktionshastigheden DA kan ved hjælp af ekstinktionskoefficienten omsættes til initialhastigheden, Dt v, i µm/min Initialhastigheden beregnes som A v t = l For A med pn som substrat og en lysvej på 1 cm fås derfor omregningen v A = t = l ( ) s Starthældning s µm min M 186 M 1 cm 1 1 cm ( ) = µm Starthældning 3226 min, ved 1 cm lysvej Eksemplet i figur 5 giver således v =, µm/min = 11,3 µm/min eller,113 µmol/(min ml) Den tilsatte enzymkoncentration var,5 U/mL, så man kunne forvente, at v =,5 µmol/(min ml) Forskellen skyldes to ting: Temperaturen i reaktionsblandingen var 27 C, ikke 37 C, og substratkoncentrationen var ikke så høj, at al enzym var på formen ES Vi arbejdede ikke ved V max Man kan undre sig over, at reaktionen i figur 5 er lineær over så lang tid, da substratforbruget ændrer forholdet mellem [E] og [S], hvilket skulle sænke reaktionshastigheden Der sker nok det, at kuvetten opvarmes i spektrofotometeret, hvilket øger hastigheden Man skal derfor i praksis arbejde med kortere reaktionsforløb Enzymaktivitet som funktion af enzymmængde Massekoncentration af A i reaktionsblanding / ng/ml Figur 6 Standardkurve for sammenhængen mellem enzymmængde og reaktionshastighed å 1 aksen ses slutkoncentrationen i reaktionsblandingen for tilsat A i ng/ml, og på 2 aksen ses den aflæste initialhastighed i U/L Substratkoncentrationen er 12 µm i reaktionsblandingen Buffer er DEA + MgCl 2, ph 9,8 T = 27 C Bestemmelse af enzymmængder i prøver til for eksempel diagnoser Når [S] >> [E], er v proportional med [E] Enzymmængden i en prøve med ukendt mængde enzym kan derfor bestemmes ud fra en (lineær) standardkurve med reaktionshastighed som funktion af kendte enzymmængder I figur 6 ses et eksempel på en standardkurve, hvor forskellige mængder A er tilsat reaktionsblandinger, der hver indeholder 1,2 mm pn i DEA + MgCl 2, hvorefter reaktionen er forløbet, og v er bestemt for hver enkelt reaktion Det ses i figur 6, at der er en lineær sammenhæng mellem tilsat enzymmængde og den beregnede aktivitet indtil der er tilsat,5 ng/ml A g med en vis usikkerhed gælder det op til ca,7ng/ml I dette område vil man altså i denne opsætning (T = 27 C, [S] = 12 µm) kunne aflæse enzymmængden i en prøve Er man interesseret i at kunne bestemme større enzymkoncentrationer, skal prøven fortyndes yderligere før reaktionen Man kan arbejde med højere substratkoncentrationer, hvilket udvider det lineære område Man kan naturligvis omregne enzymkoncentrationen fra massekoncentration til LMFK-bladet 4/211 65

4 aktivitet, når man kender den specifikke aktivitet for enzymet Den er i dette tilfælde 2911 U/mg Denne metode har en praktisk anvendelse hos mennesker (6, 1), idet A bestemmes rutinemæssigt i forbindelse med medicinske diagnoser, hvor A tjener som markør for en række sygelige tilstande Normalværdien for summen af aktiviteterne for alle isoenzymer A i blodplasma er U/L hos voksne Værdien er højere hos børn i vækst samt hos gravide pga udskillelse fra moderkagen Forhøjede værdier i øvrigt kan skyldes en række sygdomme, fx blokering af galdevejene (fx galdesten), D vitaminmangel, leverkræft, leverbetændelse, knoglemetastaser fra fx prostatakræft eller sygelige knogleforandringer (agets Sygdom) Der findes en mere udtømmende gennemgang i Lægehåndbogen (6) Bestemmelse af ved fit til Michaëlis Mentens ligning Der er imidlertid en begrænsning i at bestemme enzymmængder ved substratkoncentrationer, der lader reaktionen forløbe ved V max Det kan både være dyrt i kemikalier og umuligt at opnå de meget høje substratkoncentrationer, der skal til for at bestemme V max direkte Følger enzymet Michaëlis Mentens model, gælder Michaëlis Mentens ligning Derfor kan man bruge Michaëlis Mentens ligning til at bestemme V max indirekte Herved får man også bestemt For en nærmere gennemgang af dette, se Enzymkinetik (7) og GymnasieBIS 2 (3) er groft sagt et mål for, hvor godt enzymet binder sig til substratet, mens V max er et udtryk for, hvor hurtigt et enzym arbejder tjener desuden som udgangspunkt for, hvilken substratkoncentration man skal op på for at arbejde tæt på V max, idet er den substratkoncentration, der giver den halve maksimale reaktionshastighed Jo højere, jo højere substratkoncentration skal man arbejde ved Michaëlis Mentens ligning angiver reaktionshastigheden, v, som funktion af substratkoncentrationen Den kan skrives v V = 1+ max K M [ S ] hvor v er initialhastigheden (begyndelseshastigheden) for reaktionen, [S] er substratkoncentrationen, V max enzymets maximale hastighed, og er den substratkoncentration, der giver v = ½ V max Dette ses af, at hvis [S] =, bliver nævneren = 1+ / = 2, og v bliver da V max /2 I øvrigt gælder det, at hvis [S] <<, går nævneren mod uendelig, og v går derfor mod hvis [S] >>, bliver nævneren 1 +, og reaktionshastigheden, v, bliver lig V max Reaktionen forløber som ordensreaktion Når [S] = ca følger reaktionen 1 ordenskinetik Det ses af ovenstående, at v er en funktion af [S] med værdimængde mellem bestemmes ved en række målinger af initialhastigheden for reaktionen, hvor man varierer [S] og holder alt andet konstant Enzymet skal have en sådan koncentration, at der er et lineært reaktionsforløb i starten, så v kan bestemmes sikkert Efter målingerne er optaget, kan man enten tilpasse resultaterne til Michaëlis Mentens ligning i fx Excel eller Logger ro eller til en af de lineære transformationer (fx Lineweaver Burke eller Eddie Hofstee) Figur 7 Bestemmelse af ved tilpasning til Michaëlis Mentens ligning i Excel Summen af kvadraterne på afvigelserne fra måledata til værdierne på kurven er minimeret ved hjælp af roblemløser værktøjet i Excel A var fortyndet til 5 U/L i reaktionsblandingen T = 27 C v / mm/min I figur 7 ses et eksempel fra Excel, hvor konstanterne er fundet ved tilpasning af måledata til de forventede værdier, når data antages at følge Michaëlis Mentens ligning V max blev fundet til ca 21 µm/min Der blev anvendt enzym svarende til 5 U/L En væsentlig grund til afvigelsen skyldes, at der blev arbejdet ved 27 C og ikke 37 C Derudover må pipetteringsusikkerhed spille ind kan enten aflæses på kurven (det er lidt svært her!), eller aflæses som en af fundne konstanter i tilpasningen Den er her 91 μm for kalve A er rapporteret til 27 μm i glycin buffer (2) for human A ligger i 1 μm området (4) Det er således muligt relativt enkelt at foretage en troværdig bestemmelse af for kalve- A i DEA buffer Af kurven i figur 7 fremgår det, at man skal have [S] = 1 for at arbejde ved 9 % af V max For at arbejde ved 98 % af V max skal man op på [S] = ca 5 I forsøget med at danne en standardkurve, der er vist i figur 6, arbejdede vi ved [S]= 13, hvilket ikke er tilstrækkeligt ved de høje enzymmængder Diskussion af repeterbarhed og nøjagtighed Forsøget er blevet afprøvet i flere elevforsøg Der er en god overensstemmelse og reproducerbarhed fra forsøg til forsøg, selv om man deler serierne ud mellem forskellige elevgrupper, Tabel 1, og samler resultaterne efterfølgende Det skal bemærkes, at de pågældende elever var utrænede i bioteknologiske forsøg Det eneste, de behøver i forvejen, er et kursus i anvendelse af mikropipetter og indføring i betjening af spektrofotometeret Selv om der selvfølgelig er en vis variation i elevresultaterne, er det v som funktion af substratkoncentrationen [pn] / mm (μm) V max (U/L) 91,2 2,6 66 LMFK-bladet 4/211

5 bemærkelsesværdigt, at der i alle tilfælde opnås brugbare resultater i første forsøg Der er endvidere fundet god overensstemmelse mellem forskellige enzymleverancer (batch es) Gruppe V max (µm/min) (μm) Tabel 1 Resultater for 3 elevgrupper A var fortyndet til 1 U/L i reaktionsblandingen T = 22 C Andre muligheder og begrænsninger A er velegnet til at demonstrere kontrol af enzymaktivitet, idet det hæmmes kraftigt af fosfationer, figur 8 Her er tilsat stigende mængder Na 2 H 4 til reaktionsblandingen (A: 5 U/L, T = 27 C) Hæmningen ved x mm fosfat er beregnet som %Hæmning = (1 v, x mm / v, mm ) 1 %, så hæmningen af enzymet i en reaktionsblanding uden tilsat fosfat (x = mm) er % Følgelig er hæmningen 1 %, når al aktivitet er væk (v, x mm = ) Se Biologisk Instituts vejledning for forslag til yderligere undersøgelser (5) 8 mm fosfat hæmmer altså As aktivitet med 88 % Der må være tale om produktinhibition af fosfat på enzymet og ikke (alene) mindskelse af aktiviteten ved kompleksbinding af metallerne, da tilsætning af 1 mm af den endnu stærkere kompleksdanner, EDTA, kun hæmmer aktiviteten med 18 % Enzymet er altså underlagt produktinhibition Dette gælder ligeledes mange enzymer i glykolysen, hvorfor A kan benyttes som modelenzym for at illustrere kontrol af glykolysen og dermed energiforbrugets indflydelse på cellens omsætning af glukose I gennemgang af enzymers funktion fremhæves ofte aminosyrernes betydning for den 3 dimensionelle struktur og det aktive site i enzymet Det er populært at måle enzymaktiviteten som funktion af ph Her tjener aktivitetens afhængighed af ph som illustration af sure, basiske og neutrale aminosyrers betydning, og det giver en god kobling mellem kemi og biologi Man skal imidlertid tage sig i agt med dette enzym For det første Hæmning (%) 1 5 rodukthæmning af A med dinatriumhydrogenfosfat ( i ) i koncentration (mm) Figur 8 Fosfationer hæmmer A I forsøget blev A fortyndet til 5 U/L i reaktionsblandingen Dinatriumhydrogenfosfat blev tilsat til reaktionsblandingen til enten mm,,8 mm, 8 mm eller 8 mm T = 27 C [pn]= 12 µm LMFK-bladet 4/211 67

6 ligger det optimale ph in vitro så højt (ph = 9,8), at det er svært at finde buffere, der tillader at komme på et stabilt ph væsentligt over dette Man skal helst fremstille en polybuffer, der dækker området ph 4 1 Her kræves imidlertid lidt udviklingsarbejde Man skal sikre, at der er aminogrupper som fosfat acceptor, der skal være ensartet, høj ion styrke, og man skal måle absorbansen af produktet pn ved 45 nm ved de forskellige ph, man agter at måle ved å grund af fenolgruppens relativt lave pk a = 9,9, er ekstinktionskoefficienten afhængig af ph g sidst, men ikke mindst, skal man undgå fosfatbufre, pga fosfationernes hæmning af aktiviteten Det kan være instruktivt at vise betydningen af cysteins HS grupper for bevarelse af aktiviteten Tungmetaller binder sig med høj affinitet til HS grupper, og sidder disse fx i det active site, vil man se hæmning af enzymaktiviteten Det er imidlertid svært at måle tungmetallers indflydelse på aktiviteten af A under standardbetingelserne, pga mulig kompleksdannelse til bufferen Ved tilsætning af fx Cu 2+ ioner ses således en kraftig blåfarvning som følge af kobberkompleksedannelse med DEA, og aktiviteten hæmmes ikke Derfor skal man erstatte DEA med en ikke aminholdig buffer, hvis man vil måle virkningen af tungmetaller, der danner komplekser med aminogrupper, se figur 4 Det er klart, at enzymprojekter lægger op til samarbejde mellem kemi og biologi og evt kemi/biologi og idræt på B niveau Desuden er der ligeledes gode muligheder for meningsfyldt samarbejde mellem biologi/kemi eller bioteknologi og matematik, idet der er mange værdifulde matematiske overvejelser såvel i omsætningen mellem model og genstandsområde i Michaëlis Mentenkinetikken, i omskrivninger til udtryk med lineære grafer som i reaktionskinetikkens differentialigninger Eller blot i håndteringen af udtrykket for v som en funktion af [S]! Råd og vink Med de nævnte begrænsninger er A et stabilt og nemt enzym at arbejde med Dog er der et par råd, der vil kunne lette arbejdet DEA har smeltepunkt på 28 C, og det er derfor som regel et fast stof, når man modtager det Det kræver, at man varmer det let op, inden fortynding Dette kan tage en times tid i vandbad (brug en plastikpose til at undgå vand på etiketten) Det kan anbefales at smelte en god portion og dele denne ud i mindre portioner til senere brug, så man ikke hver gang skal smelte flere hundrede gram DEA er ustabil i vandige opløsninger ved højt ph (!), og bliver gulfarvet ved henstand, så man skal ikke fremstille mere buffer, end man skal bruge inden for et par måneder Substratet, pn, kan købes som piller á 5 mg Dette letter besværet ved afvejning af de relativt små mængder, man skal bruge, og kan anbefales Dog skal de stå under omrøring i mindst en time for, at al stof er opløst I modsat fald får man IKKE reproducerbare resultater fra forsøg til forsøg! Inden man går i gang med elevforsøg, skal man sikre sig, at man arbejder ved en enzymfortynding og substratkoncentration, der giver ordenskinetik (rette linjer under reaktionerne) Man skal instruere eleverne i brug af automatpipetter og indarbejde en rutine til at sikre sig, at man gemmer hvert forsøgsresultat under sit eget navn Man kan nemt komme til at gemme nye forsøg oven i de gamle i forvirringen! Øvelsesvejledning En elevudgave af vejledningen til bestemmelse af enzymaktivitet, K m ligger på brondby-gymdk/undervisning/fag/biologi/ samt i STXFAG på Skolekom Taksigelser Vi vil gerne takke Gert Dandanell på Biologisk Institut for materialer, hjælp og råd, Susanne Andresen fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus, der sørgede for at eleverne fik en praktisk vinkel på emnet via rundvisning og foredrag samt vore skoler for at stille materialer og udstyr til rådighed Referencer 1) Sigma Aldrich: hosphatase, Alkaline From Bovine Intestinal Mucosa: sigmaaldrichcom/catalog/roductdetail do?lang=en&n4=6774 SIGMA&N5 =SEARCH_CNCAT_N BRAND_ KEY&F=SEC; 17/ ) reste Brenna mfl: Affinity Chromatography urification of Alkaline hosphatase from Calf Intestine; Biochem J 151, ; ) Kim Bruun og er Godske etersen: GymnasieBIS, Grundbog 2, side 74 75; Gyldendal, 28 4) atricia M Crofton og A F Smith: Alkaline hosphatase of High and Low Molecular Mass in Human Serum and Bile: A Comparative Study of Kinetic roperties; CLIN CHEM Vol 26 nr 3, ; 198 5) Gert Dandanell; Michael Riis Han sen: Biostruktur og Funktion (vejledning); plbiolifekudk/formidling/gymnasielaererkursus/marts_211/~/media/ lbio/formidling/gymnasielaererkursus/ Science_vejledning_211ashx; 211 6) Ulrik Gerdes; mfl: Basisk fosfatase; laegehaandbogendk/prover-og-svar/ klinisk-biokemi/basisk-fosfatase-2941 html; 21 7) Hans Chr Jensen; Jakob Schiødt; Ulla Christensen: Enzymkinetik: Introduktion til Enzymkinetik; Forlaget 25 8) W Charles Neill: yrophosphate, alkaline phosphatase, and vascular calcification; Circ Res Jul 21, 99:e2;26 9) Henrik arbo; Annette Nyvad; Kend en 3, side 31 34; Gyldendal 21 1) Bodil oulsen: S basisk phosphatase, enzk; Dansk kemi, Årg 74, nr 12, side 18 23; LMFK-bladet 4/211

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

mens mange enzymkatalyserede reaktioner er to-substrat reaktioner (2):

mens mange enzymkatalyserede reaktioner er to-substrat reaktioner (2): KemiF2 Enzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 A + B C + D

Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 A + B C + D Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 Indhold Kernestof... 1 Supplerende stof... 1 1. Differentialligninger (Baggrundsmateriale til Minigame 3)... 1 2. Reaktionsorden (Nulte-, første- og andenordensreaktioner)...

Læs mere

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK 1 Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK Formål: Steady state hastighedsmålinger og kinetisk analyse til undersøgelse af enzymkatalyseret reaktion. Der gøres rede

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme (gruppeopgaver i databar 152 (og 052)) Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme Tirsdag den 17. september kl 13-14.15 (ca) Auditorium 53, bygning 210 Susanne Jacobsen sja@bio.dtu.dk Enzyme and Protein

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Reaktionskinetik - 1 Baggrund. lineære og ikke-lineære differentialligninger. Køreplan

Reaktionskinetik - 1 Baggrund. lineære og ikke-lineære differentialligninger. Køreplan Reaktionskinetik - lineære og ikke-lineære differentialligninger Køreplan 1 Baggrund På 2. eller 4. semester møder kemi/bioteknologi studerende faget Indledende Fysisk Kemi (26201/26202). Her behandles

Læs mere

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12 Side 1 af 23 SRO for 2. y 2012 Opgaveformulering: Med udgangspunkt i enzymet catecholase, som du har lavet to forsøg med, skal du lave enzymkinetiske undersøgelser. Du skal redegøre for centrale begreber

Læs mere

KemiF2 Enzymkinetik. Ved en overfladisk beskrivelse af denne type enzymkatalyseret reaktion, angives reaktionen som (4):

KemiF2 Enzymkinetik. Ved en overfladisk beskrivelse af denne type enzymkatalyseret reaktion, angives reaktionen som (4): KemiF2 nzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

B i o k e m i ø v e l s e 1 Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram

B i o k e m i ø v e l s e 1 Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram Dato: 20. November 2011 Underskrifter: Godkendt: Dato Regulatoriske mekanismer i det intermediære stofskifte

Læs mere

Temaøvelse i differentialligninger Biokemiske Svingninger

Temaøvelse i differentialligninger Biokemiske Svingninger Temaøvelse i differentialligninger Biokemiske Svingninger Rev. 12. november 2009 I denne temaøvelse studerer vi en simpel model for gærglykolyse. Vi starter i Del 1 med at beskrive modellen. Denne model

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Marie Kruse gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Biteknologi A Emelie

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

2. del. Reaktionskinetik

2. del. Reaktionskinetik 2. del. Reaktionskinetik Kapitel 10. Matematisk beskrivelse af reaktionshastighed 10.1. Reaktionshastighed En kemisk reaktions hastighed kan afhænge af flere forskellige faktorer, hvoraf de vigtigste er!

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK BIZYME ØVELE 1 EZYMKIETIK FAGLIG BAGGUD Det forudsættes, at teorien bag enzymer og enzymkinetik er bekendt. ertil kan bl.a. henvises til kapitlet om antibiotika og resistens i Bioteknologiske orisonter,

Læs mere

Abstract:... 1. Indledning til opgaven... 3. Introduktion til emnet... 4. Katalase generelt:... 6. Enzymers strukturelle opbygning...

Abstract:... 1. Indledning til opgaven... 3. Introduktion til emnet... 4. Katalase generelt:... 6. Enzymers strukturelle opbygning... Abstract: This study has been made to describe enzymes, especially their kinetics and structures, and is based on the enzyme catalase. The kinetics has been explained by the Michaelis-Menten-equation and

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 Enzymkemi H.. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 2 Indholdsfortegnelse Enzymkinetik Indledning...2 Teori:...2 Mekanismen...2 Reaktionshastigheden:...5 Fremgangsmåde:...7

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Fredag d 29 januar 2010 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder 6

Læs mere

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Enzymkinetik Nordsjællands biotek fond 24 Forfattere Hans hr. Jensen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Ulla hristensen, Kemisk Institut, Københavns

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen stx123-kem/a-12122012 nsdag den 12. december 2012 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 5 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Bioteknologi A Kommentarer til opgaveformuleringer i opgavesættet 31. maj 2011

Bioteknologi A Kommentarer til opgaveformuleringer i opgavesættet 31. maj 2011 Bioteknologi A Kommentarer til opgaveformuleringer i opgavesættet 31. maj 2011 Spørgsmålene i opgavesættene stilles som udgangspunkt i den betydning der fremgår af listen over typeord, som findes på ministeriets

Læs mere

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Del A Formål: Måling af metabolitkonc. i biopsier fra muskelvæv (rotter). Fremgangsmåde: se øvelsesvejleding Vi målte på ATP og PCr. Herudover var der andre

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx101-KEM/A-26052010 nsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 BMB502, Enzymer og membraner, efterår 11. f Tests, Surveys and Pools Tests Test Canvas : Eksamen i BMB502 Januar 2012 Edit Mode is: Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 Create Reuse Upload s Settings

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013. Her efterår 2011 og forår 2012 Institution Københavns

Læs mere

Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS

Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS Enzymer kan godt være svære at forstå, og oplægget indeholder rigtig meget information. Derfor er det en god idé, at lave noget efterbehandling.

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi A Trille Hertz Quist 3 kea Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Onsdag 23 Januar 2008 kl. 900 1300 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder

Læs mere

Reaktionsmekanisme: 3Br 2 + 3H 2 O. 5Br - + BrO 3 - + 6H + Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig. ca.

Reaktionsmekanisme: 3Br 2 + 3H 2 O. 5Br - + BrO 3 - + 6H + Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig. ca. Reaktionsmekanisme: 5Br - + BrO 3 - + 6H + 3Br 2 + 3H 2 O Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig ca. 10 23 partikler Reaktionen foregår i flere trin Eksperimentel erfaring: Max.

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller

Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller Formål: Øvelsens formål er at bestemme indholdet af kobber i metallegeringer, fx i smykker eller i mønter. Dette gøres ved hjælp af spektrofotometri.

Læs mere

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse)

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Jern korrosion 1 redoxreaktioner 1. Metallers generelle egenskaber. Stikord: malm, tilstandsform, formbarhed, bindingstype, kuglepakning,

Læs mere

Rikke Lund, 3.f Studieretningsprojekt 21/ Reaktionskinetik

Rikke Lund, 3.f Studieretningsprojekt 21/ Reaktionskinetik Rikke Lund,.f Studieretningsprojekt / Abstract Reaktionskinetik This paper examines the subject reaction kinetics and the factors that can affect the speed of the reaction. We investigate how the reaction

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 10/11 Institution Herningsholm Gymnasium, Lillelund vej 21, 7400 Herning Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

KEMI C. Videooversigt

KEMI C. Videooversigt KEMI C Videooversigt Afstemning og mængdeberegning... 2 Atomer og det periodiske system... 2 Forsøgsfilm... 2 Ioner og salte... 3 Molekyler... 3 Opløsninger og tilstandsformer... 3 Organisk kemi... 3 Redoxreaktioner...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk Gymnasium (htx) Kemi A - valghold

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx131-kem/a-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

Højere Teknisk Eksamen maj Kemi A. - løse opgaverne korrekt. - tegne og aflæse grafer. Ved bedømmelsen vægtes alle opgaver ens.

Højere Teknisk Eksamen maj Kemi A. - løse opgaverne korrekt. - tegne og aflæse grafer. Ved bedømmelsen vægtes alle opgaver ens. 054129 18/05/06 12:21 Side 1 Højere Teknisk Eksamen maj 2006 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at - løse opgaverne korrekt - begrunde løsningerne med relevante beregninger,

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

SPEKTRUM HALSE WÜRTZ FYSIK C. Fysiks optakt til et AST-forløb om kroppen af Niels Henrik Würtz. Energiomsætninger i kroppen

SPEKTRUM HALSE WÜRTZ FYSIK C. Fysiks optakt til et AST-forløb om kroppen af Niels Henrik Würtz. Energiomsætninger i kroppen HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Fysiks optakt til et AST-forløb om kroppen af Niels Henrik Würtz Energiomsætninger i kroppen Kondital Glukoseforbrænding Fedtforbrænding Artiklen her knytter sig til kapitel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Bioteknologi A Ditte H.

Læs mere

Teori Hvis en aminosyre bringes til at reagere med natriumhydroxid, dannes et natriumsalt: NH 2

Teori Hvis en aminosyre bringes til at reagere med natriumhydroxid, dannes et natriumsalt: NH 2 Øvelser om aminosyrer og peptider Øvelse 2 Identifikation af et aminosyrehydrochlorid Formål Forsøgets formål er at undersøge et af tre forskellige aminosyrehydrochlorider, som udleveres til klassen. Identifikationen

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Tirsdag d. 7 April 2009 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder 9

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

Aminosyrer. Ionstyrke. Bufferkapacitet.

Aminosyrer. Ionstyrke. Bufferkapacitet. Aminosyrer. onstyrke. Bufferkapacitet. Biologisk vigtige aminosyrer er af formen H 2 N CH(R) COOH, hvor sidekæden R f. eks. kan indeholde alifatiske grupper som methyl eller ethyl, eller den kan indeholde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Diffusionsbegrænset reaktionskinetik

Diffusionsbegrænset reaktionskinetik Diffusionsbegrænset reaktionskinetik Bimolekylære reaktioner Ved en bimolekylær elementarreaktion afhænger hastigheden såvel af den hyppighed (frekvens), hvormed reaktantmolekylerne kolliderer, som af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch.

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Opgave 1 Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Carbon og hydrogenatomer er angivet i følgende struktur

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER

ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER 27023, Forår 2013 ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER Lærer: Maher Abou Hachem, maha@bio.dtu.dk, Tlf. 45252732, Bygning 224, 122 Indholdsfortegnelse: INTRODUKTION... 3 1. Enzymer - definition

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Der findes mange situationer, hvor en bestemt størrelse ændres som følge af vekselvirkninger med

Læs mere

Case opgave : Almen Kemi for Biovidenskab

Case opgave : Almen Kemi for Biovidenskab Case opgave : Almen Kemi for Biovidenskab af Morten J. Bjerrum, Kemisk Institut, KU Part 1: rødvin og hvidvin set fra et kemisk synspunkt Vin indeholder ethanol. Dersom vin henstår uden prop bliver indholdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx111-kem/a-2-19052011 Torsdag den 19. maj 2011 kl. 9.40-14.40 Side 1 af 6 sider Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt

Læs mere

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering af rapporter Antallet af rapporter, der skal afleveres varierer fra fag til fag, så dette vil I blive informeret om

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDETEREKSAME 2006 2006-BT-2 BIOTEKOLOGI HØJT IVEAU Onsdag den 16. august 2006 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver. Alle hjælpemidler tilladt. STOR OPGAVE 1. Myoglobin A. Den røde

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Impuls og kinetisk energi

Impuls og kinetisk energi Impuls og kinetisk energi Peter Hoberg, Anton Bundgård, and Peter Kongstad Hold Mix 1 (Dated: 7. oktober 2015) 201405192@post.au.dk 201407987@post.au.dk 201407911@post.au.dk 2 I. INDLEDNING I denne øvelse

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Vejledning. Prøven Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 delopgaver. Alle hjælpemidler er tilladt.

Vejledning. Prøven Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 delopgaver. Alle hjælpemidler er tilladt. Vejledning Prøven Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 delopgaver. Alle hjælpemidler er tilladt. Opgavebesvarelsen Din opgavebesvarelse skal afleveres i et samlet dokument. Kildehenvisning Du

Læs mere