PUBLIC RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 10. oktober 2005 (11.10) (OR. en) 12894/1/05 REV 1. Interinstitutionel sag: 2004/0813 (CNS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUBLIC RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 10. oktober 2005 (11.10) (OR. en) 12894/1/05 REV 1. Interinstitutionel sag: 2004/0813 (CNS)"

Transkript

1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 0. oktober 2005 (.0) (OR. en) PUBLIC Interinstitutionel sag: 2004/083 (CNS) DOKUMENTET ER DELVIS TILGÆNGELIGT FOR OFFEN- TLIGHEDEN 2894//05 REV LIMITE COPEN 53 TELECOM 99 REFERAT af mødet den: 5. oktober 2005 i: Coreper til: Rådet Tidl. dok. nr.: 2894/05 COPEN 53 TELECOM 99 Vedr.: Udkast til rammeafgørelse om opbevaring af data, der behandles og lagres i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og af data, der findes i offentlige kommunikationsnet, med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme I. INDLEDNING Det fremgår af Det Europæiske Råds erklæring af 25. marts 2004 om bekæmpelse af terrorisme, at der inden juni 2005 skulle vedtages en retsakt om lagring af kommunikationsdata. Det forslag om opbevaring af data, der i april 2004 blev fremsat af UDELADT i overensstemmelse med dette mandat, er blevet behandlet som en prioriteret hastesag under det irske, nederlandske og luxembourgske formandskab. Det har imidlertid ikke været muligt at overholde den frist, som Det Europæiske Råd fastsatte, og indsatsen er blevet forstærket yderligere under det britiske formandskab. RIA-Rådet fastslog i sin erklæring af 3. juli 2005 om EU's reaktion på bombesprængningerne i London den 7. juli 2005, at udkastet til rammeafgørelse om opbevaring af data skulle vedtages senest i oktober Formandskabet nærer et stærkt ønske om at opnå enighed om retsgrundlaget for et instrument vedrørende opbevaring af data samt nogle spørgsmål vedrørende substansen i forslaget på RIA- Rådets samling i oktober //05 REV fh/ta/av

2 2894//05 REV fh/ta/av 2

3 Formandskabet mener også, at det er nødvendigt nøje at overveje det forslag til direktiv om opbevaring af data, som Kommissionen vedtog den 2. september Artikel 36-Udvalget gennemgik på sit møde den september 2005 en række uafklarede spørgsmål vedrørende ovennævnte udkast på grundlag af dok. 2236/05 COPEN 42 TELECOM 90. Et specifikt spørgsmål vedrørende anvendelsesområdet for den europæiske bevissikringskendelse i forbindelse med opbevaring af data blev ligeledes drøftet i Artikel 36- Udvalget på grundlag af dok. 586/05 COPEN 2 TELECOM 82 for at finde frem til en løsning på problemerne i relation til forbeholdene vedrørende artikel 7 i nærværende rammeafgørelse. RIA-råderne holdt møde den 30. september 2005, hvor de drøftede udkastet til rammeafgørelsen på grundlag af dok. 2660/05 COPEN 49 TELECOM 95. RIA-råderne behandlede de forbehold og synspunkter, der er gengivet i fodnoterne, men ikke retsgrundlaget. COREPER drøftede retsgrundlaget den 29. september og den 5. oktober Teksten, som den foreligger efter drøftelserne, findes i bilaget, og de uafklarede spørgsmål er omhandlet i punkt II nedenfor. Formandskabet vil også til RIA-Rådets samling i oktober udarbejde et dokument, der omhandler retsgrundlaget og substansen i lyset af drøftelserne i Coreper. Europa-Parlamentet er blevet anmodet om at afgive udtalelse om udkastet. Det forkastede udkastet den 7. juni og den 27. september Flere delegationer har taget generelt undersøgelsesforbehold og generelt parlamentarisk undersøgelsesforbehold (UDELADT) med hensyn til udkastet. Kommissionen har taget generelt undersøgelsesforbehold og vedtog den 2. september 2005 et forslag til direktiv om opbevaring af kommunikationsdata. II. UAFKLAREDE SPØRGSMÅL De uafklarede spørgsmål er anført nedenfor. Der henvises til bilaget for nærmere detaljer. 2894//05 REV fh/ta/av 3

4 a. Omkostninger og fordele: betragtning 6 og artikel, stk. 3 RIA-Rådet blev på samlingen i december 2004 enigt om, at der skulle lægges særlig vægt på proportionalitetsprincippet i udkastet til rammeafgørelse. Spørgsmålet om omkostninger og fordele ved foranstaltningen blev drøftet på RIA-Rådets samling den juni 2005 samt på den uformelle samling i RIA-Rådet den september Betragtning 6 overlader det til medlemsstaterne at afgøre spørgsmålet om eventuelle ydelser til den berørte sektor til dækning af dens udgifter i forbindelse med rammeafgørelsens gennemførelse og opfordrer blot medlemsstaterne til at høre sektoren om de praktiske muligheder for og omkostningerne ved at opbevare data. UDELADT tager fortsat undersøgelsesforbehold med hensyn til betragtning 6. Gruppen havde drøftet et forslag fra formandskabet om at indsætte et nyt led i artikel, stk. 3, som indebærer, at medlemsstaterne kan fravige den generelle forpligtelse til at opbevare data under hensyntagen til den berørte tjenesteudbyders markedsandel og nettets størrelse i forhold til markedets størrelse. Da de fleste delegationer var imod dette forslag, trak formandskabet det tilbage. UDELADT fandt, at det bør genindsættes i teksten. b. Artikel 2, 3 og 8 - listen over data, der skal opbevares - For at imødekomme forbeholdene med hensyn til internetdata havde formandskabet foreslået en kompromispakke, hvor "internet-chat" blev medtaget i artikel 2, stk. 2, sammen med forslaget fra UDELADT ("leverandører af offentligt tilgængelige elektroniske telekommunikationstjenester"). Samtidig blev der indsat en "revisionsklausul" i artikel 8. Flere delegationer (UDELADT) kunne acceptere eller støttede formandskabets forslag. Andre ønskede at gå videre og medtage logfiler over web-browsing, internet-chat og peer-to-peer kommunikation (UDELADT). UDELADT kunne dog ikke acceptere medtagelsen af internetchat eller andre internetdatatyper og var bekymrede for, at medtagelsen af sådanne data vil få indflydelse på omkostningerne og/eller vil kræve mere dybtgående overvejelser med hensyn til en klar skelnen mellem trafikdata og indholdsdata, der risikerer at forsinke drøftelserne. De mente, at resultatet af mødet i gruppen i juli 2005 afspejler det minimum, der er enighed om, og ønskede at vende tilbage til den affattelse. Den foreslåede revisionsklausul blev accepteret. 2894//05 REV fh/ta/av 4

5 På baggrund af RIA-rådernes drøftelse foreslår formandskabet, at man vender tilbage til den definition af internetdata, der er indeholdt i referatet af gruppens møde i juli (dok. 50/05 COPEN 5 TELECOM 8), dvs. at "internet-chat" fjernes fra definitionen af "internetkommunikationstjenester" i artikel 2, stk. 2. Den vil derfor være omfattet af den revisionsklausul, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4. I henhold til artikel 8, stk. 3, kan medlemsstaterne i en overgangsperiode på to år vælge ikke at opbevare data vedrørende forgæves opkaldsforsøg, EMS- og MMS-tjenester, internetadgang og internetkommunikationstjenester. UDELADT mener ikke, at dette er tilstrækkelig vidtgående til at imødegå deres betænkeligheder med hensyn til at skulle opbevare data vedrørende forgæves opkaldsforsøg og går i stedet ind for en bestemmelse om deltagelse/ikke-deltagelse for sådanne datas vedkommende. UDELADT tager også forbehold. UDELADT er imod en ikke-deltagelses-bestemmelse og mener i nogle tilfælde, at overgangsperioden er for lang. c. Artikel 4 - opbevaringstider Der var på RIA-Rådets samling i juni tilslutning til forslagene til opbevaringstider i artikel 4. En række delegationer (UDELADT) opretholdt imidlertid deres undersøgelsesforbehold med hensyn til artikel 4 med den begrundelse, at der først kan fastlægges opbevaringsperioder, når artikel 2, 3 og 8 er blevet godkendt, og når listen over de data, der skal opbevares, er blevet endeligt udarbejdet. d. Artikel 5 - datasikkerhed og databeskyttelse På Artikel 36-Udvalgets møde blev der opnået enighed om formandskabets forslag om at imødekomme nogle delegationers forbehold (UDELADT), idet Kommissionen og UDELADT dog tog undersøgelsesforbehold. De fandt, at artikel 5 kunne erstattes med en henvisning til direktiv 95/46/EF. e. Artikel 7 - retligt samarbejde I henhold til første punktum i artikel 7 i rammeafgørelsen om opbevaring af kommunikationsdata skal medlemsstaterne udføre anmodninger fra andre medlemsstater om videregivelse af kommunikationsdata i overensstemmelse med "de relevante instrumenter vedrørende retligt samarbejde i kriminalsager". Disse instrumenter er i øjeblikket navnlig konventionen fra 959 om gensidig retshjælp i straffesager og de dertil hørende protokoller samt for de af medlemsstaterne, der har ratificeret den, konventionen fra 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og den dertil hørende protokol. I fremtiden vil den europæiske bevissikringskendelse kunne anvendes. 2894//05 REV fh/ta/av 5

6 I henhold til andet punktum i artikel 7 kan den anmodede medlemsstat stille de samme betingelser for at give sit samtykke til en sådan anmodning om kommunikationsdata, som den ville stille i en tilsvarende national sag. Under drøftelserne om udkastet til rammeaftale om opbevaring af kommunikationsdata ønskede flere delegationer og Kommissionen dette punktum udeladt, da der efter deres opfattelse herved gives mulighed for at afvise anmodninger om gensidig bistand i et videre omfang, end det er muligt i medfør af eksisterende instrumenter. Andre delegationer ønskede derimod punktummet bibeholdt. Dette hang navnlig sammen med de mulige konsekvenser af en fremtidig anvendelse af den europæiske bevissikringskendelse på opbevarede kommunikationsdata. På baggrund af gruppens drøftelser og et forslag fra det luxembourgske formandskab forelagde formandskabet følgende forslag til en kompromisløsning for Artikel 36-Udvalget (jf. for detaljer dok. 56/05 COPEN 2 TELECOM 82): udeladelse af andet punktum i artikel 7 i udkastet til rammeaftale om opbevaring af kommunikationsdata udtrykkelig udelukkelse af opbevarede kommunikationsdata fra anvendelsesområdet for det første europæiske bevissikringskendelsesinstrument en erklæring fra Rådet med følgende ordlyd: "I forbindelse med artikel 7 i rammeafgørelsen om opbevaring af kommunikationsdata erkender Rådet, at de gældende instrumenter for retligt samarbejde i kriminalsager om fuldbyrdelse af anmodninger om videregivelse af opbevarede kommunikationsdata på tidspunktet for rammeafgørelsens vedtagelse er konventionen fra 959 om gensidig retshjælp i straffesager og de dertil hørende protokoller samt i påkommende tilfælde konventionen fra 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og den dertil hørende protokol. Rådet vil dog genoptage drøftelserne om mekanismen for anmodning om og videregivelse af opbevarede kommunikationsdata i forbindelse med anden fase af den europæiske bevissikringskendelse, som der i henhold til handlingsplanen om gennemførelse af Haag-programmet om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union skal fremsættes forslag om i 2007". Med forbehold af et undersøgelsesforbehold fra UDELADT kunne de fleste delegationer godkende dette forslag. Imidlertid fandt UDELADT, at andet punktum i artikel 7 bør bibeholdes. Kommissionen har også foreslået at lade hele artikel 7 udgå. f. Retsgrundlag Forslaget til rammeafgørelse er baseret på EU-traktatens artikel 3, stk., litra c), og artikel 34, stk. 2, litra b). Kommissionen tog på et tidligt stadium af forhandlingerne undersøgelsesforbehold med hensyn til retsgrundlaget og opretholdt dette forbehold på samlingen i RIA-Rådet den 2894//05 REV fh/ta/av 6

7 2. december //05 REV fh/ta/av 7

8 UDELADT RIA-råderne drøftede ikke spørgsmålet om det korrekte retsgrundlag for regler om dataopbevaring, men deres drøftelser om detaljer i rammeafgørelsen fandt sted med kendskab til Kommissionens forslag til direktiv om opbevaring af kommunikationsdata. 2894//05 REV fh/ta/av 8

9 BILAG Udkast til rammeafgørelse om opbevaring af data, der behandles og lagres i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og af data, der findes i offentlige kommunikationsnet, med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 3, stk., litra c), og artikel 34, stk. 2, litra b), under henvisning til initiativ fra Den Franske Republik, Irland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og ud fra følgende betragtninger: () Et højt beskyttelsesniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed kræver, at kriminalitet og strafbare handlinger efterforskes, afsløres og retsforfølges effektivt og på en måde, der tager hensyn til den enkeltes grundlæggende menneskerettigheder. (2) Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvorledes Amsterdam-traktatens bestemmelser om indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemføres, konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tammerfors den oktober 999, konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Santa Maria da Feira den juni 2000, Kommissionens resultattavle og Europa-Parlamentets beslutning af 9. maj 2000 efterlyser alle en indsats på området højteknologikriminalitet. Betragtningerne er ikke færdigbehandlet. 2894//05 REV fh/ta/av 9

10 (3) Rådets konklusioner af 20. september 200 opfordrer til at drage omsorg for, at de retshåndhævende myndigheder har mulighed for at efterforske kriminelle handlinger, hvori der indgår anvendelse af elektroniske kommunikationssystemer, og træffe foranstaltninger mod gerningsmændene, samtidig med at balancen mellem beskyttelse af personoplysninger og de retshåndhævende myndigheders behov for adgang til oplysninger, der skal anvendes i kriminalefterforskningen, sikres. Rådet bemærker i sine konklusioner af 9. december 2002, at den betydelige vækst i de muligheder, der ligger i elektronisk kommunikation, har medført, at data vedrørende anvendelsen af elektronisk kommunikation i dag udgør et særdeles vigtigt og brugbart redskab i efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med kriminalitet og strafbare handlinger, især organiseret kriminalitet og terrorisme. (4) Erklæringen om bekæmpelse af terrorisme, som Det Europæiske Råd vedtog den 25. marts 2004, pålægger Rådet at behandle foranstaltninger vedrørende opstilling af regler for tjenesteudbyderes lagring af kommunikationsdata med henblik på vedtagelse inden juni (5) Det er vigtigt at opbevare data i de offentlige kommunikationsnet, som genereres i forbindelse med en kommunikation, i det følgende benævnt "data", med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med kriminalitet og strafbare handlinger, især sådanne handlinger, der involverer anvendelse af elektroniske kommunikationssystemer. Denne rammeafgørelse vedrører udelukkende data, der genereres i forbindelse med en kommunikation eller en kommunikationstjeneste, og vedrører ikke oplysninger, der udgør selve kommunikationens indhold. Det er navnlig nødvendigt at opbevare data for at kunne spore kilden til et ulovligt indhold såsom børnepornografi og racistisk og fremmedfjendsk materiale og kilden til angreb på informationssystemerne, og for at kunne finde frem til dem, der anvender de elektroniske kommunikationsnet til organiseret kriminalitet og terrorisme. (6) For at tilgodese disse krav er det ikke tilstrækkeligt blot at gemme specifikke data vedrørende specifikke personer i konkrete tilfælde. I forbindelse med en efterforskning er det måske først muligt at se, hvilke specifikke data der er nødvendige, eller hvem der er involveret, mange måneder eller år efter den oprindelige kommunikation. Det er derfor nødvendigt at opbevare visse typer data, der allerede er behandlet og lagret med henblik på fakturering eller i kommercielt eller andet legitimt øjemed, i yderligere perioder for at tage højde for, at der kan blive brug for dem i en fremtidig kriminalefterforskning eller retssag. Denne rammeafgørelse vedrører derfor opbevaring af data og ikke sikring af data. 2894//05 REV fh/ta/av 0

11 (7) I erkendelse af vigtigheden af at opbevare data åbner artikel 5 i direktiv 2002/58/EF mulighed for at vedtage retsforskrifter, der under visse omstændigheder tillader opbevaring af data med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager. Denne rammeafgørelse vedrører ikke andre af de formål, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 5, og indeholder derfor ikke regler for opbevaring af data af hensyn til den nationale sikkerhed (dvs. statens sikkerhed), forsvaret og den offentlige sikkerhed. Den omfatter heller ikke uautoriseret brug af det elektroniske kommunikationssystem, når en sådan brug ikke udgør en strafbar handling. (8) Mange medlemsstater har vedtaget love om systematisk opbevaring af data med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager. I andre medlemsstater er der lovgivning undervejs på dette område. Indholdet af denne lovgivning varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. (9) Forskellene mellem medlemsstaternes lovgivning hæmmer samarbejdet mellem de kompetente myndigheder om efterforskning, afsløring og retsforfølgning af kriminalitet og strafbare handlinger. For at sikre et effektivt politimæssigt og retligt samarbejde i kriminalsager er det derfor nødvendigt at påse, at alle medlemsstater træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på opbevaring af visse typer data i en vis periode under iagttagelse af nærmere angivne parametre for at efterforske, afsløre og retsforfølge kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme. Disse data bør være tilgængelige for de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med de instrumenter vedrørende retligt samarbejde i kriminalsager, der er vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union. Sidestillet med sådanne instrumenter bør være instrumenter, der ikke er vedtaget i henhold til nævnte afsnit, men som medlemsstaterne har tiltrådt, og som der henvises til i de instrumenter vedrørende retligt samarbejde i kriminalsager, der er vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union. 2894//05 REV fh/ta/av

12 (9a) I et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed er det kun berettiget at pålægge sektoren at opbevare data, hvis dette er nødvendigt for at tilgodese vigtige interesser i et demokratisk samfund. Denne nødvendighed følger af den betydning, som analysen af specifikke historiske data har i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af terrorhandlinger og andre grove lovovertrædelser. Hvis disse data er den eneste mulighed for en effektiv opklaring af sådanne forbrydelser, kan det kun gennem en lovbestemt opbevaringspligt på pålidelig vis sikres, at dataene er tilgængelige i et bestemt tidsrum. (0) En sådan systematisk opbevaring af data og adgang til sådanne data vil kunne udgøre et indgreb i privatlivets fred. Et sådant indgreb krænker imidlertid ikke de internationale regler for retten til respekt for privatlivets fred og for behandling af personoplysninger, som findes i bl.a. den europæiske menneskerettighedskonvention af 4. november 950, Europarådets konvention nr. 08 af 28. januar 98 om beskyttelse af personer i forbindelse med automatiseret behandling af persondata og direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF, for så vidt indgrebet er hjemlet ved lov og passende, står i åbenbart rimeligt forhold til det mål, der forfølges, og er nødvendigt i et demokratisk samfund for at efterforske, afsløre og retsforfølge kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme, samt i øvrigt er omfattet af passende beskyttelsesordninger. () Der bør fastsættes parametre for systematisk opbevaring af data, der tager hensyn til såvel behovet for at sikre, at data opbevares systematisk på en effektiv og ensartet måde, som behovet for at give medlemsstaterne tilstrækkeligt råderum, så de kan foretage deres egne individuelle vurderinger i betragtning af forskellene mellem strafferetssystemerne. (2) Data kan opbevares systematisk i perioder af forskellig længde afhængigt af type. Opbevaringstiden for de enkelte typer data vil være afhængig af, hvor nyttige dataene er, når det drejer sig om efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med kriminalitet og strafbare handlinger, og hvor store de omkostninger, der er forbundet med at opbevare dem, er. Opbevaringstiden skal være rimelig ud fra en afvejning af behovet for sådanne data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med kriminalitet og strafbare handlinger og det indgreb i privatlivets fred, som en sådan opbevaring vil indebære i forbindelse med videregivelse af de opbevarede data. Forslag fra formandskabet på grundlag af den tyske tekst, der tidligere stod i fodnote 4 til artikel i dok. 8864//05 COPEN 9 REV TELECOM //05 REV fh/ta/av 2

13 (3) Ved opstillingen af eventuelle lister over de typer data, der skal opbevares, skal der være en passende balance mellem den nytteværdi for efterforskningen, afsløringen og retsforfølgningen af kriminalitet og strafbare handlinger, der er forbundet med at opbevare de enkelte typer data, og omfanget af det indgreb i privatlivets fred, som opbevaringen vil medføre. (4) Denne rammeafgørelse finder ikke anvendelse på adgang til data på transmissionstidspunktet, dvs. i forbindelse med overvågning, aflytning eller optagelse af telekommunikation. (5) Medlemsstaterne sikrer, at der ved adgangen til de opbevarede data tages hensyn til de regler for privatlivets fred, der er fastlagt i international lov om beskyttelse af personoplysninger. (6) Da opbevaring af data, der ikke længere er påkrævet af kommercielle grunde, kan være en praktisk og finansiel byrde for sektoren, bør medlemsstaterne sikre, at denne rammeafgørelse gennemføres i relevant samråd med den berørte sektor med særligt hensyn til de praktiske muligheder for og omkostningerne ved at opbevare de pågældende data - VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel Anvendelsesområde og formål. Denne rammeafgørelse har til formål at lette det retlige samarbejde i kriminalsager gennem en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om opbevaring af kommunikationsdata, der genereres eller behandles af leverandører af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller et offentligt kommunikationsnet, med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med kriminalitet og strafbare handlinger. 2. Denne rammeafgørelse finder ikke anvendelse på selve indholdet af en kommunikation, herunder informationer, der søges gennem et elektronisk kommunikationsnet. Forbehold fra UDELADT foreslår, at sætningsleddet "med særligt hensyn til de praktiske muligheder for og omkostningerne ved at opbevare de pågældende data" udelades. UDELADT er imod denne ændring. 2894//05 REV fh/ta/av 3

14 3. Denne rammeafgørelse berører ikke: nationale regler om opbevaring af kommunikationsdata, der behandles eller genereres af leverandører af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller et offentligt kommunikationsnet, med henblik på forebyggelse af kriminalitet (...) regler, der finder anvendelse på retligt samarbejde i kriminalsager for så vidt angår aflytning og optagelse af telekommunikation regler, der finder anvendelse på udveksling af oplysninger inden for politi- og toldsamarbejde aktiviteter, der vedrører den offentlige sikkerhed, forsvaret eller den nationale sikkerhed (dvs. statens sikkerhed). Formandskabet foreslog følgende led: "nationale regler om opbevaring af kommunikationsdata, hvorefter det skal overvejes, om det er nødvendigt og står i forhold til formålet med indgrebet at fastsætte, at leverandører af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller et offentligt kommunikationsnet er forpligtet til at opbevare kommunikationsdata, idet der tages hensyn til enten leverandørens markedsandel eller nettets størrelse i forhold til markedets størrelse eller begge dele" De fleste delegationer var imod at tage det med. Formandskabet trak derfor sit forslag tilbage. UDELADT fandt, at det bør genindsættes i teksten. 2894//05 REV fh/ta/av 4

15 Artikel 2 Definitioner I denne rammeafgørelse forstås ved. "kommunikationsdata": a) trafikdata og lokaliseringsdata som defineret i artikel 2 i direktiv 2002/58/EF b) brugerdata i form af data vedrørende fysiske eller juridiske personer, der anvender en offentligt tilgængelig elektronisk kommunikationstjeneste i privat eller forretningsmæssigt øjemed, uden at brugerne nødvendigvis abonnerer på den pågældende tjeneste c) abonnentdata i form af data vedrørende fysiske eller juridiske personer, som abonnerer på en offentligt tilgængelig elektronisk kommunikationstjeneste i privat eller forretningsmæssigt øjemed uden nødvendigvis at have anvendt den pågældende tjeneste "internetkommunikationstjenester": internet- , (...) og internettelefoni (Voice Over IP) (...) 3. "telefontjeneste": opkald (herunder taleopkald, voice mail, konferenceopkald eller dataopkald), supplerende tjenester (herunder viderestilling og omstilling), besked- og multimedietjenester (herunder SMS-, EMS- og MMS-tjenester) 2 Undersøgelsesforbehold fra UDELADT med hensyn til artikel 2. Undersøgelsesforbehold fra UDELADT med hensyn til stk Jf. ligeledes punkt II.b. i noten. På baggrund af RIA-rådernes drøftelser foreslår formandskabet, at "internet-chat" udelades i artikel 2, stk. 2, og at data, der vedrører internetchat, tages op i forbindelse med den revision, der er omhandlet i artikel 8. stk //05 REV fh/ta/av 5

16 4. "brugeridentitet": en entydig identifikator, der tildeles en person, når vedkommende tegner abonnement eller lader sig registrere som bruger af en internetadgang eller internetkommunikationstjeneste 5. "celle ID": identiteten på den celle, hvorfra et mobiltelefonopkald kommer, eller hvor det afsluttes 6. "forgæves opkaldsforsøg": telefonopkald, hvor der opnås korrekt forbindelse, men som ikke besvares, eller hvor netkontrollen har grebet ind. Artikel 3 2 Opbevaring af kommunikationsdata. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mindst følgende kommunikationsdata opbevares med henblik på formålet i artikel, for så vidt de genereres eller behandles 3 af leverandører af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller et offentligt kommunikationsnet i forbindelse med levering af de pågældende 4 kommunikationstjenester: 2. data, der er nødvendige for at spore og identificere en kommunikations ophavsmand: a) for så vidt angår fastnettelefoni og mobiltelefoni i) A-nummeret ii) navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger. b) (...) Undersøgelsesforbehold fra UDELADT, der ikke ønsker, at indgreb fra netkontrollen skal være omfattet. Undersøgelsesforbehold fra UDELADT. Undersøgelsesforbehold fra UDELADT med hensyn til kommunikationsdata vedrørende sygeforsikring. UDELADT arbejder ud fra den forudsætning, at det sundhedssystem, der er under forberedelse i henhold til særlige retsprincipper, ikke er omfattet af rammeafgørelsens anvendelsesområde, og forbeholder sig under alle omstændigheder ret til ikke at anvende forpligtelser med hensyn til opbevaring af data i forbindelse med gennemførelsen heraf. UDELADT mente, at der i stedet for "genereres eller behandles" burde stå "genereres og behandles". De understregede ord er indsat på forslag fra UDELADT. Undersøgelsesforbehold fra 2894//05 REV fh/ta/av 6

17 UDELADT. 2894//05 REV fh/ta/av 7

18 c) for så vidt angår internetadgang og internetkommunikationstjenester i) (...) ii) tildelt brugeridentitet iii) den brugeridentitet og det telefonnummer, som er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt telefonnet iv) navn og adresse på den abonnent eller registrerede bruger, til hvem en internetprotokol-adresse (IP-adresse), brugeridentitet eller telefonnummer var tildelt på kommunikationstidspunktet 3. data, der er nødvendige for at fastslå en kommunikations bestemmelsessted: a) for så vidt angår fastnettelefoni og mobiltelefoni i) det eller de valgte numre (B-nummeret/-numrene) og hvis der er tale om supplerende tjenester såsom viderestilling og omstilling, det eller de numre, som opkaldet ledes videre til ii) navne og adresser på abonnenterne eller de registrerede brugere b) (...) Jf. artikel 3, stk. 4, litra b), nr. i). 2894//05 REV fh/ta/av 8

19 c) for så vidt angår internetkommunikationstjenester i) brugeridentitet eller telefonnummer på den modtager, som et internettelefonopkald er rettet til ii) navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger og brugeridentitet på den modtager, som kommunikation er rettet til 4. data, der er nødvendige for at fastslå en kommunikations dato, klokkeslæt og varighed: a) for så vidt angår fastnettelefoni og mobiltelefoni i) dato og klokkeslæt for kommunikationens begyndelses- og sluttidspunkt b) for så vidt angår internetadgang i) dato og klokkeslæt for ind- og udlogning af internetadgangstjenester baseret på en bestemt tidszone og den dynamiske eller statiske IP-adresse, som leverandøren af internetadgangstjenesten har tildelt en kommunikation, samt brugeridentitet på abonnenten eller den registrerede bruger c) for så vidt angår internetkommunikationstjenester i) dato og klokkeslæt for ind- og udlogning af internetkommunikationstjenester baseret på en bestemt tidszone 5. data, der er nødvendige for at bestemme kommunikationens type: a) for så vidt angår fastnettelefoni og mobiltelefoni i) den anvendte telefontjeneste b) for så vidt angår internetkommunikationstjenester i) den anvendte internetkommunikationstjeneste UDELADT fandt, at dataene i stk. 4, litra b) og c), kun bør opbevares, "hvis disse data er tilgængelige". 2894//05 REV fh/ta/av 9

20 6. data, der er nødvendige for at bestemme brugernes kommunikationsudstyr eller det, der fremtræder som værende deres udstyr: a) for så vidt angår fastnettelefoni i) A-nummeret og B-nummeret b) for så vidt angår mobiltelefoni i) A-nummeret og B-nummeret ii) A-abonnentens IMSI-nummer (international mobilabonnents identitet) iii) A-abonnentens IMEI-nummer (internationalt mobilstationsudstyrs identitet) iv) B-abonnentens IMSI-nummer (international mobilabonnents identitet) v) B-abonnentens IMEI-nummer (internationalt mobilstationsudstyrs identitet) vi) ved forudbetalte anonyme tjenester: dato og tidspunkt for første aktivering af tjenesten og den lokaliseringskode (celle ID), hvorfra aktiveringen blev foretaget" 2 c) 3 for så vidt angår internetadgang og internetkommunikationstjenester i) A-nummeret med henblik på dial-up adgang ii) den asymmetriske digitale abonnentlinje (ADSL) eller andet endepunkt for kommunikationens ophavsmand iii) medieadgangskontroladressen (MAC-adressen) eller andet elektronisk udstyr til identifikation af kommunikationens ophavsmand 2 3 Undersøgelsesforbehold med hensyn til nr. ii) og iv), i relation til "IMSI-nummer", fra UDELADT, der ikke mente, at disse data er nødvendige af hensyn til retshåndhævelsen. Forslag til et nyt nr. iv) fra UDELADT, der støttes af UDELADT. Undersøgelsesforbehold fra UDELADT. Undersøgelsesforbehold med hensyn til nr. ii) (ADSL) og iii) (MAC-adressen) fra UDELADT, der ikke mente, at disse data er nødvendige for retshåndhævelsen. 2894//05 REV fh/ta/av 20

21 7. data, der er nødvendige for at foretage en lokalisering af mobilt udstyr a) lokaliseringskoden (celle ID) ved kommunikationens begyndelse b) lokaliseringskoden (celle ID) ved kommunikationens afslutning c) (...) d) data, der med henvisning til celle ID'er viser cellernes geografiske lokalisering i den periode, hvori der opbevares kommunikationsdata Når medlemsstaterne sikrer den tekniske gennemførelse af stk., vælger de passende foranstaltninger, som er nødvendige og rimeligt afpassede Forbehold fra UDELADT. Undersøgelsesforbehold fra UDELADT. Forbehold fra UDELADT. Forslag fra formandskabet for at imødekomme undersøgelsesforbeholdene fra UDELADT. 2894//05 REV fh/ta/av 2

22 Artikel 4 Opbevaringstid for kommunikationsdata. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3 omhandlede kommunikationsdata opbevares i mindst 2 måneder efter genereringen. For så vidt angår abonnentdata løber dette tidsrum fra abonnementets ophør. 2. Uanset stk. kan en medlemsstat fastsætte, at de i artikel 3 omhandlede kommunikationsdata skal opbevares i et længere tidsrum, der kan vare op til 48 måneder, i overensstemmelse med nationale kriterier, hvis en sådan opbevaring er en nødvendig, passende og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund. 3. Uanset stk. kan en medlemsstat fastsætte, at de i artikel 3 omhandlede kommunikationsdata skal opbevares i et kortere tidsrum på mindst 6 måneder, såfremt den som følge af nationale retspleje- eller høringsprocedurer ikke finder den i stk. fastsatte opbevaringstid acceptabel. 4. En medlemsstat, der beslutter at gøre brug af stk. 2 eller 3, skal underrette Rådet og Kommissionen om de fastsatte opbevaringstider og specificere, hvilke kommunikationsdata det drejer sig om. Enhver sådan undtagelse tages op til revision mindst hvert femte år. UDELADT har taget undersøgelsesforbehold med hensyn til artikel //05 REV fh/ta/av 22

23 Artikel 5 Datasikkerhed og databeskyttelse Hver medlemsstat sikrer, at kommunikationsdata, der opbevares i medfør af denne rammeafgørelse, som et minimum opfylder gennemførelsesbestemmelserne til artikel 7 i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, bestemmelserne i artikel 4 i direktiv 2002/58/EF og følgende datasikkerhedsprincipper: a) de opbevarede data skal være af samme kvalitet og være omfattet af den samme sikkerhed og beskyttelse som de data, der findes på nettet b) dataene skal være omfattet af de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så de er beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller hændeligt tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller uautoriseret adgang samt mod enhver anden form for ulovlig behandling c) dataene skal være omfattet af de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så det sikres, at udbredelse af eller adgang til dataene kun foretages af autoriserede personer, hvis adfærd er undergivet tilsyn af en kompetent judiciel eller administrativ myndighed d) samtlige data skal tilintetgøres ved udløbet af opbevaringstiden, bortset fra data, der har været givet adgang til, og som er blevet gemt. Undersøgelsesforbehold fra Komm.og UDELADT, der mente, at artikel 5 kan erstattes af en enkel henvisning til direktiv 95/46/EF. 2894//05 REV fh/ta/av 23

24 Artikel 6 Adgang til opbevarede kommunikationsdata Hver medlemsstat sikrer, at adgang med henblik på formålet i artikel til kommunikationsdata, der opbevares i medfør af denne rammeafgørelse, som et minimum er underlagt nedenstående regler, og sikrer adgang til retsmidler i overensstemmelse med kapitel III om retsmidler, ansvar og sanktioner i direktiv 95/46/EF: a) de kompetente myndigheder skal have adgang til dataene i enkeltstående sager til udtrykkeligt angivne, legitime formål i overensstemmelse med national lovgivning, og dataene må ikke behandles yderligere på en måde, som er uforenelig med disse formål b) hver medlemsstat fastsætter i sin nationale lovgivning den fremgangsmåde, der skal følges, og de betingelser, der skal opfyldes, for at få adgang til opbevarede data og for at gemme data, der har været givet adgang til c) dataene skal være hensigtsmæssige og relevante og må ikke være mere omfattende end krævet til opfyldelse af de formål, som ligger til grund for adgangen til dem. Dataene skal behandles redeligt og lovligt d) data, som kompetente myndigheder får adgang til, skal opbevares på en måde, der ikke giver mulighed for at identificere de personer, dataene vedrører, længere end det er nødvendigt af hensyn til de formål, som lå til grund for indsamlingen af dataene, eller som ligger til grund for en yderligere behandling e) dataenes fortrolighed og integritet skal sikres f) data, der gives adgang til, skal være korrekte, og der skal tages ethvert nødvendigt skridt til at sikre, at personoplysninger, der er ukorrekte i forhold til det formål, som lå til grund for deres indsamling, eller som ligger til grund for en yderligere behandling, slettes eller berigtiges. 2894//05 REV fh/ta/av 24

25 Artikel 7 Anmodning om videregivelse af opbevarede kommunikationsdata i forbindelse med retligt samarbejde i kriminalsager Hver medlemsstat udfører anmodninger fra andre medlemsstater om videregivelse af kommunikationsdata, der opbevares i medfør af artikel 3 og 4, i overensstemmelse med de relevante instrumenter vedrørende retligt samarbejde i kriminalsager. [Den anmodede medlemsstat kan stille de samme betingelser for at give sit samtykke til en sådan anmodning om kommunikationsdata, som den ville stille i en tilsvarende national sag.] Flere delegationer og Kommissionen ønsker dette punktum udeladt, da der efter deres opfattelse herved gives mulighed for at afvise anmodninger om gensidig bistand i et videre omfang end muligt i medfør af eksisterende instrumenter. UDELADT fastholder, at punktummet bør medtages i artikel 7. Formandskabet har som kompromisløsning foreslået følgende: udeladelse af andet punktum, udtrykkelig udelukkelse af opbevarede kommunikationsdata fra anvendelsesområdet for det første europæiske bevissikringskendelsesinstrument samt en erklæring fra Rådet om, at opbevarede kommunikationsdata skal være omfattet af anvendelsesområdet for det andet europæiske bevissikringskendelsesinstrument. Et flertal af delegationerne kunne godkende forslaget. En række delegationer (UDELADT) gik udtrykkeligt ind for det. UDELADT var imod at lade andet punktum udgå. Undersøgelsesforbehold fra UDELADT. Komm. mente, at hele artiklen bør udgå. Jf. også punkt II.e i noten. 2894//05 REV fh/ta/av 25

26 Artikel 8 Gennemførelse. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne rammeafgørelse senest to år efter ikrafttrædelsen. 2. Medlemsstaterne meddeler inden samme dato Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret. Generalsekretariatet for Rådet meddeler medlemsstaterne de oplysninger, det modtager i medfør af denne artikel. 3. I et tidsrum på op til to år 2 fra udløbet af den i stk. nævnte tidsfrist kan enhver medlemsstat i forbindelse med gennemførelsen af denne rammeafgørelse udsætte opbevaringen af kommunikationsdata vedrørende nogle eller samtlige af følgende typer kommunikationsdata: a) forgæves opkaldsforsøg via fastnettelefoni eller mobiltelefoni 3 b) EMS- og MMS-tjenester via fastnettelefoni eller mobiltelefoni c) internetadgang og internetkommunikationstjenester. Enhver medlemsstat, der ønsker at anvende dette stykke, skal i form af en erklæring give Generalsekretariatet for Rådet meddelelse herom ved vedtagelsen af rammeafgørelsen. Erklæringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 2 3 Undersøgelsesforbehold fra nogle delegationer (UDELADT). Undersøgelsesforbehold fra nogle delegationer (UDELADT) med hensyn til overgangsperioden på to år, som de finder for lang. Forbehold fra UDELADT med hensyn til forpligtelsen til at opbevare forgæves opkaldsforsøg, og undersøgelsesforbehold fra UDELADT. 2894//05 REV fh/ta/av 26

27 4. Kommissionen forelægger senest den [. januar 2008] Rådet en rapport, der vurderer, om medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse. Rådet reviderer herefter listen over de data, der skal opbevares, især med hensyn til muligheden for at medtage flere typer af internetdata. Artikel 9 Ikrafttræden Denne rammeafgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 2894//05 REV fh/ta/av 27

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 4 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 15. februar 2006 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2006-3061/1-0016 Dok.: KKN40213 Bidrag til

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger 5005/99/endelig udg. WP 18 Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 2/99 om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 63 - Bilag 7 Offentligt Teknisk gennemgang af Logningsbekendtgørelsen Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006 Retsplejelovens 786, stk. 4 Det påhviler udbydere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag.

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. juni 2010 (03.06) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0064 (COD) 10335/1/10 REV 1 DROIPEN 57 JAI 493 CODEC 493 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A6-0365/

EUROPA-PARLAMENTET ***I BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A6-0365/ EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0365/2005 28.11.2005 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) PE-CONS 33/16 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3)

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3) 2002F0475 DA 09.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS RAMMEAFGØRELSE af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2002/475/RIA)

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union m Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 21 Kapitel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014

FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014 Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 2 Offentligt FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014 Rådet for Digital Sikkerhed Birgitte Kofod Olsen, formand Privatlivsbeskyttelse Grundloven Forvaltningsloven

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

III RÅDETS AFGØRELSE 2008/633/RIA. af 23. juni 2008

III RÅDETS AFGØRELSE 2008/633/RIA. af 23. juni 2008 13.8.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 218/129 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0438 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0438 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.9.2005 KOM(2005) 438 endelig 2005/0182 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 15.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 316/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af»eurodac«til sammenligning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere