Høring over modeller for den fremtidige udnyttelse af DAB-blok 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over modeller for den fremtidige udnyttelse af DAB-blok 3"

Transkript

1 Høring ver mdeller fr den fremtidige udnyttelse af DAB-blk 3 Medier 11. nvember 2013 Mdeller fr henhldsvis pbygning/drift af sendenet g udøvelse af prgramvirksmhed fr så vidt angår DAB-blk 3 Baggrund Det fremgår af Medieaftalen fr , at sendemulighederne i DABblk 3 skal udbydes på rent kmmercielle vilkår. Udbuddet af sendemulighederne i DAB-blk 3 mfatter både prgramvirksmheden g den tekniske etablering g drift af sendenettet, g der kan pstilles en række mdeller herfr. Høringen pstiller således tre mdeller fr udbuddet: Operatør-mdel Gatekeeper-mdel Sendesamvirke-mdel Der er efter beskrivelsen af hver mdel pregnet en række spørgsmål, sm ønskes besvaret. Der ønskes desuden en generel stillingtagen til, hvilken mdel, herunder frudsætninger fr mdellen i frm af eventuelle minimumskrav, kriterier mv., der fretrækkes. DAB-blk 1 Sm det fremgår af høringsbrevet, er der ikke taget plitisk stilling til, hvilken mdel der skal anvendes fr DAB-blk 1. Efter blkbyttet erstatter DAB-blk 1 DAB-blk 2. Et udkast til bekendtgørelse m udbud af den ledige kapacitet i DAB-blk 2 var i høring i fråret Efter bekendtgørelsesudkastet udbydes sendemulighederne i DAB-blk 2 (fremtidig DAB-blk 1) ved en skønhedsknkurrence, hvr Radi g tv-nævnet skal lægge vægt på følgende kriterier: EAN: CVR: H.C. Andersens Bulevard 2 DK-1553 København V

2 samlet alsidighed i DAB-blk 2, kvaliteten af ansøgers frretningsplan, ansøgers kmpetence til at drive radivirksmhed eller anden medievirksmhed, ansøgers brug af prgramledere (studieværter), g stand alne DAB-prgramvirksmhed (prgramvirksmhed der ikke består af udsendelse af samtidig eller tidligere prgramvirksmhed i FMsendenettet). De fem kriterier vægtes med 50 pct. fr alsidighed, 20 pct. fr kvaliteten af frretningsplanen g 10 pct. fr de resterende kriterier. Tre mdeller fr DAB-blk 3 1. Operatør-mdellen Opbygning g drift i peratørmdellen Opbygning g drift af sendenettet udbydes enten samlet fr hele landet eller i hvert enkelt af de 13 mråder. Vinderen/vinderne er frpligtet til at etablere g drive sendenettet, men har ikke ansvaret fr prgramvirksmheden g -indhldet, idet det er Radi- g tv-nævnet, der udsteder tilladelser til prgramvirksmhed i DABblk 3. Operatøren kan være en virksmhed, der sm teknisk distrutinsvirksmhed selv kan stå fr driften, eller en anden virksmhed, herunder en radi eller en sammenslutning af radier, der indgår aftale med en teknisk distributørvirksmhed. Operatøren aftaler tekniske g øknmiske vilkår fr distributinen med tilladelseshaverne, evt. med sendesamvirker. Operatøren kan ikke afvise at distribuere tilladelseshavernes prgrammer, men eventuelle tvister m vilkår herfr, herunder øknmiske vilkår, kan frelægges Radi- g tvnævnet. Opbygning g drift af sendenettet kan udbydes ved auktin eller ved skønhedsknkurrence. En auktin, hvr højstbydende får tilladelsen, vil alt andet lige frøge udgifterne fr radierne, idet det må frventes, at udbyderen skal have dækket udgiften til auktinen ind. Der kan stilles såvel minimumskrav, sm alle bydere skal pfylde fr at deltage i udbuddet, sm pstilles skønhedskriterier, hvr byderne selv af- 2

3 gør, m g i hvilket mfang de vil byde ind g dermed gøre sig skønnere i knkurrence med andre bydere. Minimumskravene kan være krav vedrørende øknmi g teknisk kunnen, herunder evt. krav m garantistillelse fr deltagelse i udbuddet. Skønhedskravene kan vedrøre hastighed fr pbygning, ppetid g dækning, samt eventuelt vilkår, herunder øknmiske, fr tilladelseshaveres adgang til distributin i nettet. Byderne vil være bundet af eventuelle tilsagn, sm er indgået i nævnets vurdering ved udbuddet. Prgramvirksmhed i peratørmdellen Radi- g tv-nævnet udsteder tilladelser til prgramvirksmhed i DAB-blk 3 på grundlag af ansøgninger. Eftersm blkken skal udbydes på rent kmmercielle vilkår, stilles der kun få minimumskrav, evt. m statinernes etablering g rganisatin. Byderne kan gøre sig skønnere ved i deres ansøgning, fx at lve at sende bestemte prgrammer, idet sådanne løfter vil være bindende. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til, kunne en mdel være at give radi- g tv-nævnet mulighed fr at sammensætte en samlet set alsidig prgramvirksmhed med henblik på at tiltrække lyttere. Radi- g tv-nævnet vil, i mråder hvr der ikke er knkurrence m kapaciteten, kunne udstede tilladelse til alle ansøgere, der blt pfylder minimumskravene. Der kan, sm anført, stilles krav m, at tilladelseshavere i de enkelte reginer indgår i et sendesamvirke, sm indbyrdes aftaler vilkårene fr samarbejdet g i fællesskab træffer aftaler m distributin med peratøren. Ligesm eventuelle tvister mellem tilladelseshavere/sendesamvirker g peratør kan indbringes fr Radi- g tv-nævnet, vil gså tvister i sendesamvirker kunne frelægges. I øvrigt kan der fr så vidt angår prgramvirksmheden under peratørmdellen pstå udfrdringer afhængigt af, m tilladelser udstedes til enkelte reginer g/eller landsdækkende, jf. gså nedenfr under afsnittet m sendesamvirkemdellen. Spørgsmål vedr. udbud af etablering g drift af sendenettet til en peratør: 1. Hvilken udbudsfrm skal vælges? Auktin eller skønhedsknkurrence? 2. Skal etablering/drift af blkken udbydes før, efter eller samtidig med udbud af prgramtilladelser? 3. Skal hele blkken udbydes samlet, eller pdelt i reginer? 4. Skal der gives plads til ikkekmmercielle radier? 5. Hvilke minimumskrav m ngen skal stilles ved udbuddet? 6. Hvilke skønhedskriterier skal pstilles hvis skønhedsknkurrence, g hvrdan skal de pririteres? 3

4 7. Skal den fjerde, femte g sjette FM-radikanal kunne vælge at sende deres pligtige DAB-prgrammer i Blk 3? 8. Skal der gives plads til særlige radier- fx trafikradi? 9. Hvilke frdele g ulemper er der ved peratør-mdellen? 10. Hvrnår skal udbud af hhv. pbygning/drift g prgramtilladelser være gennemført i frhld til frmatskiftet g blkbyttet, g er der andre tidsmæssige hensyn i relatin til udbuddet? 11. Andet? 2. Gatekeeper-mdellen Sendenettet udbydes samlet til en gatekeeper, der udver at etablere g drive sendenettet, gså får ansvaret fr sammensætningen af kanaler i blkken, idet gatekeeperen indgår aftale med radistatinerne m adgangen til at sende i DAB-blk 3. Det betyder, at det ikke er Radi- g tvnævnet, der udsteder tilladelse til interesserede radier, idet gatekeeper evt. efter retningslinjer, der er fastsat ved udbuddet af sendenettet giver radierne adgang til nettet, herunder fretager en udvælgelse mellem interesserede radier, hvis der pstår mangel på sendekapacitet. Gatekeeper vil kunne afvise at distribuere en radi, hvis gatekeeper g radien ikke kan blive enige m vilkårene, herunder særligt de øknmiske vilkår, fr distributinen. Radi- g tv-nævnet vil i lighed med, hvad der gælder fr æterbårne digitale tv-statiner, blt registrere radier, der vil sende DAB. Mens registreringen giver radierne ret til at udøve prgramvirksmhed, er der i mdsætning til under sendesamvirkemdellens tilladelser ikke en ret til (sm en del af et sendesamvirke) at råde ver frekvenser g dermed sikkerhed fr at kunne sende. En registreret radis adgang til at sende vil ber på en aftale mellem den pågældende radi g gatekeeperen. Gatekeeper er ikke ansvarlig fr indhldet på de enkelte radier. I relatin til radi- g fjernsynslven vil den ansvarlige således være det registrerede fretagende. Sm ved peratørmdellen gælder, at sendenettet til gatekeeper kan udbydes sm auktin eller skønhedsknkurrence. Også spørgsmålene m minimumskrav g/eller eventuelle skønhedskriterier er de samme. Det skal dg tillige vervejes, m der skal stilles krav eller pstilles kriterier, der mhandler den samlede prgramvirksmhed i blkken, fx alsidighed eller et minimumsindhld af bestemte prgramtyper eller lignende. Spørgsmål vedr. udbud af etablering g drift af sendenettet til en gatekeeper: 4

5 1. Skal blkken udbydes samlet eller kan man frestille sig flere gatekeepere med tilladelse til en eller flere (men ikke alle) reginer? 2. Hvilke minimumskrav m ngen skal der stilles ved udbuddet? 3. Hvilke skønhedskriterier skal pstilles - hvis skønhedsknkurrence, g hvrdan skal de pririteres? 4. Skal der stilles krav m fx alsidighed i det samlede prgramindhld i DAB-blk 3? 5. Kan der stilles krav m mere alsidighed i reginer, hvr der er eller pstår kapacitetsmangel? 6. Skal gatekeeper give adgang til ikkekmmercielle radier? 7. Skal gatekeeper give adgang til særlige radier- fx trafikradi? 8. Hvilke frdele g ulemper er der ved gatekeeper-mdellen? 9. Hvrnår skal udbud af hhv. pbygning/drift g prgramtilladelser være gennemført i frhld til frmatskiftet g blkbyttet, g er der andre tidsmæssige hensyn i relatin til udbuddet? 10. Andet? 3. Sendesamvirke-mdellen I den rene sendesamvirke-mdel har indehavere af tilladelser udstedt af Radi- g tv-nævnet til samme DAB-blk eller regin i fællesskab ansvar fr etablering g drift af sendenettet. Sendesamvirker kan indgå aftale med et selskab m den tekniske etablering g drift, men det vil frtsat være statinerne i sendesamvirket, der i fællesskab har ansvaret fr driften g distributinen. Sendesamvirket består af alle radier, der har tilladelse i reginen (statiner, der måtte få landsdækkende tilladelser, vil således indgå i 13 sendesamvirker, idet alle tilladelseshavere vil være frpligtede til at indgå i sendesamvirket). Også evt. senere tilkmne tilladelseshavere i reginen/dab-blkken skal indgå i samvirket. Eventuelle tvister m samarbejdet frelægges Radi- g tv-nævnet. Der vil kunne pstå en særlig udfrdring i at etablere sendesamvirker, hvis ngle radier har tilladelse til eet mråde, mens andre har til t, flere eller evt. til at sende landsdækkende. Eftersm blkken skal udbydes på rent kmmercielle vilkår, stilles der kun få minimumskrav, evt. m statinernes etablering g rganisatin. Byderne kan gøre sig skønnere ved i deres ansøgning at lve at sende bestemte prgrammer, idet sådanne løfter vil være bindende. Radi- g tv-nævnet vil, i mråder hvr der ikke er knkurrence m kapaciteten, kunne udstede tilladelse til alle ansøgere, der blt pfylder minimumskravene. Hvis der er knkurrence m kapaciteten vil nævnet kunne gives mulighed fr at sammensætte en samlet set alsidig prgramvirksmhed. 5

6 Spørgsmål vedr. udbud af prgramtilladelser, hvr tilladelseshaverne etablerer g driver sendenettet 1. Skal blkken reserveres til reginal prgramvirksmhed? 2. Skal samme ansøger kunne få flere (reginale) tilladelser? 3. Skal nævnet udstede tilladelse til blk 3 til både kmmercielle g ikkekmmercielle statiner? 4. Hvad skal evt. gælde fr ikkekmmercielle statiner? 5. Hvilke minimumskrav m ngen skal der stilles ved udbuddet 6. Hvilke skønhedskriterier skal pstilles, g hvrdan skal de pririteres? 7. Hvilke frdele g ulemper er der ved sendesamvirkemdellen? 8 Hvrnår skal udbud af hhv. pbygning/drift g prgramtilladelser være gennemført i frhld til frmatskiftet g blkbyttet, g er der andre tidsmæssige hensyn i relatin til udbuddet? 9. Andet? 6

7 BILAGSLISTE Bilag 1: Tekniske frudsætninger Bilag 2: Øknmiske frudsætninger Bilag 3: Opsummering efter idé-møde m DAB-blk 3 den 30. maj 2013 i Kulturstyrelsen (møde med Danske Medier g SBS) Bilag 4: Opsummering efter idé-møde m DAB-blk 3 den 3. juni 2013 i Kulturstyrelsen (møde med Kenneth Wenzel) Bilag 5: Ntat med psummering efter idé-møde m DAB-blk 3 den 7. juni 2013 i Kulturstyrelsen (møde med Teracm g Erhvervsstyrel- sen) Bilag 6: Teracms talepapir fra mødet den 7. juni

8 BILAG 1 Tekniske frudsætninger DAB blk 3 er inddelt i 13 reginer, der verrdnet set flugter med den gamle amtsstruktur g dermed med TV 2 s reginer. Figur 1 Illustratin af DAB blk 3 s reginalisering g frekvensanvendelse Hvis DAB blk 3 skulle anvendes til lkal radi, ville det verrdnet betyde, at man inden fr hver af de 13 DAB-reginer lkalt ville kunne implementere DAB-sendenettet uafhængigt af de øvrige reginer. I hver af de 13 reginer vil der være plads til at sende 8 kanaler i DAB eller 16 kanaler i DAB+. Rent teknisk vil det udsendte signal i de enkelte reginer indehlder alle reginens kanaler, idet det ikke er muligt at pdele sendeaktiviteten i en given regin på en sådan måde, at de enkelte kanaler har hver deres antenner g dermed sendemråder inden fr reginen. 8

9 BILAG 2 Øknmiske frudsætninger Etableringsmkstninger De samlede etableringsmkstninger ved et DAB-blk 3-sendenet udbygget efter 75 pct. udendørs dækning vurderes at ville ligge på mkring 50 mi. kr., g ved 95 pct. udendørs dækning vil mkstningerne være mkring 155 mi. kr. Det skal tilføjes, at udgifterne til etablering af sendenet fr de 13 reginer vil være ret frskellige. Frudsætningerne fr vurderingen beskrives i de følgende afsnit. Frudsætninger Før de endelige frekvenstilladelser er fastlagt g netplanlægningen er fretaget, vil det være usikkert, m der er behv fr at etablere nye sendemaster mv. I venstående er det frudsat, at der ikke er behv fr dette. Omkstningsvurderingerne er udtryk fr et kvalificeret estimat. Samtidig er prisfastsættelsen sket med udgangspunkt i 2011-tal. Det er i de følgende beregninger frudsat, at sendemaster mv. fra DABblk 1- g 2-nettene til en vis grad kan genanvendes, men samtidig må det frventes, at der i praksis vil skulle etableres nye sendepsitiner til DAB-blk 3. Beregningerne kan således ikke belyse en situatin, hvr aktørerne i DAB-blk 3 fravælger de eksisterende sendemaster g vælger ny psætning. Det er desuden frudsat, at der skal etableres reginale headends (en frm fr kntrlcenter fr udsendelsen reginalt), men at knfiguratin g vervågning kan fregå centralt. Estimatet frudsætter endvidere, at der kun er én landsdækkende leverandør/peratør, da de indarbejdede frudsætninger fr strdriftsfrdele eller ressurceudjævning ellers ikke vil være til stede. I det følgende er det frudsat, at de samlede udgifter frdeles ligeligt mellem de deltagende radier. Driftsmkstninger 9

10 Udendørs dækning på 95 pct. Eksempel på skønnede driftsmkstninger ved etablering på 150 mi. kr. inkl. finansielle udgifter. Frudsætninger: Rente på 5 pct. Afskrivningsperide 15 år Årlige udgifter: Driftsudgifter 20 mi. kr. Finansiering g afskrivning 14,5 mi. kr. I alt årlig udgift: 34,5 mi. kr. Det betyder, at de årlige driftsudgifter fr hver enkel regin i gennemsnit vil være ca. 2,7 mi. kr. Under frudsætning af fuldt udnyttet kapacitet, dvs. 8 kanaler i DAB eller 16 kanaler i DAB+, vil det give en betaling per kanal ved 16 kanaler på ca kr. Udendørs dækning på 75 pct. De skønsmæssige mkstninger ved etablering af blk 3 med udgangspunkt i et dækningskrav på 75 pct. udendørs dækning vil være mellem mi. kr., frdi dækningen vil kunne pnås med et begrænset antal højeffektsendere. Eksempel på skønnede mkstninger ved etablering på 50 mi. kr. inkl. finansielle udgifter. Frudsætninger: Rente på 5 pct. Afskrivningsperide 15 år Årlige udgifter: Driftsudgifter 17 mi. kr. Finansiering g afskrivning 4,8 mi. kr. I alt årlig udgift: 21,8 mi. kr. Det betyder, at de årlige driftsudgifter fr hver enkel regin i gennemsnit vil være ca. 1,7 mi. kr. Under frudsætning af fuldt udnyttet kapacitet, dvs. 8 kanaler i DAB eller 16 kanaler i DAB+, vil det give en betaling per kanal ved 16 kanaler på ca kr. 10

11 Det skal tages i betragtning, sm allerede anført, at etableringsudgifterne i hver af de 13 reginer vil være ret frskellige, g at udgiften per kanal vil afhænge af antal deltagende radier i reginen. Case: Anlægsudgifter i frbindelse med pbygning af Regin Østjylland De skønsmæssige anlægsmkstninger ved pbygning af reginen med headend g 7 sites med mkring 95 pct. dækning fremgår af nedenstående tabel. I tallene er der ikke taget højde fr, at der, hvis brugerne skal have den dækning, de kender i dag, vil være behv fr hjælpesendere m.v. Estimat ver anlægsbudget DAB-blk 3 Østjylland 2011 Radistatin Pris Headend TX1 Århus TX2 Hadsten TX3 Himmerland Tx4 Ebeltft TX5 Silkebrg TX6 Grenaa Tx7 Randers Anlægsbudgetverslag Kilde: Radierne,

12 BILAG 3 Opsummering efter idé-møde m DAB-blk 3 den 30. maj 2013 i Kulturstyrelsen På baggrund af beslutningerne i medieaftalen fr vedr. digital radi m.v., har Kulturstyrelsen fået til pgave indledningsvist at verveje mulighederne fr et udbud af DAB-blk 3. Det fremgår af medieaftalen, at udbuddet skal ske på rent kmmercielle vilkår snarest muligt efter gennemførelse af en teknisk undersøgelse m et evt. blkbytte i frhld til DAB-blk 1 g 2. DAB-blk 3 er i mdsætning til DAB-blk 1 g 2 ikke etableret endnu. I vervejelserne vedr. udbuddet af denne blk indgår derfr gså spørgsmål m realisering g finansiering af pbygning g drift af sendenettet. I den anledning har Kulturstyrelsen den 30. maj 2013 hldt et ufrmelt idé-møde med Danske Medier g SBS fr at indhente input m branchens verrdnede vervejelser g frslag i relatin til etablering g udbud af DAB-blk 3. Mødet har resulteret i følgende verrdnede tilkendegivelser fra branchen: Fr at kunne vurdere deres evt. interesse i udnyttelsen af DAB-blk 3 er det fr aktørerne væsentligt, at frudsætningerne fr den samlede DAB-kapacitet i Danmark bliver afklaret frinden. Omkstningerne ved at drive DAB er p.t. høje, g det er derfr væsentligt fr aktørerne at kende de fremtidige mkstninger på denne platfrm i særdeleshed fr så vidt angår de bestående DAB-blkke 1 g 2. Inden et evt. udbud af DAB-blk 3 sættes i gang, anser aktørerne det derfr fr væsentligt, at følgende spørgsmål, sm tillige er mfattet af de i medieaftalen besluttede undersøgelser/tiltag, bliver afklaret hurtigst muligt: Hvrnår g på hvilke vilkår en evt. mbytning af DR s g de kmmercielle kanalers kapacitet i DAB-blk 1 g 2 skal fregå Hvrnår g til hvilken pris et evt. salg af DAB-blk 1 (eller DAB-blk 2) skal fregå Aktørerne har tilkendegivet, at såfremt mkstningerne fr at udsende DAB i hhv. DAB-blk 1 g 2 ikke nedbringes væsentligt, vil der fremver ikke bestå interesse fra de kmmercielle radier til at sende i disse blkke. Dette gælder fr både de p.t. ledige kapacite- 12

13 ter i DAB-blk 2 samt tilladelserne til at sende FM5 g FM6, når disse udløber i hhv. nvember 2014 g juli 2018, frdi frpligtelsen til at sende i de t nævnte blkke på de nuværende vilkår ikke er øknmisk hldbar fr aktørerne. Aktørerne peger på, at det vil være attraktivt at sende i DAB-blk 1 eller 2, hvis der enten er mulighed fr at pbygge et nyt, prisbilligere sendenet sm alternativ til det eksisterende, eller hvis blkken sælges g bliver drevet af en anden gatekeeper end DR på markedsvilkår. I øvrigt ønskede SBS et udbud af FM5-sendemuligheden (p-t. Nva FM) uden DAB-frpligtelse. Et udbud af DAB-blk 3 bør efter aktørernes pfattelse ske på vilkår, der tillader at radierne selv står fr pbygning af sendenettet, g i henhld til de kmmende tilladelseshaveres behv. Opbygning g drift af nettet bør rganiseres i et samarbejde af tilladelseshaverne i sendesamvirker i de frskellige reginale mråder. Herved kan der efter aktørernes vurdering sikres følgende: Sendenettet kan pbygges efterhånden g i en kvalitet, sm radierne selv vurderer fr nødvendigt g kmmercielt realistisk Omkstningerne begrænses til det nødvendige Omkstningerne frhøjes ikke ved at indføre et frdyrende mellemled sm fx en gatekeeper Der kan evt. reserveres gratis/billige sendemuligheder til ikke-kmmercielle radier Såfremt sendenettet udbydes reginalt, ville evt. krav m reginalt/lkalt indhld kunne medvirke til, at DAB-blk 3 udnyttes frtrinsvist af de reginale kmmercielle radistatiner, mens DAB-blk 1/2 bruges af de større landsdækkende aktører Det er aktørernes vurdering, at de skitserede grundlæggende spørgsmål vedr. digital radi bør afklares meget hurtigt. Med henblik på at sikre aktørernes planlægning af deres aktiviteter på denne platfrm, freslår aktørerne tillige følgende rækkefølge i de kmmende tiltag vedr. digital radi: Udbud af FM5, salg af g udbud af ledig kapacitet i blk 2 eller blk 1 efter evt. blkbytte g herefter udbud af blk 3. I mdsat tilfælde vil der være risik fr, at navnlig de landsdækkende aktører vælger at satse på internetradi i fremtiden. Aktørerne var i øvrigt af den pfattelse, at det vil fremme pbygningen af DAB-blk 3, hvis de eksisterende FM-tilladelser til de lkale/reginale kmmercielle radier frlænges i vergangsperiden fra 1. januar 2016 g til FM-slukket på betingelse af, at de etablerer sig i DAB-blk 3, samtidig med at dette autmatisk giver ret til at vergå til DAB ved en lukning af FM-båndet. 13

14 Aktørerne gav endelig udtryk fr, at der efter deres mening herefter vil være plads til alle, der ønsker at lave radi, da man ved afslutningen af arbejdet veralt i landet via DAB+ vil kunne mdtage: 16 natinale kmmercielle radistatiner på DAB-blk 1, 16 DR radistatiner på DAB-blk 2, 15 lkale/reginale kmmercielle radistatiner samt 1 græsrdskanal på DAB-blk 3. Derved vurderes markedet ikke længere at være begrænset af antallet af mulige sendetilladelser, men af andre faktrer (driftsmkstninger, markedsføringsmkstninger, gennemslagskraft verfr lytterne, msætningsmuligheder etc.) 14

15 BILAG 4 Opsummering efter idé-møde m DAB-blk 3 den 3. juni 2013 i Kulturstyrelsen På baggrund af beslutningerne i medieaftalen fr vedr. digital radi m.v., har Kulturstyrelsen fået til pgave indledningsvist at verveje mulighederne fr et udbud af DAB-blk 3. Det fremgår af medieaftalen, at udbuddet skal ske på rent kmmercielle vilkår snarest muligt efter gennemførelse af en teknisk undersøgelse m et evt. blkbytte i frhld til DAB-blk 1 g 2. DAB-blk 3 er i mdsætning til DAB-blk 1 g 2 ikke etableret endnu. I vervejelserne vedr. udbuddet af denne blk indgår derfr gså spørgsmål m realisering g finansiering af pbygning g drift af sendenettet. I den anledning har en prjektgruppe bestående af medarbejdere fra Kulturministeriets departement g Kulturstyrelsen hldt en række ufrmelle møder med frskellige aktører fr at skabe klarhed ver branchens ønsker g hldninger til den frestående etablering g udbud af DAB-blk 3. Den 3. juni 2013 hldt Kulturstyrelsen et sådant møde med Kenneth Wenzel, Open Channel ApS. Fra prjektgruppen deltg: Christian Edelvld Berg, Jette Fievé g Rasmus Pleidrup. Mødet resulterede i følgende verrdnede tilkendegivelser fra Kenneth Wenzel: Udbuddet af DAB-blk 3 bør man verveje at kmbinere med et samtidigt udbud af VHF MUX 8, hvrmed der i givet fald gives mulighed fr at halvere mkstning i frhld til masteleje m.v. VHF er egnet til mbilbrug mdsat UHF, hvr Danmark bør søge at få et yderligere VHF-bånd, bl.a. pga. 700 MHz-sagen. Sm fremtidig teknlgi fr digital radi bør der satses på DVB- T2/DVB-T2-Lite, idet denne teknlgi rummer en række frdele, sm man ikke kan pnå med DAB+: Mulighed fr at kryptere signalet, så radi kan sælges i prgrampakker (svarende til kabel-tv) Mulighed fr at splitte samme datastrøm p i flere typer dækningsgrad Mulighed fr selv at vælge audi cdec, hvrimd DAB+ har et på frhånd defineret audi cdec Mulighed fr at bruge nettet til at sende digitalt tv. 15

16 Enten tredbling af kapaciteten ved samme sendefrhld eller str besparelse ved pbygning af sendenet med tilsvarende kapacitet Fremtidssikring, idet DAB+ vil være udknkurreret i løbet af 5 år Endelig beslutning m valg af fremtidig teknlgi fr digital radi bør udskydes i 2 år, hvrefter det frmentlig vil være åbenbart, at DAB+ ikke er en frnuftig standard at satse på. Udbuddet af DAB-blk 3 bør ske sm en skønhedsknkurrence efter en gatekeeper-mdel, hvr der ikke fastsættes krav til dækningsgraden. Det er eksempelvis mere afgørende med indendørs dækning i byerne end med dækning i hele landet. Der bør ske udbud af alle 13 mråder enkeltvis. Det kan vervejes, m gatekeeperen evt. skal stille fx én eller flere kanaler til rådighed fr andre aktører, herunder ikkekmmercielle aktører. Man bør verveje at udbyde en T-DAB-sendemulighed i København med DVB-T2 T2 Lite standarden til frsøg med bl.a. betalingsradi samtidig med gennemførelsen af udbuddet af DAB-blk 3. Plitikerne bør gøre DVB-T2-standarden lvpligtig efter en given dat i de relevante elektrniske apparater. 16

17 BILAG 5 Ntat med psummering efter idé-møde m DAB-blk 3 den 7. juni 2013 i Kulturstyrelsen På baggrund af beslutningerne i medieaftalen fr vedr. digital radi m.v., har Kulturstyrelsen fået til pgave indledningsvist at verveje mulighederne fr et udbud af DAB-blk 3. Det fremgår af medieaftalen, at udbuddet skal ske på rent kmmercielle vilkår snarest muligt efter gennemførelse af en teknisk undersøgelse m et evt. blkbytte i frhld til DAB-blk 1 g 2. DAB-blk 3 er i mdsætning til DAB-blk 1 g 2 ikke etableret endnu. I vervejelserne vedr. udbuddet af denne blk indgår derfr gså spørgsmål m realisering g finansiering af pbygning g drift af sendenettet. I den anledning har en prjektgruppe bestående af medarbejdere fra Kulturministeriets departement g Kulturstyrelsen hldt en række ufrmelle møder med frskellige aktører fr at skabe klarhed ver branchens ønsker g hldninger til den frestående etablering g udbud af DAB-blk 3. Den 7. juni 2013 hldt prjektgruppen et sådant møde med Teracm g Erhvervsstyrelsen. I mødet deltg: Lars Kierkegaard, Søren Yde g Ole Mølgaard fra Teracm, samt Kasper Nyrup Madsen g Jeppe Tanderup Kristensen fra Erhvervsstyrelsen. Fra prjektgruppen deltg: Christian Edelvld Berg, Ulrike Clade Christensen, Katja Just Maarbjerg g Jette Fievé. Teracm har efter mødet indsendt talepapir, der vedhæftes dette ntat. Indledningsvist repeterede Ole Mølgaard Teracms høringssvar vedrørende bekendtgørelsen m udbud af DAB-blk 2, der kan sammenfattes således, at det er fr dyrt g fr usikkert at byde på DAB-blk 2, før spørgsmål m eventuel blkbytning, vergang til DAB+ g frhldene mkring DAB-blk 3 er afklaret. Det er Teracms pfattelse, at det danske radimarked er underudviklet i frhld til andre landes. Der mangler frmater, der findes andre steder, men der er ikke plads i FM, hvad der vil være i DAB g især i DAB+. Der vil være interesse i at sende gså fra andre end traditinelle bradcastere, herunder både kmmercielle g kulturbårne virksmheder. Interessen er til stede både landsdækkende g reginalt, hvilket vil medvirke til at øge mangfldigheden. 17

18 DAB-blk 3 Teracm mener, at en gatekeeper vil kunne tilbyde radierne samme pris sm ved transmissin i FM-båndet. Teracm understregede, at det er afgørende, at der ikke kmmer dækningskrav sm er større end den kmmercielle interesse blandt bradcasterne, i første mgang frventedes dette at være ca. 40 pct. - svarende til Hvedstadsmrådet, Trekantsmrådet, Østjylland, Midtjylland, Nrdjylland, Fyn - med en gradvis pbygning. Udbygning kan ske løbende, når der pstår kmmerciel interesse herfr. DAB+ fremfr DAB gør såvel anlæg sm drift billigere. Der kan stilles krav, fx m alsidighed g nye frmater, men ikke fra starten, idet det tager tid at pbygge. DAB-blk 3 er ikke en fuldstændig cpy/paste af DAB-blk 1 g 2, men ngle psitiner kan genbruges. Tilladelsen til en gatekeeper bør være minimum tte år. De ikke kmmercielle radistatiner kan få plads i DAB-blk 3, men freslås samlet på et par kanaler pr. regin. Udgifterne hertil skal betales af staten eller radierne selv. Efter Teracms pfattelse vil det være en frdel med en gatekeeper, der vil være interesseret i at give plads til mange bradcastere g øge mangfldigheden, mens sendesamvirker, der er radier i knkurrence med andre radier, kan have en interesse i at hlde andre ude. DAB-blk 2 (DAB-blk 1 efter blkbytte) Teracm gav udtryk fr følgende: Der skal frtsat være frpligtelse fr FM 4-6 til at sende digital radi i blkken Nuværende kstpris er fr høj Ved salg til markedspris kan driftsmkstningerne nedsættes Der bør ikke være krav m så strenge krav til dækning g ppetid sm til DR det er fr dyrt Frslår evt. krav m pct. dækning Kan sælges ved auktin til markedspris ikke fr høj pris J flere krav, j lavere pris Internetradi Fr så vidt angår spørgsmålet m, hvrvidt internetradi snarere er fremtiden end digital bradcast, pinterede Teracm, at det er afgørende, at beslutningerne g iværksættelse af planerne fr digital radi sker i den rigtige rækkefølge g hurtigt, dvs. senest i løbet af 2014, fr ikke at blive verhalet af internetradi. Nettet har den ulempe, at det giver censurerede bindeled, at det ikke er ptimalt sm beredskab, eksempelvis vil mbilnettet begrundet i pklaringsarbejdet kunne lukkes. Hertil kmmer, at der er pladsprblemer på nettet, hvilket Erhvervsstyrelsen dg tilkendegav vil løses i løbet af få år med LTE (Lng Term Evlutin.) 18

19 BILAG 6 Teracm, talepapir. Møde med Kulturstyrelsen, Baggrund: I frlængelse af beslutningerne fra mediefrliget 2012 har Kulturstyrelsen nedsat en række arbejdsgrupper (med deltagelse fra styrelsen selv, Erhvervsstyrelsen g Kulturministeriet). Arbejdsgrupperne skal afklare en række tekniske g øknmiske frhld mkring den frtsatte digitalisering af Radimediet på DAB/DAB+ De vigtigste emner er: - Afklaring af de tekniske muligheder ved det såkaldte mbytningsscenarie (mellem MUX 1 g 2) Dette skal sikre at DRs P4 kan blive udsendt digitalt. Teracms hldning er her at dette næppe vlder de stre tekniske vanskeligheder. Skiftet kan fretages hurtigt. - Generel vergang til DAB+ (sm vil skabe plads til flere kanaler g give nye aktører mulighed fr at kmme ind på markedet). Teracm støtter dette, g mener ikke at det vil give tekniske vanskeligheder. Det er vigtigt fr den type vergang at DR gså er med til at drive prjektet. - Et salg af MUX 1 til en gatekeeper eller et sendesamvirke, sm vil sikre at de verskydende kanalpladser hurtigt kan udbydes til markedspris. Teracm har meget tidligt i prcessen meddelt at man sm udgangspunkt er interesseret i at blive gatekeeper. - Etablering af en reginal MUX 3 med en begrænset gegrafisk dækning. Det er etableringen af den reginale 3. MUX sm er genstand fr drøftelsen fredag. Teracms synspunkter vedr. DAB MUX 3 er: Overrdnet standpunkt: Teracm er interesserede i at investere i udviklingen af det danske radimarked. Vi mener at der er behv g ptentiale fr øget mangfldighed i æteren. Vi har lavet en markedsundersøgelse, sm peger på at der er nye aktører sm gerne vil ind på radimarkedet såfremt der var plads til flere kanaler. Og de kunne mdtage støtte g supervisering fra fx en gatekeeper. Teracm vil gerne investere i, pbygge g drifte en Mux 3, hvis de samlede vilkår herfr er de rette. De rette vilkår er sm udgangspunkt: - Det skal være muligt fr Teracm at leje kanalpladser ud til alle sm måtte være interesserede. Primært lkale statiner, men hvis der er ledig plads skal det gså være muligt at leje ud til delvist landsdækkende statiner. Statiner skal sm udgangspunkt have mulighed fr at sende i flere sendemråder. - Kmmerciel radi skal kunne leje plads til en pris der er sammenlignelig med de driftsmkstninger sm de i dag har på FM. - Græsrdsradi statiner kan sende via platfrmen på lige vilkår sm andre kmmercielle radistatiner, men det er afgørende at Staten (hvis ikke stati- 19

20 nerne selv) dækker driftsmkstningerne. - Dækningskravet kan sm udgangspunkt være på 40 % af beflkningen, svarende til Hvedstadsmrådet, Trekantsmrådet, Østjylland, Ålbrg, Odense g pland. Hvis der er kmmerciel g/eller øknmisk interesse fr en yderligere dækning vil dette løbende kunne etableres. Vi freslår at dækningskravet øges gradvist ver en given peride. Således at der muliggøres udbygning efter frretningsmæssig interesse - Det er afgørende at etableringen af en MUX 3 knyttes til en vergang til DAB+ (fr at sikre nk kanalplads), samt til et salg til en gatekeeper af MUX 1. Teracm vil, såfremt MUX 1 bliver sat til salg, gerne indgå i dialg herm. Om Teracm vil købe den afhænger selvsagt dels af hvad markedsprisen vurderes at være, samt af hvilke frpligtigelser/muligheder vi vil have sm kmmende gatekeeper Teracm kan ikke støtte at enkelte bradcastere får afgørende indflydelse på udbuddet i ngle af MUX er. Sprene fra FM skræmmer: - Et sendesamvirke vil ikke virke befrdrende fr at få nye aktører ind i markedet. Sendesamvirket vil typisk blive etableret g drevet af eksisterende bradcastere g disse vil hverken have et øknmisk eller et kulturelt incitament fr at invitere nye aktører ind på nettet. - Der er risik fr hamstring af kanalpladser. - Dette er ikke muligt på samme måde sm med FM, da der alle prgrammer sendes fra alle psitiner - Det samme sm punkt 1. - Nettet bliver ustabilt. Hvilket er særlig kritisk fr et digitalt net hvr interferens vil betyde udfald. - Det vil give en uøknmisk g ineffektiv udnyttelse af frekvensressurcerne. - En central gatekeeper vil kunne sikre frdelagtige aftaler fr bradcasterne med rettighedshaverne. - En gate keeper vil kunne pnå ngle strdrifts frdele ved at drive fere MUX g have øknmisk interesse i at pnå en høj belægningsprcent, g derved hlde hlde mkstningen ned fr en enkelt kanal plads Vi vil derfr klart anbefale en gatekeeper. Udbuddet bør fregå efter gældende lvgivning, g må antages at have en størrelse så det er underlagt EU's lvgivning. Hvis Staten er interesseret vil Teracm gerne etablere MUX 3 sm en OPP, men det er ikke et krav. Teracm vil kunne etablere en 3. Mux i løbet af få måneder fra beslutningen træffes. *** 20

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klkken 15:00 20:00 i Dansk Psyklg Frening, Stckhlmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (fra punkt 4), Arne Grønbrg

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Som led i arbejdet med udarbejdelse af en udbudsstrategi for Nyt OUH-projektet er der drøftet tre mulige modeller:

Som led i arbejdet med udarbejdelse af en udbudsstrategi for Nyt OUH-projektet er der drøftet tre mulige modeller: Ntat Udbudsstrategi Nyt OUH tre mdeller Sm led i arbejdet med udarbejdelse af en udbudsstrategi fr Nyt OUH-prjektet er der drøftet tre mulige mdeller: Str- g fagentrepriser ( kntraktmdellen ) Hvedentreprise

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

SAMMENFATNING 2 1. SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 2. REGION SJÆLLANDS SITUATION DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4

SAMMENFATNING 2 1. SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 2. REGION SJÆLLANDS SITUATION DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 MOVIA Siddende Patientbefrdring Aftalefrslag Indhldsfrtegnelse SAMMENFATNING 2 1. SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 2. REGION SJÆLLANDS SITUATION DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING 4 3. MOVIAS SITUATION DEN BEHOVSSTYREDE

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere