RUNGSTEDGAARD-KONFERENCEN MODERNE ORGANISATIONSUDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNGSTEDGAARD-KONFERENCEN MODERNE ORGANISATIONSUDVIKLING"

Transkript

1 NR OKTOBER ARGANG RUNGSTEDGAARD-KONFERENCEN OM MODERNE ORGANISATIONSUDVIKLING - Endemålet med udviklingen bliver at få den enkelte person til at få samme målsætning som firmaet som helhed, siger underdirektør C. Hermann i en rundbordssamtale, hvor fire af konferencens deltagere giver deres mening til kende NYUDLÆRTE KONTORLÆRLINGE: Med Børsen som baggrund - dog kun i form af en fotostat ved Industrigårdens personalekontor - lykønsker underdirektør Jørgen Holm frk. Lone Matz og Leif Søborg Rasmussen med den udståede læretid. En tredje kontorlærling, Kaj Bolvig Jacobsen, har også fået sit lærebrev, men kunne ikke være tilstede ved fotograferingen. SPORTEN HOS PHILIPS Deltagerne i konferencen på Rungstedgaard: (fra venstre) fru Anna Kristensen, Sv. Loft, fru Vanda Jensen, E. Lassen, H. Helsfeldt, V. Falck, H. Nilsson, S. Janlev, C. Hermann, Erik Hornsleth, O. Steinmetz, Svend Aage Nielsen, Jacob Strandby, B. Hildebrandt, B. Gottlieb og Erik Christiansen. Organisationsudvikling er for alvor sat på dagsordenen i produktionsafdelingerne i Philips Radio. De planer for indretning af nye lager- og produktionslokaler til kanalvælgerproduktionen, som 60 medarbejdere arbejder på, er nu så vidt fremskredne, at den nedsatte arbejdsgruppe om kort tid skal forelægge deres endelige udkast for hele gruppen. Men der sker også noget på andre fronter. Som konsulent for Philips Radio var cand. psych. Peter Schreiner fra Teknologisk Institut i den anden week-end i august leder af en konference på Rungstedgaard, hvor 16 medarbejdere fra produktionssektoren diskuterede forskell ige principper og muligheder for moderne organisationsudvikl ing. Deltagerne i konferencen var Erik Christiansen (værkfører), Verner Falck (værkfører), Jørgen Gottlieb (overværkfører), Helge Hslsfeldt (overværkfører), C. Hermann (underdirektør), Børge Hildebrandt (værkfører), Erik Hornsleth (værkfører), S. Janlev (overingeniør), fru Vanda Jensen (tillidsmand), fru Anna Kristensen (tillidsmand), Eli Lassen (overværkfører), Sv. Loft (fællestillidsmand), Svend Aage Nielsen (værkfører), Henry Nielsen (afdelingschef), Ove Steinmetz (produktionschef) og Jacob Strandby (værkfører). (fortsættes side 2) CENTRALLAGER I 1972 og 1973 flytter de nuværende 12 kommercielle lagre til en fælles lagerbygning på 22_600 kvadratmeter Til næste forår sættes spaden i jorden på en kvadratmeter stor grund i Glostrup. Her opføres et central Iager, der skal rumme samtlige kommercielle lagre. De fordeler sig i dag på 12 forskellige adresser. I maj 1972 skal byggeriet stå færdigt. På de nuværende lagre råder Philips over kvadratmeter. På det nye lager bliver der kvadratmeter. Det lyder måske ikke af så meget, men når det gælder lagre, er det rumindholdet, der er afgørende. De nuværende giver ca kubikmeter lagerplads. Når Glostrup-bygningen står færdig, er der kubikmeter til rådighed, altså mere end dobbelt så meget. Det skyldes, at bygningshøjden for denne lagerbygning er ti meter, og at den indvendige frie loftshøjde i Glostrup bliver op til"8'j, meter, hvilket er betydeligt mere end i nogen af de nuværende lagre. Det er dog kun i hovedlageret, der består af seks.sektioner, at den frie loftshøjde er så stor. I andre lagerafdelinger, hvor der ikke er behov for så stor stabelhøjde, er den kun fem meter. Med de moderne redskaber, der i dag står til rådighed, spiller højden i øvrigt ingen generende rolle, selv om man kommer op på ti meters indvendig højde. Det er endnu ikke afgjort, om man skal bru- Hver 6. Philips-medarbejder er medlem af "Idrætsforeningen Philips" og dyrker en eller flere af de ni idrætsgrene, der findes inden for foreningens rammer. På midtersiderne kan De læse om aktiviteterne, og får De lyst ti I at være med, findes også anført, hvor De kan tilmelde Dem. Læs tillige på side 8 om det nye samarbejde, der er indledt på grønsværen melem B&O og Philips. I GLOSTRUP ge vognbjørn-system (transport af jernbanevogne på blokvogn) i forbindelse med afsendelse af lagervarer, eller der bliver lagt et sidespor til Glostrup station. Indflytningen i centrallageret' begynder i foråret 1972 og skal være tilendebragt i løbet af det følgende år. Det skraverede areal på kortskitsen heden af centrallageret i Glostrup. viser beliggen-

2 RUNGSTEDGAARD (fortsat fra side 1) Tre forskellige formål med konferencen Peter Schreiner havde opstillet tre forskellige formål med konferencen: 1. At gennemføre en gruppe-udvikling. Heri indgår både teori og træning. Det første begreb dækker en række teoretiske resultater om gruppeudvikling og samarbejdssituationer. Træningen består i en udvikling af arbejdsgruppen i retning af at forbedre dens samarbejdssituation. 2. At stifte bekendtskab med nogle teorier inden for moderne ledelse og organisation. Formålet er i den forbindelse at præsentere nogle teorier, som arbejdsgruppen kan bruge i sit videre arbejde, samt at skabe et fælles sprogbrug. 3. At finde frem til konkrete mål og fremgangsmåder for gruppens fremtidige arbejde. Det er her meningen, at gruppen på grundlag af den indsigt, som den har erhvervet i løbet af denne konference, skal opstille arbejdsmål og strategier for de opgaver, gruppen vil tage sig af i løbet af efteråret. Med hensyn til gruppe-udvikling kom grupken vel i hvert fald et stykke på vej. og under punkt 2 nåede den at stifte bekendtskab med forskellige teorier af socialpsykologisk karakter. Diskussionen om konkrete mål og fremgangsmåder førtes om søndagen, hvor man først arbejdede hver for sig i tre grupper, bestående af henholdsvis tillidsmænd, mellemiedere (værkførere) og topledere (fabriksiedelsen). Efterhånden var de tre grupper indbyrdes ret enige om, hvor i Philips-organisationen, der skulle sættes ind med henblik på en videreudvikling. Fire opgaver, som gruppen kan tage fat på Som en konklusion på en lang diskussion og på det udførte gruppearbejde fandt man så nogenlunde frem til, hvorledes dette arbejde skulle fortsætte, og psykologen konkretiserede fire opgaver, som gruppen kan tage fat på, samtidig med at den arbejder med sin egen udvikling. De fire opgaver, som Peter Schreiner formulerede, var følgende: 1. Tillidsmænd og værkførere går ind i et samarbejde om et udannelsesprogram for værkførergruppen med det formål at forbedre lederstilen. 2. Overværkførerne undersøger i samarbej- En såkaldt "tårnøvelse" løses her af (fra venstre) E. Hornsleth, C. Hermann, lieb, Erik Christiansen, V. Falck, fru Vanda Jensen og H. Nilsson. de med planlægningsafdelingen, hvordan introduktion af nye programmer og arbejdsprocedurer kan foregå mere smertefrit. 3. Afdelingschefen i personalekontoret og skolen går med i et samarbejde om at forbedre introduktionen af nye medarbejdere. 4. Fabriksiedeisen undersøger, hvilke problemer det videre arbejde i gruppen kan støde på i forhold til den øverste ledelse, og hvilke grænser denne sætter for det fremtidige arbejde. Konferencen sluttede med en analyse af de tendenser inden for. selve gruppen, der virker henholdsvis fremmende og hæmmende Konferencens leder, cand. psych. Peter Schreiner på gruppens videre udvikling. Her er nogle af svarene, først de fremmende: Ingen faglige stridigheder, respekt for andres synspunkter, humor. Og de hæmmende: Usikkerhed, manglende fællessprog, traditioner, dominans, gas. Konferencen var ikke slutstenen på den vej. der gerne skulle føre til en fortsat organisa- B. Hildebrandt, tionsudvikling. Diskussionen er allerede fortsat på flere gruppemøder i Jenagade. Men hvordan vurderes konferecen nu af deltagerne? Psykologens vurdering af konferencen Vi har først spurgt konferencens leder, cand. psych. Peter Schreiner. Her er hans vurdering: - Gruppen besad en ret stor viden både om egne forhold og om forhold på Philips. Med hensyn til viden om egne forhold må det fremhæves, at næsten alle har været på de såkaldte sensitivitetskurser, hvor man lærer en teknik, der kan fremme en gruppes arbejde og løse eventuelle problemer. Når det gælder gruppens viden om Philips, kom man vist til den konklusion, at gruppen besidder mange værdifulde resourcer. Det skulle love godt for fremtiden, hvis gruppen ellers kan bringe sig i stand til at udnytte disse resourcer. Det virkede på et tidspunkt, som om gruppen ikke havde nogen arbejdsprocedure og præcedens for, hvorledes en beslutning bør træffes. Det bedredes dog noget i løbet af søndagen. Specielt virkede det fremmende, at der var etableret gode sarnarbejdsrelationer mellem tillidsmandsgruppen og mellemledergruppen. Generelt fik jeg det indtryk, at mellemledernes engagement og forståelse for arbejdet i gruppen steg meget i løbet af konferencen. Konferencen viste klare eksempler på, at man i høj grad ventede på initiativ fra fabriksledelsen, før man skred til handling. Det ændredes dog noget med de udbyggede samarbejdsrelationer, der opstod mellem tillidsmænd og mellemledere. Med hensyn til åbenhed og tillid virkede det noget skuffende på mig, at konferencen sluttede med en række uløste konfliktsituationer. Jeg synes, at gruppen burde være kommet langt nok til, at disse forhold kunne. være taget op til åben diskussion. I løbet af søndagen berørte man forholdet til kolleger hjemme på Philips. Hvor meget kan man gå hjem og fortælle om arbejdet i gruppen? Det er en helt klar betingelse, at der skabes sikkerhed på dette område, da det ellers vil være umuligt at skabe det rigtige, åbne og tillidsfulde forhold i gruppen.. Derfor mangler gruppen også at løse det problem: Hvordan man sikrer sig akcept fra alle parter hos Philips af det videre arbejde. Fire deltagere vurderer i en rundbordssamtale. Opgaverne løstes i to grupper. Her er (fra venstre) Sv. Loft, fru Anna Kristensen, E. Lassen, Svend Aage Nielsen, Jacob Strandby, H. Helsfeldt, O. Steinmetz og S. Janlev i,!lang med en af øvelserne. B. Gott- konferencen Se side 6.

3 PHILIPS-LYS I TUNNEL UNDER STARTBANERNE Salgschef, ingeniør A. Helstrand fik et komplet sæt havemøbler som gave fra kolleger og medarbejdere. Det var opstillet i demonstrationslokalet under jubilæumsreceptionen (billedet ovenover) og prøves her af (fra venstre) jubilaren, frk. E. Petersen, underdirektør J. Grunnet, underdirektør Thomas Hansen og fru Tove Andersen. Gaven overraktes - sammen med en versificeret hyldest - af ingeniør L. Aagaard (billedet til venstre). TO JUBILÆER I PHILIPS LAMPE Med få dages mellemrum gik flaget til tops for to medarbejdere i Philips Lampe. Den 21. august fejrede fuldmægtig Erik Jensen sit 25 års jubilæum, og den 1. september var det afdelingschef, ingeniør A. Helstrand, der fejrede 25 års dagen for sin ansættelse hos Philips. Damerne i bogholderiet har ornrinqet fuldmægtig Erik Jensen (herunder) på jubilæumsdaqen. Det er (fra venstre) fruerne Rita Ildved, L. Frydenlund, V. Biørkhof, Ulla Jørgensen, Lis Rosenkilde og A. Laumann, der ligesom de mange gæster ved receptionen ønskede at gratulere den populære jubilar. Den største af gaverne, en stereoradio "Sean Københavns Lufthavn i Kastrup er i færd med at udvide startbanerne med henblik på den kommende jumbo-jet trafik. Derved er Englandsvej-forbindelsen mellem Dragør og København blevet lagt om. I april 1971 genåbnes vejen i sin tidligere linieføring i en tunnel under startbanerne. Tunnelen har en længde på 300 meter og består af to rør. Foruden kørebane er der også fortov og cykelsti. Philips Lampe AlS har fået ordren på belysningen både i tunnelen og på de tilsluttede veje. Den beløber sig til ca. 1,3 millioner kroner og omfatter ca armaturer. I dagtimerne benyttes 180 watt natriumlamper, som giver et belysningsniveau på op til lux. Natbelysningen består af 40 watt lysstofrør i fortløbende rækker. På de tilsluttede veje benyttes HPI og HPL 400 watt lamper. TAK Tak til de mange, der glædede mig med hilsener og gaver på min jubilæumsdag, og tak til dem, der arrangerede mit jubilæum så smukt. Erik Jensen Til alle, der med hilsener og gaver glædede mig ved 25 års jubilæet, samt til de der arrangerede det så smukt for mig, bringer jeg min hjerteligste tak. A. Helstrand HÆDER TIL 2 DANSKE PHILIPS INGENiØRER 81" med højttalere, opfyldte et stort ønske og er her samtaleemnet mellem jubilaren og underdirektør Thomas Hansen. To ingeniører fra Philips Lampe har vundet international hæder i konkurrencen "My Most Interesting Project". Det er Aage Danielsen og H. Lund Jessen. Philips koncernens hovedindustrigruppe "Lys" arrangerer med tre års mellemrum en international konkurrence, hvortil man indkalder særligt interessante projekter til bedømmelse. Af disse bliver de bedste projekter præmieret. Det er syvende gang, konkurrencen afholdes. For perioden blev to danske projekter præmieret. Ingeniør Aage Danielsen fik en tredjepris i gruppen "Udendørs belysning" for gennemførelsen af belysningsprojektet i Limfjordstunnelen. Ingeniør H. Lund Jessen modtog.hcncurable mention" for sit projekt til "Byggecentrum" i Middelfart i gruppen "Indendørs belysning". PHILIPS NR.3 Næst efter Shell og Unilever er Philips den største virksomhed uderr for U.S.A., oplyser det amerikanske tidsskrift.fortune ". Listen, der omfatter de 200 største virksomheder uden for U.S.A., er baseret på omsætningen i året Her ser De de ti største: Shell: 73,0 milliarder kroner, Unilever: 45,2, Philips, 27,0, Folkevognsfabrikkerne : 26,5, BP: 25,7, ICI: 24,4, British Steel: 21,5, Hitachi, Japan: 21,4, Montecatini Edison, Italien: 18,6 og Siemens: 18,2. I 1968 lå Philips-koncernen på en 6. plads. Ingeniør H. Lund Jessen (til venstre) og ingeniør Aage Danielsen fik af overingeniør Egon Jensen overrakt diplomer for deres hæderfulde indsats i konkurrencen "My Most Interesting Prajeet". Overrækkelsen skete ved et salgsmøde i Philips Lampe den 10. september og overværedes af en række af Philips Lampe AIS' medarbejdere.

4 SPORTEN MOS Hver 6. Philips-medarbejder er medlem af "Idrætsforeningen Philips" og dyrker en eller flere af de ni idrætsgrene, der står på repertoiret. Det er badminton, bowling, fodbold, håndbold, motion, skydning, tennis - samt bridge og skak, der efter gammel tradition hører med. Idrætsforeningen Philips blev stiftet i 1942 og har siden gjort sig pænt bemærket i firmaklubbernes turneringer. Men det er først og fremmest på den indre front, foreningen har sin store betydning. Det understregedes af direktør S. A. Windelin ved foreningens 25 års jubilæum, hvor han bi. a. sagde: "Idrætsforeningen har en vigtig funktion i vort selskabs daglige liv ved at skabe en åben og kammeratlig, tværgående kontakt mellem et stort antal af medarbejderne på alle planer i vor vidt forgrenede organisation. Gennem den personlige kontakt på idrætspladsen får man ofte et langt bedre - både rigtigere og mere sympatisk - indtryk af en person, som man nok har mødt før, men ikke virkelig kendt." Idrætsforeningen får hvert år et tilskud fra Philips, der også har stillet lokaler til rådighed for motionscentre og skydebane, ligesom bridge og skak spilles inden for egne rammer. Derfor er medlemskontingenterne i de ni forskellige afdelinger meget overkommelige. Foreningens bestyrelse består af Preben Laudrup (formand), V. K. Nyberg (næstformand), B. Frandsen (kasserer) og fru Birgit Sønderskov (sekretær) samt lederne af de ni afdelinger. BADMINTON Badmintonafdelingen spiller i "Amager Badminton Club", Markmandsgade 8, fra mandag til fredag hver dag kl Kontingent: 9 kroner pr. måned. Afdelingen deltager med tre hold i KFIU's holdturnering, hvor hvert hold een gang om måneden spiller mod andre firmahold. Der arrangeres tillige en intern turnering, hvor medlemmerne spiller mod hinanden. Afdelingens leder: Hugo Bentzen (exam. badmintoninstruktør), Philips Lampe, Asta 3311, lokal 724. BOWLING Bowlingafdelingen spiller tre steder: Bowlinghallen, Ved Kajen, Islands Brygge 83 e, Scandinavia Bowling, Rødovre Centrum 99, og Globetrotter Hotel, Engvej 171. Sæsonen går fra september til april inkl. Der spilles een gang om ugen i 1 time med tre medlemmer pr. bane. Kontingent: 23 kroner pr. måned i 12 måneder. Afdelingen deltager med et dame- og herrehold i FKBU's turnering og i Rødovre Hallens turnering. Der arrangeres tillige to interne turneringer pr. sæson. Afdelingens leder: Kurt Krog Andersen, Philips Lampe, Asta 3311, lokal 701. BRIDGE Bridgeafdelingen spiller i kantinen i Jenagade 22, hver onsdag kl fra september til april inkl. Kontingent: 4 kroner pr. måned hele året. Såfremt der er tilstrækkelig stor tilslutning arrangeres undervisning for begyndere. I modsat fald yder afdelingen tilskud til undervisning på aftenskole. Der er an hyggelig stemning ved spilleaftenerne, og selvom De ikke går højt op i spillet, kan De roligt melde Dem ind i afdelingen. Afdelingens leder: Knud Leth Rasmussen, Miniwatt, , lokal 77. FODBOLD Fodboldafdelingen spiller på Kløvermarken hver mandag fra kl til ca Kontingent: 5 kroner pr. måned. Fodboldafdelingen er efter en pause startet igen i august 1970 og spiller både motionsog turneringsfodbold. Afdelingens leder: Niels Larsen, PhilipsElectrologica, Asta 2222, lokal 304. HANDBOLD Håndboldafdelingen spiller i Sundby Hallen, Englandsvej, hver lørdag. For damer k og for herrer kl Kontingent: 10 kroner pr. måned. Træningen ledes af en professionel træner. Afdelingen deltager i KFIU's turnering for såvel damer som herrer. Afdelingens leder: Alfred Sieben, Philips Radio, Asta 6515, lokal 630. MOTION Motionsafdelingen har lokaler i Jenagade og på Industrigården. På Industrigården er der træning for såvel damer som herrer hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. I Jenagade er der specielle damehold hver mandag og onsdag. Der trænes i umiddelbar tilslutning til arbejdstiden med instruktion af Erling Kjær og P. Laudrup. Kontingent: 4 kroner pr. måned. Afdelingens leder: Erling Kjær. Alle oplysninger fås hos fru Birgit Sønderskov, Philips Radio, Asta 6515, lokal 513. SKAK Skakafdelingen spiller i mødelokale C i Jenagade hver anden torsdag aften. Kontingent: 3 kroner pr. måned. Afdelingen har en årlig turnering om Philipsmesterskabet, ligesom der findes en turnering i korrespondanceskak. Afdelingens leder: E. Hauerberg, Philips Radio, Asta 6515, lokal 508. PHILIPS e SKYDNING Skytteafdelingen arbejder på to fronter: 200 m skydning på Kalvebod skydeterræn fra april til september og 15 meter skydning på egne baner i Jenagade fra oktober til april for kombineret dame- og herrehold. Kontingent: 4,50 kroner pr. måned. Afhængig af interessen arrangeres feltskydning i Jægerspris. Der benyttes 200 m rifler "m 58" med ny kolbe og aftræk, og til 15 m findes Match- og Walther-rifler. Afdelingens leder: John Langhoff, Philips Lampe, Asta 3311, lokal 708. TENNIS Tennisafdelingen har ingen samlet træning, men betaler i stedet tilskud til medlemsskab i en tennisklub efter eget valg. Kontingent: 7 kroner pr. måned. Afdelingen deltager i KFIU's tennisturnering, i år med to hold i mesterrække og D-række. Afdelingens leder: V. Simonsen, Insotrac, Asta 2222, lokal 860. NORDISK SPORTSSTÆVNE Philips idrætsforeninger i Finland, Norge, Sverige og Danmark mødes hvert andet år til et nordisk sportsstævne. Det sidste holdtes i 1969 i Oslo, hvor Danmark for tredje gang i træk vandt guld. I 1971 mødes 22 idrætsfolk fra hvert land i Stockholm for at dyste i disciplinerne: Bowling, skydning, tennis og bridge. I 1973 bliver Danmark værtsland for stævnet. Idrætsafdelingens daværende formand, V. K. Nyberg (tv), modtager i Oslo i 1969 den nordiske pokal til ejendom efter sejren over Philips-kolleger fra Finland, Norge og Sverige.

5

6 RUNGSTEDGAARD (fortsat fra side 2) "Philiskopet" inviterede yderligere fire af konferencens deltagere til en rundbordssamtale for at høre om deres indtryk. Det fremgik klart, at de var vant til at lytte aktivt og at deltage aktivt i en debat. Det var fru Anna Kristensen (tillidsmand), Erik Christiansen (værkfører), Jørgen Gottlieb (overværkfører) og C. Hermann (underdirektør). Her er et uddrag af rundbordssamtalen: Jørgen Gottlieb: Jeg opfatter konferencen som et udmærket middel til at ryste os godt sammen. Den var et betydningsfuldt led i hele udviklingen, men de møder, vi siden har haft her hos Philips, har jeg haft endnu mere ud af. Erik Christiansen: Ja, vi kan vist godt fastslå, at konferencen virkelig lykkedes. JG: Det gjorde den i kraft af tilrettelæggelsen og af det stof, vi havde at arbejde med - og at vi gennemførte nogle morsomme øvelser. Men vort efterfølgende gruppearbejde lærer vi mere af. EC: Vi lærte blandt andet, at vi greb tingene helt forkert an. C. Hermann: Det er jeg helt enig i. Problemet er blot, at vi ikke fandt frem til, hvad vi skulle sætte i stedet. Den løsning fik vi ikke, og den får vi ikke så hurtigt. Det er en lang udvikl ingsproces. Anna Kristensen: Vi er allesammen usikre over for det. Det er noget nyt og meget langsigtet. Organisationsudviklingen er langsigtet JG: Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det i gruppen er foreslået, at begrebet organisationsudvikling skulle forklares nærmere. Netop dette, at det er noget langsigtet, betyder måske, at mange ikke fatter, at der kan gå lang tid, før vi i den nye samarbejdsform kan løse problemer bedre i det daglige. CH: Organisationsudvikling går blandt andet ud på at introducere en anden lederstil. I 1920'erne indførte man den såkaldte "Taylor-metode", hvor man delte funktionen i tre dele: den planlæggende, den udførende og den kontrollerende. Det er disse tre ting, man i dag er klar over, at man skal samle, således at de pågældende - på hvilket niveau det er - får et virkeligt medansvar. Det er et klart brud med Taylor's princip. Må- RART AT VIDE HVAD MAN GAR IND TIL: Philips Radio har taget nye hjælpemidler i brug ved antagelsen al medarbejdere til kanalvælgerproduktionen i Jenagade. Når kvindelige ansøgere henvender sig på personalekontoret, bliver de i et kombineret Iysbilledog lydbåndprogram præsenteret for Philips som arbejdsplads og ser, hvad arbejdet består al. Her ser fruerne Birgit Jensen, Annette Strand og Elsebeth Christoffersen sammen med værkfører Erik Hornsleth på skærmen nogle al de produkter, der produceres på Iabr!' ken. De fire deltagere og B. Gottlieb. i rundbordssamtalen: (fra venstre) den, man kan gøre det på, og målet afhænger i høj grad af den enkelte virksomhed. JG: Men denne modningsproces bliver det måske vanskeligt at få medarbejderne til at forstå. CH: Det tager tid. Det er ikke noget, man kan indføre fra den ene dag til den anden. JG: Det kræver, at vi kan sætte os sammen. og diskutere tingene på en åben og naturlig måde uden at være kritisk vurderende af hinanden. AK: Det er meget vigtigt, at vi lærer at forstå hinanden og tale samme sprog. CH: Og forstå hinandens synspunkter. EC: Og at lade dem få lov at komme frem. CH: Endemålet med det hele bliver at få den enkelte person til at få samme målsætning som firmaet som helhed. Medbestemmelsesret og -pligt AK: Uanset hvor man er ansat i en organisation bør man - i videste forstand - have en form for medbestemmelsesret eller medbestemmelsespligt. CH: Ja, det følger naturligt med det arbejde, man laver. EC: Da jeg gik med til denne samtale, sagde en anden fra" 16-mandsgruppen": "Nu risikerer vi at blive så dygtige, så dygtige - men hvordan får vi ideerne ud til vore kolleger." CH: Hvordan den proces skal foregå er uklar i dag. Foreløbig er det gruppen, der skal lære at samarbejde. EC: Problemet ligger i at få motiveret medarbejderne, så de er modtagelige. Forventning om medindflydelse JG: Der ligger hos de fleste en forventning om medindflydelse. De venter, at vi kommer med noget nyt. AK: De unge har denne forventning, men de ældre har det ikke i samme omfang. Jeg tror, at det bliver svært for en del af vore ældre kammerater at forstå noget af denne organisationsudviklingsteori og at få dem motiverede og aktive. CH: Jeg hørte for et års tid siden den amerikanske ekspert, Saul W. Gellerman, svare på det spørgsmål under et seminar. Han sagde, at det var forbavsende, så godt det lykkedes. Vi må vel have tillid til, at hvis det kan lykkes i Amerika, må det også kunne lykkes her. AK: Jeg tror, at det er rigtigt for dem, der deltager i kurser, men for andre kan det være' svært at forstå. CH: En anden vanskelighed er måske den, som Anker Jørgensen fra Arbejdsmandsog Specialarbejder Forbundet fremfører, at firs procent synes, at det går godt, som det går, så hvorfor lave om på tingene. Forandringer er ubehagelige for de fleste. Man ved, hvad man har - ikke hvad man får i stedet. Erik Christiansen, fru Anna Kristensen, C. Hermann AK: Hvordan får man mennesker til at løsrive sig fra det traditionelle? CH: De tyve procent er dem, der kan se ud over næsetippen og kan se, at der er en udvikling i gang. Personlig tror jeg, at denne gruppe om bare fem år tegner sig for de firs procent. AK: Det tror jeg også, men selve udviklingsprocessen bliver svær. Hvordan accepteres udviklingen Samtalen bevægede sig derefter omkring spørgsmålet, hvordan udviklingen accepteres af medarbejderne. CH: Vi kan gøre det ved information som f. eks. på denne måde, men det er næppe tilstrækkeligt. Hvordan det ellers skal ske, står os ikke helt klart. Vi vil lade udviklingen ske successivt på de områder, der er velegnede til det. JG: Det er også svært for os selv at erkende vore fremskridt. Hvor der ikke er noget konkret at informere om, er det svært at fortælle noget. AK: Så kan vi ganske enkelt ikke informere. CH: Det er næsten umuligt at forklare udenforstående, hvad der foregår i gruppen. Vi kan mærke på os selv, at der sker noget på hvert eneste møde, men hvis udenforstående overværede det, ville de snarest føle, at der intet skete. EC: Vi er nået dertil, at hvis en fra ledelsen siger noget, man har lyst til at modsige eller kommentere, ja, så er der ingen, der nu tier, fordi han eller hun tænker, at så bliver Hermann eller Janlev sur på en. CH: Det tror jeg heller ikke. Det er mit faste indtryk. AK: Der er blevet en meget større åbenhed. Alle siger deres mening uden hensyn til, at nogle bliver fornærmede. Sker det, må de selv se at komme over det igen. Konkrete opgaver Til slut kom samtalen ind på hensigten med arbejdet i gruppen, nemlig at løse konkrete opgaver hos Philips. AK: Jeg tror ikke, at vi er kommet så langt, at vi tør gå igang med en vanskelig opgave og så tro på, at vi kan løse den. CH: Jeg tror godt, at vi tør, men vi kan nok ikke - endnu. JG: Vi bruger alligevel nogle af de principper, vi har lært, på andre møder. F. eks. dette med at lytte aktivt og høre, hvordan andre reagerer på ens egne indlæg. EC: Ja, det er rigtigt. Det, vi lærer, skinner også igennem på andre områder. Det kan vi vist mærke allesammen. AK: De værkførere, der deltager, kan man i hvert fald mærke det på. Det har nogle af pigerne fortalt. Og det er helt klart den træning, vi er igang med, der bidrager til dette. EC: Og det har ikke været negativt? AK: Nej, positivt, absolut I

7 TRE FORSLAG OM STANDARDISERING BLEV PRÆMIERET Bidrag fra to danske Philips-medarbejdere går nu videre til den internationale slutrunde Et teknisk meget raffineret lysorgel, hvor tonerne afspejler sig i lysets og farvernes skiften på en stor glasvæg, var et af trækplasterne hos Philips under Radio- og Fjernsynsudstillingen. Her spiller lysorglet i Odense for (fra venstre) borgmester Holger Larsen, direktør P. Selig, Radiobranchens Leverandørforening, underdirektør J. Skelbæk, direktør J. Chr. Sønderup, Bang & Olufsen, og generaldirektør Hans Sølvhøj, Danmarks Radio. 'RADIO- OG TV-UDSTILLINGEN EN SUCCES FOR PHILIPS RADIO Radio- og Fjernsynsudstillingen i Arhus fra 9. ti I 13. september og i Odense fra 17. til 20. september blev en succes for Philips Radio, hvis bidrag til udstillingen også fik en smuk omtale i pressen, f. eks. i JyllandsPosten den 10. september: "Philips har den mest levende stand. Stereoprincipper forklares ved hjælp af. et spændende lysorgel, og med lidt held kan man låse sig ind til en gratis kassettebåndoptager." Det var en smukt opbygget stand, hvor der skete så mange ting, at den virkelig tiltrak sig publikums opmærksomhed. De tusinder, der besøgte udstillingen i løbet af de ni dage, blev foruden lysorglet præsenteret for hele bredden i Philips program i farve- og sort/hvid TV, stereo modtagere, transistorradioer, hele tyve forskellige båndoptagere - hvor ikke mindst kassettebåndoptagerne blev studeret nøje, grammofoner og bilradioer. Størst interesse var der dog omkring videobåndoptageren. Borgmester Holger Larsen, Odense, åbnede udstillingen i Fyens Forum. Det blev optaget på Philips videobåndoptager, og ved den senere rundgang fik borgmesteren lejlighed til at skåle med sig selv. ligesom på.electronlca '69"-udstillingen sidste år havde Philips Radio fremstillet en udstillingsavis, P.T. (Philips Tidende), som alle gæsterne fik i hånden under besøget på standen. Også børnene fik noget med sig fra Philips; det var blå Philips-huer. Underværkfører Henning Petersen, Kanalvælgerproduktionen, og ingeniør O. Tønnes Pedersen, Industriafdelingeen, fik mandag den 21. september overrakt kontante præmier for deres deltagelse i standardiseringskonkurrencen af overingeniør B. Otzen, Teknisk Sekretariat. Konkurrencen, der omtaltes i.phtltskopet" i juni, er udskrevet i anledning af FN's 25 års jubilæum den 14. oktober, som bi. a. skal markeres ved en "Verdens Standardiseringsdag" - da standardisering jo er et af midlerne til at fremme internationalt samarbejde på mangfoldige praktiske områder. Henning Pedersen fik 300 kroner for et forslag om, at Verdens Sundheds Organisationen udarbejder, bygger og driver et standardhospital, der kan kopieres af medlemslandene. O. Tønnes Pedersen havde indsendt to bidrag, der belønnes med henholdsvis 200 og 100 kroner. Det ene omhandler værdien af den internationale standardisering af papirformater og den deraf følgende standardisering på andre felter. Det andet forslag påpeger behovet for en verdensomspændende standardisering af netstikpropper og stikkontakter. Alle bidragene er af en sådan karakter, at de er fundet velegnede til at deltage i den internationale slutrunde, hvor der blandt samtlige Philips-deltagere fra hele verden er hovedpræmier på to rejser til Paris og Holland for bedste bidrag. PT. PHIUPS TIDENDE Overingeniør B. Otzen overrækker præmier til underværkfører Henning Petersen og ingeniør O. Tønnes Pedersen for deres bidrag til standardiseri ng s ko nku rrencen. Udstillingsavisen "P.T." (Philips Tidende), som alle gæsterne PHILISHAVE SOM MALEINSTRUMENT I det hollandske personaleblad, Philips Koerier, fortaltes fornylig, at Philishave også er et måleinstrument - for mandens seksuelle aktivitet I Det er en videnskabsmand, der fortæller følgende: Efter at have tilbragt flere uger alene på en øde ø, lagde han mærke til, at skægvæksten blev mindre. Den dag, han rejste fra øen samt den første dag på fastlandet, var skægvæksten usædvanligt stærk. Nu lader en videnskabsmand med at konstatere et faktum sig ikke nøje af denne art, fik i hånden under besøg på Philips stand. men han studerer det videnskabeligt. Vor videnskabsmand fandt ud af, at den forøgede skægvækst formodentlig skyldtes, at han havde genoptaget den seksuelle aktivitet. Og det måtte jo bevises. Derfor tømte han sin barbermaskine hver morgen, når barberingen var overstået, og vejede skæghårene. Vægten blev ligesom seksuallivet ført til protokols. Tro det eller ej. Skæghårenes vægt forøgedes i direkte forhold til den seksuelle aktivitet. Videnskabsmanden havde videnskabeligt bevist sin hypotese - ved hjælp af en almindelig Philishave og en vægt. 25 ARS JUBILÆUM Overassistent Sigurd Schou, Personalebutkiken, fejrer fredag den 2. oktober sit 25 års jubilæum. Det markeres ved en reception på jubilæumsdagen kl i mødelokale C i Jenagade. DØDSFALD Repræsentant Ole Happel, Philips Lampe, som omkom den 1. september ved en færdselsulykke i Jylland, havde været ansat hos Philips siden august Han nåede i den korte tid at placere sig som en energisk og konstruktiv medarbejder, vellidt af alle, der kom i kontakt med ham. Medfølelsen med hans unge kone er stor blandt hans kolleger.

8 PHILIPS PÆNT PLACERET I SOMMERTURNERINGEN I BRIDGE Tre Phllips-par blandt de femten bedste KFIU's sommerturnering i bridge, som blev afviklet i kantinen i Jenagade, blev vundet af G. Krause-Knud Sørensen, Berlingske Tidende, med 815 points. På andenpladsen kom hr. og fru Sørensen, TIF, med 813 points og på tredjepladsen Lau Othmar-Leif Egeskjold, Philips, med 806 points. Det var navnlig en flot topscore på 310 points (middel 216), der den sidste aften sikrede Philips-parret den fornemme placering. Der var yderligere to Philips-par blandt de præmierede: K. Leth Rasmussen-Ernst Pedersen opnåede en sjetteplads med 776 points, og F. Schultz-Lorentzen-Kirsten Heimann blev med 756 points placeret som nr. 11. I holdkampen, hvoraf de tre bedst placerede par tæller, var Berlingske atter i år suveræn. De vandt med 2365 points, men Philips blev nr. 2 med 2338 points, og Telefonen kom på tredjepladsen med 2188 points. NY PHILIPS-MESTER I SKAK Max Andreassen, der har vundet flere Philips-mesterskaber i korrespondanceskak, var også favorit til 1970-turneringen. Han vandt dog ikke mesterskabstitlen i år, idet E. Hauerberg ved den netop afsluttede korrespondance-turnering i gruppe A meget overraskende besejrede den tidligere mester, der således måtte nøjes med 2. pladsen. I gruppe B er turneringen ikke færdigspillet. Her står kampen mellem B. Holm og Poul Stolt. BLODBANKEN KOMMER Bispebjerg Hospitals blodbank aflægger igen et besøg hos Philips og opfordrer medarbejderne til at afgive blod. Det foregår i Jenagade mandag den 5. og tirsdag den 6. oktober og på Industrigården onsdag den 7. oktober. PHILIPS OVERTAGER KABELFABRIK Philips-koncernen har for nylig overtaget aktierne i N.V. Nederlandsche Kabelfabrieken (NKF), der er en af de største kabelfabrikker på det europæiske kontinent og den ottende største industrivirksomhed i Holland. De to selskaber har i en årrække haft et nært samarbejde, idet NKF bi. a. har leveret telekommunikationskabler til Philips. NKF havde i 1969 en omsætning på ca. to milliarder kroner (en stigning på 20 procent i forhold til året før). I slutningen af 1969 beskæftigede selskabet medarbejdere, hvoraf ca i Holland. Preben Lundberg gennembryder B&O's forsvar og bidrager til håndboldresultatet: til Philips. BOLDEN RULLER MELLEM B&O OG PHILIPS B&O vandt en stor og velfortjent sejr over Philips kamp i håndbold blev vundet af Philips nyetablerede fodboldhold - En jævnbyrdig Philips og B&O har på grønsværen og i håndboldhallen indledt i samarbejde, som begge parter efter de første konfrontationer håber skal udvikle sig til en fast tradition. Det er allerede aftalt, at Philips til næste år skal spille i Struer. De første kampe fandt sted lørdag den 12. september. Philips nyetablerede fodboldhold mødte med stor optimisme efter otte træningskampe med en målscore på 33-11, men kom ud for en slem overraskelse, idet B&O nedsablede dem med 11-0 efter 2-0 ved pausen. Det var derfor med bange anelser, vort håndboldhold stillede op. Men efter at gæsterne havde fået det første mål, fandt Philips-spillerne rytmen, og 1. halvleg endte Det gav kamphumør, og slutresultatet blev I kampens sidste minutter fik Preben Lundberg slået øjenbrynet op og måtte på skadestuen, så han har et minde om den i øvrigt velspillede kamp. Spillemæssigt var de to hold jævnbyrdige, men Philips havde fordelen ved hjemmebanen og af indendørs-spil, som B&O endnu ikke har startet. Anden halvleg af B&O-spillernes besøg foregik på fornøjelig vis i Tivoli i selskab med de deltagende Philips-idrætsfolk. Træner til fodboldafdelingen Fodboldkampen mellem B&O og Philips viste ganske tydeligt, at den nyetablerede fodboldafdeling mangler hurtighed og kondition. Det er derfor en stor gevinst for afdelingen, at Jørgen Knudsen, Industriafdelingen - der bi. a. har trænet Kastrup Boldklub - i fremtiden vil træne med holdet en gang om ugen. Fodboldkampen på Kløvermarken mellem B&O og Philips endte Det blev Knudsen,.Industriafdelingen, meldte sig som træner af det nyetablerede hold. stødet til, at Jørgen PHILISKOPET UDGIVET AF PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS Als Prags Boulevard 80, 2300 København S Redigeret af: Niels Jørgensen (ansvarh.) og Henning Bjerno Lay-out: Steen Pou Isen Bladudvalg : Rolf Carlsson, Erik Hornsleth, John Jensen, Anne Margr. Jeppesen, H. Krebs, John Langhoff, P. Laudrup, Sv. Loft, V. K. Nyberg og K. Rosendahl. Næste nummer udkommer den 29. oktober. Stof må være redaktionen i hænde senest den 9. oktober. PHILIPS TRYK

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen

BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen Bemærk! - Omvendt siderækkefølge så nyeste info er øverst. INDEX Info nr. 14 's Tipskonkurrence af afgjort og VM er slut! Side 7-8 Info nr. 13 Der kæmpes stadig om

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot.

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot. Forkvinde s årsberetning 2009 Vi havde haft generalforsamling den 16 april 2009 på Fredericiaskolen. Der kom desværre ikke ret mange til samlingen. De fleste var skoleelever, der kom. Vi var godt nok skuffet

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Dagens kamp: 14/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Stenvad B. Tillykke med oprykningen drenge

Dagens kamp: 14/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Stenvad B. Tillykke med oprykningen drenge Tillykke med oprykningen drenge Dagens kamp: 14/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Stenvad B Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DGI Fyn Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet :

DGI Fyn Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet : side 1 Badminton for 60+ og Motion: Foreløbigt Program for stævnet : Dato: Mandag den 16. oktober 2017 kl. 09.00 Sted: Bolde: Rækker: Protest: Spilleregler: Afbud: Tidsplan: Korup Kultur- & Idrætscenter

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridge-spiller! Velkommen til Islev Bridge Klub. Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet bridge, hygge og venskaber er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver

Læs mere

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF Danske politimesterskaber Fredericia Forenede Fodboldklubbers baner ved Madsbyparken var atter skueplads for et dansk politimesterskab i fodbold. Sidste år blev 11-mands afholdt på de selvsamme baner.

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016

STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016 STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016 I WORLD CUP HALLEN RØDOVRE Følgende klubber bydes velkommen: A L I Coop Idræt Tryg & N L P Alfa Laval D S B C/T * I Danske Bank F L S L I F Leo Sport R H I IF. Mærsk

Læs mere

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun.

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. 02. Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus, Randers, Viborg, Slagelse,

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

UP-STÆVNE NR. 1. TORSDAG D. 10. MAJ kl Arrangør : IK Olympia Sted : Maribo atletikstadion, Ved Stadion 4, 4930 Maribo

UP-STÆVNE NR. 1. TORSDAG D. 10. MAJ kl Arrangør : IK Olympia Sted : Maribo atletikstadion, Ved Stadion 4, 4930 Maribo UP-STÆVNE NR. 1 TORSDAG D. 10. MAJ kl. 18.00 Arrangør : IK Olympia Sted : Maribo atletikstadion, Ved Stadion 4, 4930 Maribo - 9 år : 40m længde bold 10-11 år : 60m 400m længde bold 12-13 år : 80m 400m

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Kære medlem af formand Jørn Jeppesen

Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Nr. 6 2014 Tak til vores sponsor Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Det seneste nyhedsbrev var egentlig ment som det sidste i denne sæson, men vi manglede jo billederne af alle klubmestrene, så derfor

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

NYHEDSBREV. Bestyrelsen, adresser m.v. Betaling af kontingent for 2009. Betaling af kontingent for 2009

NYHEDSBREV. Bestyrelsen, adresser m.v. Betaling af kontingent for 2009. Betaling af kontingent for 2009 Dato 1. november 2008 Årgang 2, nr. 13 af Lis Göddert BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen NYHEDSBREV Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk Næstformand: Hugo Jakobsen Tlf. 965 32 61 55 naest

Læs mere