Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv."

Transkript

1 Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv.

2 Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning... 3 Instruktion og uddannelse... 4 Ordensregler og sund fornuft... 6 Rutiner... 8 Brand og alarmering Brand og evakuering Trusler Vold og risiko for røveri Førstehjælp Adresser Definitioner Branchevejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Horesta og 3F. Den har været til høring hos Arbejdstilsynet, Horesta og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område.

3 Flugtveje 3. etage Vær sikker hver dag Denne branchevejledning om alarmering ved brand og lignende henvender sig til arbejdsgivere, ansatte og sikkerhedsorganisationen på hoteller. Vejledningen kan med fordel danne baggrund for det enkelte hotels forholdsregler for at undgå livstruende situationer for personalet og gæsterne. Vejledningen giver ligeledes råd og vejledning til personalet i receptionen (receptionister, kasserere, portierer, telefonister, vagtmestre og dørmænd), således at de får mulighed for at handle korrekt, hvis der, trods sikkerhedsforanstaltningerne, alligevel opstår livstruende situationer for hotellets personale og gæster. Vejledningen er ment som et operativt værktøj for arbejdsgiver og personale, således at information og instruktion i større omfang indarbejdes i de daglige rutiner og arbejdsmiljøet tilgodeses. Formålet med vejledningen er dels at give et bedre kendskab til lovkrav, brandens opståen samt forholdsregler til den enkelte, således at livstruende situationer undgås, men også at agere korrekt, såfremt en brand eller lignende måtte opstå. Til denne vejledning hører en række actioncards, som personalet kan benytte som små huskekort. Ydermere er der udarbejdet en elektronisk guide (e-guide), hvor man via Internettet kan opnå tilsvarende information som beskrevet i denne vejledning. HOTEL OPSAMLINGSPLADS

4 KNUS GLASSET TRYK HER Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten Det er vigtigt for personalet, at de har indgående kendskab til hotellets indretning, hotellets alarmeringssystem samt procedurer i nød- eller krisesituationer. Det bedste sikkerhedssystem er receptionspersonalets kendskab til hotellet og dets gæster samt den årvågenhed, det øvrige personale udviser. Samtidig vil personalet være mindre psykisk belastede, hvis de føler sig tilstrækkeligt instruerede til at kunne handle i en nødsituation. Det er af afgørende betydning, at personalet i receptionen fuldt ud kender hotellet og alarmeringssystemet. Personalet giver ved sin optræden, når dette er præget af at kende også denne del af jobbet, gæsten et værdifuldt indtryk af tryghed. Denne tryghed kan være altafgørende for, at der ikke udbryder panik, hvis der skulle opstå brand eller lignende. Ved tidligere hotelbrande har panik været en medvirkende årsag til, at gæster omkom. Ved ankomsten til et hotel overvejer mange hotelgæster, hvilke flugtmuligheder der er i tilfælde af brand. Det sker ligeledes ofte, at gæsten spørger personalet i receptionen til råds om alarmeringssystemer osv. BRAND Hvis gæsten ikke finder, at personalet i receptionen giver et tilfredsstillende svar, kan der opstå tvivl hos gæsten om hotellets sikkerhed. Dette kan være tilfældet, selv om sikkerhed og alarmeringssystemer er i orden.

5 Lovgivning Sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsarbejdet skal tilrettelægges efter bestemmelserne i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ved 10 eller flere ansatte skal der oprettes sikkerhedsgruppe(r). Ved 20 eller flere ansatte skal der dannes et sikkerhedsudvalg. Alle ansatte, der ikke er arbejdsledere, skal regnes med. Hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation efter bekendtgørelsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og øvrige ansatte på virksomheden. Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv. Beredskabsstyrelsen har fastsat driftsmæssige forskrifter for hoteller mv. Disse forskrifter indeholder regler om driftsmæssige forhold, der er af betydning for brandsikkerheden. Hoteller mv., der har flere end 10 sovepladser, er omfattet af kommunens brandsyn. Ved brandsynet kontrolleres det bl.a., at reglerne i de driftsmæssige forskrifter er overholdt.

6 Instruktion og uddannelse Hotellets ledelse skal løbende instruere og uddanne personalet, således at enhver faresituation håndteres på den bedst tænkelige måde. Dette vil medføre større sikkerhed i dagligdagen både for personalet, hotellet og gæsten. Stor arbejdsbelastning kan medføre unødvendig psykisk belastning for alle personalegrupper på et hotel. Den psykiske belastning for personalet i receptionen kan være stor set i forhold til det arbejdspres og ansvar, der påhviler det. Jævnlige personalemøder, instruktion og en grundig uddannelse er derfor afgørende for hele personalet. Instruktioner Personalet skal instrueres om, hvorledes brandslukningsmateriellet bruges og fungerer, samt hvor det er placeret. Personalet i receptionen skal gives særlig instruktion om, hvilke varslingsanlæg der findes, og hvorledes disse betjenes. Der skal ligeledes gives særlig instruktion i, hvilke opgaver der påhviler den enkelte ved evakuering af gæster. Personalet skal ved nyansættelse og derefter mindst én gang årligt instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet. Det er vigtigt, at nyansatte får instruktion straks efter ansættelsen. Uddannelse Ikke alle ansatte har gennemgået et særligt brandkursus som led i deres uddannelse. Dette personale har derfor i særlig grad behov for at få en grundlæggende viden om brandforhold og -forebyggelse.

7 Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at der gives effektiv instruktion og at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler mv., er indrettet/anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Endvidere at stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og metoder, der effektivt sikrer de ansatte. Sikkerhedsgruppen skal inddrages i planlægningen af alle forhold, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, f.eks.: ü Arbejdsgange, arbejdsmetoder eller ændringer heri ü Arbejdsstedets indretning ü Anskaffelse og ændringer af tekniske hjælpemidler ü Indkøb af stoffer og materialer ü Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, der regelmæssigt skal finde sted i forbindelse med arbejdspladsvurderinger (APV), herunder inddrage sygefravær. Arbejdspladsvurdering APV Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Grundlaget herfor er bl.a., at der foretages en vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen en arbejdspladsvurdering (APV). Alle arbejdsgivere med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV i samarbejde med de ansatte. Pligten til at udarbejde en APV gælder også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde.

8 Ordensregler og sund fornuft Forebyggelse af brand: KUN TIL TOBAKSAFFALD ü Selvlukkende branddøre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk ü Flugtvejsdøre må ikke spærres ü Der må ikke anbringes møbler, oplag og lignende i flugtveje og på trapper ü Linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje ü Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt og afmærket ü Vær forsigtig med anvendelse af åben ild ü Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn ü Pas på med rygning må kun finde sted indenfor de dertil anviste områder ü Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg, som kun benyttes til dette formål ü Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i særligt affaldsrum eller i en container. Husk at lukke låget efterfølgende ü Duge og servietter, sengetøj og lignende skal ved aftagning nøje efterses for gløder fra tobaksrygning mv. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan sprede sig

9 ü El-radiatorer, el-ovne og lignende skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart materiale. Elektriske apparater må aldrig tildækkes eller bruges til at tørre tøj på. Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brug og tag stikproppen ud ü Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen og stikket bør tages ud ü Afvask jævnligt fedtrester fra emhætten samt foretag nødvendig rengøring af kanalsystem. Der henvises i øvrigt til branchevejledning om ventilation ü Skab god mulighed for cirkulation og ventilation omkring tv-apparater og køleskabe, så de ikke bliver overophedet ü Olie- og fernisklude kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i en ubrændbar beholder med låg ü Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone, sprit mv.) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkende beholdere ü Opbevar brandfarlige væsker forsvarligt - herunder uden for børns rækkevidde.

10 Rutiner Selv om hotellet opfylder de lovgivningsmæssige krav, er det vigtigt, at der alligevel tages forholdsregler, så brand og andre katastrofesituationer undgås eller, hvis de opstår, at der handles hurtigt og korrekt. Derfor bør ethvert hotel have faste rutiner for intern kontrol. Kend hotellet Personalet skal have et indgående kendskab til bygningens indretning. Det er samtidig vigtigt, at hele personalet er bekendt med: ü evakuerings- og brandslukningsforholdene, således at arbejdet i en nødsituation bærer præg af rutine og bliver udført så optimalt som muligt. For personalet i receptionen gælder, at de især skal kende til: ü varslingssystemet ü flugtvejs- og panikbelysning ü flugtveje ü branddøre ü tilgængeligt slukningsmateriel ü kontaktpersoner og procedure i tilfælde af en nødsituation. Det anbefales, at personalet indøver de almindelige ordens- og forholdsregler og benytter de actioncards, som kan udleveres i forbindelse med denne vejledning.

11 Orienteringsplaner og kontrol af brandværnsforanstaltninger Vær opmærksom på: ü Skematiske oversigtsplaner skal være opsat på hver etage i gangene BRAND ved døre til trapper eller til terræn i det fri KNUS GLASSET ü I ethvert soverum for gæster skal der være opsat en skematisk etageplan, TRYK HER som klart angiver soverummets placering i forhold til gange, trapper og/eller døre til terræn i det fri ü Brandslukningsmateriellet skal jævnligt, f.eks. mindst 1 gang om måneden, kontrolleres, ligesom håndsprøjtebatterier hele tiden skal være fyldte og være på deres rette plads ü Sikkerhedsbelysning skal kontrolleres jævnligt, f.eks. mindst 1 gang om ugen. Det anbefales, at én bestemt person har dette ansvarsområde. BRAND KNUS GLASSET TRYK HER Flugtveje 3. etage tveje 3. etage Årlige øvelser Vær opmærksom på: Flugtveje 3. etage ü Hotellet skal mindst hvert halve år gennemføre øvelser for personalet. Øvelserne bør indeholde: ü Undervisning og træning i brugen af brandslukningsmateriel ü Anvendelse af varslings- og alarmsystemet ü Gennemgang af brand- og evakueringsinstruks ü Øvelse i evakuering af bygningen. Det er også vigtigt, at natportierer, stuepiger, opvaskere og øvrigt personale, som ikke ansættelsesmæssigt er en del af hotellet, deltager i disse øvelser.

12 Brand og alarmering Som medarbejder er sikkerheden også dit ansvar. En brand, der opstår som en mindre brand, kan udvikle sig til en katastrofe, hvis situationen gribes forkert an. Gør det til en vane at kigge dig omkring og holde opsyn med brandsikkerheden. Ser du noget, som kan have indflydelse på brandforholdene, så gør noget aktivt kontakt eventuelt ledelsen. Flugtveje 3. etage Virksomhedens ansvar er at tjekke: ü Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer mv.) skal være ryddelige i hele deres bredde og belyst, således at man i sikkerhed kan færdes der. Trapper skal være friholdt for inventar, tøj og andet ü Flugtvejsdøre skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Det er vigtigt, at aflåste hoveddøre umiddelbart kan åbnes indefra ü Flugtvejsdøre, der ikke benyttes til dagligt, kan efter krav fra redningsberedskabet være forsynet med flugtvejsskilte ü Flugtvejsdøre i f.eks. fælleslokaler må ikke maskeres eller dækkes med gardiner og lignende, og flugtvejsskilte skal være synlige ü Der må ikke ophænges antændelige materialer på væggene i flugtveje ü Branddøre skal være selvlukkende og kunne lukke helt i ü Tjek brandslukningsudstyret og kontroller, at slukningsudstyret kan betjenes. For at opnå den største sikkerhed mod brand skal hele hotellets personale være opmærksom på ovenstående, således at kontrol af brandforholdene indarbejdes i de daglige rutiner for samtlige medarbejdere. 10

13 I tilfælde af brand ALARM Ved brand skal personalet i receptionen straks alarmere brandvæsenet. Alarmér politi, ambulance eller brandvæsen ved at ringe Du får kontakt med alarmcentralen, som du skal fortælle: ü Hvad der er sket (tilskadekomst, brand, politi) ü Navn og adresse på hotellet ü Tilskadekomne, hvad der brænder, hvor det brænder osv. ü Telefonnummeret, du ringer fra ü Hvor mange gæster er der på hotellet ü Specielle tilkørselsforhold OBS! Telefonen du ringer fra skal muligvis aktiveres på en speciel måde, når du ringer ud. Måske skal du trykke 0, inden du ringer Husk at modtage brand- eller ambulancefolkene, når de ankommer, så de hurtigst muligt kommer frem til ulykkestedet. Svar på spørgsmål fra brand- eller ambulancefolkene. 11

14 Forholdsregler ved brand Det er vigtigt, at ilden får så lidt næring (ilt) som muligt. Derfor skal branden begrænses ved, at der ikke åbnes for døre og vinduer. Når døren til f.eks. et brændende værelse holdes lukket, forhindrer man, at røggasser breder sig. Disse gasser kan, hvis de breder sig, gøre flugtvejene ubrugelige og i værste fald betyde en eksplosion, således at en mindre brand pludselig udvikler sig til en total brand i hele hotellet. En almindelig dør er i stand til at holde en brand inde i eller ude fra et værelse, til hjælpen er nået frem. Under brand er elevatoren en brandfælde. En elevator kan sætte sig fast på grund af strømsvigt. Hvis der er gæster, der sidder fast i en elevator, vil de være meget udsatte for røg og varme. Ved brand HUSK derfor: ü Luk døren til det brændende lokale ikke låse døren ü Kør elevatoren ned ü Aflås elevatoren ved at blokere dørene. 12

15 Hvad skal jeg tjekke som arbejdsgiver? ü Undersøg, om brand- og redningsvejene er ordentligt skiltet med tydelig skrift ü Sørg for, at brand- og redningsveje altid holdes fri for parkering ü Uden for flugtvejsdøre må der ikke holde parkerede biler, knallerter, cykler eller være oplag, beplantning og lignende, som kan forhindre evakuering ü Udvendige flugtveje skal være ryddet for sne og is ü Eventuelle vinduer i trapper skal kunne åbnes, så der kan ske udluftning i tilfælde af brand ü Eventuel røgventilationsåbning i loftet over trappen skal kunne åbnes. Hvad skal jeg være opmærksom på som arbejdsgiver? ü Er personalet grundigt instrueret om ordensregler samt om reglerne for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre? ü Er personalet instrueret i en brand- og evakueringssituation, herunder er der afholdt de nødvendige øvelser? ü Er der på hotellet ophængt tidssvarende brand- og evakueringsinstruks? ü Er der på hver etage, såvel på gange som på værelser, ophængt tidssvarende orienteringsplaner, og er der i ethvert soverum for gæster ophængt korrekt opslag? ü Er der udført korrekt kontrol og service af aktive brandsikringstiltag, herunder varslingsanlæg, automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg), automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) mv.? ü Såfremt det ønskes, at der anbringes inventar eller andre genstande i flugtveje, må dette kun ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 13

16 Brand og evakuering For at sikre effektiv og sikker evakuering af hotellets gæster skal der være procedurer herfor. Der skal i den forbindelse udpeges en ansvarlig person, der kan tage stilling til en eventuel evakuering, som hvis muligt altid er til stede. Varsling af gæster kan ske ved alarmklokke, telefon/radio på værelserne eller højttaler. På hotellet skal det sikres, at der er opslag, som tydeligt markerer flugtvejsforholdene. Opslag skal være synlige og let tilgængelige for gæsterne. Hotellets evakueringsplan Ethvert hotel bør altid have en plan for, hvor gæster og personale skal begive sig hen og opholde sig under en evakuering. Her er der flere forhold, der skal tages i betragtning i forskellige situationer: ü Alle gæster og personale skal ud af truede afsnit, og man kan ikke forvente umiddelbart at vende tilbage ELLER ü Gæster og personale skal ud, mens redningsberedskab eller politi gennemsøger hotellet ELLER ü Enkelte afsnit af hotellet lukkes. Hotellets ledelse må drøfte evakueringsplanerne med personalet i receptionen. Evakueringsplanen bør gennemgås med personalet mindst hvert halve år. 14

17 Flugtveje 3. etage I tilfælde af evakuering Såfremt det måtte blive nødvendigt at evakuere hotellet, skal du HUSKE: 1. Alarmér den etage eller det afsnit, hvor det brænder 2. Alarmér etagerne oven over, hvor det brænder 3. Alarmér underliggende etager eller andre afsnit af hotellet (afhængig af brandens voldsomhed) 4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde uden fare for dig selv om muligt 5. Registrer på hotellisten (in-house listen), hvilke gæster der er kommet ned fra deres værelser, og hvilke der endnu befinder sig på deres værelser 6. Meddel brandvæsenet, straks ved ankomsten, hvilke værelser der endnu er gæster på. OPSAMLINGSPLADS 15

18 Hvad skal jeg gøre ved brand? Det er vigtigt, at personalet i receptionen ved alarmering giver præcise instruktioner over telefon eller f.eks. højttaleranlæg. Personalet i receptionen skal kunne instruere gæsterne om, hvor trappe og flugtvejene er fra hver etage. Ligeledes må gæsten have besked om, hvilken evakueringsplan hotellet har, f.eks. hvor gæsten kan opholde sig, mens brandslukningen foregår. BRAND KNUS GLASSET TRYK HER I reception skal der forefindes opslag for personale i form af en brand- og evakueringsinstruks. Af denne skal det fremgå, hvorledes personalet skal foretage alarmering, varsling af personer og personale samt foretage evakuering og eventuel brandslukning. Personalet skal i den forbindelse være bekendte med, om aktivering af brand- og/eller varslingstryk medfører en intern alarm i hotellet eller om der sker en ekstern alarm til redningsberedskabet. Det, at der udbryder brand, kan afstedkomme panik. Gæsterne bør derfor ved deres ankomst orienteres om hotellets forholdsregler ved brand. Der skal på hvert værelse være følgende opslag: Vejledning om alarmering og evakuering Orienter Dem ved ankomsten om flugtvejenes beliggenhed. Tag altid nøgle/ kort med, når De forlader værelset. Ved brand: 1. Alarmer pr. telefon eller ved brandalarm-/varslingstryk 2. Hold døren til værelset lukket. Hvis De forlader værelset, skal De lukke døren ikke låse 3. Hvis brandalarm- eller varslingssignalet lyder, skal De forlade værelset, hvis det er muligt. Kan De ikke passere gange og trapper på grund af røg, skal De blive på værelset og holde døren lukket 4. Elevator må ikke benyttes 5. I hvert soverum for gæster skal tillige opsættes en skematisk etageplan, der viser soverummets placering i forhold til gange, trapper og/eller døre til terræn i det fri. Opslag for gæster skal være affattet på dansk, engelsk og eventuelt tysk. 16

19 Andet Hotellet kan endvidere lade fremstille pjecemateriale om hotellet. Her kan man, foruden oplysninger om hotellets tilbud, også trykke en grundplan over hotellet. Gæsten kan således gennem pjecen se, hvor døre, trapper osv. befinder sig. Gæsten har ligeledes mulighed for at overskue, hvor langt der er til trapper og lignende fra netop det værelse, de benytter. Personalet i receptionen må ved gæstens ankomst sikre sig, at denne ikke har parkeret på områder, således at et eventuelt rednings- eller slukningsarbejde sinkes eller forhindres. Hotellet må sørge for, at brandredningsarealer og pladser foran flugtvejsdøre er tydeligt afmærket, så gæsten ikke uforvarende parkerer, så et eventuelt redningskøretøj ikke kan komme frem. Elevatorstop En elevator kan sætte sig fast. Der er alarmklokke og samtaleanlæg i enhver elevator, således at gæsterne altid kan gøre opmærksom på sin indespærring. I en situation, hvor en elevator sætter sig fast, er det vigtigt, at der holdes kontakt med de indespærrede, således at panik kan undgås. Personalet i receptionen skal tilkalde hotellets maskinmester eller montør fra elevatorfirmaet. Det tilrådes, at der er flere personer, der er bekendte med afhjælpning af elevatorstop. Hold hele tiden kontakt med de indespærrede. 17

20 Trusler Hotellet skal have en politik eller retningslinie for, hvordan man håndterer trusler. Der opfordres til, at virksomheden tager stilling til problematikken og sikrer, at personalet er informeret og instrueret i nødvendigt omfang. Organisation Der bør på alle hoteller være udpeget en ansvarlig, som modtageren af truslen straks kan henvende sig til med sine notater og øvrige oplysninger. Den ansvarlige leder skal ud fra dette materiale vurdere situationen og handle ud fra dette. Truslen kan være af en sådan art, at den uden videre kan ignoreres, eller truslen kan bedømmes som værende af ikke alvorlig art, men alligevel således, at der bør foretages en intern undersøgelse. I forbindelse med trusler, der tages alvorligt med det samme, eller måske senere ved fund af mistænkelige genstande, bør der foreligge en plan om evakuering af hotellets gæster og personale. Hvad skal jeg gøre? Som oftest vil en trussel om, at der er anbragt en bombe eller lignende, ske telefonisk, men det kan også ske ved et brev, eller ved at der er lagt en skriftlig besked. Få så mange oplysninger som muligt, prøv at få oplyst: Hvornår skal bomben sprænge? Hvor er den placeret? Hvordan ser den ud? (anbragt i taske, bærepose og lignende) Hvorfor gør du det? (hvem står bag). 18

21 Flugtveje 3. etage HOTEL OPSAMLINGSPLADS Sikkerhedsforanstaltninger ü Daglig kontrol med alle dele af hotellet, således at forandringer eller fremmede genstande konstateres ü Personalerum (f.eks. linnedrum og lignende) bør være aflåste ü Yderdøre og mellemdøre (af vigtig art) bør være forsynet med låse af god kvalitet flugtvejsdøre skal dog altid kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle. Psykisk arbejdsmiljø En sund arbejdsplads er et sted, hvor man trives og udvikler sig. Et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til dette. Skulle der komme problemer, er det vigtigt at huske på, at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdet ikke er den enkeltes problem. Det er et fælles ansvar på arbejdspladsen at tage fat på problemer, der skyldes forhold ved selve arbejdet. Der er på arbejdspladserne en voksende erkendelse af, at psykiske arbejdsproblemer kan berøre de ansattes sundhed. For eksempel kan der opstå psykiske problemer efter en brand og ved overfald/trusler om vold. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har en politik for forebyggelse og en plan for, hvordan virksomheden forholder sig, når der er sket brand, overfald eller trusler om vold. I værktøjskassen om voldsomme oplevelser, chokerende begivenheder findes der gode råd om forebyggelse og håndtering af voldsomme oplevelser. 19

22 Vold og risiko for røveri For at øge trygheden og skabe et godt arbejdsmiljø og for at undgå skader bør virksomheden drøfte med personalet, hvilke forholdsregler og/eller politikker, der arbejdes efter, også efter skaden er sket. For mere information og links henvises til tilhørende e-guide, som er tilgængelig via Internettet. Følgende forebyggende foranstaltninger kan være hensigtsmæssige: ü lokalemæssige (etablering af flugtveje, indretning af lokalet, så der er muligheder for kontakt med kolleger og lignende), ü tekniske (personbårne alarmsystemer, alarm- og kaldesystem, afskærmning, tv-overvågning, overvågning af indgangspartier og lignende), ü grundig instruktion og information om forhold, der har betydning for voldsrisikoen i forbindelse med arbejdet i receptionen, ü klare retningslinier for, hvordan personalet i receptionen bør reagere i forbindelse med vold eller ved trusler om vold, ü mulighed for, at de ansatte indbyrdes og sammen med ledelsen kan diskutere en stedfunden voldsepisode med henblik på forebyggelse af lignende episoder. Det er vigtigt, at der findes foranstaltninger, der kan iværksættes, såfremt de(n) ansatte under arbejdet har været udsat for vold eller trusler om vold. Forholdsreglerne bør være udformet, således at der omgående kan ydes såvel fysisk som psykisk førstehjælp. 20

23 Instruks ved røveri Ved et røveri skal du: ü tænke på DIN EGEN og andres sikkerhed ü ikke spille helt ü gøre, som røveren siger ü være rolig i din adfærd ü være tydelig i ord og kropssprog ü ikke forsøge at vinde tid ü observere og forsøge at huske ü være ærlig og troværdig. Efter røveriet skal du: ü hjælpe, hvis der er tilskadekomne ü alarmere (1-1-2) ü sikre gerningssted (spor) ü sikre vidner signalementsrapport. herefter skal du informere dem, der skal informeres. Instruks ved personlige trusler ved skranken Afdæmpning ü Tal i et roligt og afdæmpet toneleje (stor psykologisk effekt ) ü Bevar selvkontrollen ü Lyt aktivt og deltagende til borgeren og sagens kerne ü Selv om du ikke er helt enig med personen og sagens karakter og udfald, så forsøg at udvise en grad af forståelse for problemerne. Hvis der forsat ikke er forståelse ü Få personen til at gentage sagen flere gange (det kan tage gassen af ballonen) ü Tilkald faglig og fysisk opbakning ü Fortæl borgeren, at du rekvirer en ekspert, der kan hjælpe yderligere. Ved optræk til fysisk vold ü Beskyt dig selv. Træk dig fysisk tilbage. Træd ud af farezonen ü Beskyt de vitale kropsdele ved at vende højre side til den truende person og eventuelle stik- eller skydevåben ü Tilkald politi på alarmtelefonen,

24 Førstehjælp En gæst kan blive syg under sit ophold. Også denne situation må personalet i receptionen tage sig af. Sygdom kan ofte opstå som et akut anfald. Det kan f.eks. være et hjertetilfælde, hvor det kan være et spørgsmål om liv eller død for gæsten, at personalet i receptionen handler korrekt og hurtigt. Faglærte receptionister har lært førstehjælp under deres uddannelse. Også andet personale kan imidlertid få brug for at yde akut hjælp. Det anbefales at tilbyde personalet mulighed for deltagelse i førstehjælpskurser. Hvad skal jeg gøre? Benyt førstehjælpens 4 hovedpunkter: 1. Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed 2. Livreddende førstehjælp 3. Alarmering 4. Almindelig førstehjælp. Almindeligvis bør personalet i receptionen straks tilkalde en læge f.eks. gennem lægevagten eller ambulance. Forbered eventuelt ambulancens ankomst ved at åbne relevante døre og hav en medarbejder klar, som kan vise vej. 22

25 Almindelig førstehjælp Behandl eller forebyg mod chok: ü Læg den tilskadekomne ned ü Beskyt mod klimaet ü Tal beroligende med den tilskadekomne ü Fortsæt den livreddende førstehjælp, som allerede er i gang. Tildæk de sår og læsioner, som den tilskadekomne har: ü Både for skadens skyld, men også for personens skyld. Yd psykisk førstehjælp: ü Tal roligt med personen, beskyt mod nysgerrige blikke. Sørg for, at der er plads til, at ambulancemandskabet kan komme frem: ü Vær klar til at svare på spørgsmål. 23

26 Adresser Arbejdsgiversekretariatet HTS Handel Transport og Service Sundkrogskaj København Ø Tlf Fax Arbejdstagersekretariatet Branchearbejdsmiljørådet for serviceog tjenesteydelser H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Arbejdsledersekretariatet Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf Fax Fællessekretariatet Branchearbejdsmiljørådet for serviceog tjenesteydelser Sundkrogskaj København Ø Tlf Fax Branchevejledningen kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside: eller bestilles på hjemmesiden: 24

27 Definitioner Hoteller mv.: Hoteller, moteller, pensionater, kollegier, kostskoler, feriehjem og lignende virksomheder med soverumsafsnit. Soverumsafsnit: Et eller flere soverum med tilhørende gange, herunder flugtveje, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende soverum. Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg): Anlæg baseret på røg- og eller varmedetektorer som har til formål at detektere en begyndende brand. Anlægget alarmerer automatisk redningsberedskabet og kan have sekundære funktioner, som f.eks. at lukke branddøre og aktivere varslingsanlæg. Varslingsanlæg: Anlæg til varsling af personer. Kan ske akustisk, visuelt eller på anden måde. Brandslukningsmateriel: Håndbetjent materiel til bekæmpelse af brand. Kan f.eks. være håndsprøjtebatteri, trykvandslukkere, pulverslukkere eller kulsyresneslukkere. Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg): Anlæg som holder selvlukkende døre i åben stilling og ved en given røgkoncentration lukker døren. Flugtvejsbelysning: Belyste, gennemlyste eller fluorescerende (selvlysende) flugtvejsskilte, der placeres over eller umiddelbart ved udgangsdøre og flugtvejsdøre. Flugtvejsskilt: Skilt med rektangulær eller kvadratisk form. Hvidt ptktogram på grøn bund. 1. udgave, 2. udgave 2007 ISBN Varenr Layout: Trine Preisler Design Tryk: SLMøller Panikbelysning: Belysning, der tænder ved svigt af den normale strømforsyning, og som giver personer mulighed for at nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej.

Tillæg til. Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. for. (1. februar 1983)

Tillæg til. Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. for. (1. februar 1983) Tillæg til Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v. (1. februar 1983) STATENS BRANDINSPEKTION 1. NOVEMBER 1991 I»Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v.«af 1. februar 1983 foretages følgende ændringer

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

9. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Ved evt. spørgsmål kan Redningsberedskabet kontaktes direkte på tlf. 65 15 14 95 eller 65 15 14 96

9. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Ved evt. spørgsmål kan Redningsberedskabet kontaktes direkte på tlf. 65 15 14 95 eller 65 15 14 96 Regler for oprettelse af midlertidig overnatning i undervisningslokaler, forsamlingslokaler, gymnastiksale og lignende, som normalt anvendes til andre formål end overnatning. I forbindelse med skoleudveksling,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning. Februar 2017

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning. Februar 2017 Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Februar 2017 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en lang række arrangementer,

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Pjece for elever Sikkerhed

Pjece for elever Sikkerhed Pjece for elever Sikkerhed på Erhvervsskolerne Aars Indholdsfortegnelse Formål... 4 Handlingsplan ved personulykker og brand... 5 Personlige værnemidler... 8 Værkstedskørekort... 9 Skolen som en virksomhed...

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Bilag 1. Anvendelsesområde 1.1. Forskrifterne er uanset ibrugtagningstidspunktet,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter fastsætter

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Indholdsfortegnelse Hvad er driftsmæssige forskrifter 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt Beredskabscenter Hjørring Forebyggende Afdeling Oktober 2010 Forord I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Driftsmæssige Forskrifter

Driftsmæssige Forskrifter Driftsmæssige Forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, Undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Ballerup Brandvæsen 02 Driftsmæssige forskrifter Denne forskrift

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for

Driftsmæssige forskrifter for Høje-Taastrup Høje-Taastrup Brandvæsen Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf.: 43 59 10 00 TMC@htk.dk Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV)

Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV) UDKAST Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV) September 2017 Formål Formålet med denne vejledning er at sikre, at skolen kan opretholde sine funktioner

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983

Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

BEREDSKABSPLANEN. Aktivitetshuset Gimle Thorsvej Bjerringbro

BEREDSKABSPLANEN. Aktivitetshuset Gimle Thorsvej Bjerringbro 1 BEREDSKABSPLANEN Thorsvej 13 8850 Bjerringbro Indhold 1. Stamoplysninger om aktivitetstilbuddet... 2 2. Ansvaret for ajourføring af denne plan... 2 3. Planens formål... 2 4. Generel instruks... 2 5.

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP...

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... Et godt psykisk arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde og færre sygedage Derfor er det på tide at trække i arbejdstøjet og arbejde for et endnu

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab Denne vejledning samler de vigtigste ting, som I skal omkring i jeres arbejde med det lokale

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens Beredskabsplan for i Horsens 12-10-2005 Adresse: Ane Staunings Vej 21 8700 Horsens tlf. 7 5 61 02 088 fax 75 61 77 63 e-mail sos@sosvejleamt.dk Leder: Skoleleder Britta Martinsen Afdelingsleder Poul Højmose

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Brand & Redning Sønderjylland

Brand & Redning Sønderjylland Brand & Redning Sønderjylland Kloster Mærken c/o Vera Jesine Warncke Vibevej 13 6240 Løgumkloster Mail: verawarncke@hotmail.com Myndighed og Forebyggelse Højskolevej 1 6360 Tinglev Tlf.: 73 76 76 76 Dato:

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Ved brand samt andre uheld Side Beredskabsplanens gyldighed... 2 Evakuering og alarmering i forbindelse med brand, EASU hvad skal jeg?... 3 Andre

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. BEREDSKAB JAMMERBUGT BEREDSKAB JAMMERBUGT Beredskab Jammerbugt Lundbakvej

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 1. Husorden for

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 1. Husorden for Husorden for 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål, målgruppe, definition af begreber, kontaktpersoner, ansvar, Husråd Affald 4 Akutte problemer 4 Beredskab 4 Brandsikring 4 Driftsforstyrrelser 6 Flugtvej

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Bilag 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Driftsmæssige Forskrifter for

Driftsmæssige Forskrifter for for Hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker 39 57 58 14 E-post: beredskab@gladsaxe.dk Side 24 April 2008 Denne forskrift er i overensstemmelse

Læs mere