TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7."

Transkript

1 Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen med prislisten og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og TELMORE. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Hvis du er forbruger, kan du fortryde din tilmelding til TELMORE inden for 14 dage efter modtagelsen af din ordrebekræftelse. Har du accepteret, at vi påbegynder levering inden fortrydelsesfristens udløb, ophører din fortrydelsesret dog allerede, når TELMORE påbegynder leveringen. Læs mere i vilkårenes punkt 1.B. Abonnementsaftalen forudsætter et forbrug på mindst 50 kr. for 3 sammenhængende kalendermåneder. Hvis forbruget er mindre, opkræver TELMORE et administrationsgebyr på 7,50 kr. Læs mere i vilkårenes punkt 1. Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som TELMORE leverer i henhold til abonnementsaftalen. Bl.a. skal du betale for alle opkald, der sker fra din mobiltelefon samt for køb af indholdstakserede tjenester. Læs mere i vilkårenes punkt 2 og 9.F. TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Hvis du får ny adresse eller flytter, skal du give TELMORE besked om din nye adresse. Læs mere i vilkårenes punkt 2.A. og 14.F. TELMORE skal videregive oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer til alle, der ønsker det. Hvis du har hemmeligt eller udeladt nummer, videregiver TELMORE dog ikke oplysningerne. Læs mere i vilkårenes punkt 8.A. Ved afsendelse af sms og mms overføres dit telefonnummer til modtageren. Dette gælder også, hvis du har hemmeligt eller udeladt nummer. TELMORE etablerer gratis permanent spærring for sms og mms, hvis du ønsker det. Du kan mod betaling tilmelde dig saldokontrol, så din mobiltelefonforbindelse spærres for yderligere forbrug ved registrering af en saldo på 0,00 kr. TELMORE lukker for din mobiltelefonforbindelse, hvis regningen ikke bliver betalt. Læs mere i vilkårenes punkt 14. Hvis der opstår fejl ved TELMOREs tjeneste, så din mobiltelefonforbindelse ikke virker, retter TELMORE fejlen hurtigst muligt. Læs mere om TELMOREs fejlretning og erstatningsansvar i vilkårenes punkt 15.

2 Du kan opsige din abonnementsaftale med TELMORE med øjeblikkelig virkning. Læs mere i vilkårenes punkt 17. Ændring af priser og vilkår varsles normalt ved til dig og på TELMOREs hjemmeside ( Læs mere i vilkårenes punkt 19. Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem TELMORE og dig som kunde. Vigtige betalingsvilkår: TELMOREs telefonitjeneste er forudbetalt. Du skal indbetale før du kan bruge tjenesten. Når du tilmelder dig til TELMORE, får du tildelt en personlig side og konto på TELMOREs hjemmeside, hvor du kan indbetale og følge med i dit forbrug. Du skal betale over internettet med betalings- eller kreditkort eller via en netbanksløsning. Forbrugsafgifter for opkald mv. trækkes løbende og indenfor 24 timer efter forbruget har fundet sted. Ved forbrug foretaget i udlandet kan der dog forekomme forsinkelser på helt op til 30 dage. Det er din pligt at sørge for, at saldoen på din konto hos TELMORE forbliver positiv. Hvis saldoen nærmer sig 0 kr., vil TELMORE så vidt muligt senest 24 timer efter, at det forudbetalte beløb er opbrugt, sende en og en sms til dig herom, dog med de begrænsninger der følger af, at registreringen af forbrug foretaget i udlandet kan være forsinket. Du hæfter for betalingen, uanset om TELMORE har sendt dig en sms og/eller en . Hvis saldoen på din konto er negativ i mere end 7 dage eller med mere end 200 kr., kan TELMORE spærre din konto. Ved forbrug foretaget i udlandet kan minus på kontoen dog væsentligt overstige 200 kr. pga. forsinket registrering. Ved spærring sender TELMORE dig en orientering pr. . TELMORE opkræver et gebyr ved spærring. Hvis du mister dit SIM-kort, skal du straks give TELMORE besked herom. Du hæfter ikke for forbrug, der foretages herefter. Vær opmærksom på, at ved misbrug af dit SIMkort i udlandet, kan minus på din konto væsentligt overstige 200 kr. Læs mere om bortkomst af SIM-kortet i vilkårenes punkt 10. Læs i øvrigt mere om betalingsvilkår i vilkårenes punkt 12. Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen 1.A. Meddelelser mellem parterne 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere 2. Aftalens parter 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Kvalitets- og serviceniveau

3 4. Leveringstidspunkt 5. Opkald foretaget og modtaget i udlandet (roaming) 6. Tilslutning af kundens udstyr og brug af tjenesten 7. Nummertildeling 8. Behandling af kundeoplysninger 8.A. Nummeroplysningsdata 8.B. Opkalds- og regningsdata 9. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter 9.A. Valgfri tillægsydelser 9.B. Nummervisning (overførsel af kundens nummer) 9.C. Sms og mms 9.D. WAP 9.E. Mobildatatjenester 9.F. Indholdstakserede tjenester 10. SIM-kortet 11. Priser 12. Betaling 13. Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse 14. Kundens misligholdelse (TELMOREs lukkeret) 15. TELMOREs misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning 15.B. Erstatningsansvar 15.C. Force majeure 16. Overdragelse af abonnementsaftalen 17. Opsigelse 18. Ændringer af TELMOREs mobiltjeneste 19. Ændring af vilkår og priser 20. Tvister og klager 21. Ikrafttrædelse 1. Abonnementsaftalen Disse abonnementsvilkår gælder for aftaler om abonnement på TELMOREs telefonitjeneste (herefter mobiltjenesten), der udbydes af TELMORE A/S (herefter TELMORE) som service provider. Et abonnement på mobiltjenesten omfatter følgende: Én eller flere forbindelser til TELMOREs mobiltjeneste. Mulighed for at foretage udgående opkald til slutbrugere i fast- og mobilnettet i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne), at sende sms og mms til såvel danske som udenlandske mobilnumre fra Danmark og foretage datakald samt bruge mobiltjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, som kunden har valgt. Tilslutning til mobiltjenesten forudsætter, at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt teleterminaludstyr, såsom mobiltelefon m.m. Mulighed for at anvende TELMOREs udlandstelefonitjeneste, som bl.a. giver mulighed for at foretage opkald til udenlandske numre og foretage opkald i udlandet.

4 Adgang til at abonnere på tillægstjenester eller tilmelde sig, funktioner og faciliteter, jf. punkt 9, som TELMORE udbyder. Det fremgår af TELMOREs skriftlige ordrebekræftelse, som sendes til kunden via , og/eller af en eventuel særskilt skriftlig aftale mellem kunden og TELMORE, hvad abonnementsaftalen omfatter. Sammen med ordrebekræftelsen og/eller den eventuelle skriftlige aftale modtager kunden gældende abonnementsvilkår, prisliste og evt. produktinformation. Ordrebekræftelsen og/eller eventuel særskilt aftale er sammen med abonnementsvilkår og prisliste grundlaget for abonnementsaftalen mellem kunden og TELMORE. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til abonnementsaftalen kan ske ved henvendelse til TELMORE, som sender en skriftlig ordrebekræftelse på bestillingen til kunden via e- mail. Hvis kunden ikke inden for 14 dage gør indsigelse over for TELMORE mod bestillingen, anser TELMORE bestillingen for accepteret af kunden. Hvis ydelsen er taget i brug, hæfter kunden for betalingen for forbruget. Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform, hvor der gælder særskilte tillægsvilkår for abonnementsformen i tillæg til nærværende abonnementsvilkår. Abonnementsaftalen forudsætter et forbrug på mindst 50 kr. for 3 sammenhængende kalendermåneder. Ved et forbrug på mindre end 50 kr. for den forudgående 3 måneders periode opkræver TELMORE månedligt et administrationsgebyr på 7,50 kr. Gebyret debiteres kundens konto hos TELMORE. 1.A. Meddelelser mellem parterne Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har en adresse. Meddelelser fra TELMORE til kunden vedrørende abonnementsaftalen sendes via til den adresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen. Meddelelser fra TELMORE omfatter bl.a. ordrebekræftelser om senere bestillinger og meddelelser vedrørende abonnementsaftalen, herunder varsling om ændringer af vilkår og priser, jf. punkt 19. TELMORE kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev. Ved ændring af kundens adresse og/eller folkeregisteradresse skal kunden straks give TELMORE meddelelse herom. Meddelelser fra kunden til TELMORE skal som udgangspunkt ske via og TELMOREs hjemmeside. 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er forbruger, kan kunden fortryde en bestilling inden for 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

5 Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at TELMORE påbegynder levering af tjenesten/tillægstjenesten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede når TELMORE påbegynder leveringen, jf. punkt Aftalens parter Parterne i denne aftale om abonnement på mobiltjenesten er kunden (abonnenten) og TELMORE. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene. Abonnementet må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller en eventuel bruger. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger mv. Er kunden en privatkunde eller en enkeltmandsvirksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen og tilmeldingen give TELMORE oplysning om navn, adresse, folkeregisteradresse, CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens adresseoplysninger og eventuelt fastnettelefonnummer. TELMORE kan desuden kræve, at enkeltmandsvirksomheder skal oplyse CVR-nummer. Kun myndige personer kan indgå aftale med TELMORE. Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give TELMORE oplysning om virksomhedens navn, adresse, hjemstedsadresse og CVR-nummer. Kunden skal efter TELMOREs anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. TELMORE kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation fremlagt, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne og TELMOREs registreringer heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændringer mv. skal kunden straks give TELMORE meddelelse herom ved e- mail eller anden skriftlig henvendelse til TELMORE eller ændre oplysningerne på kundens personlige side på ( 3. Dækningsområde og kvalitets- og serviceniveau Oplysning om den til enhver tid værende sandsynlige radiodækning i Danmark kan fås på TELMOREs hjemmeside eller ved henvendelse til TELMORE. Mobiltjenesten kan kun benyttes inden for områder med radiodækning.

6 Oplysning om mobiltjenestens øvrige kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider, kan fås ved henvendelse til TELMORE. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til abonnementsaftalen fastlægger TELMORE et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i TELMOREs skriftlige ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. 5. Opkald foretaget og modtaget i udlandet (roaming) TELMOREs mobiltjeneste kan benyttes visse steder i udlandet via udenlandske udbyderes net (roaming), hvis TELMORE har indgået roamingaftale med de pågældende udbydere. For oplysning om, hvilke udenlandske mobilnet kunden kan benytte, henvises til Betaling for brug af udenlandske mobiludbyderes net (roaming-afgifter) trækkes løbende på kundens konto hos TELMORE, jf. punkt 12. TELMORE er ikke ansvarlig for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet. TELMORE er herunder ikke ansvarlig for udenlandske udbyderes brug af kundedata, jf. punkt 8. Kunden er selv ansvarlig for, at kundens terminal understøttes i det pågældende land, hvor kunden ønsker at benytte mobiltjenesten. Hvis TELMORE ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder at det er forbundet med væsentlig kreditrisiko at give kunden adgang til roaming, er TELMORE berettiget til at spærre for kundens adgang til roaming. 6. Tilslutning af kundens udstyr og brug af tjenesten Kunden skal sikre, at udstyr, der bruges i forbindelse med TELMOREs mobiltjeneste, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne bruges i forbindelse med TELMOREs mobiltjeneste, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr, der bruges i forbindelse med TELMOREs mobiltjeneste, giver anledning til forstyrrelser i mobilnettet eller mobiltjenesten på grund af fejl eller lignende i udstyret, er kunden forpligtet til straks at afbryde udstyret. Kunden er forpligtet til ikke at bruge mobiltjenesten til at udøve chikane mod TELMORE eller TELMOREs medarbejdere. 7. Nummertildeling

7 TELMORE tildeler kunden et telefonnummer for hver forbindelse til mobiltjenesten. Kunden kan vælge af få hemmeligt eller udeladt nummer, jf. punkt 8.A. TELMORE kan opkræve betaling for tildeling af udvalgte numre. TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. TELMORE er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. 8. Behandling af kundeoplysninger 8.A. Nummeroplysningsdata Kunden har for hver forbindelse til mobiltjenesten ret til uden beregning at få en kortfattet optagelse i TELMOREs offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase. En kortfattet optagelse omfatter typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Kunden er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden kan ved henvendelse til TELMORE anmode om ændring af kundens nummeroplysningsdata. TELMORE registrerer sådanne ændringer i TELMOREs nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter kundens henvendelse. Ændringer får ikke virkning for tredjemands databaser mv., som TELMORE har videregivet nummeroplysningsdata til. Kunden kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af kundens nummeroplysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Kunden kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af kundens nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (udeladt nummer/hemmelige kundedata). TELMORE er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen, til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdata, som kunden har krævet hemmeligholdt eller udeladt, videregives ikke af TELMORE til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet og teletjenester i signaleringsøjemed. TELMORE offentliggør og videregiver i øvrigt ikke andre nummeroplysningsdata end navn, adresse og telefonnummer, medmindre kunden udtrykkeligt har givet samtykke hertil.

8 Kunden har i henhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR) ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at kunden frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver kunden beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata fra TELMOREs nummeroplysningsdatabase. 8.B. Opkalds- og regningsdata TELMORE registrerer opkalds- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af mobiltjenesten, jf. punkt 12. Opkalds- og regningsdata omfatter bl.a. kundens eget nummer, det kaldte nummer, SIM-kortets nummer (IMSI), mobiltelefonens nummer (IMEI), datoen for samtalen, samtalens begyndelsestidspunkt og varighed, forbrugt datamængde samt øvrige tilsvarende data, som danner grundlag for debitering af forbrug af mobiltjenesten. 9. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) TELMORE tilbyder bl.a. de tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), som fremgår af punkt 9.A 9.F. 9.A. Valgfri tillægsydelser A. Prisoplysning. B. Takstopdelt regning - regning opdelt i takseringskategorier. C. Specificeret regning - regning specificeret på alle opkald fra telefonen. D. Saldooplysning. E. Saldokontrol automatisk spærring, når der er registreret en saldo på kr. 0,00 på kundens konto. F. Udsvingskontrol - kontrollerer pludselig stigning i forbruget. G. Spærring for udgående kald. H. Spærring for indholdstakserede tjenester, jf. punkt 9.F. I. Spærring/åbning for informations- og indholdstjenester (overtakserede informations- og indholdstjenester via numre, der begynder med ). Dog tilbyder TELMORE ikke at åbne for numre, der begynder med 905. Kunden kan på TELMORE s hjemmeside eller ved henvendelse til TELMORE få oplysning om eventuel betaling for de valgfri tillægsydelser.

9 9.B. Nummervisning (overførsel af kundens nummer) Nummervisning er inkluderet i abonnementet på mobiltjenesten, med mindre andet aftales med kunden. Nummervisning giver kunden mulighed for at få præsenteret telefonnummeret, hvorfra der kaldes op, hvis dette er teknisk muligt, og hvis den kaldende ikke har blokeret for nummervisning. Brug af nummervisning forudsætter, at terminaludstyret er beregnet til dette. Kunden kan permanent eller pr. kald vælge at blokere for nummervisning, så telefonnummeret ikke overføres med henblik på visning hos modtageren af kaldet. Kunder, der har valgt permanent blokering for nummervisning, kan pr. kald vælge at overføre nummeret. Kunden kan endvidere vælge fast permanent blokering for nummervisning, så kundens nummer aldrig kan overføres heller ikke pr. kald. Hvis kunden har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, etablerer TELMORE fast permanent blokering for nummervisning, medmindre andet aftales med kunden. Ved afsendelse af sms og mms, jf. punkt 9.C., overføres kundens telefonnummer til modtageren af sms en eller mms en. Dette gælder uanset, om kunden har hemmeligt eller udeladt nummer. Opkald til alarmtjenesten 112 kan aldrig blokeres for nummervisning. TELMORE etablerer i øvrigt efter kundens ønske uden beregning permanent blokering for nummervisning. For kunder med hemmeligt nummer eller udeladt nummer åbner TELMORE efter kundens ønske uden beregning for nummervisning. Ved efterfølgende genåbning/blokering er TELMORE berettiget til at opkræve et gebyr herfor. 9.C. Sms og mms Kunden kan mod betaling afsende og modtage sms (tekstbeskeder) og mms (billedbeskeder), herunder sms og mms, hvor der sker særskilt opkrævning for indholdet (indholdstakserede tjenester), jf. punkt 9.F. Brug af sms og mms forudsætter, at terminaludstyret er beregnet til dette. Ved afsendelse af sms og mms overføres kundens telefonnummer til modtageren. Dette gælder også, hvis kunden har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, jf. punkt 9.B. TELMORE etablerer efter kundens ønske gratis permanent spærring for afsendelse af sms og/eller mms..ved efterfølgende genåbning/spærring er TELMORE berettiget til at opkræve et gebyr herfor. TELMORE kontrollerer ikke og har ikke ansvaret for indholdet af sms og mms, som modtages eller sendes af kunden. 9.D. WAP

10 Kunden kan benytte mobile internettjenester via Wireless Application Protocol (WAP), herunder mobile internettjenester, hvor der sker særskilt opkrævning for indholdet (indholdstakserede tjenester), jf. punkt 9.F. Brugen af WAP og Data forudsætter, at kundens terminaludstyr er beregnet til dette. Kunden er selv ansvarlig for korrekt opsætning af WAP. TELMORE anbefaler, at kunden er ekstra opmærksom ved brug af WAP i udlandet. TELMORE kontrollerer ikke og har ikke ansvar for de informationer, der modtages eller sendes af kunden ved anvendelse af WAP-tjenester, herunder via TELMOREs WAPportal. 9.E. Mobildatatjenester Kunden kan ved hjælp af mobiltjenesten benytte TELMORES mobildatatjenester til internetadgang mv. Visse mobildatatjenester kan kun benyttes, hvis kunden har indgået en særlig aftale med TELMORE herom. Brugen af mobildatatjenester forudsætter, at kundens terminaludstyr er beregnet til dette. Kunden er selv ansvarlig for korrekt opsætning af udstyret. TELMORE anbefaler, at kunden er ekstra opmærksom ved brug af mobildatatjenester i udlandet. Brug af mobildatatjenester afregnes enten efter den datamængde, som kunden sender og modtager, eller efter antal forbrugte minutter, afhængig af hvilken type mobildatatjeneste kunden benytter. For visse mobildatatjenester opkræves desuden et oprettelsesgebyr. 9.F. Indholdstakserede tjenester Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester, som leveres direkte til mobiltelefonen via sms, mms, WAP eller mobildatatjenester. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være ringetoner, logoer, spil, chat, nyheder, musik, vejrudsigter eller adgange til indhold på WAP eller mobildatatjenester i en tidsbegrænset periode. Tjenesterne koster et beløb udover det, som kunden normalt betaler for at sende sms/mms og benytte WAP og mobildatatjenester. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Indholdstakserede tjenester udbydes både af TELMORE selv og af andre indholdsudbydere. I begge tilfælde opkræves betalingen for tjenesterne af TELMORE på kundens mobilregning. Kunden hæfter for betalingen af de indholdstakserede tjenester, der leveres til mobiltelefonen, jf. punkt 2. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Se dog 11 i lov om betalingsmidler om uberettiget anvendelse af SIM-kortet (betalingsmidlet). TELMORE tilbyder kunden en række muligheder for at sikre kunden kontrol med udgifterne til køb af indholdstakserede tjenester, jf. punkt 9.A.

11 TELMORE har tiltrådt en brancheaftale, hvori der er fastsat regler vedrørende indholdet af tjenesterne samt grænser for priserne på de indholdstakserede tjenester. Indholdet af den til enhver tid gældende brancheaftales bestemmelser om indholdet af og grænser for priserne på de indholdstakserede tjenester kan kunden få oplyst ved henvendelse til TELMORE. Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til TELMORE. TELMORE kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til TELMORE, jf. punkt SIM-kortet - bortkomst og uberettiget brug Kunden modtager i forbindelse med indgåelsen af abonnementsaftalen et SIM-kort, hvortil der er knyttet 4 hemmelige koder, et Personal Identification Number (PIN-kode) og en Personal Unblocking Key (PUK-kode). PIN-kode og PUK-kode benyttes for at forhindre misbrug af SIM-kortet. SIM-kortet, PIN-koden og PUK-koden skal opbevares hver for sig på en sikker måde. Kunden modtager PIN-koden og PUK-koden i forbindelse med modtagelsen af SIMkortet. Korrekt indtastning af PIN-koden er en forudsætning for, at SIM-kortet kan benyttes. Kunden kan selv ved en procedure, der fremgår af terminaludstyrets brugsanvisning, ændre sin PIN-kode. TELMORE anbefaler, at PIN-koden altid bruges. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. SIM-kortet kan derefter genåbnes ved korrekt indtastning af PUK-koden, der ikke kan ændres. Indtastes PUK-koden forkert 10 gange i træk, blokeres SIM-kortet. Kunden skal straks meddele TELMORE (telefonnummer ), hvis SIM-kortet bortkommer. Kunden hæfter ikke for forbrug der herefter foretages i forbindelse med abonnementet. TELMORE bekræfter skriftligt inden en uge modtagelsen af meddelelse om SIM-kortets bortkomst mv., og at kortet er spærret. Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af kortet, med de begrænsninger, som følger af lov om visse betalingsmidler 11, og TELMORE er ansvarlig for tab hos kunden i henhold til lovens 12. De nævnte bestemmelser i loven fremgår sidst i disse vilkår. Kunden kan mod betaling af gebyr bestille nyt SIM-kort eller få ophævet spærringen på et kort, som kunden har meddelt bortkommet overfor TELMORE. 11. Priser TELMORE fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen. TELMORE opkræver oprettelsesafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan TELMORE opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv.

12 Oplysning om de til enhver tid gældende priser og eventuelle rabatordninger kan fås ved henvendelse til TELMORE på telefon og på Se TELMOREs priser her: Betaling Beløb, som kunden skal betale i henhold til abonnementsaftalen trækkes løbende fra kundens personlige konto hos TELMORE. Kunden er ved løbende indbetaling til kontoen forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen altid er positiv. Det er en forudsætning for aftalen, at kunden har et kredit- eller betalingskort eller en netbankaftale, som kan benyttes til indbetaling til TELMORE via Internettet. Oplysning om de kort og netbanker, der kan benyttes til indbetaling til kundens konto hos TELMORE, kan findes på ( TELMORE udsender ikke regninger til kunden. Specifikation af kundens forbrug er tilgængelig på kundens personlige side på TELMOREs hjemmeside. Kunden kan mod betaling af et gebyr anmode om at få tilsendt samtalespecifikationer og kontoudtog med almindelig brevpost. Oprettelsesafgift trækkes fra kundens konto i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer trækkes løbende. Forbrugsafgifter trækkes inden for 24 timer efter forbruget har fundet sted. Registrering og træk af forbrug foretaget i udlandet kan dog forekomme med forsinkelser på helt op til 30 dage på grund af forhold hos den udenlandske udbyder. TELMORE kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efter opkrævning af afgifter og gebyrer, der fx ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Betaling sker i danske kroner. Hvis saldoen på kundens konto hos TELMORE nærmer sig 0 kr., vil TELMORE så vidt muligt senest 24 timer efter, at det forudbetalte beløb er opbrugt, sende en meddelelse pr. og en sms til kunden herom, dog med de begrænsninger der følger af, at registreringen af forbrug foretaget i udlandet kan forekomme med forsinkelse. Kunden hæfter for forbrug ud over det forudbetalte beløb, uanset om TELMORE har fremsendt sådan meddelelse eller ej, og TELMORE kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse og eventuelle følger heraf. Kundens tjeneste afbrydes ikke umiddelbart ved overskridelse af den indbetalte taletid, og kunden kan have et forbrug på kredit, som debiteres til TELMOREs almindelige takster. Overskrider kunden ved sit forbrug den indbetalte taletid, giver TELMORE kunden en kredit på op til 7 dage eller 200 kr. TELMORE tilstræber at spærre kontoen ved minus 200 kr. Som følge af risikoen for forsinket registrering og træk af forbrugsafgifter for

13 forbrug foretaget i udlandet kan minus på kontoen i visse tilfælde dog væsentligt overstige 200 kr. Ved overskridelse af én af disse grænser er TELMORE berettiget, men ikke forpligtet, til uden varsel at afbryde mobiltjenesten for yderligere forbrug. Hvis saldoen på kundens personlige konto hos TELMORE bliver negativ, er TELMORE berettiget til at opkræve morarenter fra saldoen bliver negativ, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. TELMORE er berettiget til at opkræve gebyr for TELMOREs afbrydelse af mobiltjenesten og er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sagen til inkasso. 13. Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse TELMORE kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis TELMORE ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er TELMORE berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af TELMORE. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden. 14. Kundens forhold 14.A. Kundens ansvar ved internetadgang via mobildatatjenester TELMORE påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, s, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Kunden kan ved downloading af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer i modtaget løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. TELMORE har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via internettjenesten. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne

14 værker kan f.eks. ske ved distribution eller downloading. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har TELMORE intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. 14.B. Kundens misligholdelse (TELMOREs lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er TELMORE berettiget til at afbryde kundens forbindelser til mobiltjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: A. Kunden undlader rettidigt at opfylde TELMOREs krav om sikkerhedsstillelse, jf. punkt 13. B. Oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Saldoen på kundens personlige betalingskonto hos TELMORE er negativ og forbrugsafgifter, øvrige afgifter mv. betales ikke efter TELMOREs fremsendelse af en besked til kunden herom. D. Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig at være insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser. E. Kunden bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til eller giver anledning til forstyrrelser af TELMOREs mobiltjeneste, jf. punkt 5, og undlader efter krav fra TELMORE herom at afbryde udstyret. F. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af e- mailadresse eller adresse, jf. punkt 2.A. G. Kunden udøver chikane mod TELMORE eller TELMOREs medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser af TELMOREs mobiltjeneste, jf. punkt 6. Ved brug af mobildatatjenester til internetadgang anses bl.a. følgende yderligere forhold for væsentlig misligholdelse: H. Kunden portscanner andre computere på internettet eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). I. Kundens forbindelse misbruges med eller uden kundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing mv.

15 J. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. K. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller header-information. L. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til punkt A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Hvis der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling, kan TELMORE desuden modregne mellem inde- og udeståender på kundens konti. TELMORE giver kunden meddelelse om modregning inden den gennemføres. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, kan forbindelsen genåbnes. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan TELMORE opsige abonnementsaftalen uden varsel, jf. punkt 17. En kunde, der har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på TELMOREs tjenester, før gælden er betalt. 15. TELMOREs misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning TELMORE søger hurtigst muligt efter kundens fejlmelding til TELMOREs kundesupport på telefon at udbedre fejl og driftsforstyrrelser, som skyldes forhold i TELMOREs egne systemer, og som er under TELMOREs kontrol. Fejlafhjælpning sker i almindelighed indenfor sædvanlig arbejdstid (mandag fredag fra kl. 09:00 til 16:00). Ved opkald til TELMOREs kundesupport betales almindelig minuttakst. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i TELMOREs mobiltjeneste, eller at fejlen skyldes forhold, der ligger udenfor TELMOREs kontrol, er kunden forpligtet til at dække TELMOREs udgifter til fejlsøgning. 15.B. Erstatningsansvar TELMORE er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af TELMORE eller nogen, som TELMORE har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

16 A. TELMORE er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af mobilnettet og mobiltjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelses- og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre TELMORE har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. TELMORE er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at mobiltjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, og lignende. C. TELMORE er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. D: TELMORE ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. 15.C. Force majeure TELMORE er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. punkt 15.B, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for TELMOREs kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt TELMOREs egne medarbejdere. 16. Overdragelse af abonnementsaftalen Kunden kan med TELMOREs samtykke overdrage abonnementsaftalen til en ny kunde. TELMORE forbeholder sig ret til at afvise overdragelse af en abonnementsaftale. TELMORE kan til enhver tid overdrage abonnementsaftalen eller dele heraf til et med TELMORE koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af TELMOREs aktiviteter til tredjemand. 17. Opsigelse Kunden kan med omgående virkning opsige abonnementsaftalen. Det samme gælder eventuelle tillægsaftaler om abonnementsformer eller tillægsydelser mv., medmindre andet fremgår af eventuelle særskilte tillægsvilkår. Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse til TELMORE eller på kundens personlige side på ( TELMORE bekræfter skriftligt kundens opsigelse. Ved TELMOREs varsling af ændring af vilkår og priser, jf. punkt 19, kan kunden i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et

17 varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Kunden vil ved opsigelse få returneret eventuelt forudbetalte beløb ca. 30 dage efter TELMOREs modtagelse af opsigelsen. Beløbet udbetales til et bankkontonummer, som kunden skal oplyse overfor TELMORE. TELMORE er berettiget til at opkræve gebyr for udbetaling i anden form end bankoverførsel. TELMORE kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til mobiltjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til punkt 14. TELMORE kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis TELMORE ophører med at udbyde mobiltjenesten. Hvis TELMORE helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægsydelser, funktioner eller faciliteter, som TELMORE ikke er forpligtet til at udbyde, kan TELMORE opsige abonnementsaftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel. 18. Ændringer, vedligeholdelse mv. af TELMOREs mobiltjeneste TELMORE er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre kundens mulighed for brug af TELMOREs mobiltjeneste og TELMOREs mobildatatjenester for at sikre en tilfredsstillende drift og vedligeholdelse heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. TELMORE tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis TELMORE skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af mobiltjenesten og/eller mobildatatjenester. Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden ved kundens adgang til internettet via mobildatatjenester.. TELMORE forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettet via mobildatatjenester på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

18 TELMORE forbeholder sig endvidere ret til: A. at teste for åbne porte (herunder proxies) samt åbne servere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug. B. at afvise ind- og udgående s, som vurderes at være f.eks. virus, spam eller phishing. C. at blokere for tredjemands forbindelser til internettet via TELMOREs mobildatatjenester, hvor forbindelsen vurderes misbrugt f.eks. til at sprede virus, spam eller phishing D. at begrænse mængden af afsendte s pr. tidsenhed. 19. Ændring af vilkår og priser TELMORE kan ændre disse abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles over for kunden ved til kundens adresse og på TELMOREs hjemmeside ( Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter mv., kan ske uden varsel ved indførelse i TELMOREs prisliste. 20. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og TELMORE om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan kunden klage til TELMORE. TELMORE træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. TELMOREs afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, telefon Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 21. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den For kunder, som har indgået aftale om abonnement før , er vilkårene dog først gældende fra 7. januar

19 Lov om betalingsmidler 11 og Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres ube-rettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Brugeren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt falsk underskrift og udsteder godtgør, 1) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalingsmidlet er bort-kommet, at den uberettigede person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmidlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg. Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren,

20 som skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen, og dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indflydelse på, og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, da brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Stk. 2. Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket overtræk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren. Stk. 3. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager, som skyldes fejl-registrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren. Stk. 4. Erstatter udsteder efter stk. 1. tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatning betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatningen betalt af udsteder. Stk. 5. Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3 nævnte forhold.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår for TDC Click. Maj 2009

Vilkår for TDC Click. Maj 2009 Vilkår for TDC Click Maj 2009 Tillægsvilkår for TDC Click Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester TDC s Generelle Vilkår for levering og drift af tjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014 ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER Maj 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A. Forbrug

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 Abonnementsbetingelser for Nettalks mobiltjenester Februar 2014 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC Duét Extra og TDC Familie

April 2010. Vilkår for TDC Duét Extra og TDC Familie April 2010 Vilkår for TDC Duét Extra og TDC Familie November 2009 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af vimobils tjenester Januar 2016 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2.

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil 1. Abonnementsaftalen 4 1.A. Dækningsområde og mobildatahastigheder

Læs mere

Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online)

Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online) Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online) August 2014 2 Indhold Tillægsvilkår for forudbetalte kort (MobilTid og MobilTid Online).... 4 1. Tillægsaftalen.... 4 1.A. Registrering

Læs mere

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser Generelle Betingelser Levering og drift Nettalk Postboks 201 Sletvej 30, 8310 Tranbjerg CVR: 35954716 Kundeservice www.nettalk.dk Tlf. 70 10 01 02 kundeservice@nettalk.dk Åbningstider Mandag -fredag 8-17

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni Private kunder Betingelser for mobiltelefoni tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden,

Læs mere

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel.

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. Version 2.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og greentel, CVR 32562787.

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af LokalTelefonens tjenester September 2016 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden, og på den anden side Altibox Danmark (CVR nr. 31 586 283), herefter benævnt Altibox. 1.1. Altibox fungerer

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester

Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2015 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Indholdsfortegnelse... 1 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester... 1 1. Abonnementsaftalen... 3 1.A. Dækningsområde og

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.2 (30. september 2015) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere