En kritik af VEU-udvalgets arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kritik af VEU-udvalgets arbejde"

Transkript

1 WORKING PAPER 06-5 Svend Jespersen, Nicolai Kristensen og Lars Skipper En kritik af VEU-udvalgets arbejde Department of Economics ISBN (print) ISBN (online)

2 En kritik af VEU-udvalgets arbejde af Svend Jespersen, Nicolai Kristensen og Lars Skipper 1 JEL Code: D61, I21, I28 Keywords: Efteruddannelse, Cost-Benefit Analyse, Program Evaluering 1 Svend Jespersen, CEBR Nicolai Kristensen, Handelshøjskolen i Århus Lars Skipper, akf, 1

3 Indledning Som svar på den stigende grad af internationalisering og skill-biased teknologiske udvikling er der opstået en sjældent set politisk enighed om, at Voksen- og Efteruddannelse (VEU) er en vigtig del af løsningen på fremtidens velfærdsproblemer. Der er tilsyneladende konsensus blandt arbejdsmarkedets parter, regeringen og den samlede opposition om at øge fokus på VEU. Samme konsensus gør sig gældende i mange andre OECD-lande. I dette debatindlæg vil vi diskutere det økonomisk faglige grundlag i VEU-udvalgets rapport, der er det seneste sammenfattende arbejde vedrørende VEU i Danmark. Rapporten er meget vidtfavnende og indeholder beskrivelser, analyser og vurderinger inden for mange områder. Vi ønsker at kritisere rapporten for i sine analyser at overse helt central international forskning i effekterne af VEU for forskellige uddannelsesgrupper og for at overvurdere de samfundsøkonomiske effekter af VEU. I det følgende beskrives først VEU-udvalgets analyser og vurderinger. Dernæst diskuteres det faglige grundlag for vurderingerne i forhold til effekterne af VEU på individ og samfundsniveau, og til sidst forsøger vi at se fremad i forhold til at tilrettelægge VEU. VEU-udvalgets rapport Den første februar barslede en embedsmandsgruppe fra regeringen og arbejdsmarkedets parter med en rapport, der kortlægger den samlede nuværende voksen- og efteruddannelsesindsats. 2

4 Kommissoriet for arbejdet indebar en vurdering af effekterne af den nuværende VEU-indsats og opstilling af konkrete forslag til forbedringer. Disse forslag skal ifølge kommissoriet blandt andet medvirke til en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer anvendt til VEU samt medvirke til fremadrettet at forbedre beskæftigelsesmulighederne for de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Rapporten, der består af to bind samt en række baggrundsrapporter udarbejdet af forskellige forskningsgrupper, bidrager væsentligt til den eksisterende viden på området ved at give et overblik over den samlede VEU-indsats i Danmark, som på trods af store offentlige udgifter hertil ikke tidligere er blevet så indgående evalueret. Bind 1 indeholder blandt andet udvalgets anbefalinger, og disse går i høj grad på, at VEU-indsatsen skal styrkes. Herunder vurderes det, at i det omfang, øgede offentlige udgifter anvendes effektivt og målrettes personer med en løsere arbejdsmarkedstilknytning end i dag, vil der kunne forventes de mest positive virkninger i forhold til at øge omstillingsprocesserne på arbejdsmarkedet og nedbringe strukturledigheden (Finansministeriet 2006a, s. 33). I bind 2 er udvalgets analyser og beskrivelser samlet. Disse indbefatter blandt andet en analyse af de fremtidige krav til det danske arbejdsmarked set i lyset af globaliseringsprocessen og en beskrivelse af det danske voksen- og efteruddannelsessystem herunder også en international sammenligning af VEU-indsatser. Desuden indeholder bind 2 en beskrivelse af individer og virksomheders anvendelse af VEU og af effekterne af VEU på individniveau, virksomhedsniveau og samfundsniveau. 3

5 Analysen af effekterne af VEU på individniveau bygger dels på allerede eksisterende analyser for Danmark, dels på en ny analyse foretaget af akf. Med hensyn til de eksisterende analyser er flere af studierne, der nævnes (Finansministeriet 2006b, s. 445) baseret på tværsnitsdata, eksempelvis Sørensen (2000), DA (2004), LO (2004) og Undervisningsministeriet (2005). De to sidstnævnte referencer bygger på interviewdata for selvevaluering af effekten af efteruddannelse. Blandt de eksisterende danske studier, der refereres til, bygger Jensen m.fl. (1993) og Gregersen (1997) på paneldata fra Danmarks Statistik, og disse effektmålinger er således baseret på analyser, hvor man følger de samme individer over flere år. Disse to panelanalyser fokuserer begge på effekten af AMU-kurser. Det generelle resultat fra de danske undersøgelser, som det rapporteres i VEUrapporten er, at VEU har positive effekter på løn og/eller beskæftigelse. VEU-rapporten henviser således til at Jensen m.fl. (1993) finder, at løneffekten af AMU-kurser er signifikant positiv. De internationale effektstudier, der refereres til i VEU-rapporten, er dels OECD (2004) og Hämäläinen (2001) for Finland. OECD finder en positiv løneffekt for beskæftigede, mens det finske studie finder en positiv effekt for lediges arbejdsmarkedstilknytning. Akf s analyse af individeffekterne, Clausen m.fl. (2005), baserer sig på en 10 pct. tilfældig udvalgt stikprøve af den danske befolkning, hvor grupper af deltagere sammenlignes med kontrolpersoner, konstrueret ved hjælp af den såkaldte matching -metode. Analyserne finder initiale negative lønog beskæftigelseseffekter af deltagelse i voksenuddannelse på alment niveau (fra 9. klasse til hf-, hhx- og htx-niveau) men ingen effekter på længere sigt. 2 Herudover konstateres der positive beskæftigelseseffekter af deltagelse i kurser på det erhvervsrettede niveau (hvoraf hovedparten er AMU-kurser) på både kort og længere sigt (op til 7 år) men ingen løneffekter. Endelig estimeres 2 De negative kortsigtseffekter er resultatet af medfinansieringen fra kursistens side via Statens Voksensuddannelsesstøtte (SVU). 4

6 positive løneffekter af deltagelse i voksenuddannelse på videregående niveau (mestendels HD-, CVU- og merkonomkurser), men ingen signifikante beskæftigelseseffekter. Rapportens overordnede konklusion for så vidt angår individeffekter af VEU er, at effekterne af erhvervsrettet og videregående VEU er i overensstemmelse med det forventede og resultater fra tidligere danske såvel som internationale analyser (Finansministeriet 2006b s. 449). VEU-rapporten indeholder som nævnt også en kvantificering af de samfundsøkonomiske effekter. Der tages i VEU-udvalgets analyser behørigt forbehold for, at denne type analyser er behæftet med stor usikkerhed. De gennemførte beregninger tager som udgangspunkt, at alle i arbejdsstyrken øger VEU-aktiviteten på årsbasis med én dag. Denne stigning i VEU-aktiviteten multipliceres med et vægtet gennemsnit af de signifikante individeffekter estimeret i akf s analyser, beregningsteknisk opjusteret med 50 pct. for at tage højde for positive eksternaliteter af VEU-indsatsen. Opjusteringen begrundes med en positiv produktivitetsvirkning på virksomhederne som følge af, at kolleger, der ikke har været på kursus, kan lære af dem, der har været. Det antages desuden, at der ikke er nogen crowding out af de beskæftigelsesvirkninger, man finder i mikrostudiet, således at disse slår fuldt igennem på samfundsplan. Endelig ses der helt bort fra forvridningstab ved skattefinansieringen af VEU-aktiviteten. Den overordnede konklusion på effektanalyserne på samfundsniveau er, at VEU har positive effekter på beskæftigelse og produktivitet. En stigning i VEU-indsatsen på 1 dag pr. år pr. medarbejder vurderes med forbehold for den beregningstekniske usikkerhed på langt sigt at medføre en stigning i produktiviteten på 0,8 pct og en reduktion i strukturledigheden på ¼ pct. 5

7 Diskussion af VEU-udvalgets analyser og vurderinger af effekterne af VEU VEU-udvalgets fremstilling af de eksisterende effektanalyser tegner sandsynligvis et overdrevet positivt billede af effekterne af VEU på beskæftigelse og løn. I det følgende vil vi først diskutere VEU-rapportens gennemgang af effekterne på individniveau, og dernæst diskutere VEU-rapportens samfundsøkonomiske analyse. Med hensyn til individeffekter refereres der til en række danske studier, som er baseret på tværsnitsdata. Effekterne målt ved brug af tværsnitsdata (uden retrospektive oplysninger) tager ikke højde for selektion ind i VEU, og man må derfor formode, at resultaterne i disse studier er opad biased, hvilket flere af forfatterne også selv nævner (f.eks. Sørensen 2000). Blandt de danske studier, der bygger på paneldata henviser VEU-rapporten til, at Jensen m.fl. (1993) finder en signifikant positiv effekt på lønnen af deltagelse i AMU-kurser. Men dette er kun tilfældet for faglærte, der ikke er ramt af ledighed. Effekten for ufaglærte såvel som faglærte med nogen ledighedsgrad finder Jensen m.fl. (1993) ikke signifikant forskellig fra nul, og generelt finder Jensen m.fl. (1993) væsentlig mindre positive effekter, end VEU-rapporten giver indtryk af. 3 Den internationale litteratur på området er meget omfangsrig, men ikke vel beskrevet i VEUrapporten. Heckman m.fl. (1999) indeholder en survey af metoder og empiriske resultater. De nævner, at man i den internationale litteratur på området ikke finder et entydigt svar på, om effekten varierer med deltagernes uddannelsesniveau, men at det tyder på, at lavt uddannede får det laveste udbytte af VEU (Heckman m.fl. (1999). Dette falder i tråd med Jensen m.fl. (1993), og nyere forskning, eksempelvis Cohen-Goldner og Eckstein (2006), bekræfter denne tendens. 3 I øvrigt løses problemet med selvselektion heller ikke ved blot at estimere en fixed effects-model. Dette nævner Jensen m.fl. (1993) også selv. 6

8 Forklaringen på den lavere effekt af VEU for lavtuddannede kan muligvis findes i nyere forskning af fx Cunha m.fl. (2005) og Heckman (2000a). Heckman argumenterer for, at der eksisterer komplementaritet i læring, hvilket betyder, at man bliver bedre til at lære nyt, jo mere man allerede har lært. En umiddelbar konsekvens af komplementaritet er, at effekten af VEU er størst for folk med relativ god uddannelsesmæssig baggrund i forhold til folk med ingen eller meget lav uddannelsesmæssig baggrund. Den samfundsøkonomiske analyse foretaget af VEU-udvalget er, som det også klart fremgår af rapporten, behæftet med betydelig usikkerhed. Vi vil her kort diskutere de mest væsentlige usikkerheder i den samfundsøkonomiske analyse. Effekterne på samfundsniveau opnår man ved at multiplicere de signifikante effekter fra akf s studie med 50% og ved at antage, at der ikke sker crowding out af beskæftigelseseffekterne, når man aggregerer fra individniveau til samfundsniveau. De estimerede effekter i akf s analyse, Clausen m.fl. (2005), kan ikke uden videre benyttes til denne form for beregning. Den gennemsnitlige effekt vedrører kun populationen som historisk har deltaget i VEU, og denne population er ikke et tilfældigt udsnit af den samlede arbejdsstyrke. Det fremgår af konklusionen i Clausen m.fl. (2005), at ønsker man at analysere effekten af en udvidelse af programmet, svarende til den simulation VEU-rapporten laver i forbindelse med den samfundsøkonomiske beregning, bør man se på den gennemsnitlige effekt blandt de marginale deltagere; altså individerne på grænsen til at deltage under det nuværende aktivitetsniveau. For denne gruppe af deltagere finder andre studier, fx Rosholm og Skipper (2003), at effekten af VEU er væsentlig lavere end den gennemsnitlige effekt. Da løn- og beskæftigelseseffekterne på individniveau er heterogene, og marginale deltagere 7

9 har forventeligt afkast, som er mindre end gennemsnitsafkastet i populationen af deltagere som helhed, kan eksisterende estimerede gennemsnitseffekter blandt historiske deltagere altså ingenlunde benyttes til skøn om effekterne ved udvidelse af omfanget af VEU uden yderligere og meget kritiske antagelser. Rimeligheden i at antage, at der ikke sker nogen crowding out af beskæftigelseseffekten målt på individniveau kan også diskuteres. OECD (2004) finder, i tråd med VEU-rapportens antagelser, at der ikke er nogen nævneværdig crowding out-effekt. Men deres analyse bygger udelukkende på with-in group effects, og der ses således bort fra mulige effekter mellem grupper af ansatte. Smith og Sweetman (2001) giver en kort oversigt over generelle ligevægtseffekter i denne form for studier, og konkluderer, at»overall, these studies, as well as a number of studies by European scholars, suggest that general equilibrium effects should not be ignored in the evaluation of largescale social programs«. Et tredje ganske kritisk punkt i den samfundsøkonomiske analyse af VEU-effekten er brugen af en beregningsteknisk opjustering på 50 pct. af de individuelle effekter, fordi man antager, at der eksisterer positive eksternaliteter som et resultat af, at medarbejdere, der har været på kursus, øger produktiviteten for medarbejdere, der ikke har været på kursus. VEU-rapporten nævner også, at der ikke eksisterer studier, der kan belyse det faktiske omfang af sådanne spillover-effekter. Der findes faktisk en lille litteratur på dette område, se fx Acemoglu og Angrist (2000), Barth (2002), Martins (2004) og Moretti (2004), men desværre er der ikke konsensus om effekten. Heckman (2000a) opsummerer dog litteraturen ved at påpege, at selv om der ikke hersker tvivl om eksistensen af positive eksternaliteter ved meget lave investeringsniveauer, er der ikke grundlag for at antage en sådan positiv eksternalitet på marginerne af investeringsniveauerne i OECD i dag. Han understreger 8

10 ligefrem, at Invoking unmeasured externalities to support government interventions is a standard rhetorical device in a variety of fields of economics. It is a flabby argument which is also a potentially dangerous one a pretext for increased government activity without any substantive basis for the intervention, (Heckman 2000b). Konklusionen må være, at der er et stort behov for yderligere forskning i eksternaliteter forbundet med voksen- og efteruddannelse: Er virksomheder og medarbejdere i stand til at internalisere effekterne af VEU? Hvilke typer VEU er forbundet med betydelige eksternaliteter? For hvilke medarbejdertyper er der betydelige eksternaliter? Alt i alt kan man sætte en del spørgsmålstegn ved effekterne af VEU-indsatsen i Danmark og navnlig ved effekten for gruppen af lavt uddannede, som i dag ikke i særlig stort omfang deltager i VEU. Desværre er det også denne gruppe, der måske har det største behov for øgede kompetencer i de kommende år. Forslag til forbedringer Målsætningen med VEU er at sikre, at vi alle aktivt kan deltage i arbejdsmarkedet til gavn for den enkelte såvel som samfundet, og denne målsætning kan alle nok blive enige om. For at nå målsætningen er det nødvendigt både at se nærmere på videngrundlaget for politikken og på selve den politik, der lægges op til med VEU-udvalgets rapport. De nuværende analyser bør udvides på følgende områder, før der gennemføres en styrkelse af VEUindsatsen: 9

11 - Analyser af marginale effekter af VEU: kan der forventes betydelige effekter af VEU for dem, der i øjeblikket ikke deltager i sådanne aktiviteter? - Analyser af eksternaliteter ved VEU. Hvis VEU skal spille en vigtig rolle i opkvalificeringen af arbejdsstyrken i fremtiden, bør der være en løbende overvågning af området, ligesom aktiverings- og integrationsområderne i øjeblikket overvåges løbende. Sådanne analyser kunne tage udgangspunkt i de analyser, der er blevet gennemført i forbindelse med VEU-udvalgets arbejde. I forhold til den politik, der lægges op til med VEU-udvalgets rapport, er vi bekymrede for, at indsatsen bliver skønne spildte kræfter: De fleste eksisterende undersøgelser finder, at voksenefteruddannelse ikke er virkningsfuld for de svageste på arbejdsmarkedet. I øjeblikket ved vi heller ikke meget (empirisk) om, hvad der skal til for at få indsatsen til at virke for de svageste på arbejdsmarkedet. Hvis indsatsen skal være mere end en demonstration af god vilje, vil vi foreslå, at man venter med at styrke VEU-indsatsen for de svageste på arbejdsmarkedet, indtil der er mere empirisk viden om, hvordan det skal gøres. Referencer Acemoglu, D. og Angrist, J. (2000). How Large are Human-Capital Externalities? Evidence from Compulsory Schooling Laws. NBER Macroeconomics Annual, Barth, E. (2002). Spillover Effects of Education on Co-Worker Productivity. Evidence from the Wage Structure. Paper presented for the ESPE conference in Bilbao. Clausen, J. Larson, A., Rosholm, M. og Skipper, L. (2005). Effekten og oplevede udbytte af deltagelse i voksen-, efter-, og videreuddannelse på individniveau, akf

12 Cohen-Goldner, S. og Eckstein, Z. (2006). Estimating the Return to Training and Occupational Experience: The Case of Female Immigrants, Manuscript, January Cunha, F., Heckman, J.J., Lochner, L. og Masterov, D.V. (2005). Interpreting the Evidence on Life Cycle Skill Formation, IZA Discussion Paper No DA (2004). Arbejdsmarkedsrapport 2004, København. Finansministeriet (2006a). Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet rapport fra Trepartsudvalget. Bind 1: Den fremtidige voksen- og efteruddannelsesindsats. Finansministeriet (2006b). Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet rapport fra Trepartsudvalget. Bind 2: Kortlægning og analyser. Gregersen, O. (1997). Virksomhedernes brug af arbedsmarkedsuddannelserne. Socialforskningsinstituttet 97:2. Hämäläinen (2001), Refereret i Finansministeriet (2006b), men ikke med i referencelisten. Jensen, P., Pedersen, P.J., Smith, N. og Westergård-Nielsen, N. (1993). The effects of labour market training on wages and unemployment: Some Danish results. In (Bunzel, H., Jensen, P. og Westergård-Nielsen, N. eds.): Panel Data and Labour Market Dynamics, Elsevier Science Publishers B.V. Heckman, J.J. (2000a). Policies to foster human capital. Research in Economics 54, Heckman, J.J. (2000b). Response to Eissa. Research in Economics 54, Heckman J.J., LaLonde R.B. and Smith J. (1999). The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs. In (Ashenfelter, A. og Card, D. eds.): Handbook of Labor Economics, Vol. 3, Ch. 31, LO (2004). Øje på uddannelse IFKA-rapport, Kompetenceløft i Danmark, København. Martins, P. S. (2004). Firm-Level Social Returns to Education. Queen Mary, University of London. 11

13 Moretti, E. (2004). Workers Education, Spillovers and Productivity: Evidence from Plant-Level Production Functions, American Economic Review, 94, OECD (2004). Employment Outlook, Paris. Rosholm, L. og Skipper, L. (2003). Is Labour Market Training a Curse for the Unemployed? Evidence from a Social Experiment, IZA Discussion Paper 716. Smith, J. og Sweetman, A. (2001). Improving the Evaluation of Employment and Training Programs in Canada. Sørensen, M.R. (2000). Efteruddannelse, lønninger og human kapital-teorien, Arbejdspapir, SFI. Undervisningsministeriet (2005), Det Nationale Kompetenceregnskab, Afdelingen for erhversrettet voksenuddannelse. 12

14 Department of Economics: Skriftserie/Working Paper: 2002: WP 02-1 Peter Jensen, Michael Rosholm and Mette Verner: A Comparison of Different Estimators for Panel Data Sample Selection Models. ISSN WP 02-2 Erik Strøjer Madsen, Camilla Jensen and Jørgen Drud Hansen: Scale in Technology and Learning-by-doing in the Windmill Industry. ISSN WP 02-3 Peter Markussen, Gert Tinggaard Svendsen and Morten Vesterdal: The political economy of a tradable GHG permit market in the European Union. ISSN WP 02-4 Anders Frederiksen og Jan V. Hansen: Skattereformer: Dynamiske effekter og fordelingskonsekvenser. ISSN WP 02-5 Anders Poulsen: On the Evolutionary Stability of Bargaining Inefficiency. ISSN WP 02-6 Jan Bentzen and Valdemar Smith: What does California have in common with Finland, Norway and Sweden? ISSN WP 02-7 Odile Poulsen: Optimal Patent Policies: A Survey. ISSN WP 02-8 Jan Bentzen and Valdemar Smith: An empirical analysis of the interrelations among the export of red wine from France, Italy and Spain. ISSN WP 02-9 A. Goenka and O. Poulsen: Indeterminacy and Labor Augmenting Externalities. ISSN WP Charlotte Christiansen and Helena Skyt Nielsen: The Educational Asset Market: A Finance Perspective on Human Capital Investment. ISSN WP Gert Tinggaard Svendsen and Morten Vesterdal: CO2 trade and market power in the EU electricity sector. ISSN WP Tibor Neugebauer, Anders Poulsen and Arthur Schram: Fairness and Reciprocity in the Hawk-Dove game. ISSN WP Yoshifumi Ueda and Gert Tinggaard Svendsen: How to Solve the Tragedy of the Commons? Social Entrepreneurs and Global Public Goods. ISSN WP Jan Bentzen and Valdemar Smith: An empirical analysis of the effect of labour market characteristics on marital dissolution rates. ISSN

15 WP Christian Bjørnskov and Gert Tinggaard Svendsen: Why Does the Northern Light Shine So Brightly? Decentralisation, social capital and the economy. ISSN WP Gert Tinggaard Svendsen: Lobbyism and CO 2 trade in the EU. ISSN WP Søren Harck: Reallønsaspirationer, fejlkorrektion og reallønskurver. ISSN WP Anders Poulsen and Odile Poulsen: Materialism, Reciprocity and Altruism in the Prisoner s Dilemma An Evolutionary Analysis. ISSN WP Helena Skyt Nielsen, Marianne Simonsen and Mette Verner: Does the Gap in Family-friendly Policies Drive the Family Gap? ISSN : WP 03-1 Søren Harck: Er der nu en strukturelt bestemt langsigts-ledighed I SMEC?: Phillipskurven i SMEC 99 vis-à-vis SMEC 94. ISSN WP 03-2 Beatrice Schindler Rangvid: Evaluating Private School Quality in Denmark. ISSN WP 03-3 Tor Eriksson: Managerial Pay and Executive Turnover in the Czech and Slovak Republics. ISSN WP 03-4 Michael Svarer and Mette Verner: Do Children Stabilize Marriages? ISSN WP 03-5 Christian Bjørnskov and Gert Tinggaard Svendsen: Measuring social capital Is there a single underlying explanation? ISSN WP 03-6 Vibeke Jakobsen and Nina Smith: The educational attainment of the children of the Danish guest worker immigrants. ISSN WP 03-7 Anders Poulsen: The Survival and Welfare Implications of Altruism When Preferences are Endogenous. ISSN WP 03-8 Helena Skyt Nielsen and Mette Verner: Why are Well-educated Women not Fulltimers? ISSN WP 03-9 Anders Poulsen: On Efficiency, Tie-Breaking Rules and Role Assignment Procedures in Evolutionary Bargaining. ISSN WP Anders Poulsen and Gert Tinggaard Svendsen: Rise and Decline of Social Capital Excess Co-operation in the One-Shot Prisoner s Dilemma Game. ISSN

16 WP Nabanita Datta Gupta and Amaresh Dubey: Poverty and Fertility: An Instrumental Variables Analysis on Indian Micro Data. ISSN WP Tor Eriksson: The Managerial Power Impact on Compensation Some Further Evidence. ISSN WP Christian Bjørnskov: Corruption and Social Capital. ISSN WP Debashish Bhattacherjee: The Effects of Group Incentives in an Indian Firm Evidence from Payroll Data. ISSN WP Tor Eriksson och Peter Jensen: Tidsbegränsade anställninger danska erfarenheter. ISSN WP Tom Coupé, Valérie Smeets and Frédéric Warzynski: Incentives, Sorting and Productivity along the Career: Evidence from a Sample of Top Economists. ISSN WP Jozef Koning, Patrick Van Cayseele and Frédéric Warzynski: The Effects of Privatization and Competitive Pressure on Firms Price-Cost Margins: Micro Evidence from Emerging Economies. ISSN WP Urs Steiner Brandt and Gert Tinggaard Svendsen: The coalition of industrialists and environmentalists in the climate change issue. ISSN WP Jan Bentzen: An empirical analysis of gasoline price convergence for 20 OECD countries. ISSN WP Jan Bentzen and Valdemar Smith: Regional income convergence in the Scandinavian countries. ISSN WP Gert Tinggaard Svendsen: Social Capital, Corruption and Economic Growth: Eastern and Western Europe. ISSN WP Jan Bentzen and Valdemar Smith: A Comparative Study of Wine Auction Prices: Mouton Rothschild Premier Cru Classé. ISSN WP Peter Guldager: Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde. ISSN WP Valérie Smeets and Frédéric Warzynski: Job Creation, Job Destruction and Voting Behavior in Poland. ISSN WP Tom Coupé, Valérie Smeets and Frédéric Warzynski: Incentives in Economic Departments: Testing Tournaments? ISSN WP Erik Strøjer Madsen, Valdemar Smith and Mogens Dilling-Hansen: Industrial clusters, firm location and productivity Some empirical evidence for Danish firms. ISSN

17 WP Aycan Çelikaksoy, Helena Skyt Nielsen and Mette Verner: Marriage Migration: Just another case of positive assortative matching? ISSN : WP 04-1 Elina Pylkkänen and Nina Smith: Career Interruptions due to Parental Leave A Comparative Study of Denmark and Sweden. ISSN WP 04-2 Urs Steiner Brandt and Gert Tinggaard Svendsen: Switch Point and First-Mover Advantage: The Case of the Wind Turbine Industry. ISSN WP 04-3 Tor Eriksson and Jaime Ortega: The Adoption of Job Rotation: Testing the Theories. ISSN WP 04-4 Valérie Smeets: Are There Fast Tracks in Economic Departments? Evidence from a Sample of Top Economists. ISSN WP 04-5 Karsten Bjerring Olsen, Rikke Ibsen and Niels Westergaard-Nielsen: Does Outsourcing Create Unemployment? The Case of the Danish Textile and Clothing Industry. ISSN WP 04-6 Tor Eriksson and Johan Moritz Kuhn: Firm Spin-offs in Denmark Patterns of Entry and Exit. ISSN WP 04-7 Mona Larsen and Nabanita Datta Gupta: The Impact of Health on Individual Retirement Plans: a Panel Analysis comparing Self-reported versus Diagnostic Measures. ISSN WP 04-8 Christian Bjørnskov: Inequality, Tolerance, and Growth. ISSN WP 04-9 Christian Bjørnskov: Legal Quality, Inequality, and Tolerance. ISSN WP Karsten Bjerring Olsen: Economic Cooperation and Social Identity: Towards a Model of Economic Cross-Cultural Integration. ISSN WP Iben Bolvig: Within- and between-firm mobility in the low-wage labour market. ISSN WP Odile Poulsen and Gert Tinggaard Svendsen: Social Capital and Market Centralisation: A Two-Sector Model. ISSN WP Aditya Goenka and Odile Poulsen: Factor Intensity Reversal and Ergodic Chaos. ISSN WP Jan Bentzen and Valdemar Smith: Short-run and long-run relationships in the consumption of alcohol in the Scandinavian countries. ISBN (print); ISBN (online).

18 WP Jan Bentzen, Erik Strøjer Madsen, Valdemar Smith and Mogens Dilling-Hansen: Persistence in Corporate Performance? Empirical Evidence from Panel Unit Root Tests. ISBN X (print); ISBN (online). WP Anders U. Poulsen and Jonathan H.W. Tan: Can Information Backfire? Experimental Evidence from the Ultimatum Game. ISBN (print); ISBN (online). WP Werner Roeger and Frédéric Warzynski: A Joint Estimation of Price-Cost Margins and Sunk Capital: Theory and Evidence from the European Electricity Industry. ISBN (print); ISBN (online). WP Nabanita Datta Gupta and Tor Eriksson: New workplace practices and the gender wage gap. ISBN (print); ISBN (online). WP Tor Eriksson and Axel Werwatz: The Prevalence of Internal Labour Markets New Evidence from Panel Data. ISBN (print); ISBN (online). WP Anna Piil Damm and Michael Rosholm: Employment Effects of Dispersal Policies on Refugee Immigrants: Empirical Evidence. ISBN (print); ISBN (online). 2005: WP 05-1 Anna Piil Damm and Michael Rosholm: Employment Effects of Dispersal Policies on Refugee Immigrants: Theory. ISBN (print); ISBN (online). WP 05-2 Anna Piil Damm: Immigrants Location Preferences: Exploiting a Natural Experiment. ISBN (print); ISBN (online). WP 05-3 Anna Piil Damm: The Danish Dispersal Policy on Refugee Immigrants : A Natural Experiment? ISBN (print); ISBN (online). WP 05-4 Rikke Ibsen and Niels Westergaard-Nielsen: Job Creation and Destruction over the Business Cycles and the Impact on Individual Job Flows in Denmark ISBN (print); ISBN (online). WP 05-5 Anna Maria Kossowska, Nina Smith, Valdemar Smith and Mette Verner: Til gavn for bundlinjen Forbedrer kvinder i topledelse og bestyrelse danske virksomheders bundlinje? ISBN (print); ISBN X (online).

19 WP 05-6 Odile Poulsen and Gert Tinggaard Svendsen: The Long and Winding Road: Social Capital and Commuting. ISBN (print); ISBN (online). WP 05-7 Odile Poulsen and Gert Tinggaard Svendsen: Love Thy Neighbor: Bonding versus Bridging Trust. ISBN (print); ISBN (online). WP 05-8 Christian Bjørnskov: Political Ideology and Economic Freedom. ISBN (print); ISBN (online). WP 05-9 Sebastian Buhai and Coen Teulings: Tenure Profiles and Efficient Separation in a Stochastic Productivity Model. ISBN (print); ISBN (online). WP Christian Grund and Niels Westergård-Nielsen: Age Structure of the Workforce and Firm Performance. ISBN (print); ISBN (online). WP Søren Harck: AD-AS på dansk. ISBN (print); ISBN (online). WP Søren Harck: Hviler Dansk Økonomi på en Cobb-Douglas teknologi? ISBN (print); ISBN (online). 2006: WP 06-1 Nicolai Kristensen and Edvard Johansson: New Evidence on Cross-Country Differences in Job Satisfaction Using Anchoring Vignettes. ISBN (print); ISBN (online). WP 06-2 Christian Bjørnskov: How Does Social Trust Affect Economic Growth? ISBN (print); ISBN (online). WP 06-3 Jan Bentzen, Erik Strøjer Madsen and Valdemar Smith: The Growth Opportunities for SMEs? ISBN (print); ISBN (online). WP 06-4 Anna Piil Damm: Ethnic Enclaves and Immigrant Labour Market Outcomes: Quasi-Experimental Evidence. ISBN (print); ISBN (online). WP 06-5 Svend Jespersen, Nicolai Kristensen og Lars Skipper: En kritik af VEU-udvalgets arbejde. ISBN (print); ISBN (online).

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening Tema: Uddannelse ARBEJDS 20 04 MARKEDS RAPPORT Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 2004 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Nordre Strandvej 22a The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45

Læs mere

I det følgende foretages en gennemgang af studier vedrørende effekterne af privat og offentlig F&U på produktivitetsstigninger.

I det følgende foretages en gennemgang af studier vedrørende effekterne af privat og offentlig F&U på produktivitetsstigninger. Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget 12. oktober 2005 Forskning og udvikling og produktivitetsstigninger 1 I det følgende foretages en gennemgang af studier vedrørende effekterne

Læs mere

Associate professor of Economics, Aarhus University, 1984- present Assistant professor of Economics, The Aarhus School of Business, 1979-1984

Associate professor of Economics, Aarhus University, 1984- present Assistant professor of Economics, The Aarhus School of Business, 1979-1984 Erik Strøjer Madsen Associate professor Department of Economics Aarhus University Fuglesangs Alle 4 8210 Århus V Denmark Phone: E-mail: ema@asb.dk Academic work experience Associate professor of Economics,

Læs mere

Litteraturliste. Efteruddannelse i integration Modul i beskæftigelse. Dag 1 - Primær kilder:

Litteraturliste. Efteruddannelse i integration Modul i beskæftigelse. Dag 1 - Primær kilder: Litteraturliste Efteruddannelse i integration Modul i beskæftigelse Dag 1 - Primær kilder: Artikler og debat: Ugebrevet A4, d. 19. januar 2015: Kommuner famler med at få flygtninge i arbejde Ugebrevet

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 07

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 07 20 07 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste Litteraturliste Ankestyrelsen (2007), www.ankestyrelsen.dk. Arbejdsdirektoratet (2007a), Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2005/2006, Arbejdsdirektoratet

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2005

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2005 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2005 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth, Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Peder Andersen

Læs mere

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer Mette Foged Postdoc Økonomisk Institut Postaddresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, 26 26.2.26 E-mail: mette.foged@econ.ku.dk Telefon: +45 35 32 35 82 Hjemmeside: econ.ku.dk/foged/default.htm

Læs mere

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft Viden, uddannelse og produktivitetsvækst Anders Sørensen FRI s årsdag 1. marts 2012 INTRODUKTION: TO TEMAER > TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2009

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2009 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2009 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2006

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2006 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2006 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth, Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Peder Andersen

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Når de andre er billigere, så skal vi være bedre! Hvilken rolle spiller voksen- og e7eruddannelse i kampen om jobbene? Lektor,

Læs mere

Faktaark om effektanalyser af VEU-systemet

Faktaark om effektanalyser af VEU-systemet Faktaark om effektanalyser af VEU-systemet Disruptionrådets sekretariat Juni 2017 Executive summary KORAs effektanalyse af voksenefteruddannelsessystemet viser, at voksen- og efteruddannelse på det almene

Læs mere

Andersen, S.K. & J. Feldbo-Koldning (2013), Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft, Forskningscenter

Andersen, S.K. & J. Feldbo-Koldning (2013), Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft, Forskningscenter Litteraturliste Litteraturliste Andersen, S.K. & J. Feldbo-Koldning (2013), Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Sociologisk

Læs mere

Fortrængningseffekter af løntilskud.

Fortrængningseffekter af løntilskud. Ansøgning om forskningsbevilling Fortrængningseffekter af løntilskud. Projektbeskrivelse Centre for Economic and Business Research Privat jobtræning med løntilskud har nærmest fået status af at være en

Læs mere

Jobskabelse Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus

Jobskabelse Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus Jobskabelse Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus Indledende tekst: I valgkampen florerer der mange og ofte helt forkerte tal for jobskabelse,

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Arbejdsmarkedet hvad virker og hvad virker ikke?

Arbejdsmarkedet hvad virker og hvad virker ikke? 31 Arbejdsmarkedet hvad virker og hvad virker ikke? Vi gennemgår og diskuterer kvantitative evalueringer af den aktive arbejdsmarkedspolitik, metodemæssig status på området, hvad der virker, for hvem og

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Anders Holm og Mads Jæger. "Kan det betale sig for samfundet at have skoler?"

Anders Holm og Mads Jæger. Kan det betale sig for samfundet at have skoler? Anders Holm og Mads Jæger "Kan det betale sig for samfundet at have skoler?" Mere moderat spørgsmål Virker skoler? Virker hvordan? Læring Test resultater Det kontrafaktiske spørgsmål hvordan ville eleverne

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Effekten og oplevede udbytte af deltagelse i voksen-, efter-, og videreuddannelse på individniveau

Effekten og oplevede udbytte af deltagelse i voksen-, efter-, og videreuddannelse på individniveau Effekten og oplevede udbytte af deltagelse i voksen-, efter-, og videreuddannelse på individniveau Jens Clausen, akf, Anne Larson, Danmarks Pædagogiske Universitet, Michael Rosholm, akf & Aarhus Universitet,

Læs mere

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data CURRICULUM VITAE NINA SMITH Personal data Title: Professor Private address: Kastrupvej 11, 8544 Mørke Private phone: +45 86 997172 Birth date: 17 October 1955 Family: Married, 4 children Education Msc

Læs mere

Hvordan kan multietniske byområder være en fordel for integration?

Hvordan kan multietniske byområder være en fordel for integration? Hvordan kan multietniske byområder være en fordel for integration? Anna Piil Damm, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi SBi Konference om indvandrernes bosætning årsager og konsekvenser Kbh., 4. juni

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

Education and Ethnic Minorities in Denmark

Education and Ethnic Minorities in Denmark Ph.D. Dissertation Education and Ethnic Minorities in Denmark by Bjørg Colding Aalborg University AMID, Academy for Migration Studies in Denmark AKF, Institute of Local Government Studies Denmark Chapter

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Sagsnr. Ref. Bruxelles-kontoret Den 13.03.05

Sagsnr. Ref. Bruxelles-kontoret Den 13.03.05 Sagsnr. Ref. Bruxelles-kontoret Den 13.03.05 (8CVYHM,QGOHGQLQJ I 2000 lancerede EU et ambitiøst program for kvalitativ vækst og fuld beskæftigelse, den såkaldte Lissabon-strategi. Målet er i 2010 at blive

Læs mere

Effekten og oplevet udbytte af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse på individniveau

Effekten og oplevet udbytte af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse på individniveau 16. marts 2006 L:\TEKST\FORLAG\LS\Effekten og oplevet udbytte\rapport.doc/jp Effekten og oplevet udbytte af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse på individniveau af Jens Clausen, akf Anne Larson,

Læs mere

Kvinderne på vej mod toppen af dansk erhvervsliv?

Kvinderne på vej mod toppen af dansk erhvervsliv? 12. marts 2010 Kvinderne på vej mod toppen af dansk erhvervsliv? Professor Nina Smith, School of Economics and Management, Aarhus University Forleden var det 100 årsdagen for 8. marts!!! Et kort tilbageblik!

Læs mere

Hvordan får vi flere flygtningekvinder i job?

Hvordan får vi flere flygtningekvinder i job? Hvordan får vi flere flygtningekvinder i job? Oplæg til Integrationstræf -16 Frederik Thuesen Forskningsleder, SFI Anika Liversage Seniorforsker, SFI Procent Yes we (they) can. 90 Beskæftigelsesfrekvens

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Finansudvalget (Omtryk trykfejl i 2.afsnit i sammenfatning og litteraturlisten opdateret) FIU Alm.del Bilag Offentligt

Finansudvalget (Omtryk trykfejl i 2.afsnit i sammenfatning og litteraturlisten opdateret) FIU Alm.del Bilag Offentligt Finansudvalget 216-17 (Omtryk - 3-4-217 - trykfejl i 2.afsnit i sammenfatning og litteraturlisten opdateret) FIU Alm.del Bilag Offentligt Finansudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Omtryk: Udvalgets

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU INVITED LECTURES Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06 Program organized by Claus Thustrup Kreiner

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Truer indvandring den sociale tillid i Danmark?

Truer indvandring den sociale tillid i Danmark? Institut for Statskundskab Truer indvandring den sociale tillid i Danmark? Oplæg for Akademiet for talentfulde unge, 27. april 2017 Peter Thisted Dinesen Institut for Statskundskab Københavns Universitet

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Eksportens DNA. Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms Allan Sørensen

AARHUS UNIVERSITET. Eksportens DNA. Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms Allan Sørensen AARHUS UNIVERSITET Eksportens DNA Aarhus Kommunes Internationaliseringsudvalg d 24 februar 2016 BNP indeks (realt) Verdens tyngepunkt flytter sig, men Kilde: Verdensbanken Uudnyttet eksportpotentiale?

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Færre undslipper fattigdomsfælden

Færre undslipper fattigdomsfælden Færre undslipper fattigdomsfælden I 2001 slap 15,9% af danskerne ud af fattigdom, mens tallet i 2009 kun var 13,4 %. Det er et fald på 19.890 mennesker, som i 2001 ville være sluppet ud af fattigdom, men

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015)

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Office address Department of Economics and Business, Aarhus University, School of Business and Social Sciences Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Aarhus V, Denmark

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Curriculum Vitae. Valdemar Smith

Curriculum Vitae. Valdemar Smith 06-11-12 1 Curriculum Vitae Valdemar Smith Personal Data Title: Professor, MSc(econ) Private Address: Kastrupvej 11, DK-8544 Moerke, Denmark Private Phone: +45 86 99 71 72 Private Fax: +45 86 99 71 22

Læs mere

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data CURRICULUM VITAE NINA SMITH Personal data Title: Professor Private address: Kastrupvej 11, 8544 Mørke Private phone: +45 86 997172 Birth date: 17 October 1955 Family: Married, 4 children Education Msc

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Estimation af egenkapitalomkostninger Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Introduktion Hvad kigger vi på: Investeringsbeslutning/prisfastsættelse WACC Estimation af egenkapital-omkostninger til brug i WACC

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA 2 Program: 1. Begreber: Performance og PSM 2. Hvorfor skulle der være en sammenhæng? 3. Kan sammenhængen

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

attråværdige. Konkret finder forfatterne at det socialt optimale investeringsniveau er 4 gange det nuværende niveau for FoU investeringer i USA.

attråværdige. Konkret finder forfatterne at det socialt optimale investeringsniveau er 4 gange det nuværende niveau for FoU investeringer i USA. Denmark and the Information Society Challenges for research and education policy. Af Svend E. Hougaard Jensen, Ulrik Kaiser, Nikolaj Malkow-Møller, Jan Rose Skaksen og Anders Sørensen. Jurist og Økonomforbundets

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Tidlig understøttelse er helt afgørende for børns fremtidige liv

Tidlig understøttelse er helt afgørende for børns fremtidige liv Tidlig understøttelse er helt afgørende for børns fremtidige liv Rasmus Landersø Rockwool Fondens Forskningsenhed den 23. november, 2017 1. Hvorfor er tidlige indsatser vigtige, og ulighed i evner i løbet

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Voksen- og efteruddannelse afspejles direkte på løn og beskæftigelse

Voksen- og efteruddannelse afspejles direkte på løn og beskæftigelse Voksen- og efteruddannelse afspejles direkte på løn og beskæftigelse Lønmodtagere, der deltager i et AMU-kursus, får både mere i løn og højere beskæftigelse end dem, der ikke gør. Der er tale om op til

Læs mere

Browning, M. and Heinesen, E. (2014). Study versus Television. IZA Journal of Labor Economics, 3:2.

Browning, M. and Heinesen, E. (2014). Study versus Television. IZA Journal of Labor Economics, 3:2. Skriftlige arbejder CSER 2010 2015 Peer reviewede artikler Bauchmüller, R.; Gørtz, M. og Rasmussen, A.W. (2014): Long-Run Benefits from Universal High-Quality Preschooling. Early Childhood Research Quarterly.

Læs mere

Economic Policy Research Network

Economic Policy Research Network Economic Policy Research Network www.econ.ku.dk/eprn CEBR, DREAM, EPRU 22. maj 2013 Invitation til EPRN konference Hermed inviteres til årets Economic Policy Research Network (EPRN) konference, som finder

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU ECONOMIC GROWTH, LABOUR MARKET PERFORMANCE AND PUBLIC POLICY Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, Festsalen, Frue

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Effektivisering af den kommunale integrationsindsats

Effektivisering af den kommunale integrationsindsats Effektivisering af den kommunale integrationsindsats Der er store kommunale forskelle på, hvor hurtigt udlændinge bliver integreret på arbejdsmarkedet, også selv om der tages højde for forskelle i rammevilkår.

Læs mere

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark Anika Liversage Tyrkiske skilsmisser i Danmark I indgår opløsning Anika Liversage Seniorforsker ved SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd E-mail: ani@sfi.dk 1 Analysetilgang Arnetts begreber om

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Studiestøtte og social mobilitet i Norge

Studiestøtte og social mobilitet i Norge Studiestøtte og social mobilitet i Norge Notatet samler norske og internationale undersøgelser om det norske studiestøtte- og uddannelsessystem, særligt med fokus på social mobilitet og gennemførelse.

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

Jan Bentzen. Publications: Articles

Jan Bentzen. Publications: Articles Jan Bentzen Publications: Articles Comparing data sources of real GDP in purchasing power parities. Forthcoming in Applied Economics Letters, 2015. Prices of agricultural commodities, biofuels and fossil

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere