Afrapportering. Runde 2 / Juni Udvikling af undervisningsformer og skriftlighed i tysk med fokus på it og elektroniske medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering. Runde 2 / 2012-2013. Juni 2013. Udvikling af undervisningsformer og skriftlighed i tysk med fokus på it og elektroniske medier"

Transkript

1 Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Juni 2013 Runde 2 / Projekttitel Udvikling af undervisningsformer og skriftlighed i tysk med fokus på it og elektroniske medier Medvirkende skoler/institutioner Århus Statsgymnasium Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Anne Merete Frederiksen 1

2 1) Summary Forsøgets sigte har været bredt, idet vi i tyskgruppen på ÅSG (seks hold fra en årgang) dels har villet udvikle samarbejdsrelationer til partnerskoler i Tyskland med elektroniske hjælpemidler og træne eleverne i autentisk kommunikation, dels har villet udvikle nye, didaktiske tilgange til tyskundervisningen og at styrke elevernes faglighed ved at bruge teknologien kreativt og kritisk. Forsøget har vist, at brug af multimediale værktøjer i undervisningen øger motivationen for at arbejde med tysk hos eleverne, og selv om den kreative tilgang også har øget arbejdsglæden for lærerne, er det tidskrævende at arbejde med it. Der har i forsøgsperioden været en tendens til, at det anvendelsesorienterede fokus har kostet på den mere målrettede tekstgennemgang, ligesom der heller ikke er blevet helt så meget tid til den stringent grammatiske gennemgang, som nogle mere tryghedssøgende elever har efterlyst. Lærerrollen er ændret i retning af at være mere vejleder og konsulent end ordstyrer. 2) Projektets formål og baggrund Med alle tyskelever i årgang 11-13, fem hold i tysk B og ét i tysk A, ønskede vi i den samlede tyskgruppe på Århus Statsgymnasium at undersøge, hvordan vi langt mere konsekvent kunne integrere digitale læremidler i den daglige undervisning. Alle vore elever skal fra første skoledag møde med en bærbar computer, så teknikken har de, men mange oplever store barrierer, når de i praksis skal tilegne sig nabosproget. Ved at nytænke fagets indhold og praksis i lyset af de nye elektroniske medier så vi en mulighed for at motivere flere elever, idet it allerede da havde vist sig at være en bedre udnyttelse af hidtil uudnyttet læringspotentiale, fx blandt nogle af drengene. På baggrund heraf ønskede vi at uddybe mulighederne for at samarbejde såvel digitalt som internationalt, fx ved i langt højere grad at lade eleverne kommunikere autentisk. Det kunne ske ved inddragelse af sociale medier som Facebook, blogs og Skype, men også med brug af mobiltelefoner/iphones, som alle vore elever i forvejen er flittige brugere af i andre sammenhænge. at afprøve og udvikle elektroniske medier i tyskundervisningen, herunder web 2.0- teknologier, samt fx via GoogleDocs, ibøger og gennem udvidet brug af elektroniske tavler. at videreudvikle it- baseret skriftlighed til understøttelse af elevernes forståelse og brug af sproget. På lærersiden havde vi behov for at undersøge mulighederne for bedre og mere hensigtsmæssig elektronisk retning af skriftlige opgaver. at udvikle nye, didaktiske tilgange til tyskundervisningen og at styrke elevernes faglighed ved at bruge teknologien kreativt og kritisk. 3) Projektets teoretiske forankring og grundlæggende antagelser Vores grundlæggende antagelser var, at motivation (sprogbehov) er afgørende for sprogindlæring øget motivation skaber øget indlæring autentisk sprogbrug øger motivationen anvendelsen af it virker motiverende Derudover ville vi gerne øge elevernes sprogproduktion og i højere grad gøre dem aktive i 2

3 indlæringsprocessen. 4) Medvirkende lærere og deres hovedopgaver Ulla Bønnerup 2g Ty/1 har haft fokus på at træne elevernes frie mundtlige sprogproduktion, både som genstand for en præcis evaluering af deres mundtlige standpunkt og som en træning i at give en længere, sammenhængende præsentation uden brug af manuskript. Derudover har vi arbejdet med konsekvent brug af elektronisk tavle, både som almindelig tavle til dagens noter og som et interaktivt medie med mulighed for integration af lyd, filmklip og øvelser. Endelig har vi arbejdet med at fremstille elevproducerede dokumentarfilm. Retning af skriftlige opgaver er sket vha. programmet EasyCorrect. Vi har brugt både Notebook og GoogleDocs til at dele fælles noter og resultater fra gruppearbejder. Helle Richardt 2g Ty/2 brug af podcast i forbindelse med ny skriftlighed autentisk kommunikation med en partnerklasse i Flensburg via Facebook og udveksling med endagesekskursion til Eckener Schule i Flensburg og endagesbesøg af partnerklassen fra Eckener Schule. Som optakt til besøget fra Flensburg har de danske elever produceret videopræsentationer om Aarhus og Århus Statsgymnasium. Fokus ved besøget i Flensburg var forskelle og ligheder mellem det danske og det tyske gymnasiale system samt Flensburg som by (se bilag 1). Facebook som fælles base og kanal for elevkommunikation. Samtalesprog for tyskerne er dansk og tysk for danskerne Marianne Warrer 2g Ty/3 har samarbejdet med en skole i Husum via Facebook og haft besøg fra Husum her i Århus. Pga. forhold i lærergruppen i Husum var det ikke muligt med genbesøg. Der er desuden arbejdet med pod- og vodcast for at forbedre evnen til at tage ordet i længere tid af gangen, samt som middel til en mere kvalificeret evaluering af mundtlige præstationer. Desuden arbejde med elektronisk retning. Marianne Høgsgaard / Malene Fletcher Hansen 2g Ty/4 fokus på brug af it særligt til samspillende mundtlig og skriftlig formidling træning af autentisk sprog og autentiske omgangsformer med it som motiverende faktor, bl.a. gennem Facebook- samarbejde med tysk gymnasium Hamborgtur (tyske omgangsformer i praksis) GoogleDocs pod- og vodcast, dokumentarfilm afprøvning af diverse netbaserede it- redskaber elektronisk retning ved brug af makroer i Word. Torben Wulff 2g Ty/5 fokus på kommunikation med en klasse på HLA, die Flensburger Wirtschaftsschule (se bilag 2). Samarbejdet er sket via e- mails, Facebook og udveksling. Anne Merete Frederiksen 2b TY elev- og lærersamarbejde med en tysk danskklasse i Satrup v. Flensburg 3

4 materialer kan ses på klassens tyskweb: todagesekskursion til Flensburg, Satrup, med privat indkvartering og skolebesøg todagesbesøg af partnerklassen fra Satrup med produktion af videomateriale om Aarhus udveksling af hhv. dansk og tysk elevmateriale med Satrup Facebook som fælles base og kanal for elevkommunikation. Samtalesprog for tyskerne er dansk og tysk for danskerne pod- og vodcast på iphone/mobiler i forbindelse med elevoplæg på studietur til Wien produktion af lyd- og billedfiler samt web 2.0 i forbindelse med skriftlige opgaver udvikling af hensigtsmæssig elektronisk retning af skriftlige opgaver, EasyCorrect. 5) Projektets tilrettelæggelse, gennemførte aktiviteter og forløb 1. Kontakt til partnerskoler i Tyskland a. Facebook som igangsættende kontaktforum I forsøget har vi haft kontakt til tre forskellige skoler i Flensburg- området: Bernstorff Gymnasium i Satrup, som er et alment gymnasium, Eckener Schule, som er et erhvervsgymnasium og Flensburger Wirtschaftschule, som er et handelsgymnasium, samt et gymnasium i Husum. Fælles for de fire skoler er, at de udbyder dansk som fremmedsprog, og vores partnerklasser har alle haft dansk som andet fremmedsprog. Gennemførte aktiviteter: Klasserne har via Facebook præsenteret sig selv for hinanden, udvekslet materialer og lavet videopræsentationer af deres skole og by for hinanden som optakt til besøgene i hhv. Aarhus og Flensburg. De danske elevers kommunikationssprog har været tysk, de tyske elevers dansk. Et større fælles projekt på Facebook handlede om unge i Danmark og Tyskland. Til formålet oprettedes otte dokumenter på Facebook, ét dokument om hvert af følgende emner: 1) Skole, 2) Politik, 3) Fritid: Fester, sport, erhvervsarbejde, 4) Venskab, kærlighed, sex, 5) Musik 6) Fremtid (generelt om ungdomskulturen) 7) Hvor står jeg om 10 år? 8) Hvilke spændende ting kan man lave i Århus og Flensburg? Eleverne blev bedt om i hvert dokument at formulere deres personlige mening om emnet. Derefter blev der dannet grupper med både tyske og danske elever. Hver gruppe fik et emne og skulle sammenfatte på både tysk og dansk, hvad der var skrevet om emnet i dokumentet. Så der var tale om et elektronisk og virtuelt gruppearbejde på tværs af landegrænsen. Det var et spændende projekt, som i det store og hele forløb godt. Det var dog indimellem noget kompliceret, at al kommunikation foregik skriftligt og via nettet. b. Udveksling Fire af de i alt seks involverede klasser havde besøg af og var på genbesøg hos deres venskabsklasser, B- niveau én dag, A- niveau med privat indkvartering over to dage. Eksempel på endagsarrangementer er vedlagt som bilag (HR, TW). Eksempler på program for A- niveauet kan ses via link på 2b s tyskweb under Austausch: I forbindelse med udvekslingen blev der produceret materiale både til mundtlig og skriftlig formidling for partnerskolerne. Fx lavede flere af grupperne en dokumentarfilm som en præsentation af Århus: Pædagogiske arbejdsdage 4

5 I hvert af de tre semestre var indlagt en kursusdag for hele tyskgruppen: a. Rita Houmann: Multimedialitet og smartboard i sprogundervisningen et hands on - kursus med fokus på mulighederne for elevaktivering i sprogundervisningen. Fokus var her smartboardet og dets muligheder og begrænsninger. b. Ny skriftlighed og web 2.0 to kurser over to semestre v. Kasper Søndergaard og Mette Hermann, for hele tyskgruppen. Meget praktisk orienteret og yderst givtigt og igangsættende. efterfølgende blev de anviste it- værktøjer (se pkt. 6) flittigt afprøvet i alle klasserne. c. Tyskfaglig dag med tyskgruppen fra Marselisborg Gymnasium formidling af erfaringer med det multimediale på ÅSG. Fælles træning af Screencast- o- matic m.v. og diskussion af anvendelse i tyskundervisningen. d. Karsten Gynther: Didaktik 2.0: Didaktisk design for skolen i vidensamfundet oplæg med indbydelse til alle skolens sproglærere med efterfølgende diskussion af, hvordan vi som sproglærere kommer videre og hvordan vi i højere grad synliggør sprogene. e. Juletur til Hamborg med alle 2g tysk traditionsrig endagstur primo december, i år med fokus på formidling af elevernes Stadt- Rallye, hvori indgik en formidlingsopgave via samtale med tyskere eksempel på program kan ses her: eksempel på Stadt- Rallye- opgave: eksempel på dokumentarfilm og andre elevbesvarelser: f. Arbejde med elektronisk retning alle tysklærere har samarbejdet om elektronisk retning med retteprogrammet EasyCorrect mhp. fremover at rette elektroniske opgaver mere hensigtsmæssigt. g. Interne tyskdage for hele gruppen fremlæggelse af erfaringer indtil nu, vidensdeling og diskussion af fremtidige mål en gang pr. semester indgik sparring med vor forsøgskonsulent, Karen Sonne 6) Anvendte medier og it- værktøjer Der er konkret arbejdet med følgende medier og it- værktøjer: De sociale: Facebook, WallWisher De mediale: Pod- og vodcast, MailVU, Screencast- o- matic Fællesskrivning: GoogleDocs, Piratebay, Socrative, Wiki, Notebook (smartboard) Quiz: Socrative, Jeopardylabs Ord og systematik: Wordle, Discoveryeducation puzzlemaker til krydsord, Text2mindmap, bubl.us, Opgaveretning: EasyCorrect, Word (makro) 5

6 De sociale og mediale tjenester (inkl. fællesskrivning) er hovedsageligt anvendt til formidlingsopgaver (ud- produkter). Nogle er blevet brugt i afleveringssammenhænge, andre mere uforpligtende i undervisningen. Tjenesterne hjælper til en fastholdelse af elevernes sprogproduktion på godt og ondt. Tjenesterne til quiz, ord og systematik har eleverne arbejdet med, når de skulle arbejde med egen viden (ind- produkt). Her har målet været at skabe en mere motiverende tilgang til det, som traditionelt opfattes som kedeligt skolearbejde: Alt det, der skal læres udenad. Opgaveretningen kan karakteriseres som en mellemting mellem det, der kommer ud fra eleverne, og det, der skal ind (i rettet form). Som udgangspunkt har det været berigende, at hele tyskgruppen har samarbejdet om mål og midler, og i den forbindelse har der været fokus på at afprøve en del it- værktøjer, som lærergruppen også selv skulle trænes i. Det har været afgørende for inddragelse af nye medier, at de alle er let tilgængelige på nettet, samt gratis. Til daglig samarbejdsskrivning i klasserne har vi primært arbejdet med GoogleDocs, Notebook (til Smartboard) og Facebook. Fx lavede A- niveauet som en del af et AT- projekt med dansk og i forbindelse med en studietur til Wien en præsentation af byen på Facebook, som de så også præsenterede for forældre på et optaktsmøde til turen: 12Wien/ bWien.htm En del gammeldags skriftlige opgaver er blevet konverteret til medieproduktioner, som eleverne med stor iver har kastet sig over. Fx var podcast på studietur i Wien en stor succes i stedet for de mere traditionelle oplæg på stedet (Her star vi nu foran operaen ), der ofte i praksis er druknet i trafikstøj og manglende engagement fra de bagerste i gruppen. I stedet lyttede alle nu individuelt eller to og to ivrigt med på deres mobiltelefoner: Vortraege/11b34Magnus%20Hedegaard%20GrimarTYWienerVortraege3.mp3 Vod- og podcast er også blevet brugt til formidlingsopgaver i den daglige undervisning og som afleveringsopgaver. Det er en interessant detalje, at eleverne tit ikke har brug for, at læreren angiver, hvor ting skal optages eller redigeres. De har kendskab til programmer selv, men plejer bare ikke at bruge dem fagligt. Undertiden har læreren dog krævet afleveringer i bestemte tjenester, fx MailVU for at bruge bestemte tilbageleveringsmuligheder. socrative.com er brugt til småøvelser i undervisningen, fx grammatikquiz (multiple choice). Quiz i grammatikundervisningen er i det hele taget en yndet øvelse for mange elever. Tjenesten bruges også til kortere respons- opgaver, hvor eleverne alle skal besvare et spørgsmål stillet af læreren. Svarene bliver alle synlige, og der kan udvælges enkelte til mundtlig uddybning. Generelt har timerne i langt højere grad end tidligere været præget af interaktive opgaver, hvor eleverne fx til en Einstieg i en tekst har arbejdet med Wordle, Text2mindmap, wikier, krydsord, quiz og mailvu til træning af relevant ordforråd eller fastholdelse af overordnede problemstillinger. Programmer til fællesskrivning, fx GoogleDocs, er brugt til tydeliggørelse af elevernes arbejde individuelt eller i grupper. Langt de fleste af vore skriftlige opgaver i tysk afleveres nu elektronisk, og derfor ville vi som lærere også gerne forbedre og også gerne formindske! vor rettetid. Til det formål havde skolen året før indkøbt EasyCorrect (elektronisk retteprogram) til alle sproglærere, og i tyskgruppen havde vi forlods udvekslet gode ideer til brug af programmet. Forsøgsperioden 6

7 brugte vi til at forbedre vore rettekompetencer, fx ved udveksle faste kommentarfelter. Endvidere har det været en erfaring, at nye medier kræver nye rettemetoder. En lyd- og billedfilm kan fx få nok så givende evaluering med en mundtlig kommentar af responsgrupper i fremlæggelsessituationen. Eller et kort lydklip kan danne et godt fagligt udgangspunkt for den traditionelle evalueringssamtale med den enkelte elev. 7) Projektets hovedresultater og konklusioner It- anvendelse kan i sig selv øge motivationen, men ikke læringsudbyttet som sådan. Generelt er det vort indtryk, at tysk som traditionelt svært fag er blevet afdramatiseret ved brug af det multimediale, men den øgede motivation i forbindelse med brugen af it gælder ikke nødvendigvis sproget, hvor tid til øget medialisering for flere elever er blevet på bekostning af grammatisk træning og sproglig korrekthed. Men det har været sjovt! som en elev afsluttende sagde i en evalueringssammenhæng. Vi kan heller ikke helt se bort fra, at det kreative arbejde kan have en slags substitut - effekt, hvor læreren glædes over, at der arbejdes meget med tysk, mens elevens motivation egentlig skyldes noget andet - det er sjovere at arbejde med æstetiske udtryk, lave lyd og billeder, end det er at træne stærke verber! Samtidig med, at undervisningen er blevet mere anvendelsesorienteret, har en af fordelene dog været, at flere elever er kommet med. Den elev, der hverken siger noget i klassen eller i mindre grupper, får faktisk mæle, når hun kan aflevere en lydfil, hvor hun i fred og ro derhjemme kan træne sin udtale og øve en bedre udtale. Alligevel er det opfattelsen, at teknologien ikke umiddelbart ændrer grundlæggende på de sociale mønstre i en klasse. Nogle af de ændringer i undervisningssituationen, som forsøget har ført med sig, har været, at flere timer i højere grad er blevet omlagt, så der er mere tid til øvelser med sproglig stilladsering forud for arbejdet med en tekst. Det kan have som indbygget konsekvens, at der er mindre tid til samtale om analyse og fortolkning af teksten, hvilket især er en ulempe for de elever, der ikke er så stærke tekstlæsere. I samarbejdet med de tyske partnerskoler viste det sig at være et stort problem, at de tyske elever ikke må benytte sociale medier i undervisningstiden. Ja, på flere af skolerne var der heller ikke pc er til rådighed i undervisningen, hvilket vanskeliggjorde både den umiddelbare kontakt og de mediebårne udvekslinger i de fælles, faglige projekter. Den autentiske, anderledes sprogsituation blev derfor henlagt til de tyske elevers fritid, hvilket i sig selv var en barriere for et optimalt udbytte. Overordnet set er det meget tidskrævende at arbejde med it, og tid og udbytte hænger bestemt ikke altid sammen. Men for os som lærere har det alligevel været spændende at arbejde med en ændret lærerrolle (mere konsulent, mere elevinddragelse, mindre kateder ). Det har været en klar styrke, at vi både før og efter forsøget er en aktiv og velfungerende tyskgruppe, der også tidligere har været meget vant til at samarbejde, både fagligt og privat. 8) Hvad kan andre bruge umiddelbart (nye forståelser, forslag til øvelser, etc.)? I hvert forløb kan der indlægges en it- baseret øvelse af større eller mindre omfang, som bryder den mere traditionelle undervisning og giver eleverne frirum til selvstændighed og kreativitet samt virker motiverende for deres arbejde med et emne. GoogleDocs er velegnet til glosearbejde og kan nemt anvendes til skriftlig bearbejdning af opgaver, hvor elever har mulighed for at skrive videre/redigere på andres bidrag (både indholdsmæssigt og sprogligt). 7

8 Podcast og vodcast egner sig udover de i punkt 6 nævnte aktiviteter godt som træning til præsentationsdelen ved den mundtlige eksamen. 9) Planlagt vidensdeling/vidensspredning fremtidig vidensdeling i tyskgruppen om sproglige øvelser i forbindelser med tekster, temaer og skriftlige opgaver overvejelser om en sprogdag for alle skolens sprog ønske om større synliggørelse af sprogene, både på egen skole og udenfor. 10) Evaluering og forslag til forbedring og/eller opfølgende projekter Vi vil arbejde med at bruge Moodle til online- grammatikøvelser. Det er håbet, at vi kan opbygge en større fælles database, der kan bruges til den daglige træning samt til jævnlige prøver, som altså rettes automatisk. Det vil hjælpe til at kunne måle en stabil progression i grammatikken og gøre problemfelterne for en klasse tydeligere for læreren. Vi vil forsætte samarbejdet med partnerskolerne i Tyskland. Der arbejdes for tiden konkret med individuel elevudveksling til næste skoleår. A- niveauet fortsætter samarbejdet med partnerskolen i 3g på klasse- og lærerplan. Generelt vil faggruppen næste år arbejde med at implementere de mange nye it- værktøjer og videreudvikle brugen af dem i den daglige undervisning. 8

9 Bilag 1 Fahrt nach Flensburg (HR) Eckener Schule Flensburg. Friesische Lücke 15, Flensburg. Der Tagesablauf ist wie folgt: 8.00: Abfahrt von AASG Ca Ankunft Eckener Schule bis Arbeit im Workshop über die gymnasiale Oberstufe in Deutschland und Dänemark im Vergleich. Welche Fächer belegt man? Wie sehen die Prüfungen aus? Wer stellt die Prüfungen? Wie verteilen sich die Prüfungen mündlich/schriftlich? Welche Hilfsmittel sind bei den Prüfungen erlaubt? Wie viele mündliche Prüfungen gibt es? Ist das Abitur in Dänemark und Deutschland gleich schwer? um Treffen beim Schiffahrtsmuseum Flensburger Schifffahrtsmuseum Schiffbrücke 39 D Flensburg um Stadtrundgang in Gruppen um Treffen im Aktivitetshus Flensburg Aktivitetshuset Norderstraße Flensburg gemeinsames Abendessen ca Abfahrt von der Norderstraße ca Abfahrt HLA ca : Ankunft AASG Für Mittagsessen (frokost) sollt ihr selber sorgen (f.eks. madpakke). Für das Abendessen haben die Flensburger Freunde gesorgt. Die Fahrt kostet DKR 100,-. Ihr bezahlt im Bus, also bringt bitte das Geld mit. Darüber hinaus sollt ihr Pass und Schülerausweis mitbringen. 9

10 Besøg fra Flensburg fredag, den 7. september 2012 Bilag 2 HLA Die Flensburger Wirtschaftsschule og 2gTy5 Aarhus Statsgymnasium (TW) Program: Kl. ca. 10:30 Ankomst Aarhus Statsgymnasium Vi er i lokale 51 i 2. (kl. 9:45 11:15) og 3. lektion (11:45 13:15) Præsentation i grupper: De danske elever præsenterer sig på tysk, og de tyske elever præsenterer sig på dansk. Præsentation af Aarhus Statsgymnasium. Rundvisning i grupper. I lokale 51 fortæller de danske elever om deres gymnasieuddannelse: fag, det sociale liv mm Derefter en præsentation af byen Aarhus. Kl. 11:15: Frokost: Husk madpakke. Kl. 11:45. Fælles undervisning i lokale 51 Kl. 14:00: Kl. 15:00: Besøg på kunstmuseet ARoS På taget af AroS Olafur Eliassons kunstværk, Your rainbow panorama. Præsentation af Aarhus. 2gTy5 viser rundt og viser væsentlige steder i Aarhus: Rådhuset, Domkirken, Åen, havnen og meget andet. Festugeaktiviteter - Programmet kan ses her: Aarhus Festuge 2012 Eksempler på steder, hvor der sker noget spændende: -Frederiks alle er blevet til en park og der er en musikscene. -Mejlgade er bare altid kreativ -Godsbanen er det nye kultursted; en god og ikke alt for dyr cafe. På det skrå tag kan man nyde udsigten. -På havnen er der ofte skyggespil og anden skæv performancekunst Kl. 18:30: Pizza i lokale 51, Aarhus Statsgymnasium -skolen giver! 10

Udvikling af undervisningsforme Århus riftlighed i ty Statsgymnasium ed fo kus på it og elektroniske medier

Udvikling af undervisningsforme Århus riftlighed i ty Statsgymnasium ed fo kus på it og elektroniske medier St us um h r Å si a n ym en g s t p a gru k s y t p Udvikling a f undervisn ingsforme r og skriftlig hed i tysk med fokus på it og elektronis ke medier Forudsætninger og antagelser 0 alle tyskelever på

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

A - y - y. Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk. Projekttitel. Allerød Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner

A - y - y. Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk. Projekttitel. Allerød Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner A - y - y - Projekttitel Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk Medvirkende skoler/institutioner Allerød Gymnasium Projektnummer 129648 Projektperiode 12.8.2012 31.5.2013

Læs mere

Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10. Tlf. 75368143 og lommefilm. ulla.pedersen@skolekom.

Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10. Tlf. 75368143 og lommefilm. ulla.pedersen@skolekom. Opdateret d. 10. feb. 2011 Medialisering og fleksibilitet i fransk-, spansk- Fransklærerforeningen Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10 Tlf. 75368143 og lommefilm. 6760

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

Anvendelsesorientering i fremmedsprog. Økologi og bæredygtighed i Tyskland. Sankt Annæ Gymnasium Det frie Gymnasium

Anvendelsesorientering i fremmedsprog. Økologi og bæredygtighed i Tyskland. Sankt Annæ Gymnasium Det frie Gymnasium Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Hvad vil vi med spanskundervisningen? Mere mundtlighed Autentiske samtaler Elevaktivitet Elevengagement

Hvad vil vi med spanskundervisningen? Mere mundtlighed Autentiske samtaler Elevaktivitet Elevengagement Hvad vil vi med spanskundervisningen? Mere mundtlighed Autentiske samtaler Elevaktivitet Elevengagement At nytænke begynderundervisningen Formål: Væk fra fokus på: - Tekstlæsning - Oplæsning + oversættelse

Læs mere

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

Indhold. Projektets titel. Projektets formål. Afrapportering. Profil, faglig identitet og anvendelsesorientering. Indhold

Indhold. Projektets titel. Projektets formål. Afrapportering. Profil, faglig identitet og anvendelsesorientering. Indhold Afrapportering Profil, faglig identitet og anvendelsesorientering Indhold Indhold Projektets titel... 1 Projektets formål... 1 Praktisk tilrettelæggelse... 2 Medvirkende og deres hovedopgaver... 3 Gennemførte

Læs mere

Midt i en ny læremiddelkultur

Midt i en ny læremiddelkultur Midt i en ny læremiddelkultur Læremiddelkulturen er under markant forandring i disse år, hvor man på alle niveauer inden for uddannelsessystemet kan iagttage et paradigmeskifte i anvendelsen af læremidler.

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Anvendelsesorienteret undervisning i tysk. Medvirkende skoler/institutioner. Egaa Gymnasium Århus Statsgymnasium

Anvendelsesorienteret undervisning i tysk. Medvirkende skoler/institutioner. Egaa Gymnasium Århus Statsgymnasium Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard

Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard Med brugen af Flipped Classroomkonceptet i tyskundervisningen flyttes gennemgangen af grammatiske emner på dansk og dele af klassearbejdet med tyske videoklip

Læs mere

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik.

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Delmål 2011-12 1. Fortsat undersøge omfang og brug af nye medier, nye platforme samt IT baseret og innovativ didaktik

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

FIP-kursus i samfundsfag

FIP-kursus i samfundsfag FIP-kursus i samfundsfag Mål: Inspirere til faglig udvikling i praksis elever får et endnu bedre udbytte 5 bud på indsatsområder i oplæg og workshops Hvilke/hvilken faglig udvikling vil vi foreslå hjemme

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier Stikord til Vejledningsgrundlag og Refleksionspapir I forbindelse din praksisafprøvning i efterårets undervisning, holder du før- og efter-samtaler

Læs mere

elektronisk grammatik i praksis

elektronisk grammatik i praksis Multimedie Grammatik Deutsch Multimedie Grammatik Deutsch Hier Geht s Lang elektronisk grammatik i praksis Multimedie Grammatik Deutsch Hier Geht s Lang er Systimes system til webbaseret indlæring af tysk

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Fredericia Gymnasium 21. april 2016 Anne Bisgaard Vase, Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse Side 1 Dagens program 09.30 10.00

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis Konference om digital dannelse i tysk 29.1.2016 INDHOLD Del I: It anno 2016 Ny læremiddelkultur Nye didaktiske tilgange Ny skriftlig eksamensopgave Del

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen?

Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen? Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet AU Nørre Nissum Struer gymnasium Mercantec

Læs mere

IT og elektroniske medier i 2.fremmedsprogsundervisningen. Projekttitel. Ordrup Gymnasium Kirkevej 5 2920 Charlottenlund

IT og elektroniske medier i 2.fremmedsprogsundervisningen. Projekttitel. Ordrup Gymnasium Kirkevej 5 2920 Charlottenlund Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Skabelon til slutrapport

Skabelon til slutrapport Skabelon til slutrapport DEADLINE: 24. august 2012 1. Skole(-r) navn: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. 2. Kontaktperson (navn/mail): Klaus Nørby Jakobsen, HR-chef, kj@birke-gym.dk Mathias Kruse

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG

Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG Kulturmøder - ANVENDELSESORIENTERET SPROGUNDERVISNING I FORBINDELSE MED UDVEKSLING MED OG I TYSKLAND, SPANIEN OG FRANKRIG Baggrund Bygger videre på allerede eksisterende samarbejder med skoler i de tre

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Den perfekte undervisning, - i følge eleverne. Helle Mathiasen. Professor, projektleder hmathiasen@tdm.au.dk

Den perfekte undervisning, - i følge eleverne. Helle Mathiasen. Professor, projektleder hmathiasen@tdm.au.dk Den perfekte undervisning, - i følge eleverne Helle Mathiasen Professor, projektleder Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Fokus på nytænkning

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Projekt om fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser

Projekt om fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Vejen Gymnasium Synliggørelse og anvendelsesorienteret medialisering i sprogundervisningen med fokus på nytænkning af undervisningsformer og fagdidaktisk tilrettelæggelse Projektleder: Ulla Pedersen Midtvejstilbagemelding

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet

CUDiM Aarhus Universitet Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Elevproduktion af materiale hvor eleverne formidler kildebearbejdelse og aktiverer de øvrige elever i forhold til kildearbejde med specifikke

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 15/16 1. Elev-/ kursistrollen, herunder a. motivation (fra elev/kursist til studerende)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM KONFERENCEN FOR NETVÆRKS-, ANALYSE- OG FORMIDLINGSPROJEKT VEDR. FREMMEDSPROGENES PROFIL, FAGLIGE IDENTITET OG ANVENDELSESORIENTERING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER HOTEL TRINITY, FREDERICIA 4. MARTS 2013

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE PROJEKTANSVARLIG LENE MADSEN DELTAGENDE LÆRERE MICHAEL WARRER GUNVOR LUNDBEK EGHOLM ANNE METTE BROGAARD HVAS JESPER

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen?

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Educational Research Learning and Media http://pages-tdm.au.dk/educationalresearch/ Center for Undervisningsudvikling

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 6. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Grindsted Privatskole Tysk 8. klasse 17/18

Grindsted Privatskole Tysk 8. klasse 17/18 De overordnede kompetencemål er: Vi arbejder, ligesom folkeskolen, hen imod nye Fælles Mål for tysk efter 9. Klasse, som kan ses via dette link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%c3%a6rer/ffm/tysk Vi vil

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

2. statusrapport Nye vinkler på pædagogisk IT anvendelse

2. statusrapport Nye vinkler på pædagogisk IT anvendelse 2. statusrapport Nye vinkler på pædagogisk IT anvendelse DEADLINE: 1. marts 2013 Skole( r) navn: Gladsaxe Gymnasium Nærum Gymnasium Rødovre Gymnasium Ordrup Gymnasium Borupgaard Gymnasium Projektansvarlig:

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 4. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere