ÅRSRAPPORTMEDDELELSE ASGAARD GROUP A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORTMEDDELELSE ASGAARD GROUP A/S"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet til Nasdaq OMX Copenhagen via Thomson Reuters ONE den 13. december 2012 ÅRSRAPPORTMEDDELELSE ASGAARD GROUP A/S Resumé Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for ASGAARD GROUP A/S for perioden 1. oktober september 2012 og indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. ASGAARD GROUP koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat før skat på m.dkk -0,9 (m.dkk - 4,3 i 2010/11), hvilket er lavere end den udmeldte resultatforventning på m.dkk Afvigelsen skyldes stort set alene den negative udvikling i Nordic Development Group, hvor den tabte retssag i Bulgarien medfører en nedskrivning på knap m.dkk 10. Uden denne nedskrivning ville koncernen have leveret et resultat før skat i den høje ende af det udmeldte interval. Resultatet efter skat, men før minoritetsinteresser udgør m.dkk -2,0 (m.dkk -3,1 i 2010/11), mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør m.dkk 3,6 (m.dkk -0,5 i 2010/11). Af årets aktiviteter skal nævnes byudviklingsprojektet Hillerød Center Syd, hvor koncernen i løbet af året har erhvervet optioner på yderligere arealer omkring det projekterede superhospital og den kommende station, som begge er endeligt vedtaget i det forløbne regnskabsår. Ydermere skal fremhæves Fredericia Megacenter, hvor etape 1, m² til IDEmøbler er igangsat samt boligprojektet Kastaniehaven i Holbæk, hvor etape 1 (12 boliger) er fuldt udlejede og etape 2 (yderligere 12 boliger) er igangsat. I de associerede selskaber Tetris A/S og Tetris Holding ApS, er der en særdeles positiv udvikling. Tetris A/S påbegyndte i løbet af året salget af RadioRækkerne, der er et projekt med 86 byhuse i Ørestad Nord. Salget forløber planmæssigt og opførelsen af 1. etape af boligerne påbegyndtes i august Ligeledes har Tetris A/S udviklet et boligprojekt i Valby på samlet ca m2, inklusiv 1-2 dagligvarebutikker. Projektet forventes solgt til en institutionel investor inden det iværksættes opført og vi oplever pæn investorinteresse, om end det endnu ikke er solgt. Ledelsen forventer en fremgang i omsætningen for 2012/13 i forhold til 2011/12 og det forventes, at koncernen opnår et resultat i størrelsesordenen DKK 5-15 mio. før skat. Det betydelige spænd er udtryk for dels den generelle usikkerhed og dels at koncernens regnskabsprincipper gør, at vi først kan indtægtsføre indtjening på et projekt, når dette er solgt og afleveret. Dette medfører, at de regnskabsmæssige resultater regnskabsår for regnskabsår er relativt sårbare overfor selv mindre tidsmæssige forskydninger. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Søren Stensdal eller (+45)

2 FORORD 1

3 FORORD SELSKABSINFORMATION NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE Rentemestervej 14 DK-2400 København NV Copenhagen, Denmark TELEFON M.V. Telefon (+45) Web-site CVR NR REGNSKABSÅR DIREKTION Søren Stensdal (adm. direktør) Stig Wadmann BESTYRELSE Chico Sandbeck Michael Vinther Søren Stensdal REVISION Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling afholdes den 23. januar 2013 kl. 10:00 på selskabets adresse. 2 GRAFISK PRODUKTION: ÅRSRAPPORT Grønagers Grafisk 2011/2012 Produktion -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNOVERSIGT LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet og strategi Udvikling i aktiviteter Udvikling i økonomiske forhold Fortsættende aktiviteter Ophørte aktiviteter Usædvanlige forhold Forventet udvikling Usikkerhed ved indregning og måling Særlige risici Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Redegørelse om virksomhedsledelse Corporate governance ASGAARD GROUPs samfundsansvar Interne regler Aktionærforhold Finanskalender Fondsbørsmeddelelser Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Revisorpåtegning ÅRSREGNSKABET Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter

5 FORORD GODE POSITIVE TAKTER..OG ET ENKELT TILBAGESLAG Kære aktionærer og øvrige interessenter Overordnet blev 2011/2012 et positivt år, med god udvikling i alle segmenter. Vi når desværre ikke at realisere et positivt koncernresultat og rammer dermed også under det udmeldte resultatinterval på m.dkk Årsagen hertil kan isoleres til ét enkelt forhold, en tabt retssag i Bulgarien, der medfører en isoleret nedskrivning af et tilgodehavende med knap m.dkk 10. Uden denne éngangspåvirkning, havde vi leveret et positivt resultat i den høje ende af intervallet. Dette tilgodehavende er nu fuldt nedskrevet og vil således ikke kunne influere negativt på koncernens resultater fremadrettet. De væsentligste forhold i koncernen og associerede selskaber i det forløbne år, har været: God fremdrift i byudviklingsprojektet Hillerød Center Syd Påbegyndt opførelse af 2. etape af boligprojektet Kastaniehaven, Holbæk Udlejning og påbegyndt opførelse af 1. etape af Fredericia Megacenter Tetris har succesfuldt påbegyndt salg og opførelse af RadioRækkerne Tetris har solgt og påbegyndt opførelsen af en Pelican Selfstorage i København Fortsat forbedret udlejningsgrad af koncernens bestående erhvervsejendomme Forøgelse af ejerandel i Nordic Development Group fra 51% til 85% 4

6 FORORD Koncernens marked set som en helhed, er afhængigt af dels brugerinteresse og dels fornuftige finansieringsforhold for køberne af de projekter vi udvikler, idet dette er forudsætningen for investorinteressen. Vi ser en fortsat beskeden brugerinteresse for erhvervsejendomme i Danmark og finansieringsadgangen til ejendomme er fortsat særdeles vanskelig. Samtidig er investeringsmarkedet aktuelt præget af, at flere betydende finansieringsaktører søger at nedbringe deres ejendomseksponering, hvilket alt andet lige, lægger pres på priserne på investeringsejendomme. Fokus fra koncernens side, er således i høj grad på udvikling af boligprojekter, primært i København, hvor vi oplever en fornuftig interesse, både for ejerboliger, lejeboliger og fra investorer til sidstnævnte. ASGAARD GROUP har altid opereret med konservative, robuste projektbudgetter og en høj grad af forsigtighed, hvilket bl.a. kan aflæses i koncernens høje soliditet. Samtidig giver forretningsmodellen en god fleksibilitet, når markedskræfterne tilsiger et ændret fokus. Denne tilgang til branchen har langt hen ad vejen stået sin prøve i de seneste år og på baggrund af de spændende projektmuligheder vi arbejder med nu, forventer vi en særdeles positiv udvikling i de kommende år. Søren Stensdal Adm. direktør 5

7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNENEN 2011/ / / / /08 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBVAT) Resultat af finansielle poster Årets totalindkomst Årets totalindkomst der tilfalder moderselskabets aktionærer Investeret kapital inklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Minoriteters andel af egenkapital Balancesum Nettorentebærende gæld Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Heraf investering i materielle aktiver Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme ophørende aktiviteter Pengestrømme i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, aktuelt Beholdning af egne aktier Nøgletal Bruttomargin 85,64% 62,67% 37,67% 20,06% 35,67% Overskudsgrad 26,19% -5,98% -25,71% 29,89% 15,36% Afkast af investeret kapital inklusive goodwill 1,97% -0,34% -0,72% 3,89% 7,05% Egenkapitalforrentning 2,28% -0,32% -3,05% 4,25% 11,74% Soliditet 46,47% 44,31% 46,51% 51,84% 53,67% Aktiver/Egenkapital 2,09 2,05 1,93 1,93 1,86 Finansiel gearing 0,77 0,74 0,61 0,55 0,14 Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning 2,38 3,18 2,14 2,22 1,20 Resultat pr. aktie (DKK) 2,70-0,38-3,72 5,39 16,87 Indre værdi pr. aktie (DKK) 128,51 121,60 119,54 124,31 128,91 Børskurs pr. balancedagen 94,00 100,00 91,00 143,00 234,00 6

8 KONCERNOVERSIGT 100% ASGAARD Properties A/S 100% K/S Realia Rødovre 100% ASGAARD Ejendomsudvikling A/S 100% Komplementar Højmosehus ApS 66,6% K/S ASGAARD Holbæk 100% K/S Højmosehus 66,6% K/S ASGAARD Annebergparken 100% K/S ASGAARD Fredericia 66,6% Annebergparken ApS 100% K/S ASGAARD Osted 100% ASGAARD Projekt Partner A/S 100% K/S ASGAARD Hillerød 100% AG 1 ApS 100% Lejre Komplementar ApS 75,0% AG Finansiering ApS 85,0% Nordic Development Group Holding ApS 100% Nordic Development Group A/S NDG Marine A/S 100% JOC Wind ApS 100% NDG Renewable ApS 100% 25,5% Tetris Holding ApS Nordic Development Group EOOD, Bulgarien 100% 25,5% Tetris A/S NDG Holding Bulgaria EOOD, Bulgarien 100% UAB Nordic Development Group LT, Litauen 100% NDG Greece SA, Grækenland 100% NDG Kokkino Chorio No. 1 Ltd., Grækenland 100% 7

9 LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING HOVEDAKTIVITET OG STRATEGI ASGAARD GROUP koncernen beskæftiger sig med udvikling af projekter indenfor fast ejendom. Koncernen har en diversificeret forretningsplatform, der baserer sig på 3 hovedsegmenter, henholdsvis erhvervs-, boligog investeringsejendomme. I Danmark arbejdes med både erhvervs- og boligprojekter. Via Nordic Development Group arbejdes der med udvikling af boligprojekter i Syd- og Østeuropa. Det er en forudsætning for påbegyndelse af et projekt i koncernen, at vi kan tilføre en merværdi i projektet, eksempelvis i form af opnåelse af myndighedsgodkendelser, opførelse/renovering, udlejning og salg. Modsat traditionelle ejendomsselskaber, der normalt vil være meget påvirkelige af faktorer, som man ikke selv har indflydelse på, såsom udviklingen i konjunkturer, renteniveau m.v., bestemmes vores resultater i langt højere grad af vores egen evne til at opnå reel værdiskabelse. Vores virksomhed er derfor relativt mindre afhængig af den generelle konjunkturudvikling, selvom vi naturligvis har lettere ved at opnå gode resultater i et positivt marked, end i et negativt marked. Det har dog måttet konstateres, at den finansielle krise, som verden har gennemgået de senere år, har bevirket meget svære vilkår for finansiering af særligt ejendomsprojekter, hvilket har en betydelig negativ indvirkning på koncernens driftsresultater. Vor succes udspringer af evnen til at identificere og erhverve de gode projekter, og gennemføre den optimale udvikling heraf, over det kortest mulige tidsforløb. Vi tilstræber en lav risiko, hvor antallet af ubekendte faktorer er så lille som muligt, og vi har høje krav til rentabiliteten i det enkelte projekt. Kort sagt; hellere færre gode end flere jævne projekter. Hele udviklingsfasen er præget af en stram styring af processerne, herunder en grundig kalkulation med rullende projektbudgetter, gennemtænkt ressourceallokering m.v. Vi har en relativt smal, men meget kompetent organisation og benytter os således i en høj grad af outsourcing af ikke-kerneområder. Væsentligt for virksomheden er også vort stærke netværk, dette gælder i forhold til ejendomsbesiddere, rådgivere, finansieringsinstitutter, brugere og investorer m.v. Dette netværk vedligeholdes og udvides løbende i en bevidst proces. Det er virksomhedens strategiske mål, at vi vil være en betydende projektudviklingsvirksomhed i Danmark. UDVIKLING I AKTIVITETER ASGAARD GROUP koncernen har tilpasset virksomheden til de gældende markedsforhold, hvilket har indebåret stærk fokus på omkostningsminimering, reduktion af risici og fastholdelse af høj soliditetsgrad. Et betydeligt indsatsområde, har været at sikre fremdrift i udviklingen af koncernens bestående projektportefølje, for at frigøre ressourcer til nye projekter. Året har været præget af en ganske positiv udvikling i koncernen og aktivitetsniveauet har været fortsat stigende. Af årets aktiviteter skal særligt nævnes, det fortsatte arbejde med udvikling af koncernens projekt Hillerød Center Syd, hvor vi har præsenteret en spændende masterplan for denne nye bydel, iværksættelsen af 2. etape af boligprojektet Kastaniehaven, Holbæk samt udlejning og påbegyndt byggeri af en m 2 butik til IDEmøbler i Fredericia Megacenter. I de associerede selskaber Tetris A/S og Tetris Holding ApS, er der en særdeles positiv udvikling og bl.a. er der i året påbegyndt salg og opførelse af RadioRækkerne, bestående af 86 byhuse i Ørestad Nord. I Nordic Development Group-koncernen, har vi som følge af en tabt retssag i Bulgarien måttet nedskrive knap m.dkk 10, hvilket naturligvis har påvirket koncern resultatet væsentligt negativt. Moderselskabets ejerandel i Nordic Development Group er i løbet af året øget fra 51% til 85%, som følge af en kapitalforhøjelse, hvor alene moderselskabet deltog. 8

10 Fundamentet for virksomhedens fremtidige udvikling er styrket i den forløbne år, hvor det på trods af fortsat vanskelige finansieringsforhold bl.a. er det lykkedes at opnå byggefinansiering til ovennævnte projekter. Brugerinteressen indenfor detailhandelsområdet i Danmark er fortsat relativt lav, ikke mindst for vort primære felt indenfor dette område, som er storbutikker. Detailhandelsområdet forventes også at være vanskeligt at skabe resultater i, i det kommende år. Herudover har brugerinteressen i kontor/logistikområdet været begrænset i Danmark og vi har således i løbet af året kun marginalt reduceret tomgangen i vore bestående investeringsejendomme. Investorernes krav til startforrentningen er fortsat relativt høje, i nogen grad som følge af stigende rentemarginaler, hvilket har modvirket det generelt faldende renteniveau, samt ikke mindst som følge af stærkt forringede muligheder for finansiering af ejendomstransaktioner. Der sker fortsat kun meget få transaktioner indenfor investeringsejendomme. Markedsudviklingen indenfor boligsegmentet har været meget geografisk differentieret, med en overvejende negativ udvikling udenfor Storkøbenhavn og Århus, mens der opleves en solid efterspørgsel efter boliger i hovedstadsområdet. Boliger i Københavnsområdet udgør et fokusområde for koncernen og vi forventer pæn aktivitet på dette felt fremadrettet. Da ovennævnte generelle markedstendenser har været stort set som forventet, har koncernen valgt at fastholde en lav risiko, ved igennem hele regnskabsåret at fokusere på realisation af igangværende projekter, samt en særdeles konservativ tilgang til erhvervelse af nye projekter. ASGAARD GROUP s projektportefølje, ekskl. Nordic Development Group og ekskl. Hillerød Center Syd, fordelte sig ultimo regnskabsåret med ca. 36% erhvervsprojekter, ca. 33% boligprojekter og ca. 31% investerings ejendomme - se figur side 11. Nordic Development Groups projektportefølje består af boligprojekter i Østog Sydøsteuropa, jf. afsnittet herom. Ultimo året har koncernen en ejendomsprojektportefølje, der målt på forventede salgsværdier og fraregnet Hillerød Center Syd, der er i en indledende fase udgør omkring m.dkk se tabel på side 10. Herudover arbejdes løbende med potentielle projekter, som imidlertid ikke er medtaget i projektporteføljen, idet de endnu ikke er så langt i processen, at der er tilstrækkelig sandsynlighed for, at disse vil kunne gennemføres. Indenfor erhvervssegmentet, har koncernens aktiviteter udvist en positiv udvikling, om end fortsat præget af de forringede markedsvilkår. I selskabets væsentligste projekt i dette segment, Fredericia Megacenter, der er et projekt for et butikscenter på m² med storbutikker, opnåede vi i første halvår af regnskabsåret udlejning af 1. etape på m², til IDEmøbler. Vi har nedrevet den bestående bygning på ejendommen og byggeriet af 1. etape forløber planmæssigt i enhver henseende og afleveres til lejer i marts De fysiske tiltag på ejendommen, i form af nedrivning og byggeri, sammen med en aktiv udlejningsindsats, har bragt os i konstruktiv dialog med flere mulige lejere til 2. etape, hvilket giver begrundet forventning om, at vi i løbet af indeværende regnskabsår kan påbegynde opførelsen af 2. etape. Lejeindtægten for investeringsejendomme er steget med t.dkk i 2011/12. Heraf kan t.dkk henføres til en verserende retssag mod en lejer, hvor modparten har taget bekræftende til genmæle for dette beløb, der i øvrigt er indgået efter udgangen af regnskabsåret 2011/12. Der har ikke tidligere været indtægtsført tilgodehavende leje vedrørende denne retssag. Den resterende forøgelse af lejeindtægten kan henføres dels til ordinære leje reguleringer og dels til forøget udlejning. Der er opnået yderligere udlejning i både ejendommen Valhøjs Allé, Rødovre og i ejendommen Formervangen, Glostrup, mens der ikke har været opsigelser eller fraflytninger i koncernens erhvervsejendomme, hvorved udlejningsgraden er fortsat stigende. 9

11 LEDELSESBERETNING Erhverv: Fredericia Megacenter, Fredericia, m 2 Type Udvikler Ejerandel Opsøgning/ Myndigheder Projektudvikling Opførelse/ Renovering Udlejning Retail ASGAARD 100% 27% 27% 2013/ Salg Forventet afslutning*) Projektværdi DKK Mio Vægtet Asgaard Group ejerandel Hillerød Syd, Hillerød, m 2 Kontor/Retail ASGAARD 100% Industriparken, Ballerup, m² Adelgade, København, m² Kontor Tetris 60% 2013/ Kontor/Retail Tetris 60% 2014/ Boligprojekter: Kastaniehaven, Holbæk, m 2 RadioRækkerne, København, m² Carl Jacobsensvej, København m² Esthersvej, Hellerup, 600 m² Bolig ASGAARD 66% 60% 30% 2013/ Bolig Tetris I.R. 17% 2014/ Bolig/Retail Tetris 60% 2014/ Bolig Tetris 60% I.R. 2012/ Investeringsejendomme: Valhøjs Allé, Rødovre, m 2 Kontor/Logistik ASGAARD 100% 80% 2012/ Formervangen, Glostrup, m 2 Kontor/Logistik ASGAARD 100% 79% 2012/ Borupvang, Kontor ASGAARD 100% 67% 2012/ Allerød, m 2 Lyskær, Kontor ASGAARD 100% 2012/ Herlev, m 2 Kærvej, Hørsholm, m 2 Kontor/Logistik ASGAARD 100% 2012/ Højmosehus, Emdrup, 500 m² Bolig ASGAARD 100% 2012/ Gennemført Igangværende I.R. = Ikke relevant *) Forventet endelig afslutning af projekt. Delaflevering kan have fundet sted løbende. 10

12 LEDELSESBERETNING Investeringsejendomme 36% Erhverv 33% Bolig 31% 11

13 LEDELSESBERETNING Der er ikke foretaget køb eller salg af ejendomme i 2011/12. I Tetris er der i løbet af året opnået lokalplan og byggetilladelse til en Pelican Selfstorage på Kalkbrænderihavnsgade, København Ø. Projektet er solgt og opførelsen påbegyndtes i september 2012, med Rasmus Friis A/S som hovedentreprenør. Desuden har Tetris i løbet af året erhvervet en grund, beliggende mellem Adelgade og Borgergade centralt i København. Der pågår p.t. udvikling af et visionært kontorprojekt på grunden og der er allerede forhandlinger med interesserede domicillejere. I byudviklingsprojektet Hillerød Center Syd, har koncernen i løbet af året erhvervet optioner på yderligere arealer omkring det projekterede superhospital og den kommende station, som begge er endeligt vedtaget i det forløbne regnskabsår. I juni 2012 præsenterede vi et revideret og udbygget oplæg til en masterplan for området og der pågår p.t. dialog med de relevante myndigheder, der skal føre til realiseringen heraf. Såfremt vores masterplan realiseres i fuldt omfang, vil de arealer, som vi har optioner på, kunne rumme m² og projektet vil dermed blive langt det største, som koncernen har beskæftiget sig med og blandt de historisk største private byudviklingsprojekter i Danmark. De første lokalplaner forventes at kunne foreligge i 2014 og der arbejdes målrettet for at skabe en bæredygtig og attraktiv bydel, der kan understøtte den positive udvikling som Hillerød gennemgår. Koncernens aktiviteter indenfor boligudvikling i Danmark, har ligeledes været i en positiv udvikling: I boligudlejningsprojektet Kastaniehaven, Holbæk er 1. etape på 12 boliger opført og udlejet ved starten af regnskabsåret og 2. etape er under opførelse og forventes færdigt i regnskabsåret 2012/ og sidste etape forventes igangsat inden udgangen af regnskabsåret 2012/13. I boligprojektet Højmosehus, Emdrup, er alle 4 rækkehuse lejet ud og drives som en udlejningsejendom. I forbindelse med frigørelse af ét af husene, er dette netop sat til salg og forventes solgt i regnskabsåret 2012/13. Øvrige huse vil blive solgt i den takt de kan frigøres for lejemål. Tetris A/S påbegyndte i løbet af året salget af RadioRækkerne, der er et projekt med 86 byhuse i Ørestad Nord. Salget forløber planmæssigt og opførelsen af 1. etape af boligerne påbegyndtes i august Ligeledes har Tetris A/S udviklet et boligprojekt i Valby på samlet ca m 2, inklusiv 1-2 dagligvare butikker. Projektet forventes solgt til en institutionel investor inden det iværksættes opført og vi oplever pæn investorinteresse, om end det endnu ikke er solgt. Udover de solgte boliger i RadioRækkerne, er der ikke solgt projekter i dette segment i løbet af regnskabsåret. ASGAARD GROUP A/S har i løbet af regnskabsåret øget sin ejerandel i Nordic Development Group, der beskæftiger sig med udvikling af boligprojekter. Ejerandelen er hævet fra 51% til 85% ved tegning af ny kapital i selskabet. Selskabet har før finanskrisen satte ind - i Syd- og Østeuropa erhvervet byggejord til boligbyggeri i Chania på Kreta (Grækenland), i Varna i Bulgarien og Panevezys i Litauen med et samlet byggeretsareal på i alt ca m m 2 (i Litauen) af den erhvervede jord udvikles i partnerskab med en lokal partner. Fratrukket partnerens ejerandel råder Nordic Development Group således i alt over etage meter, alle med færdigudviklede og myndighedsgodkendte projekter. Koncernen har jf. note 22 nedskrevet på disse aktiver. Finanskrisen har haft stor indflydelse i de pågældende lande, hvilket har medført, at man ikke har været i stand til at skabe salg af de færdigudviklede boligprojekter, på trods af en betydelig indsats herfor. 12

14 LEDELSESBERETNING PROJEKT HILLERØD CENTER SYD 13

15 LEDELSESBERETNING Nordic Development Group har i løbet af året lukket sit danske kontor og har således ikke egne ansatte i Danmark, idet alle opgaver i forbindelse med koncernens projekter nu varetages af ASGAARD GROUP. Omkostningsniveauet er nu så lavt, at selskabet forventes at være i stand til at vedligeholde værdien af selskabets aktiver, herunder de foretagne investeringer i bl.a. jord og projektudvikling. Koncernen har i tidligere regnskabsår foretaget nedskrivninger på disse aktiver. I et af Nordic Development Group-koncernens bulgarske datterselskaber, har man i regnskabsåret tabt en retssag, der har medført en nedskrivning på knap m.dkk 10, hvilket igen medfører et utilfredsstillende resultat for Nordic Development Group-koncernen. FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Koncernen har haft en omsætningsstigning, primært som følge af udlejningen af 1. etape i Kastaniehaven, Holbæk, samt forbedret udlejningsgrad af koncernens øvrige ejendomme. OPHØRENDE AKTIVITETER Koncernen har ikke ophørende aktiviteter. USÆDVANLIGE FORHOLD Årets resultat har ikke været påvirket af usædvanlige forhold, bortset fra den beskrevne negative påvirkning af en tabt retssag i Bulgarien. UDVIKLING I ØKONOMISKE FORHOLD ASGAARD GROUP koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat før skat på m.dkk -0,9 (m.dkk -4,3 i 2010/11), hvilket er lavere end den udmeldte resultatforventning på m.dkk Afvigelsen skyldes stort set alene den negative udvikling i Nordic Development Group, hvor den tabte retssag i Bulgarien medfører en nedskrivning på knap m.dkk 10. Uden denne nedskrivning ville koncernen have leveret et resultat før skat i den høje ende af det udmeldte interval. Resultatet efter skat, men før minoritetsinteresser udgør m.dkk -2,0 (m.dkk -3,1 i 2010/11), mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør m.dkk 3,6 (m.dkk -0,5 i 2010/11). Resultatet anses for at være mindre tilfredsstillende, også under hensyntagen til den ovenfor beskrevne udvikling i markedsvilkårene. Årets pengestrømme fra driften udgjorde m.dkk -7,4 (m.dkk -20,1 i 2010/11), pengestrømmene fra investerings aktiviteterne udgjorde m.dkk 6,2 (m.dkk -5,5 2010/11) og pengestrømmene fra finansiering udgjorde m.dkk -1,2 (m.dkk -6,3 i 2010/11). Årets samlede pengestrømme udgjorde m.dkk -2,4 mio. (m.dkk -20,9 i 2010/11). Der er i året investeret i indretning og renovering af koncernens projektejendomme. FORVENTET UDVIKLING Koncernens likviditet forventes styrket i 2012/13, bl.a. gennem forventet salg af projekter. Vores høje soliditet, sammen med en meget lav omkostningsbase, forventes at give gode betingelser for eksempelvis overtagelse af projekter og ejendomme fra finansielle institutioner, der har overtaget disse fra nødlidende aktører. Boligsegmentet forventes at rumme pæne muligheder og fokus vil være primært på færdiggørelse af de igangværende projekter, idet det dog forventes, at der vil være basis for selektivt udvalgte boligprojekter, primært i hovedstadsregionen, både som udlejningsog ejerboliger. Tetris A/S og Tetris Holding ApS forventes i 2012/13 at bidrage med et overskud. Nordic Development Group forventes i 2012/2013 at bidrage med et mindre underskud. 14

16 LEDELSESBERETNING Ledelsen forventer en fremgang i omsætningen for 2012/13 i forhold til 2011/12 og det forventes, at koncernen opnår et resultat i størrelsesordenen m.dkk 5-15 før skat. Det betydelige spænd er udtryk for dels den generelle usikkerhed og dels at koncernens regnskabsprincipper gør, at vi først kan indtægtsføre indtjening på et projekt, når dette er solgt og afleveret. Dette medfører, at de regnskabsmæssige resultater regnskabsår for regnskabsår er relativt sårbare overfor selv mindre tidsmæssige forskydninger. Koncernen disponerer over den tilstrækkelige likviditet til gennemførelse af de budgetterede aktiviteter i det kommende år. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Der henvises til note 2 vedrørende usikkerhed ved indregning og måling. SÆRLIGE RISICI Forretningsmæssige risici Koncernens væsentligste forretningsmæssige risiko er primært knyttet til udviklingen i det danske ejendomsmarked, samt i mindre grad til udviklingen i de globale ejendomsmarkeder, herunder landespecifikt i Grækenland, Litauen og Bulgarien, hvor koncernen har aktiviteter. Dagsværdien af investeringsejendommene påvirkes primært af afkastkravet til de enkelte ejendomme. Afkastkravet fastsættes af ledelsen ud fra bl.a. udviklingen i markedsforhold, renteniveau og erfaringer med køb og salg. Det gennemsnitlige anvendte afkastkrav for de enkelte ejendomstyper er: Erhverv 7,28% (2010/11: 7,13%) Bolig 5,25% (2010/11: 5,00%) Følsomheden ved ændringer i afkastkrav til investeringsejendomme er beskrevet i tabel 1 på følgende side. Erhvervsejendommene er netto værdireguleret med t.dkk 160. Dette er en sammensætning af: merudlejning i ejendommene Valhøjs Allé, Rødovre og Formervangen, Glostrup, markedsmæssig justering af forventninger til fremtidige lejeindtægter forhøjelse af afkastprocent for 2 ejendomme efter individuel vurdering Den gennemsnitlige afkastprocent for erhvervs ejendomme er således 7,28% for 2011/12 (2010/11: 7,13%) Opgørelse af dagsværdi for koncernens investeringsejendomme Koncernens investeringsejendomme måles til dagsværdi i balancen og værdireguleringerne i forbindelse hermed føres over resultatopgørelsen. 15

17 LEDELSESBERETNING Tabel 1 Lavere afkast Årsrapport Højere afkast Ændring i afkastsprocent -0,50% -0,25% - 0,25% 0,50% Markedsværdi, t.dkk Ændring i markedsværdi, t.dkk Ændring i resultat/egenkapital, t.dkk Tabel 2 Fuldt udlejet Årsrapport Ændring i tomgangsprocenten % +10% Markedsværdi, t.dkk Ændring i markedsværdi, t.dkk Ændring i resultat/egenkapital, t.dkk Boligejendommene er netto værdireguleret med t.dkk Dette er en følge af en forhøjelse af afkastprocenten for 1 ejendom efter individuel vurdering Den gennemsnitlige afkastprocent for boligejendomme er 5,25% for 2011/12 (2010/11: 5,00%). I henhold til koncernens anvendte regnskabsprincip indregnes tomme lejemål til skønnet genudlejningsværdi med fradrag af 25%. Såfremt koncernens ejendomme var fuldt udlejet, ville det medføre en forøgelse af dagsværdien på koncernens ejendomme med t.dkk fra t.dkk til t.dkk og en forøgelse af egenkapitalen pr med t.dkk Følsomheden ved ændring af den anvendte fradragsprocent for tomgang er beskrevet i tabel 2 ovenfor. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret over for en række finansielle risici, som er omtalt i note 35. Videnressourcer Koncernens videnressourcer kan opdeles i to kate gorier, henholdsvis kunder og medarbejdere. 1. Kunder Det er koncernens mål at skabe værdi for kunderne, forstået som slutkøberne, henholdsvis slutbrugerne af de udviklede ejendomme, uanset om der er tale om købere af de boliger vi udvikler, lejerne i de erhvervsejendomme, som vi udvikler, eller slutinvestorer til vore projekter. Oplevet værdi i form af høj kvalitet og god service afspejler sig primært i tilfredsheden hos brugere, samt på længere sigt i evnen til at opnå den optimale værdiansættelse af vore færdigudviklede projekter. Det er vort absolutte billede, at vi er i stand til at skabe denne tilfredshed. 2. Medarbejdere Ambitionen om at være synlig i markedet med en god markedsposition betyder, at ASGAARD GROUP A/S er præget af et dynamisk videnmiljø i hastig forandring. Det stiller især store krav til koncernen, når det gælder opsamling og udbredelse af ny viden 16

18 FORORD KASTANIEHAVEN, HOLBÆK 17

19 LEDELSESBERETNING i organisationen. Derudover spiller den enkelte medarbejders personlige viden en afgørende rolle og særligt enkelte nøglemedarbejderes viden og kontaktnet kan have endog meget stor betydning. For til stadighed at kunne levere og udvikle konkurrencedygtige projekter er det afgørende, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau, hvilket igen forventes at blive positivt påvirket af arbejdet med at skabe en stærkere profil, også på brugerniveau. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. REDEGØRELSE OM VIRKSOMHEDSLEDELSE NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen offentlig gjorde i 2011 opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse at ASGAARD GROUP A/S lever op til de væsentligste anbefalinger for god selskabsledelse. ASGAARD GROUP A/S har for nuværende ikke fundet det relevant at nedsætte et nominerings- eller vederlagsudvalg som følge af koncernens størrelse. ASGAARD GROUP A/S har ikke fundet det relevant, at oplyse de enkelte bestyrelses- og direktions medlemmers vederlag, da bestyrelsen er af den opfattelse, at aflønningen af disse følger almindelig dansk praksis. Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Virksomheden har etableret risikostyrings- og interne kontrolsystemer for at sikre, at den interne og eksterne finansielle rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation. ASGAARD GROUP A/S har udarbejdet en fuldstændig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2011/2012, som kan læses eller downloades på: investor-downloads/ lovpligtig-redegoerelsefor-virksomhedsledelse-asgaard-group.pdf CORPORATE GOVERNANCE ASGAARD GROUP A/S har i øvrigt, i lighed med tidligere år, en politik for selskabsledelse opdelt i nedenstående 8 hovedafsnit. 1. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Bestyrelsen vurderer med jævne mellemrum, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur fortsat er hensigtsmæssig. Selskabet har en dominerende hovedaktionær med en ejerandel på 78%. Bestyrelsen har anbefalet, at denne ejerandel nedbringes til under 2/3, så hovedaktionæren ikke selvstændigt kan gennemføre vedtægtsændringer. ASGAARD GROUP A/S har én aktieklasse. 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet ASGAARD GROUP A/S ledelse ønsker og arbejder fortsat aktivt for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærerne og øvrige interessenter. Selskabet tilstræber en høj grad af åbenhed og effektiv formidling af information. Selskabet har således udbygget sin kommunikationsindsats, bl.a. ved deltagelse i aktiemesser, gennemførelse af eksterne præsentationer m.v., med henblik på at øge synligheden af selskabet og dets aktiviteter. Grundet den relativt langsigtede karakter af ASGAARD GROUP A/S virksomhed, er det ledelsens opfattelse, at offentliggørelse af kvartalsrapporter ikke tilfører nogen væsentlig merværdi for aktionærerne og selskabet fastholder således, at man udover årsrapporten alene aflægger halvårsrapport. 18

20 LEDELSESBERETNING For at opfylde behovet for en samlet præsentation af udviklingen på kvartalsniveau, offentliggør selskabet periodemeddelelser, uden regnskabstal, om aktiviteterne i 1. og 3. kvartal af regnskabsåret. Disse periodemeddelelser offentliggøres hhv. medio februar og medio august. 3. Åbenhed og gennemsigtighed Gennem et aktivt og struktureret investor relations- og informationsarbejde føres en afbalanceret dialog med investorer, analytikere og andre interessenter. Al kommunikation foregår under hensyntagen til gældende lovgivning. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen gennemgår og fastlægger hvert år de overordnede strategiske opgaver i koncernen og tilrettelægger et niveau for den interne rapportering, som sikrer en tilfredsstillende finansiel og ledelsesmæssig kontrol af selskabet. Bestyrelsens forretningsorden gennemgås tillige én gang årligt med henblik på tilpasning til aktuelle behov. 5. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har en bred sammensætning af kompetencer, og udvælgelse af nye bestyrelseskandidater tager udgangspunkt i, hvilken grad af faglig kompetence, eventuelt kombineret med generel forretningsmæssig erfaring, som bestyrelsen mener, der er behov for at supplere bestyrelsen med. ASGAARD GROUP A/S bestyrelse er uafhængig og benytter sig ikke af faste udvalg eller komiteer. Der blev i 2011/12 afholdt 10 bestyrelsesmøder, og der er planlagt 6 for 2012/2013. I overensstemmelse med anbefalingerne, er medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år. ASGAARD GROUP A/S har ikke defineret, hvor mange tillidshverv et bestyrelses medlem må have, idet der i højere grad fokuseres på det enkelte medlems bidrag, kompetencer og kapacitet. Hvert år foretages en systematisk evaluering af bestyrelsens arbejdsform. 6. Bestyrelsens og direktionens vederlag ASGAARD GROUP A/S søger at sikre, at vederlaget til bestyrelse og direktion ligger på et konkurrence dygtigt og rimeligt niveau og er tilstrækkeligt til at sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde kompetente personer. Medlemmerne af bestyrelsen modtager et fast årligt vederlag, og det samlede vederlag til bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Der er i regnskabsåret afsat vederlag til bestyrelsen på t.dkk 70, heraf t.dkk 50 til formanden. Bestyrelsen er p.t. ikke omfattet af incitamentsprogrammer eller bonusordninger. Aflønningen af direktionen, der p.t. består af den administrerende direktør og selskabets projektudviklingsdirektør, fastlægges af bestyrelsen. I 2011/2012 bestod aflønningen af den administrerende direktør af en fast løn inklusive visse goder. Den admini strerende direktør er ikke omfattet af bonus- eller anden incitamentsordning. Projektudviklingsdirektørens aflønning bestod ligeledes af fast løn inklusive visse goder, samt en bonusordning, baseret på virksomhedens samlede økonomiske resultat. Direktionens ansættelsesforhold, herunder aflønning og fratrædelses vilkår, vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for stillinger af denne karakter og medfører ikke særlige forpligtelser for selskabet. 7. Risikostyring Det er bestyrelsens opgave at kontrollere, at selskabet har en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici knyttet til de forretningsmæssige aktiviteter og den fastlagte strategi identificeres, at der fastlægges en politik og rammer for selskabets risici, samt at der er opbygget systemer til styring af risici. Politikkerne og rammerne for den operationelle og finansielle risikostyring vedtages af bestyrelsen, og rapportering vedrørende risici indgår i den løbende rapportering til bestyrelsen. For en nærmere beskrivelse af ASGAARD GROUP A/S risikoforhold henvises til afsnittet herom i nærværende årsrapport. 19

21 FORORD 20 PROJEKT HILLERØD CENTER SYD

22 LEDELSESBERETNING 8. Revision Bestyrelsen gennemgår de interne kontrolsystemer mindst én gang årligt, og indtil videre vurderes der ikke at være behov for etablering af en egentlig intern revision. Bestyrelsen har ikke fundet det hensigtsmæssigt at nedsætte et selvstændigt revisionsudvalg, hvorfor revisionsudvalgets arbejdsopgaver varetages af den samlede bestyrelse. Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem bestyrelsen og revisor. ASGAARD GROUPS SAMFUNDSANSVAR (CSR) ASGAARD GROUP har endnu ikke vedtaget skriftlige politikker for integrering af samfundsansvar som et led i selskabets strategi og aktiviteter. Der afgives derfor ikke en særskilt redegørelse om samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99a. ASGAARD GROUP er en organisation med relativt få ansatte med et højt kompetenceniveau. ASGAARD GROUPs holdninger og kultur er dannet gennem en årrække via dialog mellem ledelse og medarbejdere, og kommer til udtryk i det daglige arbejde ved den måde vi agerer overfor hinanden og overfor tredjemand, uanset om det måtte være kunder, leverandører, rådgivere, aktionærer eller det omgivende samfund. Responsible business ASGAARD GROUPs holdninger og værdier udtrykkes i dagligdagen bl.a. via begrebet Responsible business. Med Responsible business tænkes ikke alene på det rent forretningsmæssige, men også på, at det netop er på samspillet mellem ASGAARD GROUPs medarbejdere og eksterne parter, at ASGAARD GROUPs berettigelse i samfundet måles. Medarbejdere Medarbejderne er ASGAARD GROUPs vigtigste ressource. Kun gennem medarbejdernes aktive og ansvarlige deltagelse i dagligdagen, kan ASGAARD GROUP skabe resultater til glæde for medarbejderne, aktionærerne og øvrige interessenter, herunder det omgivende samfund. Medarbejdernes trivsel er af stor betydning for ASGAARD GROUP. Sikkerhed på arbejdspladsen Byggerier rummer altid en sikkerhedsmæssig risiko. ASGAARD GROUP har derfor fokus på at sikre korrekte og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på alle ASGAARD GROUPs byggepladser. Fokus på sikkerhed på byggepladserne har således høj prioritet, hvorfor ASGAARD GROUP udover egne tilsyn med sikkerheden har tilknyttet har tilknyttet eksterne specialister til at føre tilsyn med overholdelse af alle sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Kunder ASGAARD GROUP er en kundefokuseret og handlingsorienteret virksomhed med fokus på at tilføre værdi, ved at tilbyde kunderne og markedet de projekter, som aktuelt efterspørges. Uanset om kunden er en professionel ejendomsbruger eller investor, eller en boligkøber, der står foran en betydelig personlig beslutning, søger ASGAARD GROUP at tilbyde kunden et godt og oplyst beslutningsgrundlag. Lokalsamfundet ASGAARD Group er bevidst om, at alle virksomheder er en vigtig del i at få samfundet herunder lokalsamfundet til at fungere godt til glæde for såvel borgerne som virksomhederne. 21

23 LEDELSESBERETNING Miljø ASGAARD GROUP er bevidst om den generelle samfundsmæssige fokusering på optimering af miljøforhold, herunder reduktion af udledning af CO 2 og fokus på Green Building. ASGAARD GROUP samarbejder derfor med brugere og investorer om at tilbyde miljørigtige løsninger i forbindelse med opførelse af nye projekter afstemt efter kundens ønsker og behov. Korruption ASGAARD GROUP indgår og gennemfører kun aftaler på en lovlig og etisk korrekt måde. ASGAARD GROUP er bevidst om, at der på enkelte af ASGAARD GROUPs forretningsområder er risiko for korruption, som følge af blandt andet kulturelle forhold og de betydelige involverede værdier. ASGAARD GROUPs medarbejdere har klare instrukser om, at ASGAARD GROUP under ingen omstændigheder vil være part i korruption uanset formålet hermed. INTERNE REGLER I overensstemmelse med Lov om Værdipapirhandel har direktionen i ASGAARD GROUP indarbejdet et internt regelset for bestyrelsesmedlemmers, direktionens og ledende medarbejderes handel med aktier og behandling af intern viden. AKTIONÆRFORHOLD Selskabets aktiekapital udgør nominelt t.dkk og består af aktier á DKK 10. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Selskabets vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jfr. dog Selskabslovens 107. Stensdal Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV, besidder 78,33 % af stemmerettighederne og kan udøve bestemmende indflydelse over koncernen. I henhold til generalforsamlingsbeslutning på den ordinære generalforsamling pr. 26. januar 2012, er bestyrelsen bemyndiget til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen. Pr. 30. september 2012 råder selskabet over stk. egne aktier (2010/11: stk.), svarende til 5,3% af aktiekapitalen (2010/11: 5,3%), erhvervet med henblik på annullering i forbindelse med en mulig fremtidig nedsættelse af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen, direktionen og ledende medarbejdere ejer på tidspunktet for årsrapportens godkendelse tilsammen aktier svarende til ca. 78,9% af aktiekapitalen. 22

24 LEDELSESBERETNING FINANSKALENDER 2012/ Årsrapport for 1/ / Ordinær generalforsamling Periodemeddelelse 1. kvartal Halvårsrapport for 1/ / Periodemeddelelse 3. kvartal Årsrapport for 1/ / FONDSBØRSMEDDELELSER 2011/ Meddelelse nr Årsrapportmeddelelse 2010/ Meddelelse nr Indberetning af insiders transaktioner i ASGAARD GROUP A/S Meddelelse nr Indkaldelse til ordinær generalforsamling Meddelelse nr Indberetning af insiders transaktioner i ASGAARD GROUP A/S Meddelelse nr Indberetning af insiders transaktioner i ASGAARD GROUP A/S Meddelelse nr Indberetning af insiders transaktioner i ASGAARD GROUP A/S Meddelelse nr Referat af ordinær generalforsamling i ASGAARD GROUP A/S Meddelelse nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2011/ Meddelelse nr Indgåelse af optionsaftale Hillerød Center Syd Meddelelse nr Opdatering af investorpræsentation Meddelelse nr Udlejning af 1. etape på m² i Fredericia Megacenter Meddelelse nr Halvårsrapport 2011/ Meddelelse nr ASGAARD GROUP A/S har præsenteret Hillerød Kommune for skitseforslag til ny bydel i Hillerød Syd Meddelelse nr Periodemeddelelse 3. kvartal 2011/ Meddelelse nr ASGAARD GROUP A/S tegner kapitalforhøjelse i Nordic Development Group Holding ApS Meddelelse nr ASGAARD GROUP A/S Finanskalender 2012/

25 LEDELSESBERETNING BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS ØVRIGE LEDELSESERHVERV FORMAND FOR BESTYRELSEN CHICO SANDBECK Medlem af bestyrelsen for: Sandbeck A/S Mikado House ApS Direktør for: Sandbeck A/S Sandbeck Holding ApS Mikado House ApS Øvrige: Medlem af voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed MEDLEM AF BESTYRELSEN MICHAEL VINTHER Formand af bestyrelsen for Aktieselskabet Franske Vingårde Anton Dam Møbler A/S Big Fonden BIG 1 Holding A/S BIG 2 Holding A/S BIG 4 A/S BIG 5 A/S BIG 6 A/S DEAS A/S DEAS Holding A/S DEAS Invest A/S Don Plast 2003 A/S FB Gruppen A/S Investeringsforeningen Formuepleje Invest IFO Instituttet for Opinionsanalyse A/S MJJM A/S Pensionskassernes Ejendomme A/S Næstformand for: FC Nordsjælland Holding A/S FC Nordsjælland A/S Medlem af bestyrelsen for: Addition/+ Consulting A/S Agnitio Holding A/S Derma Pharm A/S Drømmeland A/S Ejendomsselskabet Reskavej 1 A/S Esoft a/s Esoft systems a/s Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS Go-to A/S Go-to-Italy A/S Hotel Ebeltoft Strand A/S Inox Stål Handelsselskab A/S Intercool Food Technology ApS JMI Ejendomme A/S JMI Gruppen A/S JMI Investering A/S JMI Projekt A/S Kameraudlejningen ApS Newcap Holding A/S Newco af 11. februar 2004 A/S Nordic Petrol Systems A/S Nordic Petrol Systems Holding ApS Nybolig Jan Milvertz A/S Sjællandske Ejendomme A/S Vestsjællands Invest A/S Direktør for: H S-S ApS MEDLEM AF BESTYRELSEN OG DIREKTØR SØREN STENSDAL Formand for bestyrelsen for: Agnitio A/S Agnitio Holding A/S Anthill Agency A/S Asgaard Projekt Partner A/S Asgaard Properties A/S Glunz & Jensen A/S Hotel Ebeltoft Strand A/S IES Holding A/S Lightyears A/S NDG Marine A/S NDG Waterliving ApS Nordic Development Group A/S Nordic Development Group Holding ApS 24

26 LEDELSESBERETNING ParkZone A/S ProTelevison Technologies Corp. A/S Tetris A/S UAB NDG Panevezys 1, Litauen UAB NDG Panevezys 2, Litauen UAB NDG Panevezys 3, Litauen UAB Nordic Development Group LT, Litauen UAB Nordic Development Group Panevezys, Litauen Medlem af bestyrelsen for: Accustos A/S Aktieselskabet af 14. Februar 2006 Asgaard Ejendomsudvikling A/S Farum Inddustriejendomme A/S K/S Asgaard Annebergparken K/S Asgaard Fredericia K/S Asgaard Hillerød K/S Asgaard Holbæk K/S Asgaard Osted K/S Højmosehus K/S Realia Rødovre Realia A/S Realia Ballerup A/S Stensdal Group A/S Direktør for: Accustos A/S AG Finansiering ApS AG1 ApS Aktieselskabet af 14. Februar 2006 Annebergparken ApS Asgaard Ejendomsudvikling A/S Farum Industriejendomme A/S Komplementar Højmosehus ApS Lejre Komplementar ApS Realia A/S Realia Ballerup A/S Realia Aalestrup ApS Stensdal Group A/S DIREKTØR STIG WADMANN Formand for bestyrelsen for: Asgaard Ejendomsudvikling A/S Medlem af bestyrelsen for: Accustos A/S Asgaard Projekt Partner A/S Asgaard Properties A/S Hotel Ebeltoft Strand A/S K/S Asgaard Fredericia K/S Asgaard Hillerød NDG Marine A/S NDG Waterliving ApS Nordic Development Group A/S Nordic Development Group Holding ApS ParkZone A/S Polyart ApS Realia A/S Realia Ballerup A/S Stensdal Group A/S S.W. Development ApS Direktør for: Asgaard Projekt Partner A/S Asgaard Properties A/S Polyart ApS S.W. Development ApS 25

27 26 PROJEKT HILLERØD CENTER SYD

28 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for ASGAARD GROUP A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og koncernen står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 13. december 2012 Direktion Søren Stensdal Stig Wadmann Bestyrelse Chico Sandbeck Michael Vinther Søren Stensdal 27

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

ASGAARD GROUP. ASGAARD GROUP A/S Rentemestervej 14 DK-2400 København NV Copenhagen, Denmark. Tlf. (+45) 33 11 00 24 Fax (+45) 33 11 00 36

ASGAARD GROUP. ASGAARD GROUP A/S Rentemestervej 14 DK-2400 København NV Copenhagen, Denmark. Tlf. (+45) 33 11 00 24 Fax (+45) 33 11 00 36 ÅRSRAPPORT 2011/2012 ASGAARD ASGAARD GROUP ASGAARD GROUP A/S Rentemestervej 14 DK-2400 København NV Copenhagen, Denmark info@asgaardgroup.com www.asgaardgroup.com WWW.GGP.DK Tlf. (+45) 33 11 00 24 Fax

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011.

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011. 3. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011. FORTSAT TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2009/2010. Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2009/2010. Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010. 1. KVARTAL 2009/2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010. FORTSAT LAV AKTIVITET BÅDE INVESTERINGS OG UDLEJNINGSMARKEDET LIDER ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2011/2012. Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet den

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2011/2012. Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet den 1. KVARTAL 2011/2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2012. Indberettet den 16.02.2012. GODE TAKTER - MEN FORTSAT VANSKELIGE FINANSIERINGSVILKÅR ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2008/2009. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009.

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2008/2009. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009. 3. KVARTAL 2008/2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009. MEGET LAV AKTIVITET MARKEDET FORTSAT UNDER AFMATNING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2009/2010. Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet den

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2009/2010. Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet den 3. KVARTAL 2009/2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2010. Indberettet den 24.08.2010. FORTSAT LAV AKTIVITET LILLE BEDRING KAN SPORES PÅ UDLEJNINGSMARKEDET ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009 PERIODEMEDDELELSE BEGRÆNSET AKTIVITET MARKEDET FORTSAT I LIMBO ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15 1. OKTOBER 2014 30. SEPTEMBER 2015 ASGAARD GROUP A/S CVR.NR. 4431 8415

ÅRSRAPPORT 2014/15 1. OKTOBER 2014 30. SEPTEMBER 2015 ASGAARD GROUP A/S CVR.NR. 4431 8415 ÅRSRAPPORT 2014/15 1. OKTOBER 2014 30. SEPTEMBER 2015 ASGAARD GROUP A/S CVR.NR. 4431 8415 SELSKABSINFORMATION Navn: ASGAARD GROUP A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. (CVR-nr.: 21 33 56 14) Torsdag den 26. april, kl. 10:30 på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. (CVR-nr.: 21 33 56 14) Torsdag den 26. april, kl. 10:30 på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 (CVR-nr.: 21 33 56 14) Torsdag den 26. april, kl. 10:30 på adressen, Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2009. Indberettet den 20.05.2009. HALVÅRSRAPPORT 01.10.2008-31.03.2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2009. Indberettet den 20.05.2009. HALVÅRSRAPPORT 01.10.2008-31.03.2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2009. Indberettet den 20.05.2009. HALVÅRSRAPPORT 01.10.2008-31.03.2009 SELSKABSINFORMATION NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE VALHØJS ALLÉ 174-176, DK-2610 RØDOVRE AFDELINGSKONTOR

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2006/2007 ASGAARD Group A/S - CVR nr. 44 31 84 15 - Valhøjs Allé 174-176 - 2610 Rødovre - Tlf. 33110024 - www.asgaardgroup.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev, hvortil selskabet flytter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 PERIODEMEDDELELSE KONSOLIDERING I ET SVAGT MARKED ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere