Fremtidens SYGeHuSBYGGerI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens SYGeHuSBYGGerI"

Transkript

1 Fremtidens SYGeHuSBYGGerI patienternes perspektiv DANSKE PATIENTER En inspirationsfolder til bygherrer og beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen

2 FremTIdenS SYGeHuSBYGGerI patienternes perspektiv En inspirationsfolder til bygherrer og beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen Danske Patienter, marts 2009 Udarbejdet af Danske Patienters sekretariat Kan downloades fra: eller rekvireres fra: Danske Patienter Nørre Voldgade København K Grafisk tilrettelæggelse: Peter Dyrvig Grafisk Design Indhold Indledning Side 3 Anbefalinger til fremtidens hospital Side 4 Bærende kvaliteter for fremtidens brugercentrerede sundhedsvæsen Side 5 medlemmer af danske patienter: Astma-Allergi Forbundet, Colitis-Crohn Foreningen, Danmarks Lungeforening, Dansk Epilepsiforening, Dansk Fibromyalgi-Forening, Parkinsonforeningen, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Nyreforeningen, Scleroseforeningen Sjældne Diagnoser. Brugernes krav til funktioner og indretning af fremtidens hospital Side 7 Brugerinddragelse i processen Side 11 Afrunding Side 13 Læs mere Side 15

3 Indledning For at sikre kvaliteten i fremtidens sundhedsvæsen skal Danmark gennem de næste mange år foretage væsentlige investeringer i nybyggeri, udbygning og renovering af landets sygehuse. Danske Patienter ønsker med denne pjece at kvalificere kommende års hospitalsbyggeri gennem inddragelse af patienternes og de pårørendes perspektiver. Pjecen beskriver, hvordan man konkret inddrager brugernes perspektiver i et byggeprojekt, samt hvilke kvaliteter patienter lægger vægt på. Fremtiden vil byde på mange udfordringer og forandringer, som allerede nu begynder at kunne mærkes på hospitalerne, heriblandt et større antal kronikere med flere diagnoser, færre personaleressourcer, nye behandlingsformer, et større forventningspres fra patienter og pårørende, mere ambulant behandling samt en højere grad af specialisering af sundhedsvæsenets funktioner og blandt personalet. Det stiller krav til rammerne for behandling. Investering i nye bygninger er ikke bare en udgift, men er derimod en vigtig og tiltrængt investering for at opnå bedre patientforløb og fastholde personale. Skal investeringen bære frugt, er et øget fokus på inddragelse af patientperspektivet nødvendigt. Det er dokumenteret, at brugernes oplevelser ofte er forskellig fra personalets, og dermed tilegner brugerne sig en viden, som kun kan udfoldes gennem samarbejde. Derfor er det nødvendigt, at patienter og pårørende inddrages aktivt på alle niveauer af byggearbejdet. Når vi i denne pjece ofte anvender betegnelsen bruger, så er det for at markere, at der er andre end patienten, som færdes på et sygehus. Således er de pårørende for mange patienter helt centrale støttepersoner gennem et sygdomsforløb. 3

4 Anbefalinger til fremtidens hospital Brugernes behov Gode rammer for faglighed God kommunikation, information og medinddragelse Sammenhæng og tilgængelighed Helhedsbetragtning, fokus på individet Æstetiske rammer Velfungerende forhold for pårørende og andre besøgende Fremtidens hospital er funktionelt indrettet til højteknologisk udstyr har fokus på et godt indeklima bl.a. med allergivenlige materialer er indrettet, så utilsigtede hændelser bedst muligt forebygges har plads til patientens varierende behov for omsorg og uafhængighed er indrettet med mulighed for privatliv under indlæggelse understøtter organisering i mindre enheder med tværfaglige funktioner har indbygget nyeste kommunikationstekniske løsninger har entydige indgange, som skaber overblik for brugerne er indrettet, så funktionerne organiseres omkring patienten er indrettet med fleksible rammer for forskellige patientgrupper og for forskellige faser af patientforløb giver mulighed for at opretholde en hverdag har indbygget muligheder for kontakt med omverdenen indtænker beliggenhed, fx med udsigt og adgang til grønne miljøer er indrettet med vægt på lys og hjemlig stil har et velfungerende akustisk miljø har plads til pårørendes aktive inddragelse i patientforløbet, fx med god stueplads og overnatningsmulighed har rum til aktiviteter, som fx patientuddannelse og aktiviteter initieret af frivillige organisationer mv. 4

5 Bærende kvaliteter for fremtidens brugercentrerede sundhedsvæsen Alle borgere er potentielle patienter, og patienter er derfor ikke en homogen gruppe. Afhængig af patientens tilstand og baggrund har de pårørende også forskellige behov. Der er eksempelvis stor forskel på, om patienten er en enlig forælder med to børn eller en folkepensionist. Ikke desto mindre ved man, at vi som patienter bredt set efterspørger de samme, overordnede kvaliteter. Høj faglig kvalitet Patienterne forventer en høj grad af faglig kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet bør indrettes, så det i alle led sikrer den højeste kliniske og faglige kvalitet. Støtte og omsorg Patienter forventer, at sundhedsvæsenet kan yde den nødvendige støtte og omsorg, når de har behov for det. Især for mennesker med kroniske sygdomme er overgangene mellem syg og rask samt mellem patient og borger flydende, og det er vigtigt, at sundhedsvæsenet kan tage hånd om patienten i dennes konkrete livssituation. Autonomi og egenkontrol Støtte og omsorg styrker patienternes mulighed for at bevare så stor autonomi og egenkontrol som muligt gennem et sygdomsforløb. Patienter ønsker at leve et normalt liv med arbejde og samvær med familie og venner. Det stiller krav til sundhedsvæsenet om at støtte patienten, fx gennem undervisning i sygdomshåndtering, således at patienten bliver mere selvhjulpen. Inddragelse Patienter har en unik viden, som skal bringes i spil i et ligeværdigt samarbejde mellem behandler og patient. 5

6 Pårørende er for mange patienter en vigtig ressource gennem et sygdomsforløb, og de skal inddrages i den udstrækning, som patienterne ønsker det. Tilgængelighed Patienter lægger vægt på tilgængelighed i form af korte ventetider, hensigtsmæssige åbningstider og korte afstande til behandlingsafdelingerne. Sammenhæng Patienter efterspørger sammenhæng i behandlingsforløbet både på det enkelte sygehus, mellem behandlingssteder og på tværs af sektorer. Mange patienter med kroniske sygdomme har flere diagnoser, hvilket stiller krav om sammenhæng og koordination på tværs af specialer. Fokus på individet, helhed og valgmuligheder Patienter er forskellige, har forskellige behov og ressourcer og befinder sig i forskellige livssituationer. Sundhedsvæsenet skal tilgodese den enkelte patients ønsker og behov ved at tage hensyn til det hele menneske patientens fysiske, psykiske og sociale situation. 6

7 Brugernes krav til funktioner og indretning af fremtidens hospital Antallet af mennesker med kroniske sygdomme er markant voksende. I dag er der cirka 1,5 millioner, og tallet forventes at stige yderligere. Grænsen mellem syg og rask eller patient og borger er flydende, og patienterne har ofte livsvarige forløb med mange kontakter på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Udviklingen stiller øgede krav til sammenhæng både i behandlingsforløb, som går på tværs af aktører og sektorer, men også sammenhæng i forhold til patientens livssituation, idet de anbefalinger om livsstil, efterbehandling med videre, som de sundhedsprofessionelle giver patienten, skal kunne passes ind i en hverdag. Det stiller således nogle bestemte krav til funktionerne og enhederne i byggeriet. Danske Patienter formulerer i det følgende en række eksempler på konkrete funktioner og tiltag, som imødekommer brugernes krav til fremtidens hospital. De dækker dog ikke alle områder, og de kan ikke erstatte brugerperspektiverne i det konkrete byggeforløb. De skal derfor ses som inspiration og som eksemplificering af brugernes generelle ønsker: Gode rammer for faglighed De fysiske, praktiske rammer for en god behandling af patienten skal være til stede. Her er det vigtigt at tænke hele patientforløbet ind, lige fra patienten indlægges til patienten udskrives til eventuel rehabilitering i andet regi. Byggeriet skal være funktionelt indrettet for at sikre en effektiv behandling, både til behandlinger, som kræver højteknologisk udstyr, og til behandlinger som mere kræver ro omkring patienten. Det inkluderer også et godt indeklima med støjabsorberende materiale, udluftningsmuligheder, allergivenlige materialer med videre. Indretning har 7

8 stor betydning for patientsikkerheden. Patientsikkerheden er et uhyre vigtigt aspekt af en høj faglig kvalitet. Derfor skal indretning af behandlingsfaciliteter altid inddrage patientsikkerhedsaspektet for at forebygge utilsigtede hændelser. Rammer for god kommunikation, information og medinddragelse Kommunikation er meget afgørende for brugerne. Et hospital skal kunne rumme patienternes vekslende behov for uafhængighed, støtte og omsorg. Blandt andet skal brugerne have adgang til forskellige slags rum, hvor de kan være for sig selv, når der er behov for det, og have tæt kontakt til det professionelle personale når der er behov for det. Der skal derfor være steder med ro, samt mulighed for fortrolighed og privatliv. Ligeledes skal der sikres mulighed for tæt kommunikation mellem forskellige faglige aktører gennem et patientforløb, som ofte spænder over flere sektorer og involverer forskellige specialer. Det sikres bl.a. gennem indretning af mindre enheder med mulighed for tværfaglige funktioner samt kommunikationsteknologiske løsninger, som sikrer dialog mellem behandlere internt på hospitalet og med aktører udenfor hospitalet, fx med den praktiserende læge og den kommunale plejesektor. Sammenhæng og tilgængelighed Hospitaler kan være meget forvirrende steder for udefrakommende, og et stort antal aktiviteter skal koordineres. Netop derfor er det vigtigt at sikre entydige indgange til hospitalet og afdelingerne, for eksempel en reception, men ellers bør skranker undgås. Udfordringen ligger i at sikre en letforståelig og indbydende atmosfære. Mange patienter indlægges med flere samtidige lidelser. Her skal hospitalets opbygning understøtte let adgang for patienter til de forskellige behandlinger, som kan være spredt over flere specialer. Behandlingsfunktionerne skal derfor så vidt muligt komme til patienten og ikke omvendt. Det kan gøres ved at samle sengestuer, operationsstuer, ambulatorier og 8

9 dagafsnit. Man skal også huske, at forskellige patientgrupper har forskellige kapaciteter og evner. Nogle patienter kan fx sagtens gå langt, mens andre må transporteres. Helhedsbetragtning, fokus på individet og valgmuligheder Det moderne sygehusvæsen fokuserer i stigende grad på egenkontrol, og et nyt hospital skal understøtte dette gennem fleksible rammer og indretning med flere funktioner. Det skal fx være muligt at lave rehabilitering for de forskellige patientgrupper, der kræver forskellige rammer. Afdelingerne skal designes, så de rammer den relevante patientgruppes behov og kan imødekomme de varierende behov, som patienterne har i forskellige faser af sygdomsforløbet. Patienter forventer, at sundhedsvæsenet yder 9

10 den nødvendige støtte og omsorg, når behovet er der, samtidig med at alle patienter, ikke mindst mennesker med kroniske sygdomme, har brug for at leve et så normalt liv som muligt med arbejde og socialt samvær, selv om de i en periode har brug for ydelser på sygehuset. Brugerne skal kunne opretholde en hverdag. Der bør være mulighed for underholdning og kontakt med omverdenen via TV, Internet og mobilnet. Der skal kunne tilbydes forskellige slags stuer, alt efter om patienten trives bedst med selskab eller foretrækker at være alene. Æstetiske rammer Stadigt flere undersøgelser dokumenterer betydningen af de æstetiske forhold på sygehuset i forhold til at opnå den bedst mulige behandling. Det skal derfor have høj prioritet. Alle patienter skal have frit udsyn til vinduer, gerne med udsigt. Man kan sikre adgang fra afdelingen til haver/ gårdmiljøer. Indendørs skal der være rolige oaser og opholdsstuer i lys og hjemlig stil, hvor patienten kan slappe af, og møbler skal være funktionelle og pæne. Ligeledes skal arkitekter og bygherrer tænke i lyddæmpende materialer og akustik. Velfungerende forhold for pårørende og andre besøgende Et behandlingsforløb er i de fleste tilfælde ikke kun relateret til selve patienten. Derfor skal der sikres god plads på stuerne til, at pårørende kan komme på besøg, og mulighed for at pårørende kan overnatte i særlige kritiske situationer. Et patienthotel kan være en del af løsningen, men det er ikke optimalt for fx børnefamilier. Der bør også tænkes i særlige lokaler i tilknytning til afdelingerne, som kan rumme forskellige funktioner og aktiviteter, fx grupper eller frivillige tilknyttet afdelingerne. Her ville patientgrupper kunne mødes, og der ville kunne finde patientuddannelse sted. Et køkken for patienter og pårørende kunne være en anden oplagt funktion. 10

11 Brugerinddragelse i processen Reel brugerinddragelse bygger på erkendelsen af, at patienter er eksperter i patientoplevelser, -behov og -interesser, på samme måde som sundhedsprofessionelle er eksperter i behandlingsmetoder og pleje. Det er dokumenteret, at øget patientinddragelse både skaber bedre behandlingsresultater og større tilfredshed hos patienterne. Ligeledes er det dokumenteret, at medarbejderne i sundhedsvæsenet oplever et mere positivt arbejdsmiljø og større faglig tilfredshed, når kontakten mellem patient og behandler bygger på dialog. Kombinerer man dette med mulighederne indenfor den moderne arkitektur, hvor nye, innovative løsninger ser dagens lys, så har fremtidens hospitaler potentialet til markant at forbedre behandlingen for de mennesker, som i løbet af de kommende år bliver brugere af hospitalsvæsnet. en BYGGeproCeS kan opdeles I 4 FASer: Idé- og planlægning x udvikling x drift x evaluering 11

12 Reel brugerinddragelse fordrer, at patienterne og de pårørende inddrages i hele processen, lige fra idé-fasen til den løbende evaluering af byggeriet. Brugernes viden inddrages på forskellige måder alt efter hvor og på hvilke niveauer af processen, der arbejdes. Før man bygger faciliteter til en diagnosespecifik funktion, er det relevant at inddrage konkrete erfaringer fra patienter, der har gennemgået det specifikke behandlingsforløb, som faciliteterne bygges til. På de overordnede linjer skal patientens ekspertviden inddrages gennem patientforeninger, der kan repræsentere en dokumenteret viden og professionel ekspertise i generelle patientforhold. Det kunne fx være ved udvikling af koncepter, hvorudfra de konkrete bygninger skal skabes, eller ved at prioritere kliniske og driftstekniske funktioner. Der findes en lang række metoder og veje til brugerinddragelse. Nedenstående er eksempler på forskellige former for inddragelse, som ikke udelukker hinanden, men bør benyttes samtidig for at sikre adgang til forskellige former for viden, som kan kvalificere den samlede proces og det endelige resultat: Repræsentanter fra patientforeninger med generel viden om patientperspektivet er med i den overordnede planlægning, udvikling og evaluering af et byggeprojekt, hvor de kan bidrage med en samlet viden om brugernes generelle ønsker og behov. Patienter og pårørende inddrages i den konkrete indretning af forskellige funktioner for at kvalificere fremtidens løsninger, fx en sengestue eller et behandlingsrum, hvor de bidrager med erfaringer med brug af nuværende rammer og faciliteter. Patienter og pårørende inddrages løbende gennem spørgeskemaundersøgelser og telefoninterview med henblik på evaluering af allerede opførte funktioner og bygninger. 12

13 Afrunding Brugernes perspektiver er essentielle at inddrage i opbygningen af fremtidens hospitaler. Uden dem opnår vi ikke den nødvendige og påkrævede kvalitet i pleje og behandling. Derfor skal brugernes perspektiver inddrages fra start til slut i processen gennem deltagelse i udvalg under byggeriet, og ved at byggeriets parter systematisk undersøger og inddrager den viden, som patienterne har oparbejdet. Evidensbaseret viden om arkitekturens helbredende effekter skal bruges aktivt, når nye sygehuse bygges eller renoveres, så arkitektur og helbredelse går hånd i hånd. Det skal understøtte en høj grad af faglig kvalitet, hvor der sideløbende er fokus på helhed, sammenhæng, tilgængelighed og fleksibilitet. Vi ved, at det har positiv effekt på behandlingsresultat, effektivitet og tilfredshed, hvis sundhedsvæsnet tager højde for patienternes perspektiver. At inddrage brugerne er ikke en omkostning, det er en investering. Derfor må vi ikke lade chancen for at fremtidssikre hospitalsbehandlingen forpasse. 13

14 16 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om re Til vurdering af de konkrete større strukturelle an I principperne er ordet patientsikkerhed nævnt en e Dansk Selskab for Patientsikkerhed har derfor taget Generelle kriterier Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) Med afsæt i den artikel kan man omsætte anbefalinge Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit 023, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre, tlf , fax december 2008 DANSKE PATIENTER Kapitel 1 Nye krav til en sundhedssektor under pres Krydspres på sundhedssektoren Polariseringspres Det danske sundhedsvæsen står i dag over for et krydspres af massive udfordringer, der spænder fra radikale ændringer i sygdomsmønstret over et Forventningspresset opstår som resultatet af en boomende privat sundhedsmarked til en udpræget social skævhed i sundhedsforbrug. Se figur 2. dets behov og muligheder. Som borgere og sund- kultur, der sætter fokus på det enkelte menneske, De ni pres hænger uløseligt sammen og forstærker hinanden, idet de for en stor dels vedkommenlier i centrum. Vi forventer et liv i allerhøjeste kvahedsbrugere sætter vi i dag os selv og vores famide først og fremmest er udløst af brugerne af litet, hvor sundhed og livskvalitet er hinandens forudsætninger. En voksende andel af brugerne sundhedsvæsenet. Det vil sige, at der mere end noget andet er tale om et brugerpres, skabt af nye opfatter sig således ikke som patienter, men som forventninger, nye behov, ny adfærd eller nye sundhedsforbrugere der forventer, at sundhedsvæsenet lever op til deres krav om den bedst muligheder hos brugerne. Betingelsen for at håndtere det pres er at inddrage brugerne i alle faser tænkelige, individuelt tilpassede service. Til gengæld er de også villige til at investere tid og kræf- af behandlingerne, men det lader sig ikke gøre uden at tage et fundamentalt opgør med den hidtidige prioritering og organisering i sundhedsvæ- opsøger mange f.eks. ofte selv viden om deres ter i at optimere deres sundhedstilstand. I dag senet. Krydspresset stiller sektoren over for markante krav om hurtige initiativer. muligheder, inden de går til læge. Dette kommer bl.a. til udtryk i en undersøgelse foretaget blandt I det følgende gives en kort sammenfatning af, 3000 briter med en kronisk sygdom. 3 Under- sundhedstilstand, symptomer og behandlings- hvordan de forskellige pres påvirker sundhedsvæsøgelsen viser, at 80 pct. selv søger information senet i dag. 2 om håndteringen af deres sygdom. Knap 90 pct. Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse MM Krydspres på sundhedssektoren Økonomipres Demografipres Personalepres BEHOV FOR FORNYELSE Sygdomspres Forventningspres Markedspres Etikpres Teknologipres Figur 2 Kilde: Mandag Morgen/Innovationsrådet De enkelte pres er nærmere beskrevet i notatet Fact sheet, som kan downloades fra 3 Ellins J & Coulter A. How engaged are people in their health care? Findings of a national telephone survey. London: Health Foundation, 2005 Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens sygehusstruktur beskrevet i kapitel 3. Herudover er der i bilag 2 nævnt en række principper, der skal ligge til grund for fremtidige beslutninger om investeringer i sygehusprojekter. Til vurdering af de konkrete større strukturelle anlægsprojekter skal ekspertudvalget afgive indstil- ling til regeringen, hvorvidt de enkelte projekter opfylder principperne. I principperne er ordet patientsikkerhed nævnt en enkelt gang som et aspekt af kvalitet i forhold til en specialeplanlægning, der forudsætter samling af ekspertudvalget foretage en generel vurdering af de en specialeplanlægning, der forudsætter samling af funktioner på færre enheder. Herudover skal rentabilitet, effektivitet og kvalitet. På det grun ekspertudvalget foretage en generel vurdering af de konkrete projekter i forhold til driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet. På det grundlag vil det være relevant også at inkludere en gene- rel vurdering i forhold til patientsikkerhed. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har derfor taget initiativ til at formulere en række kriterier, der kan lægges til grund for vurderingen af regionernes projekter. (1), hvori en række forskningsresultater og erfarin Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) udgav i 2005 et omfattende kompendium (1), hvori en række forskningsresultater og erfaringer fra programmer for patientsikkerhed er refe- reret. Èn af artiklerne (2) bygger på erfaringerne fra bygningen af St. Joseph s Hospital i Wiscon- sin, der er opført ud fra principperne om evidence based design. generelle kriterier til brug for en vurdering af re Med afsæt i den artikel kan man omsætte anbefalingerne til danske forhold og uddrage en række Et familievenligt hospitalsmiljø? En kvalitativ forskningsundersøgelse af det fysiske hospitalsmiljøs betydning for den psykosociale sundhed i familier til indlagte hjertesyge børn Introduktion til kliniske mikrosystemer Kvalitetsudvikling med patienten i centrum Center for kvalitet generelle kriterier til brug for en vurdering af regionernes overordnede planer og mere detaljerede projekter. Se skema på side 2. Specifikke kriterier Center for Health Design udgav i 2004 en rapport, der ud fra en gennemgang af flere tusinde vi- denskabelige artikler identificerede mere end 600 studier, der til sammen gav dokumentation for begrebet evidence based design. Efterfølgende har Center for Health Design vurderet de emner, der indgår i evidence based design i forhold til styrken af evidens. Disse emner er bearbejdet til danske forhold og suppleret med en række tjekpunkter, der kan an- vendes til vurdering af, hvorvidt der i regionernes konkrete anlægsprojekter er taget højde for spe- cifikke principper, der kan bidrage til øget patientsikkerhed. Se skemaer sider 3-5. HER STÅR AFSNITTETS TITEL c/o Hvidovre Hospital, Afsnit 023, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre, tlf , fax Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Patientsikkerhed og sygehusbyggeri En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December _Patientforeningen_Brochure_ :36:15 1

15 Læs mere Denne pjece beskriver de overordnede rammer for inddragelse af brugerne på et hospital. For en hensigtsmæssig indretning i praksis er der brug for, at man tager yderligere materialer i brug. Danske Patienters medlemsorganisationer har hver især stor viden om deres medlemmers behov, og de er oplagte samarbejdspartnere på konkrete projekter. Danske Patienters medlemsorganisationer har udarbejdet forskellige papirer, som går i detaljer med underområder af hospitalets afdelinger, og som derfor er yderst relevant viden i byggeprocessen. Hjerteforeningen: Et familievenligt hospitalsmiljø Kræftens Bekæmpelse: Kræftrådgivningen i det 21. Århundrede Andre materialer hvor man kan få inspiration både til indretningen af hospitaler, brugerdreven innovation samt brugerinddragelse i praksis: Ugebrevet Mandag Morgen: Brugernes sundhedsvæsen Center for Health Design 2008: Evidence for innovation Danske Patienter: Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? DSI: Introduktion til Kliniske mikrosystemer Birgit Brunsted i Ugeskrift for Læger: Det syge hospital Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Patientsikkerhed og sygehusbyggeri 15

16 DANSKE PATIENTER Fremtidens sygehusbyggeri Danske Patienter ønsker med denne pjece at kvalificere kommende års hospitalsbyggeri gennem inddragelse af patienternes og de pårørendes perspektiver. Pjecen beskriver, hvordan man konkret inddrager brugernes perspektiver i et byggeprojekt samt hvilke kvaliteter, de lægger vægt på. Det er håbet, at den vil kunne fungere som vigtig inspiration til både bygherrer og beslutningstagere. For at sikre kvaliteten i fremtidens sundhedsvæsen skal Danmark foretage store investeringer i nybyggeri, udbygning og renovering af landets sygehuse. Fremtiden vil byde på mange udfordringer og forandringer, heriblandt et større antal kronikere med flere diagnoser, færre personaleressourcer, nye behandlingsformer, et større forventningspres fra patienter og pårørende, mere ambulant behandling samt en højere grad af specialisering af sundhedsvæsenets funktioner og blandt personalet. Det stiller krav til rammerne for behandling. Investering i nye bygninger er en vigtig og nødvendig investering for at opnå bedre patientforløb og fastholde personale. Skal investeringen bære frugt, er et øget fokus på inddragelse af patientperspektivet nødvendigt. Vi ved, at brugernes oplevelser ofte er forskellig fra personalets, og dermed tilegner brugerne sig en viden, som kun kan udfoldes gennem inddragelse. Derfor er det nødvendigt, at patienter og pårørende inddrages aktivt på alle niveauer af byggearbejdet.

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri

Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Præsentationen Hvad efterspørger fremtidens patienter og hvilke krav stiller

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Juni 2010 Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Alle patienter efterspørger overordnet: kvalitet, sammenhæng og inddragelse. De medicinske patienter er den dårligst stillede

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Ældre patienters stemmer - patientforløb mellem idealer om sammenhæng og strukturelle vilkår

Ældre patienters stemmer - patientforløb mellem idealer om sammenhæng og strukturelle vilkår Ældre patienters stemmer - patientforløb mellem idealer om sammenhæng og strukturelle vilkår Annette Wandel senior konsulent www.danskepatienter.dk Danske Patienter Danske Patienter Mindre sekretariat

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Patienternes forventninger til fremtidens sygehus. Morten Freil Direktør

Patienternes forventninger til fremtidens sygehus. Morten Freil Direktør Patienternes forventninger til fremtidens sygehus Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Kroniske sygdomme http://www.sifolkesundhed.dk/upload/kap_35_folkesund heden_i_fremtiden.pdf Finn Breinholdt

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S fobs@sst.dk. Høringssvar til Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme den generiske model Danske Patienter takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv

Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv Kronikerindsatsen - set fra et patientperspektiv Annette Wandel Seniorkonsulent www.danskepatienter.dk Danske Patienter Paraplyorganisation for 14 (70) patientforeninger med tilsammen ca. 800.000 medlemmer

Læs mere

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013 Region Midtjylland Høringssvar Sundhedsplan 2013 Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsplan 2013. Sundhedsplanen indeholder mange gode takter mod at optimere

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Patienters krav til fremtidens hospital

Patienters krav til fremtidens hospital Patienters krav til fremtidens hospital Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Fremtidens patienter Skift i sygdomsmønster Ca. 1,7 mio. danskere med én eller flere kroniske sygdomme Længerevarende/livslange

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter

Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter 12. marts 2030. september 2008 Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter Resumé Det er yderst veldokumenteret, at det danske sundhedsvæsen er under et massivt

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 12. marts 200 september 2011 Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 1. Indledning Danske Patienter arbejder for at fremme patientinteresser i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Medicinske patienter har også brug for rettigheder

Medicinske patienter har også brug for rettigheder Kronik til Politiken: Medicinske patienter har også brug for rettigheder Medicinske patienter med komplicerede sygdomsforløb nyder langtfra de samme rettigheder som deres medpatienter det skal der laves

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Gert Frost Afdeling: Anlægssekretariatet E mail: Gert.Frost@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/32550 Telefon: 76631074 Dato: 4. januar 2013 Uddrag af Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

Fra. vision til strategi

Fra. vision til strategi Fra vision til strategi Fra vision til strategi Visionens bærende værdier er RESPEKT VÆRDIGHED NÆRHED FLEKSIBILITET TILGÆNGELIGHED KVALITET Visionen følger tre strategiske hovedspor. 1. Inddragelse af

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Danske Patienters anbefalinger til et kommende

Danske Patienters anbefalinger til et kommende 12. marts 200 9Marts 2009 Danske Patienters anbefalinger til et kommende klagesystem Indledning Danske Patienter ønsker en revision af det nuværende klagesystem. Det nuværende klagesystem virker uoverskueligt,

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 Gældende for de somatiske sygehuse i Region Syddanmark FORSLAG ENDNU IKKE GODKENDT Grafisk

Læs mere

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger? Og har det brug for patientinddragelse? - et regionalt perspektiv, v/mads Koch Hansen, lægelig direktør

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Dansk forum for sundhedstjenesteforskning 11. november 2009 Eva Draborg Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere